Bosch 06019D9200 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 06019D9200 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: 06019D9200
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 50
Suomi | 51
Bosch Power Tools 2 609 141 061 | (24.6.13)
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EC må de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batteriersamlesinnadskiltogleveresinntil
en miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 51 Monday, June 24, 2013 5:22 PM
Sivu: 51
52 | Suomi
2 609 141 061 | (24.6.13) Bosch Power Tools
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely
ja käyttö
 Lataaakkuvainvalmistajansuosittelemassalatauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle,saattaamuodostaatulipalovaaranerilaistaakkuala-
dattaessa.
 Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkö-
työkaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä,jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Porakoneiden ja ruuvinvääntimien
turvallisuusohjeet
GSB 14,4 VE-2-LI/GSB 18 VE-2-LI
 Käytä kuulonsuojaimia kun iskuporaat. Melu saattaa ai-
heuttaa kuulon menetystä.
GSR 14,4 VE-2-LI/GSR 18 VE-2-LI/
GSB 14,4 VE-2-LI/GSB 18 VE-2-LI
 Pidä sähkötyökalua eristetyistä pinnoista tehdessäsi
työtä, jossa vaihtotyökalu tai ruuvi saattaisi osua pii-
lossa olevaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen joh-
toon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja
johtaa sähköiskuun.
 Käytä lisäkahvoja, jos niitä on toimitettu sähkötyöka-
lun mukana. Hallinnan menettäminen saattaa johtaa louk-
kaantumisiin.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.
 Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos vaihtotyökalu
lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin vastamomentteihin,
jotka syntyvät takaiskussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu,
kun:
— sähkötyökalua ylikuormitetaan tai
— se kallistuu työstettävässä työkappaleessa.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta. Ruuvia kiristettä-
essä jaavattaessa saattaa hetkellisesti syntyä voimakkaita
vastamomentteja.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
 Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien sekoitukset ovat
erityisen vaarallisia. Kevytmetallipöly saattaa syttyä pala-
maan tai räjähtää.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-sähkötyökalu-
si kanssa.Vaintätensuojaatakkusivaaralliseltaylikuormi-
tukselta.
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joiden jännite
vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa jännitet-
tä. Muita akkuja käytettäessä,esim. jäljitelmiä, työstettyjä
akkuja tai vieraita valmisteita, on olemassa räjähtävien ak-
kujen aiheuttama loukkaantumisvaara ja ainevahinkovaa-
ra.
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 52 Monday, June 24, 2013 5:22 PM
Sivu: 52
Suomi | 53
Bosch Power Tools 2 609 141 061 | (24.6.13)
Muita turvallisuus- ja työohjeita
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mienpuulaatujen,kivennäistenjametallinpölytvoivat
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syöpään. Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen
kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto,
työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säi-
lytettäessä. Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painal-
lus muodostaa loukkaantumisvaaran.
 Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi
teho olisi taattu, tulee akku ladata täyteen latauslait-
teessa ennen ensimmäistä käyttöä.
 Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka
sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa välillä
0 °Cja45 °C.Tätensaavutetaanpitkäkäyttöikäakulle.
 Lue latauslaitteen käyttöohje.
 Laske työkalu ruuvin päälle, ennen kuin kytket virran.
Varo, ettei käynnissä oleva työkalu luiskahda pois paikal-
taan.
 Käytä vaihteenvalitsinta ainoastaan sähkötyökalun ol-
lessa pysähdyksissä.
 Työnnä aina vaihteenvalitsin tai käännä aina toiminta-
muodon valitsin vasteeseen asti. Muussa tapauksessa
sähkötyökalu saattaa vaurioitua.
 Liian suurella rasituksella, esim. vaihtotyökalun olles-
sa pitkään juuttuneena, sähkötyökalun elektroniikka
katkaisee virran. Sähkötyökalua voidaan käyttää mää-
räyksenmukaisesti, kun se käynnistetään uudelleen.
Ylikuormituksen jatkuessa sähkötyökalu kytkee uudel-
leen pois päältä moottorivaurioiden välttämiseksi.
 Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun
käytät sitä.
 Varmista ennen kaikkia töitä, että lisäkahva on hyvin
kiristetty. Hallinnan menettäminen saattaa johtaa louk-
kaantumisiin.
Pikapysäytys
 Pikapysäytys auttaa hallitsemaan sähkötyökalua parem-
min. Sähkötyökalun ennalta aavistamaton pyörintä po-
rausakselin ympäri pysäyttää laitteen.
 Pikapysäytys osoitetaan sähkötyökalussa vilkkuvalla
LED:illä.
 Uudelleenkäynnistystä varten vapautat käynnistyskytki-
men ja painat sitä sitten uudelleen.
 Pikapysäytys voi laueta ainoastaan, jos sähkötyökalu
pystyypyörimäänvapaastiporausakselinympäri.Valit-
sesiksiainatyöhönsoveltuvaasento.Muussatapauksessa
pikapysäytystä ei voida taata.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
GSR 14,4 VE-2-LI/
GSR 18 VE-2-LI/
GSB 14,4 VE-2-LI/
GSB 18 VE-2-LI: Akku-poraruuvinvään-
nin ja akku-iskuporaruuvinväännin
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
Tuotenumero
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
Irrota akku sähkötyökalusta ennen kaik-
kia siihen kohdistuvia töitä
Käytä kuulonsuojainta.
Liikesuunta
Reaktiosuunta
Poraus ja ruuvinvääntö
Iskuporaus
Pieni kierrosluku
Suuri kierrosluku
Käynnistys
Poiskytkentä
Kielletty menettely
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 53 Monday, June 24, 2013 5:22 PM
Sivu: 53
54 | Suomi
2 609 141 061 | (24.6.13) Bosch Power Tools
Vakiovarusteet
Lisäkahvallavarustettuakkupora/ruuvinväännin/lisäkahvalla
varustettu akkuiskupora/ruuvinväännin.
Akku, käyttötarvike ja muut kuvissa tai tekstissä kuvatut lisä-
tarvikkeet eivät kuulu vakiovarusteisiin.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu ruuvinvääntöön ja poraamiseen
puuhun,metalliin keramiikkaan ja muoviin. GSBon lisäksi tar-
koitettu iskuporaukseen tiileen, muuraukseen ja kiviainek-
seen.
Sähkötyökalun valo on tarkoitettu sähkötyökalun työalueen
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta sivulla 155.
Standardinmukaisuusvakuutus
Täten vakuutamme, että ”teknisissä tiedoissa” kuvattu tuote
vastaa seuraavien normien tai ohjeasiakirjojen vaatimuksia:
EN 60745 direktiivien 2009/125/EY (asetus 1194/2012),
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.04.2013
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 155.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidunmittausmenetelmänmukaisestijasitävoidaan
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksivärähtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Asennus ja käyttö
Pyörimissuunta oikealle/vasemmalle
Akun kapasiteetti
U Nimellisjännite
nS Iskuluku
n0 1 Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde)
n0 2 Tyhjäkäyntikierrosluku (2. vaihde)
M Suurin vääntömomentti ISO 5393
mukaan
Metalli
Muuraus
Puu
Ø Poraterän halkaisija maks.
Ø maks. ruuvin Ø
Istukan kiinnitysalue
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003
* riippuen käytetystä akusta
LpA Äänen painetaso
LwA Äänen tehotaso
K Epävarmuus
ah Värähtelyn yhteisarvot
Tunnusmerkki Merkitys
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Tehtävä Kuva Sivu
Akun irrotus 1 156
Akun asennus 2 156
Akun varaustilan tarkistus 3 156
Lisäkahvan asennus/irrotus 4 157
Lisäkahvan kääntäminen 5 157
Vaihtotyökalun asennus 6 157
Poraussyvyyden X asetus 7 158
Pyörimissuunnan asetus 8 159
Vääntömomentin asetus 9 159
Porausasennon valinta 10 160
Käyttömuodon asetus 11 160
Mekaaninen vaihteenvalinta 12 160
Käynnistys ja pysäytys 13 161
Lisälaitteen valinta – 162
OBJ_BUCH-1982-001.book Page 54 Monday, June 24, 2013 5:22 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 06019D9200 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 06019D9200

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 06019D9200, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 06019D9200 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 06019D9200 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.