Bosch 18 V-LI käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 18 V-LI allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: 18 V-LI
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 81
82 | Suomi
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Boschrådgivningsteamethjelperdeggjernevedspørsmålan-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må
leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske apparater og iht. det eu-
ropeiskedirektivet2006/66/ECmådefekte
eller oppbrukte batterier/oppladbare batte-
rier samles inn adskilt og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 82.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-755-005.book Page 82 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Sivu: 82
Suomi | 83
Bosch Power Tools 1 609 92A 14R | (3.2.15)
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja
käyttö
 Lataaakkuvainvalmistajansuosittelemassalatauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle,saattaamuodostaatulipalovaaranerilaistaakkuala-
dattaessa.
 Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkö-
työkaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä,jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pyörösahojen turvallisuusohjeet
Sahausmenetelmä
 VAARA: Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja sahante-
rästä. Pidä toinen käsi lisäkahvassa tai moottorikote-
lossa. Kun molemmat kädet pitelevät pyörösahaa, sahan-
terä ei pysty vahingoittamaan niitä.
 Äläpanekäsiä työkappaleenalle.Suojus ei pystysuojaa-
maan käsiä sahanterältä, jos ne ovat työkappaleen alapuo-
lella.
 Asetasahaussyvyystyökappaleenpaksuudenmukaan.
Työkappaleenallatulisiteräänäkyäkorkeintaan täysiham-
maskorkeus.
 Äläkoskaanpidäsahattavaatyökappalettakädessätai
jalkojen päällä. Tue työkappaletta tukevaa alustaa vas-
ten.Ontärkeääkiinnittäätyökappalehyvin,jottakosketus
kehoon, sahanterän jääminen puristukseen ja hallinnan
menettäminen estyisi.
OBJ_BUCH-755-005.book Page 83 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Sivu: 83
84 | Suomi
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
 Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kah-
vapinnoista, kun teet sellaisia töitä, joissa käyttötarvi-
ke saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin. Koske-
tus jännitteiseen johtoon tekee myös sähkötyökalun
metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
 Käytä pitkittäissahauksissa aina ohjainta tai suoraa
reunaohjausta. Tämä parantaa sahaustarkkuutta ja pie-
nentää riskiä, että sahanterä jää puristukseen.
 Käytä aina oikean kokoisia ja sopivalla kiinnitysreiällä
varustettuja sahanteriä (esim. vinoneliön muotoinen
tai pyöreä). Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennus-
osiin, pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettämiseen.
 Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääränlaisia sa-
hanterän aluslaattoja tai -pultteja. Sahanterän aluslaa-
tat ja -pultit on erityisesti suunniteltu sahaasi varten, anta-
en parasta mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuutta.
 Takaisku – Syy ja vastaavat turvallisuusohjeet
–Takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu kiinni tarttu-
neesta, puristukseen jääneestä tai väärin suunnatusta sa-
hanterästä, joka saa hallitsemattoman sahan ponnahtele-
maan ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
– jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen sulkeutuvaan
sahausuraan, sitä jarrutetaan voimakkaasti ja moottorin
voima saattaa sahan ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää
kohti;
– jos sahanteräkääntyy tai suunnataan väärin sahausuras-
sa, saattavat sahanterän takareunan hampaat tarttua työ-
kappaleen yläpintaan, jolloin sahanterä ponnahtaa ylös
urasta ja hypähtää käyttäjää kohti.
Takaisku johtuu sahan väärästä tai virheellisestä käytöstä.
Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seu-
raavassa.
 Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata käsivarret
asentoon, jossa voit ottaa vastaan takaiskun voiman.
Pidä kehosi jommallakummalla puolella sahanterää,
mutta ei linjalla sahanterän kanssa. Takaiskussa pyörö-
saha sinkoutuu taaksepäin, käyttäjä voi kuitenkin hallita
takaiskuvoimia noudattamalla määrättyjä varotoimia.
 Jos sahanterä joutuu puristukseen tai keskeytät työn,
tulee sinun pysäyttää saha ja pitää se rauhallisesti pai-
koillaan työkappaleessa, kunnes sahanterä on pysäh-
tynyt. Älä koskaankoetavetääsahanterääylöstyökap-
paleesta tai taaksepäin niin kauan kuin sahanterä
pyörii, sesaattaa johtaa takaiskuun.Määrittelejapoista
sahanterän puristukseen joutumisen syy.
 Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, joka on työ-
kappaleessa, keskitäsahanterä sahausurassa jatarkis-
ta,ettähampaateivätoletarttuneettyökappaleeseen.
Jossahanteräonpuristuksessa,sesaattaakiivetäylöstyö-
kappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun saha käynniste-
tään.
 Tue isot levyt, sahanterän puristuksen aiheuttaman ta-
kaiskuvaaran minimoimiseksi. Suurilla levyillä on taipu-
mus taipua oman painonsa takia. Levyt tulee tukea molem-
milta puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reunoista.
 Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä. Sahante-
rät, joissa on tylsät tai väärin suunnatut hampaat, tekevät
liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sa-
hanterän puristukseen ja takaiskuun.
 Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman säätöruuvit
kiinni. Jos muutat säätöjä sahauksen aikana, saattaa se
johtaa sahanterän puristukseen ja takaiskuun.
 Oleerityisenvarovainensahauksissaseiniintaimuihin
alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et pysty näke-
mään. Sahanterä saattaa upotessaan osua piilossa oleviin
kohteisiin, jotka aiheuttavat takaiskun.
Sahanterän alasuojuksen toiminta
 Tarkistaennenjokaista käyttöä, että alempi suojus sul-
keutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi
suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä
koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asen-
toon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alem-
pi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista,
että suojus liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai
muita osia missään sahauskulmassa.
 Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna
huoltaa saha ennen käyttöä, jos alempi suojus tai jousi
ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia
jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista
kerrostumista tai lastukasaantumista.
 Avaa alempi suojus kädellä vain erikoissahauksissa,
kuten”upotus- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suo-
jus nostovivulla ja vapauta se heti, kun sahanterä on
uponnuttyökappaleeseen.Kaikissamuissasahaustöissä
alemman suojuksen pitää toimia automaattisesti.
 Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi
suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahan-
terä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen
kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen.
Lisävaro-ohjeita
 Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
 Älä koskaan työskentele sahan kanssa pään yläpuolel-
la. Sinä et silloin riittävästi pysty hallitsemaan sähkötyöka-
lua.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.
 Älä käytä sähkötyökalua kiinteästi asennettuna. Sitä ei
ole suunniteltu käytettäväksi sahapöydässä.
 Älä käytä HSS-sahanteriä. Nämä sahanterät voivat hel-
posti murtua.
 Älä sahaa rautametallia. Hehkuvat lastut voivat sytyttää
pölynimulaitteen.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
OBJ_BUCH-755-005.book Page 84 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Sivu: 84
Suomi | 85
Bosch Power Tools 1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuinasetatsenpoiskäsistäsi.Vaihtotyökalusaattaajuut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-sähkötyökalu-
sikanssa.Vaintätensuojaatakkusivaaralliseltaylikuormi-
tukselta.
 Terävät esineet (esim. naulat ja ruuvitaltat) tai kuo-
reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Silloin
voi syntyä sisäinen oikosulku ja akku voi syttyä palamaan,
muodostaa savua, räjähtää tai ylikuumentua.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun pituus- ja poikittaissahauk-
seen suoralla sahauksella ja viistokulmalla kiinteällä alustalla.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
2 Käynnistyskytkin
3 Akku*
4 Suojus
5 Heilurisuojuksen säätövipu
6 Pohjalevy
7 Heilurisuojus
8 Suuntaisohjain
9 Sahausmerkki 0°
10 Sahausmerkki 45°
11 Jiirikulman asetuksen siipiruuvi
12 Suuntaisohjaimen siipiruuvi
13 Jiirikulma-asteikko
14 Karan lukituspainike
15 Lisäkahva (eristetty kädensija)
16 Kuusiokoloavain
17 Kahva (eristetty kädensija)
18 Kara
19 Kiinnityslaippa
20 Pyörösahanterä*
21 Kiristyslaippa
22 Kiristysruuvi ja laatta
23 Suojuksessa olevat merkit
24 Akun vapautuspainike
25 Imuadapterin kiinnitysruuvi
26 Imuadapteri
27 Imuletku*
28 Sahaussyvyysasteikko
29 Vipu sahaussyvyyden asetukseen
30 Ruuvipuristinpari*
31 Latausvalvontanäytön painike*
32 Akun latausvalvontanäyttö*
33 Ohjauskisko*
34 Liitoskappale*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Käsipyörösaha GKS 18 V-LI
Tuotenumero 3 601 F6H 0..
Nimellisjännite V= 18
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
3900
suurin sahaussyvyys
– jiirikulmalla 0°
– jiirikulmalla 45°
mm
mm
51
40
Karan lukitus 
Pohjalevyn mitat mm 146 x 272
maks. sahanterän halkaisija mm 165
min. sahanterän halkaisija mm 160
maks. runkoterän paksuus mm 1,7
maks. hampaan paksuus/-haritus mm 2,6
min. hampaan paksuus/-haritus mm 2,0
Asennusreikä mm 20
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,9/4,1*
Sallittu ympäristön lämpötila
– ladattaessa
– käytössä**
ja säilytyksessä
°C
°C
0...+45
–20...+50
Suositellut akut GBA 18 V ...
Suositellut latauslaitteet AL 18..
GAL 3680
* riippuen käytetystä akusta
** rajoitettu tehokkuus, kun lämpötilat <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book Page 85 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Sivu: 85
86 | Suomi
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-5 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso95 dB(A);äänentehotaso106 dB(A).Epävarmuus
K=3,0 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745-2-5 mukaan:
Puun sahaus: ah=3 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja
sitävoidaankäyttääsähkötyökalujenkeskinäiseenvertailuun.
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla
käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajaksonvärähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jenjakäyttötarvikkeidenhuolto,käsienpitäminenlämpiminä,
työprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien
2011/65/EU,19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY,
20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin,
2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktii-
veihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardien mukai-
nen: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Asennus
Akun lataus
 Käytä vain tarvikesivulla mainittuja latauslaitteita.
Vain nämä latauslaitteet on sovitettu sähkötyökalussasi
käytettävälle litiumioniakulle.
Huomio:Akkutoimitetaanosittainladattuna.Jottaakuntäysi
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöön-
ottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää lii-
ku.
 Älä enää paina käynnistyskytkintä sähkötyökalun
automaattisen poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa
vahingoittua.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Akun irrotus
Akussa 3 on kaksi lukitusvaihetta, jotka estävät akkua irto-
amasta, jos tahattomasti painaa akun lukkopainiketta 24.
Akun ollessa sähkötyökalussa, jousi pitää sen paikoillaan.
Irrota akku 3 painamalla lukkopainikkeita 24 ja vetämällä ak-
ku alaspäin ulos sähkötyökalusta. Älä käytä voimaa tähän.
Akun lataustilan näyttö (katso kuva F)
Akun latausvalvontanäytön 32 kolme vihreää LED:iä näyttää
akun 3 lataustilan. Turvallisuussyistä on akun lataustilan tar-
kistus mahdollinen vain sähkötyökalun ollessa pysähdyksis-
sä.
Paina painiketta 31, lataustilanteen tarkistamiseksi. Tämän
voit tehdä myös akun 3 ollessa irrotettuna.
Jos painiketta 31 painettaessa ei yhtään LED:iä syty, on akku
viallinen, ja se täytyy vaihtaa.
Sahanterän asennus/vaihto
 Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia
töitä.
 Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaessasi. Sahan-
terää kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
 Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat tässä
käyttöohjeessa mainittuja ominaistietoja.
 Älä koskaan käytä hiomalaikkoja vaihtotyökaluina.
Sahanterän valinta
Löydät katsauksen suositeltavista sahanteristä tämän ohjeen
lopusta.
Sahanterän irrotus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-
torin päätypuoli alustaa vasten.
– Paina karan lukituspainiketta 14 ja pidä se alhaalla.
 Karan lukituspainiketta 14 ei saa painaa karan vielä
pyöriessä. Kone voi silloin vioittua.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED Kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti <1/3
Vilkkuvalo 1 vihreä LED Varalla
OBJ_BUCH-755-005.book Page 86 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Sivu: 86
Suomi | 87
Bosch Power Tools 1 609 92A 14R | (3.2.15)
– Kierrä kuusiokoloavaimella 16 ulos kiristysruuvi 22 suun-
taan .
– Käännä heilurisuojus 7 takaisin ja pidä se paikallaan.
– Irrota kiristyslaippa 21 ja sahanterä 20 karasta 18.
Sahanterän asennus (katso kuva A)
Työkalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle moot-
torin päätypuoli alustaa vasten.
– Puhdista sahanterä 20 ja kaikki asennettavat kiinnitys-
osat.
– Käännä heilurisuojus 7 takaisin ja pidä se paikallaan.
– Aseta sahanterä 20 kiinnityslaippaan 19. Hampaiden leik-
kaussuunnan (nuoli sahanterässä) ja heilurisuojuksessa 7
olevan pyörimissuuntaa osoittavan nuolen tulee täsmätä.
– Asenna kiristyslaippa 21 paikoilleen ja kierrä kiristysruuvi
22 sisään kiertosuuntaan . Varmista kiinnityslaipan 19
ja kiristyslaipan 21 oikea asento.
– Paina karan lukituspainiketta 14 ja pidä se alhaalla.
– Kiristä kuusiokoloavaimella 16 kiristysruuvi 22 suuntaan
. Kiristysmomentin tulee olla 6–9 Nm, tamä vastaa sor-
mivoiman lisäksi ¼ kierrosta tai 3 jakoviivaa suojuksen 4
merkeissä 23.
Pölyn ja lastun poistoimu
 Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia
töitä.
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Jotta saavuttaisit hyvän pölynimuasteen, tulisi sinun
käyttää puulle tai GAS 25/GAS 50/GAS 50 M puulle
ja/tai kivennäispölylle tarkoitettua imuria GAS 50 MS
yhdessä tämän sähkötyökalun kanssa.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koskien
käsiteltäviä materiaaleja.
Imuadapterin asennus (katso kuva B)
Kiinnitä imuadapteri 26 pohjalevyyn 6 kiinnitysruuvilla 25.
Imuadapteriin 26 voidaan liittää imuletku, jonka halkaisija on
35 mm.
 Imuadapteria ei saa käyttää, ellei koneeseen liitetä
imuria. Imukanava voi muutoin mennä tukkoon.
 Pölypussia ei saa liittää suoraan imuadapteriin. Imujär-
jestelmä voi muutoin mennä tukkoon.
Optimaalisen imutehon takaamiseksi imuadapteri 26 on
muistettava puhdistaa säännöllisesti.
Ulkopuolinen poistoimu
Liitä imuletku 27 pölynimuriin (lisätarvike). Katsauksen liittä-
misestä eri pölynimureihin löydät tämän ohjeen lopusta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Käyttö
Käyttömuodot
 Irrota akku ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia
töitä.
Sahaussyvyyden asetus (katso kuva C)
 Asetasahaussyvyystyökappaleenpaksuudenmukaan.
Työkappaleenallatulisiteräänäkyäkorkeintaan täysiham-
maskorkeus.
Löysää kiristinvipu 29. Kun tarvitaan pienempi sahauassy-
vyys, sahaa vedetään poispäin pohjalevystä 6, kun sahaussy-
vyydentaasonoltavasuurempi,sahaapainetaanpohjalevyyn
6 päin. Aseta haluttu mitta sahaussyvyyden asteikolle. Vedä
sitten kiristinvipu 29 kiinni.
Vivun29kiristinvoimaavoidaansäätää.Teeseirrottamallavi-
pu 29 ensin kokonaan, käännä vipua vastapäivään vähintään
30° ja kiristä se tähän asentoon.
Jiirikulman asetus
Kone on paras asettaa suojuksen päätypinnan 4 varaan.
Avaa siipiruuvi 11. Kallista sahaa sivusuunnassa. Aseta halut-
tu mitta asteikkoon 13. Kiristä siipiruuvi 11 uudelleen.
Huomio: Jiirisahauksissa sahaussyvyys on sahaussyvyysas-
teikon 28 arvoa pienempi.
Sahausmerkit
Sahausmerkki 0° 9 näyttää sahanterän sijainnin suorakulmai-
sessa sahauksessa. Sahausmerkki 45° 10 näyttää sahante-
rän sijainnin 45°-sahauksessa.
Mittatarkkaasahaustavarten tuleepyörösahaasettaatyökap-
paleelle kuvan osoittamalla tavalla. Kannattaa suorittaa
koesahaus.
Käyttöönotto
Akun asennus
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniakkuja, joiden
jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa
jännitettä. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.
Työnnä ladattu akku 3 edestä sähkötyökalun jalkaan. Paina
akku pohjaan asti jalkaan, kunnes punainen raita ei enää näy
ja akku on lukkiutunut tukevasti paikoilleen.
45°
0°
0° 45°
OBJ_BUCH-755-005.book Page 87 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM
Sivu: 87
88 | Suomi
1 609 92A 14R | (3.2.15) Bosch Power Tools
Käynnistys ja pysäytys
Sähkötyökalun käyttöönotto painamalla ensin käynnistys-
varmistinta1japainamallasamallakäynnistyskytkintä2sekä
pitämällä se painettuna.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 2
vapaaksi.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistyskytkintä 2 ei
voida lukita, vaan sitä on painettava koko käytön ajan.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Pysäytysjarru
Sisäänrakennettu pysäytysjarru lyhentää sahanterän jälki-
käynnin sähkötyökalua sammutettaessa.
Syväpurkaussuoja
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suo-
jakytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää lii-
ku.
Työskentelyohjeita
Suojele sahanteriä iskuilta ja kolhuilta.
Liikuta sähkötyökalua tasaisesti ja kevyesti syöttäen sahaus-
suuntaan. Liian voimakas syöttö lyhentää vaihtotyökalun elin-
ikää huomattavasti ja saattaa vahingoittaa sähkötyökalua.
Sahausteho ja sahausjälki ovat pitkälti riippuvaisia sahante-
rän kunnosta ja terähampaiden muodosta. Käytä siksi ainoas-
taan teräviä ja työstettävään materiaaliin soveltuvia sahante-
riä.
Puun sahaus
Sahanterän oikea valintariippuupuun lajista ja puun laadusta
sekä siitä, sahataanko syiden suuntaan tai poikittain syitä
kohti.
Sahattaessa kuusta pitkittäin, syntyy pitkiä kierukkamaisia
lastuja.
Pyökki- ja tammipölyt ovat erityisen vaarallisia terveydelle,
työskentele siksi aina pölynimua käyttäen.
Sahaus suuntaisohjaimella (katso kuva D)
Suuntaisohjain 8 mahdollistaa tarkkaa sahausta työkappa-
leen reunaa pitkin, tai samanlaisten suikaleiden sahaamista.
Sahaaminen lisäohjaimella (katso kuva E)
Suurten työkappaleiden työstössä tai suorien reunojen saha-
uksessa voit kiinnittää laudan tai listan apuohjaimeksi työkap-
paleeseen ja ohjata pyörösahan pohjalevyä apuohjainta pit-
kin.
Sahaus ohjauskiskolla (katso kuva G)
Ohjauskiskon 33 avulla voit suorittaa suoraviivaisia sahauk-
sia.
Huomio: Käytä ohjauskiskoa 33 ainoastaan sahauksiin suo-
rassa kulmassa. Jiirisahauksissa saatat vahingoittaa ohjaus-
kiskoa 33.
Tartuntapinnoite estää ohjauskiskon luisumisen ja suojaa työ-
kappaleenpintaa.Ohjauskiskonpinnoitemahdollistaa sähkö-
työkalun kevyen liukumisen.
Aseta pyörösaha suoraan ohjauskiskon 33päälle. Kiinnitä oh-
jauskisko33sopivillakiinnityslaitteillaesim.ruuvipuristimilla
työkappaleeseen niin, että ohjauskiskon 33 kapea haara
osoittaa sahanterään päin.
Ohjauskisko 33 ei saa ylittää sahattavan työkappaleen
reunaa.
Käynnistä sähkötyökalu ja liikuta sitä tasaisesti ja kevyesti
syöttäen sahaussuuntaan.
Liitoskappaleella 34 voidaan yhdistää kaksi ohjauskiskoa.
Kiinnitys tehdään neljällä liitoskappaleessa olevalla ruuvilla.
Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
Varastoi akku vain lämpötila-alueella –20 °C ... 50 °C. Älä
esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.
Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehmeällä, puh-
taalla ja kuivalla siveltimellä.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa
uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen kaikkialaittee-
seen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto
jne.)sekälaitettakuljetettaessajasäilytettäessä.Muu-
toin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Heilurisuojuksentulee aina voida liikkuavapaastija sulkeutua
itsestään. Pidä sen tähden aina aluetta heilurisuojuksen ym-
pärillä puhtaana. Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen
tai siveltimellä.
Pinnoittamattomat sahanterät voidaan suojata hapettumista
vastaan ohuella kerroksella happovapaata öljyä. Poista taas
öljy ennen sahausta, koska puuhun muutoin saattaa tulla öljy-
läikkiä.
Sahanterässä olevat hartsi- tai liimajäännökset johtavat huo-
noonsahausjälkeen.Puhdistasentähdenainasahanterätheti
käytön jälkeen.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
OBJ_BUCH-755-005.book Page 88 Tuesday, February 3, 2015 11:32 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 18 V-LI ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 18 V-LI

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 18 V-LI, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 18 V-LI käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 18 V-LI suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.