Bosch 0 607 595 100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 607 595 100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Leikkauskone
  • Malli/nimi: 0 607 595 100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 102
Suomi–1
2 609 929 157 • (04.08) T
1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMATYÖKALUJA VARTEN
Lue kaikki ohjeet ja noudata nii-
tä. Jos alla olevia turvallisuusohjeita
ei noudateta, saattaa se johtaa
sähköiskuun, tulipalovaaraan tai vakaviin loukkaantu-
misiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin.
Seuraavassa tekstissä käytetty käsite ”paineilmalaite”
tai ”laite” viittaa tässä käyttöohjeessa mainittuihin
paineilmalaitteisiin.
Työpaikka
Pidä työpaikkasi puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympä-
ristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Työkappaletta työstettäessä saattaa muodos-
taa kipinöitä, jotka sytyttävät pölyn tai höyryt.
Pidä katsojat, lapset ja muut henkilöt loitolla työ-
kohteesta, käyttäessäsi laitetta. Voit menettää lait-
teesi hallinnan toisten henkilöiden harhauttamana.
Paineilmalaitteiden turvallisuus
Käytä DIN ISO 8573-1 laatuluokan 5 paineilmaa
ja lähellä laitetta sijaitsevaa erillistä huoltoyksik-
köä. Syötettävän paineilman tulee olla vapaa epäpuh-
tauksista ja kosteudesta, jotta laite varjeltuisi vaurioilta,
likaantumiselta ja ruostumiselta.
Tarkista liitokset ja syöttöjohdot. Kaikkien huolto-
yksikköjen, liittimien ja letkujen tulee painekestoisuu-
deltaan ja ilmamäärältään vastata laitteen teknisiä tie-
toja. Liian alhainen paine haittaa laitteen toimintaa, liian
korkea paine saattaa johtaa ainevahinkoihin ja louk-
kaantumisiin.
Suojaa letkuja taittumiselta, puristumiselta,
liuottimilla ja teräviltä reunoilta. Pidä letkut loitol-
la kuumuudesta, öljystä ja pyörivistä osista.
Vaihda viipymättä vaurioitunut letku uuteen. Vau-
rioitunut syöttöletku voi aikaansaada sen, että paine-
ilmaletku lyö ympäriinsä ja aiheuttaa loukkaantumista.
Ilmaan lennähtävät pöly ja lastut voivat aiheuttaa vai-
keita silmävaurioita.
Tarkista aina, että letkunkiinnittimet ovat hyvin
kiristettyjä. Huonosti kiristetyt tai vialliset letkukiinnit-
timet saattavat vuotaa ilmaa hallitsemattomasti.
Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
suhtaudu järkevästi laitteella suoritettavaan työ-
hön. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden,
alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus laitetta käytettäessä saattaa johtaa
vakaviin loukkaantumisiin.
Käytä suojavaatteita ja aina suojalaseja. Turvalli-
suusvaatetuksen käyttö, kuten pölynsuojanaamari, lui-
sumattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
riippuen laitteen laadusta ja käytöstä, pienentävät
loukkaantumisen riskin.
Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että käynnistyskytkin on asennossa ”OFF”,
ennen kuin liität laitteen ilmansyöttöletkuun. Jos
pidät sormen käynnistyskytkimellä laitetta kantaessasi,
tai liität laitteen paineilmaan käynnistyskytkimen olles-
sa asennossa ”ON”, saattaa se johtaa tapaturmiin.
Poista säätötyökalut, ennen kuin otat laitteen
käyttöön. Säätötyökalu, joka sijaitsee laitteen pyöri-
vässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi tukevasta seisoma-
asennosta, ja varmista aina tasapaino. Tukeva
seisoma-asento ja kehon sopiva asento mahdollistaa
laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilan-
teissa.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita. Älä
käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet loitolla laitteen liikkuvista
osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat ta-
kertua liikkuviin osiin.
Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty, ja että nii-
tä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyt-
tö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Älä vedä poistoilmaa suoraan keuhkoihin. Vältä
poistoilman joutumista silmiin. Paineilmatyökalun
poistoilma voi sisältää vettä, öljyä, metallihiukkasia tai
epäpuhtauksia kompressorista. Nämä voivat olla ter-
veydelle haitallisia.
Paineilmalaitteiden huolellinen käsittely ja
käyttö
Käytä kiinnityslaitteita tai ruuvipuristinta työkap-
paleen pitämiseksi paikallaan. Jos pidät työkappa-
letta kädessä tai painat sitä kehoa vasten, et pysty kä-
sittelemään laitetta turvallisesti.
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhösi kyseiseen
työhön tarkoitettua laitetta. Sopivaa laitetta käyttä-
en työskentelet paremmin ja varmemmin mainitulla te-
hoalueella.
Älä koskaan käytä laitetta, jonka käynnistyskyt-
kin on viallinen. Laite, jota ei enää voida käynnistää
ja pysäyttää, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 1 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 103
Suomi–2
2 609 929 157 • (04.08) T
Säilytä paineilmalaitteet poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöi-
den käyttää paineilmalaitetta, jotka eivät tunne
sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Paineilmalaitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
Hoida paineilmalaitteesi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä
ole puristuksessa, sekä että siinä ei ole murtu-
neita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti paineilmalaitteen toimin-
taan. Anna korjata vialliset osat, ennen kuin otat
laitteen uudelleen käyttöön. Monen tapaturman
syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
Pidä paineilmatyökalut puhtaina. Huolellisesti hoi-
dettuja paineilmatyökaluja on helpompi käyttää ja ne
ovat paremmin hallittavissa.
Käytä paineilmalaitteita, tarvikkeita, vaihtotyö-
kaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla,
jota on säädetty erityisesti kyseiselle laitemallil-
le. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suori-
tettava toimenpide. Paineilmalaitteen käyttö muu-
hun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöi-
den korjata paineilmalaite ja salli korjauksiin
käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Täten var-
mistat, että paineilmalaite säilyy turvallisena.
2 LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMAKÄYTTÖISIÄ VAAHTOMUOVISAHOJA VARTEN
Vältä kosketusta jännitteellisen joh-
don kanssa. Laite ei ole eristetty, ja
kosketus jännitteelliseen johtoon voi johtaa sähköis-
kuun.
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny pai-
kallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjoh-
toon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasu-
putken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen.
Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahin-
koa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Vältä ihokosketusta, kun vaihdat sahanterää ja
käytä moitteettomia suojakäsineitä. Sahanterä
saattaa kauan sahattaessa tulla hyvin kuumaksi.
Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomas-
sa kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneet tai tylsät
sahanterät voivat katkea tai aiheuttaa takaiskun.
Tarkista, että sahanterät ovat tukevasti kiinni,
ennen kuin liität laitteen paineilman syöttöön. Sa-
hanterät, joita ei ole kiinnitetty oikein sitä varten ole-
vaan pidikkeeseen, voivat liukua irti ja menetät niiden
hallinnan.
Via ainoastaan käynnissä oleva laite työkappa-
letta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa ta-
kaiskun vaara, sahanterän hampaiden tarttuessa työ-
kappaleeseen.
Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane
käsiä työkappaleen alle. Sahanterää kosketettaes-
sa on olemassa loukkaantumisvaara.
Varmista sahattaessa, että ohjainlevy 6 tukee ko-
konaisuudessaan työkappaleeseen. Ohjainlevy,
joka ei koko pinnallaan tue sahaa, saattaa johtaa sa-
hanterän katkeamiseen.
Pysäytä työvaiheen jälkeen paineilmalaite ja
vedä sahanterä ulos urasta vasta tämän jälkeen,
sahanterän pysähdyttyä. Täten menetellen vältät ta-
kaiskun ja voit turvallisesti asettaa paineilmalaitteen
käsistäsi.
Älä jarruta sahanterää laitteen pysäyttämisen jäl-
keen painamalla sitä sivuttain. Sahanterä saattaa
vahingoittua, katketa tai aiheuttaa takaiskun.
Smirgelillä hiottaessa, sahatta-
essa, hiottaessa, porattaessa ja
vastaavissa töissä syntyvä pöly
saattaa olla karsinogeenista, hedelmällisyyteen
kielteisesti vaikuttavaa ja perintötekijöitä muut-
tavaa. Eräät näissä pölyissä esiintyvät aineet ovat:
– Lyijy lyijypitoisissa maaleissa ja lakoissa;
– kidemuotoinen piimaa tiileissä, sementissä ja muis-
sa muurausaineissa;
– arseeni ja kromaatti kemiallisesti käsitellyssä puus-
sa.
Sairastumisen riski riippuu siitä, miten usein näille
aineille altistuu. Vaaran pienentämiseksi, tulisi tehdä
työtä vain hyvin tuuletetuissa huoneissa ja käyttää vas-
taavaa suojavarustusta (esim. erityisesti tähän tarkoi-
tukseen kehitetyt hengityssuojaimet, jotka suodattavat
pois pienimmätkin hiukkaset).
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 2 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 104
Suomi–3
2 609 929 157 • (04.08) T
MERKKEJÄ
Tärkeä ohje: Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi laitettasi. Opettele merkit ja niiden
merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään laitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Nimi Merkitys
W
Hp
Watti
Horsepower (hevosvoima)
Teho
Nm
ft-lbs
Newtonmetri
foot-pounds (jalka-naula)
Energiayksikkö, vääntömomentti
kg
lbs
Kilogramma
pounds (naula)
Massa, paino
mm
in
Millimetri
inches (tuuma)
Pituus
min/s Minuutit/sekunnit Aika, kesto
bar/psi bar/pounds per square inch
(bar/naula/neliötuuma)
Ilmanpaine
l/s
cfm
Litraa sekunnissa
cubic feet/minute (kuutiojalka/
minuutti)
Ilman tarve
°C/°F Astetta Celsius/
astetta Fahrenheit
Lämpötila
dB Desibeli Suhteellisen äänenvoimakkuuden mitta
Ø Halkaisija Esim. ruuvin halkaisija, hiomalaikan halkaisija jne.
min-1
/n0 Kierrosluku Kierrosluku joutokäynnillä
.../min Kierroksia tai liikkeitä minuutissa Kierroksia, iskuja, ympyräliikkeitä jne. minuutissa
0 Asento: OFF Ei nopeutta, ei vääntömomenttia
Kierto vasemmalle/kierto oikealle Kiertosuunta
/■/UNF Kuusiokolo/neliökulma/
UNF-kierre
Työkalunpitimen laji
Nuoli Suorita liike nuolen suuntaan.
Varo-ohje Varoittaa käyttäjää vaaroilta.
Määräysmerkit Antaa ohjeita oikeasta käsittelystä, esim. lue käyt-
töohje tai käytä suojalaseja.
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 3 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 105
Suomi–4
2 609 929 157 • (04.08) T
3 TOIMINTASELOSTUS
1 Letkunippa
2 Käynnistyskytkin (Vipukytkin)
3 Kotelo
4 Sahanteräohjaimen pohja
5 Sahanteräohjain
6 Ohjainlevy
7 Sahanteräpari (Vaihtotyökalu)
8 Pyälletty mutteri ja jousirengas
9 Peitelevy
Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina
kuulu toimitukseen.
Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu vaahtomuovin vaahtokumin ja vas-
taavien aineiden leikkaamiseen.
Todistus standardinmukaisuu-
desta
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote on alla lueteltujen standardien ja standar-
doimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 792,
seuraavien direktiivien määräysten mukaisesti:
98/37/EY.
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 4 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 106
Suomi–5
2 609 929 157 • (04.08) T
Melu-/tärinätieto
Meluarvot mitattu EN ISO 15744 mukaan.
Värinän mittausarvo mitattu EN 28662 ja EN ISO 8662
mukaan.
Yleensä työkalun A-luokan melutaso on 75 dB(A).
Mittauksen epävarmuus K = 3 dB.
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A).
Käytä kuulosuojaimia!
Tyypillinen käteen ja käsivarteen kohdistuva tärinä on
alle 2,5 m/s2
. Mittauksen epävarmuus K = 1,2 m/s2
.
Tekniset tiedot
4 ASENNUS
Sahanteriä ja sahanteräohjaimia on tilattava erikseen.
Laite toimitetaan osissa, ja se on koottava paikan pääl-
lä.
Käytä yksinomaan sahanteriä niitä varten soveltu-
vissa sahanterän ohjaimissa. Esimerkiksi sahanterä-
pari, joiden suurin leikkaussyvyys on 70 mm (2–3/4")
voidaan asentaa ainoastaan 70 mm (2–3/4") sahante-
räohjaimeen.
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Sahanteräohjaimen asennus
Kierrä urakantaruuvit 10 ulos kotelosta 3.
Valitse sopiva sahanterän ohjain, riippuen sahattavan
materiaalin paksuudesta (katso Lisätarvikkeet). Asen-
na sahanteräohjaimen 5 pohja 4 koteloon 3.
Tarkista, että lieriötapit 11 asettuvat pohjan 4 vastaa-
viin reikiin. Ruuvaa kiinni sahanteräohjaimen 5 pohja 4
koteloon 3 kahdella urakantaruuvilla 10.
Paineilmakäyttöinen vaahtomuovisaha
Tilausnumero 0 607 595 100
Iskuluku min-1
3800
Antoteho W
Hp
120
0,16
Suurin leikkaussyvyys mm
in
300
12
Nimellispaine bar/psi 6,3/91
Liitäntäkierre G 1/4"
Letkun sisämitta mm
in
10
3/8"
Ilmantarve kuormitettuna l/s
cfm
5,5
11,7
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
kg
lbs
1,2
2,6
10
3
11
10
3
11
4
5
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 5 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 107
Suomi–6
2 609 929 157 • (04.08) T
Sahanterien asennus
Avaa molemmat pyälletyt mutterit 8 ja poista ne yh-
dessä jousirenkaiden ja peitelevyn 9 kanssa.
Valitse sahanteräohjaimeen 5 sopiva sahanteräparin 7
(katso Lisätarvikkeet). Sahanteräohjaimen sisällä liik-
kuu toistensa vieressä, vastakkaisiin suuntiin, kaksi
hammastettua sahanterää.
Yhdistä sahanterät 7 toisiinsa. Tarkista, että sahanteri-
en hiomattomat sivut ovat vastakkain (ja että teksti sa-
hanterissä on luettavissa).
Aseta sahanteräparin 7 pitkittäisreiät sahanteräohjai-
men 5 ohjaintappiin 12.
Paina sahanterät sahanteräohjaimeen 5 ja työnnä ne
erikseen käyttörungon kuhunkin vasteeseen 14.
Sahanterien poikittaisreiän tulee asettua käyttörungon
13 vääntiötappeihin. Sahanterien 7 tulee, edellisen ku-
van osoittamalla tavalla asettua käyttörunkojen väliin.
Kiristä uudelleen kiinni peitelevy 9 pyällettyine mutterei-
neen 8 ja jousirenkaineen.
Tarkista, että sahanterät ovat tukevasti kiinni,
ennen kuin liität laitteen paineilman syöttöön. Sa-
hanterät, joita ei ole kiinnitetty oikein sitä varten ole-
vaan pidikkeeseen, voivat liukua irti ja menetät niiden
hallinnan.
Ohjainlevyn asennus
Paina ohjainlevy 6 sahanteräohjaimeen 5. Kiristä kiinni-
tysruuvi 15.
8
9
5
12
12
7
7
14
5
13
15
6
5
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 6 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 108
Suomi–7
2 609 929 157 • (04.08) T
Liitäntä ilman syöttöön
Laite on tarkoitettu 6,3 bar (91 psi) käyttöpaineelle.
Suurinta tehoa varten on letkun sisämitta 10 mm, ja
siinä on G 1/4" liitäntäkierre. Käytä korkeintaan 4 m
pitkiä johtoja, jotta laitteen täysi teho säilyy.
Syötettävän ilman tulee olla vapaa vieraista esineistä ja
kosteudesta, jotta laite säästyisi vaurioilta, likaantumi-
selta ja ruostumiselta.
Paineilman huoltoyksikön käyttö on välttämätön.
Tämä takaa paineilmatyökalujen moitteettoman toi-
minnan. Ota huomioon huoltoyksikön käyttöohje.
Kaikkien kalusteiden, liitäntäjohtojen ja letkujen täytyy
soveltua paineelle ja tarvittavalle ilmamäärälle.
Vältä tulojohtojen supistamista puristamalla, taittamal-
la tai venyttämällä!
Tarkista epävarmoissa tilanteissa paine ilman syöttö-
puolella manometrillä laitteen käydessä.
Ilmansyötön liitäntä laitteeseen
Kierrä letkunippa 1 ilman tuloaukon putkiliittimeen 17.
Höllää korkeintaan 4 m pitkän ilman tuloletkun 19 let-
kunkiristintä 18 ja kiinnitä ilman tuloletku letkunipan 1
yli letkunkiristimellä, tiukentaen sitä hyvin.
Kiinnitä aina ilman tuloletku 19 ensin laitteeseen,
ja vasta sen jälkeen huoltoyksikköön.
Käännä ilman tuloletku 19 liitäntänipan 20 yli ja kiinnitä
ilman tuloletku, tiukentamalla letkunkiristintä 18 hyvin.
Kierrä huoltoyksikön 22 ilman ulostuloaukkoon auto-
maattinen letkunliitin 21. Automaattiset letkunliittimet
mahdollistavat nopean liitännän ja katkaisevat ilman
syötön automaattisesti irrotettaessa.
Varo, ettei laite käynnisty tahattomasti liittäessäsi liitän-
tänipan 20 letkunliittimeen 21.
5 KÄYTTÖ
Käyttöönotto
Laite toimii parhaiten 6,3 bar ylipaineella (91 psi), mi-
tattuna ilmantulossa laitteen toimiessa.
Käynnistys ja pysäytys
Ilmansyötön katketessa tai käyttöpaineen las-
kiessa tulee kone pysäyttää. Tarkista käyttö-
paine ja käynnistä kone uudelleen vasta, kun
optimaalinen käyttöpaine on saavutettu.
Käynnistys:
Paina vipukytkintä 2 ja pidä se pai-
nettuna työn aikana.
Pysäytys:
Vapauta vipukytkin 2.
Työskentelyohjeita
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Äkilliset kuormitukset johtavat kierrosluvun voimak-
kaaseen alenemiseen tai koneen pysähtymiseen, mut-
ta ei vahingoita moottoria.
Ilmansyötön katketessa tai käyttöpaineen las-
kiessa tulee kone pysäyttää. Tarkista käyttö-
paine ja käynnistä kone uudelleen vasta, kun
optimaalinen käyttöpaine on saavutettu.
17
1
18
19
20
21
22
2
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 7 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 109
Suomi–8
2 609 929 157 • (04.08) T
Liukurullilla varustettu ohjainlevy
Vaahtomuovisahaa voidaan käyttää ohjainlevyn 6
kanssa tai ilman sitä. Liukurullilla 16 varustettu ohjain-
levy mahdollistaa sahan kevyen ja suoran liikuttami-
sen. Tarkista aina, että alustassa ei ole esteitä.
Mielivaltaisten muotojen sahausta varten ja aukkojen
tekemistä varten, voit poistaa ohjainlevyn.
Ohjainlevyn irrotus
Avaa kiinnitysruuvi 15. Vedä irti ohjainlevy 6 sahanterä-
ohjaimesta 5.
Sahaus
Työskentele kohtuullisella syötöllä, jos tahdot tarkan
leikkauksen, eteenkin pehmeissä vaahtomuoveissa ja
vastaavissa aineissa. Älä työstettäessä venytä tai pu-
rista materiaalia liikaa.
Liian voimakas syöttö alentaa huomattavasti laitteen
tehokkuutta ja lyhentää sahanterän elinikää. Terävät
vaihtotyökalut antavat hyvän sahaustehon ja säästävät
työkalua.
Jos tahdot tehdä aukkoja, tulee sinun poistaa ohjainle-
vy 6 (katso Ohjainlevyn irrotus). Paina veitsellä tai sak-
silla reikä tulevan aukon kohtaan, jotta voit upottaa sa-
hanteräohjaimen siihen. Työstä aukkoa kevyellä
syötöllä.
Käytä ainoastaan työstettävään materiaaliin so-
veltuvia sahanteriä ja sahanteräohjainta. Vain tä-
ten saat täsmällisiä leikkauksia.
Käytä yksinomaan sahanteriä niitä varten soveltu-
vissa sahanterän ohjaimissa. Esimerkiksi sahanterä-
pari, joiden suurin leikkaussyvyys on 70 mm (2–3/4")
voidaan asentaa ainoastaan 70 mm (2–3/4") sahante-
räohjaimeen.
Sahanterien vaihto
Vältä ihokosketusta, kun vaihdat sahanterää ja
käytä moitteettomia suojakäsineitä. Sahanterä
saattaa kauan sahattaessa tulla hyvin kuumaksi.
Avaa molemmat pyälletyt mutterit 8 ja poista ne yh-
dessä jousirenkaiden ja peitelevyn 9 kanssa.
Vedä ensin sahanterät 7 pois käyttörunkojen välistä
olevista vääntiötapeista 13, ja sitten sahanteräohjai-
men 5 ohjaintapista 12.
Vaihda sahanterät uusiin, moitteettomiin samankokoi-
siin sahanteriin (katso Sahanterien asennus). Jos tah-
dot työstää toista materiaalivahvuutta, täytyy sinun
vaihtaa myös sahanteräohjainta.
15
16
5
6
8
9
13
7
5
12
12
7
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 8 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 110
Suomi–9
2 609 929 157 • (04.08) T
Sahanteräohjain vaihto
Kierrä urakantaruuvit 10 ulos kotelosta 3.
Vaihda sahanteräohjain 5 toiseen ja kiinnitä uusi sa-
hanteräohjain koteloon (katso Sahanteräohjaimen
asennus).
Sahanterien teroitus
Voit itse teroittaa sahanteriä. Tarvitset tähän sahante-
rien teroituslaitteen 24 sekä hiomakiven 25 (katso Li-
sätarvikkeet).
Teroita aina sahanterät pareittain. Avaa teroituslaitteen
24 ruuvit niin, että voit kiinnittää sahanterät pidikkee-
seen 23 . Hammastuksen kaltevan puolen on osoitet-
tava ylöspäin (hiomaton puoli sahanterästä alaspäin
niin, että sahanterissä oleva teksti on luettavissa). Ruu-
vaa kiinni sahanterät pidikkeeseen 23.
Liikuta hiomakivi 25 tasaisesti kummankin sahanterän
viisteiden yli. Muutama hiomakiven liike riittää sahante-
rien kärkien teroitukseen.
Ennen uutta asennusta tulee sahanteriä taas puhdis-
taa perusteellisesti.
6 HUOLTO JA HOITO
Huolto
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin
huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin
vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvitta-
vat korjaukset.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tilausnumero, joka löytyy laitteen mallikilves-
tä.
Puhdista säännöllisesti laitteen il-
man tuloaukossa oleva sihti. Kier-
rä irti letkunippa 1 ja poista pöly-
ja likahiukkaset sihdistä. Asenna
seuraavaksi letkunippa tiukasti
takaisin.
Paineilmassa olevat vesi- ja likahiukka-
set aiheuttavat ruostumista ja kulutta-
vat lamelleja, venttiilejä jne. Tämän es-
tämiseksi, tulisi ilman tuloaukkoon
täyttää 17 pisaraa moottoriöljyä. Liitä
laite taas ilman syöttöön ja anna sen
käydä 5–10 s, jona aikana keräät ulostulevan öljyn rie-
puun. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tulisi
aina suorittaa tämä toimenpide.
Kaikissa Bosch-paineilmalaitteissa, jotka eivät kuulu
CLEAN-sarjaan (erikoinen paineilmamoottori, joka toi-
mii öljyttömällä paineilmalla) tulisi läpivirtaavaan paine-
ilmaan sekoittaa öljysumu. Tähän tarvittava paineilma-
voitelulaite sijaitsee laitteen eteen kytketyssä
paineilman huoltoyksikössä (tarkemmat tiedot saat
kompressorivalmistajalta).
Laitteen suoraan voiteluun tai huoltoyksikössä sekoi-
tettavaksi, tulisi käyttää SAE 10 tai SAE 20 moottoriöl-
jyä.
10
3
5
23
24
25
1
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 9 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12
Sivu: 111
Suomi–10
2 609 929 157 • (04.08) T
Puhdista sahanterät 7 ja sahanteräohjain 5 8–10 käyt-
tötunnin välein. Poista sahanteräohjaimessa olevat
kerrostumat toimitukseen kuuluvalla kaapimella 26.
Moottorilamellit tulisi säännöllisesti antaa ammattihen-
kilön tarkistettavaksi ja tarvittaessa ne on vaihdettava.
Jätä huolto- ja korjaustyöt vain koulutetun am-
mattihenkilön suoritettaviksi. Täten varmistat, että
laite säilyy turvallisena.
Bosch-huolto hoitaa nämä työt nopeasti ja luotetta-
vasti.
Huolehdi voitelu- ja puhdistusaineiden hävityk-
sestä ympäristöystävällisesti. Noudata lakisää-
teisiä määräyksiä.
Lisätarvikkeet
Vaahtomuovisahaa voi varustaa sahanterillä 7 ja sopi-
valla sahanteräohjaimella 5 erivahvuisille sahauksille.
Saat kauppiaaltasi sahanteriä ja kuhunkin sopiva sa-
hanteräohjain suurinta leikkaussyvyyttä 70, 130, 200 ja
300 mm sekä 2–3/4", 5", 8" ja 12" varten.
Kauppiaasi voi myös hankkia sinulle sahanterien teroi-
tuslaitteen 24 ja hiomakiven 25 sekä sahanteräohjai-
meen sopivan ruuvitaltan 27. Lisäksi saat varaosina
myös ohjainlevyn 6 ja kaapimen 26.
Tietoja koko laatutarvikeohjelmasta saat Internetistä
osoitteesta www.bosch-pt.com ja
www.boschproductiontools.com tai kauppiaaltasi.
Huolto
Robert Bosch GmbH vastaa tämän koneen sopimuk-
senmukaisesta toimituksesta lakisääteisten/kansallis-
ten määräysten puitteissa. Ota konetta koskevissa
reklamaatioissa yhteys alla oleviin:
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Hävitys
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti val-
kaistusta uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa on
merkinnät.
Kun laitteesi ei enää ole toimintakelpoinen tulee se vie-
dä kierrätyskeskukseen tai palauttaa myyjäliikkeeseen
tahi valtuutettuun Bosch-asiakaspalveluun.
Pidätämme oikeuden muutoksiin
5
26
7
5
26
27
25
24
6
7
FoamC_bu_2609929157_t.fm Seite 10 Dienstag, 10. August 2004 12:36 12

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 607 595 100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 607 595 100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 607 595 100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 607 595 100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 607 595 100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.