Bosch AHS 45-16 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AHS 45-16 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pensasleikkuri
  • Malli/nimi: AHS 45-16
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Ranska, Espanja, Portugali, Tanska, Puola, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Venäjä, Norja, Tšekki, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 40
Suomi | 41
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
fi
Turvallisuusohjeita
Kuvatunnusten selitys
Lue käyttöohje huolellisesti.
Älä käytä pensasleikkuria sateessa. Älä jätä
pensasleikkuria sateeseen.
Pysäytä pensasleikkuri ja irrota pistotulppa
pistorasiasta ennen pensasleikkuriin tehtä-
viä säätöjä tai puhdistusta, kun johto on
tarttunut kiinni, on leikattu poikki tai on vi-
allinen tai jättäessäsi pensasleikkurin ilman
valvontaa edes hetkeksi.
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden nou-
dattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” kä-
sittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdol-
la) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojoh-
toa).
Työpaikan turvallisuus
f Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistu-
na. Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työ-
alueet voivat johtaa tapaturmiin.
f Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua
tai pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
f Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
f Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasi-
aan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla.
Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoi-
tettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
f Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköis-
kun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
f Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kos-
teudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun si-
sään kasvattaa sähköiskun riskiä.
f Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä säh-
kötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pisto-
tulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pi-
dä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä
reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai
sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaa-
raa.
f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoas-
taan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulko-
käyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristös-
sä ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuo-
jakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää
sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
f Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäes-
säsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet vä-
synyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden
vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus
sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen.
f Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suo-
jakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyö-
kalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukaantu-
misriskiä.
f Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen kä-
teen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sor-
mi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun
pistotulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen ol-
lessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuk-
sille.
f Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen
kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain,
joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa
johtaa loukkaantumiseen.
f Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina
tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Tä-
ten voit paremmin hallita sähkötyökalua odotta-
mattomissa tilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käy-
tä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väl-
jät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua
liikkuviin osiin.
f Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston
käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja
käsittely
f Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyöka-
lua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
f Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää
ja pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu,
jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnis-
tyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suo-
ritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkö-
työkalun varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet
estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistyksen.
f Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöi-
den käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä
tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
f Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liik-
kuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita
tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vai-
kuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen käyt-
töä. Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti
huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolelli-
sesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreu-
nat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä
on helpompi hallita.
f Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökalu-
ja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimen-
pide. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille mää-
rättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilantei-
siin.
Huolto
f Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöi-
den korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauk-
siin vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat,
että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet
f Pidä kaikki kehonosat loitolla leikkuuteristä. Älä
terien toimiessa yritä poistaa leikattua materiaa-
lia äläkä pidä kiinni leikattavasta materiaalista.
Poista puristukseen jäänyttä leikattavaa ainetta
vain laitteen ollessa pysähdyksissä. Hetken tark-
kaamattomuus pensasleikkuria käytettäessä, saat-
taa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
f Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkuulaite
on pysähdyksissä. Asenna aina suojus, kun kulje-
tat tai säilytät pensasleikkuria. Laitteen huolelli-
nen käsittely minimoi terän aiheuttaman loukkaan-
tumisvaaran.
f Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepin-
noista, koska leikkuuterä saattaa osua piilossa
olevaan tai omaan sähköjohtoon. Leikkuuterän
kosketus jännitteiseen johtoon voi saattaa sähkö-
työkalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähkö-
iskuun.
f Pidä johto loitolla leikkuualueelta. Työn aikana
saattaa johto olla oksien alla piilossa ja huomaa-
mattomasti joutua leikatuksi.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 41 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Sivu: 41
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
42 | Suomi
Lisävaro-ohjeita
f Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mu-
kaanlukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset
tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai
puuttuva tieto paitsi, jos he ovat turvallisuudesta
vastaavan henkilön valvonnassa tai saamassa hä-
neltä ohjeita laitteen oikeasta käytöstä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki
laitteen kanssa.
f Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja
ota tukeva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy
ohjaamaan varmemmin kahdella kädellä.
f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, en-
nen kuin asetat sen pois käsistäsi.
f Käytön aikana ei ympäristössä 3 m säteellä saa olla
muita ihmisiä tai eläimiä. Käyttäjällä on vastuu ul-
kopuoliseen henkilöön nähden.
f Älä koskaan tartu pensasleikkurin teräpalkkiin.
f Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät
ole tutustuneet tähän käyttöohjeeseen käyttää
pensasleikkuria. Kansalliset säännökset saattavat
määrätä käyttäjän alaikärajan.
f Älä koskaan leikkaa pensasaitaa, jos ihmisiä, eten-
kin lapsia tai kotieläimiä ovat välittömässä lähei-
syydessä.
f Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille
ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamis-
taan vaurioista.
f Älä käytä pensasleikkuria paljain jaloin tai avoimis-
sa sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pit-
kälahkeisia housuja. Tukevien käsineiden, luisu-
mattomien jalkineiden ja suojalasien käyttöä
suositellaan. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja,
jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.
f Tarkista työstettävä pensasaita perusteellisesti ja
poista siitä langat ja muut vieraat esineet.
f Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyttöä, ett-
eivät terät, terän pultit tai leikkurin muut osat ole
loppuun käytetyt tai vaurioituneet. Älä koskaan
työskentele vaurioituneella tai voimakkaasti kulu-
neella leikkuukoneistolla.
f Tarkista ennen jokaista käyttöä ettei liitäntäjoh-
dossa/jatkojohdossa ole vaurioita ja vaihda ne tar-
vittaessa. Suojaa liitäntäjohtoa/jatkojohtoa kuu-
muudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
f Tutustu pensasleikkurin käsittelyyn, jotta hätäta-
pauksessa voit pysäyttää sen välittömästi.
f Käytä pensasleikkuria vain päivävalossa tai hyvässä
keinovalossa.
f Älä koskaan käytä pensasleikkuria suojalaitteiden
ollessa viallisia tai ilman suojalaitteita.
f Varmista, että kaikki toimitukseen kuuluvat kahvat
ja suojalaitteet on asennettu pensasleikkuria käy-
tettäessä. Älä koskaan koeta ottaa käyttöön epä-
täydellisesti koottua pensasleikkuria tai pensas-
leikkuria, johon on tehty luvattomia muutoksia.
f Älä koskaan tartu pensasleikkurin suojalaittee-
seen.
f Varmista pensasleikkuria käytettäessä tukeva sei-
soma-asento ja huolehdi aina hyvästä tasapainosta
etenkin, jos leikkaat portailta tai tikkailta.
f Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varaudu mahdolli-
siin vaaramomentteihin, joita et ehkä kuule pensa-
saitaa leikatessasi.
f Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– ennen tarkistusta, tukoksen poistamista tai
pensasleikkuriin kohdistuvia töitä.
– osuttuasi vieraaseen esineeseen. Tarkista välit-
tömästi pensasleikkurin mahdolliset vauriot ja
anna kunnostaa se tarvittaessa.
– jos pensasleikkuri alkaa täristä poikkeukselli-
sesti (tarkista heti).
f Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien
hyvä kiinnitys, jotta pensasleikkurin turvallinen työ-
kunto olisi taattu.
f Säilytä pensasleikkuri varmassa, kuivassa paikas-
sa, korkealla tai suljetussa tilassa, lasten ulottu-
mattomissa.
f Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai vaurioituneet
osat uusiin.
f Älä koeta korjata puutarhalaitetta, ellei sinulla ole
siihen tarvittavaa koulutusta.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Sähköturvallisuus
f Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota verkkopis-
totulppa pistorasiasta ennen huolto- ja puhdis-
tustöitä. Sama sääntö pätee, jos verkkojohto on
vaurioitunut, leikattu tai sotkeutunut.
f Terä liikkuu vielä muutama sekunti sen jälkeen,
kun pensasleikkuri on sammutettu. Varoitus! Älä
kosketa liikkuvaa terää.
Puutarhalaitteesi on turvallisuussyistä suojaeristetty,
eikä sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on
230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mal-
lista riippuen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojoh-
toja. Tietoa saat Bosch-sopimushuollosta.
Vain rakenteita H05VV-F tai H05RN-F vastaavia jatko-
johtoja saa käyttää.
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan käyttä-
mään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan
30 mA. Tätä FI-kytkintä tulisi tarkistaa ennen jokaista
käyttöä.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä alueella GB:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että
puutarhalaitteen pistotulppa kiinnitetään jatkojoh-
toon. Jatkojohdon liitin on oltava roiskevesisuojattu,
kumia tai kumipäällysteinen. Jatkojohdossa on oltava
vedonpoistin.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei
ole merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa
kunnossa olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa korjata
vain Bosch-sopimushuolto.
Huolto
f Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet te-
rävien terien alueella.
f Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuuden vuoksi
kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uu-
siin.
f Voitele aina teräpalkit huoltosuihkeella ennen puu-
tarhalaitteen varastointia.
f Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien
hyvä kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen
työkunto olisi taattu.
f Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lu-
kemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnus-
merkit ja niiden merkitys. Tunnusmerkkien oikea tul-
kinta auttaa sinua käyttämään puutarhalaitettasi
paremmin ja turvallisemmin.
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu pensasaitojen ja pensai-
den leikkaukseen ja lyhentämiseen pihassa ja harraste-
lijapuutarhassa.
Tunnusmerkki Merkitys
Käytä suojakäsineitä.
Käytä suojalaseja.
Liikesuunta
Käynnistys
Poiskytkentä
Suojele itsesi sähköiskulta.
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisätarvikkeet
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 42 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Sivu: 42
Suomi | 43
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mu-
kaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen
painetaso 84 dB(A); äänen tehotaso 95 dB(A). Epävar-
muus K=2 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vektori-
summa) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyemissioarvo ah <2,5 m/s2
, epävarmuus
K =1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukai-
sesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailus-
sa. Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen
arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasi-
allisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käyte-
tään muissa töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai
riittämättömästi huollettuna, saattaa värähtelytaso
poiketa. Tämä saattaa kasvattaa koko työaikajakson
värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn
työaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se ai-
ka, jolloin laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei
tosiasiassa käytetä. Tämä voi selvästi pienentää koko
työaikajakson värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi vä-
rähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyöka-
lujen ja vaihtotyökalujen huolto, käsien pitäminen läm-
piminä, työnkulun organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745
direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY.
2000/14/EY määräysten mukaisesti: Taattu äänen te-
hotaso 97 dB(A). Yhteensopivuuden arviointimenetel-
mä liitteen V mukaan.
Tuotelaji: 25
Tekninen tiedosto kohdasta:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.10.2010
Asennus ja käyttö
Vianetsintä
Huolto ja asiakasneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nume-
roinen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direk-
tiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten
lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat sähkötyökalut ke-
rätä erikseen ja toimittaa ympäris-
töystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Pensasleikkuri AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16
Tuotenumero 3 600 ... H47 A.. H47 B.. H47 C.. H47 D..
Ottoteho W 420 450 450 450
Leikkuupituus mm 450 500 550 600
Teräväli mm 16 16 16 16
Tyhjäkäynti-iskuluku min-1
3400 3400 3400 3400
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,6 2,7 2,7 2,8
Suojausluokka /II /II /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voi-
vat vaihdella.
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys
saattaa vaihdella.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Tehtävä Kuva
Toimitukseen kuuluu 1
Jatkojohdon kiinnitys 2
Käynnistys 2
Poiskytkentä 2
Työskentelyohjeita 2, 3
Teränhoito 4
Kuljetus ja varastointi 4
Lisälaitteen valinta 5
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaus
Pensasleikkuri ei toimi Verkkojännitettä ei ole Tarkista ja kytke
Verkkopistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut
Varoke on lauennut Vaihda sulake
Pensasleikkuri käy katkonai-
sesti
Jatkojohto on vaurioitunut Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut
Puutarhalaitteen sisäisessä
johdotuksessa vika
Hakeudu asiakaspalveluun
Käynnistyskytkin viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
Mottori käy, mutta terä ei liiku Sisäinen vika Hakeudu asiakaspalveluun
Terät kuumenevat Terä on tylsä Anna teroittaa teräpalkki
Lovia terässä Anna tarkistaa teräpalkki
Liikaa kitkaa puuttuvan
voitelun takia
Ruiskuta voiteluöljyä terään
Voimakas värinä/melu Puutarhalaite on viallinen Hakeudu asiakaspalveluun
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 43 Friday, October 8, 2010 11:34 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AHS 45-16 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AHS 45-16

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AHS 45-16, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AHS 45-16 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AHS 45-16 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.