Bosch AHS 54-20 Li käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AHS 54-20 Li allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pensasleikkuri
  • Malli/nimi: AHS 54-20 Li
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Tšekki, Puola, Venäjä, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 128
Suomi | 129
Bosch Power Tools F 016 L70 590 | (30.6.09)
fi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
Kuvatunnusten selitys
Lue käyttöohje.
Älä käytä puutarhalaitetta sateessa älä-
kä aseta sitä alttiiksi sateelle.
Poista akku ennen kuin suoritat puu-
tarhalaitteeseen kohdistuvia säätö- tai
puhdistustöitä tai kun puutarhalaite
jää pidemmäksi aikaa ilman valvontaa.
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-948-003.book Page 129 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 129
130 | Suomi
F 016 L70 590 | (30.6.09) Bosch Power Tools
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen kä-
sittely ja käyttö
a) Lataa akku vain valmistajan suosittele-
massa latauslaitteessa. Latauslaite, joka
soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saat-
taa muodostaa tulipalovaaran erilaista ak-
kua ladattaessa.
OBJ_BUCH-948-003.book Page 130 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 130
Suomi | 131
Bosch Power Tools F 016 L70 590 | (30.6.09)
b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kysei-
seen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.
Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesi-
neistä, kuten paperinliittimistä, kolikois-
ta, avaimista, nauloista, ruuveista tai
muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat oikosulkea akun koskettimet. Ak-
kukoskettimien välinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
d) Väärästä käytöstä johtuen, akusta saat-
taa vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta
nestettä. Jos nestettä vahingossa joutuu
iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä.
Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tä-
män lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palo-
vammoja.
6) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet
f Pidä kaikki kehonosat loitolla leikkuuteris-
tä. Älä terien toimiessa yritä poistaa leikat-
tua materiaalia äläkä pidä kiinni leikattavas-
ta materiaalista. Poista puristukseen
jäänyttä leikattavaa ainetta vain laitteen ol-
lessa pysähdyksissä. Hetken tarkkaamatto-
muus pensasleikkuria käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leik-
kuulaite on pysähdyksissä. Asenna aina
suojus, kun kuljetat tai säilytät pensasleik-
kuria. Laitteen huolellinen käsittely minimoi
terän aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
f Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eriste-
pinnoista, koska leikkuuterä saattaa osua
piilossa oleviin sähköjohtoihin. Leikkuute-
rän kosketus jännitteiseen johtoon voi saat-
taa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi
ja johtaa sähköiskuun.
Lisävaro-ohjeita
f Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaanlukien), joilla on rajalliset fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva ko-
kemus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat
turvallisuudesta vastaavan henkilön valvon-
nassa tai saamassa häneltä ohjeita laitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteen kanssa.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin kä-
sin ja ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyö-
kalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella
kädellä.
f Varmista, että kaikki suojalaitteet ja kahvat
on asennettu sähkötyökalua käytettäessä.
Älä koskaa koeta ottaa käyttöön epätäydelli-
sesti koottua sähkötyökalua tai sähkötyöka-
lua, johon on tehty luvattomia muutoksia.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt,
ennen kuin asetat sen pois käsistäsi.
f Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaa-
ra.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös
pitkäaikaiselta auringonpaisteelta ja
tulelta. Syntyy räjähdysvaara.
f Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asi-
aankuulumattomalla tavalla, saattaa siitä
purkautua höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmal-
la ja hakeudu lääkärin luo, jos ilmenee hait-
toja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
f Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka
kostuttaa viereisiä esineitä. Tarkista kastu-
neet osat. Puhdista tai vaihda ne tarvittaes-
sa.
f Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-säh-
kötyökalusi kanssa. Vain täten suojaat akku-
si vaaralliselta ylikuormitukselta.
OBJ_BUCH-948-003.book Page 131 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 131
132 | Suomi
F 016 L70 590 | (30.6.09) Bosch Power Tools
Latauslaitteiden turvallisuusohjeet
Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja
kosteudesta. Veden tunkeutuminen la-
tauslaitteen sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
f Älä lataa vieraita akkuja. Latauslaite sovel-
tuu ainoastaan Bosch-litiumioni akkujen la-
taukseen, joiden jännite on teknisissä tie-
doissa mainittu. Muussa tapauksessa syntyy
tulipalo- ja räjähdysvaara.
f Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen li-
sää sähköiskun vaaraa.
f Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen
jokaista käyttöä. Älä käytä latauslaitetta,
jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa
latauslaitetta itse ja anna ainoastaan am-
mattitaitoisten henkilöiden korjata sitä, al-
kuperäisiä varaosia käyttäen. Vahingoittu-
neet latauslaitteet, johdot tai pistokkeet
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
f Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla
alustalla (esim. paperi, kangas jne.) tai pala-
vassa ympäristössä. Latauslaitteen kuume-
neminen latauksen aikana synnyttää tulipalo-
vaaran.
f Lapsia tulee pitää silmällä ja varmistaa, ett-
eivät leiki latauslaitteen kanssa.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu pensasaitojen ja
pensaiden leikkaukseen ja lyhentämiseen pihas-
sa ja harrastelijapuutarhassa.
Toimitukseen kuuluu
Ota puutarhalaite varovasti pakkauksestaan ja
tarkista, että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Pensasleikkuri
– Teränsuojus
– Akku
– Latauslaite
– Käyttöohje
Jos osia puuttuu tai jo ne ovat vaurioituneet, tu-
lee sinun kääntyä kauppiasi puoleen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan puutarhalaitteen kuvaan.
1 Teräpalkki
2 Teränsuojus
3 Etukahvan käsisuojus
4 Etummainen kytkentävivulla varustettu
sankakahva
5 Tuuletusaukot
6 Käynnistyskytkimellä varustettu takakahva
7 Akun vapautuspainike
8 Akku
9 Lataussyvennys
10 Latauslaite
11 Latauslaitteen punainen LED-merkkivalo
12 Latauslaitteen vihreä LED-merkkivalo
13 Verkkopistotulppa **
14 Sarjanumero
15 Latausvalvontanäytön painike
16 Akun latausvalvontanäyttö
17 Lämpötilavalvonnan näyttö
** maakohtainen
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
OBJ_BUCH-948-003.book Page 132 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 132
Suomi | 133
Bosch Power Tools F 016 L70 590 | (30.6.09)
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Mitatut arvot pohjaavat direktiiviin 2000/14/EY
ja EN 60745-standardiin.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 69 dB(A); taattu äänen
tehotaso alle 89 dB(A). Epävarmuus K =3 dB.
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah =2,5 m/s2
, epävarmuus
K =1,5 m/s2
.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 (akkulaitteet) ja EN 60335 (akku-
laturit) direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY (alka-
en 29.12.2009), 2000/14/EY.
2000/14/EY määräysten mukaisesti: Mitattu ää-
nen tehotaso 84 dB(A). Yhteensopivuuden arvi-
ointimenetelmä liitteen V mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Akkupensasleikkuri AHS 54-20 LI
Tuotenumero 3 600 H4A 100
Tyhjäkäynti-iskuluku min-1
2000
Leikkuupituus mm 540
Leikkuuleveys mm 20
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,5
Sarjanumero Katso sarjanumero 14 puutarhalaitteen tyyppikilvestä
Akku Li-ioni
Tuotenumero 2 607 336 001
Nimellisjännite V= 36
Kapasiteetti Ah 1,3
Latausaika (akku purkautunut) min 45
Akkukennojen lukumäärä 10
Käyttöaika akun latausta kohti min 50
Latauslaite AL 3640 CV
Tuotenumero 2 607 225 099 (EU)
2 607 225 101 (UK)
2 607 225 103 (AUS)
Latausvirta mA 4,0
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0– 45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
OBJ_BUCH-948-003.book Page 133 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 133
134 | Suomi
F 016 L70 590 | (30.6.09) Bosch Power Tools
09
Leinfelden, 29.06.2009
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.06.2009
Asennus
Turvallisuussyistä
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota ak-
ku, ennen kuin suoritat säätö- tai puhdistus-
töitä.
f Terät liikkuvat vielä muutama sekunti sen
jälkeen, kun pensasleikkuri on sammutettu.
f Älä kosketa liikkuvia teriä.
Akun irrotus (katso kuva A)
Akussa 8 on kaksi lukitusvaihetta, joiden tulee
estää akkua irtoamasta, jos tahattomasti painaa
akun lukkopainiketta 7. Akun ollessa puutarha-
laitteessa, jousi pitää sen paikoillaan.
Huomio: Puutarhalaite toimii ainoastaan, kun
molemmat lukitusvaiheet ovat lukkiutuneet.
Akun 8 irrotus:
noPaina akkua puutarhalaitteen jalkaa ja sa-
malla lukkopainiketta 7 vasten.
p Vedä akkua pois puutarhalaitteesta, kunnes
punainen raita tulee näkyviin.
q Paina uudelleen akun lukkopainiketta 7 ja
vedä akku kokonaan ulos.
Akun lataus (katso kuva A)
f Älä käytä mitään muuta latauslaitetta. Toi-
mitukseen kuuluva latauslaite on sovitettu
puutarhalaitteen sisäänrakennetulle Li-ioni-
akulle.
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilves-
sä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laitteita voi-
daan käyttää myös 220 V verkoissa.
Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka
sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa
alueella 0 °C...45 °C. Täten saavutetaan pitkä
käyttöikä akulle.
Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna.
Jotta akun täysi teho voitaisiin taata, tulee akku
ennen ensimmäistä käyttöönottoa ladata täy-
teen latauslaitteessa.
Litiumioni-akkua voidaan ladata milloin vain, ly-
hentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys
ei vaurioita akkua.
Li-ioni-akkua suojaa syväpurkaukselta ”Electro-
nic Cell Protection (ECP)”. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää puutarhalaitteen: Leikkuu-
terä ei enää liiku.
Älä enää paina käynnistyskytkintä
puutarhalaitteen automaattisen
poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa vahingoit-
tua.
Lataustapahtuma
Lataustapahtuma käynnistyy heti, kun latauslait-
teen pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja akku
8 on asetettu lataussyvennykseen 9.
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataus-
tila tunnistetaan automaattisesti ja akku lada-
taan aina optimaalisella latausvirralla huomioi-
den akun lämpötila ja jännite.
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslait-
teessa aina täydessä latauksessa.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
HUOM
OBJ_BUCH-948-003.book Page 134 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 134
Suomi | 135
Bosch Power Tools F 016 L70 590 | (30.6.09)
Näyttöelinten merkitys
Lataustoimenpiteen valvonta viestitetään LED-
näytöllä 11 tai 12:
Pikalataus
Pikalatauksesta viestittää vilk-
kuva vihreä LED-näyttö 12.
Lataustapahtuman aikana akun 3 vihreää LED:iä
syttyy peräkkäin ja sammuu hetkeksi. Akku on
täysin ladattu, kun 3 vihreää LED:iä palaa pysy-
västi. Noin 5 minuuttia sen jälkeen, kun akku on
täysin ladattu, 3 vihreää LED:iä sammuu.
Huomio: Pikalataus on mahdollinen vain, jos
akun lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alu-
eella, katso kappaletta ”Tekniset tiedot”.
Akku ladattu
Vihreän LED-merkkivalon py-
syvä valo 12 osoittaa, että akku
on ladattu täyteen.
Lisäksi kuuluu n. 2 sekunnin aikana merkkiääni,
joka viestittää akun olevan täysin ladattu.
Akun voi tällöin heti ottaa käyttöön.
Ilman asennettua akkua osoittaa vihreän LED-
merkkivalon 12 jatkuva valo, että pistotulppa
on liitetty pistorasiaan ja latauslaite on käyttö-
valmis.
Akun lämpötila on alle 0 °C tai yli 45 °C
Punaisen LED-merkkivalon 11
kestovalo viestittää, että akun
lämpötila on pikalatauslämpöti-
la-alueen 0 °C – 45 °C ulkopuo-
lella. Heti, kun sallittu lämpötila-alue on saavu-
tettu, latauslaite kytkee automaattisesti
pikalataukselle.
Jos akku on sallitun latauslämpötila-alueen ulko-
puolella, syttyy akun punainen LED, kun se asen-
netaan latauslaitteeseen.
Lataus ei ole mahdollinen
Jos lataustapahtuman aikana
syntyy muu häiriö osoitetaan tä-
mä punaisen LED-merkkivalon
11 vilkkumisella.
Lataustapahtumaa ei voi käynnistää, eikä akun
lataaminen ole mahdollista (katso ”Vianetsin-
tä”).
Latausohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tau-
ottoman latausjakson aikana saattaa latauslaite
lämmetä. Tämä on kuitenkin vaaratonta, eikä se
viittaa latauslaitteessa olevaan tekniseen vi-
kaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika la-
tauksen jälkeen osoittaa, että akku on loppuun-
käytetty ja täytyy vaihtaa uuteen.
Akun jäähdytys (Active Air Cooling)
Latauslaitteeseen asennettu tuuletinohjaus val-
voo ladattavan akun lämpötilaa. Jos akun lämpö-
tila on yli 30 °C, jäähdytetään akku optimaali-
seen lämpötilaan tuulettimen avulla.
Sisäänrakennettu tuuletin aikaansaa tuuletusää-
nen.
Ellei tuuletin käynnisty, on akun lämpötila salli-
tulla latauslämpötila-alueella tai tuuletin on vial-
linen. Tässä tapauksessa akun latausaika pite-
nee.
Käyttö
Käyttöönotto
Akun asennus (katso kuva A)
Työnnä ladattu akku 8 takaapäin puutarhalait-
teen jalkaan. Paina akku pohjaan asti jalkaan,
kunnes punainen raita ei enää näy ja akku on luk-
kiutunut tukevasti paikoilleen.
Huomio: Puutarhalaite toimii ainoastaan, kun
molemmat lukitusvaiheet ovat lukkiutuneet.
Käynnistys (katso kuva B)
n Paina tämän jälkeen takakahvassa olevaa
käynnistyskytkintä 6 ja pidä se painettuna.
o Paina etummaista käynnistyskytkintä 4.
Poiskytkentä
Päästä etummainen 4 tai taimmainen 6 käynnis-
tyskytkin vapaaksi.
OBJ_BUCH-948-003.book Page 135 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 135
136 | Suomi
F 016 L70 590 | (30.6.09) Bosch Power Tools
Työskentelyohjeita (ks. kuvat C–E)
f Huomio: Pidä pensasleikkuri kaksin käsin ja
etäällä omasta kehosta. Varmista tukeva
seisoma-asento.
Voit leikata oksia, joiden paksuus on korkein-
taan 20 mm, ja teräpalkin kärjellä korkeintaan
25 mm.
Liikuta pensasleikkuria leikkuulinjalla tasaisesti
eteenpäin, oksien syöttämiseksi leikkuuterää
vasten. Kaksipuolinen teräpalkki mahdollistaa
leikkuun kumpaankin suuntaan tai heiluriliik-
keellä puolelta toiselle.
Leikkaa ensin pensasaidan sivut, sitten yläreu-
na.
Jotta sivut saataisiin tasaisiksi suosittelemme
leikkaamaan kasvusuunnassa alhaalta ylöspäin.
Jos leikataan ylhäältä alaspäin, ohuemmat oksat
liikkuvat ulospäin, jolloin voi syntyä ohuita koh-
tia tai reikiä.
Leikataksesi lopuksi yläreunaa kannattaa pin-
gottaa koko aidan pituinen ohjenuora oikealle
korkeudelle.
Pensasaitasi terveen kasvun stimuloimiseksi,
suosittelemme käyttämään Collecto leikkuujät-
teen keräyslaitetta (lisätarvike), pensasaidan
yläpintaa leikattaessa.
Tämä lisätarvike kerää kätevästi leikkuujätteen
leikkuun aikana, jotta se voidaan helposti kaataa
pussiin tai keräilykalvoon, jota on vedetty pitkin
aitaa, ja estää täten leikkuujätteen putoamisen
pensasaidan sisälle.
Varmista, ettet leikkaa esineitä, kuten esim. lan-
koja, koska ne voivat vahingoittaa terää tai ko-
netta.
Anti-tukkeutumismekanismi
Puutarhalaitteessa on patentoitu ominaisuus,
joka toimii seuraavalla tavalla:
Jos leikkuuterä lukkiutuu vastustuskykyiseen
materiaaliin, moottorin kuormitus lisääntyy. Äly-
käs mikroelektroniikka tunnistaa tämän ylikuor-
mitustilanteen ja toistaa monta kertaa mootto-
rin vaihtokytkennän, leikkuuterän
tukkeutumisen estämiseksi ja materiaalin leik-
kaamiseksi.
Tämä kuuluva vaihtokytkentä kestää jopa 3 s.
Leikkaamisen jälkeen puutarhalaite jatkaa työs-
kentelyä normaalitilassa, tai sitten leikkuuterä
jää automaattisesti avattuun asentoon, jos yli-
kuormitustila jatkuu (esim. jos metalliaidan pala
tukkii puutarhalaitteen).
Sahaustoiminto (katso kuva F)
Vaikka teräetäisyys sallii oksien leikkaus
Ø 20 mm asti, on teräpalkin kärki tarkoitettu jo-
pa Ø 25 mm leikkauksiin.
Akun lataustilan näyttö
Akussa 8 on latausvalvontanäyttö 16, joka osoit-
taa akun varaustilan. Latausvalvontanäytössä 16
on 3 vihreää LED:iä.
Käynnistä latausvalvontanäyttö 16 painamalla
sen painiketta 15. Noin 5 sekunnin kuluttua la-
tausvalvontanäyttö sammuu itsestään.
Varaustilaa voidaan tarkistaa myös akun ollessa
irrotettuna.
Jos painiketta 15 painettaessa ei yhtään LED:iä
syty, on akku viallinen, ja se täytyy vaihtaa.
Turvallisuussyistä voidaan akun lataustilan tar-
kistus suorittaa vain puutarhalaitteen ollessa py-
sähdyksissä.
Lataustapahtuman aikana akun 3 vihreää LED:iä
syttyy peräkkäin ja sammuu hetkeksi. Akku on
täysin ladattu, kun 3 vihreää LED:iä palaa pysy-
västi. Noin 5 minuuttia sen jälkeen, kun akku on
täysin ladattu, 3 vihreää LED:iä sammuu.
Lämpötilavalvonnan näyttö
Punainen lämpötilavalvonnan LED 17 viestittää,
että akku tai puutarhalaitteen elektroniikka
(asennetulla akulla) ei ole parhaalla lämpötila-
alueella. Tässä tapauksessa puutarhalaite ei toi-
mi tai toimii vajaalla teholla.
LED-merkkivalo Akun
kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥ 1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti ≤ 1/3
1 vihreä LED vilkkuu Varalla
OBJ_BUCH-948-003.book Page 136 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 136
Suomi | 137
Bosch Power Tools F 016 L70 590 | (30.6.09)
Akun lämpötilavalvonta
Punainen LED 17 vilkkuu, kin painetaan paini-
ketta 15 tai käynnistyskytkintä 6 (akun ollessa
paikallaan): Akku on käyttölämpötila-alueen
– 10 °C ... +60 °C ulkopuolella.
Yli 70 °C lämpötilassa akku kytkeytyy pois, kun-
nes se jälleen saavuttaa optimaalisen lämpötila-
alueen.
Puutarhalaitteen elektroniikan lämpötilaval-
vonta
Punainen LED 17 palaa pysyvästi, kun käynnis-
tyskytkintä 6 painetaan: Puutarhalaitteen elekt-
roniikan lämpötila on alle 5 °C tai yli 75 °C.
Yli 90 °C lämpötilassa puutarhalaitteen elekt-
roniikka kytkeytyy pois, kunnes se jälleen saa-
vuttaa sallitun lämpötila-alueen.
Vianetsintä
Seuraavassa taulukossa on vikaoireita, mahdolliset syyt sekä oikeat korjaustoimenpiteet siltä varalta,
että puutarhalaitteesi joskus ei toimisi moitteettomasti. Ellet näiden avulla pysty paikallistamaan ja
korjaamaan vikaa, tulee sinun kääntyä huoltokorjaamosi puoleen.
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota akku ennen vianetsintää.
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Pensasleikkuri ei toimi Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun
”Latausohjeita”
Akku on asennettu väärin Varmista, että molemmat luki-
tusvaiheet ovat lukkiutuneet
Pensasleikkuri käy katkonaisesti Puutarhalaitteen sisäisessä joh-
dotuksessa vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Käynnistyskytkin viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Moottorin kiertosuunta vaihtuu
jatkuvasti ja pysähtyy n. 3 s ku-
luttua
katso ”Työskentelyohjeet”
(Anti-tukkeutumismekanismi)
Mottori käy, mutta terä ei liiku Sisäinen vika Hakeudu asiakaspalveluun
Terät kuumenevat Terä on tylsä Anna teroittaa teräpalkki
Lovia terässä Anna tarkistaa teräpalkki
Liikaa kitkaa puuttuvan voitelun
takia
Ruiskuta voiteluöljyä terään
Terät eivät liiku Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun
”Latausohjeita”
Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Voimakas värinä/melu Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Leikkuuaika latausta kohti on
liian lyhyt
Liikaa kitkaa puuttuvan voitelun
takia
Ruiskuta voiteluöljyä terään
Terä on puhdistettava Puhdista terä
huono leikkaustekniikka katso ”Työohjeet”
Akku ei ole täydessä latauksessa Lataa akku, katso myös akun
”Latausohjeita”
OBJ_BUCH-948-003.book Page 137 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 137
138 | Suomi
F 016 L70 590 | (30.6.09) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota ak-
ku, ennen kuin suoritat säätö- tai puhdistus-
töitä.
f Pidä aina puutarhalaite puhtaana, jotta voit
työskennellä hyvin ja turvallisesti.
Huomio: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisesti, takaaksesi pitkän ja luotettavan
käyttöajan.
Tarkista säännöllisesti, ettei puutarhalaitteessa
ole ilmeisiä puutteita, kuten irtonainen liitos ja
kuluneet tai vaurioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettu. Suorita mahdolliset
huolto- ja korjaustyöt ennen käyttöä.
Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimus-
huollon puoleen.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee
tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökalu-
jen sopimushuolto, turvallisuuden vaarantami-
sen välttämiseksi.
Jos puutarhalaitteessa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-puutarha-
laitteiden sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy puutar-
halaitteen mallikilvestä.
Akun latauksen merkkivalo 12
palaa pysyvästi
Lataaminen ei ole mahdollista
Akkua ei ole asennettu tai se on
asennettu väärin
Asenna akku latauslaittee-
seen oikein
Akun kosketuspinnat ovat likai-
sia
Puhdista akun kosketuspin-
nat esim. asentamalla ja irrot-
tamalla akku useamman ker-
ran, vaihda tarvittaessa akku
uuteen
Akku on viallinen Vaihda akku uuteen
Terät liikkuvat hitaasti tai anti-
tukkeutumismekanismi ei toimi
Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun
”Latausohjeita”
Akku on varastoitu sallitun läm-
pötila-alueen ulkopuolella
Anna akun lämmetä huoneen-
lämpötilaan (akun sallitun
lämpötila-alueen 0 – 45° puit-
teessa)
Akun latauksen merkkivalo 12 ei
syty
Latauslaitteen verkkopistotulp-
paa ei ole liitetty (oikein)
Liitä pistotulppa (kunnolla)
pistorasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai lata-
uslaite on viallinen
Tarkista verkkojännite, anna
Bosch-sopimushuollon tarkis-
taa latauslaite
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
OBJ_BUCH-948-003.book Page 138 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM
Sivu: 138
Suomi | 139
Bosch Power Tools F 016 L70 590 | (30.6.09)
Työvaiheen jälkeen/säilytys
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota ak-
ku. Varmista, että akku on irrotettu ennen
säilytystä.
Puhdista pensasleikkuri ulkoa huolella pehmeäl-
lä harjalla ja rievulla. Älä käytä vettä, liuottimia
tai kiillotusaineita. Poista kaikki lika, etenkin
moottorin tuuletusaukoista 5.
Ruiskuta aina hoitoöljyä teräpalkkiin ennen va-
rastoimista.
Säilytä pensasleikkuri varmassa, kuivassa pai-
kassa, lasten ulottumattomissa. Älä aseta mi-
tään esineitä sen päälle.
Akku tulisi säilyttää lämpötilassa väliltä 0 °C ja
45 °C.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Rä-
jähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään
sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Kuljetus
Akku on testattu UN-käsikirjan
ST/SG/AC.10/11/korj.3 osa III, alaotsikko 38.3
mukaan. Siinä on aktiivinen suoja sisäistä ylipai-
netta ja oikosulkua vasten sekä rakenteita, jotka
estävät väkivaltaisen murron ja vaarallisen taka-
virran.
Akun sisältämä litiumekvivalenttimäärä alittaa
kyseisiä raja-arvoja. Tästä johtuen akku ei yksik-
könä eikä laitteeseen asennettuna kuulu kansal-
lisiin tai kansainvälisiin vaarallisten aineiden
säännösten piiriin. Vaarallisten aineiden sään-
nökset voivat kuitenkin tulla kysymykseen kulje-
tettaessa useita akkuja. Tässä tapauksessa saat-
taa olla välttämätöntä noudattaa määrättyjä
edellytyksiä (esim. pakkausten suhteen). Tar-
kemmat tiedot löydät englanninkielisestä ohje-
lehdestä allaolevasta internetosoitteesta:
http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Akut/paristot:
Li-ioni:
Katso ohjeita kappaleessa
”Kuljetus”, sivu 139.
Älä heitä akkua/paristoja talousjätteisiin, tuleen
tai veteen. Akut/paristot tulee kerätä, kierrättää
tai hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
Vain EU-maita varten:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut tulee kierrät-
tää direktiivin 91/157/ETY mukaisesti.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-948-003.book Page 139 Tuesday, June 30, 2009 2:04 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AHS 54-20 Li ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AHS 54-20 Li

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AHS 54-20 Li, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AHS 54-20 Li käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AHS 54-20 Li suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.