Bosch AdvancedAquatak 140 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch AdvancedAquatak 140 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: AdvancedAquatak 140
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 90
Suomi | 91
Älä koskaan suuntaa vesisuih-
kua ihmisiin, eläimiin, itse lait-
teeseen tai sähköosiin.
Huom: Painesuihku voi väärin käytet-
tynä olla vaarallinen.
Voimassaolevien määräys-
ten mukaan ei laitetta saa
liittää juomavesiverkkoon
ilman takaiskuventtiiliä. Käytä
IEC 61770 mallin BA mukaista ta-
kaiskuventtiiliä.
Vesi, joka virtaa takaiskuventtiilin
kautta ei enää ole juomavettä.
≥100 A
AdvancedAquatak 140 on
tarkoitettu käytettäväksi virta-
lähteessä, jonka vaiheen lii-
täntävirta on ≥100 A ja nimellisjännite
230 V. Käänny epävarmoissa tapauk-
sissa sähköntoimittajasi puoleen.
Painepesurien turvallisuusohjeet
Sähköliitäntä
u Virtalähteen jännitteen tulee vastata
tuotteen tyyppikilvessä olevia tie-
toja.
u Suositellaan, että tämä Tuote liite-
tään vain pistorasiaan, jota suojaa
30 mA vikavirtasuojakytkin.
u Virtalähteen verkkosuojakytkin tulee
soveltuvan vähintään C-karakteristii-
kalle ja 16 A virralle. Kysy epävar-
massa tapauksessa neuvoa koulute-
tulta sähkömieheltä. Älä itse yritä
tehdä muutoksia sähköliitäntään.
u Irrota pistotulppa pistorasiasta, jos
jätät laitteen edes vähäksi aikaa il-
man valvontaa.
u Sähköliitännän tulee vastata
IEC 60364-1 määräyksiä.
u Jos liitäntäjohto on vaihdettava, työ
täytyy antaa valmistajan, valtuutetun
huollon tai ammattitaitoisen henkilön
tehtäväksi, jotta vältyttäisiin turvalli-
suusriskiltä.
u Älä koskaan tartu pistotulppaan kä-
sien ollessa kosteat.
u Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta,
kun työskentelet laitteen kanssa.
u Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei
saa ajaa, niitä ei saa litistää eikä mur-
taa, koska ne saattavat vahingoittua.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
u Älä käytä laitetta, jos verkkojohto tai
muu tärkeä osa kuten paineletku,
suihkupistooli tai turvalaite on vahin-
goittunut.
u Huom: Sääntöjenvastaiset jatkojoh-
dot saattavat olla vaarallisia.
u Jos käytät jatkojohtoa, tulee pistotul-
pan ja liitännän olla vesitiiviit. Jatko-
johdon poikkipinnan on vastattava
käyttöohjeessa annettuja arvoja ja
sen on oltava roiskevesisuojattu. Pis-
tokeliitäntä ei saa olla vedessä.
u Jos verkkojohdon tai jatkojohdon
pistotulppa vaihdetaan täytyy var-
mistaa, että roiskevesitiiviys ja me-
kaaninen vakavuus säilyy.
Bosch Power Tools F 016 L81 693 | (30.04.2019)
Sivu: 91
92 | Suomi
Vesiliitäntä
u Ota huomioon vesihuoltoyrityksesi
ohjeet.
u Kaikkien liitäntäletkujen liitokset tu-
lee olla tiiviitä.
u Käytä ainoastaan lujitettua letkua,
jonka halkaisija on 12,7 mm (1/2").
u Laitetta ei koskaan saa liittää juoma-
vesipisteeseen ilman takavirtaus-
venttiiliä. Vesi, joka on kulkenut taka-
virtausventtiilin läpi, pidetään juota-
vaksi kelpaamattomana.
u Paineletku ei saa olla vaurioitunut
(halkeamisvaara). Vaurioitunut pai-
neletku on välittömästi vaihdettava
uuteen. Vain valmistajan suosittele-
mia letkuja ja liittimiä saadaan käyt-
tää.
u Paineletkut, kalusteet ja liittimet ovat
tärkeitä osia laitteen turvallisuutta.
Käytä ainoastaan valmistajan suosit-
telemia letkuja, kalusteita ja liittimiä.
u Vesiliitäntään saa käyttää vain puh-
dasta tai suodatettua vettä.
Käyttö
u Laitteen ja sen lisätarvikkeiden
asianmukainen kunto ja käyttöturval-
lisuus tulee tarkistaa ennen käyttöä.
Ellei kunto ole moitteeton, ei laitetta
saa käyttää.
u Älä suuntaa vesisuihkua itseesi tai
toisiin, vaatteiden tai jalkineiden
puhdistamiseksi.
u Liotinpitoisia nesteitä, laimentamat-
tomia happoja, asetonia tai liuotti-
mia, bensiini, maalinohenne ja läm-
mitysöljy mukaan luettuina ei saa
imeä, koska niiden ruiskutussumu on
helposti syttyvä, räjähdysaltis ja myr-
kyllinen.
u Käytettäessä laitetta vaara-alueilla
(esim. bensiiniasemat) on noudatet-
tava vastaavia turvaohjeita. Käyttö
räjähdysalttiissa tilassa on kiellettyä.
u Laitteen tulee seistä tukevalla alus-
talla.
u Huolehdi suljetussa tilassa käytet-
täessä riittävästä tuuletuksesta. Var-
mista, että ajoneuvojen moottorit on
sammutettu puhdistuksen ajaksi.
u Painepesurin käyttö vaatii kahta
kättä. Älä työskentele tikkailla. Var-
mista töissä parvekkeilla tai muissa
korkeissa paikoissa, että koko ajan
näet kaikki reunat.
u Käytä ainoastaan laitevalmistajan hy-
väksymiä puhdistusaineita. Noudata
valmistajan antamia käyttö-, hävitys-
ja varo-ohjeita.
u Muiden puhdistusaineiden tai kemi-
kaalien käyttö saattaa vahingoittaa
koneen turvallisuutta.
u Kaikkien työalueella sijaitsevien jän-
nitteisten osien täytyy olla roiskeve-
sisuojattuja.
u Suihkupistoolin liipaisinta ei käy-
tössä saa lukita ”ON”-asentoon.
u Painepesureita käytettäessä voi
muodostua aerosoleja. Aerosolien
hengitys on haitallista terveydelle.
u Suojatut suuttimet voivat vähentää
aerosolivaikutusta. Käytä tarvit-
taessa sopivaa henkilökohtaista suo-
F 016 L81 693 | (30.04.2019) Bosch Power Tools
Sivu: 92
Suomi | 93
javarustusta (PSA) suojaksi roiske-
vedeltä, esim. suojalaseja, pölynsuo-
janaamaria jne., suojaksi vedeltä,
hiukkasilta ja/tai sumutteelta, joka
kimpoaa esineistä.
u Korkea paine saattaa saada esineitä
ponnahtamaan takaisin. Käytä tarvit-
taessa sopivaa henkilökohtaista suo-
javarustusta, esim. suojalaseja.
u Välttyäksesi vahingoittamasta ajo-
neuvon renkaita/venttiilejä paine-
suihkulla, tulee puhdistaa vähintään
30 cm etäisyydeltä. Ensimmäinen
merkki vauriosta on renkaan värin
muutos. Vaurioituneet ajoneuvon
renkaat/venttiilit ovat hengenvaaral-
lisia.
u Asbestipitoisia ja muita aineita, jotka
sisältävät terveydelle haitallisia osia
ei saa suihkuttaa.
u Älä käytä suositeltuja puhdistusai-
neita laimentamattomina. Tuotteet
ovat sikäli turvallisia, etteivät sisällä
happoja, lipeää tai ympäristölle va-
hingollisia aineita. Suosittelemme
säilyttämään puhdistusaineita lasten
ulottumattomissa. Jos puhdistusai-
netta joutuu silmiin, tulee ne välittö-
mästi huuhdella runsaalla vedellä,
jos ainetta tulee nieltyä on välittö-
mästi otettava yhteys lääkäriin.
u Älä koskaan käytä painepesuria il-
man suodatinta, likaisella suodat-
timella tai vaurioituneella suodat-
timella. Jos painepesuria käytetään
ilman tai likaisella tahi vaurioitu-
neella suodattimella, takuu raukeaa.
u Metalliosat voivat kuumeta pitkän
käytön seurauksena. Käytä tarvit-
taessa suojakäsineitä.
u Älä työskentele painepesurin kanssa
huonoissa sääolosuhteissa, etenkin
ukonilman lähestyessä.
u Käytä tarkoitukseen soveltuvia rois-
kevedeltä suojaavia työvaatteita. Älä
käytä laitetta ihmisten ulottuvilla, el-
lei heillä ole suojavaatetusta.
Käyttö
u Tuotetta käyttävä henkilö saa käyttää
sitä ainoastaan ohjeiden mukaan.
Paikallisia olosuhteita tulee ottaa
huomioon. Työskentelyn aikana on
aktiivisesti varottava muita henki-
löitä, etenkin lapsia.
u Laitetta saavat käyttää ainoastaan
henkilöt, jotka ovat opetelleet lait-
teen käytön ja käsittelyn tai voivat
osoittaa, että osaavat käyttää lai-
tetta. Lapset ja nuoret eivät saa käyt-
tää laitetta.
u Älä koskaan anna lasten, henkilöi-
den, joilla on rajalliset fyysiset, aistil-
liset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva
kokemus ja/tai puuttuva tieto ja/tai
eivät tunne näitä ohjeita käyttää lai-
tetta. Kansalliset säännökset saatta-
vat rajata käyttäjän iän.
u Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että
he eivät leiki laitteen kanssa.
u Älä koskaan jätä laitetta ilman val-
vontaa, sen käydessä.
u Laitteesta tuleva vesisuihku aikaan-
saa vastavoiman. Pidä siksi suihku-
Bosch Power Tools F 016 L81 693 | (30.04.2019)
Sivu: 93
94 | Suomi
pistoolia ja suihkuvartta kaksin kä-
sin.
u Älä koskaan käytä tehosuutinta tai
pistemäistä suihkua moottoriajoneu-
vojen puhdistukseen.
Kuljetus
u Pysäytä laite ja varmista se ennen
kuljetusta.
Huolto
u Sammuta laite ennen kaikkia puhdis-
tus- tai huoltotöitä sekä tarvikkeiden
vaihdon ajaksi. Irrota pistotulppa
pistorasiasta, jos laite toimii verkko-
virralla.
u Vain Bosch-sopimushuollot saavat
kunnostaa laitetta.
Lisätarvikkeet ja varaosat
u Vain lisävarusteita ja varaosia, joita
valmistaja on hyväksynyt saadaan
käyttää. Alkuperäiset lisätarvikkeet
ja alkuperäiset varaosat takaavat lait-
teen moitteettoman käytön.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se
tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa käyttöä.
Tunnusmerkki Merkitys
Liikesuunta
Reaktiosuunta
Paino
Käynnistys
Pysäytys
Lo Pieni paine
Hi Suuri paine
Lisätarvikkeet
Määräystenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu pintojen ja esineiden puhdistukseen ul-
kotilassa sekä laitteita, ajoneuvoja ja veneitä varten edellyt-
täen sopivien tarvikkeiden ja Boschin hyväksymien puhdistu-
saineiden käyttöä.
Määräyksenmukainen käyttö rajoittuu lämpötilaan 0 °C ...
40°C.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tekniset tiedot
Painepesuri AdvancedAquatak 140
Tuotenumero 3 600 HA7 D..
Nimellisottoteho kW 2,1
Lämpötila, tulo maks. °C 40
Vesimäärä, tulo väh. l/min 8,0
Sallittu paine MPa 14
Nimellispaine MPa 11
Virtausmäärä l/min 6,8
Suurin sisäänmenopaine MPa 1
Autostop-toiminta ●
Paino EPTA‑Procedure 01:2014 mukaan kg 18,0
Suojausluokka / I
Sarjanumero Katso sarjanumero (tyyppikilvestä) painepesurissa
F 016 L81 693 | (30.04.2019) Bosch Power Tools
Sivu: 94
Suomi | 95
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tie-
dot voivat vaihdella.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä muita verkkoon
kytkettyjä sähkölaitteita. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,323 Ohm, ei häiriöitä ole odotettavissa. Käänny epävarmoissa ta-
pauksissa sähköntoimittajasi puoleen.
Melu-/tärinätiedot
3 600 HA7 D..
Melupäästöarvot määritetty EN 60335-2-79 mukaan
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on:
– Äänen painetaso dB(A) 79
– Äänen tehotaso dB(A) 91
– Epätarkkuus K dB = 3
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epätark-
kuus K mitattuna EN 60335-2-79mukaan
– Värähtelynemissioarvo ah m/s2
0,5
– Epätarkkuus K m/s2
= 0,5
Asennus ja käyttö
Tehtävä Kuva Sivu
Vakiovarusteet A 279
Kädensijan asetus B 279
Putken liitäntä suihkupistooliin C 280
Paineletkun/suihkupistoolin lii-
täntä
D 280
Suuttimen kiinnitys
Suuttimen säätö
E - F 281 - 282
Pesuainepullon liitäntä G 283
Vesiliitäntä H 284
Käynnistys/pysäytys I 284
Suodattimen puhdistus J 285
Suuttimen puhdistus K 285
Pistoolin säilytys L 286
Pistoolin/putken/suuttimen säi-
lytys käytön aikana
M 286
Varastointi M 286
Lisälaitteen valinta N 287
Käyttöönotto
Turvallisuussyistä
Huomio! Katkaise virta ja vedä pistotulppa
irti pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä
tai puhdistusta. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, leikattu tai sotkeutunut.
Käyttöjännite on 230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V,
240 V mallista riippuen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jat-
kojohtoja. Tietoa saat valtuutetusta asiakaspalvelupisteestä.
Jos tahdot käyttää jatkojohtoa painepesurin kanssa, tulee
johdon pinta-alan olla:
– 2,5 mm2
korkeintaan 25 m pituuteen
Ohje: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten turvaohjeissa
on selostettu – oltava suojajohdin, joka pistotulpan kautta on
yhteydessä verkon maadoitukseen.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähim-
mästä Bosch-sopimushuollosta.
VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojohdot
saattavat olla vaarallisia. Jatkojohdon, pis-
totulpan ja liittimen tulee olla vesitiiviitä ul-
kokäyttöön hyväksyttyä mallia.
Johdon liitoskohtien (pistotulpat ja pistorasiat) tulee olla
kuivat eivätkä ne saa maata maassa.
Käytä turvallisuuden parantamiseksi FI-kytkintä (RCD), jonka
vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tämä FI-kytkin tulisi tarkis-
taa ennen jokaista käyttöä
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa korjata vain
Bosch-sopimushuolto.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä GB ssä:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että puu-
tarhalaitteen pistotulppa kiinnitetään jatkojohtoon. Jatko-
johdon liitin on oltava roiskevesisuojattu, kumia tai kumi-
päällysteinen. Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.
Käyttöohjeet
u Ota huomioon, että laitetta ei saa käyttää ilman vettä.
Bosch Power Tools F 016 L81 693 | (30.04.2019)
Sivu: 95
96 | Suomi
Käynnistys
Liitä vesiletku (ei kuulu toimitukseen) veden tulopisteeseen
ja laitteeseen.
Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa 0 ja liitä laite
verkkopistorasiaan.
Avaa vesihana.
Paina käynnistysvarmistinta (pistoolinkahvan taempi kytkin)
liipaisimen vapauttamiseksi. Paina liipaisin pohjaan asti,
kunnes vesi virtaa tasaisesti, eikä laitteessa tai paineletkussa
enää ole ilmaa. Päästä liipaisin vapaaksi. Paina käynnistys-
varmistinta (pistoolinkahvan etumaisempi kytkin).
Kierrä verkkokytkintä. Suuntaa suihkupistooli alaspäin.
Paina käynnistysvarmistinta , jotta liipaisin vapautuu. Paina
liipaisinta pohjaan.
Autostop-toiminta
Laitteen moottori pysähtyy heti, kun pistoolikahvassa olevaa
liipaisinta vapautetaan.
Työskentelyohjeita
Yleistä
u Älä koskaan käytä tehosuutinta tai pistemäistä suihkua
moottoriajoneuvojen puhdistukseen.
Varmista, että painepesuri seisoo tasaisella alustalla.
Älä siirrä paineletkua liian kauas äläkä vedä painepesuria pai-
neletkusta. Tämä saattaa johtaa siihen, että painepesuri ei
enää seiso tukevasti vaan kaatuu.
Älä taita paineletkua äläkä aja sen yli ajoneuvolla. Suojaa pai-
neletkua teräviltä reunoilta ja kulmilta.
Työskentelyohjeita työskentelyyn
puhdistusaineiden kanssa
u Käytä ainoastaan puhdistusaineita, jotka on tarkoi-
tettu nimenomaan painepesuria varten.
Suosittelemme käyttämään puhdistusainetta säästeliäästi
ympäristönsuojelun takia. Noudata säiliöön merkityt laimen-
nussuositukset.
Suositeltu puhdistusmenetelmä
Vaihe 1: Asenna laakasuihkusuutin ja poista paksu lika sillä.
Vaihe 2: Asenna huuhteluainepullo ja levitä sillä vähän puh-
distusainetta.
Vaihe 3: Huuhtele irronnut lika ja puhdistusaine pois viuhka-
suihkusuuttimella.
Ohje: Aloita alhaalta ja työskentele ylöspäin pystysuoria pin-
toja puhdistettaessa puhdistusainetta käyttäen. Huuhtele
työskentelemällä ylhäältä alaspäin.
Käyttö vaihtoehtoisissa vesipaikoissa
Tämä painepesuri on itseimevä ja se sallii veden imun säi-
liöistä tai luonnossa olevista lähteistä. On TÄRKEÄÄ, että
Bosch-suodatin veden tuloaukossa on puhdistettu ja asen-
nettu sekä, että ainoastaan puhdasta vettä imetään.
Avoimet astiat/säiliöt ja luonnossa olevat
vesistöt
Käytä itseimulisätarviketta, johon kuuluu:
– takaiskuventtiilillä varustettu imusihti
– 3 m lujitettu imuletku
– painepesurin yleisliitin
Tämän lisätarvikkeen avulla painepesuri voi imeä vettä 0,5 m
vedenpinnan yläpuolelle. Tämä saattaa kestää noin 15 se-
kuntia.
Upota 3 m letku kokonaan veteen ilman syrjäyttämiseksi.
Liitä 3 m letku painepesuriin ja varmista, että imusihti pysyy
veden alla.
Anna painepesurin toimia irrotetulla suihkupistoolilla, kun-
nes vesi virtaa tasaisesti paineletkusta. Jos 25 sekunnin ku-
luttua ei vettä vielä tule, pysäytä laite ja tarkista kaikki liitän-
nät. Jos vettä tulee, pysäytä painepesuri ja liitä suihkupis-
tooli ja suihkuputki työskentelyä varten.
On tärkeää, että letku ja liittimet ovat hyvälaatuisia ja tiiviisti
liitettyjä sekä, että tiivisteet ovat ehjät ja suoraan asennet-
tuja. Vuotavat liitokset voivat estää imun.
Tyhjennyshanalla varustettu vesisäiliö
Jos painepesuri tulee liittää sopivalla tyhjennyshanalla va-
rustettuun säiliöön, täytyy hanaan ensin liittää vesiletku (ei
kuulu toimitukseen). Avaa hana kaiken ilman syrjäyttämi-
seksi letkusta ja liitä se sitten painepesuriin.
Vianetsintä
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaustoimenpide
Moottori ei käynnisty Pistotulppaa ei olla liitetty pistorasiaan Liitä pistotulppa pistorasiaan
Pistorasia on viallinen Käytä toista pistorasiaa
Sulake on lauennut Vaihda sulake
Jatkojohto on vaurioitunut Kokeile ilman jatkojohtoa
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä 15 min
Jäätynyt Anna pumpun, vesiletkun tai lisätarvikkeen sulata
Moottori pysähtyy Sulake on lauennut Vaihda sulake
F 016 L81 693 | (30.04.2019) Bosch Power Tools
Sivu: 96
Suomi | 97
Vian oire Mahdolliset vikalähteet Korjaustoimenpide
Verkkojännite on väärä Tarkista verkkojännite, sen tulee vastata tyyppi-
kilven merkintää
Moottorin suojakytkin on lauennut Anna moottorin jäähtyä 15 min.
Sulake laukeaa Sulake on liian pieni Liitä virtapiiriin, jonka sulake sopii painepesurin
teholle
Moottori käy, mutta ei
muodosta painetta
Suutin osittain tukossa Puhdista suutin
Moottorin ääni kuuluu,
mutta painepesuri ei
toimi
Riittämätön verkkojännite Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa tyyppi-
kilven tietoja.
Liian alhainen jännite jatkojohdon takia Tarkista, että jatkojohto on sopiva
Laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Autostop-toiminto aiheuttaa ongelmia Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Sykkivä paine Ilmaa vesiletkussa tai pumpussa Anna painepesurin käydä avoimella suihkupistoo-
lilla, avatulla vesihanalla ja pienellä paineella, kun-
nes tasainen työpaine on saavutettu
Veden syöttö ei ole kunnossa tarkista, että vesiliitäntä vastaa merkintöjä tekni-
sissä tiedoissa. Pienimmät käytössä sallitut vesi-
letkut ovat 1/2" tai Ø 13 mm
Vedensuodatin tukossa Puhdista vedensuodatin
Vesiletku litistetty tai taitettu Suorista vesiletku
Paineletku on liian pitkä Poista paineletkun pidennys, suurin sallittu pituus
on 7 m
Paine on tasainen,
mutta liian pieni
Ohje: Joku lisätarvike
aiheuttaa alhaisen pai-
neen
Suutin on loppuun käytetty Vaihda suutin
Käynnistys-/pysäytysventtiili loppuun käytetty Paina liipaisinta 5 kertaa nopeasti peräkkäin
Moottori käy, mutta
paine on pieni tai puut-
tuu
Vesiliitäntä puuttuu Liitä vedentulo
Suodatin on tukossa Suodattimen puhdistus
Suutin on tukossa Puhdista suutin
Painepesuri käynnistyy
itsestään
Pumppu tai suihkupistooli vuotaa Käänny Bosch-sopimushuollon puoleen
Laite vuotaa Pumppu vuotaa Pienet vuodot ovat sallittuja; suurempien vuoto-
jen esiintyessä on otettava yhteys huoltopalve-
luun.
Hoito ja huolto
Huolto
u Irrota pistotulppa pistorasiasta ja veden tuloletku ve-
siliitännästä ennen kaikkia töitä.
Ohje: Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet säännöllisesti,
takaaksesi pitkän ja luotettavan käyttöajan.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole ilmeisiä puutteita,
kuten irtonainen liitos ja kuluneet tai vaurioituneet osat.
Tarkista, että suojukset ja suojalaitteet ovat kunnossa ja oi-
kein asennettu. Suorita mahdolliset huolto- ja korjaustyöt
ennen käyttöä.
Jos virtajohto täytyy vaihtaa, turvallisuussyistä tämän saa
tehdä vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sähkötyökalujen
huoltopiste.
Käytön jälkeen/säilytys
Kytke käynnistyskytkin pois päältä ja paina liipaisinta paine-
letkun tyhjentämiseksi.
Puhdista painepesuri ulkoa pehmeällä harjalla ja rievulla.
Vettä, liuotinta tai kiillotusainetta ei saa käyttää. Poista kaikki
lika, etenkin moottorin tuuletusaukoista.
Varastointi kauden lopun jälkeen: Tyhjennä kaikki vesi pum-
pusta käyttämällä moottoria muutaman sekunnin ja paina-
malla liipaisinta.
Älä aseta muita esineitä laitteen päälle.
Säilytä laite pakkaselta suojassa.
Varmista, että johdot eivät joudu puristukseen. Älä taita pai-
neletkua.
Bosch Power Tools F 016 L81 693 | (30.04.2019)

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch AdvancedAquatak 140 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch AdvancedAquatak 140

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch AdvancedAquatak 140, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch AdvancedAquatak 140 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch AdvancedAquatak 140 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.