Bosch AKE 30 S käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AKE 30 S allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: AKE 30 S
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 118
Suomi | 119
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
Tilbehør
Rengjøring
Sagkjedeheftolje, 1 liter . . . . . . . . . . . . . 2 607 000 181
Sverd med sagkjede
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 259
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 260
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 261
Sagkjede
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 256
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 257
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 258
Kundeservice og rådgivning ved bruk
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på kjedesa-
gens typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
mågammeltelektroverktøysomikkelenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Kuvatunnusten selitys
Lue käyttöohje huolellisesti.
Suojaa sähkötyökalu sateelta.
Irrotahetiverkkopistotulppapistorasi-
asta ennen säätö- ja huoltotöitä sekä
jos verkkojohto on vaurioitunut tai lä-
vistetty.
Käytä aina sähkötyökalua käyttäessäsi
suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
Ketjujarru ja jälkikäyntijarru pysäyttä-
vät teräketjun hetkessä.
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 119 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 119
120 | Suomi
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Ketjusahojen turvallisuusohjeet
 Pidä kaikki kehon osatloitolla teräketjusta sahanolles-
sa käynnissä. Varmista ennen sahan käynnistämistä,
että teräketju ei kosketa mitään. Ketjusahan kanssa
työskenneltäessä voi hetken varomattomuus johtaa sii-
hen, että vaatteet tai kehonosa tarttuu teräketjuun.
 Pidä ketjusahaa oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi
etukahvassa. Ketjusahan pitäminen eri tavalla työn aika-
na, kasvattaa loukkaantumisriskiä, eikä sitä saa käyttää.
 Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepinnoista,
koska teräketju saattaa osua piilossa olevaan tai
omaan sähköjohtoon. Teräketjun kosketus jännitteiseen
johtoon voi saattaa laitteen metalliosat jännitteisiksija joh-
taa sähköiskuun.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 120 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 120
Suomi | 121
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
 Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia. Lisäsuojavarus-
teita pään, käsien, säärien ja jalkojen suojaksi suositel-
laan. Sopiva suojapuku pienentää loukkaantumisvaaraa,
joka syntyy ympäristöön sinkoutuvista lastuista ja teräket-
jun tahattomasta kosketuksesta.
 Älä koskaan työskentele ketjusahan kanssa kasvavas-
sa puussa. Ketjusahan käyttö puunkaadossa synnyttää
loukkaantumisvaaran.
 Varmista aina tukeva seisoma-asento ja käytä ketju-
sahaa ainoastaan, kun seisot kiinteällä, turvallisella ja
tasaisella alustalla. Luistava alusta tai epävakaat seiso-
mapinnat kuten tikkailla voivat aikaansaada tasapainon
menetyksen tai sahan hallinnan menettämisen.
 Ota huomioon, että jännityksessä oleva oksa ponnah-
taa takaisin sahattaessa. Puun kuitujen jännityksen pois-
tuessa, saattaa jännityksessä ollut oksa osua sahaajaan
ja/tai riistää ketjusahan käyttäjän hallinnasta.
 Ole erityisen varovainen, kun sahaat alusmetsikköä ja
nuoriapuita.Ohutpuusaattaatarttuateräketjuunjaiskeä
sinuun tai saattaa sinut menettämään tasapainosi.
 Kanna ketjusahaa etukahvasta, sahan ollessa pysäh-
dyksissä ja laipan osoittaessa kehostasi poispäin.
Asenna aina suojus laippaan, kun kuljetat tai säilytät
ketjusahaa. Ketjusahan huolellinen käsittely vähentää to-
dennäköisyyttä koskettaa liikkuvaa teräketjua epähuomi-
ossa.
 Noudata voitelua, ketjun kiristystä ja lisätarvikkeiden
vaihtoa koskevia ohjeita. Asiaankuulumattomasti kiris-
tetty tai voideltu ketju voi revetä tai kasvattaa takaiskuris-
kiä.
 Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja vapaana öljystä sekä
rasvasta. Rasvaiset, öljyiset kahvat ovat liukkaita ja johta-
vat hallinnan menetykseen.
 Sahaa vainpuuta.Älä käytä ketjusahaa töihin, joihin si-
tä ei ole tarkoitettu. Esimerkki: Älä käytä ketjusahaa
muovin, muurauksen tai muiden kuin puisten raken-
nusaineiden sahaukseen. Ketjusahan käyttö muihin kuin
määräyksenmukaisiin töihin saattaa johtaa vaarallisiin ti-
lanteisiin.
 Takaiskun syy ja miten sen estät:
– Takaisku saattaa syntyä laipan kärjen osuessa esinee-
seen tai puun taipuessa ja teräketjun jäädessä puristuk-
seen sahausuraan.
– Laipan kärjen kosketus saattaa monessa tapauksessa
johtaa odottamattomaan taaksepäin suuntautuvaan vasta-
voimaan, jolloin laippa iskeytyy ylöspäin ja käyttäjää kohti.
– Teräketjun jäädessä puristukseen laipan yläreunasta,
laippa saattaa nopeasti iskeä taaksepäin käyttäjää kohti.
– Jokainen näistä vastavoimista voivat johtaa siihen, että
menetät sahan hallinnan ja voit loukkaantua vakavasti. Älä
luota yksinomaan ketjusahan turvalaitteisiin. Ketjusahan
käyttäjänätulisi sinun ryhtyä määrättyihin toimenpiteisiin,
voidaksesi työskennellä ilman onnettomuutta ja loukkaan-
tumista.
Takaisku johtuu sähkötyökalun väärästä tai virheellisestä
käytöstä. Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selos-
tetaan seuraavassa:
 Pidä sahaa tiukasti kahdella kädellä niin, että peukalo
ja sormet ympäröivät ketjusahan kahvoja. Saata keho-
si ja käsivartesi asentoon, jossa pystyt vastustamaan
takaiskuvoimia. Kun suoritetaan tarkoituksenmukaisia
toimenpiteitä, pystyy käyttäjä hallitsemaan takaiskuvoi-
mia. Älä koskaan irrota otetta ketjusahasta.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa äläkä koskaan sa-
haa yli olkakorkeuden. Näin voidaan estää tahaton kos-
ketus laipan kärjellä ja mahdollistetaan ketjusahan parem-
pi hallinta odottamattomissa tilanteissa.
 Käytä aina valmistajan määräämiä varalaippoja ja terä-
ketjuja. Vääränlaiset varalaipat ja teräketjut voivat johtaa
ketjun repeytymiseen tai takaiskuun.
 Noudata valmistajan ohjeita koskien teräketjun teroi-
tustajahoitoa.Liianmatalasyvyyssäädinkasvattaataipu-
musta takaiskuun.
Lisävaro-ohjeita
 Suositellaan, että kokenut ammattihenkilö ennen ensim-
mäistä käyttöönottoa neuvoo käyttäjälle ketjusahan käsit-
telyn ja suojavarustusten käytön käytännön esimerkein.
Ensimmäisenäharjoituksenatulisisahatapuunrunkosaha-
pukissa tai telineessä.
 Tätä sähkötyökalua eivät saa käyttää henkilöt (lapset mu-
kaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henki-
set kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto pait-
si, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön
valvonnassa tai saamassa häneltä ohjeita sähkötyökalun
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki sähkö-
työkalun kanssa.
 Lapset ja nuoret, lukuun ottamatta yli 16 vuotiaat kou-
lutettavat ja valvonnassa olevat, eivät saa käyttää ket-
jusahaa. Samakoskeehenkilöitä,jotkaeivättunneket-
jusahankäyttöälainkaantaituntevatriittämättömästi.
Käyttöohjeen tulee aina olla käsillä. Henkilöt jotka ovat vä-
syneitä tai jotka eivät kestä ruumiillista rasitusta, eivät saa
käyttää ketjusahaa.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Varmista, että kaikki suojalaitteet ja kahvat on asen-
nettu sähkötyökalua käytettäessä. Älä koskaa koeta ot-
taa käyttöön epätäydellisesti koottua sähkötyökalua tai
sähkötyökalua, johon on tehty luvattomia muutoksia.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 121 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 121
122 | Suomi
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, kuten puupalkkien, lauto-
jen, oksien, runkojen jne. sahaukseen, sekä puunkaatoon.
Voidaan sahata syiden suunnassa sekä kohtisuoraan syitä
vasten.
Tämä sähkötyökalu ei sovellu kivennäisaineiden sahaukseen.
Vakiovarusteet
Ota sähkötyökalu varovasti pakkauksestaan ja tarkista, että
kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Ketjusaha
– Kansi
– Teräketju
– Laippa
– Öljysäiliön kansi
– Ketjunsuoja
– Säätötyökalu (AKE 30/35/40)
– Käyttöohje
Jos osia puuttuu tai jo ne ovat vaurioituneet, tulee sinun kään-
tyä kauppiasi puoleen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Takakahva (Eristetyt kahvapinnat)
2 Käynnistyskytkin
3 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
4 Öljysäiliön kansi
5 Ketjujarrun laukaisin (käsisuojus)
6 Etukahva (Eristetyt kahvapinnat)
7 Kärkipyörä (AKE 35 S/1835 S/40 S/35/40/45 S)
8 Ketjunsuoja
9 Teräketju
10 Laippa
11 Piikkilista
12 Lukkonuppi (AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S)
13 Kansi
14 Ketjunkiristysnuppi (AKE30 S/35S/1835S/40 S/45 S)
15 Jatkojohto*
16 Pistotulppa**
17 Sarjanumero
18 Säätötyökalu (AKE 30/35/40)
19 Ketjun sieppauspultti
20 Ketjupyörä
21 Kiinnityspultti
22 Kierto- ja leikkuusuunnan tunnusmerkki
23 Öljysuutin
24 Laipan ohjaus-uuma
25 Ketjun kiristyspultit
26 Kiinnitysmutteri (AKE 30/35/40)
27 Ketjun kiristysruuvi (AKE 30/35/40)
28 Öljymäärän osoitin
29 Tuuletusaukot
** maakohtainen
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Ketjusaha AKE 30 AKE 35 AKE 40
Tuotenumero 3 600 H34 0.. 3 600 H34 0.. 3 600 H34 0..
Ottoteho W 1600 1800 1800
Ketjun nopeus joutokäynnillä m/s 9 9 9
Laipan pituus cm 30 35 40
Teräketjun malli 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90
Vetolenkin vahvuus mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043")
Vetolenkkien lukumäärä 45 52 57
Öljysäiliön tilavuus ml 200 200 200
Automaattinen ketjun voitelu   
Kärkipyörä –  
Ketjujarru   
Piikkilista   
Paino ilman verkkojohtoa n.*** kg 3,9 4,0 4,1
Suojausluokka /II /II /II
***mitattuna laipalla ja teräketjulla
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä muita verkkoon kytkettyjä sähkölaittei-
ta. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,25 ohmia ei häiriöitä ole odotettavissa.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 122 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 122
Suomi | 123
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
Melu-/tärinätiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Ketjusaha AKE 30 S AKE 35 S AKE 1835 S AKE 40 S AKE 45 S
Tuotenumero 3 600 H34 4.. 3 600 H34 5.. 3 600 H34 5.. 3 600 H34 6.. 3 600 H34 7..
Ottoteho W 1800 1800 1800 1800 1800
Ketjun nopeus joutokäynnillä m/s 9 9 9 9 9
Laipan pituus cm 30 35 35 40 45
Teräketjun malli 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90
Vetolenkin vahvuus mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,3 (0,051")
Vetolenkkien lukumäärä 45 52 52 57 62
Öljysäiliön tilavuus ml 200 200 200 200 200
Automaattinen ketjun voitelu     
Kärkipyörä –    
Ketjujarru     
Piikkilista     
Paino ilman verkkojohtoa n.*** kg 3,9 4,0 4,0 4,1 4,3
Suojausluokka /II /II /II /II /II
***mitattuna laipalla ja teräketjulla
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä muita verkkoon kytkettyjä sähkölaittei-
ta. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,25 ohmia ei häiriöitä ole odotettavissa.
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-13 mukaan. 3 600 H34 0.. 3 600 H34 4..
3600 H34 5..
3 600 H34 6..
3 600 H34 7..
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
Äänen painetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
95
103
=1,2
95
103
=1,2
Värähtelynyhteisarvotah (kolmensuunnanvektorisumma)jaepävarmuusK
mitattuna EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah
Epävarmuus K
m/s2
m/s2
4
=1,5
4
=1,5
3 600 H34 0.. 3 600 H34 4..
3600 H34 5..
3 600 H34 6..
3 600 H34 7..
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekniset tiedot” se-
lostettu tuote vastaa kaikkia direktiivien 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EY, 2000/14/EY määräyksiä sekä niiden muutoksia ja seuraavia
standardeja:
EN 60745-1, EN 60745-2-13.
EY-tyyppikoetus nro 2129874.01 CE nimetystä tarkastusasemasta
Nr. 0344, KEMA Qualily B.V. Arnhem, Nederlands
2000/14/EG: Taattu äänen tehotaso:
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan.
dB(A) 105 105
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 123 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 123
124 | Suomi
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
Tuotelaji: 6
Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
15.10.2014
Asennus
Turvallisuussyistä
 Huom! Pysäytä sähkötyökalu ja irrota pistotulppa pis-
torasiasta ennen huoltosäätö- ja puhdistustöitä. Sama
sääntö pätee, jos verkkojohto on vaurioitunut, katken-
nut tai sotkeutunut.
 Varoitus! Älä kosketa liikkuvaa teräketjua.
 Älä missään tapauksessa käytä ketjusahaa henkilöi-
den, lapsien tai eläinten lähellä tai nautittuasi alkoho-
lia, huumeita tai huumaavia lääkeaineita.
Sähköturvallisuus
Sähkötyökalusi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä sitä
tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC, 50 Hz (ei-EU
maita varten 220 V, 240 V mallista riippuen). Käytä ainoas-
taan hyväksyttyjä jatkojohtoja. Tietoa saat valtuutetusta huol-
losta.
Vain rakenteita H07 RN-F tai IEC (60245 IEC 66) vastaavia
jatkojohtoja saa käyttää.
Jos tahdot käyttää jatkojohtoa ketjusahan kanssa, tulee joh-
don pinta-alan olla:
– 1,0 mm2
: suurin pituus 40 m
– 1,5 mm2
: suurin pituus 60 m
– 2,5 mm2
: suurin pituus 100 m
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan käyttämään FI-
kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tämä
FI-kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä GB:ssä :
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että sähkö-
työkalussa oleva pistotulppa 16 liitetään jatkojohtoon 15 ku-
van osoittamalla tavalla. Jatkojohdon liitin on oltava roiskeve-
sisuojattu, kumia tai kumipäällysteinen. Jatkojohdossa on
oltava vedonpoistin.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei ole
merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa kunnossa
olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa korjata vain
Bosch-sopimushuolto.
Teräketjun asennus ja kiristys
 Liitä ketjusaha sähköverkkoon vasta kokonaan kasat-
tuna.
 Käytä aina suojakäsineitä teräketjua käsitellessäsi.
Laipan ja teräketjun asennus (katso kuvat
A1–A3) (AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S)
– Pakkaa varovasti auki kaikki osat.
– Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.
– Aseta teräketju 9 laippaa 10 kiertävään uraan. Varmista
tällöin oikea kiertosuunta, vertaa teräketju kiertosuunta-
tunnukseen 22.
– Aseta ketjun nivelet ketjupyörän 20 ympäri ja kiinnitä laip-
pa 10 niin, että kiinnityspultti 21 ja laipan molemmat oh-
jausuumat24tarttuvatlaipan10pitkittäisreikäänjaketjun
kiristyspultti 25 asettuu laipan 10 vastaavaan reikään.
Kierrä tarvittaessa ketjun kiristysnuppia 14 vähän, ketjun
kiristyspultin 25 suuntaamiseksi laipan 10 reikään.
– Tarkista, että kaikki osat on sijoitettu oikein, ja pidä laippa
teräketjuineen tässä asennossa. (katso kuva A2)
– Kierrä ketjun kiristyskahvaa 14, kunnes teräketjussa on
pieni kiristys.
– Aseta kansi 13 tarkasti paikoilleen.
– Kierrä lukkonuppia 12 sormivoimalla kiinnityspulttiin 21.
(katso kuva A3)
 Jos lukkonuppia kiristetään liikaa, teräketju saattaa
menettää kireyttään käytön aikana.
 Lukkonuppi saa puristaa laippaa vain kevyesti.
Teräketjun kiristys (katso kuvat A1–A3 ja E)
(AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S)
Tarkista ketjun kireys ennen työn aloittamista, ensimmäisten
sahausten jälkeen ja sahauksen aikana säännöllisesti 10 mi-
nuutin välein. Etenkin uusien teräketjujen laajennus on yleen-
sä alussa suurempi.
Teräketjun elinikä riippuu ratkaisevasti riittävästä voitelusta
ja oikeasta kireydestä.
Älä kiristä teräketjua sen ollessa hyvin kuuma, koska se supis-
tuu jäähtyessään ja kiristyy silloin liian tiukasti laippaan.
– Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.
– Tarkista, että teräketjun hahlot ovat oikealla tavalla laipan
10 urassa ja ketjupyörässä 20.
– Avaa lukkonuppia 12 vain sen verran, että laippa vielä py-
syy paikallaan (Älä poista lukkonuppia!).
– Kierrä ketjun kiristysnuppia 14 myötäpäivään, kunnes ket-
jun oikea kiristys on saavutettu. Kiertoliike työntää ketjun
kiristyspulttia 25 ja siten laippaa 10 eteenpäin.
– Teräketjun9kireysonoikea,kunsitävoinostaakeskeltän.
5–10 mm. Tämä tulisi tehdä yhdellä kädellä, vetämälläte-
räketjua ylös sahan painon toimiessa vastavoimana.
– Jos teräketjua 9 on kiristetty liikaa, tulee ketjun kiristys-
nuppia14 kiertäävähänvastapäivään.Tarkistaseuraavak-
siketjunkireys vieläkerran. Säädä tarvittaessaketjunkire-
yttä vielä selostetulla tavalla.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 124 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 124
Suomi | 125
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
– Kierrä lukkonuppia 12 sormivoimalla kiinnityspulttiin 21.
 Jos lukkonuppia kiristetään liikaa, teräketju saattaa
menettää kireyttään käytön aikana.
 Lukkonuppi saa puristaa laippaa vain kevyesti.
Laipan ja teräketjun asennus (katso kuva B)
(AKE 30/35/40)
– Pakkaa varovasti auki kaikki osat.
– Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.
– Aseta teräketju 9 laippaa 10 kiertävään uraan. Varmista
tällöin oikea kiertosuunta, vertaa teräketju kiertosuunta-
tunnukseen 22.
– Aseta ketjun nivelet ketjupyörän 20 ympäri ja kiinnitä laip-
pa 10 niin, että kiinnityspultti 21 ja laipan molemmat oh-
jausuumat24tarttuvatlaipan10pitkittäisreikäänjaketjun
kiristyspultti 25 asettuu laipan 10 vastaavaan reikään.
Kierrä tarvittaessa ketjun kiristysruuvia 27 vähän, ketjun
kiristyspultin 25 suuntaamiseksi laipan 10 reikään.
– Tarkista, että kaikki osat on sijoitettu oikein, ja pidä laippa
teräketjuineen tässä asennossa.
– Aseta kansi 13 tarkasti paikoilleen.
– Kiristä kiinnitysmutteri 26 kiinnityspulttiin 21 sormivoi-
malla.
Teräketjun kiristys (katso kuvat B ja E)
(AKE 30/35/40)
Tarkista ketjun kireys ennen työn aloittamista, ensimmäisten
sahausten jälkeen ja sahauksen aikana säännöllisesti 10 mi-
nuutin välein. Etenkin uusien teräketjujen laajennus on yleen-
sä alussa suurempi.
Teräketjun elinikä riippuu ratkaisevasti riittävästä voitelusta
ja oikeasta kireydestä.
Älä kiristä teräketjua sen ollessa hyvin kuuma, koska se supis-
tuu jäähtyessään ja kiristyy silloin liian tiukasti laippaan.
– Aseta ketjusaha tasaiselle pinnalle.
– Avaa kiinnitysmutteria 26 kiertämällä sitä vastapäivään
(n. 1 – 2 kierrosta).
– Tarkista, että teräketjun hahlot ovat oikealla tavalla laipan
10 urassa ja ketjupyörässä 20.
– Kierrä ketjun kiristysruuvia 27 säätötyökalulla 18 myötä-
päivään, kunnes teräketjun kireys on oikea. Kiertoliike
työntää ketjun kiristyspultin 25 ja siten laippaa 10 eteen-
päin.
– Teräketjun9kireysonoikea,kunsitävoinostaakeskeltän.
5–10 mm. Tämä tulisi tehdä yhdellä kädellä, vetämälläte-
räketjua ylös sahan painon toimiessa vastavoimana.
– Jos teräketjua 9 on kiristetty liikaa, tulee ketjun kiristys-
ruuvia 27 kiertää vähän vastapäivään. Tarkista seuraavak-
siketjunkireys vieläkerran. Säädä tarvittaessaketjunkire-
yttä vielä selostetulla tavalla.
– Kiristä kiinnitysmutteria 26 työkaluavaimella.
Teräketjun voitelu (katso kuvat A, B ja D)
Huomio: Ketjusahaa ei toimiteta teräketjuöljyllä täytettynä.
On tärkeää täyttää öljyä ennen käyttöä. Ketjusahan käyttö il-
man teräketjuöljyä tai öljytason ollessa alle minimimerkin,
johtaa ketjusahan vaurioitumiseen.
Teräketjun elinikä ja leikkuuteho riippuu optimaalisesta voite-
lusta. Tämän takia teräketjua voidellaan automaattisesti terä-
ketjuöljyllä käytön aikana öljysuuttimen 23 kautta.
Menettele seuraavasti, kun täytät öljysäiliötä:
– Aseta ketjusaha öljysäiliön kansi 4 ylöspäin sopivalle alus-
talle.
– Puhdistarievullaalueöljysäiliönkannen4ympäriltäjakier-
rä kansi auki.
– Täytä teräketjuöljyä öljysäiliöön öljymäärän osoittimen
maksimimerkkiin asti (etusijaisesti biologisesti hajoavaa
öljyä).
– Ole tarkka, ettei öljysäiliöön pääse likaa. Kierrä öljysäiliön
kansi 4 takaisin paikoilleen.
Huomio: Tärkeää: Ilmanvaihdon mahdollistamiseksi öljysäili-
ön ja ympäristön välillä, öljysäiliön kannessa on pieniä tasaus-
kanavia. Pidä huoli siitä, että ketjusaha aina, kun sitä ei käyte-
tä, seisoo vaakasuorassa öljysäiliön kansi 4 ylöspäin, jotta
öljyn vuotaminen estyy.
Huomio:Käytäyksinomaanteräketjuöljyä(etusijaisestibiolo-
gisesti hajoavaa), jotta ketjusahan vaurioitumiselta vältyttäi-
siin. Älä koskaan käytä kierrätettyä- tai jäteöljyä. Jos käytät
tällaista öljyä, takuu raukeaa.
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Pidä ketjusahaa luvussa ”Työskentely ketjusahan kanssa” se-
lostetulla tavalla.
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin käynnistys-
varmistinta3japainamallasamallakäynnistyskytkintä2sekä
pitämällä se painettuna.
Sähkötyökalunkäydessävoitpäästääkäynnistysvarmistimen
vapaaksi.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 2
vapaaksi.
Huomio: Älä pysäytä sahaa etummaisella käsisuojuksella 5
(ketjujarrua aktivoimalla).
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 125 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 125
126 | Suomi
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
Ketjujarru (katso kuva F)
Ketjujarruonsuojamekanismi,jonkalaukaiseeetukäsisuojus
5 ketjusahan takaiskun sattuessa. Teräketju pysähtyy välittö-
mästi.
Suorita silloin tällöin toimintatesti. Työnnä ketjujarrun laukai-
sin (käsisuojus) 5 eteenpäin (asento ) ja käynnistä ketju-
saha hetkeksi. Ketju ei saa liikkua. Vapauta taas ketjujarru
päästämällä käynnistyskytkin 2 vapaaksi ja vetämällä etukäsi-
suojus 5 taaksepäin (asentoon ).
Työskentely ketjusahan kanssa
Ennen sahaamista
Ennen käyttöönottoajasäännöllisestisahauksen aikana tulee
suorittaa seuraavat tarkistukset:
– Onko ketjusaha toiminnaltaan turvallisessa kunnossa?
– Onko öljysäiliö täytetty? Tarkista öljynkorkeudenosoitinta
ennen työtä ja säännöllisesti työn aikana. Lisää öljyä, kun
öljyntasoonsaavuttanuttarkkailuikkunanalareunan.Täyt-
töriittää15minuutinkäyttöön,riippuentauoistajatyönin-
tensiteetistä.
– Onkoteräketjun kireys oikea ja onko se terävä?Tarkista te-
räketjun kireys sahauksen aikana säännöllisesti 10 minuu-
tinvälein.Etenkinuusienteräketjujenlaajennusonyleensä
alussa suurempi. Teräketjun kunto vaikuttaa ratkaisevasti
sahaustehoon. Vain terävät teräketjut estävät ylikuormi-
tuksen.
– Onko ketjujarru lauennut ja sen toiminta taattu?
– Onkosinullavaadittavatsuojavarusteet?Käytäsuojalaseja
ja kuulonsuojaimia. Lisäsuojavarusteita pään, käsien, sää-
rien ja jalkojen suojaksi suositellaan. Sopiva suojapuku
pienentää loukkaantumisvaaran, joka syntyy ympäristöön
sinkoutuvista lastuista ja teräketjun tahattomasta koske-
tuksesta.
Sahan takaisku (katso kuva F)
Sahan takaiskulla tarkoitetaan käynnissä olevan ketjusahan
äkillinen isku ylös- ja taaksepäin, joka saattaa esiintyä kun lai-
pan kärki osuu sahattavaan kohteeseen tai jos teräketju jää
puristukseen.
Takapotkun syntyessä ketjusaha reagoi ennalta arvaamatto-
malla tavalla, ja saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sahausalueel-
la oleville vakavia vammoja.
Sivuttaiset sahaukset, vino- ja pituussahaukset on aloitettava
erityisenvarovasti,koskapiikkilistaa11einäissäsahauksissa
voida käyttää.
Sahan takaiskun välttämiseksi:
– Aseta ketjusaha sahattavaan kappaleeseen mahdollisim-
man loivasti.
– Älä koskaan työskentele löysällä, venyneellä tai voimak-
kaasti kuluneella teräketjulla.
– Teroita teräketju ohjeiden mukaisesti.
– Älä koskaan sahaa yli olkakorkeuden.
– Älä koskaan sahaa laipan kärjellä.
– Pidä aina ketjusahaa kahdella kädellä.
– Käytä aina takaiskua vaimentavaa Bosch-teräketjua.
– Käytä piikkilistaa 11 vipuna.
– Tarkista teräketjun oikea kireys.
Yleinen menettely (katso kuvat F– I)
Pidä aina ketjusahaa kaksin käsin, vasen käsi etukahvassa ja
oikea käsi takakahvassa. Pidä aina sahaa niin, että peukalo ja
sormet ympäröivät kahvoja. Älä koskaan sahaa yhdellä kädel-
lä. Vie aina verkkojohto taaksepäin ja pidä se teräketjun ja sa-
hatavaran alueenulkopuolella;asetaseniin,etteise voijäädä
kiinni oksiin ja oksanhaaroihin.
Käytä sahaa vain tukevassa seisonta-asennossa. Pidä ketju-
sahaa vähän oikealla omasta kehosta.
Teräketjun tulee liikkua täydellä nopeudella ennen kuin se
koskettaapuuta.Käytäpiikkilistaa11ketjusahantukemiseksi
puuhun. Käytä piikkilistaa vipuna sahauksen aikana.
Aseta paksumpia oksia tai runkoja sahattaessa piikkilista uu-
delleensyvemmälle.Vedäketjusahataaksepäinpiikkilistanir-
rottamiseksi ja aseta se uudelleen edellistä kohtaa syvemmäl-
le. Älä tällöin poista ketjusahaa sahausurasta.
Älä sahattaessa paina voimakkaasti teräketjua, vaan anna te-
räketjun tehdä työ muodostamalla kevyen vipupaineen piikki-
listan 11 avulla.
Älä koskaan käytä ketjusahaa suorin käsivarsin. Älä koeta sa-
hata vaikeasti ulottuvia kohteita tai tikkailla seisten. Älä kos-
kaan sahaa yli olkakorkeuden.
Paras sahaustulos saavutetaan, kun ketjun nopeus ei alene
ylikuorman takia.
Ole varovainen sahausuran lopussa. Kun ketjusaha vapautuu
sahauksesta, painovoima muuttuu odottamatta. Sääret tai ja-
lat ovat vaarassa loukkaantua.
Poista aina ketjusaha sahausurasta sen käydessä.
Runkojen sahaus (katso kuvat G ja I)
Ota runkoja sahattaessa huomioon seuraavat turvallisuus-
määräykset:
Aseta runko kuvan osoittamalla tavalla ja tue sitä niin, että sa-
hausura ei sulkeudu, jolloin teräketju jää puristukseen.
Oikaise lyhyitä puunkappaleita ennen sahausta ja pidä ne pu-
ristuksessa.
Sahaa vain puuta olevia kappaleita. Vältä kosketusta kiviin ja
nauloihin, koska ne saattavat sinkoutua ilmaan, vahingoittaa
teräketjua tai aiheuttaa vakavia loukkaantumisia käyttäjälle
tai ympäristössä oleville ihmisille.
Älä kosketa lanka-aitaa tai maata käynnissä olevalla ketju-
sahalla.
Ketjusaha ei sovellu ohuen oksiston sahaamiseen.
Oleerityisenhuolellinenpitkittäissahauksissa,koskaetsilloin
voi käyttää piikkilistaa 11. Pidä ketjusahaa pienessä kulmas-
sa, takaiskun välttämiseksi.
Rinteessä sahattaessa tulee runkoja tai maassa olevaa sahat-
tavaa tavaraa aina sahata seisten sen yläpuolella tai sivussa.
Varo kompastumasta rungon palasiin, oksiin, juuriin jne.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 126 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 126
Suomi | 127
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
Jännityksessä olevan puun sahaus (katso kuva J)
 Jännityksessä olevaa puuta, oksia tai runkoja tulisi sa-
hata vain koulutettu ammattihenkilö. Tällöin on oltava
äärimmäisen varovainen. On olemassa suuri loukkaantu-
misvaara.
Jospuuontuettukummastakinpäästä,tuleeensinsahatakol-
mannes rungosta päältäpäin (Y) ja sitten suorittaa katkosaha-
us samasta kohdasta, altapäin (Z) puun repeytymisen ja ket-
jusahan puristukseen joutumisen välttämiseksi. Varo tällöin
koskettamasta maata teräketjulla.
Jos puu on tuettu vain toisesta päästä, tulee ensin sahata kol-
mannes rungosta altapäin (Y) ja sitten suorittaa katkosahaus
samasta kohdasta, päältäpäin (Z) puun repeytymisen ja ket-
jusahan puristukseen joutumisen välttämiseksi.
Puunkaato (katso kuva K)
 Käytä aina kypärää suojaamaan putoavilta oksilta.
 Ketjusahan avulla saadaan kaataa vain puita, joiden
rungon läpimitta on sahan laippaa lyhyempi.
 Varmista työalue. Varmista että puun kaatoalueella
() ei oleskele ihmisiä tai eläimiä.
 Älä yritä irrottaa puristukseen jäänyttä teräketjua
moottorinollessakäynnissä.Käytäpuukiilojapuristuk-
seen jääneen teräketjun vapauttamiseksi.
Jos kaksi tai useampi henkilö samanaikaisesti sahaa ja kaa-
taa,tuleeetäisyyskaatavienjaleikkaavienhenkilöidenvälissä
olla vähintään kaksi kertaa kaadettavan puun korkeuden ver-
ran. Puunkaadossa on otettava huomioon, ettei aiheuta vaa-
raa muille henkilöille, ettei osuta syöttöjohtoihin eikä aiheute-
ta aineellista vahinkoa. Jos puu joutuu kosketukseen
sähkölinjan kanssa, on välittömästi ilmoitettava siitä paikalli-
selle sähkölaitokselle.
Sahattaessa rinteessä tulee ketjusahan käyttäjän sijaita
maastossa kaadettavan puun yläpuolella, koska puu kaadet-
tuaan todennäköisesti pyörii tai liukuu rinnettä alaspäin.
Ennen kaatamista on suunniteltava pakoväylä () ja tarvitta-
essa raivata sellainen. Pakoväylän tulisi kulkea vinosti taakse-
päin odotetusta kaatosuunnasta.
Ennen kaatamista on otettava huomioon rungon luonnollinen
kaltevuus, suurempien oksien asento ja tuulen suunta, jotta
puun kaatosuunta voidaan määrittää.
Lika, kivet, irtonainen kuori, naulat, sinkilät ja langat on pois-
tettava puusta.
Kaatoloven teko: Sahaa suorassa kulmassa kaatosuuntaan
nähden lovi (X – W), jonka syvyys on 1/3 puun läpimitasta.
Tee ensin alempi vaakasuora sahaus. Täten vältytään teräket-
jun tai laipan puristukseen joutumiselta sahattaessa loven toi-
nen reuna.
Kaatosahaus: Kaatosahaus (Y) tehdään vähintään 50 mm
vaakasuoran sahausloven yläpuolelle. Kaatosahaus tehdään
samansuuntaisena kaatoloven vaakasuoran pinnan kanssa.
Kaatosahaus tehdään vain niin syvälle, että puuhun vielä jää
uuma (kaatoreuna), joka toimii saranana. Uuma estää puun
kiertymisen ja kaatumisen väärään suuntaan. Älä sahaa uu-
maa pois.
Kun kaatosahaus lähenee kaatolovea tulisi puun ruveta kaatu-
maan. Jos näyttää siltä, että puu mahdollisesti ei kaadu halut-
tuun suuntaan tai kallistuu taaksepäin ja saattaa teräketjun
puristukseen, tulee kaatosahaus keskeyttää ja käyttää puu-,
muovi- tai alumiinikiilaa sahausuran avaamiseksi ja puun kaa-
tosuunnan kääntämiseksi haluttuun suuntaan.
Kun puu alkaa kaatua, ketjusaha poistetaan kaatosahaukses-
ta, pysäytetään, asetetaan pois ja siirrytään pois vaara-
vyöhykkeeltä suunniteltua pakoväylää pitkin. Varo putoavia
oksia, äläkä kompastu.
Saata puu kaatumaan lyömällä kiila (Z) vaakasuoraan sahaus-
uraan.
Kunpuualkaakaatua,poistutvaaravyöhykkeeltäsuunniteltua
pakoväylää pitkin. Varo putoavia oksia, äläkä kompastu.
Oksitus (katso kuva L)
Oksituksella tarkoitetaan oksien katkaisu kaadetusta puusta.
Oksittaessasuurempiaalaspäin suunnattujaoksia,jotkatuke-
vat runkoa, jätetään ne toistaiseksi paikoilleen. Katkaise pie-
nemmät oksat yhdellä sahauksella, kuvan osoittamalla taval-
la. Oksat, jotka ovat jännityksessä, tulee sahata alhaalta
ylöspäin, sahan puristukseen jäämisen estämiseksi.
Puunrungon pätkiminen (katso kuvat M–P)
Tällä tarkoitetaan kaadetun puunrungon katkaiseminen kap-
paleisiin. Varmista tukeva asento ja kehon painon jakautumi-
nen tasaisesti kummallekin jalalle. Mahdollisuuksien mukaan
tulisi runkoa tukea altapäin oksilla, palkeilla tai kiiloilla. Nou-
data helpon sahauksen yksinkertaisia ohjeita.
Jos puunrunko koko pituudeltaan on tasaisesti tuettu, saha-
taan ylhäältäpäin.
Jospuunrunko,ontuettu toisestapäästä,sahataanensin1/3
rungon läpimitasta alapuolelta ja sitten loput ylhäältäpäin ala-
sahauksen kohdalta.
Jos puunrunko, on tuettu kummastakin päästä, sahataan en-
sin 1/3 rungon läpimitasta yläpuolelta ja sitten loput 2/3 ala-
puolelta yläsahauksen kohdalta.
Jos sahaat rinteessä, tulee aina seistä puunrungon yläpuolel-
la. Jotta täysi hallinta säilyisi ”läpisahaushetkessä”, tulee sa-
hauksen lopussa keventää syöttöpainetta, pitäen kuitenkin
tiukasti kiinni ketjusahan kahvoista. Varmista, ettei teräketju
kosketa maata. Odota teräketjun pysähtymistä sahauksen jäl-
keen, ennen kuin poistat sen sahausurasta. Sammuta aina
ketjusahan moottori, ennen kuin siirryt puusta toiseen.
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 127 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 127
128 | Suomi
F 016 L81 139 | (16.10.14) Bosch Power Tools
Vianetsintä
Seuraavassataulukossaonvikaoireita,mahdollisetsyytsekäoikeatkorjaustoimenpiteetsiltävaralta,ettäsähkötyökalusijoskus
ei toimisi moitteettomasti. Ellet näiden avulla pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, käänny huoltokorjaamosi puoleen.
 Huom: Pysäytä sähkötyökalu ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Huomio: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet säännöllises-
ti, takaaksesi pitkän ja luotettavan käyttöajan.
Tarkistasäännöllisesti,etteiketjusahassaoleilmeisiäpuuttei-
ta, kuten löysä, irronnut tai vaurioitunut teräketju, irtonainen
liitäntä tai kuluneet tahi vaurioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kunnossa ja oi-
kein asennettu. Suorita mahdolliset huolto- ja korjaustyöt en-
nen käyttöä.
Huomio: Tyhjennä ehdottomasti öljysäiliö, ennen ketjusahan
lähettämistä.
Teräketjun ja laipan vaihto/kääntö
Tarkistateräketjujalaippaluvussa ”Teräketjun kiristys” selos-
tetulla tavalla.
Laipan ohjausura kuluu ajan mittaan. Käännä laippa 180° te-
räketjua vaihdettaessa kulumisen tasaamiseksi; tämä piden-
tää laipan käyttöaikaa.
Tarkista ketjupyörä 20. Jos se suuren kuormituksen takia on
loppuun käytetty taivaurioitunut, sen tulee vaihtaahuoltokor-
jaamo.
Teräketjun teroitus
Anna Bosch-sopimushuollon teroittaa teräketju ammattimai-
sesti tai teroita itse ketjusahaasi suositeltua ketjua, käyttäen
sopivaa ketjun teroitustyökalua. Noudata mukana tulevaa te-
roitusohjetta.
Öljyautomatiikan tarkistus
Automaattisen ketjunvoitelun toiminnan voit tarkistaa käyn-
nistämällä saha ja pitämällä sen kärki maassa olevan pahvin
tai paperin suunnassa. Älä kosketa teräketjulla maata, vaan
pidä20 cmturvaetäisyys.Jospaperiintuleekasvavaöljyjälki,
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Ketjusaha ei käynnisty Ketjujarru on lauennut Vedä etukäsisuojus 5 takaisin asentoon 
(katso kuva F)
Pistotulppaa ei olla liitetty pistorasiaan Liitä pistotulppa pistorasiaan
Pistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto, anna vaihtaa se tarvittaessa
Sulake on lauennut Vaihda sulake
Ketjusaha toimii ajoittaisesti Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto, anna vaihtaa se tarvittaessa
Ulkoinen tai sisäinen huono kosketus Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Käynnistyskytkin 2 on viallinen Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Teräketju on kuiva Säiliössä ei ole öljyä Lisää öljyä
Öljysäiliön kannen4 tuuletusreikä on tukos-
sa
Puhdista öljysäiliön kansi 4
Öljykanava on tukossa Puhdista öljykanava
Teräketju ei pysähdy Ketjujarru/pysäytysjarru on viallinen Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Teräketju/laippa on kuuma Säiliössä ei ole öljyä Lisää öljyä
Öljysäiliön kannen4 tuuletusreikä on tukos-
sa
Puhdista öljysäiliön kansi 4
Öljykanava on tukossa Puhdista öljykanava
Ketjun kireys on liian suuri Säädä ketjun kireys
Teräketjun on tylsä Teroita teräketju tai vaihda se uuteen
Ketjusaha nykii, tärisee tai ei
sahaa kunnolla
Ketjun kireys on liian pieni Säädä ketjun kireys
Teräketjun on tylsä Teroita teräketju tai vaihda se uuteen
Teräketju on kulunut Vaihda teräketju
Sahanhampaat osoittavat väärään suun-
taan
Asenna teräketju oikeinpäin
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 128 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM
Sivu: 128
Eλληνικά | 129
Bosch Power Tools F 016 L81 139 | (16.10.14)
öljyautomatiikkaa toimii moitteettomasti. Jos täydestä öljy-
säiliöstä huolimatta ei öljyjälkeä näy, tulee lukea lukua
”Vianetsintä” tai kääntyä Bosch-asiakaspalvelun puoleen.
Työvaiheen jälkeen/säilytys
Puhdista ketjusahan muovikotelo pehmeällä harjalla ja puh-
taalla rievulla. Älä käytä vettä, liuotinta tai kiillotusainetta.
Poista kaikki lika, erityisesti moottorin tuuletusaukoista.
Irrota 1 – 3 käyttötunnin jälkeen suojus 13, laippa 10 ja terä-
ketju 9 ja puhdista ne harjan avulla.
Poista harjalla kaikki lika suojuksen 13 alta, ketjupyörästä 20
ja laipan kiinnityspinnoista. Puhdista öljysuutin 23 puhtaalla
rievulla.
Jos ketjusaha tullaan varastoimaan pidemmän aikaa, tulee te-
räketju 9 ja laippa 10 puhdistaa.
Säilytä ketjusaha varmassa, kuivassa paikassa, lasten ulottu-
mattomissa.
Älä koskaan aseta mitään muita esineitä ketjusahan päälle.
Tarkista, että aina asetat sahan pois vaaka-asentoon, öljysäi-
liön kansi 4 ylöspäin.
Jos saha säilytetään myyntipakkauksessa, on öljysäiliö tyh-
jennettävä kokonaan.
Lisätarvikkeet
Puhdistus
Teräketjuöljy, 1 litra . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 000 181
Laippa ja teräketju
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 259
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 260
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 261
Teräketju
AKE 30/30 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 256
AKE 35/35 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 257
AKE 40/40 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 258
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoitaehdottomastikaikissakyselyissäjavaraosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy ketjusahan tyyppi-
kilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee käyttökelvotto-
matsähkötyökalutkerätäerikseenjatoimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Ερμηνεία των εικονοσυμβόλων
Διαβάστε όλες τις οδηγίες χειρισμού.
Να προστατεύετε το ηλεκτρικό
εργαλείο από τη βροχή.
Πριν από κάθε εργασία ρύθμισης ή
συντήρησης καθώς και όταν χαλάσει ή
κοπεί το ηλεκτρικό καλώδιο να βγάζετε
αμέσως το φις από την πρίζα.
Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά και ωτασπίδες.
Το δραστικό φρένο ασφαλείας για
προστασία από κλότσημα και το φρένο
επιτάχυνσης πέδησης ακινητοποιούν
την αλυσίδα σε ελάχιστο χρόνο.
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες.
Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των
οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις
προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που
τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
OBJ_BUCH-2245-001.book Page 129 Thursday, October 16, 2014 11:51 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AKE 30 S ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AKE 30 S

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AKE 30 S, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AKE 30 S käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AKE 30 S suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.