Bosch AKE 40-19 S käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AKE 40-19 S allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: AKE 40-19 S
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Puola, Venäjä, Tšekki, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 169
170 | Suomi
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
fi
Turvallisuusohjeita
Kuvatunnusten selitys
Lue kaikki turvallisuus- ja
muut ohjeet. Turvallisuusoh-
jeiden noudattamisen laimin-
lyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Irrota heti verkkopistotulppa
pistorasiasta ennen säätö- ja
huoltotöitä sekä jos verkko-
johto on vaurioitunut tai lävis-
tetty.
Älä käytä sähkötyökalua sa-
teessa äläkä aseta sitä alttiiksi
sateelle.
Käytä aina sähkötyökalua käyt-
täessäsi suojalaseja ja kuulon-
suojaimia.
Ketjujarru ja jälkikäyntijarru
pysäyttävät teräketjun hetkes-
sä.
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 170 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 170
Suomi | 171
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 171 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 171
172 | Suomi
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Ketjusahojen turvallisuusohjeet
f Pidä kaikki kehon osat loitolla teräketjusta
sahan ollessa käynnissä. Varmista ennen sa-
han käynnistämistä, että teräketju ei koske-
ta mitään. Ketjusahan kanssa työskenneltä-
essä voi hetken varomattomuus johtaa
siihen, että vaatteet tai kehonosa tarttuu te-
räketjuun.
f Tartu sähkötyökaluun kahvojen eristepin-
noista, koska teräketju saattaa osua omaan
verkkojohtoon. Teräketjun kosketus jännit-
teiseen johtoon voi saattaa laitteen metalli-
osat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
f Pidä ketjusahaa oikea käsi takakahvassa ja
vasen käsi etukahvassa. Ketjusahan pitämi-
nen eri tavalla työn aikana, kasvattaa louk-
kaantumisriskiä, eikä sitä saa käyttää.
f Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia. Lisä-
suojavarusteita pään, käsien, säärien ja jal-
kojen suojaksi suositellaan. Sopiva suojapu-
ku pienentää loukkaantumisvaaraa, joka
syntyy ympäristöön sinkoutuvista lastuista ja
teräketjun tahattomasta kosketuksesta.
f Älä koskaan työskentele ketjusahan kanssa
kasvavassa puussa. Ketjusahan käyttö puun-
kaadossa synnyttää loukkaantumisvaaran.
f Varmista aina tukeva seisoma-asento ja käy-
tä ketjusahaa ainoastaan, kun seisot kiinte-
ällä, turvallisella ja tasaisella alustalla. Luis-
tava alusta tai epävakaat seisomapinnat
kuten tikkailla voivat aikaansaada tasapainon
menetyksen tai sahan hallinnan menettämi-
sen.
f Ota huomioon, että jännityksessä oleva ok-
sa ponnahtaa takaisin sahattaessa. Puun
kuitujen jännityksen poistuessa, saattaa jän-
nityksessä ollut oksa osua sahaajaan ja/tai
riistää ketjusahan käyttäjän hallinnasta.
f Ole erityisen varovainen, kun sahaat alus-
metsikköä ja nuoria puita. Ohut puu saattaa
tarttua teräketjuun ja iskeä sinuun tai saattaa
sinut menettämään tasapainosi.
f Kanna ketjusahaa etukahvasta, sahan olles-
sa pysähdyksissä ja laipan osoittaessa ke-
hostasi poispäin. Asenna aina suojus laip-
paan, kun kuljetat tai säilytät ketjusahaa.
Ketjusahan huolellinen käsittely vähentää to-
dennäköisyyttä koskettaa liikkuvaa teräket-
jua epähuomiossa.
f Noudata voitelua, ketjun kiristystä ja lisä-
tarvikkeiden vaihtoa koskevia ohjeita. Asi-
aankuulumattomasti kiristetty tai voideltu
ketju voi revetä tai kasvattaa takaiskuriskiä.
f Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja vapaana öl-
jystä sekä rasvasta. Rasvaiset, öljyiset kah-
vat ovat liukkaita ja johtavat hallinnan mene-
tykseen.
f Sahaa vain puuta. Älä käytä ketjusahaa töi-
hin, joihin sitä ei ole tarkoitettu. Esimerkki:
Älä käytä ketjusahaa muovin, muurauksen
tai muiden kuin puisten rakennusaineiden
sahaukseen. Ketjusahan käyttö muihin kuin
määräyksenmukaisiin töihin saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
Takaiskun syy ja miten sen estät:
– Takaisku saattaa syntyä laipan kärjen osuessa
esineeseen tai puun taipuessa ja teräketjun jää-
dessä puristukseen sahausuraan.
– Laipan kärjen kosketus saattaa monessa tapa-
uksessa johtaa odottamattomaan taaksepäin
suuntautuvaan vastavoimaan, jolloin laippa is-
keytyy ylöspäin ja käyttäjää kohti.
– Teräketjun jäädessä puristukseen laipan ylä-
reunasta, laippa saattaa nopeasti iskeä taakse-
päin käyttäjää kohti.
– Jokainen näistä vastavoimista voivat johtaa
siihen, että menetät sahan hallinnan ja voit louk-
kaantua vakavasti. Älä luota yksinomaan ketjusa-
han turvalaitteisiin. Ketjusahan käyttäjänä tulisi
sinun ryhtyä määrättyihin toimenpiteisiin, voi-
daksesi työskennellä ilman onnettomuutta ja
loukkaantumista.
Takaisku johtuu sähkötyökalun väärästä tai vir-
heellisestä käytöstä. Se voidaan estää sopivin
varotoimin, joita selostetaan seuraavassa:
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 172 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 172
Suomi | 173
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
f Pidä sahaa tiukasti kahdella kädellä niin, et-
tä peukalo ja sormet ympäröivät ketjusahan
kahvoja. Saata kehosi ja käsivartesi asen-
toon, jossa pystyt vastustamaan takaisku-
voimia. Kun suoritetaan tarkoituksenmukai-
sia toimenpiteitä, pystyy käyttäjä
hallitsemaan takaiskuvoimia. Älä koskaan ir-
rota otetta ketjusahasta.
f Vältä epänormaalia kehon asentoa äläkä
koskaan sahaa yli olkakorkeuden. Näin voi-
daan estää tahaton kosketus laipan kärjellä ja
mahdollistetaan ketjusahan parempi hallinta
odottamattomissa tilanteissa.
f Käytä aina valmistajan määräämiä varalaip-
poja ja teräketjuja. Vääränlaiset varalaipat ja
teräketjut voivat johtaa ketjun repeytymiseen
tai takaiskuun.
f Noudata valmistajan ohjeita koskien terä-
ketjun teroitusta ja hoitoa. Liian matala sy-
vyyssäädin kasvattaa taipumusta takaiskuun.
f Lapset ja nuoret, lukuun ottamatta yli
16 vuotiaat koulutettavat ja valvonnassa
olevat, eivät saa käyttää ketjusahaa. Sama
koskee henkilöitä, jotka eivät tunne ketju-
sahan käyttöä lainkaan tai tuntevat riittä-
mättömästi. Käyttöohjeen tulee aina olla kä-
sillä. Henkilöt jotka ovat väsyneitä tai jotka
eivät kestä ruumiillista rasitusta, eivät saa
käyttää ketjusahaa.
f Varmista, että kaikki suojalaitteet ja kahvat
on asennettu sähkötyökalua käytettäessä.
Älä koskaa koeta ottaa käyttöön epätäydelli-
sesti koottua sähkötyökalua tai sähkötyöka-
lua, johon on tehty luvattomia muutoksia.
Suositellaan, että kokenut ammattihenkilö en-
nen ensimmäistä käyttöönottoa neuvoo käyttä-
jälle ketjusahan käsittelyn ja suojavarustusten
käytön käytännön esimerkein. Ensimmäisenä
harjoituksena tulisi sahata puunrunko sahapu-
kissa tai telineessä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihto-
työkalu saattaa juuttua kiinni johtaen sähkö-
työkalun hallinnan menettämiseen.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vaurioi-
tunutta johtoa ja irrota pistotulppa pistorasi-
asta, jos johto vaurioituu työn aikana. Vahin-
goittunut johto kasvattaa sähköiskun vaaraa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, kuten puu-
palkkien, lautojen, oksien, runkojen jne. sahauk-
seen, sekä puunkaatoon. Voidaan sahata syiden
suunnassa sekä kohtisuoraan syitä vasten.
Tämä sähkötyökalu ei sovellu kivennäisaineiden
sahaukseen.
Toimitukseen kuuluu
Ota laite varovasti pakkauksestaan ja tarkista,
että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Ketjusaha
– Kansi
– Teräketju
– Laippa
– Ketjunsuoja
– Teräketjuöljy (80 ml)
– Käyttöohje
Jos osia puuttuu tai jo ne ovat vaurioituneet, tu-
lee sinun kääntyä kauppiasi puoleen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Takakahva
2 Käynnistyskytkin
3 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
4 Öljysäiliön kansi
5 Ketjujarrun laukaisin (käsisuojus)
6 Merkki ”Ketjujarru vapaa”
7 Etukahva
8 Sarjanumero
9 Kärkipyörä (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S)
10 Ketjunsuoja
11 Teräketju
12 Laippa
13 Piikkilista
14 Ketjun kiristysrengas (punainen)
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 173 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 173
174 | Suomi
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
15 Kiristyskahva
16 Kansi
17 Kierto- ja leikkuusuunnan tunnusmerkki
18 Ketjupyörä
19 Öljysuutin
20 Laipan ohjaus-uuma
21 Kiinnityspultti
22 Ketjun sieppauspultti
23 Ketjun kiristysnokka
24 Verkkopistotulppa**
25 Jatkojohto*
26 Öljymäärän osoitin
27 Tuuletusaukot
28 Punainen piste
29 Ketjun kiristysmekanismin kansi
** maakohtainen
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY
mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu meluta-
so on: Äänen painetaso 95 dB(A); äänen tehota-
so 103 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah =6,0 m/s2
, epävarmuus
K =1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ketjusaha AKE 30-19 S AKE 35-19 S AKE 40-19 S
Tuotenumero 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F..
Ottoteho W 1900 1900 1900
Ketjun nopeus joutokäynnillä m/s 12 12 12
Laipan pituus cm 30 35 40
Teräketjun malli 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90
Vetolenkin vahvuus mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043")
Vetolenkkien lukumäärä 45 52 57
Öljysäiliön tilavuus ml 200 200 200
Automaattinen ketjun voitelu z z z
Ketjun kiristys ilman työkaluja (SDS) z z z
Kärkipyörä – z z
Ketjujarru z z z
Pysäytysjarru z z z
Piikkilista z z z
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 4,3 4,4 4,5
Suojausluokka /II /II /II
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhaisemmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot
voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä muita
verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,25 Ohm, ei häiriöitä ole odotettavissa.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 174 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 174
Suomi | 175
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Sähkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2000/14/EY.
EY-tyyppikoestus nro 3400653.01 CE auktorisoi-
dulla koeasemalla nro 2140.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 105 dB(A).
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V
mukaan.
Tuotelaji: 6
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
19.01.2010
Asennus
Turvallisuussyistä
f Huom! Katkaise virta ja vedä pistotulppa ir-
ti pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä
tai puhdistusta. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, leikattu tai
sotkeutunut.
f Varoitus! Älä kosketa liikkuvaa teräketjua.
f Älä missään tapauksessa käytä ketjusahaa
henkilöiden, lapsien tai eläinten lähellä tai
nautittuasi alkoholia, huumeita tai huumaa-
via lääkeaineita.
Sähköturvallisuus
Koneesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä
sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on
230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V,
240 V mallista riippuen). Käytä ainoastaan hy-
väksyttyjä jatkojohtoja. Tietoa saat valtuutetusta
asiakaspalvelupisteestä.
Vain rakenteita H07 RN-F tai IEC (60245 IEC 66)
vastaavia jatkojohtoja saa käyttää.
Jos käytät jatkojohtoa laitteen kanssa, tulee joh-
timien poikkipinnan olla jokin seuraavista:
– 1,0 mm2
: suurin pituus 40 m
– 1,5 mm2
: suurin pituus 60 m
– 2,5 mm2
: suurin pituus 100 m
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan
käyttämään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta on
korkeintaan 30 mA. Tätä FI-kytkintä tulisi tarkis-
taa ennen jokaista käyttöä.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä Iso-Britannias-
sa:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätön-
tä, että koneessa oleva pistoke liitetään jatko-
johtoon. Jatkojohdon liitännän täytyy olla rois-
kevesisuojattu, olla kumista tai kumipinnoitettu.
Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjoh-
dossa ei ole merkkejä vaurioista, ainoastaan
moitteettomassa kunnossa olevaa johtoa saa
käyttää.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa kor-
jata vain Bosch-sopimushuolto.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 175 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 175
176 | Suomi
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Teräketjun asennus ja kiristys
f Liitä ketjusaha sähköverkkoon vasta koko-
naan kasattuna.
f Käytä aina suojakäsineitä teräketjua käsi-
tellessäsi.
Laipan ja teräketjun asennus (katso kuva A)
– Pakkaa varovasti auki kaikki osat.
– Saata 2 nuolta ketjun kiristysrenkaassa 14 ja
suojuksessa 16 kohdakkain ( ).
– Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.
f Käytä ainoastaan teräketjuja, joiden veto-
lenkin paksuus (uraleveys) on 1,1 mm.
– Aseta teräketju 11 laippaa 12 kiertävään
uraan. Varmista tällöin oikea kiertosuunta,
vertaa teräketju kiertosuuntatunnukseen 17.
Varmista, että ketjun kiristysnokka 23 osoit-
taa ulospäin. Teräketjun 11 asennuksen hel-
pottamiseksi, pidä laippaa 12 pystysuorassa.
– Aseta ketjun hahlot ketjupyörän 18 ympäri ja
asenna laippa 12 niin, että kiinnityspultin 21
edessä ja takana olevat laipan ohjausuumat
20 tarttuvat laipan 12 pitkittäisreikään.
– Tarkista, että kaikki osat on sijoitettu oikein,
ja pidä laippa teräketjuineen tässä asennos-
sa.
– Asenna suojus 16 tarkasti ja varmista, että
nuolet ovat vastakkain kuten aiemmin ja että
ketjun sieppauspultti 22 asettuu sitä varten
tarkoitettuun suojuksen 16 ohjausrakoon.
– Kiristä suojus 16 kevyesti kiristyskahvalla 15.
– Teräketjua ei vielä ole kiristetty. Ketjun kiris-
tys tapahtuu luvussa ”Teräketjun kiristys” se-
lostetulla tavalla.
16
14
12
23
11
17
17
18
20
12
21
22
16
15
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 176 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 176
Suomi | 177
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Teräketjun kiristys (katso kuva A)
Tarkista ketjun kireys ennen työn aloittamista,
ensimmäisten sahausten jälkeen ja sahauksen
aikana säännöllisesti 10 minuutin välein. Etenkin
uusien teräketjujen laajennus on yleensä alussa
suurempi.
Teräketjun elinikä riippuu ratkaisevasti riittäväs-
tä voitelusta ja oikeasta kireydestä.
Älä kiristä teräketjua sen ollessa hyvin kuuma,
koska se supistuu jäähtyessään ja kiristyy silloin
liian tiukasti laippaan.
– Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.
– Kierrä kiristyskahva 15 n. 1 – 3 kierrosta vas-
tapäivään, laipan lukituksen vapauttamiseksi.
– Tarkista, että teräketjun hahlot ovat oikealla
tavalla laipan 12 urassa ja ketjupyörässä 18.
– Kierrä punaista ketjun kiristysrengasta 14
myötäpäivään, kunnes teräketjun kiristys on
oikea. Rasterimekaniikka estää ketjua löysty-
mästä. Jos ketjun kiristysrengas 14 kiertyy
vain vaivoin, tulee kiinnityskahvaa 15 avata li-
sää vastapäivään. Kiristyskahva 15 saa kier-
tyä mukana ketjun kiristysrengasta 14 sää-
dettäessä.
– Teräketjun 11 kireys on oikea, kun sitä voi
nostaa keskeltä n. 3 – 4 mm. Tämä tulisi teh-
dä yhdellä kädellä, vetämällä teräketjua ylös
sahan painon toimiessa vastavoimana.
– Jos teräketjua 11 on kiristetty liikaa, tulee
ketjun kiristysrengasta 14 kiertää vastapäi-
vään.
Laipan puristus
– Teräketjun 11 ollessa kiristetty puristat laip-
paa 12 kiinni kiertämällä kiristyskahvaa 15
myötäpäivään. Älä käytä työkalua tähän.
Teräketjun voitelu (katso kuvat A – B)
Ohje: Ketjusahaa ei toimiteta teräketjuöljyllä
täytettynä. On tärkeää täyttää öljyä ennen käyt-
töä. Ketjusahan käyttö ilman teräketjuöljyä tai
öljytason ollessa alle minimimerkin, johtaa ket-
jusahan vaurioitumiseen.
Teräketjun elinikä ja leikkuuteho riippuu opti-
maalisesta voitelusta. Tämän takia teräketjua
voidellaan automaattisesti teräketjuöljyllä käy-
tön aikana öljysuuttimen 19 kautta.
Menettele seuraavasti, kun täytät öljysäiliötä:
– Aseta ketjusaha öljysäiliön kansi 4 ylöspäin
sopivalle alustalle.
– Puhdista rievulla alue öljysäiliön kannen 4
ympäriltä ja kierrä kansi auki.
– Älä poista suodatinpanosta täyttöä varten.
– Täytä öljysäiliö biologisesti hajoavalla Bosch-
teräketjuöljyllä.
– Ole tarkka, ettei öljysäiliöön pääse likaa. Kier-
rä öljysäiliön kansi 4 takaisin paikoilleen.
Ohje: Tärkeää: Öljysäiliön ja ympäristön välisen
ilmanvaihdon mahdollistamiseksi on seulan ja
öljysäilin kannen välissä pienet tasauskanavat,
joista käytön aikana saattaa purkautua hieman
öljyä. Tarkista, että aina asetat sahan pois vaaka-
asentoon, öljysäiliön kansi 4 ylöspäin.
Ohje: Käytä yksinomaan suositeltua, biologisesti
hajoavaa teräketjuöljyä, ketjusahan vaurioitumi-
sen estämiseksi. Älä koskaan käytä kierrätettyä
öljyä tai jäteöljyä. Kiellettyä öljyä käytettäessä
laukeaa takuu.
15 14
3 – 4 mm
11
15
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 177 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 177
178 | Suomi
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laittei-
ta voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Pidä ketjusahaa luvussa ”Työskentely ketjusa-
han kanssa” selostetulla tavalla.
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin
käynnistysvarmistinta 3 ja painamalla samalla
käynnistyskytkintä 2 sekä pitämällä se painettu-
na.
Sähkötyökalun käydessä voit päästää käynnis-
tysvarmistimen vapaaksi.
Sähkötyökalun pysäytys päästämällä käynnis-
tyskytkin 2 vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistys-
kytkintä 2 ei voida lukita, vaan sitä on painettava
koko käytön ajan.
Huomio: Älä pysäytä sahaa etummaisella käsi-
suojuksella 5 (ketjujarrua aktivoimalla).
Pysäytysjarru/ketjujarru (katso kuva D)
Ketjusaha on varustettu kahdella suojalaitteella:
Pysäytysjarru jarruttaa ketjua, kun käynnistys-
kytkin 2 on päästetty vapaaksi.
Ketjujarru on suojamekanismi, jonka laukaisee
etukäsisuojus 5 ketjusahan takaiskun sattuessa.
Teräketju pysähtyy välittömästi.
Suorita silloin tällöin toimintatesti. Työnnä etu-
käsisuojus 5 eteenpäin (asento o) niin, että
merkin 6 alla oleva punainen piste 28 tulee näky-
viin, ja käynnistä ketjusaha hetkeksi. Ketju ei saa
liikkua. Poista ketjujarru vetämällä etukäsisuo-
jus 5 takaisin (asento n) niin, että punainen pis-
te 28 merkin 6 alla taas peittyy.
Työskentely ketjusahan kanssa
Ennen sahaamista
Ennen käyttöönottoa ja säännöllisesti sahauk-
sen aikana tulee suorittaa seuraavat tarkistuk-
set:
– Onko ketjusaha toiminnaltaan turvallisessa
kunnossa?
– Onko öljysäiliö täytetty? Tarkista öljynkor-
keudenosoitinta ennen työtä ja säännöllisesti
työn aikana. Lisää öljyä, kun öljyn taso on
saavuttanut tarkkailuikkunan alareunan.
Täyttö riittää 15 minuutin käyttöön, riippuen
tauoista ja työn intensiteetistä.
– Onko teräketjun kireys oikea ja onko se terä-
vä? Tarkista teräketjun kireys sahauksen ai-
kana säännöllisesti 10 minuutin välein. Eten-
kin uusien teräketjujen laajennus on yleensä
alussa suurempi. Teräketjun kunto vaikuttaa
ratkaisevasti sahaustehoon. Vain terävät te-
räketjut estävät ylikuormituksen.
– Onko ketjujarru lauennut ja sen toiminta taat-
tu?
– Onko sinulla vaadittavat suojavarusteet? Käy-
tä suojalaseja ja kuulonsuojaimia. Lisäsuoja-
varusteita pään, käsien, säärien ja jalkojen
suojaksi suositellaan. Sopiva suojapuku pie-
nentää loukkaantumisvaaran, joka syntyy ym-
päristöön sinkoutuvista lastuista ja teräket-
jun tahattomasta kosketuksesta.
Sahan takaisku (katso kuva D)
Sahan takaiskulla tarkoitetaan käynnissä olevan
ketjusahan äkillinen isku ylös- ja taaksepäin, jo-
ka saattaa esiintyä kun laipan kärki osuu sahat-
tavaan kohteeseen tai jos teräketju jää puristuk-
seen.
Takapotkun syntyessä ketjusaha reagoi ennalta
arvaamattomalla tavalla, ja saattaa aiheuttaa
käyttäjälle tai sahausalueella oleville vakavia
vammoja.
Sivuttaiset sahaukset, vino- ja pituussahaukset
on aloitettava erityisen varovasti, koska piikkilis-
taa 13 ei näissä sahauksissa voida käyttää.
Sahan takaiskun välttämiseksi:
– Aseta ketjusaha sahattavaan kappaleeseen
mahdollisimman loivasti.
– Älä koskaan työskentele löysällä, venyneellä
tai voimakkaasti kuluneella teräketjulla.
– Teroita teräketju ohjeiden mukaisesti.
– Älä koskaan sahaa yli olkakorkeuden.
– Älä koskaan sahaa laipan kärjellä.
– Pidä aina ketjusahaa kahdella kädellä.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 178 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 178
Suomi | 179
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
– Käytä aina takaiskua vaimentavaa Bosch-terä-
ketjua.
– Käytä piikkilistaa 13 vipuna.
– Tarkista teräketjun oikea kireys.
Yleinen menettely (katso kuvat D – G)
Pidä aina ketjusahaa kaksin käsin, vasen käsi etu-
kahvassa ja oikea käsi takakahvassa. Pidä aina sa-
haa niin, että peukalo ja sormet ympäröivät kahvo-
ja. Älä koskaan sahaa yhdellä kädellä. Vie aina
verkkojohto taaksepäin ja pidä se teräketjun ja sa-
hatavaran alueen ulkopuolella; aseta se niin, ettei
se voi jäädä kiinni oksiin ja oksanhaaroihin.
Käytä sahaa vain tukevassa seisonta-asennossa.
Pidä ketjusahaa vähän oikealla omasta kehosta.
Teräketjun tulee liikkua täydellä nopeudella en-
nen kuin se koskettaa puuta. Käytä piikkilistaa
13 ketjusahan tukemiseksi puuhun. Käytä piikki-
listaa vipuna sahauksen aikana.
Aseta paksumpia oksia tai runkoja sahattaessa
piikkilista uudelleen syvemmälle. Vedä ketju-
saha taaksepäin piikkilistan irrottamiseksi ja
aseta se uudelleen edellistä kohtaa syvemmälle.
Älä tällöin poista ketjusahaa sahausurasta.
Älä sahattaessa paina voimakkaasti teräketjua,
vaan anna teräketjun tehdä työ muodostamalla
kevyen vipupaineen piikkilistan 13 avulla.
Älä koskaan käytä ketjusahaa suorin käsivarsin.
Älä koeta sahata vaikeasti ulottuvia kohteita tai
tikkailla seisten. Älä koskaan sahaa yli olkakor-
keuden.
Paras sahaustulos saavutetaan, kun ketjun no-
peus ei alene ylikuorman takia.
Ole varovainen sahausuran lopussa. Kun ketju-
saha vapautuu sahauksesta, painovoima muut-
tuu odottamatta. Sääret tai jalat ovat vaarassa
loukkaantua.
Poista aina ketjusaha sahausurasta sen käydessä.
Runkojen sahaus (katso kuvat E ja H)
Ota runkoja sahattaessa huomioon seuraavat
turvallisuusmääräykset:
Aseta runko kuvan osoittamalla tavalla ja tue sitä
niin, että sahausura ei sulkeudu, jolloin teräketju
jää puristukseen.
Oikaise lyhyitä puunkappaleita ennen sahausta
ja pidä ne puristuksessa.
Sahaa vain puuta olevia kappaleita. Vältä koske-
tusta kiviin ja nauloihin, koska ne saattavat sin-
koutua ilmaan, vahingoittaa teräketjua tai aihe-
uttaa vakavia loukkaantumisia käyttäjälle tai
ympäristössä oleville ihmisille.
Älä kosketa lanka-aitaa tai maata käynnissä ole-
valla ketjusahalla.
Ketjusaha ei sovellu ohuen oksiston sahaami-
seen.
Ole erityisen huolellinen pitkittäissahauksissa,
koska et silloin voi käyttää piikkilistaa 13. Pidä
ketjusahaa pienessä kulmassa, takaiskun välttä-
miseksi.
Rinteessä sahattaessa tulee runkoja tai maassa
olevaa sahattavaa tavaraa aina sahata seisten
sen yläpuolella tai sivussa.
Varo kompastumasta rungon palasiin, oksiin,
juuriin jne.
Jännityksessä olevan puun sahaus
(katso kuva H)
f Jännityksessä olevaa puuta, oksia tai run-
koja tulisi sahata vain koulutettu ammatti-
henkilö. Tällöin on oltava äärimmäisen varo-
vainen. On olemassa suuri
loukkaantumisvaara.
Jos puu on tuettu kummastakin päästä, tulee en-
sin sahata kolmannes rungosta päältäpäin (Y) ja
sitten suorittaa katkosahaus samasta kohdasta,
altapäin (Z) puun repeytymisen ja ketjusahan
puristukseen joutumisen välttämiseksi. Varo täl-
löin koskettamasta maata teräketjulla.
Jos puu on tuettu vain toisesta päästä, tulee en-
sin sahata kolmannes rungosta altapäin (Y) ja
sitten suorittaa katkosahaus samasta kohdasta,
päältäpäin (Z) puun repeytymisen ja ketjusahan
puristukseen joutumisen välttämiseksi.
Puunkaato (katso kuva I)
f Käytä aina kypärää suojaamaan putoavilta
oksilta.
f Ketjusahan avulla saadaan kaataa vain pui-
ta, joiden rungon läpimitta on sahan laippaa
lyhyempi.
f Varmista työalue. Varmista että puun kaato-
alueella (n) ei oleskele ihmisiä tai eläimiä.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 179 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 179
180 | Suomi
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
f Älä yritä irrottaa puristukseen jäänyttä te-
räketjua moottorin ollessa käynnissä. Käytä
puukiiloja puristukseen jääneen teräketjun
vapauttamiseksi.
Jos kaksi tai useampi henkilö samanaikaisesti
sahaa ja kaataa, tulee etäisyys kaatavien ja leik-
kaavien henkilöiden välissä olla vähintään kaksi
kertaa kaadettavan puun korkeuden verran.
Puunkaadossa on otettava huomioon, ettei ai-
heuta vaaraa muille henkilöille, ettei osuta syöt-
töjohtoihin eikä aiheuteta aineellista vahinkoa.
Jos puu joutuu kosketukseen sähkölinjan kans-
sa, on välittömästi ilmoitettava siitä paikalliselle
sähkölaitokselle.
Sahattaessa rinteessä tulee ketjusahan käyttä-
jän sijaita maastossa kaadettavan puun yläpuo-
lella, koska puu kaadettuaan todennäköisesti
pyörii tai liukuu rinnettä alaspäin.
Ennen kaatamista on suunniteltava pakoväylä
(o) ja tarvittaessa raivata sellainen. Pakoväylän
tulisi kulkea vinosti taaksepäin odotetusta kaa-
tosuunnasta.
Ennen kaatamista on otettava huomioon rungon
luonnollinen kaltevuus, suurempien oksien
asento ja tuulen suunta, jotta puun kaatosuunta
voidaan määrittää.
Lika, kivet, irtonainen kuori, naulat, sinkilät ja
langat on poistettava puusta.
Kaatoloven teko: Sahaa suorassa kulmassa kaa-
tosuuntaan nähden lovi (X – W), jonka syvyys on
1/3 puun läpimitasta. Tee ensin alempi vaaka-
suora sahaus. Täten vältytään teräketjun tai lai-
pan puristukseen joutumiselta sahattaessa lo-
ven toinen reuna.
Kaatosahaus: Kaatosahaus (Y) tehdään vähin-
tään 50 mm vaakasuoran sahausloven yläpuolel-
le. Kaatosahaus tehdään samansuuntaisena kaa-
toloven vaakasuoran pinnan kanssa.
Kaatosahaus tehdään vain niin syvälle, että puu-
hun vielä jää uuma (kaatoreuna), joka toimii sa-
ranana. Uuma estää puun kiertymisen ja kaatu-
misen väärään suuntaan. Älä sahaa uumaa pois.
Kun kaatosahaus lähenee kaatolovea tulisi puun
ruveta kaatumaan. Jos näyttää siltä, että puu
mahdollisesti ei kaadu haluttuun suuntaan tai
kallistuu taaksepäin ja saattaa teräketjun puris-
tukseen, tulee kaatosahaus keskeyttää ja käyt-
tää puu-, muovi- tai alumiinikiilaa sahausuran
avaamiseksi ja puun kaatosuunnan kääntämisek-
si haluttuun suuntaan.
Kun puu alkaa kaatua, ketjusaha poistetaan kaa-
tosahauksesta, pysäytetään, asetetaan pois ja
siirrytään pois vaaravyöhykkeeltä suunniteltua
pakoväylää pitkin. Varo putoavia oksia, äläkä
kompastu.
Saata puu kaatumaan lyömällä kiila (Z) vaa-
kasuoraan sahausuraan.
Kun puu alkaa kaatua, poistut vaaravyöhykkeeltä
suunniteltua pakoväylää pitkin. Varo putoavia
oksia, äläkä kompastu.
Oksitus (katso kuva K)
Oksituksella tarkoitetaan oksien katkaisu kaade-
tusta puusta. Oksittaessa suurempia alaspäin
suunnattuja oksia, jotka tukevat runkoa, jäte-
tään ne toistaiseksi paikoilleen. Katkaise pie-
nemmät oksat yhdellä sahauksella, kuvan osoit-
tamalla tavalla. Oksat, jotka ovat jännityksessä,
tulee sahata alhaalta ylöspäin, sahan puristuk-
seen jäämisen estämiseksi.
Puunrungon pätkiminen (katso kuvat L – O)
Tällä tarkoitetaan kaadetun puunrungon katkaise-
minen kappaleisiin. Varmista tukeva asento ja ke-
hon painon jakautuminen tasaisesti kummallekin
jalalle. Mahdollisuuksien mukaan tulisi runkoa tu-
kea altapäin oksilla, palkeilla tai kiiloilla. Noudata
helpon sahauksen yksinkertaisia ohjeita.
Jos puunrunko koko pituudeltaan on tasaisesti
tuettu, sahataan ylhäältäpäin.
Jos puunrunko, on tuettu toisesta päästä, saha-
taan ensin 1/3 rungon läpimitasta alapuolelta ja sit-
ten loput ylhäältäpäin alasahauksen kohdalta.
Jos puunrunko, on tuettu kummastakin päästä, sa-
hataan ensin 1/3 rungon läpimitasta yläpuolelta ja
sitten loput 2/3 alapuolelta yläsahauksen kohdalta.
Jos sahaat rinteessä, tulee aina seistä puunrun-
gon yläpuolella. Jotta täysi hallinta säilyisi ”läpi-
sahaushetkessä”, tulee sahauksen lopussa ke-
ventää syöttöpainetta, pitäen kuitenkin tiukasti
kiinni ketjusahan kahvoista. Varmista, ettei terä-
ketju kosketa maata. Odota teräketjun pysähty-
mistä sahauksen jälkeen, ennen kuin poistat sen
sahausurasta. Sammuta aina ketjusahan moot-
tori, ennen kuin siirryt puusta toiseen.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 180 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 180
Suomi | 181
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Vianetsintä
Seuraava taulukko näyttää vikojen oireita sekä miten voit auttaa, jos sähkölaitteesi joskus ei toimi
oikein. Ellet näin pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun kääntyä huoltokorjaamosi
puoleen.
f Huomio: Pysäytä laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Ketjusaha ei käynnisty Ketjujarru on lauennut Vedä etukäsisuojus 5 takaisin asentoon
n niin, että punainen piste 28 peittyy
Pistotulppaa ei olla liitetty
pistorasiaan
Liitä pistotulppa pistorasiaan
Pistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Varoke on lauennut Vaihda sulake
Jatkojohto on vaurioitunut Kokeile ilman jatkojohtoa
Ketjusaha toimii
ajoittaisesti
Verkkojohto on viallinen Tarkista verkkojohto vaihda se tarvitta-
essa
Ulkoinen tai sisäinen huono
kosketus
Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Käynnistyskytkin 2 on viallinen Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Teräketju on kuiva Säiliössä ei ole öljyä Lisää öljyä
Öljysäiliön kannen 4
tuuletusreikä on tukossa
Puhdista öljysäiliön kansi 4
Öljykanava on tukossa Puhdista öljykanava
Teräketju ei pysähdy Ketjujarru/pysäytysjarru on
viallinen
Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Teräketju/laippa on
kuuma
Säiliössä ei ole öljyä Lisää öljyä
Öljysäiliön kannen 4
tuuletusreikä on tukossa
Puhdista öljysäiliön kansi 4
Öljykanava on tukossa Puhdista öljykanava
Ketjun kireys on liian suuri Säädä ketjun kireys
Teräketjun on tylsä Teroita teräketju tai vaihda se uuteen
Ketjusaha nykii,
tärisee tai ei sahaa
kunnolla
Ketjun kireys on liian pieni Säädä ketjun kireys
Teräketjun on tylsä Teroita teräketju tai vaihda se uuteen
Teräketju on kulunut Vaihda teräketju
Sahanhampaat osoittavat
väärään suuntaan
Asenna teräketju oikeinpäin
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 181 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 181
182 | Suomi
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Huom! Katkaise virta ja vedä pistotulppa ir-
ti pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä
tai puhdistusta. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, leikattu tai
sotkeutunut.
Ohje: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisesti, takaaksesi pitkän ja luotettavan
käyttöajan.
Tarkista säännöllisesti, ettei ketjusahassa ole il-
meisiä puutteita, kuten löysä, irronnut tai vauri-
oitunut teräketju, irtonainen liitäntä tai kuluneet
tahi vaurioituneet osat.
Teräketjua irrotettaessa, on se ensin höllennet-
tävä ketjun kiristysrenkaalla 14. Irrotus ilman
höllennystä saattaa johtaa ketjusahan vaurioitu-
miseen.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettu. Suorita mahdolliset
huolto- ja korjaustyöt ennen käyttöä.
Jos ketjusahassa, huolellisesta valmistuksesta
ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon
tehtäväksi.
Ohje: Tyhjennä ehdottomasti öljysäiliö, ennen
ketjusahan lähettämistä. Poista seula säiliöstä,
tyhjennä säiliö ja asenna seula takaisin.
Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja vara-
osatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, jo-
ka löytyy ketjusahan tyyppikilvestä.
Teräketjun ja laipan vaihto/kääntö
(katso kuva A)
Tarkista teräketju ja laippa luvussa ”Teräketjun
kiristys” selostetulla tavalla.
Laipan ohjausura kuluu ajan mittaan. Käännä
laippa 180° teräketjua vaihdettaessa kulumisen
tasaamiseksi; tämä pidentää laipan käyttöaikaa.
Asenna ketjunkiristimen nokka 23 laipan toiselle
puolelle, avaamalla ruuvit ja kiinnittämällä ket-
junkiristimen nokka 23 toiselle puolelle.
Tarkista ketjupyörä 18. Jos se suuren kuormi-
tuksen takia on loppuun käytetty tai vaurioitu-
nut, sen tulee vaihtaa huoltokorjaamo.
Teräketjun teroitus
Teräketju voidaan antaa ammattimaisesti teroi-
tettavaksi jokaiseen Bosch-sopimushuoltoon.
Voit myös itse teroittaa teräketjua Bosch ketjun
teroituslaitteella tai käyttäen Dremel-Multi: a ja
teroituslisäosaa 1453. Noudata laitteen mukana
tulevaa teroitusohjetta.
Öljyautomatiikan tarkistus
Automaattisen ketjunvoitelun toiminnan voit tar-
kistaa käynnistämällä saha ja pitämällä sen kärki
maassa olevan pahvin tai paperin suunnassa. Älä
kosketa teräketjulla maata, vaan pidä 20 cm tur-
vaetäisyys. Jos paperiin tulee kasvava öljyjälki,
öljyautomatiikkaa toimii moitteettomasti. Jos
täydestä öljysäiliöstä huolimatta ei öljyjälkeä
näy, tulee lukea lukua ”Vianetsintä” tai kääntyä
Bosch-asiakaspalvelun puoleen.
Työvaiheen jälkeen/säilytys
Puhdista ketjusahan muovikotelo pehmeällä
harjalla ja puhtaalla rievulla. Älä käytä vettä, liu-
otinta tai kiillotusainetta. Poista kaikki lika, eri-
tyisesti moottorin tuuletusaukoista.
Irrota 1–3 käyttötunnin jälkeen suojus 16, laippa
12 ja teräketju 11 ja puhdista ne harjan avulla.
Poista harjalla kaikki lika suojuksen 16 alta, ket-
jupyörästä 18 ja laipan kiinnityspinnoista. Puh-
dista öljysuutin 19 puhtaalla rievulla.
Jos ketjun kiristysmekanismi suojuksessa 16 on
jäykkäliikkeinen, poista kansi 29, kierrä kiristys-
kahvaa 15 ja ketjun kiristysrengasta 14 vastak-
kaisiin suuntiin niin, että mekanismin sisällä ole-
vat likakerrostumat irtoavat ja putoavat ulos.
Koputa suojus 16 kevyesti puhtaaksi. Jos meka-
nismi on voimakkaasti liimautunut, käytä puh-
distukseen pehmeää harjaa tai paineilmaa, mut-
ta ei minkäänlaista työkalua. (katso kuva J)
Jos ketjusaha tullaan varastoimaan pidemmän
aikaa, tulee teräketju 11 ja laippa 12 puhdistaa.
Säilytä ketjusaha varmassa, kuivassa paikassa,
lasten ulottumattomissa.
Älä koskaan aseta mitään muita esineitä ketjusa-
han päälle.
Tarkista, että aina asetat sahan pois vaaka-asen-
toon, öljysäiliön kansi 4 ylöspäin.
Jos saha säilytetään myyntipakkauksessa, on öl-
jysäiliö tyhjennettävä kokonaan.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 182 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Sivu: 182
Suomi | 183
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (3.5.10)
Lisätarvikkeet
Teräketju
AKE 30-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 256
AKE 35-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 257
AKE 40-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 258
Laippa ja teräketju
AKE 30-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 259
AKE 35-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 260
AKE 40-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 261
Puhdistus
Ketjun teroitus-/puhdistussarja . . F 016 800 262
Teräketjuöljy, 1 litra . . . . . . . . . 2 607 000 181
Muut tarvikkeet
Suojakäsineet . . . . . . . . . . . . . . 2 607 000 134
Suojalasit . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 178
Kuulonsuojain SNR 19
(Melutason alenema 19 dB(A)) . 2 607 990 042
Kuulonsuojain SNR 24
(Melutason alenema 24 dB(A)) . 2 607 990 043
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_DOKU-22142-001.fm Page 183 Monday, May 3, 2010 1:38 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AKE 40-19 S ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AKE 40-19 S

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AKE 40-19 S, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AKE 40-19 S käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AKE 40-19 S suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.