Bosch Aquatak 10 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch Aquatak 10 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: Aquatak 10
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Hollantilainen, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Puola, Venäjä, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 75
Suomi - 1
Lue ehdottomasti ennen laitteen käyttöä, ja
noudata!
Lue laitteesi käyttöohje ennen käyttöönot-
toa ja noudata erityisesti näitä turvaohjeita.
Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää
käyttöä varten.
Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja ohjekilvet anta-
vat tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä.
Käyttöohjeessa olevien ohjeiden lisäksi tulee ottaa
huomioon yleiset turvallisuus- ja tapaturmantorjun-
taohjeet.
Älä koskaan suuntaa esisuihkua ihmisiin,
eläimiin, itse painepesuriin tai sähköosiin.
Huomio: Painesuihku voi väärin käytettynä
olla vaarallinen.
Sähköliitäntä
■ Mallikilvessä mainitun jännitteen tulee täsmätä virta-
lähteen jännitteen kanssa.
■ Suositellaan, että tämä laite liitetään vain pistorasi-
aan, jota suojaa 30 mA vikavirtasuojakytkin.
■ Jos käytät jatkojohtoa, tulee pistotulpan ja liitännän
olla vesitiiviit.
Huomio: Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaaral-
lisia.
■ Älä koskaan tartu pistotulppaan käsien ollessa kosteita.
■ Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa, niitä ei
saa litistää eikä murtaa, koska ne saattavat vahin-
goittua. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja terä-
viltä reunoilta.
■ Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöohjeen mu-
kainen ja sen tulee olla roiskevesisuojattu. Pistokelii-
täntä ei saa olla vedessä.
Vesiliitäntä
■ Ota huomioon vesihuoltoyrityksesi ohjeet.
■ Kaikkien liitäntäletkujen liitokset tulee olla tiiviitä.
■ Paineletku ei saa olla vaurioitunut (halkeamisvaara).
Vaurioitunut paineletku on välittömästi vaihdettava
uuteen. Vain valmistajan suosittelemia letkuja ja liitti-
miä saadaan käyttää.
Käyttö
■ Laitteen ja sen lisätarvikkeiden asianmukainen kunto
ja käyttöturvallisuus tulee tarkistaa ennen käyttöä.
Ellei kunto ole moitteeton, ei laitetta saa käyttää.
■ Älä koskaan ime liuotinpohjaisia nesteitä tai ohenta-
mattomia happoja tahi liuottimia! Näihin aineisiin
kuuluvat esim. bensiini, maalin ohentimet ja lämmi-
tysöljy. Ruiskutussumu on hyvin tulenarka, räjähtävä
ja myrkyllinen. Tämän lisäksi asetoni, ohentamatto-
mat hapot ja liuottimet syövyttävät laitteessa käytet-
tyjä materiaaleja.
■ Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. bensiini-
asemat) on noudatettava vastaavia turvaohjeita.
Käyttö räjähdysalttiissa tilassa on kiellettyä.
■ Laitteen tulee seistä tukevalla alustalla.
■ Käytä ainoastaan laitteen valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita ja ota huomioon puhdistusaineiden
valmistajan käyttö-, hävitys- ja varo-ohjeet.
■ Kaikkien työalueella sijaitsevien jännitteisten osien
täytyy olla roiskevesisuojattuja.
■ Suihkupistoolin liipaisinta ei käytössä saa lukita
”ON”-asentoon.
■ Käytä tarvittaessa suojavaatteita suojaksi esineistä
takaisin roiskuvalta vedeltä.
■ Suur paine saattaa saada esineet kimpoamaan ta-
kaisinpäin. Käytä tarvittaessa sopivia henkilökohtai-
sia suojavarusteita esim. suojalaseja.
■ Välttyäksesi vahingoittamasta ajoneuvon renkaita/
venttiilejä painesuihkulla, tulee puhdistaa vähintään
30 cm etäisyydeltä. Ensimmäinen merkki vauriosta
on renkaan värin muutos. Vaurioituneet ajoneuvon
renkaat/venttiilit ovat hengenvaarallisia.
■ Asbestipitoisia ja muita aineita, jotka sisältävät terve-
ydelle haitallisia osia ei saa suihkuttaa.
■ Käytä ainoastaan puhdistusaineita, joita laitteen val-
mistaja on hyväksynyt.
■ Älä käytä suositeltuja puhdistusaineita laimentamatto-
mina. Tuotteet ovat sikäli turvallisia, etteivät sisällä hap-
poja, lipeää tai ympäristölle vahingollisia aineita. Suo-
sittelemme säilyttämään puhdistusaineita lasten ulottu-
mattomissa. Jos puhdistusainetta joutuu silmiin, tulee
ne välittömästi huuhdella runsaalla vedellä, jos ainetta
tulee nieltyä on välittömästi otettava yhteys lääkäriin.
Käyttö
■ Laitetta käyttävä henkilö saa käyttää sitä ainoastaan
ohjeiden mukaan. Paikallisia olosuhteita tulee ottaa
huomioon. Työskentelyn aikana on aktiivisesti varot-
tava muita henkilöitä, etenkin lapsia.
■ Älä käytä laitetta ihmisten ulottuvilla, ellei heillä ole
suojavaatetusta.
■ Älä suuntaa vesisuihkua itseesi tai toisiin, vaatteiden
tai jalkineiden puhdistamiseksi.
■ Laitetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka
ovat opetelleet laitteen käytön ja käsittelyn tai voivat
osoittaa, että osaavat käyttää laitetta. Lapset ja nuo-
ret eivät saa käyttää laitetta.
■ Laitetta ei koskaan saa jättää vaille valvontaa, moot-
torin käydessä.
■ Laitteesta tuleva vesisuihku aikaansaa vastavoiman
suihkupistooliin. Pidä sen tähden pistoolikahvaa ja
putkea tukevasti.
Kuljetus
■ Pysäytä laite ja varmista se ennen kuljetusta.
Huolto
■ Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– aina, jos jätät laitteen ilman valvontaa
– ennen tarkistusta, puhdistusta ja laitteeseen kohdis-
tuvia töitä
■ Vain BOSCH-sopimushuollot saavat kunnostaa lai-
tetta.
Lisätarvikkeet ja varaosat
■ Vain lisävarusteita ja varaosia, joita valmistaja on hy-
väksynyt saadaan käyttää. Alkuperäiset lisätarvik-
keet ja alkuperäiset varaosat takaavat laitteen häiri-
öttömän toiminnan.
Turvaohjeet
F016 L70 896.book Seite 1 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
76 • F 016 L70 896 • 12.05
Sivu: 76
Suomi - 2
Laite on tarkoitettu pintojen ja esineiden ulkopintojen
sekä työkalujen, autojen ja veneiden puhdistukseen.
Vastaavilla lisätarvikkeilla voidaan lisätä pesuveteen
Boschin sallimia puhdistusaineita, avata viemäreitä
tai poistaa ruostetta ja maalipintoja. Tämä tuote ei
ole tarkoitettu ammatilliseen käyttöön.
Määräyksenmukainen käyttö rajoittuu lämpötilaan
0 °C … 40 °C.
Tässä käsikirjassa annetaan ohjeita oikeasta ko-
koonpanosta ja ruohonleikkurin turvallisesta käy-
töstä. On tärkeää, että luet nämä ohjeet huolella.
Täysin kokoonpantu kone painaa n. 6.0 kg. Pyydä
tarvittaessa apua koneen poistamiseksi pakkauk-
sestaan.
Ota varovasti painepesuri pakkauksestaan ja tar-
kista, että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Painepesuri
– Suihkupistooli/paineletku
– Pidennysputki
(vain AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Suihkuputki (vain AQUATAK 10)
– Suihkusuutin (liila värikoodi – vain
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Tehosuutin (punainen värikoodi – vain
AQUATAK 100 PLUS)
– Puhdistusainesuutin ja pullo
– Liitoskappale
– Pesuharja (vain AQUATAK 100 PLUS)
– Käyttöohje
Jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteys jälleen-
myyjääsi.
Tekniset tiedot
Painepesuri AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Tilausnumero 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ...
Nimellisottoteho [W] 1 300 1 450 1 400 1 500
Lämpötila, tulo
maks. [°C] 40 40 40 40
Vesimäärä, tulo
min. (mindestens) [l/h] 17 17 17 17
Veden paine, tulo
maks. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nimellispaine [bar] 90 90 90 90
Suurin sallittu
paine [bar] 100 100 100 100
Virtausmäärä [l/h] 300 340 330 350
Puhdistusaine [l] 0,5 0,5 0,5 0,5
Paino [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0
Suojausluokka / II / II / II / II
Tilausnumero Katso valmistusnumero 13 (mallikilpi) koneesta.
Asianmukainen käyttö
Johdanto
Toimitukseen kuuluu
F016 L70 896.book Seite 2 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
77 • F 016 L70 896 • 12.05
Sivu: 77
Suomi - 3
1 Liipaisimen käynnistyslukitsin
2 Liipaisin
3 Suihkupistooli
4 Pidennysputki
(vain AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
5 Suihkusuutin
(vain AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
6 Paineletku
7 Pullolla varustettu puhdistusainesuutin
8 Tehosuutin (vain AQUATAK 100 PLUS)
9 Pistotulppa**
10 Liitoskappale
11 Käynnistyskytkin
12 Suihkusuutin (vain AQUATAK 10)
13 Valmistusnumero
**maakohtainen
Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä
sisälly toimitukseen!
Sähköturvallisuus
Koneesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä
sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC,
50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riip-
puen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja.
Tietoa saat Bosch sopimushuollossa.
Jos tahdot käyttää jatkojohtoa painepesurin kanssa,
tulee johdon pinta-alan olla
1,5 mm2, maks. 20 m pituuteen asti
2,5 mm2, maks. 50 m pituuteen asti
Huomio: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten tur-
vaohjeissa on selostettu - oltava suojajohdin, joka
pistotulpan kautta on yhteydessä verkon maadoituk-
seen.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai
lähimmästä Bosch-sopimushuollosta.
VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojohdot
saattavat olla vaarallisia. Jatkojohdon, pistotul-
pan ja liittimen tulee olla vesitiiviitä ulkokäyttöön
hyväksyttyä mallia.
Johdon liitoskohtien tulee olla kuivat eivätkä ne saa
maata maassa.
Turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa käyt-
tää vikavirtakytkintä (RCD), joka laukeaa korkein-
taan 30 mA virralla. Kytkin tulisi tarkistaa ennen jo-
kaista käyttöä.
Ohje tuotteita varten, joita ei myydä Iso-Britanni-
assa: HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämä-
töntä liittää koneessa oleva pistotulppa 9 jatkojoh-
toon. Jatkojohdon liitintä on suojeltava roiskeve-
deltä, sen tulee olla kumia tai olla kumipäällysteinen.
Jatkojohdossa on käytettävä vedonpoistinta.
Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, sen saa korjata vain
valtuutettu Bosch-korjaamo.
Vesihuolto
Voimassaolevien määräysten mukaisesti
ei painepesuria saa liittää juomavesiput-
kiverkkoon ilman takaiskuventtiiliä.
Käytä EN 12729 mallin BA mukaista takaiskuventtii-
liä.
Vesiliitäntä
Kierrä liitoskappale 10 vesiliitäntään 14.
/ Liitä vesiletku (ei kuulu toimitukseen) veden
tulopisteeseen ja laitteeseen.
Paineletkun/suihkupistoolin liitäntä
Kierrä paineletku 6 tiukasti liitäntänysään 15.
Liitä pidennysputki 4/suihkusuutin 12 suihkupis-
tooliin 3. Työnnä pidennysputki 4/suihkusuutin 12
paikoilleen, paina sisäänpäin ja lukitse kiertämällä
90° myötäpäivään.
Työnnä suihkusuutin 5 pidennysputkeen 4 ja lu-
kitse se kiertämällä sitä myötäpäivään kunnes se
naksahtaa paikoilleen.
Suihkuputki (vain AQUATAK 10)
Suihkusuuttimessa 12 on kiinteä viuhkasuihku, jota
ei voi säätää.
Suihkusuutin (liila värikoodi – vain
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
Kierrä suuttimen hylsyä suihkun muuttamiseksi
viuhkasta pistemäiseksi ja päinvastoin.
Pullolla varustettu puhdistusainesuutin
Kierrä pidennysputki 4/suihkusuutin 12 90° vas-
tapäivään ja vedä se irti.
Paina puhdistusainesuutin 7 suihkupistooliin 3 ja
lukitse kiertämällä sitä myötäpäivään.
Koneen osat
Työturvallisuus
Huomio! Ennen huolto- ja puhdistustöitä on
pistotulppa irrotettava pistorasiasta. Sama
sääntö pätee, jos verkkojohto on vaurioitunut,
leikattu tai sotkeutunut.
Kokoonpano
Erilaisten suutinten säätö/
käyttö
A
A B
C
D
E
F
G
H
F016 L70 896.book Seite 3 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
78 • F 016 L70 896 • 12.05
Sivu: 78
Suomi - 4
Tehosuutin (punainen värikoodi – vain
AQUATAK 100 PLUS)
Kierrä suihkusuutin 5 vastapäivään ja vedä se irti.
Paina tehosuutin 8 pidennysputkeen 4 ja lukitse
kiertämällä sitä myötäpäivään naksahdukseen asti.
Käynnistys
Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa ( )
ja liitä laite verkkopistorasiaan.
Avaa vesihana.
Paina käynnistysvarmistinta 1, jotta liipaisin 2
vapautuu. Paina liipaisin 2 pohjaan, kunnes vesi vir-
taa tasaisesti, eikä laitteessa tai paineletkussa enää
ole ilmaa. Päästä liipaisin 2 vapaaksi. Irrota ote lii-
paisimesta 2. Paina käynnistysvarmistinta 1.
Paina käynnistyskytkimen 11 painiketta ( ).
Suuntaa suihkupistooli 3 alaspäin. Paina käynnis-
tysvarmistinta, jotta liipaisin 2 vapautuu. Paina liipai-
sinta 2 pohjaan.
Pysäytys
Irrota ote liipaisimesta 2. Paina käynnistysvarmis-
tinta. Suihkupistooli on nyt lukittu, eikä sitä voi pai-
naa tahattomasti.
Paina käynnistyskytkimen 11 painiketta ( ).
Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Paina käynnistysvarmistinta 1, jotta liipaisin 2 va-
pautuu. Paina liipaisin 2 pohjaan, kunnes laitteessa
ei enää ole vesipainetta. Päästä liipaisin 2 vapaaksi.
Paina käynnistysvarmistinta 1.
Irrota vesiletku pesurista ja vesiliitännästä.
Yleistä
Varmista, että laite seisoo tasaisella alustalla.
Älä siirrä paineletkua liian kauas eteen äläkä vedä
laitetta paineletkusta. Tämä saattaa johtaa siihen,
että laite ei enää seiso tukevasti ja kaatuu.
Älä taita paineletkua äläkä aja sen yli ajoneuvolla.
Suojaa paineletkua teräviltä reunoilta ja kulmilta.
Älä käytä pyörähdyssuihkupaineputkea auton pe-
suun.
Työskentely puhdistusaineiden kanssa
Käytä ainoastaan Boschin hyväksymiä puhdis-
tusaineita. Sopimattomat puhdistusaineet voivat
vahingoittaa laitetta ja puhdistettavaa esinettä.
Liitä puhdistusainesuutin suihkupistooliin.
Täytä sopivaa puhdistusainetta puhdistusainepulloon
ja kierrä pullo takaisin puhdistusainesuuttimeen.
Suosittelemme käyttämään puhdistusainetta sääs-
teliäästi ympäristönsuojelun takia. Noudata säiliöön
merkityt laimennussuositukset.
Bosch takaa laitteen häiriöttömän käytön tarjoamalla
valikoiman puhdistus- ja säilöntäaineita.
Suositeltu puhdistusmenetelmä
Vaihe 1: Lian irrotus
Suihkuta säästeliäästi puhdistusainetta kohteeseen
ja anna sen vaikuttaa vähän aikaa.
Vaihe 2: Lian poistaminen
Poista irronnut lika suurella paineella.
Huomio: Puhdistettaessa pystysuoria pintoja lika-/
puhdistusainetta käyttäen, tulee aloittaa alhaalta ja
työskennellä ylöspäin. Työskentele huuhtelussa yl-
häältä alaspäin.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ja veden
tuloletku vesiliitännästä.
Ohje: Pitkäaikaisen ja luotettavan käytön varmista-
miseksi tulee suorittaa seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisin väliajoin.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole ilmeisiä
puutteita, kuten irtonainen liitos tai kuluneet tahi vau-
rioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettu. Tarvittavat korjaukset ja
huoltotyöt on tehtävä ennen painepesurin käyttöä.
Jos painepesuriin huolellisesta valmistus- ja tes-
tausmenetelmästä huolimatta joskus tulisi vika, tu-
lee korjauksen suorittaa Bosch-puutarhalaitteiden
sopimushuolto.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen tilaus-
numero kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa!
Poista adapteri 10 letkuliittimestä ja vedä
seula 16 ulos.
Seulan 16 voi helposti poistaa kärkipihdeillä.
Huuhtele seula ja aseta se takaisin. Korvaa vaurioi-
tunut seula uudella.
Painepesuria ei koskaan saa käyttää, jos seula
puuttuu tai on viallinen.
Käyttöönotto
Ohjeita painepesurin käytöstä
I
J
K
Huolto
Suodattimen puhdistus/
tarkistus
A
L
F016 L70 896.book Seite 4 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
79 • F 016 L70 896 • 12.05
Sivu: 79
Suomi - 5
Puhdista painepesuri ulkoa pehmeällä harjalla ja rie-
vulla. Vettä, liuotinta tai kiillotusainetta ei saa käyttää.
Poista kaikki lika, etenkin moottorin tuuletusaukoista.
Painepesuri, jota ei olla tyhjennetty täysin vioittuu pak-
kasessa. Laite tulisi varastoida suojassa pakkaselta.
Älä aseta mitään esineitä sen päälle.
☞ Varmista, ettei johto joudu puristukseen kun
laite käännetään kiinni ja auki. Älä taita pai-
neletkua.
Seuraava taulukko osoittaa vikaoireita ja kertoo mitä on tehtävissä, jos kone joskus reistailee. Ellet taulukon
avulla pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun ottaa yhteyttä huoltopisteeseen.
Huomio: Katkaise laitteelta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.
Laitteen asettaminen pois
käytön jälkeen
Vianetsintä
Oire Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide
Moottori ei käynnisty Pistotulppaa ei olla liitetty pistorasiaan
Pistorasia viallinen
Varoke on palanut
Jatkojohto vaurioitunut
Moottorin suojakytkin on lauennut
Jäätynyt
Liitä pistotulppa pistorasiaan
Käytä toista pistorasiaa
Vaihda varoke
Kokeile ilman jatkojohtoa
Anna moottorin jäähtyä 5 minuuttia
Anna pumpun, vesiletkun tai lisätarvik-
keen sulata
Moottori pysähtyy Varoke on palanut
Verkkojännite on väärä
Moottorin suojakytkin on lauennut
Vaihda varoke
Tarkista verkkojännite, sen tulee vastata
tyyppikilven merkintää
Anna moottorin jäähtyä 5 minuuttia
Sulake laukeaa Sulake liian pieni Liitä virtapiiriin, jossa on sulake, joka riit-
tää painepesurin teholle
Liian suuri työpaine Suutin osittain tukossa Puhdista suutin
Sykkivä paine Ilmaa vesiletkussa tai pumpussa
Veden syöttö ei ole kunnossa
Vedensuodatin tukossa
Vesiletku litistetty tai taitettu
Paineletku liian pitkä
Pysäytä painepesuri ja anna veden valua
avoimella suihkupistoolilla ja avatulla ve-
sihanalla, kunnes tasainen virtaus on
saavutettu
Tarkista, että vesiliitäntä vastaa tekni-
sissä tiedoissa mainittuja vaatimuksia.
Pienimmät vesiletkut, joita saa käyttää
ovat 1/2" tai Ø 13 mm
Puhdista vedensuodatin
Suorista vesiletku
Poista paineletkun pidennys, suurin sal-
littu pituus on 7 m
F016 L70 896.book Seite 5 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
80 • F 016 L70 896 • 12.05
Sivu: 80
Suomi - 6
Ympäristöä kuormittavat kemikaalit eivät saa joutua
maahan, pohjaveteen, ojiin, jokiin jne.
Puhdistusaineita käytettäessä on tarkasti noudatet-
tava pakkauksen ohjeita ja määrättyä laimennusta.
Puhdistettaessa moottoriajoneuvoja on otettava pai-
kalliset säännökset huomioon: on estettävä irti puh-
distetun öljyn pääsy pohjavesiin.
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toi-
mittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direk-
tiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten
lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat sähkötyökalut ke-
rätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21A
01510 Vantaa
✆ ...................................................... +358 (0)9 / 43 59 - 91
Faksi................................................. +358 (0)9 / 8 70 23 18
Paine tasainen, mutta
liian pieni
Huomio: joku lisätar-
vike aiheuttaa alhaisen
paineen
Suutin loppuun käytetty
Käynnistys-/pysäytysventtiili loppuun
käytetty
Vaihda suutin
Paina liipaisinta 5 kertaa nopeasti peräk-
käin
Moottori käy, mutta ei
muodosta työpainetta
Vesiliitäntä puuttuu
Suodatin tukossa
Suutin tukossa
Liitä vedentulo
Puhdista suodatin
Puhdista suutin
Painepesuri käynnis-
tyy itsestään
Pumppu tai suihkupistooli vuotaa Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Kone vuotaa Pumppu vuotaa 6 pisaraa minuutissa sallitaan. Tavalli-
suudesta poikkeavien, huomattavien
vuotojen esiintyessä tulee ottaa yhteyttä
Bosch-sopimushuoltoon
Ympäristönsuojelu Hävitys
Asiakaspalvelu
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mukaan
(1,60 m korkeus, 1 m etäisyys).
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
Aänen painetaso
Aänen tehotaso
Epävarmuus K
dB(A)
dB(A)
dB
77
87
=3
77
87
=3
79
88
=3
79
88
=3
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60335 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
F016 L70 896.book Seite 6 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
81 • F 016 L70 896 • 12.05
Sivu: 81
Suomi - 7
Tuotelaji: 27
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.03.2012
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Standardinmukaisuusvakuutus
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia stan-
dardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335 direktii-
vien 2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY
määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan.
dB(A) 90 92 91 91
F016 L70 896.book Seite 7 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
82 • F 016 L70 896 • 12.05

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch Aquatak 10 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch Aquatak 10

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch Aquatak 10, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch Aquatak 10 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch Aquatak 10 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.