Bosch AL 1115 CV käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AL 1115 CV allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Batteri
  • Malli/nimi: AL 1115 CV
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 40
Suomi | 41
Bosch Power Tools 1 609 92A 0F5 | (16.12.13)
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnumme-
ret som er angitt på ladeapparatets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Ladeapparater, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Ikke kast ladeapparater i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elek-
troniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gamle ladeappa-
rater som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvenn-
lig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjei-
den noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet hyvin.
Käytä latauslaitetta ainoastaan, jos täysin pystyt arvioimaan ja hallitsemaan rajoituksetta
kaikkia toimintoja tai olet saanut vastaavia ohjeita.
Turvallisuusohjeita
Tätä latauslaitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysi-
siltä, aistimellisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoit-
teellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyk-
sen omaavien henkilöiden käyttöön. Tätä
latauslaitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat
lapset sekä fyysisiltä, aistimellisilta tai henkisiltä ky-
vyiltään rajoitteiset tai puutteellisen kokemuksen tai
tietämyksen omaavat henkilöt, mikäli vastuuhenkilö
OBJ_BUCH-1256-004.book Page 41 Monday, December 16, 2013 4:51 PM
Sivu: 41
42 | Suomi
1 609 92A 0F5 | (16.12.13) Bosch Power Tools
valvookäyttöätaiopastaaheillelatauslaitteenturval-
lisen käsittelyn jajotka siten ymmärtävät siihen liitty-
vät vaarat. Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnet-
tomuuksien vaara.
Pidä lapsia silmällä. Täten varmistat, että lapset eivät
leiki latauslaitteen kanssa.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa latauslaitetta
ilman valvontaa.
Pidäsähkötyökalupoissasateestajakosteudesta.Vedentunkeutuminenlata-
uslaitteen sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
 Lataavain Boschinlitiumioniakkuja. Akkujännitteen tulee vastata latauslaitteenak-
kujännitettä. Muutoin syntyy tulipalo- ja räjähdysvaara.
 Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisää sähköiskun vaaraa.
 Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista käyttöä. Älä käytä latauslaitet-
ta jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa latauslaitetta itse. Anna ainoastaan
ammattitaitoisten henkilöiden korjata se alkuperäisiä varaosia käyttäen. Vahingoit-
tuneet latauslaitteet, johdot tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumattomalla tavalla, siitä saattaa
purkautua höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilmenee
haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Älä peitä latauslaitteen tuuletusaukkoja. Latauslaite saattaa muutoin ylikuumeta, eikä
silloin enää toimi asianmukaisesti.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan latauslaitteen kuvaan.
1 Akku*
2 Vihreä akun latauksen merkkivalo
3 Lataussyvennys
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tar-
vikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Tekniset tiedot
Latauslaite AL 1115 CV
Tuotenumero 2 607 225 5..
Akun latausjännite (automaattinen jännitteen
tunnistus) V 3,6 – 10,8
Latausvirta mA 1500
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0 – 45
Latausaika akun kapasiteetilla, n. (80%) 100%
– 1,3–1,5 Ah min (50) 65
– 2,0 Ah min (65) 80
Ota huomioon latauslaitteesi tyyppikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten latauslaitteiden kauppanimitys
saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-1256-004.book Page 42 Monday, December 16, 2013 4:51 PM
Sivu: 42
Suomi | 43
Bosch Power Tools 1 609 92A 0F5 | (16.12.13)
Käyttö
Käyttöönotto
 Otahuomioonverkkojännite!Virtalähteenjännitteentulee vastatalaitteentyyppikilves-
sä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Lataustapahtuma
Lataustapahtuma käynnistyy heti, kun latauslaitteen pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja
akku 1 on asetettu lataussyvennykseen 3.
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunnistetaan automaattisesti ja akku lada-
taan aina optimaalisella latausvirralla huomioiden akun lämpötila ja jännite.
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslaitteessa aina täydessä latauksessa.
Huomio: Lataustapahtumaonmahdollinenvain,josakunlämpötila onsallitullalatauslämpö-
tila-alueella, katso kappaletta ”Tekniset tiedot”.
Näyttöelinten merkitys
Akun latauksen vilkkuva merkkivalo 2
Lataustapahtuma osoitetaan vilkkuvalla akun latauksen merkkivalolla 2.
Akun latauksen jatkuva merkkivalo 2
Jatkuva valo akun latauksen merkkivalossa 2 osoittaa, että akku on
ladattutäyteentaiettäakunlämpötilaonsallitunlatauslämpötila-alu-
een ulkopuolella, eikä sitä voi ladata. Heti, kun sallittu lämpötilaalue
on saavutettu, akku ladataan.
Ilman asennettua akkua osoittaa jatkuva valo akun latauksen merkkivalossa 2, että pisto-
tulppa on liitetty pistorasiaan ja latauslaite on käyttövalmis.
Viat – Syyt ja korjaus
Akkukennojen lukumäärä 1 – 3
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,3
Suojausluokka / II
Syy Korjaus
Akun latauksen merkkivalo 2 palaa pysyvästi
Lataus ei ole mahdollinen
Akkuaeioleasennettutaiseonasennettuväärin Asenna akku latauslaitteeseen oikein
Akun kosketuspinnat ovat likaisia Puhdistaakunkosketuspinnatesim.asen-
tamalla ja irrottamalla akku useamman
kerran, vaihda tarvittaessa akku uuteen
Akku on viallinen Vaihda akku uuteen
Akun latauksen merkkivalo 2 ei syty
Latauslaite AL 1115 CV
Ota huomioon latauslaitteesi tyyppikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten latauslaitteiden kauppanimitys
saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-1256-004.book Page 43 Monday, December 16, 2013 4:51 PM
Sivu: 43
44 | Suomi
1 609 92A 0F5 | (16.12.13) Bosch Power Tools
Työskentelyohjeita
Jatkuvassakäytössätaiuseanperäkkäisentauottomanlatausjaksonaikanasaattaalatauslai-
te lämmetä. Tämä on kuitenkin vaaratonta, eikä se viittaa latauslaitteessa olevaan tekniseen
vikaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on lop-
puunkäytetty ja täytyy vaihtaa uuteen.
Hoito ja huolto
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin.
Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koske-
vissa kysymyksissä.
Ilmoitaehdottomastikaikissakyselyissäjavaraosatilauksissa10-numeroinentuotenumero,
joka löytyy latauslaitteen tyyppikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Latauslaitteet,lisätarvikkeetjapakkauksettuleetoimittaaympäristöystävälliseenuusiokäyt-
töön.
Älä heitä latauslaitteita talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktii-
vin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomatsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimittaaympäristöys-
tävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole liitetty
(oikein)
Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on vialli-
nen
Tarkista verkkojännite, anna Bosch-sopi-
mushuollon tarkistaa latauslaite
Syy Korjaus
OBJ_BUCH-1256-004.book Page 44 Monday, December 16, 2013 4:51 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AL 1115 CV ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AL 1115 CV

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AL 1115 CV, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AL 1115 CV käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AL 1115 CV suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.