Bosch 1600A001GB käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 1600A001GB allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pariston/akun laturi
  • Malli/nimi: 1600A001GB
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Indonesialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 34
Suomi | 35
Bosch Power Tools 1 609 92A 0GH | (8.7.15)
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkingstabellen, ta først kontakt med din forhandler.
Service og vedlikehold
 Rengjørfratidtilannenladeapparatetmedenmyk,ren
og tørr pensel.
Dersom ladeapparatet er defekt, la reparasjonen utføres av
en autorisert kundeservice for Bosch elektroverktøy.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
www.bosch-professional.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hagered-
skapets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Ladeapparater,tilbehørog emballasjemåleveres inntilmiljø-
vennlig gjenvinning.
Ikke kast ladeapparater i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-
rater og tilpassingen til nasjonale lover må
gamle ladeapparater som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljø-
vennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvalli-
suus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuus-
ohjeiden
noudattamisenlaiminlyöntisaattaajoh-
taa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Säilytä tämä ohje myöhempää käyt-
töä varten.
Käytä latauslaitetta ainoastaan, jos täy-
sin pystyt arvioimaan ja hallitsemaan
rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet
saanut vastaavia ohjeita.
Turvallisuusohjeita
Lataa vain Boschin litiumioniakku-
ja. Akkujännitteen tulee vastata la-
tauslaitteen akkujännitettä. Muu-
toin syntyy tulipalo- ja räjähdysvaara.
Pidä latauslaite puhtaana. Likaan-
tuminen lisää sähköiskun vaaraa.
Tarkista latauslaite, johto ja pisto-
ke,ennenjokaistakäyttöä.Äläkäy-
tä latauslaitetta jos huomaat siinä
olevanvaurioita.Äläavaalatauslai-
tetta itse. Anna ainoastaan ammat-
titaitoisten henkilöiden korjata se
alkuperäisiä varaosia käyttäen. Va-
hingoittuneet latauslaitteet, johdot
taipistokkeetkasvattavatsähköiskun
vaaraa.
Älä käytä johtoa väärin, latauslait-
teen kantamiseen, ripustamiseen
tai pistotulpan irrottamiseen pisto-
rasiasta. Pidä johto loitolla kuu-
muudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
Batteriet er defekt Skift ut batteriet
Batteri-ladeindikator 2 lyser ikke
Strømstøpselet til ladeapparatet er ikke satt (riktig) inn Sett strømstøpselet (helt) inn i stikkontakten
Stikkontakt, strømledning eller ladeapparat er defekt Sjekk strømspenningen, la ladeapparatet eventuelt kontrolle-
res av en autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktøy
Årsak Utbedring
OBJ_BUCH-2028-004.book Page 35 Wednesday, July 8, 2015 9:47 AM
Sivu: 35
36 | Suomi
1 609 92A 0GH | (8.7.15) Bosch Power Tools
Älä käytä latauslaitetta helposti
palavalla alustalla (esim. paperi,
kangas jne.) tai palavassa ympäris-
tössä.Latauslaitteenkuumeneminen
latauksen aikana synnyttää tulipalo-
vaaran.
Jos akku vaurioituu tai sitä käyte-
tään asiaankuulumattomalla taval-
la, siitä saattaa purkautua höyryjä.
Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeu-
du lääkärin luo, jos ilmenee haitto-
ja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystie-
hyeitä.
Valvo lapsia laitteen käytön, puh-
distuksen ja huollon yhteydessä.
Näin saat varmistettua sen, etteivät
lapset leiki latauslaitteen kanssa.
Tätä latauslaitetta eivät saa käyttää
henkilöt(lapsetmukaanlukien),joilla
on rajalliset fyysiset, aistilliset tai
henkisetkyvyttahipuuttuvakokemus
ja/taipuuttuvatietopaitsi,josheovat
turvallisuudesta vastaavan henkilön
valvonnassa tai saamassa häneltä oh-
jeita sähkötyökalun oikeasta käytös-
tä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen,
etteivät leiki sähkötyökalun kanssa.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huol-
taa latauslaitetta ilman valvontaa.
Älä peitä latauslaitetta. Latauslaite
saattaa muutoin ylikuumeta, eikä sil-
loin enää toimi asianmukaisesti.
Ota lisäksi huomioon akun turvalli-
suusohjeet.
Tämä on suojausluokan I laite ja se
saadaan liittää vain määräystenmu-
kaisesti maadoitettuihin jänniteläh-
teisiin.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan latauslaitteen kuvaan.
1 Akku*
2 Akun latauksen punainen merkkivalo
3 Vihreä akun latauksen merkkivalo
4 Akun vapautuspainike
5 Lataussyvennys
6 Digitaalinen LCD-näyttö
7 Näytön yksityiskohdat
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Latauslaite on tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tekniset tiedot
Käyttö
Käyttöönotto
Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tulee
vastata latauslaitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
Lukituksen tulee lukkiutua, kun akku asetetaan lataussyven-
nykseen. Paina lukitusta akun poistamiseksi.
Lataustapahtuma
Lataustapahtuma käynnistyy heti, kun latauslaitteen pisto-
tulppa on liitetty pistorasiaan ja akku 1 on asetettu lataussy-
vennykseen 5.
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunniste-
taan automaattisesti ja akku ladataan aina optimaalisella la-
tausvirralla huomioiden akun lämpötila ja jännite.
Latauslaite AL 36100 CV
Professional
Tuotenumero 2 607 225 X..
Sisäänmenojännite V 220 – 240
Ulostulojännite V 36
Latausvirta (maks.) A 10
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0 – 45
Latausaika akun kapasiteetilla, n. (80%) 100%
– 1,3 Ah min (11) 24
– 2,0 Ah min (16) 36
– 2,6 Ah min (16) 30
– 4,0 Ah min (19) 37
– 4,5 Ah min (22) 35
– 6,0 Ah min (29) 42
Akkukennojen lukumäärä 10 – 30
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,0
Suojausluokka / I
Ota huomioon latauslaitteesi tyyppikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-
täisten latauslaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
OBJ_BUCH-2028-004.book Page 36 Wednesday, July 8, 2015 9:47 AM
Sivu: 36
Suomi | 37
Bosch Power Tools 1 609 92A 0GH | (8.7.15)
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslaitteessa aina täy-
dessä latauksessa.
Huomio: Lataustapahtuma on mahdollinen vain, jos akun
lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alueella, katso kappa-
letta ”Tekniset tiedot”.
Näyttöelinten merkitys
Akun latauksen vilkkuva vihreä merkkivalo 3
Pikalatauksesta viestittää vilkkuva vih-
reä LED-näyttö .
Huomio: Pikalataus on mahdollinen vain, jos akun lämpötila
on sallitulla latauslämpötila-alueella, katso kappaletta ”Tekni-
set tiedot”.
Akun latauksen jatkuva vihreä merkkivalo 3
Akun latauksen vihreän merkkivalon
3 pysyvä valo osoittaa, että akku on
ladattu täyteen.
Akun voi tällöin heti ottaa käyttöön.
Ilman asennettua akkua osoittaa vihreän LED-merkkivalon
jatkuva valo, että pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja lata-
uslaite on käyttövalmis.
Akun latauksen jatkuva punainen merkkivalo 2
PunaisenLED-merkkivalon kestovalo
viestittää, että akun lämpötila on pikala-
tauslämpötila-alueen 0 °C – 45 °C ulko-
puolella. Heti, kun sallittu lämpötila-alue
on saavutettu, latauslaite kytkee auto-
maattisesti pikalataukselle.
Akun latauksen vilkkuva punainen merkkivalo 2
Jos lataustapahtuman aikana syntyy
muu häiriö osoitetaan tämä punaisen
LED-merkkivalon vilkkumisella.
Lataustapahtumaaeivoikäynnistää,eikäakunlataaminenole
mahdollista (katso ”Vianetsintä”).
Latausohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tauottoman la-
tausjakson aikana saattaa latauslaite lämmetä. Tämä on kui-
tenkin vaaratonta, eikä se viittaa latauslaitteessa olevaan tek-
niseen vikaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa
uuteen.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Viat – Syyt ja korjaus
Latauslaite
Käänny ensin kauppiaasi puoleen, jos et pysty ratkomaan ongelmasi vianetsintätaulukon avulla.
Hoito ja huolto
 Puhdistalatauslaitesillointällöinpehmeällä,puhtaalla
ja kuivalla siveltimellä.
Jos latauslaitteessa on vika, tulee korjaus antaa Bosch sopi-
mushuollon tehtäväksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
www.bosch-garden.com
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Syy Korjaus
Akun latauksen vilkkuva punainen merkkivalo 2
Lataus ei ole mahdollinen
Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu väärin Aseta akku oikein latauslaitteeseen, kunnes lukitus lukkiutuu.
Akun kosketuspinnat ovat likaisia Puhdista akun kosketuspinnat esim. asentamalla ja irrottamal-
la akku useamman kerran, vaihda tarvittaessa akku uuteen
Akku on viallinen Vaihda akku uuteen
Akun latauksen merkkivalo 2 ei syty
Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole liitetty (oikein) Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on viallinen Tarkista verkkojännite, anna Bosch-sopimushuollon tarkistaa
latauslaite
OBJ_BUCH-2028-004.book Page 37 Wednesday, July 8, 2015 9:47 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 1600A001GB ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 1600A001GB

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 1600A001GB, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 1600A001GB käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 1600A001GB suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.