Bosch 1 600 A00 3NA käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 1 600 A00 3NA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Pariston/akun laturi
  • Malli/nimi: 1 600 A00 3NA
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 31
32 | Suomi
1 609 92A 16B | (18.2.15) Bosch Power Tools
Suomi
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja
muut ohjeet. Turvallisuusoh-
jeiden noudattamisen laimin-
lyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet hyvin.
Käytä latauslaitetta ainoastaan, jos täysin pystyt arvioimaan
ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saanut
vastaavia ohjeita.
Turvallisuusohjeita
Tätä latauslaitetta ei ole tarkoitet-
tu lasten eikä fyysisiltä, aistillisilta
tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteel-
listen tai puutteellisen kokemuk-
sen tai tietämyksen omaavien hen-
kilöiden käyttöön. Lapset ja
henkilöt, jotka rajoitteisten fyysis-
ten, aistillisten tai henkisten kyky-
jensä, kokemattomuutensa tai tie-
tämättömyytensä takia eivät
turvallisesti voi käyttää latauslai-
tetta, eivät saa käyttää sitä ilman
vastuullisen henkilön valvontaa tai
neuvontaa. Muutoin syntyy virheelli-
sen käytön ja onnettomuuksien vaa-
ra.
Valvo lapsia laitteen käytön, puh-
distuksen ja huollon yhteydessä.
Näin saat varmistettua sen, etteivät
lapset leiki latauslaitteen kanssa.
Lataa vain Boschin litiumioniakku-
ja,joidenkapasiteettionvähintään
2,0 Ah (vähintään 5 akkukennoa).
Akkujännitteen tulee vastata lata-
uslaitteenakkujännitettä.Älälataa
uudelleenladattavia paristoja.
Muutoin syntyy tulipalo- ja räjähdys-
vaara.
Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja kosteu-
desta.Vedentunkeutuminenlatauslaitteensisään
kasvattaa sähköiskun riskiä.
 Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisää sähköis-
kun vaaraa.
 Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista
käyttöä. Älä käytä latauslaitetta jos huomaat siinä ole-
van vaurioita. Älä avaa latauslaitetta itse. Anna ainoas-
taan ammattitaitoisten henkilöiden korjata se alkupe-
räisiä varaosia käyttäen. Vahingoittuneet latauslaitteet,
johdot tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.
 Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla alustalla
(esim.paperi,kangasjne.)taipalavassaympäristössä.
Latauslaitteen kuumeneminen latauksen aikana synnyttää
tulipalovaaran.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Älälaitametalliesineitälatauslaitteenpäälletaiakunja
latauslaitteen väliin. Metalliesineet voivat kuumentua ja
aiheuttaa tapaturmia.
 Äläpidäluottokorttejataimuitamagneettisiatietoväli-
neitä latauslaitteen lähellä. Tietovälineiden sisältämät
tiedot voivat muuten hävitä.
Määräyksenmukainen käyttö
LatauslaiteontarkoitettuBosch-induktioakkujenlataamiseen
(18 V). Induktiolataaminen tapahtuu kosketuksetta magneet-
tisen induktion avulla.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan latauslaitteen kuvaan.
1 Induktioakku*
2 Valmiustilan näyttö (vihreä)
3 Lataustilan näyttö
4 Virhenäyttö (punainen)
5 Latauspinta
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Latauslaite GAL 1830 W
Tuotenumero 2 607 225 8..
Akun latausjännite (automaatti-
nen jännitteen tunnistus) V 18
Latausvirta A 3,0
Sallittu latauslämpötila-alue °C 0 – 45
Latausaika akun kapasiteetilla, n. (80%) 100%
– 2,0 Ah min (35) 45
– 4,0 Ah min (65) 85
Akkukennojen lukumäärä 5 – 10
OBJ_DOKU-41557-004.fm Page 32 Wednesday, February 18, 2015 7:10 AM
Sivu: 32
Suomi | 33
Bosch Power Tools 1 609 92A 16B | (18.2.15)
Standardinmukaisuusvakuutus 0560
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU,
2006/95/EY,1999/5/EYkaikkiaasiaankuuluviavaatimuksia
ja direktiiveihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardi-
en mukainen:
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004 + A2:2010,
EN 62311:2008-01, Draft EN 300 330-1 V1.8.0:2014-06,
Draft EN 300 330-2 V1.6.0:2014-06,
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09,
EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08.
14
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 18.08.2014
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tu-
lee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 230 V
merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Lataustapahtuma
Lataustoimenpide alkaa heti kun työnnät latauslaitteen verk-
kopistokkeen pistorasiaan ja induktioakku 1 tai akullinen 1
sähkötyökalu (akun alapuolen kanssa) asetetaan latauspin-
nalle 5.
Lataustoimenpidealkaavastasitten,kunakunkapasiteettion
alle 85 – 90 %. Tämä pidentää akun käyttöikää.
Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunniste-
taan automaattisesti ja akku ladataan aina optimaalisella la-
tausvirralla huomioiden akun lämpötila ja jännite.
Täten akkua säästetään ja se pysyy latauslaitteessa aina täy-
dessä latauksessa.
Näyttöelinten merkitys
Jatkuvasti palava valmiustilan näyttö (vihreä) 2
Jatkuvasti palava vihreä valmiustilan näyttö 2 il-
moittaa, että verkkopistoke on pistorasiassa ja la-
tauslaite on käyttövalmis.
Vilkkuva lataustilan näyttö 3
Pikalataustoimenpiteestä ilmoitetaan vilk-
kuvilla vihreillä lataustilan näytön 3 LED-
valoilla. Kun akun kulloinenkin osuus on la-
dattu, vilkkuva vihreä valo alkaa palaa jat-
kuvasti.
Akkuvoidaanottaakoskatahansapoisjakäyttöön.Kunkaikki
viisi LED-valoa palavat jatkuvasti, akku on ladattu täyteen.
Jatkuvasti palava virhenäyttö (punainen) 4
Jatkuvasti palava punainen virhenäyttö 4 ilmoit-
taa,ettäakunlämpötilaonsallitunlatauslämpötila-
alueen ulkopuolella, katso kohta ”Tekniset tiedot”.
Heti kun sallittu lämpötila-alue on saavutettu, lata-
uslaite kytkeytyy automaattisesti pikalataukselle.
Vilkkuva virhenäyttö (punainen) 4
Vilkkuva punainen virhenäyttö 4 ilmoittaa
muusta lataustoimenpiteen häiriöstä, katso kohta
”Viat – Syyt ja korjaus”.
Viat – Syyt ja korjaus
Työskentelyohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tauottoman la-
tausjakson aikana saattaa latauslaite lämmetä. Tämä on kui-
tenkin vaaratonta, eikä se viittaa latauslaitteessa olevaan tek-
niseen vikaan.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa
uuteen.
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,6
Suojausluokka / II
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Latauslaite GAL 1830 W
Syy Korjaus
Punainen virhenäyttö 4 vilkkuu
Lataus ei ole mahdollinen
Akku ei (oikein) paikallaan Aseta akku keskitetysti akun
alapuolen kanssa latauspin-
nalle 5
Vieraan esineen tunnistus
Latauspinnallaonakunlisäksi
jokumuuesinetaipelkästään
vieras esine
Poista vieras esine
Pinnalle asetettu vääränlai-
nen akku
Aseta pinnalle yhteensopiva
akku
Akku on viallinen Vaihda akku uuteen
Valmiustilan näyttö (vihreä) 2 ei pala
Latauslaitteen verkkopisto-
tulppaa ei ole liitetty (oikein)
Liitä pistotulppa (kunnolla)
pistorasiaan
Pistorasia, verkkojohto tai
latauslaite on viallinen
Tarkista verkkojännite, anna
Bosch-sopimushuollon tar-
kistaa latauslaite
OBJ_DOKU-41557-004.fm Page 33 Wednesday, February 18, 2015 7:10 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 1 600 A00 3NA ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 1 600 A00 3NA

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 1 600 A00 3NA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 1 600 A00 3NA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 1 600 A00 3NA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.