Bosch ALR 900 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch ALR 900 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohonleikkuri
  • Malli/nimi: ALR 900
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 107
108 | Suomi
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
fi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu
käyttöelimiin ja koneen oikeaan käyttöön. Säi-
lytä käyttöohje varmassa paikassa myöhempää
käyttöä varten.
Koneessa olevien tunnuskuvien selvitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vie-
raat esineet eivät loukkaa lähellä seiso-
via ihmisiä.
Pidä lähistöllä olevat henkilöt turvalli-
sella etäisyydellä sähkölaitteesta.
Terävät piikit/terät. Suojele varpaat ja
sormet, jotta et menettäisi niitä.
Ennen laitteeseen tehtäviä säätöjä tai
puhdistusta, kun johto on tarttunut
kiinni tai jättäessäsi laitteen ilman val-
vontaa edes hetkeksi, tulee se pysäyt-
tää ja pistotulppa irrottaa pistorasias-
ta. Pidä sähköjohto loitolla
piikeistä/teristä.
Suojele itsesi sähköiskulta.
Pidä verkkojohto kaukana leikkuuteris-
tä.
Odota, että koneen kaikki osat ovat py-
sähtyneet, ennen kuin kosketat niitä.
Piikit pyörivät vielä koneen poiskytken-
nän jälkeen ja voivat aiheuttaa louk-
kaantumisia.
Älä käytä sähkötyökalua sateessa äläkä
aseta sitä alttiiksi sateelle.
Käyttö
f Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaanlukien), joilla on rajalliset fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva ko-
kemus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat
turvallisuudesta vastaavan henkilön valvon-
nassa tai saamassa häneltä ohjeita laitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteen kanssa.
f Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai sairas
tahi alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vai-
kutuksen alaisena.
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka
eivät ole tutustuneet näihin ohjeisiin käyttää
konetta. Kansalliset säännökset saattavat
määrätä käyttäjän alaikärajan. Säilytä kone
lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
f Älä koskaan ilmaa/jyrsi nurmikkoa, jos ihmi-
siä, etenkin lapsia tai eläimiä ovat välittömäs-
sä läheisyydessä.
f Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja
toisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen ai-
heuttamistaan vaurioista.
f Käytä aina kuulonsuojaimia ja suojalaseja,
kun työskentelet koneen kanssa.
f Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimissa
sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja
pitkälahkeisia housuja.
f Tarkista perusteellisesti työstettävä alue ja
poista siitä kivet, oksat, langat, luut ja muut
vieraat esineet.
f Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyt-
töä, että piikit, piikkien ruuvit tai leikkuriosa
eivät ole loppuun käytetyt, vaurioituneet tai
puuttuvat.
f Vaihda loppuun kuluneet tai vaurioituneet
piikit ja ruuvit vain täydellisenä sarjana, epä-
tasapainon välttämiseksi. Ole varovainen, jos
käytät koneita, joissa on useampia piikkejä,
koska yhden piikin liike saattaa vaikuttaa
myös muihin piikkeihin.
f Käytä kokokasvonaamiota, jos käytät konetta
ilman kokoojasäiliötä.
f Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.
STOP
OBJ_BUCH-835-002.book Page 108 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Sivu: 108
Suomi | 109
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
f Ilmaa/jyrsi nurmikkoa vain päivänvalossa tai
hyvässä keinovalossa.
f Vältä, mikäli mahdollista, koneen käyttöä mä-
rässä ruohossa tai turvaudu lisävarotoimiin
liukastumisen estämiseksi.
f Nurmikon ilmaaminen/jyrsiminen rinteessä
saattaa olla vaarallista.
f Älä koskaan ilmaa/jyrsi erityisen jyrkissä rin-
teissä.
– Varmista aina kaltevalla pinnalla ja märässä
ruohossa tukeva askellus.
– Ilmaa/jyrsi nurmikkoa kaltevissa pinnoissa ai-
na poikittain rinteeseen nähden äläkä kos-
kaan ylös- alas suunnassa.
– Ole erityisen varovainen suunnanmuutoksis-
sa rinteissä.
– Liiku taaksepäin tai vedä konetta äärimmäi-
sen varovasti.
f Työnnä aina konetta ilmatessa/jyrsiessä
eteenpäin äläkä koskaan vedä sitä kehoasi
kohti.
f Piikkien/terien tulee olla pysähdyksissä, kun
konetta tule kallistaa kuljetusta varten, jos
joutuu ylittämään pintoja, joissa ei ole ruo-
hoa tai siirtää kone työstettävälle alueelle tai
siitä pois.
f Älä koskaan käytä konetta ilman kokoojasäili-
ötä tai silpunohjainta.
f Käynnistä kone käyttöohjeessa neuvotulla ta-
valla ja varmista, että jalkasi ovat riittävän
kaukana pyörivistä osista.
f Älä kallista konetta moottoria käynnistettäes-
sä paitsi, jos se on välttämätöntä korkean
ruohon takia. Tässä tapauksessa tulee aino-
astaan nostaa käyttäjästä poispäin suunnat-
tua puolta painamalla kahva alaspäin juuri
niin paljon, kun on välttämätöntä. Tarkista,
että molemmat kädet ovat kahvassa, kun ko-
netta taas lasketaan alas.
f Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.
f Pysy työn aikana etäällä laitteen poistovyö-
hykkeestä.
f Älä koskaan nosta tai kanna konetta mootto-
rin käydessä.
f Vältä konetta säädettäessä, että jalat tai kä-
det joutuvat liikkuvien piikkien ja koneen kiin-
teiden osien väliin.
f Tarkista verkkojohto ja mahdollinen jatko-
johto säännöllisesti. Älä liitä vaurioitunutta
verkkojohtoa pistorasiaan äläkä kosketa si-
tä, ennen kuin se on irrotettu sähköverkos-
ta. Johdon ollessa vaurioitunut voit joutua
kosketukseen jännitteisten osien kanssa. Va-
ro, on olemassa sähköiskun vaara.
f Älä kosketa piikkejä, ennen kuin kone on kyt-
ketty irti sähköverkosta ja piikit ovat pysähty-
neet täysin.
f Pidä verkkojohto ja jatkojohto kaukana pii-
keistä. Piikit voivat vaurioittaa johtoa ja voit
joutua kosketukseen jännitteisten osien
kanssa. Varo, on olemassa sähköiskun vaara.
Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– aina kun poistut koneen luota,
– ennen tukosten poistamista,
– konetta tarkistaessasi, puhdistaessasi tai
tehdessäsi siihen kohdistuvia töitä,
– törmättyäsi vieraaseen esineeseen. Tarkista
välittömästi koneen mahdolliset vauriot ja an-
na kunnostaa se tarvittaessa,
– jos kone alkaa täristä poikkeuksellisesti (tar-
kista heti).
Huolto
f Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja
ruuvien hyvä kiinnitys, jotta koneen turvalli-
nen työkunto olisi taattu.
f Tarkista säännöllisesti ruohonkokoojasäiliön
kuluneisuus.
f Tarkista kone ja vaihda varmuuden vuoksi
kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet
osat uusiin.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotan-
toa.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskente-
let terävien piikkien/terien alueella.
Sähköliitäntä
f Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen
tyyppikilvessä olevia tietoja.
OBJ_BUCH-835-002.book Page 109 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Sivu: 109
110 | Suomi
F 016 L70 481 | (12.2.09) Bosch Power Tools
f Suositellaan, että tämä laite liitetään vain pis-
torasiaan, jota suojaa 30 mA vikavirtasuoja-
kytkin.
f Vaihdettaessa tämän laitteen verkkojohto tu-
lee käyttää ainoastaan valmistajan suunnitel-
man mukaista verkkojohtoa, katso tilaus nro
ja malli käyttöohjeesta.
f Älä koskaan tartu pistotulppaan käsien olles-
sa kosteita.
f Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa,
niitä ei saa litistää eikä murtaa, koska ne
saattavat vahingoittua. Suojaa johtoa kuu-
muudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
f Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöoh-
jeen mukainen ja sen tulee olla roiskevesi-
suojattu. Pistokeliitäntä ei saa olla vedessä.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskente-
let terävien piikkien/terien alueella.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu nurmikon haravointiin, jyr-
sintään ja ilmaukseen yksityisessä käytössä.
Suuremmalle asetetulla korkeudella on mahdol-
lista kerätä lehdet nurmikolta.
Toimitukseen kuuluu
Ota laite varovasti pakkauksestaan ja tarkista,
että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Nurmikon ilmaaja (ALR 900)/
Sammaleenpoistaja (AVR 1100)
– Sankakahvan alaosa
– Sankakahvan yläosa
– Kokoojasäiliön yläosa
– Kokoojasäiliön alaosa
(sijaitsee kokoojasäiliön yläosassa)
– 4 Ruuvit
– 4 Siipimutterit
– 2 Johtokiinnikkeet
– Käyttöohje
Jos osia puuttuu tai jo ne ovat vaurioituneet, tu-
lee sinun kääntyä kauppiasi puoleen.
Kone painaa täydellisesti koottuna noin
9,9–10,4 kg. Pyydä tarvittaessa apua koneen
saamiseksi pakkauksesta.
Varo teräviä piikkejä/teriä, ottaessasi koneen
pakkauksesta ja kantaessasi sen nurmikolle.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkölaitteen kuvaan.
1 Sankakahvan yläosa
2 Kytkentäkahva
3 Varmuuspainike
4 Verkkopistotulppa **
5 Johdon vedonpoistin
6 Sankakahvan alaosa
7 Kokoojasäiliö
8 Tuuletusaukot
9 Työkorkeuden asetusvipu
10 Sarjanumero
** maakohtainen
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
OBJ_DOKU-14749-002.fm Page 110 Thursday, February 12, 2009 2:47 PM
Sivu: 110
Suomi | 111
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty 2000/14/EY (1,60 m
korkeudella, 1,0 m etäisyydellä) ja EN ISO 5349
mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 78 dB(A); taattu äänen
tehotaso alle 94 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Tyypillinen käteen ja käsivarteen kohdistuva tä-
rinä on alle 2,5 m/s2
.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60335 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen), 2000/14/EY määräysten
mukaan.
2000/14/EG: Mitattu äänen tehotaso 92 dB(A).
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V
mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Leinfelden, 01.07.2008
01.07.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Asennus
Turvallisuussyistä
f Huom! Katkaise virta ja vedä pistotulppa ir-
ti pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä
tai puhdistusta. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, leikattu tai
sotkeutunut.
f Piikit/terät pyörivät vielä muutaman sekun-
nin sen jälkeen, kun kone on sammutettu.
f Varoitus – älä kosketa pyöriviä piikkejä.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työsken-
telet terävien piikkien/terien alueella.
Sähköturvallisuus
Koneesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä
sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on
230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V,
Nurmikon ilmaaja / Sammaleenpoistaja ALR 900 AVR 1100
Tuotenumero 3 600 H8A 0.. 3 600 H8A 1..
Ottoteho W 900 1100
Työstöleveys cm 32 32
Kokoojasäiliön tilavuus l 50 50
Mekanismi
– Joustavat piikit
– Heiluriterä
z
–
–
z
Keräämisjärjestelmä Jet Collect Jet Collect
Työstökorkeus mm +10/+5/0/-5 +5/0/-5/-10
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 9,9 10,4
Sarjanumero Katso sarjanumero 10 koneen tyyppikilvestä
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-835-002.book Page 111 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Sivu: 111
112 | Suomi
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
240 V mallista riippuen). Käytä ainoastaan hy-
väksyttyjä jatkojohtoja. Tietoa saat valtuutetusta
asiakaspalvelupisteestä.
Vain rakenteita H05VV-F, H05RN-F tai IEC
(60227 IEC 53, 60245 IEC 57) vastaavia jatko-
johtoja saa käyttää.
Jos käytät jatkojohtoa laitteen kanssa, tulee joh-
timien poikkipinnan olla jokin seuraavista:
– 1,0 mm2
: suurin pituus 40 m
– 1.5 mm2
: suurin pituus 60 m
– 2.5 mm2
: suurin pituus 100 m
Huomio: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten
turvaohjeissa on selostettu – oltava suojajoh-
din, joka pistotulpan kautta on yhteydessä ver-
kon maadoitukseen.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä
tai lähimmästä Bosch-sopimushuollosta.
VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojohdot
saattavat olla vaarallisia. Jatkojohdon, pisto-
tulpan ja liittimen tulee olla vesitiiviitä ulko-
käyttöön hyväksyttyä mallia.
Johdon liitoskohtien tulee olla kuivat eivätkä ne
saa maata maassa.
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan
käyttämään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta on
korkeintaan 30 mA. Tätä FI-kytkintä tulisi tarkis-
taa ennen jokaista käyttöä.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä Iso-Britannias-
sa:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätön-
tä, että koneessa oleva pistoke liitetään jatko-
johtoon. Jatkojohdon liitännän täytyy olla rois-
kevesisuojattu, olla kumista tai kumipinnoitettu.
Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa kor-
jata vain Bosch-sopimushuolto.
Asennus
f Tarkista taittaessasi auki tai kiinni ylem-
pi/alempi käsikahva, että virtajohto ei jää
puristukseen. Älä anna käsikahvan pudota.
Laitteen kokoaminen
Kiinnitä käsikahvan alaosa 6 kahdella ruuvilla ja
siipimuttereilla koneen perusrunkoon.
Kiinnitä käsikahvan yläosa 1 ruuveilla ja siipimut-
tereilla alempiin tankoihin 6.
Huomio: Varmista, että sähköjohto on kiinnitet-
ty sankakahvaan toimitukseen kuuluvien johto-
kiinnikkeiden avulla.
Kiinnitä johto vedonpoistimeen 5. Varmista, että
johdolla on riittävästi liikkumisvaraa.
Kokoojasäiliö
Irrota kokoojasäiliön yläosa sen alaosasta.
Aseta kokoojasäiliön yläosa kokoojasäiliön ala-
osan taimpaan uraan ja liitä puolikkaat yhteen.
Sulje kaksi punaista hahloa (yksi kummallakin
puolella).
Ripusta ja irrota kokoojasäiliö 7 kuvan osoitta-
malla tavalla.
Työkorkeuden asetus
Paina työkorkeuden asetusvipu 9 pyörää vasten
ja liikuta sitä edestakaisin halutun työkorkeuden
savuttamiseksi.
Tee tämä toimenpide koneen kummallakin puo-
lella.
Varmista, että kummatkin vivut 9 ovat samassa
asennossa.
Huomio: Epäsuotuisissa työolosuhteissa saattaa
renkaan uriin kerääntyä likaa tai/ja kone uppoaa
vähän maaperään. Se voi vaikuttaa tunkeutumis-
syvyyteen maaperään.
Käyttö
Käyttöönotto
f Piikit/terät pyörivät vielä muutaman sekun-
nin sen jälkeen, kun kone on sammutettu.
Odota, kunnes moottori/piikit ovat pysähty-
neet, ennen kuin käynnistät koneen uudel-
leen.
f Älä kytke sähkölaitetta pois ja päälle nope-
asti peräkkäin.
Huomio: Käynnistyksen helpottamiseksi, painat
käsikahvaa alas etupyörien kohottamiseksi.
A
B C
D
OBJ_BUCH-835-002.book Page 112 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Sivu: 112
Suomi | 113
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Käynnistys
Paina varmuuspainiketta 3 ja pidä se
painettuna.
Vedä kytkentäkahva 2 käsikahvaa vas-
ten.
Päästä varmuuspainike 3 vapaaksi.
Poiskytkentä
Päästä kytkentäkahva 2 vapaaksi.
Työskentelyohjeita
Nurmikon ilmaaminen ja sammaleenpoisto
Aseta ALR 900/
AVR 1100 nurmikon
reunaan ja mahdolli-
simman lähelle verkko-
pistorasiaa. Työskente-
le verkkopistorasiasta
poispäin.
Siirrä kaapeli joka
käännöksessä vastak-
kaiselle, jo käsitellylle
puolelle sammaleen-
poistajaa.
Älä ylikuormita moottoria nurmikkoa ilmattaes-
sa/sammaleenpoistossa.
ALR 900:
Ylikuormalla moottorin kierrosluku laskee, ja sen
ääni muuttuu. Pysäytä kone, päästä kytkentä-
kahva 2 vapaaksi ja aseta suurempi työkorkeus.
Muutoin moottori saattaa vaurioitua.
AVR 1100:
Moottori on varustettu turvakatkaisulla, joka lau-
keaa, jos terät jäävät puristukseen, jumittuvat
tai moottori ylikuormittuu. Pysäytä kone, jos tä-
mä tapahtuu.
Turvakatkaisu palautuu ainoastaan, jos päästät
kytkentäkahvan 2 vapaaksi.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, poista mahdol-
liset tukkeutumat ja odota minuutti, ennen kuin
käynnistät koneen uudelleen, jotta turvakatkai-
su ehtii palautua.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työsken-
telet terävien piikkien/terien alueella.
Huomio: Jos turvakatkaisun palautumista odot-
taessasi painat kytkentäkahvaa 2 liian aikaisin,
koneen ollessa liitettynä pistorasiaan, turvakat-
kaisun palautusaika pitenee.
Jos kone katkaisee uudelleen, tulee sinun korot-
taa työkorkeutta tai siirtää työ, kunnes olosuh-
teet ovat parantuneet. Lue myös ”vianetsintä-
taulukkoa” ja ”ilmaamiseen ja
sammaleenpoistoon annetut vihjeet”.
Vihjeitä nurmikon ilmaamiseen ja sammaleen-
poistoon
Parhaat olosuhteet nurmikon ilmaamiseen/sam-
maleenpoistoon ovat lyhyt ja vähän kostea ruo-
ho. Nurmikon ilmaaminen tai sammaleenpoisto,
kun maa on hyvin pehmeä tai kova, voi vaurioit-
taa maapohjaa ja johtaa siihen, ettei kone kerää
kunnolla.
– Käsittele ennen sammaleenpoistoa sammalta
kaupan olevalla torjunta-aineella.
– Käynnistä ALR 900/AVR 1100 suurimmalla
työkorkeudella ja laske alemmaksi tarpeen
mukaan.
– Käsittele ensin nurmikkoa yhdessä suunnas-
sa edes takaisin ja sen jälkeen samalla tavalla
suorassa kulmassa edelliseen nähden, kun-
nes koko nurmikko on käsitelty.
– Riippuen nurmikon kunnosta saattaa samma-
leen ja kuolleiden kasvisosien poisto jättää
harvoja tai tyhjiä alueita nurmikkoon.
Huomio: Jos pinnassa on paljon puista tullutta
roskaa (esim. lehtiä, oksia, jne.) tulee nämä en-
sin poistaa asettamalla kone työkorkeudelle 3
tai 4.
Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi,
tulee nurmikko leikata ennen jälkikylvöä. Kylve
korkealuokkaista ruohonsiementä tyhjiin tai
heikkokasvuisiin kohtiin. Anna uusien ruohon-
siementen kasvaa ennen lannoittamista ja kaste-
le tarvittaessa, jotta kylvö ei kuivuisi.
Paras mahdollinen aika nurmikon ilmaamiseen
tai sammaleenpoistoon on keväällä ja myöhään
syksyllä.
Nurmikkoa voi myös hoitaa haravoimalla/sam-
maleenpoistolla suurta työkorkeutta käyttäen
joka kuudennen nurmikon leikkuun jälkeen.
E F
0
I
2
1
60 sec
Auto-Stop Start
OBJ_BUCH-835-002.book Page 113 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Sivu: 113
114 | Suomi
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
Vianetsintä
Seuraava taulukko näyttää vikojen oireita sekä miten voit auttaa, jos sähkölaitteesi joskus ei toimi
oikein. Ellet näin pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun kääntyä huoltokorjaamosi
puoleen.
f Huomio: Pysäytä laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Kone ei käynnisty Verkkojännitettä ei ole Tarkista ja kytke
Verkkopistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista verkkojohto, vaihda se tarvitta-
essa
Varoke on lauennut Vaihda sulake
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista koneen alasivu ja puhdista tar-
vittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Turvakatkaisu on lauennut
(vain AVR 1100)
Katso alla*
Ilmaamisen/sammaleenpois-
ton asetus on liian matala kysei-
siin olosuhteisiin
Aseta suurempi työkorkeus
Roottori tukkeutunut Poista tukkeutuma (käytä aina puutar-
hakäsineitä)
Sivuritilä on tukossa Poista kasvijäännökset sivuritilän ulko-
puolelta
Kokoojasäiliö on täynnä Tyhjennä kokoojasäiliötä säännöllisesti
Kone käy katkonaisesti Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista verkkojohto, vaihda se tarvitta-
essa
Sähkölaitteen sisäisessä johdo-
tuksessa vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Kuluneet/puuttuvat piikit/terät ALR 900:
Asenna sopivat varaosat (katso ”Piikki-
en asennus ja irrotus”)
AVR 1100:
Hakeudu asiakaspalveluun
Liian märät työolosuhteet Aseta suurempi työkorkeus (katso ”Vih-
jeitä nurmikon ilmaamiseen ja samma-
leenpoistoon”)
Liian paljon kasvijäännöksiä
pinnassa
Katso alla*
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista koneen alasivu ja puhdista tar-
vittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
OBJ_BUCH-835-002.book Page 114 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Sivu: 114
Suomi | 115
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
*Jos pinnassa on paljon puista tullutta roskaa (esim. lehtiä, oksia, jne.) tulee nämä ensin poistaa
asettamalla kone työkorkeudelle 3 tai 4.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ja poista ko-
koojasäiliö ennen kaikkia laitteeseen koh-
distuvia töitä.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työsken-
telet terävien piikkien/terien alueella.
Huomio: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisesti, takaaksesi pitkän ja luotettavan
käyttöajan.
Tarkista säännöllisesti, ettei koneessa ole ilmei-
siä puutteita, kuten löysät tai vahingoittuneet
piikit/terät, irtonaiset liitokset tai kuluneet tahi
vaurioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettu. Suorita mahdolliset
huolto- ja korjaustyöt ennen käyttöä.
Ilmaamisen/sammaleenpois-
ton asetus on liian matala kysei-
siin olosuhteisiin
Aseta suurempi työkorkeus
Ruoho on liian pitkä Leikkaa ruoho
Hyvin epätasainen pinta Aseta suurempi työkorkeus
Kokoojasäiliö on täynnä Tyhjennä kokoojasäiliötä säännöllisesti
Kone käy raskaasti tai
hihna kitisee
Työkorkeus on liian pieni Aseta suurempi työkorkeus (katso ”Työ-
korkeuden asetus”)
Piikit/terät eivät pyöri Ruoho tukkii piikit/terät Poista tukkeutuma (käytä aina puutar-
hakäsineitä)
Hihna luistaa tai on vaurioitunut Hakeudu asiakaspalveluun
Voimakas värinä/melu Piikit/terät vahingoittuneet ALR 900:
Asenna sopivat varaosat (katso ”Piikki-
en asennus ja irrotus”)
AVR 1100:
Hakeudu asiakaspalveluun
Epätyydyttävä työteho Maa on liian märkä ilmaami-
seen/sammaleenpoistoon
Aseta suurempi työkorkeus(katso ”Vih-
jeitä nurmikon ilmaamiseen ja samma-
leenpoistoon”)
Ilmaamisen/sammaleenpois-
ton asetus on liian matala kysei-
siin olosuhteisiin
Aseta suurempi työkorkeus
Tukkeutuma mahdollinen Tarkista koneen alasivu ja puhdista tar-
vittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä)
Sivuritilä on tukossa Poista kasvijäännökset sivuritilän ulko-
puolelta
Jousipiikkejä puuttuu
(vain ALR 900)
Asenna korvaavat jousipiikit (käytä aina
puutarhakäsineitä)
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
OBJ_BUCH-835-002.book Page 115 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Sivu: 115
116 | Suomi
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
Jos sähkölaitteessa, huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon
tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy sähkö-
laitteen mallikilvestä.
Piikkien irrotus ja asennus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ja poista ko-
koojasäiliö ennen kaikkia laitteeseen koh-
distuvia töitä.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työsken-
telet terävien piikkien/terien alueella.
Käännä kone ylösalaisin.
Tartu piikkiin 12 kärkipihdeillä, paina alaspäin ja
työnnä piikki 12 pois tapista 11. (katso kuva G)
Uuden piikin 12 asennus tapahtuu käänteisessä
järjestyksessä.
Nurmikon ilmaamisen/sammaleenpois-
ton jälkeen/säilytys
Puhdista kone ulkoa huolella pehmeällä harjalla
ja rievulla. Älä käytä vettä, liuottimia tai kiillotus-
aineita. Poista kaikki kiinnittynyt ruoho, etenkin
tuuletusaukoista 8.
Aseta kone sivuttain ja puhdista piikkien/terien
lähellä oleva alue. Poista kovaksi puristunut leik-
kuujäännös puu- tai muovikappaleella.
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työsken-
telet terävien piikkien/terien alueella.
Säilytä kone kuivassa paikassa. Älä aseta muita
esineitä koneen päälle. Taita kahva kokonaan yh-
teen tilan säästämiseksi.
f Tarkista taittaessasi auki tai kiinni ylem-
pi/alempi käsikahva, että virtajohto ei jää
puristukseen. Älä anna käsikahvan pudota.
Kokoojasäiliö irrotetaan koneen säilytyksen
ajaksi. (katso kuva H)
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Rä-
jähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään
sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
G
H
OBJ_BUCH-835-002.book Page 116 Friday, October 10, 2008 8:40 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch ALR 900 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch ALR 900

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch ALR 900, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch ALR 900 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch ALR 900 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.