Bosch 38.4 Li Comfort käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 38.4 Li Comfort allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Ruohonleikkuri
  • Malli/nimi: 38.4 Li Comfort
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 159
fi Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
160 440807_a
ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN
KÄÄNNÖS
Sisällysluettelo
Käsikirjaa koskevia tietoja..............................160
Tuotekuvaus...................................................160
Turvaohjeet.....................................................162
Asennus..........................................................163
Käyttöönotto................................................... 163
Käyttö............................................................. 163
Tietoa työ....................................................... 164
Akkukäyttöisen ruohonleikkurin varastointi.... 164
Akun ja laturin säilyttäminen.......................... 165
Korjaus........................................................... 165
Huolto ja hoito................................................165
Hävittäminen...................................................165
Kuljetus...........................................................165
Ohjeita häiriöihin............................................ 167
Takuu..............................................................168
KÄSIKIRJAA KOSKEVIA TIETOJA
Lue tämä asiakirja ennen laitteen käyttöönot-
toa. Se on turvallisen työskentelyn ja häiriöt-
tömän käytön edellytys.
Noudata tämän asiakirjan ja laitteen turvaoh-
jeita ja varoituksia.
Tämä asiakirja on kuvatun tuotteen kiinteä
osa, ja se täytyy luovuttaa ostajalle myynnin
yhteydessä.
Merkkien selitykset
HUOMIO!
Näiden varoitusten huolellinen noudat-
taminen voi estää ihmisten loukkaantu-
miset ja/tai esinevahingot.
ADVICE
Erityisohjeita, jotka auttavat ymmärtä-
mään ja käsittelemään laitetta parem-
min.
TUOTEKUVAUS
Tässä käyttöohjeessa kuvataan akkukäyttöinen
ruohonleikkuri, joka on varustettu ruohonkerää-
jällä.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu nurmikon leikkaamiseen
ainoastaan yksityisillä pihoilla.
Muunlainen käyttö ja käyttö muuhun kuin käyt-
tötarkoitukseen luetaan määräystenvastaiseksi
käytöksi.
Mahdollinen väärä käyttö
Tämä ruohonleikkuri ei sovellu käytettäväksi
julkisilla alueilla, puistoissa, urheilukentillä tai
maa- ja metsätaloudessa
Laitteessa olevia turvalaitteita ei saa irrottaa
eikä ohittaa, esim. kiinnittämällä turvakahva
työntöaisaan
Älä käytä laitetta sateella ja/tai nurmikon ol-
lessa märkää
Laitteen käyttö ammattimaisiin tarkoituksiin
on kielletty
Turva- ja suojalaitteet
HUOMIO!
Loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa
käytöstä.
Turvakahva
Laite on varustettu turvakahvalla. Päästä turva-
kahvasta irti vaaratilanteessa, jolloin moottori ja
leikkuuterä pysähtyvät.
Luukku
Luukku suojaa ulossinkoutuvilta leikkuujätteiltä.
Turva-avain
Laite on varustettu turva-avaimella tahatonta
päällekytkeytymistä vastaan. Sammuta laite en-
nen huoltotöitä ja poista turva-avain.
Sivu: 160
Tuotekuvaus
440807_a 161
Tuote
10
9
8
1
2
3
3
4
5
6
7
1 Turvakahva 7 Leikkuukorkeuden
säätö
2 Käynnistyskytkin 8 Akkulokero
3 Työntöaisan korkeuden
säätö
9 Akun laturi
4 Täyttömäärän osoitin 10 Turva-avain
5 Ruohonkerääjä 11 Akku
6 Suojaläppä
Laitteessa olevat symbolit
Huomio! Noudata erityistä varovai-
suutta käytön aikana.
Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa!
Pidä sivustakatsojat pois vaara-
alueelta!
Varoitus! Vaara! Älä vie käsiä ja jalkoja
leikkuuterien lähelle!
Älä mene lähelle vaara-aluetta.
Poista turva-avain ennen laitteen
huolto- ja kunnossapitotöitä
Huomio! Terävät leikkuuterät!
Älä koske leikkuuteriin.
Sivu: 161
fi Turvaohjeet
162 440807_a
TURVAOHJEET
Laitetta ohjaava henkilö tai käyttäjä vastaa muihin
henkilöihin kohdistuvista onnettomuuksista ja hei-
dän omaisuutensa vahingoittumisesta.
HUOMIO!
Loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa
käytöstä.
Sähköturvallisuus
Käytettävän sähköverkon jännitteen on vas-
tattava laturin teknisissä tiedoissa annettua
jännitettä. Muunlaisen jännitteen käyttö on
kielletty.
Akun ja laturin turvaohjeet
HUOMIO!
Huomio! Palo- ja räjähdysvaara!
Älä heitä akkua tuleen
Käytä akkua ja laturia vain alueilla,
jotka on suojattu sateelta ja kosteu-
delta.
Suojaa akkua kuumuudelta ja
suoralta auringonsäteilyltä
Suojaa akkua oikosululta
Suojaa laitetta, akkua ja laturia kosteudelta
Käytä vain valmistajan toimittamia alkuperäi-
siä akkuja ja latureita.
Älä avaa akkua. Oikosulkuvaara
Mikäli akkua käsitellään väärin, sen sisältä
saattaa vuotaa nestettä. Vältä kosketusta
nesteeseen. Huuhtele iho vedellä, jos se
joutuu kosketuksiin nesteen kanssa. Mikäli
neste joutuu kosketuksiin silmien kanssa, hu-
uhtele vedellä ja hakeudu lääkäriin.
Käyttöä koskevia turvaohjeita
VARO!
Huomio! Loukkaantumisvaara!
Laitteen tahaton käynnistyminen voi ai-
heuttaa erittäin vakavia vammoja. Tä-
män vuoksi turvaavain on aina irrotet-
tava laitteen sammuttamisen jälkeen!
Irrota turva-avain kun:
jätät laitteen esille ilman valvontaa
suoritat laitteelle tarkastus-, puhdistus-
tai huoltotöitä
asetat akun paikoilleen
laitteen toiminnassa on häiriöitä tai laite
tärisee tavanomaisesta poikkeavalla ta-
valla
irrotat jumiutuneita osia
poistat tukoksia
laite koskee vieraisiin esineisiin
Lapset ja henkilöt, jotka eivät ole tutustuneet
käyttöohjeeseen, eivät saa käyttää laitetta
Noudata laitetta käyttävän henkilön alaikär-
ajaa koskevia paikallisia määräyksiä.
Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti täysin
kunnossa
Älä käytä laitetta alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkasta laite ja akku ennen jokaista käyttö
vaurioiden varalta, vaihda vaurioituneet osat
Poista ennen ruohon leikkaamista kaikki vier-
aat esineet nurmikolta.
Käytä asianmukaisia työvaatteita:
Pitkät housut
Tukevat ja luistamattomat kengät
Seiso tukevasti, kun työskentelet.
Muut henkilöt on pidettävä pois vaara-
alueelta.
Pidä vartalosi ja vaatteesi loitolla leikkuutyö-
kalusta.
Laitetta saa käyttää vain riittävässä päivän-
valossa tai keinovalossa.
Leikatessasi ruohoa työnnä laitetta eteen-
päin, älä koskaan kävele takaperin
ADVICE
Jos leikkuri on osunut vieraisiin esinei-
siin, tarkasta laite vahinkojen varalta. Jos
laite on vaurioitunut huomattavasti, ota
yhteyttä AL-KOhuoltoon.
Älä koskaan vedä ruohonleikkuria kiinni
kehoon
Älä aja esteiden yli (esim. oksat, puunjuuret).
Poista leikkuujäte vain moottorin ollessa py-
sähdyksissä ja turva-avaimen ollessa irrotet-
tuna
Sammuta moottori, kun ylität alueen, jolla ei
ole leikattavaa nurmikkoa
Sivu: 162
Turvaohjeet
440807_a 163
Älä koskaan nosta tai kanna laitetta moottorin
ollessa käynnissä
Älä jätä käyttöä varten valmisteltua laitetta
esille ilman valvontaa
ASENNUS
Kokoa ruohonleikkuri tuotteen mukana toimitetun
kokoamisohjeen mukaisesti.
HUOMIO!
Laitetta saa käyttää vasta, kun se on
koottu kokonaan!
KÄYTTÖÖNOTTO
Akun lataus (1)
ADVICE
Laitteen mukana toimitettu akku on la-
dattu vain osittain! Lataa se täyteen en-
nen ensimmäistä käyttöä.
Akku voidaan ladata milloin tahansa.
Lataamisen keskeyttäminen ei vioita ak-
kua.
HUOMIO!
Avaa akun lukitus pitämällä sen alapuo-
lella olevaa lukitusnappia painettuna, ja
irrota akku.
1. Työnnä akku laturiin (1a) ja liitä laturi verkko-
virtaan (1b). Lataus alkaa, kun vihreä valodi-
odi (LED) alkaa vilkkua.
2. Akku on latautunut täyteen, kun laturin LED
palaa koko ajan vihreänä.
3. Irrota pistoke verkkovirrasta (1b).
4. Irrota akku laturista. (1a)
Vihreä LED palaa: Akun varaus on 100 %
- 50 %
Vihreä LED vilkkuu: Akun varaus on 50 %
- 25 %
LED palaa punaisena: laturissa ei ole ak-
kua
ADVICE
Ympäristön lämpötilan on latauksen ai-
kana oltava 0 °C - +40 °C.
Akun kokonaislatausaika on korkeintaan
2 tuntia. Jos akun käyttöaika lyhenee
huomattavasti, vaikka akku on ladattu
täyteen, on akku kulunut loppuun ja
se on vaihdettava uuteen alkuperäisak-
kuun.
Akun laittaminen laitteeseen (2-5)
1. Paina akun suojakantta avataksesi sen. (2)
2. Poista turva-avain laitteesta. (3a)
3. Aseta akku akkulokeroon painaen kevyesti
vasteeseen saakka, kunnes akun kosketu-
spinta on tiukasti kiinni laitteen pistokosket-
timessa. (4)
4. Työnnä turva-avain paikalleen ja käännä sitä
(3b).
5. Paina akun suojakantta kerran sulkeaksesi
sen (5).
KÄYTTÖ
Leikkuukorkeuden säätäminen (6)
HUOMIO!
Huomio! Loukkaantumisvaara!
Säädä leikkuukorkeutta vain moottorin ja
leikkuuterän ollessa pysähdyksissä!
1. Paina vipua sivulle vapauttaaksesi sen ja pidä
painettuna (4).
Työnnä vipua lyhyttä nurmikkoa varten
etupyörän suuntaan. Minimiasetus 1: 3
cm
Työnnä vipua korkeampaa nurmikkoa
varten takapyörän suuntaan. Maksimia-
setus 6: 7 cm
2. Vapauta vipu ja työnnä sitä kevyesti eteen tai
taakse, kunnes se lukkiutuu halutun asetuk-
sen kohdalle.
Ruohonkerääjän kiinnittäminen (7)
HUOMIO!
Huomio! Loukkaantumisvaara!
Irrota ja kiinnitä ruohonkerääjä vain
moottorin ja leikkuuterän ollessa pysäh-
dyksissä.
1. Nosta suojaläppää ja ripusta ruohonkerääjä
pitimiin (7a-b).
Täyttömäärän osoitin (8)
Kun ruohoa leikataan, täyttömäärän osoitin pai-
nuu ylöspäin ilmavirtauksen seurauksena (8a).
Kun ruohonkerääjä on täynnä, on täyttömäärän
osoitin painuneena kerääjää vasten (8b). Ruo-
honkerääjä on tällöin tyhjennettävä.
Ruohonkerääjän tyhjentäminen (9)
1. Nosta suojaläppää.
2. Nosta ruohonkerääjä pitimistään ja irrota se
vetämällä taakse.
Sivu: 163
fi Käyttö
164 440807_a
3. Tyhjennä ruohonkerääjä.
4. Nosta suojaläppää ja ripusta ruohonkerääjä
takaisin pitimiinsä (7).
Moottorin käynnistäminen (10)
ADVICE
Ruohonleikkurin moottorin kierrosluku ei
nouse terän täyteen kierroslukuun heti,
kun moottori käynnistetään.
Ruohonleikkuri nostaa moottorin kier-
rosluvun pysyvästi terän täyteen pyöri-
misnopeuteen vasta, kun se tunnistaa,
että se on työnnetty leikattavalle ruo-
holle. Moottori käy selvästi äänekkääm-
min, mikä on täysin normaalia.
Se tarkoittaa, että ruohonleikkurin terä
pyörii optiminopeudella ja leikkaa ruohoa
tehokkaasti.
Käynnistä ruohonleikkuri ainoastaan tasaisella
alustalla, ei koskaan pitkässä ruohikossa. Nurmi-
kolla ei saa olla mitään vieraita esineitä, esim. ki-
viä. Älä nosta tai kallista ruohonleikkuria käynnis-
täessäsi sitä.
1. Työnnä turva-avain paikalleen ja käännä sitä
(3b).
2. Pidä kytkimen käynnistyspainiketta painet-
tuna (10a).
3. Vedä turvakahvaa työntöaisaan päin ja pidä
siitä kiinni (10b).
4. Vapauta käynnistyspainike.
Tarkista akun varaus ruohonleikkurin käytön
aikana (12)
1. Moottorin sammuttaminen (11).
2. Avaa akkukotelo (2).
3. Paina akussa olevaa testinappia: Jos LED pa-
laa vihreänä, akussa on vielä varausta ja voit
jatkaa ruohonleikkuuta. Jos LED palaa punai-
sena, akku on tyhjä ja se on ladattava (12).
Moottorin sammuttaminen (11)
1. Vapauta ote turvakahvasta.
2. Odota, kunnes leikkuuterä pysähtyy.
3. Poista turva-avain leikkurista (3a).
TIETOA TYÖ
ADVICE
Noudata ruohonleikkurin käyttöä koske-
via kansallisia määräyksiä.
Poista esineet työalueelta.
Muut henkilöt on pidettävä pois vaara-
alueelta.
Leikkaa nurmikkoa vain näkyvyyden ollessa
hyvä
Aja ruohonleikkuria vain kävelyvauhtia.
Käytä vain terävää leikkuuterää
Älä aja esteiden yli (esim. oksat, puunjuuret).
Leikkaa rinteet aina poikittaissuunnassa.
Käyttäessäsi ruohonleikkuria rinteissä, älä
aja pystysuunnassa. Älä käytä leikkuria jyr-
kissä rinteissä (kallistus yli 20 °)
Ole erityisen varovainen vaihtaessasi leik-
kuusuuntaa rinteissä
Akkukäyttöisen ruohonleikkurin käyttöaika
riippuu akun kunnosta, nurmikon laadusta ja
käytössä olevasta leikkuukorkeudesta. Myös
ruohonleikkurin toistuva käynnistäminen ja
sammuttaminen lyhentää käyttöaikaa
Paras mahdollinen käyttöaika saavutetaan
leikkaamalla nurmikkoa usein, jolloin nur-
mikko pysyy lyhyenä
Käyttöaika per m² akun varausasteen ollessa
100% kohti akun
Leikkaus 6 cm:stä 4 cm:iin: enint. 300 m² ,
hoidettu ja kuiva tai ohut nurmikko
Leikkaus 8 cm:stä 4 cm:iin: enint. 200 m² ,
tavallinen nurmikko
Leikkaus 8 cm:stä 4 cm:iin: enint. 150 m² ,
tavallinen nurmikko
Vinkkejä ruohonleikkuuta varten
Pidä leikkuukorkeus tasaisena, 3–5 cm, älä
leikkaa enemmän kuin puolet nurmikon kor-
keudesta
Älä ylikuormita ruohonleikkuria! Jos moot-
torin kierrosluku laskee korkeaa, tiheäkas-
vuista nurmikkoa leikattaessa huomattavasti,
suurenna leikkuukorkeutta ja leikkaa nurmik-
koa useaan kertaan
Koska tuuli ja aurinko voivat kuivattaa nur-
mikkoa leikkuun jälkeen, suosittelemme, että
nurmikko leikataan iltapäivällä
AKKUKÄYTTÖISEN
RUOHONLEIKKURIN VARASTOINTI
ADVICE
Taita ylempi työntöaisa alas säästääk-
sesi tilaa säilytyksen aikana
Varastoi laite aina ilman akkua, poista turva-
avain
Varastoi laite kuivassa tilassa lasten ja ulko-
puolisten henkilöiden ulottumattomissa
Sivu: 164
Akun ja laturin säilyttäminen
440807_a 165
AKUN JA LATURIN SÄILYTTÄMINEN
VARO!
Tulipalo- ja/tai räjähdysvaara!
Älä varastoi laitetta avotulen tai lämmön-
lähteiden lähellä.
ADVICE
Akku on suojattu ylilataukselta syöttöjän-
nitteen avulla ja sitä voidaan siksi pitää
liitettynä sähköverkkoon jonkin aikaa.
ADVICE
Akun optimaalinen varastointilämpötila
on 0 °C - 25 °C.
Varastoi akku kuivassa, pakkasrajan yläpuo-
lella olevassa tilassa (ympäristön lämpötila 0
°C - +25 °C) akun varausasteen ollessa 40 -
60%.
Jos akku on ollut käyttämättä yli 3 kuukautta,
lataa akkua n. 2 tuntia.
Älä säilytä akkua metallisten tai happopitois-
ten esineiden lähellä. Oikosulkuvaara!
KORJAUS
Ruohonleikkurin korjaustöitä saavat suo-
rittaa vain AL-KO-huoltopisteet tai valtuutetut
edustajat
Leikkuuterä ja kiinnitysruuvi on aina vaihdet-
tava sarjoittain epätasapainon välttämiseksi
HUOLTO JA HOITO
HUOMIO!
Huomio! Loukkaantumisvaara!
Poista turva-avain aina ennen huolto- ja
kunnossapitotöitä!
Kun suoritat huolto- ja kunnossapitotöitä
leikkuuterälle, käytä aina työkäsineitä!
Epätasapainossa olevat leikkuuterät ai-
heuttavat voimakasta tärinää ja vaurioit-
tavat ruohonleikkuria.
Tarkasta ruohonkerääjän toiminta ja kunto
säännöllisesti
Puhdista laite huolellisesti ruohonleikkuun
jälkeen harjalla tai rievulla. Ruohonleikkurin
alapuolelle kerääntynyt lika voi haitata leikku-
rin toimintaa
Älä puhdista laitetta vesisuihkulla! Laittee-
seen joutuva vesi voi tuhota kytkimen sekä
akun ja sähkömoottorin
Tarkasta leikkuuterä säännöllisesti vaurioi-
den varalta. Anna tylsät tai vaurioituneet
leikkuuterät vain AL-KO-huollon tai valtuu-
tetun edustajan teroitettaviksi tai vaihdetta-
viksi. Teroitetut leikkuuterät on tasapainotet-
tava Terän kiinnitysruuvin kiristysmomentti
15 Nm +5
Huolehdi, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit
on kiristetty kunnolla ja että laite on turvallis-
essa käyttökunnossa
Anna moottorin jäähtyä ennen kuin viet lait-
teen suljettuun tilaan
HUOMIO!
Vaurioitunutta terää ja moottoriakselia ei
saa suoristaa!
Seuraavissa tapauksissa on käännyttävä asi-
antuntijan puoleen:
esteeseen törmäämisen jälkeen
kun moottori on jumissa
kun leikkuuterä on vääntynyt
kun moottorin akseli on vääntynyt
kun akku on vaurioitunut ja vuotaa
HÄVITTÄMINEN
Älä hävitä käytöstä poistettuja lait-
teita, paristoja tai akkuja talousjätteen
mukana!
Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmis-
tettu kierrätyskelpoisista materiaaleista ja
ne on hävitettävä määräysten mukaisesti.
Hävitä akut vain niiden ollessa tyhjiä
Käyttäjä on velvollinen kierrättämään paris-
tot ja akut. Ne voidaan palauttaa veloituksetta
myyntipisteisiin.
Hävittäminen voidaan tehdä seuraavin ta-
voin:
palauttamalla ne valtuutetulle edustajalle
viemällä ne paikalliseen akkukierrä-
tyspisteeseen
KULJETUS
HUOMIO!
Toimitussisältöön kuuluvan akun teho on
yli 100 Wh!
Noudata seuraavia kuljetusohjeita!
Laitteen litium-ioniakkua on käytettävä vaarallis-
ten laitteiden käyttöön liittyvien vaatimusten mu-
kaan. Yksityinen käyttäjä saa kuljettaa akkua tiellä
Sivu: 165
fi Kuljetus
166 440807_a
ilman muita lisäosia. Akkua saa kuljettaa vain, kun
se on täysin ehjä. Varmista akku niin, että se ei
pääse kosketuksiin muiden esineiden kanssa, ja
että se on oikosulkusuojattu ja kiinnitetty paikal-
leen. Jos sitä kuljettaa kolmas osapuoli (esim. kul-
jetusyritys tai lentoyhtiö), se on pakattava ja mer-
kittävä erityisvaatimusten mukaisesti.
Kysy vaarallisten aineiden kuljetuksen asiantun-
tijalta lisätietoja lähetyksen suunnittelusta. Akun
saa lähettää vain, kun sen kotelo on täysin ehjä.
Teippaa avoimet liittimet kiinni ja pakkaa akku
niin, että se ei pääse siirtymään pakkauksessaan.
Noudata myös muita tähän liittyviä kansallisia
määräyksiä.
Sivu: 166
Ohjeita häiriöihin
440807_a 167
OHJEITA HÄIRIÖIHIN
HUOMIO!
Käytä työkäsineitä kaikkien huolto- ja kunnossapitotöiden aikana!
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Turva-avain ei ole paikoillaan Aseta turva-avain paikoilleen
Ohjauskaapeli tai kytkin on vialli-
nen
Varoitus! Älä käytä laitetta! Ota
yhteyttä AL-KO-huoltoon
Akku puuttuu tai ei ole kunnolla
paikoillaan
Aseta akku kunnolla paikoilleen
Moottori ei käynnisty
Leikkuuterä on jumissa Varoitus! Älä suorita terän huol-
totöitä ilman käsineitä!
Poista häiriön aiheuttama
esine tms.
Käynnistä ruohonleikkuri lyhy-
eksi leikatulla nurmikolla
Akku on tyhjä Lataa akku
Leikkuuterä on tylsä Anna leikkuuterä AL-KO-huollon
teroitettavaksi
Moottorin teho heikkenee
Liian paljon ruohoa poistoau-
kossa
Poista ruoho, puhdista suojaläppä
Leikkuuterä on tylsä Anna leikkuuterä AL-KO-huollon
teroitettavaksi
Moottori pysähtyy leikkuun
aikana
Moottorin ylikuormitus Sammuta akkukäyttöinen ruo-
honleikkuri, työnnä se tasaiselle
alustalle tai lyhyeksi leikatulle nur-
mikolle ja käynnistä uudelleen
Ruoho on kosteaa Anna ruohon kuivua
Ruohonkerääjä on tukossa Puhdista ruohonkerääjän säleikkö
Liikaa ruohoa poistokanavassa tai
kiinnittyneenä runkoon
Puhdista poistokanava / runko
Korjaa leikkuukorkeutta
Ruohonkerääjä ei täyty nor-
maalisti
Leikkuuterä on tylsä Anna leikkuuterä AL-KO-huollon
teroitettavaksi
Leikkuukorkeus on liian alhainen Nosta leikkuukorkeutta
Akun käyttöaika lyhenee
huomattavasti
Ruoho on liian korkeaa tai kos-
teaa
Paranna käyttöolosuhteita: anna
ruohon kuivua, nosta leikkuukor-
keutta
Sivu: 167
fi Ohjeita häiriöihin
168 440807_a
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Leikkuunopeus on liian korkea Hidasta leikkuunopeutta. Puh-
dista poistokanava / runko, leik-
kuuterän pitää pystyä pyörimään
vapaasti
Ruohonkerääjä on täynnä Tyhjennä ruohonkerääjä ja puh-
dista poistokanava
Akun elinikä on lopussa Vaihda akku uuteen. Käytä vain
valmistajan toimittamia alkuperäi-
siä varaosia
Laturin pistoke tai kosketuspinta
on likaantunut
Ota yhteyttä AL-KO-huoltoon
Akku ei lataudu
Akku tai laturi on vaurioitunut Tilaa varaosat varaosaluettelon
mukaisesti
ADVICE
Mikäli häiriötä ei ole mainittu tässä taulukossa tai et saa korjattua sitä itse, ota yhteyttä asiakas-
palveluumme.
TAKUU
Korvaamme kaikki laitteen materiaali- tai valmistusvirheet lainmukaisen kanneajan puitteissa joko kor-
jaamalla laitteen tai toimittamalla varaosia, valintamme mukaan. Kanneaika määräytyy sen maan lain-
säädännön mukaan, jossa laite on ostettu.
Takuu on voimassa, mikäli seuraavat ehdot on täy-
tetty:
Laitteen asianmukainen käsittely
Käyttöohjeen noudattaminen
Alkuperäisten varaosien käyttäminen
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
Laitetta on yritetty korjata
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
Laitetta ei ole käytetty määräysten mukaisesti
(esim. ammattimainen tai kunnallinen käyttö)
Takuu ei kata seuraavia tapauksia:
Maalivauriot, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
Kuluvat osat, jotka on merkitty varaosaluettelossa merkinnällä [xxx xxx (x)]
Takuuaika alkaa päivästä, jolloin laitteen ensimmäisen ostaja on hankkinut laitteen. Alkuperäisen os-
tokuitin päivämäärä määrittää takuun alkamispäivän. Käänny takuutapauksessa laitteen jälleenmyyjän
tai läheisimmän valtuutetun edustajan puoleen. Ota tämä takuutodistus ja kaupan yhteydessä saamasi
kuitti mukaan. Edellä mainitut takuuehdot eivät rajoita asiakkaan lainmukaisia oikeuksia, jotka on mainittu
asianmukaisissa kansallisissa laeissa.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 38.4 Li Comfort ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 38.4 Li Comfort

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 38.4 Li Comfort, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 38.4 Li Comfort käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 38.4 Li Comfort suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.