Bosch ART 23 LI käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch ART 23 LI allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohotrimmeri
  • Malli/nimi: ART 23 LI
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 114
Suomi | 115
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
fi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu
puutarhalaitteen käyttöelementteihin ja asian-
mukaiseen käyttöön. Säilytä käyttöohje huolel-
lisesti myöhempää käyttöä varten.
Akkuviimeistelyleikkurissa olevien tunnusku-
vien selvitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Käytä suojalaseja.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet
eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.
Pidä lähistöllä olevat henkilöt turvallisella etäi-
syydellä puutarhalaitteesta.
Poista akku ennen kuin suoritat puu-
tarhalaitteeseen kohdistuvia säätö- tai
puhdistustöitä tai kun puutarhalaite
jää pidemmäksi aikaa ilman valvontaa.
Älä työskentele sateessa äläkä jätä ak-
kuviimeistelyleikkuria ulos sateeseen.
Älä käytä latauslaitetta, jos verkkojoh-
to on vaurioitunut.
Laitekohtaiset turvallisuusohjeet
f Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henki-
löt (lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tahi
puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto pait-
si, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan
henkilön valvonnassa tai saamassa häneltä
ohjeita puutarhalaitteen oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät
leiki puutarhalaitteen kanssa.
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka
eivät ole tutustuneet tähän käyttöohjeeseen
käyttää akkuviimeistelyleikkuria. Kansalliset
säännökset saattavat määrätä käyttäjän ala-
ikärajan. Säilytä akkuviimeistelyleikkuri las-
ten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
f Älä käytä akkuviimeistelyleikkuria paljain ja-
loin tai avoimissa sandaaleissa, käytä aina tu-
kevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.
f Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos ihmi-
siä, etenkin lapsia tai kotieläimiä ovat välittö-
mässä läheisyydessä.
f Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja
toisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen ai-
heuttamistaan vaurioista.
f Odota, että pyörivä terä on pysähtynyt täysin,
ennen kuin kosketat sitä. Terä pyörii vielä
moottorin poiskytkennän jälkeen ja voi aihe-
uttaa loukkaantumisia.
f Käytä laitetta vain valoisaan aikaan tai hyväs-
sä keinovalossa.
f Vältä akkuviimeistelyleikkurin käyttöä märäs-
sä ruohossa.
f Pysäytä akkuviimeistelyleikkuri, kun kuljetat
sitä työkohteesta tai työkohteeseen.
f Käynnistä akkuviimeistelyleikkuri vasta, kun
kädet ja jalat ovat riittävän kaukana pyöriväs-
tä leikkuuterästä.
f Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyörivää te-
rää.
f Älä koskaan käytä metallista leikkuuterää täs-
sä sähkölaitteessa.
f Älä käytä akkuviimeistelyleikkuria, jos sen
suojukset tai suojalaitteet ovat vaurioituneet
tai ne on poistettu leikkurista.
d.c.
a.c.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 115 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 115
116 | Suomi
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
f Tarkista iskun jälkeen, ettei sähkölaite ole ku-
lunut tai vaurioitunut ja korjauta se tarvitta-
essa ennen käyttöä.
f Tarkista ja huolla akkuviimeistelyleikkuri
säännöllisesti.
f Anna ainoastaan valtuutetun korjaamon kor-
jata akkuviimeistelyleikkuria.
f Varmista aina, että tuuletusaukot ovat vapaat
ruohojäännöksistä.
f Pysäytä sähkölaite ja irrota akku:
– aina, ennen kuin jätät sähkölaitetta ilman
valvontaa
– ennen terän vaihtoa
– ennen puhdistusta, tai kun suoritat akku-
viimeistelyleikkuriin kohdistuvia töitä.
f Varmista, että puutarhalaite on poiskytket-
tynä, ennen kuin asennat akun siihen. Akun
asennus puutarhalaitteeseen, jonka käynnis-
tyskytkin on käyntiasennossa altistaa onnet-
tomuuksille.
f Säilytä sähkölaite varmassa, kuivassa paikas-
sa, lasten ulottumattomissa. Älä koskaan ase-
ta mitään muita esineitä sähkölaitteen päälle.
f Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai vaurioi-
tuneet osat uusiin.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotan-
toa.
f Käytä ainoastaan kyseiseen puutarhalait-
teeseen tarkoitettua Bosch-akkua. Muiden
akkujen käyttö saattaa johtaa loukkaantumi-
seen ja tulipaloon.
f Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaa-
ra.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös
pitkäaikaiselta auringonpaisteelta,
tulelta, vedeltä ja kosteudelta. On ole-
massa räjähdysvaara.
f Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineis-
tä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avai-
mista, nauloista, ruuveista tai muista pienis-
tä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea
akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai
johtaa tulipaloon.
f Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta
vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta nes-
tettä. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle,
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä
pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkä-
rin apua. Akusta vuotava neste saattaa aihe-
uttaa ärsytystä ja palovammoja.
f Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asi-
aankuulumattomalla tavalla, saattaa siitä
purkautua höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmal-
la ja hakeudu lääkärin luo, jos ilmenee hait-
toja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
f Lataa akku vain valmistajan suosittelemas-
sa latauslaitteessa. Latauslaite, joka sovel-
tuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muo-
dostaa tulipalovaaran erilaista akkua
ladattaessa.
f Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka
kostuttaa viereisiä esineitä. Tarkista kastu-
neet osat. Puhdista tai vaihda ne tarvittaes-
sa.
f Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-
puutarhalaitteesi kanssa. Vain täten suojaat
akkusi vaaralliselta ylikuormitukselta.
Latauslaitteiden turvallisuusohjeet
Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja
kosteudesta. Veden tunkeutuminen la-
tauslaitteen sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
f Lataa ainoastaan Bosch litiumioniakkuja tai
sellaisia Bosch-tuotteisiin sisäänrakennet-
tuja akkuja, joiden teknisissä tiedoissa
esiintyy mainittuja jännitteitä. Muussa tapa-
uksessa syntyy tulipalo- ja räjähdysvaara.
f Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen li-
sää sähköiskun vaaraa.
f Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen
jokaista käyttöä. Älä käytä latauslaitetta,
jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa
latauslaitetta itse ja anna ainoastaan am-
mattitaitoisten henkilöiden korjata sitä, al-
kuperäisiä varaosia käyttäen. Vahingoittu-
neet latauslaitteet, johdot tai pistokkeet
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 116 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 116
Suomi | 117
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
f Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla
alustalla (esim. paperi, kangas jne.) tai pala-
vassa ympäristössä. Latauslaitteen kuume-
neminen latauksen aikana synnyttää tulipalo-
vaaran.
f Lapsia tulee pitää silmällä ja varmistaa, ett-
eivät leiki latauslaitteen kanssa.
f Lapset ja henkilöt, joilla on psyykkisiä tai
fyysisiä rajoitteita, saavat käyttää latauslai-
tetta vain valvottuina tai saatuaan opastus-
ta laitteen käytössä. Perusteellinen opastus
pienentää väärinkäytön ja loukkaantumisen
riskiä.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkölaite on tarkoitettu ruohon ja rikkaruohon
leikkuuseen pensaiden alla sekä rinteissä ja reu-
noissa, johon ei ruohonleikkurilla pääse.
Määräyksenmukainen käyttö rajoittuu lämpöti-
laan 0 °C...40 °C.
Toimitukseen kuuluu
Ota puutarhalaite varovasti pakkauksestaan ja
tarkista, että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Viimeistelyleikkuri
– Suojus
– säädettävä lisäkahva (esiasennettu)
– Leikkuulautanen
– Leikkuuterä
– Käyttöohje
Määrätyissä kokoonpanoissa akku ja latauslaite
kuuluvat toimitukseen.
Jos osia puuttuu tai jo ne ovat vaurioituneet, tu-
lee sinun kääntyä kauppiasi puoleen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan puutarhalaitteen kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
3 Kahva
4 Ruuvi, lisäkahva
5 Säädettävä lisäkahva
6 Kiristysholkki
7 Putki
8 Tuuletusaukot
9 Leikkuupää
10 Leikkuuterä
11 Suojus
12 Poljin leikkuupään kulma-asetusta varten
13 LED-merkkivalo
14 Latauslaite
15 Akku
16 Sarjanumero
17 Leikkuulautanen
18 Tappi
19 Suojakaari
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 117 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 117
118 | Suomi
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Akkuviimeistelyleikkuri ART 23 LI ART 26 LI
Tuotenumero 3 600 H78 K.. 3 600 H78 L..
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
7500 7400
Liikuteltava kahva z z
Leikkuupään asetus kulmaan/asetus pys-
tysuoraa viimeistelyä varten z z
Leikkaushalkaisija cm 23 26
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,3 2,4
Sarjanumero Katso sarjanumero 16 puutarhalaitteen tyyppikilvestä
Akku Li-ioni Li-ioni
Tuotenumero
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 037
–
2 607 336 039
2 607 336 207
Nimellisjännite V= 14,4 18
Kapasiteetti
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
–
1,3
1,5
Akkukennojen lukumäärä
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
4
–
5
5
Latausaika (akku purkautunut) min 60 – 180 60 – 180
Latauslaite AL 2215 CV AL 2215 CV
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Latausvirta mA 1500 1500
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0– 45 0– 45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4
Suojausluokka / II / II
Latauslaite AL 2204 CV AL 2204 CV
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Latausvirta mA 430 430
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0– 45 0– 45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Suojausluokka / II / II
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saat-
taa vaihdella.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 118 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 118
Suomi | 119
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY
mukaan (1,60 m korkeus, 1 m etäisyys).
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
äänen painetaso 80 dB(A); äänen tehotaso
88 dB(A). Epävarmuus K=5 dB.
Värähtelyemissioarvot (kolmen suunnan vektori-
summat) mitattuna EN 60335 mukaan:
värähtelyemissioarvo ah=4 m/s2
,
epävarmuus K=2,5 m/s2
.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60335 (akkulaite) ja EN 60335 (akun la-
tauslaite) direktiivien 2006/95/EY,
2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY määrä-
ysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 94 dB(A).
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen
VI mukaan.
Tuotelaji: 33
Nimetty tarkastusasema: SRL, Sudbury England,
Nr. 1088
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
22.10.2010
Asennus
Turvallisuussyistä
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota ak-
ku, ennen kuin suoritat säätö- tai puhdistus-
töitä.
f Akkuviimeistelyleikkurin poiskytkennän jäl-
keen, leikkuuterä liikkuu vielä muutaman
sekunnin ajan.
f Varoitus – älä kosketa pyörivää leikkuute-
rää.
Akun lataus
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilves-
sä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laitteita voi-
daan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käytä vain toimitukseen kuuluvaa latauslaittetta.
Vain tämä latauslaite on sovitettu sähkölaittees-
sasi käytettävälle litiumioni-akulle.
Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka
sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa
alueella 0 °C...45 °C. Täten saavutetaan pitkä
käyttöikä akulle.
Ohje: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta
akun täysi teho voitaisiin taata, tulee akku ennen
ensimmäistä käyttöönottoa ladata täyteen lata-
uslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain, ly-
hentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys
ei vaurioita akkua.
Akun irrotus (katso kuva A)
Paina akun kumpaakin vapautuspainiketta ja ve-
dä akku 15 ulos sähkölaitteesta.
Lataustapahtuma (katso kuva A)
Lataustapahtuma alkaa heti, kun latauslaitteen
verkkopistotulppa liitetään pistorasiaan ja akku
samalla asetetaan latauslaitteeseen 14.
Aseta akku 15 kuvan osoittamalla tavalla ensin
edestä latauslaitteeseen (n) ja paina sitten akku
15 takaa alas (o). Menettele käänteisessä jär-
jestyksessä akkua irrotettaessa.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-520-003.book Page 119 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 119
120 | Suomi
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataus-
tila tunnistetaan automaattisesti ja akku lada-
taan aina optimaalisella latausvirralla huomioi-
den akun lämpötila ja jännite.
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslait-
teessa aina täydessä latauksessa.
Ohje: Lataustapahtuma on mahdollinen vain, jos
akun lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alu-
eella, katso kappaletta ”Tekniset tiedot”.
Akun latauksen vilkkuva merkkivalo 13
Lataustapahtuma osoitetaan vilk-
kuvalla akun latauksen merkkiva-
lolla 13.
Akun latauksen jatkuva merkkivalo 13
Jatkuva valo akun latauksen
merkkivalossa 13 osoittaa, et-
tä akku on ladattu täyteen tai
että akun lämpötila on salli-
tun latauslämpötila-alueen ulkopuolella, eikä si-
tä voi ladata. Heti, kun sallittu lämpötilaalue on
saavutettu, akku ladataan.
Ilman asennettua akkua osoittaa jatkuva valo
akun latauksen merkkivalossa 13, että pistotulp-
pa on liitetty pistorasiaan ja latauslaite on käyt-
tövalmis.
Latausohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tau-
ottoman latausjakson aikana saattaa latauslaite
lämmetä. Tämä on kuitenkin vaaratonta, eikä se
viittaa latauslaitteessa olevaan tekniseen vi-
kaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika la-
tauksen jälkeen osoittaa, että akku on loppuun-
käytetty ja täytyy vaihtaa uuteen.
Li-ioni-akkua suojaa syväpurkaukselta ”Electro-
nic Cell Protection (ECP)”. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää puutarhalaitteen: Leikkuu-
terä ei enää liiku.
Älä enää paina käynnistyskytkintä
puutarhalaitteen automaattisen
poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa vahingoit-
tua.
Sähkölaitteen kokoaminen
f Asenna akku paikoilleen vasta, kun akkuvii-
meistelyleikkuri on koottu kokonaan.
f Varmista, että akkuviimeistelyleikkuri koo-
taan seuraavassa järjestyksessä:
Suojuksen asennus (katso kuva B)
Aseta suojus 11 leikkuupäähän 9.
Leikkuulautasen/terän asennus
Paina leikkuulautanen 17 käyttöakseliin (nak-
sahdus). (katso kuva C)
Asenna terä 10 tappiin 18, paina sitä alaspäin ja
vedä ulospäin kunnes se lukkiutuu.
(katso kuva D)
Käyttö
Käyttöönotto
f Poista kivet, irtonaiset puukappaleet ja
muut esineet leikattavalta alueelta.
f Akkuviimeistelyleikkurin poiskytkennän jäl-
keen, leikkuuterä liikkuu vielä muutaman
sekunnin ajan. Odota, kunnes moottori/
leikkuuterä on pysähtynyt, ennen kuin
käynnistät sähkölaitteen uudelleen.
f Älä kytke sähkölaitetta pois ja päälle nope-
asti peräkkäin.
Akun asennus
Työnnä akku sähkölaitteeseen kuvan osoittamal-
la tavalla. Akun tulee lukkiutua kuuluvasti pai-
koilleen.
Käynnistys
Paina käynnistysvarmistinta 2 ja paina käynnis-
tyskytkintä 1 käynnistysvarmistimen ollessa pai-
nettuna.
Päästä käynnistysvarmistin 2 vapaaksi.
HUOM
n Ripusta suojus leikkuupäähän ja työnnä se
taaksepäin.
o Paina suojusta alaspäin, kunnes se selvästi
lukkiutuu (naksahdus).
OBJ_BUCH-520-003.book Page 120 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 120
Suomi | 121
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Poiskytkentä
Päästä käynnistyskytkin 1 vapaaksi.
Ohje: Moottori käynnistyy pienellä viiveellä kun
käynnistyskytkintä 1 painetaan.
Sähkölaitteen säätö
Liikuteltavan kahvan käyttö (katso kuva E)
Liikuteltava kahva 5 voidaan asettaa eri asentoi-
hin:
Viimeistelyleikkurin varren pituuden asetus
(katso kuva F)
Leikkuupään kulman asetus (katso kuva G)
Muuta leikkuukulmaa painamalla poljinta 12 ja
kääntämällä ohjaintanko 7 haluttuun asentoon.
Vapauta poljin 12.
Asetus reunojen leikkaamista varten
(katso kuvat H–I)
Leikkuupään kulman asetus:
Leikkuupään siirto:
Työskentelyohjeita
Suojaa akku kuumuudelta, esim. suo-
ralta auringonpaisteelta ja tulelta.
Sähkölaite ei toimi lämpötilassa alle
0 °C tai yli 45 °C!
Ruohon leikkuu (katso kuva J)
Liikuttele akkuviimeistelyleikkuria vasemmalle
ja oikealle, pitäen sitä riittävän kaukana kehosta.
Akkuviimeistelyleikkuri pystyy tehokkaasti leik-
kaamaan jopa 15 cm korkean ruohon. Leikkaa
pitempi ruoho vaiheittain.
Reunanleikkuu
Kuljeta akkuviimeistelyleikkuria nurmikon reu-
naa pitkin. Vältä kosketusta kiinteiden pintojen,
kivien tai muurien kanssa, koska tämä nopeuttaa
terän kulumista.
Käytä parempaan ohjaukseen suojakaarta 19 (li-
sätarvike). (katso kuva K)
Leikkuu puiden ja pensaiden ympäriltä
(katso kuva L)
f Leikkaa varovasti puiden ja pensaiden ym-
päri, jotta leikkuuterä ei osuisi niihin. Kasvi
voi kuolla, jos kuori vahingoittuu.
Käytä parempaan ohjaukseen suojakaarta 19 (li-
sätarvike). (katso kuva K)
Akun käyttöaika
Akun käyttöaika riippuu työolosuhteista:
Kevyet olosuhteet:
jopa 800 metriä (ART 23 LI)
jopa 1000 metriä (ART 26 LI)
Puoliraskaat olosuhteet:
jopa 350 metriä (ART 23 LI)
jopa 440 metriä (ART 26 LI)
Raskaat olosuhteet:
jopa 60 metriä (ART 23 LI)
jopa 75 metriä (ART 26 LI)
n Muuta kahvan asento avaamalla kahvan ruu-
vi 4 ja muuttamalla liikuteltavan kahvan 5
asento.
o Kiristä kahvan ruuvi 4 lukitaksesi liikutelta-
van kahvan 5 asetettuun asentoon.
n Kierrä kiristysholkkia 6 90°.
o Pidennä vartta vetämällä sitä ulospäin, ja ly-
hennä työntämällä vartta sisään. Kiristä ki-
ristysholkki 6 uudelleen.
n Paina poljinta 12.
o Saata ohjaintanko 7 alimpaan asentoon. Va-
pauta taas poljin 12.
n Avaa kiristysholkki 6.
o Kierrä ohjaintanko 7 90°, leikkuupään 9
asettamiseksi leikkuuta/reunojen leikkaa-
mista varten, kuvan osoittamalla tavalla. Ki-
ristä kiristysholkki 6 uudelleen.
H
I
OBJ_BUCH-520-003.book Page 121 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 121
122 | Suomi
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Leikkuuterän vaihto (katso kuva D)
f Huom: Irrota akku ennen kaikkia puutarha-
laitteeseen kohdistuvia töitä.
Poista loppuun kulunut terä 10 painamalla sitä
sisäänpäin, kunnes se ponnahtaa irti tapista 18.
Puhdista muovijäännökset/lika tapista 18 terä-
vällä veitsellä.
Asenna uusi terä 10 asettamalla terä 10 tappiin
18, painamalla alaspäin ja vetämällä ulospäin
kunnes se lukkiutuu paikoilleen.
Ohje: Käytä vain Bosch-varaosaleikkuuteriä. Täl-
lä erityisesti kehitetyllä terällä on parannetut
leikkuuominaisuudet. Muut leikkuuterät johta-
vat huonompaan työtehoon.
Vianetsintä
Seuraavassa taulukossa on vikaoireita, mahdolliset syyt sekä oikeat korjaustoimenpiteet siltä varalta,
että puutarhalaitteesi joskus ei toimisi moitteettomasti. Ellet näiden avulla pysty paikallistamaan ja
korjaamaan vikaa, tulee sinun kääntyä huoltokorjaamosi puoleen.
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota akku ennen vianetsintää.
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Suojusta ei voi vetää leikkuulau-
tasen yli
Väärin asennettu Irrota leikkuulautanen ja asenna
suojus uudelleen, katso myös
”Asennus”
Viimeistelyleikkuri ei käynnisty Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun
”Latausohjeita”
Akku on liian kylmä/liian kuuma Anna akun lämmetä/jäähtyä
Viimeistelyleikkuri käy katkonai-
sesti
Puutarhalaitteen sisäisessä joh-
dotuksessa vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Käynnistyskytkin viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Voimakas värinä/melu Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Leikkuuterä on katkennut Vaihda uusi terä
Leikkuuaika latausta kohti on
liian lyhyt
Akkua ei ole käytetty pitkään ai-
kaan tai vain hetkellisesti
Lataa akku täyteen, katso myös
akun latausohjeita
Ruoho liian pitkä Leikkaa vaiheittain
Akku on loppuunkäytetty Vaihda akku uuteen
Terät eivät liiku Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun
”Latausohjeita”
Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Puutarhalaite ei leikkaa Leikkuuterä on katkennut Vaihda uusi terä
Akku ei ole täydessä latauksessa Lataa akku, katso myös akun
”Latausohjeita”
Leikkuulautaseen on sotkeutu-
nut ruohoa
Poista ruoho
OBJ_BUCH-520-003.book Page 122 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 122
Suomi | 123
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Huom: Irrota akku ennen kaikkia puutarha-
laitteeseen kohdistuvia töitä.
Ohje: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisesti, takaaksesi pitkän ja luotettavan
käyttöajan.
Tarkista säännöllisesti, ettei puutarhalaitteessa
ole ilmeisiä puutteita, kuten irtonainen liitos ja
kuluneet tai vaurioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettu. Suorita mahdolliset
huolto- ja korjaustyöt ennen käyttöä.
Jos puutarhalaitteessa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-puutarha-
laitteiden sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy puutar-
halaitteen mallikilvestä.
Työvaiheen jälkeen/säilytys
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota ak-
ku. Varmista, että akku on irrotettu ennen
säilytystä.
Puhdista viimeistelyleikkuri ulkoa huolella peh-
meällä harjalla ja rievulla. Älä käytä vettä, liuotti-
mia tai kiillotusaineita. Poista kaikki kiinnittynyt
ruoho, etenkin tuuletusaukoista 8.
Aseta sähkölaite kyljelleen ja puhdista suojus 11
sisäpuolelta. Poista kovasti kiinnittynyt ruoho
puu- tai muovikappaleella.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettu. Suorita mahdolliset
huolto- ja korjaustyöt ennen käyttöä.
Akku tulisi säilyttää lämpötilassa väliltä 0 °C ja
45 °C.
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-garden.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Akun latauksen merkkivalo 13
palaa pysyvästi
Akkua ei ole asennettu tai se on
asennettu väärin
Asenna akku latauslaitteeseen
oikein
Lataus ei ole mahdollinen Akun kosketuspinnat ovat likai-
sia
Puhdista akun kosketuspinnat
esim. asentamalla ja irrottamal-
la akku useamman kerran, vaih-
da tarvittaessa akku uuteen
Akku on viallinen Vaihda akku uuteen
Akun latauksen merkkivalo 13 ei
syty
Latauslaitteen verkkopistotulp-
paa ei ole liitetty (oikein)
Liitä pistotulppa (kunnolla) pis-
torasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai lata-
uslaite on viallinen
Tarkista verkkojännite, anna
Bosch-sopimushuollon tarkistaa
latauslaite
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
OBJ_BUCH-520-003.book Page 123 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Sivu: 123
124 | Suomi
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Kuljetus
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioi-
tumaton. Teippaa avoimet liittimet ja pakkaa ak-
ku niin, että se ei pääse liikkumaan pakkaukses-
sa.
Litiumioniakkuja lähetettäessä saattaa olla tun-
nistusvelvollisuus, ota huomioon kansalliset
määräykset.
Hävitys
Toimita puutarhalaitteet, lisätarvikkeet ja pak-
kausmateriaali ympäristöystävälliseen jätteiden
kierrätykseen.
Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai ak-
kuja/paristoja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY mukaan käyttökelvot-
tomat sähkö- ja elektroniikkalait-
teet ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai
loppuun käytetyt akut/paristot
täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöys-
tävälliseen kierrätykseen.
Akut/paristot:
Li-ioni:
Katso ohjeita kappaleessa
”Kuljetus”, sivu 124.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 124 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch ART 23 LI ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch ART 23 LI

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch ART 23 LI, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch ART 23 LI käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch ART 23 LI suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.