Bosch ALS 25 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch ALS 25 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Lehtipuhallin
  • Malli/nimi: ALS 25
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 45
F 016 L70 799 | (5.4.11) Bosch Power Tools
46 | Suomi
fi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu puutar-
halaitteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen
käyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhem-
pää käyttöä varten.
Puutarhalaitteessa olevien tunnuskuvien
selvitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat
esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmi-
siä.
Pidä lähistöllä olevat henkilöt turvallisella
etäisyydellä puutarhalaitteesta.
Pyörivä puhallin. Pidä kädet ja jalat loitolla
aukoista puutarhalaitteen käydessä.
Pidä kädet ja jalat loitolla aukoista puutar-
halaitteen käydessä.
Varmista, että puutarhalaitteesta sivulle
sinkoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lä-
hellä oleskelevia ihmisiä. Varmista, että
muut henkilöt pysyvät turvallisella etäisyy-
dellä puutarhalaitteesta.
Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja.
Älä työskentele sateessa äläkä jätä lehtipu-
hallinta/puutarhaimuria ulos sateeseen.
Ennen puutarhalaitteeseen tehtäviä säätöjä
tai puhdistusta, kun johto on sotkeutunut,
lävistynyt tai vaurioitunut tai jättäessäsi
lehtipuhaltimen/puutarhaimurin ilman val-
vontaa, tulee se pysäyttää ja pistotulppa ir-
rottaa pistorasiasta.
Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat
ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin koske-
tat niitä. Terät pyörivät vielä puutarhalait-
teen poiskytkennän jälkeen ja voivat aiheut-
taa loukkaantumisia.
Käyttö
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät
ole tutustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarha-
laitetta. Kansalliset säännökset saattavat määrätä
käyttäjän alaikärajan. Säilytä puutarhalaite lasten
ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
f Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt
(lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokemus
ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat turvallisuu-
desta vastaavan henkilön valvonnassa tai saamassa
häneltä ohjeita puutarhalaitteen oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki
puutarhalaitteen kanssa.
f Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos ihmisiä,
etenkin lapsia tai kotieläimiä ovat välittömässä lä-
heisyydessä.
f Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille
ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamis-
taan vaurioista.
f Käytön aikana ei ympäristössä 3 m säteellä saa olla
muita ihmisiä tai eläimiä. Käyttäjällä on vastuu ul-
kopuoliseen henkilöön nähden.
f Käytä puutarhalaitetta vain valoisaan aikaan tai hy-
vässä keinovalossa.
f Älä käytä puutarhalaitetta paljain jaloin tai avoimis-
sa sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pit-
kälahkeisia housuja.
f Varmista, että imuilma ei vedä väljiä vaatteita si-
sään laitteeseen, se voi aiheuttaa loukkaantumisia.
f Käytä puutarhalaitetta ainoastaan asennetulla
suuttimella tai asennetulla imuputkella.
f Varmista, että imuilma ei vedä pitkiä hiuksia sisään
laitteeseen, se voi aiheuttaa loukkaantumisia.
f Tarkista työstettävä alue perusteellisesti ja poista
siitä kaikki langat ja muut vieraat esineet.
f Tarkista ennen jokaista käyttöä ettei liitäntäjoh-
dossa/jatkojohdossa ole vaurioita ja vaihda ne tar-
vittaessa. Suojaa liitäntäjohtoa/jatkojohtoa kuu-
muudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
f Älä koskaan käytä lehtipuhallinta/puutarhaimuria
ilman turvalaitteita, esim. kokoomasäiliötä, tai, jos
suojalaitteet tai suojukset ovat viallisia.
f Varmista, että kaikki toimitukseen kuuluvat kahvat
ja suojalaitteet on asennettu lehtipuhallinta/puu-
tarhaimuria käytettäessä. Älä koskaan koeta ottaa
käyttöön epätäydellisesti koottua lehtipuhallin-
ta/puutarhaimuria tai lehtipuhallinta/puutarhaimu-
ria, johon on tehty luvattomia muutoksia.
f Kiinnitä aina huomiota tukevaan seisoma-asentoon
lehtipuhallinta/puutarhaimuria käytettäessä ja
huolehdi tasapainostasi.
f Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varaudu mahdolli-
siin vaaramomentteihin, joita et ehkä kuule lehtipu-
halluksen/-imun aikana.
f Vältä epänormaalia kehon asentoa ja pysy aina ta-
sapainossa.
f Varmista aina varma kulku kaltevissa pinnoissa.
f Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.
f Pidä kaikki tuuletusaukot puhtaana.
f Älä koskaan puhalla likaa/lehtiä lähellä seisovan
henkilön suuntaan.
f Älä kanna puutarhalaitetta sähköjohdosta.
f Suosittelemme käyttämään hengityssuojanaama-
ria.
f Älä tee mitään muutoksia puutarhalaitteeseen.
Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa puutarha-
laitteesi turvallisuuteen ja johtaa voimakkaaseen
meluun sekä värinään.
Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– kun tarkistat lehtipuhallinta/puutarhaimuria,
poistat tukoksen tai teet siihen kohdistuvia töi-
tä,
– törmättyäsi vieraaseen esineeseen. Tarkista vä-
littömästi lehtipuhaltimen/puutarhaimurin
mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa se tarvit-
taessa,
– jos lehtipuhallin/puutarhaimuri alkaa täristä
poikkeuksellisesti (tarkista heti).
Sähköliitäntä
f Virtalähteen jännitteen tulee vastata puutarhalait-
teen tyyppikilvessä olevia tietoja.
f Suositellaan, että tämä puutarhalaite liitetään vain
pistorasiaan, jota suojaa 30 mA vikavirtasuojakyt-
kin.
f Käytä tai vaihda tähän puutarhalaitteeseen vain
verkkojohtoja, jotka vastaavat valmistajan antamia
tietoja; katso tilausnumero ja malli käyttöohjeesta.
f Älä koskaan tartu pistotulppaan käsien ollessa kos-
teita.
f Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa, niitä ei
saa litistää eikä murtaa, koska ne saattavat vahin-
goittua. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja terä-
viltä reunoilta.
f Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöohjeen
mukainen ja sen tulee olla roiskevesisuojattu. Pis-
tokeliitäntä ei saa olla vedessä.
Sähköturvallisuus
f Laitteessa on moottorin suojakytkin! Moottori on
varustettu ylikuormituskytkimellä. Anna mootto-
rin jäähtyä muutaman minuutin ennen uutta käyn-
nistystä, jos se pysähtyy.
f Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota verkkopis-
totulppa pistorasiasta ennen huolto- ja puhdis-
tustöitä. Sama sääntö pätee, jos verkkojohto on
vaurioitunut, leikattu tai sotkeutunut.
Puutarhalaitteesi on turvallisuussyistä suojaeristetty,
eikä sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on
230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mal-
lista riippuen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojoh-
toja. Tietoa saat Bosch-sopimushuollosta.
STOP
OBJ_BUCH-1436-001.book Page 46 Tuesday, April 5, 2011 10:07 AM
Sivu: 46
Suomi | 47
Bosch Power Tools F 016 L70 799 | (5.4.11)
Vain rakenteita H05VV-F, H05RN-F tai IEC (60227
IEC 53, 60245 IEC 57) vastaavia jatkojohtoja saa käyt-
tää.
Jos käytät jatkojohtoa puutarhalaitteen kanssa, tulee
johtimien poikkipinnan olla jokin seuraavista:
– 1,0 mm2
: suurin pituus 40 m
– 1,5 mm2
: suurin pituus 60 m
– 2,5 mm2
: suurin pituus 100 m
Huomio: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten tur-
vaohjeissa on selostettu – oltava suojajohdin, joka pis-
totulpan kautta on yhteydessä verkon maadoitukseen.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lä-
himmästä Bosch-sopimushuollosta.
f VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojohdot saat-
tavat olla vaarallisia. Jatkojohdon, pistotulpan ja
liittimen tulee olla vesitiiviitä ulkokäyttöön hy-
väksyttyä mallia.
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan käyttä-
mään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan
30 mA. Tätä FI-kytkintä tulisi tarkistaa ennen jokaista
käyttöä.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä alueella GB:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että
puutarhalaitteen pistotulppa kiinnitetään jatkojoh-
toon. Jatkojohdon liitin on oltava roiskevesisuojattu,
kumia tai kumipäällysteinen. Jatkojohdossa on oltava
vedonpoistin.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei
ole merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa
kunnossa olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa korjata
vain Bosch-sopimushuolto.
Huolto
f Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien
hyvä kiinnitys, jotta lehtipuhaltimen/puutarhaimu-
rin turvallinen työkunto olisi taattu.
f Säilytä lehtipuhallin/puutarhaimuri varmassa, kui-
vassa paikassa, korkealla tai suljetussa tilassa, las-
ten ulottumattomissa.
f Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai vaurioituneet
osat uusiin.
f Tarkista säännöllisesti kokoojasäiliön kuluneisuus.
f Älä koeta korjata puutarhalaitetta, ellei sinulla ole
siihen tarvittavaa koulutusta.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lu-
kemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnus-
merkit ja niiden merkitys. Tunnusmerkkien oikea tul-
kinta auttaa sinua käyttämään puutarhalaitettasi
paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu lehtien, puutarhajätteiden
(esim. ruohon) ja oksien yhteen puhaltamiseen ja tal-
teenottoon pihalla ja puutarhassa.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60335 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen
painetaso 82 dB(A); äänen tehotaso 102 dB(A). Epä-
varmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektori-
summat) ja epävarmuus K mitattuna EN 60335 mu-
kaan:
ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Standardinmukaisuus-
vakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335
direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY
määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 105 dB(A). Yh-
teensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan.
Tuotelaji: 34, 35
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
01.04.2011
Asennus ja käyttö
Tunnusmerkki Merkitys
Lehtipuhallustila
Lehti-imurointitila
Reaktiosuunta
Liikesuunta
Käynnistys
Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Käytä suojakäsineitä.
Käytä puutarhalaitetta ainoastaan
asennetulla imuputkella.
Lehtipuhallin/
Puutarhaimuri
ALS 25 ALS 25
Tuotenumero 3 600 ... HA1 0.. HA1 030
Ottoteho W 2500 2300
Ilmavirran nopeus,
maks. km/h 300 300
Tilavuusvirta maks. m3
/h 800 800
Lehtimäärän pienen-
nys 10:1 10:1
Kokoomasäiliön tila-
vuus l 45 45
Paino
(lehtipuhallustilassa) kg 3,2 3,2
Paino
(lehti-imutilassa) kg 4,4 4,4
Suojausluokka /II /II
Sarjanumero katso sarjanumero puutarha-
laitteen tyyppikilvestä
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikke-
avilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva
tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kaup-
panimitys saattaa vaihdella.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännite-
pudotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä
häiritä muita verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita. Verk-
koimpedanssin ollessa alle 0,36 Ohm, ei häiriöitä ole
odotettavissa.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva
Toimitukseen kuuluu 1
Suojuksen asennus 2
Suuttimen kiinnitys 3
Jatkojohdon kiinnitys 4
Käynnistys 4
Poiskytkentä 4
Lehtipuhallustila 5
Lehtipuhallusnopeuden säätö 5
OBJ_BUCH-1436-001.book Page 47 Tuesday, April 5, 2011 10:07 AM
Sivu: 47
F 016 L70 799 | (5.4.11) Bosch Power Tools
48 | Suomi
Työskentelyohjeita
Pidä aina puutarhalaite lähellä maata työn aikana.
Älä puhalla kasaan mitään kuumia, palavia tai räjähdys-
alttiita materiaaleja.
Puutarhaimuri on tarkoitettu ainoastaan lehtien ja puu-
tarhajätteen imurointiin.
Tarkista ennen puutarhalaitteen käyttöä, ettei ympä-
ristössä ole pieniä eläimiä tai kovia esineitä.
Älä imuroi nesteitä, muovipusseja, rasioita, kuusenkä-
pyjä, oksia (yli 5 mm), liinoja, paperinenäliinoja, tai
pyykkipoikia.
Vianetsintä
Hoito ja huolto
Huolto, puhdistus ja varastointi
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä.
f Pidä aina puutarhalaite puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.
Pidä aina puutarhalaitetta ja tuuletusaukkoja puhtaina,
jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.
Poista lika puutarhalaitteesta ja kokoomasäiliöstä kos-
tealla liinalla.
Älä koskaan suihkuta puutarhalaitetta tai upota sitä ve-
teen.
Säilytä puutarhalaite varmassa, kuivassa paikassa, las-
ten ulottumattomissa.
Älä koskaan aseta mitään muita esineitä puutarhalait-
teen päälle.
Huolto ja asiakasneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen
mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi
Hävitys
Toimita puutarhalaitteet, lisätarvikkeet ja pakkausma-
teriaali ympäristöystävälliseen jätteiden kierrätykseen.
Älä heitä puutarhalaitteita talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direk-
tiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten
lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat sähkö- ja elektro-
niikkalaitteet kerätä erikseen ja toi-
mittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Suuttimen/suojuksen irrotus 6
Kahvan asennus 7
Imuputken asennus (ainutkertainen asennus) 8
Kantohihnan kiinnitys 9
Kokoomasäiliön asennus 10
Jatkojohdon kiinnitys 11
Käynnistys 11
Poiskytkentä 11
Lehti-imurointitila 12
Tilavuusvirran asetus 12
Etukäsikahvan säätö 13
Kokoomasäiliön tyhjennys 14
Huolto ja puhdistus 15
Kuljetus ja varastointi 16
Tehtävä Kuva
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Puutarhalaite ei toi-
mi
Osat on asennettu väärin Katso ”Asennus”
Verkkojännitettä ei ole Tarkista ja kytke
Verkkopistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioi-
tunut
Varoke on lauennut Vaihda sulake
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja tarkista jumittaako
puhallin
Puutarhalaite käy
katkonaisesti
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioi-
tunut
Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa
vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Käynnistyskytkin viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä ja tarkista jumittaako
puhallin
Voimakas värinä/
melu
Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Puutarhalaite ei pu-
halla/ime
Suutin/imuputki on tukossa Puhdista suutin/imuputki
Suutinta/imuput-
kea ei pysty asenta-
maan
Väärä asennus katso ”Asennus ja käyttö”
Imuteho heikkenee Kokoomasäiliö on täynnä Tyhjennä kokoomasäiliö
Kokoomasäiliön putkiliitin on tukossa Puhdista kokoomasäiliön putkiliitin
Puhallin ei pyöri Puhallin on jumittunut Pysäytä puutarhalaite ja poista tukos (käytä
suojakäsineitä)
OBJ_BUCH-1436-001.book Page 48 Tuesday, April 5, 2011 10:07 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch ALS 25 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch ALS 25

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch ALS 25, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch ALS 25 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch ALS 25 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.