Bosch AHS 48 Li käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AHS 48 Li allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pensasleikkuri
  • Malli/nimi: AHS 48 Li
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Venäjä, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 114
Suomi | 115
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
fi
Turvallisuusohjeita
Kuvatunnusten selitys
Lue käyttöohje huolellisesti.
Älä käytä puutarhalaitetta sateessa älä-
kä aseta sitä alttiiksi sateelle.
Poista akku ennen kuin suoritat puu-
tarhalaitteeseen kohdistuvia säätö- tai
puhdistustöitä tai kun puutarhalaite
jää pidemmäksi aikaa ilman valvontaa.
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusoh-
jeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-564-006.book Page 115 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 115
116 | Suomi
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen kä-
sittely ja käyttö
a) Lataa akku vain valmistajan suosittele-
massa latauslaitteessa. Latauslaite, joka
soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saat-
taa muodostaa tulipalovaaran erilaista ak-
kua ladattaessa.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 116 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 116
Suomi | 117
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kysei-
seen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.
Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesi-
neistä, kuten paperinliittimistä, kolikois-
ta, avaimista, nauloista, ruuveista tai
muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat oikosulkea akun koskettimet. Ak-
kukoskettimien välinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
d) Väärästä käytöstä johtuen, akusta saat-
taa vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta
nestettä. Jos nestettä vahingossa joutuu
iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä.
Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tä-
män lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palo-
vammoja.
6) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet
f Pidä kaikki kehonosat loitolla leikkuuteris-
tä. Älä terien toimiessa yritä poistaa leikat-
tua materiaalia äläkä pidä kiinni leikattavas-
ta materiaalista. Poista puristukseen
jäänyttä leikattavaa ainetta vain laitteen ol-
lessa pysähdyksissä. Hetken tarkkaamatto-
muus pensasleikkuria käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leik-
kuulaite on pysähdyksissä. Asenna aina
suojus, kun kuljetat tai säilytät pensasleik-
kuria. Laitteen huolellinen käsittely minimoi
terän aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
f Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eriste-
pinnoista, koska leikkuuterä saattaa osua
piilossa oleviin sähköjohtoihin. Leikkuute-
rän kosketus jännitteiseen johtoon voi saat-
taa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi
ja johtaa sähköiskuun.
f Pidä johto loitolla leikkuualueelta. Työn ai-
kana saattaa johto olla oksien alla piilossa ja
huomaamattomasti joutua leikatuksi.
f Varmista, että kaikki suojalaitteet ja kahvat
on asennettu sähkötyökalua käytettäessä.
Älä koskaa koeta ottaa käyttöön epätäydelli-
sesti koottua sähkötyökalua tai sähkötyöka-
lua, johon on tehty luvattomia muutoksia.
f Voitele aina teräpalkit huoltosuihkeella en-
nen käyttöä.
f Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaa-
ra.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös
pitkäaikaiselta auringonpaisteelta,
tulelta, vedeltä ja kosteudelta. On ole-
massa räjähdysvaara.
f Älä oikosulje akkua. Syntyy räjähdysvaara.
f Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asi-
aankuulumattomalla tavalla, saattaa siitä
purkautua höyryjä. Tuuleta raikkaalla ilmal-
la ja hakeudu lääkärin luo, jos ilmenee hait-
toja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
f Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka
kostuttaa viereisiä esineitä. Tarkista kastu-
neet osat. Puhdista tai vaihda ne tarvittaes-
sa.
f Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-säh-
kötyökalusi kanssa. Vain täten suojaat akku-
si vaaralliselta ylikuormitukselta.
f Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joi-
den jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppikil-
vessä olevaa jännitettä. Muita akkuja käytet-
täessä, esim. jäljitelmiä, työstettyjä akkuja tai
vieraita valmisteita, on olemassa räjähtävien
akkujen aiheuttama loukkaantumisvaara ja ai-
nevahinkovaara.
f Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaanlukien), joilla on rajalliset fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva ko-
kemus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat
turvallisuudesta vastaavan henkilön valvon-
nassa tai saamassa häneltä ohjeita laitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteen kanssa.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 117 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 117
118 | Suomi
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Latauslaitteiden turvallisuusohjeet
Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja
kosteudesta. Veden tunkeutuminen la-
tauslaitteen sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
f Älä lataa vieraita akkuja. Latauslaite sovel-
tuu ainoastaan Bosch-litiumioni akkujen la-
taukseen, joiden jännite on teknisissä tie-
doissa mainittu. Muussa tapauksessa syntyy
tulipalo- ja räjähdysvaara.
f Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen li-
sää sähköiskun vaaraa.
f Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen
jokaista käyttöä. Älä käytä latauslaitetta,
jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa
latauslaitetta itse ja anna ainoastaan am-
mattitaitoisten henkilöiden korjata sitä, al-
kuperäisiä varaosia käyttäen. Vahingoittu-
neet latauslaitteet, johdot tai pistokkeet
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
f Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla
alustalla (esim. paperi, kangas jne.) tai pala-
vassa ympäristössä. Latauslaitteen kuume-
neminen latauksen aikana synnyttää tulipalo-
vaaran.
f Lapsia tulee pitää silmällä ja varmistaa, ett-
eivät leiki latauslaitteen kanssa.
f Lapset ja henkilöt, joilla on psyykkisiä tai
fyysisiä rajoitteita, saavat käyttää latauslai-
tetta vain valvottuina tai saatuaan opastus-
ta laitteen käytössä. Perusteellinen opastus
pienentää väärinkäytön ja loukkaantumisen
riskiä.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on puutarhalait-
teen kuva ja pidä se uloskäännettynä lukiessasi
käyttöohjetta.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu pensasaitojen ja
pensaiden leikkaukseen ja lyhentämiseen pihas-
sa ja harrastelijapuutarhassa.
Toimitukseen kuuluu
Ota puutarhalaite varovasti pakkauksestaan ja
tarkista, että kaikki seuraavat osat löytyvät:
– Pensasleikkuri
– Teränsuojus
– Käyttöohje
Määrätyissä kokoonpanoissa akku ja latauslaite
kuuluvat toimitukseen.
Jos osia puuttuu tai jo ne ovat vaurioituneet, tu-
lee sinun kääntyä kauppiasi puoleen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan puutarhalaitteen kuvaan.
1 Teräpalkki
2 Etukahvan käsisuojus
3 Etummainen kytkentävivulla varustettu san-
kakahva
4 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
5 Käynnistyskytkimellä varustettu takakahva
6 Akku
7 Tuuletusaukot
8 Teränsuojus
9 Latauslaite
10 LED-merkkivalo
11 Sarjanumero
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 118 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 118
Suomi | 119
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Tekniset tiedot
Akkupensasleikkuri AHS 48 LI AHS 52 LI
Tuotenumero 3 600 H49 000 3 600 H49 001
Tyhjäkäynti-iskuluku min-1
1100 1100
Leikkuupituus mm 480 520
Leikkuuleveys mm 15 15
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,2 2,3
Sarjanumero Katso sarjanumero 11 puutarhalaitteen tyyppikilvestä
Akku Li-ioni Li-ioni
Tuotenumero
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 039
2 607 336 207
2 607 336 039
2 607 336 207
Nimellisjännite V= 18 18
Kapasiteetti
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
1,5
1,3
1,5
Akkukennojen lukumäärä
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
5
5
5
5
Käyttöaika akun latausta kohti min 50 50
Latauslaite AL 2215 CV AL 2215 CV
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Latausvirta mA 1500 1500
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0– 45 0– 45
Latausaika (akku purkautunut) min 60 60
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 0,4
Suojausluokka / II / II
Latauslaite AL 2204 CV AL 2204 CV
Tuotenumero EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Latausvirta mA 430 430
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0– 45 0– 45
Latausaika (akku purkautunut) min 180 180
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Suojausluokka / II / II
OBJ_BUCH-564-006.book Page 119 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 119
120 | Suomi
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY
mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
äänen painetaso 79 dB(A); äänen tehotaso
87 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah = 2,5 m/s2
, epävarmuus
K = 1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasi-
tuksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua
kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla
vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huollettu-
na, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa
kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta
huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myös se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tä-
mä voi selvästi pienentää koko työaikajakson
värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suo-
jaksi värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Sähkötyökalujen ja vaihtotyökalujen huolto,
käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun organi-
sointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 (akkulaite) ja EN 60335 (akun la-
tauslaite) direktiivien 2006/95/EY,
2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY määrä-
ysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 90 dB(A).
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen V
mukaan.
Tuotelaji: 25
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Asennus
Turvallisuussyistä
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota ak-
ku, ennen kuin suoritat säätö- tai puhdistus-
töitä.
f Terät liikkuvat vielä muutama sekunti sen
jälkeen, kun pensasleikkuri on sammutettu.
f Älä kosketa liikkuvia teriä.
Akun lataus
Ohje: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta
akun täysi teho voitaisiin taata, tulee akku ennen
ensimmäistä käyttöönottoa ladata täyteen lata-
uslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain, ly-
hentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys
ei vaurioita akkua.
Akun irrotus
Paina akun kumpaakin vapautuspainiketta ja ve-
dä akku 6 ulos sähkölaitteesta.
Lataustapahtuma (katso kuva A)
Lataustapahtuma alkaa heti, kun latauslaitteen
verkkopistotulppa liitetään pistorasiaan ja akku
samalla asetetaan latauslaitteeseen 9.
Aseta akku 6 kuvan osoittamalla tavalla ensin
edestä latauslaitteeseen (n) ja paina sitten akku
6 takaa alas (o). Menettele käänteisessä järjes-
tyksessä akkua irrotettaessa.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-564-006.book Page 120 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 120
Suomi | 121
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataus-
tila tunnistetaan automaattisesti ja akku lada-
taan aina optimaalisella latausvirralla huomioi-
den akun lämpötila ja jännite.
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslait-
teessa aina täydessä latauksessa.
Ohje: Lataustapahtuma on mahdollinen vain, jos
akun lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alu-
eella, katso kappaletta ”Tekniset tiedot”.
Akun latauksen vilkkuva merkkivalo 10
Lataustapahtuma osoitetaan vilk-
kuvalla akun latauksen merkkiva-
lolla 10.
Akun latauksen jatkuva merkkivalo 10
Jatkuva valo akun latauksen
merkkivalossa 10 osoittaa, et-
tä akku on ladattu täyteen tai
että akun lämpötila on salli-
tun latauslämpötila-alueen ulkopuolella, eikä si-
tä voi ladata. Heti, kun sallittu lämpötilaalue on
saavutettu, akku ladataan.
Ilman asennettua akkua osoittaa jatkuva valo
akun latauksen merkkivalossa 10, että pistotulp-
pa on liitetty pistorasiaan ja latauslaite on käyt-
tövalmis.
Latausohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tau-
ottoman latausjakson aikana saattaa latauslaite
lämmetä. Tämä on kuitenkin vaaratonta, eikä se
viittaa latauslaitteessa olevaan tekniseen vi-
kaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika la-
tauksen jälkeen osoittaa, että akku on loppuun-
käytetty ja täytyy vaihtaa uuteen.
Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla,
joka sallii lataamisen vain akun lämpötilan olles-
sa välillä 0 °C ja 45 °C. Täten saavutetaan pitkä
käyttöikä akulle.
Li-ioni-akkua suojaa syväpurkaukselta ”Electro-
nic Cell Protection (ECP)”. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää puutarhalaitteen: Leikkuu-
terä ei enää liiku.
Älä enää paina käynnistyskytkintä
puutarhalaitteen automaattisen
poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa vahingoit-
tua.
Käyttö
Käyttöönotto
Akun asennus (katso kuva A)
Työnnä akku sähkölaitteeseen kuvan osoittamal-
la tavalla. Akun tulee lukkiutua kuuluvasti pai-
koilleen.
Käynnistys (katso kuva B)
n Paina tämän jälkeen takakahvassa olevaa
käynnistyskytkintä 5 ja pidä se painettuna.
o Vedä käynnistysvarmistin 4 ylöspäin.
p Paina etummaista käynnistyskytkintä 3.
Poiskytkentä
Päästä etummainen 3 tai taimmainen 5 käynnis-
tyskytkin vapaaksi.
Työskentelyohjeita (ks. kuvat C–E)
f Huomio: Pidä pensasleikkuri kaksin käsin ja
etäällä omasta kehosta. Varmista tukeva
seisoma-asento.
f Voitele aina teräpalkit huoltosuihkeella en-
nen käyttöä.
Voidaan leikata korkeintaan 15 mm paksuja ok-
sia. Syötä oksat leikkuuterään liikuttamalla pen-
sasleikkuri tasaisesti eteenpäin leikkuuviivaa
pitkin. Kaksipuolinen teräpalkki mahdollistaa
leikkuun kumpaankin suuntaan tai heiluriliik-
keellä puolelta toiselle.
Leikkaa ensin pensasaidan sivut, sitten yläreu-
na.
Jotta sivut saataisiin tasaisiksi suosittelemme
leikkaamaan kasvusuunnassa alhaalta ylöspäin.
Jos leikataan ylhäältä alaspäin, ohuemmat oksat
liikkuvat ulospäin, jolloin voi syntyä ohuita koh-
tia tai reikiä.
Leikataksesi lopuksi yläreunaa kannattaa pin-
gottaa koko aidan pituinen ohjenuora oikealle
korkeudelle.
Varmista, ettet leikkaa esineitä, kuten esim. lan-
koja, koska ne voivat vahingoittaa terää tai ko-
netta.
HUOM
OBJ_BUCH-564-006.book Page 121 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 121
122 | Suomi
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Anti-tukkeutumismekanismi
Puutarhalaitteessa on patentoitu ominaisuus,
joka toimii seuraavalla tavalla:
Jos leikkuuterä lukkiutuu vastustuskykyiseen
materiaaliin, moottorin kuormitus lisääntyy. Äly-
käs mikroelektroniikka tunnistaa tämän ylikuor-
mitustilanteen ja toistaa monta kertaa mootto-
rin vaihtokytkennän, leikkuuterän
tukkeutumisen estämiseksi ja materiaalin leik-
kaamiseksi.
Tämä kuuluva vaihtokytkentä kestää jopa 3 s.
Leikkaamisen jälkeen puutarhalaite jatkaa työs-
kentelyä normaalitilassa, tai sitten leikkuuterä
jää automaattisesti avattuun asentoon, jos yli-
kuormitustila jatkuu (esim. jos metalliaidan pala
tukkii puutarhalaitteen).
Vianetsintä
Seuraavassa taulukossa on vikaoireita, mahdolliset syyt sekä oikeat korjaustoimenpiteet siltä varalta,
että puutarhalaitteesi joskus ei toimisi moitteettomasti. Ellet näiden avulla pysty paikallistamaan ja
korjaamaan vikaa, tulee sinun kääntyä huoltokorjaamosi puoleen.
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota akku ennen vianetsintää.
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Pensasleikkuri ei toi-
mi
Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun ”Lataus-
ohjeita”
Käynnistysvarmistinta ei ole lukittu
oikein
katso ”Käyttöönotto”
Pensasleikkuri käy
katkonaisesti
Puutarhalaitteen sisäisessä johdo-
tuksessa vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Käynnistyskytkin viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Moottorin kiertosuunta vaihtuu jatku-
vasti ja pysähtyy n. 3 s kuluttua
katso ”Työskentelyohjeet” (Anti-tuk-
keutumismekanismi)
Mottori käy, mutta
terä ei liiku
Sisäinen vika Hakeudu asiakaspalveluun
Terät kuumenevat Terä on tylsä Anna teroittaa teräpalkki
Lovia terässä Anna tarkistaa teräpalkki
Liikaa kitkaa puuttuvan voitelun takia Ruiskuta voiteluöljyä terään
Terät eivät liiku Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun ”Lataus-
ohjeita”
Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Voimakas värinä/
melu
Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Leikkuuaika lataus-
ta kohti on liian lyhyt
Liikaa kitkaa puuttuvan voitelun takia Ruiskuta voiteluöljyä terään
Terä on puhdistettava Puhdista terä
huono leikkaustekniikka katso ”Työohjeet”
Akku ei ole täydessä latauksessa Lataa akku, katso myös akun ”Lataus-
ohjeita”
OBJ_BUCH-564-006.book Page 122 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 122
Suomi | 123
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Huom: Irrota akku ennen kaikkia puutarha-
laitteeseen kohdistuvia töitä.
Ohje: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet
säännöllisesti, takaaksesi pitkän ja luotettavan
käyttöajan.
Tarkista säännöllisesti, ettei puutarhalaitteessa
ole ilmeisiä puutteita, kuten irtonainen liitos ja
kuluneet tai vaurioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kun-
nossa ja oikein asennettu. Suorita mahdolliset
huolto- ja korjaustyöt ennen käyttöä.
Jos puutarhalaitteessa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-puutarha-
laitteiden sopimushuollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy puutar-
halaitteen mallikilvestä.
Työvaiheen jälkeen/säilytys
f Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota ak-
ku. Varmista, että akku on irrotettu ennen
säilytystä.
Puhdista pensasleikkuri ulkoa huolella pehmeäl-
lä harjalla ja rievulla. Älä käytä vettä, liuottimia
tai kiillotusaineita. Poista kaikki lika, etenkin
moottorin tuuletusaukoista 7.
Voitele aina teräpalkit huoltosuihkeella ennen
puutarhalaitteen varastointia.
Säilytä pensasleikkuri varmassa, kuivassa pai-
kassa, lasten ulottumattomissa. Älä aseta mi-
tään esineitä sen päälle.
Akku tulisi säilyttää lämpötilassa väliltä 0 °C ja
45 °C.
Akun latauksen
merkkivalo 10 palaa
pysyvästi
Lataus ei ole mah-
dollinen
Akkua ei ole asennettu tai se on asen-
nettu väärin
Asenna akku latauslaitteeseen oikein
Akun kosketuspinnat ovat likaisia Puhdista akun kosketuspinnat esim.
asentamalla ja irrottamalla akku use-
amman kerran, vaihda tarvittaessa
akku uuteen
Akku on viallinen Vaihda akku uuteen
Terät liikkuvat hi-
taasti tai anti-tuk-
keutumismekanismi
ei toimi
Akun on purkautunut Lataa akku, katso myös akun ”Lataus-
ohjeita”
Akku on varastoitu sallitun lämpötila-
alueen ulkopuolella
Anna akun lämmetä huoneenlämpöti-
laan (akun sallitun lämpötila-alueen
0 – 45° puitteessa)
Akun latauksen
merkkivalo 10 ei syty
Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei
ole liitetty (oikein)
Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasi-
aan
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite
on viallinen
Tarkista verkkojännite, anna Bosch-
sopimushuollon tarkistaa latauslaite
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
OBJ_BUCH-564-006.book Page 123 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sivu: 123
124 | Suomi
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-garden.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Kuljetus
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioi-
tumaton. Teippaa avoimet liittimet ja pakkaa ak-
ku niin, että se ei pääse liikkumaan pakkaukses-
sa.
Litiumioniakkuja lähetettäessä saattaa olla tun-
nistusvelvollisuus, ota huomioon kansalliset
määräykset.
Hävitys
Toimita puutarhalaitteet, lisätarvikkeet ja pak-
kausmateriaali ympäristöystävälliseen jätteiden
kierrätykseen.
Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai ak-
kuja/paristoja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY mukaan käyttökelvot-
tomat sähkö- ja elektroniikkalait-
teet ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai
loppuun käytetyt akut/paristot
täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöys-
tävälliseen kierrätykseen.
Akut/paristot:
Li-ioni:
Katso ohjeita kappaleessa
”Kuljetus”, sivu 124.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 124 Monday, December 13, 2010 12:55 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AHS 48 Li ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AHS 48 Li

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AHS 48 Li, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AHS 48 Li käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AHS 48 Li suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.