Bosch 0 607 561 114 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 607 561 114 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: 0 607 561 114
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 130
Suomi–1
3 609 929 250 • (04.07) T
1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMATYÖKALUJA VARTEN
Lue kaikki ohjeet ja noudata nii-
tä. Jos alla olevia turvallisuusohjeita
ei noudateta, saattaa se johtaa
sähköiskuun, tulipalovaaraan tai vakaviin loukkaantu-
misiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin.
Seuraavassa tekstissä käytetty käsite ”paineilmalaite”
tai ”laite” viittaa tässä käyttöohjeessa mainittuihin
paineilmalaitteisiin.
Työpaikka
Pidä työpaikkasi puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympä-
ristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Työkappaletta työstettäessä saattaa muodos-
taa kipinöitä, jotka sytyttävät pölyn tai höyryt.
Pidä katsojat, lapset ja muut henkilöt loitolla työ-
kohteesta, käyttäessäsi laitetta. Voit menettää lait-
teesi hallinnan toisten henkilöiden harhauttamana.
Paineilmalaitteiden turvallisuus
Käytä DIN ISO 8573-1 laatuluokan 5 paineilmaa
ja lähellä laitetta sijaitsevaa erillistä huoltoyksik-
köä. Syötettävän paineilman tulee olla vapaa epäpuh-
tauksista ja kosteudesta, jotta laite varjeltuisi vaurioilta,
likaantumiselta ja ruostumiselta.
Tarkista liitokset ja syöttöjohdot. Kaikkien huolto-
yksikköjen, liittimien ja letkujen tulee painekestoisuu-
deltaan ja ilmamäärältään vastata laitteen teknisiä tie-
toja. Liian alhainen paine haittaa laitteen toimintaa, liian
korkea paine saattaa johtaa ainevahinkoihin ja louk-
kaantumisiin.
Suojaa letkuja taittumiselta, puristumiselta,
liuottimilla ja teräviltä reunoilta. Pidä letkut loitol-
la kuumuudesta, öljystä ja pyörivistä osista.
Vaihda viipymättä vaurioitunut letku uuteen. Vau-
rioitunut syöttöletku voi aikaansaada sen, että paine-
ilmaletku lyö ympäriinsä ja aiheuttaa loukkaantumista.
Ilmaan lennähtävät pöly ja lastut voivat aiheuttaa vai-
keita silmävaurioita.
Tarkista aina, että letkunkiinnittimet ovat hyvin
kiristettyjä. Huonosti kiristetyt tai vialliset letkukiinnit-
timet saattavat vuotaa ilmaa hallitsemattomasti.
Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
suhtaudu järkevästi laitteella suoritettavaan työ-
hön. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden,
alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus laitetta käytettäessä saattaa johtaa
vakaviin loukkaantumisiin.
Käytä suojavaatteita ja aina suojalaseja. Turvalli-
suusvaatetuksen käyttö, kuten pölynsuojanaamari, lui-
sumattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
riippuen laitteen laadusta ja käytöstä, pienentävät
loukkaantumisen riskin.
Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että käynnistyskytkin on asennossa ”OFF”,
ennen kuin liität laitteen ilmansyöttöletkuun. Jos
pidät sormen käynnistyskytkimellä laitetta kantaessasi,
tai liität laitteen paineilmaan käynnistyskytkimen olles-
sa asennossa ”ON”, saattaa se johtaa tapaturmiin.
Poista säätötyökalut, ennen kuin otat laitteen
käyttöön. Säätötyökalu, joka sijaitsee laitteen pyöri-
vässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi tukevasta seisoma-
asennosta, ja varmista aina tasapaino. Tukeva
seisoma-asento ja kehon sopiva asento mahdollistaa
laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilan-
teissa.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita. Älä
käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet loitolla laitteen liikkuvista
osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat ta-
kertua liikkuviin osiin.
Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty, ja että nii-
tä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyt-
tö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Älä vedä poistoilmaa suoraan keuhkoihin. Vältä
poistoilman joutumista silmiin. Paineilmatyökalun
poistoilma voi sisältää vettä, öljyä, metallihiukkasia tai
epäpuhtauksia kompressorista. Nämä voivat olla ter-
veydelle haitallisia.
Paineilmalaitteiden huolellinen käsittely ja
käyttö
Käytä kiinnityslaitteita tai ruuvipuristinta työkap-
paleen pitämiseksi paikallaan. Jos pidät työkappa-
letta kädessä tai painat sitä kehoa vasten, et pysty kä-
sittelemään laitetta turvallisesti.
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhösi kyseiseen
työhön tarkoitettua laitetta. Sopivaa laitetta käyttä-
en työskentelet paremmin ja varmemmin mainitulla te-
hoalueella.
Älä koskaan käytä laitetta, jonka käynnistyskyt-
kin on viallinen. Laite, jota ei enää voida käynnistää
ja pysäyttää, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Sivu: 131
Suomi–2
3 609 929 250 • (04.07) T
Säilytä paineilmalaitteet poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöi-
den käyttää paineilmalaitetta, jotka eivät tunne
sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Paineilmalaitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
Hoida paineilmalaitteesi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä
ole puristuksessa, sekä että siinä ei ole murtu-
neita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti paineilmalaitteen toimin-
taan. Anna korjata vialliset osat, ennen kuin otat
laitteen uudelleen käyttöön. Monen tapaturman
syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
Pidä paineilmatyökalut puhtaina. Huolellisesti hoi-
dettuja paineilmatyökaluja on helpompi käyttää ja ne
ovat paremmin hallittavissa.
Käytä paineilmalaitteita, tarvikkeita, vaihtotyö-
kaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla,
jota on säädetty erityisesti kyseiselle laitemallil-
le. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suori-
tettava toimenpide. Paineilmalaitteen käyttö muu-
hun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöi-
den korjata paineilmalaite ja salli korjauksiin
käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Täten var-
mistat, että paineilmalaite säilyy turvallisena.
2 LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMAKÄYTTÖISIÄ PISTESAHOJA VARTEN
Vältä kosketusta jännitteellisen joh-
don kanssa. Laite ei ole eristetty, ja
kosketus jännitteelliseen johtoon voi
johtaa sähköiskuun.
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny pai-
kallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjoh-
toon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasu-
putken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen.
Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahin-
koa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Vältä ihokosketusta, kun vaihdat sahanterää ja
käytä moitteettomia suojakäsineitä. Sahanterä
saattaa kauan sahattaessa tulla hyvin kuumaksi.
Käytä yksinomaan virheettömiä, moitteettomas-
sa kunnossa olevia sahanteriä. Taipuneet tai tylsät
sahanterät voivat katkea tai aiheuttaa takaiskun.
Tarkista, sahanterää asennettaessa, että sahan-
terä asettuu ohjainrullan uraan. Vain tällöin sahan-
terä pysyy turvallisesti paikallaan.
Tarkista, että sahanterät ovat tukevasti kiinni,
ennen kuin liität laitteen paineilman syöttöön. Sa-
hanterät, joita ei ole kiinnitetty oikein sitä varten ole-
vaan pidikkeeseen, voivat liukua irti ja menetät niiden
hallinnan.
Via ainoastaan käynnissä oleva laite työkappa-
letta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa ta-
kaiskun vaara, sahanterän hampaiden tarttuessa työ-
kappaleeseen.
Pidä kädet loitolla sahauskohdasta. Älä pane
käsiä työkappaleen alle. Sahanterää kosketettaes-
sa on olemassa loukkaantumisvaara.
Varmista sahattaessa, että ohjainlevy 10 tukee
kokonaisuudessaan työkappaleeseen. Ohjainlevy,
joka ei koko pinnallaan tue sahaa, saattaa johtaa sa-
hanterän katkeamiseen.
Pysäytä työvaiheen jälkeen paineilmalaite ja
vedä sahanterä ulos urasta vasta tämän jälkeen,
sahanterän pysähdyttyä. Täten menetellen vältät ta-
kaiskun ja voit turvallisesti asettaa paineilmalaitteen
käsistäsi.
Älä jarruta sahanterää laitteen pysäyttämisen jäl-
keen painamalla sitä sivuttain. Sahanterä saattaa
vahingoittua, katketa tai aiheuttaa takaiskun.
Smirgelillä hiottaessa, sahatta-
essa, hiottaessa, porattaessa ja
vastaavissa töissä syntyvä pöly
saattaa olla karsinogeenista, hedelmällisyyteen
kielteisesti vaikuttavaa ja perintötekijöitä muut-
tavaa. Eräät näissä pölyissä esiintyvät aineet ovat:
– Lyijy lyijypitoisissa maaleissa ja lakoissa;
– kidemuotoinen piimaa tiileissä, sementissä ja muis-
sa muurausaineissa;
– arseeni ja kromaatti kemiallisesti käsitellyssä puus-
sa.
Sairastumisen riski riippuu siitä, miten usein näille ai-
neille altistuu. Vaaran pienentämiseksi, tulisi tehdä työ-
tä vain hyvin tuuletetuissa huoneissa ja käyttää vastaa-
vaa suojavarustusta (esim. erityisesti tähän
tarkoitukseen kehitetyt hengityssuojaimet, jotka suo-
dattavat pois pienimmätkin hiukkaset).
Sivu: 132
Suomi–3
3 609 929 250 • (04.07) T
MERKKEJÄ
Tärkeä ohje: Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi laitettasi. Opettele merkit ja niiden
merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään laitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Nimi Merkitys
W
Hp
Watti
Horsepower (hevosvoima)
Teho
Nm
ft-lbs
Newtonmetri
foot-pounds (jalka-naula)
Energiayksikkö, vääntömomentti
kg
lbs
Kilogramma
pounds (naula)
Massa, paino
mm
in
Millimetri
inches (tuuma)
Pituus
min/s Minuutit/sekunnit Aika, kesto
bar/psi bar/pounds per square inch
(bar/naula/neliötuuma)
Ilmanpaine
l/s
cfm
Litraa sekunnissa
cubic feet/minute (kuutiojalka/
minuutti)
Ilman tarve
°C/°F Astetta Celsius/
astetta Fahrenheit
Lämpötila
dB Desibeli Suhteellisen äänenvoimakkuuden mitta
Ø Halkaisija Esim. ruuvin halkaisija, hiomalaikan halkaisija jne.
min-1
/n0 Kierrosluku Kierrosluku joutokäynnillä
.../min Kierroksia tai liikkeitä minuutissa Kierroksia, iskuja, ympyräliikkeitä jne. minuutissa
0 Asento: OFF Ei nopeutta, ei vääntömomenttia
Kierto vasemmalle/kierto oikealle Kiertosuunta
/■/UNF Kuusiokolo/neliökulma/
UNF-kierre
Työkalunpitimen laji
Nuoli Suorita liike nuolen suuntaan.
Varo-ohje Varoittaa käyttäjää vaaroilta.
Määräysmerkit Antaa ohjeita oikeasta käsittelystä, esim. lue
käyttöohje tai käytä suojalaseja.
Sivu: 133
Suomi–4
3 609 929 250 • (04.07) T
3 TOIMINTASELOSTUS
1 SDS-painike
2 Ohjauskahva
3 Ohjainlevyssä oleva kuusiokoloavain
4 Käynnistyskytkin (Vipukytkin)
5 Käynnistyskytkin
(Lukitus- tai kuolleen miehen kytkin)
6 Ilmanpoistoaukko äänenvaimentimineen
7 Letkunippa
8 Ilman tuloaukon putkiliitin
9 Heiluriliikkeen kykin
10 Ohjainlevy
11 Sahanterä (Vaihtotyökalu)
12 Ohjainrulla
13 Iskutanko
14 Kosketussuoja
Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina
kuulu toimitukseen.
Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu suorittamaan katkaisu, ja aukko-
sahauksia puuhun, muoviin, metalliin, keraamisiin laat-
toihin ja kumiin, tukevalla alustalla. Se soveltuu suorille
ja kaareville sahauksille jiirikulman ollessa jopa 45°. Sa-
hanteräsuositukset on otettava huomioon.
5
7
6
14
13
12
11
2
1
3
9
10
4
8
Sivu: 134
Suomi–5
3 609 929 250 • (04.07) T
Melu-/tärinätieto
Meluarvot mitattu EN ISO 15744 mukaan.
Värinän mittausarvo mitattu EN 28662 ja EN ISO 8662
mukaan.
Yleensä työkalun A-luokan melutaso on 76 dB(A).
Mittauksen epävarmuus K = 3 dB.
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A).
Käytä kuulosuojaimia!
Arvioitu tyypillinen kiihtyvyys on 4,0 m/s2
. Mittauksen
epävarmuus K = 1,6 m/s2
.
Todistus standardinmukaisuu-
desta
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote on alla lueteltujen standardien ja standar-
doimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 792,
seuraavien direktiivien määräysten mukaisesti:
98/37/EY.
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Tekniset tiedot
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Paineilmakäyttöinen pistosaha
Tilausnumero 0 607 561 ... ... 114 ... 116 ... 118 ... 120
Antoteho W
Hp
400
0,54
400
0,54
400
0,54
400
0,54
Iskuluku min-1
2400 2400 2200 2200
Isku mm 26 26 26 26
Sahaussyvyys
Puussa mm
in
85
2–3/8"
85
2–3/8"
85
2–3/8"
85
2–3/8"
Muovissa mm
in
30
1–1/4"
30
1–1/4"
30
1–1/4"
30
1–1/4"
Alumiinissa mm
in
15
3/4"
15
3/4"
15
3/4"
15
3/4"
Pehmeäteräksessä mm
in
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
Sahauskulma maks. 45° 45° 45° 45°
Lukittava kytkin ● – – –
Kuolleen miehen kytkin – ● – –
Vipukytkin – – ● ●
Kosketussuoja ● ● ● ●
Repimissuoja ● ● ● ●
Nimellispaine bar/psi 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91
Liitäntäkierre 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4" NPT
Letkun sisämitta mm
in
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
Ilmantarve kuormitettuna l/s
cfm
12,0
25,4
12,0
25,4
12,0
25,4
12,0
25,4
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
kg
lbs
1,8
3,3
1,8
3,3
1,8
3,3
1,8
3,3
Sivu: 135
Suomi–6
3 609 929 250 • (04.07) T
4 ASENNUS
Sahanteräsuositukset
Pistosaha toimitetaan erilaisilla sahanterillä. Valitse
seuraavasta taulukosta työhösi sopiva sahanterä.
Huomio: Pistosahaan sopivat vain yksinokkaiset sa-
hanterät (T-varsi).
Poista kosketussuoja!
Koteloon kiinnitetty kosketussuoja
14, estää koskettamasta sahanterää
11 työvaiheen aikana.
Sahanterän asennus
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Bosch-SDS-järjestelmä takaa yksinker-
taisen ja mukavan sahanterän vaihdon,
ilman lisätyökaluja.
Vältä ihokosketusta, kun vaihdat sahanterää ja
käytä moitteettomia suojakäsineitä. Sahanterä
saattaa kauan sahattaessa tulla hyvin kuumaksi.
Aseta heiluriliikkeen kytkin 9 asentoon
III sahanterän vaihtoa varten, koska
sahanterän asennus on helpoin tässä
asennossa.
Paina oranssinväristä SDS-painiketta 1 alaspäin.
Tämä vapauttaa ohjauskahvan 2.
Kierrä ohjauskahvaa 2 n. kolme kierrosta vasta-
päivään.
Paina sahanterä 11 iskutangon 13 aukkoon poikittain
sahaussuuntaan nähden. Iskutangossa on kaksi pien-
tä uraa, joihin Bosch-sahanterien ”T-kappaleet”‚ sopi-
vat täsmällisesti. Kierrä sahanterää 11 90° sahaus-
suuntaan ja paina se ohjainrullan uraan 12. Sahanterän
hampaat osoittavat nyt sahaussuuntaan. Vedä sahan-
terää 11 alaspäin.
Kierrä ohjauskahvaa 2 myötäpäivään, kunnes kuulet
sen lukkiutuvan tai naksahtavan kiinnitysmekanismiin.
Paina oranssinvärinen SDS-painike 1 takaisin ylös.
Ohjauskahva lukkiutuu tähän asentoon.
● soveltuu erityisesti
❍ soveltuu
T
244
D
T
144
DP
T
123
X
Täyspuulle ● ● –
Lastulevylle ❍ ● –
Muovipäällystetylle/pinnoitetulle
puukuitulevylle ❍ – –
Liimapuulle/puuyhdistemateriaalille ❍ – –
PVC:lle. muoville yleensä ● – –
Metallille – – ●
Pellille – – ●
14
11
9
1
2
13 11
12
1
2
Sivu: 136
Suomi–7
3 609 929 250 • (04.07) T
Tarkista, että sahanterät ovat tukevasti kiinni,
ennen kuin liität laitteen paineilman syöttöön. Sa-
hanterät, joita ei ole kiinnitetty oikein sitä varten ole-
vaan pidikkeeseen, voivat liukua irti ja menetät niiden
hallinnan.
Poistoilman ohjain
Poistoilman ohjaimella voit johtaa poistoilman pois työ-
kohteesta ilman poistoletkun kautta ja samalla saavut-
taa paras mahdollinen äänenvaimennus. Lisäksi pa-
rannat työnteon edellytyksiä, koska työkohteeseesi ei
enää likaannu öljypitoisesta ilmasta, eikä poistoilma
lennätä pölyä tai lastuja ilmaan.
Malli 0 607 561 114 / ... 116
Kierrä irti äänenvaimennin il-
manpoistoaukosta 6 ja asen-
na sen tilalle letkunippa 17.
Höllää ilman poistoletkun 16
letkunkiristintä 15 ja kiinnitä
ilman poistoletku letkunipan
17 yli letkunkiristimellä, tiu-
kentaen sitä hyvin.
Malli 0 607 561 118 / ... 120
Vaihtoehdot 1:
Käännä ilman pois-
toletku (keskellä) 18,
joka johtaa poistoil-
man työpaikaltasi, il-
man tuloletkun 19
yli. Liitä tämän jäl-
keen laite ilman syöt-
töön (katso kappale
Liitäntä ilman syöt-
töön) ja vedä poisto-
letku (keskellä) 18
asennetun ilman tu-
loletkun päälle lait-
teen päässä.
Vaihtoehdot 2: Johda poistoilma poistoilmasäiliöön,
kiinnittämällä ilman poistosarja (sivussa) 21. Ota huo-
mioon, että letkunippa 7 ei ole kierretty kiinni ilman tu-
loaukon putkiliittimeen 8 ja että tiivisterengas 20 aset-
tuu kotelon ja ilman poistosarjan väliseen
syvennykseen, jotta ulos virtaava ilma pääsee vain il-
man poistoletkuun. Kierrä seuraavaksi kiinni ilman
poistosarjan putkiliitin 22 tiukasti ilman tuloaukon put-
kiliittimeen 8 ja sitten letkunippa 7 putkiliittimeen 22.
Korvaa ilman poistosarjan äänenvaimennin 23 ilman
poistosarjan letkunipalla 17.
Höllää ilman poistoletkun 16 letkunkiristintä 15 ja kiin-
nitä ilman poistoletku letkunipan 17 yli letkunkiristimel-
lä, tiukentaen sitä hyvin.
Liitäntä ilman syöttöön
Laite on tarkoitettu 6,3 bar (91 psi) käyttöpaineelle.
Suurinta tehoa varten on letkun sisämitta 10 mm, ja
siinä on 1/4" NPT liitäntäkierre. Käytä korkeintaan 4 m
pitkiä johtoja, jotta laitteen täysi teho säilyy.
Syötettävän ilman tulee olla vapaa vieraista esineistä ja
kosteudesta, jotta laite säästyisi vaurioilta, likaantumi-
selta ja ruostumiselta.
Paineilman huoltoyksikön käyttö on välttämätön.
Tämä takaa paineilmatyökalujen moitteettoman toi-
minnan. Ota huomioon huoltoyksikön käyttöohje.
Kaikkien kalusteiden, liitäntäjohtojen ja letkujen täytyy
soveltua paineelle ja tarvittavalle ilmamäärälle.
Vältä tulojohtojen supistamista puristamalla, taittamal-
la tai venyttämällä!
Tarkista epävarmoissa tilanteissa paine ilman syöttö-
puolella manometrillä laitteen käydessä.
17
16
15
7
18
15
19
8
8
21
20
22
23
7
Sivu: 137
Suomi–8
3 609 929 250 • (04.07) T
Ilmansyötön liitäntä laitteeseen
Malli 0 607 561 118 / ... 120
Kierrä letkunippa 7 ilman tuloaukon putkiliittimeen 8.
Jotta laitteen sisällä olevat venttiilit eivät vaurioituisi, tu-
lisi sinun kiinnitettäessä ja irrotettaessa letkunippaa 7
pitää vastaan kiintoavaimella (22 mm) ilman tuloaukon
putkiliittimen 8 ulkonevasta osasta.
Höllää korkeintaan 4 m pitkän ilman tuloletkun 19 let-
kunkiristintä 15 ja kiinnitä ilman tuloletku letkunipan 7
yli letkunkiristimellä, tiukentaen sitä hyvin.
Kiinnitä aina ilman tuloletku 19 ensin laitteeseen,
ja vasta sen jälkeen huoltoyksikköön.
Käännä ilman tuloletku 19 liitäntänipan 24 yli ja kiinnitä
ilman tuloletku, tiukentamalla letkunkiristintä 15 hyvin.
Kierrä huoltoyksikön 26 ilman ulostuloaukkoon auto-
maattinen letkunliitin 25. Automaattiset letkunliittimet
mahdollistavat nopean liitännän ja katkaisevat ilman
syötön automaattisesti irrotettaessa.
Varo, ettei laite käynnisty tahattomasti liittäessäsi liitän-
tänipan 24 letkunliittimeen 25.
Malli 0 607 561 114 / ... 116
Kierrä letkunippa 7 ilman tuloaukon putkiliittimeen 8.
Jotta laitteen sisällä olevat venttiilit eivät vaurioituisi, tu-
lisi sinun kiinnitettäessä ja irrotettaessa letkunippaa 7
pitää vastaan kiintoavaimella (22 mm) ilman tuloaukon
putkiliittimen 8 ulkonevasta osasta.
Jos käytät poistosarjaa, tulee sinun kiertää letkunippa
7 poistosarjan (sivussa) 22 putkiliittimeen 21.
Höllää korkeintaan 4 m pitkän ilman tuloletkun 19 let-
kunkiristintä 15 ja kiinnitä ilman tuloletku letkunipan 7
yli letkunkiristimellä, tiukentaen sitä hyvin.
Kiinnitä aina ilman tuloletku 19 ensin laitteeseen,
ja vasta sen jälkeen huoltoyksikköön.
Käännä ilman tuloletku 19 liitäntänipan 24 yli ja kiinnitä
ilman tuloletku, tiukentamalla letkunkiristintä 15 hyvin.
Kierrä huoltoyksikön 26 ilman ulostuloaukkoon auto-
maattinen letkunliitin 25. Automaattiset letkunliittimet
mahdollistavat nopean liitännän ja katkaisevat ilman
syötön automaattisesti irrotettaessa.
Varo, ettei laite käynnisty tahattomasti liittäessäsi liitän-
tänipan 24 letkunliittimeen 25.
7
8
24
26
25
19
15
8
24
26
25
19
15
7
Sivu: 138
Suomi–9
3 609 929 250 • (04.07) T
5 KÄYTTÖ
Heiluriliike
Neljään asentoon asennettavissa ole-
van heiluriliikkeen ansiosta, voidaan
sahausnopeus, sahausteho ja sa-
hausjälki sovittaa parhaalla mahdolli-
sella tavalla työstettävälle materiaalil-
le. Voit muuttaa heiluriliikettä
heiluriliikkeen kytkimellä 9 myös ko-
neen ollessa käynnissä:
Suositus:
– Mitä hienomman ja puhtaamman sahausjäljen tulee
olla, sitä pienemmäksi tulee heiluriliike valita (0).
Mitä nopeampaa ja karkeampaa työn edistymistä
haluat, sitä suuremmaksi tulee heiluriliike asettaa
(III).
– Ohuita työkappaleita työstettäessä (esim. pelti) tai
veistä käytettäessä, tulee heiluriliike kytkeä pois
päältä.
– Kovat työkappaleet (esim. värimetalli kuten messin-
ki tai kupari), tulee työstää pienellä heiluriliikkeellä.
– Kovapuuhun ja muoviin tulisi käyttää keskisuurta
heiluriliikettä.
– Pehmeisiin materiaaleihin (esim. pehmeä puu) tai
sahattaessa syiden suunnassa käytetään suurta
heiluriliikettä.
Käyttöönotto
Laite toimii parhaiten 6,3 bar ylipaineella (91 psi), mi-
tattuna ilmantulossa laitteen toimiessa.
Käynnistys ja pysäytys
Ilmansyötön katketessa tai käyttöpaineen las-
kiessa tulee kone pysäyttää. Tarkista käyttö-
paine ja käynnistä kone uudelleen vasta, kun
optimaalinen käyttöpaine on saavutettu.
Malli 0 607 561 114 Lukittava kytkin
Käynnistys:
Paina käynnistyskytkintä 5 eteen-
päin.
Pysäytys:
Vedä käynnistyskytkintä 5 taakse-
päin, lukituksen vapauttamiseksi ja
laitteen pysäyttämiseksi.
Malli 0 607 561 116 Kuolleen miehen kytkin
Käynnistys:
Paina käynnistyskytkintä 5 ja pidä
se painettuna työn aikana.
Pysäytys:
Päästä käynnistyskytkin 5 vapaaksi.
Malli 0 607 561 118 / ... 120 Vipukytkin
Käynnistys:
Paina vipukytkintä 4 ja pidä se pai-
nettuna työn aikana.
Pysäytys:
Vapauta vipukytkin 4.
Sahanterän irrotus
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Vältä ihokosketusta, kun vaihdat sahanterää ja
käytä moitteettomia suojakäsineitä. Sahanterä
saattaa kauan sahattaessa tulla hyvin kuumaksi.
Aseta heiluriliikkeen kytkin 9 asentoon
III sahanterän irrotusta varten, koska
sahanterän asennus on helpoin tässä
asennossa.
Paina oranssinväristä SDS-painiketta 1 alaspäin.
Tämä vapauttaa ohjauskahvan 2.
Kierrä ohjauskahvaa 2 n. kolme kierrosta vasta-
päivään.
Paina sahanterää 11 kevyesti ohjauskahvan suuntaan,
kierrä sitä 90° ja vedä se irti iskutangosta 13.
Vaihe 0: ei heiluriliikettä
Vaihe I: pieni heiluriliike
Vaihe II: keskisuuri heiluriliike
Vaihe III: suuri heiluriliike
9
5
5
4
9
1
2
13
11
Sivu: 139
Suomi–10
3 609 929 250 • (04.07) T
Työskentelyohjeita
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Äkilliset kuormitukset johtavat kierrosluvun voimak-
kaaseen alenemiseen tai koneen pysähtymiseen, mut-
ta ei vahingoita moottoria.
Ilmansyötön katketessa tai käyttöpaineen las-
kiessa tulee kone pysäyttää. Tarkista käyttö-
paine ja käynnistä kone uudelleen vasta, kun
optimaalinen käyttöpaine on saavutettu.
Käytä ainoastaan työstettävään materiaaliin so-
veltuvaa sahanterää. Sahanterän tulee yli-
mmässä asennossaan ylettyä vähintään 10 %
materiaalipaksuuden yli. Vain tällöin sahanterä ei
väänny materiaalissa ja voit aikaansaada täsmällisiä
sahauksia.
Liian voimakas syöttö alentaa huomattavasti laitteen
tehokkuutta ja lyhentää sahanterän elinikää. Terävät
vaihtotyökalut antavat hyvän sahaustehon ja säästävät
työkalua.
Käytä pienten tai ohuiden työkappaleiden työs-
töön aina tukevaa alustaa tai sahapöytää. Ohuet
työkappaleet voivat sahattaessa taipua tai ruveta tä-
risemään, jolloin niitä ei enää voi kontrolloida.
Sahauskulman asetus
Ohjainlevyä 10 voidaan säätää sahauskulman muutta-
miseksi 45° asti.
Avaa lukitusruuvi 29 ohjainlevyssä 10 olevalla kuusio-
koloavaimella 3 kiertämällä sitä muutama kierros
vastapäivään. Työnnä ohjainlevy 10 sahanterän suun-
taan ja kallista sitä vasemmalle tai oikealle haluttuun
sahauskulmaan.
Sahauskulman karkean asetuksen jälkeen kiristät luki-
tusruuvin 29 niin paljon, että ohjainlevyä 10 juuri ja juuri
vielä voi säätää. Säädä sahauskulma tarkasti.
Kulma-asteet 0°, 15°, 30° ja 45° on merkitty sahaus-
kulma-asteikkoon 28 Myös kaikki väliasennot ovat
mahdollisia. Tarkkaa sahauskulman asetusta varten
tarvitset kulmamitan 30. Kiristä lukitusruuvi 29 kuusio-
koloavaimella 3.
0°-asennon (sahanterä pystysuorassa) säädät vetä-
mällä ohjainlevy 10 taaksepäin, kunnes se tarttuu koh-
distusnokkiin 27. Paina ohjainlevyä 10 moottorin suun-
taan kohdistusnokkia 27 vastaan ja kiristä lukitusruuvi
29.
Sahaus reunan läheltä
Voit siirtää ohjainlevyn 10 taakse, jos sinun täytyy sa-
hata reunan läheltä:
Kierrä lukitusruuvia 29 ohjainlevyssä 10 olevalla kuu-
siokoloavaimella 3 kokonaan ulos vastapäivään. Nosta
ylös ohjainlevy 10 ja siirrä sitä taaksepäin niin, että lu-
kitusruuvi 29 voidaan kiertää taaempaan kierteeseen
31. Kiristä sitten lukitusruuvia 29 kevyesti, paina oh-
jainlevyä 10 sahanterän suuntaan ja kiristä ohjainlevy
kiinni paikoilleen.
Sahaus reunan läheltä voidaan tehdä vain sahan-
terän ollessa pystysuorassa (0°-asento). Tällöin
ei ympyräohjaimella varustettua suuntaisohjain-
ta 34 voida käyttää.
27
28 3
29
10
30
10
29
31
27
3
Sivu: 140
Suomi–11
3 609 929 250 • (04.07) T
Huomio: Kevyeen sahaukseen erityisen ahtaissa pai-
koissa voidaan ohjauskahva 2 irrottaa:
Paina oranssinväristä SDS-painiketta 1 lukituspisteen
ohi alaspäin ja vedä samanaikaisesti ohjauskahvaa 2
irti ylöspäin.
Kun tahdot asentaa ohjauskahvan takaisin: Siirrä SDS-
painike 1 ylös lähtöasentoon. Aseta kahva 2 paikoil-
leen ja paina sitä, mahdollisesti kevyesti kiertäen,
alaspäin, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.
Samansuuntaiset sahaukset
Ympyräohjaimella varustettua suuntaisohjainta 34
käyttäen voit sahata samansuuntaisia sahauksia
30 mm (1,2") materiaalipaksuuteen asti.
Höllää lukitusruuvia 33 ja työnnä asteikko ohjaimen 32
läpi ohjainlevyyn 10. Työnnä asteikko ohjaimeen sa-
mansuuntaisten sahausten etäisyyttä vastaava matka.
Asteikkoarvo ohjainlevyn sisäreunassa on ratkaiseva.
Samansuuntaisia sahauksia voidaan suorittaa korkein-
taan 20 cm etäisyydelle toisistaan. Kiristä lukitusruuvi
33 halutun asteikkoarvon kohdalle.
Ympyräohjain
Suuntaisohjainta 34 käyttäen voit sahata ympyrän-
muotoisia aukkoja aina 30 mm (1,2") materiaalipak-
suuteen asti.
Poista lukitusruuvi 33 ja käännä suuntaisohjain. Asen-
na lukitusruuvi uudelleen toiselle puolelle. Työnnä as-
teikko ohjainlevyn 32 ohjaimen 10 läpi. Vedä keskitys-
kärki 35 irti ja aseta se sahanterän korkeudella olevaan
aukkoon. Poraa reikä sahattavan kohdan keskelle,
keskityskärjen 35 paikallaan pysymistä varten ja aseta
säde ohjainlevyn 10 sisäreunan mukaan lukitusruuvilla
33.
Huomio: Käytä kapeita sahanteriä jyrkkiä kaarteita
varten.
1
2
34
33
32
10
34
33
32
35
10
Sivu: 141
Suomi–12
3 609 929 250 • (04.07) T
Repimissuoja
Repimissuoja 36 estää pinnan repeytymisen sahatta-
essa.
Paina repimissuoja 36 altapäin ohjainlevyyn 10. Voit
käyttää repimissuojaa 36 seuraavien sahanterätyyppi-
en kanssa: T 101 B, T 101 D, T 244 D, T 301 CD,
T 301 DL.
Jäähdytys-/voiteluaineet
Metallia sahattaessa, tulisi materiaalin kuumenemisen
takia sahausviivaa pitkin käyttää jäähdytys- tai voitelu-
ainetta.
6 HUOLTO JA HOITO
Huolto
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin
huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin
vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvitta-
vat korjaukset.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tilausnumero, joka löytyy laitteen mallikilves-
tä.
Puhdista säännöllisesti laitteen il-
man tuloaukossa oleva sihti. Kier-
rä irti letkunippa 7 ja poista pöly-
ja likahiukkaset sihdistä. Asenna
seuraavaksi letkunippa tiukasti ta-
kaisin.
Jotta laitteen sisällä olevat venttiilit
eivät vaurioituisi, tulisi sinun kiinnitettäessä ja irrotetta-
essa letkunippaa 7 pitää vastaan kiintoavaimella
(22 mm) ilman tuloaukon putkiliittimen 8 ulkonevasta
osasta.
Paineilmassa olevat vesi- ja likahiukka-
set aiheuttavat ruostumista ja kulutta-
vat lamelleja, venttiilejä jne. Tämän es-
tämiseksi, tulisi ilman tuloaukkoon
täyttää 8 pisaraa moottoriöljyä. Liitä lai-
te taas ilman syöttöön ja anna sen käy-
dä 5–10 s, jona aikana keräät ulostulevan öljyn rie-
puun. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tulisi
aina suorittaa tämä toimenpide.
Kaikissa Bosch-paineilmalaitteissa, jotka eivät kuulu
CLEAN-sarjaan (erikoinen paineilmamoottori, joka toi-
mii öljyttömällä paineilmalla) tulisi läpivirtaavaan paine-
ilmaan sekoittaa öljysumu. Tähän tarvittava paineilma-
voitelulaite sijaitsee laitteen eteen kytketyssä
paineilman huoltoyksikössä (tarkemmat tiedot saat
kompressorivalmistajalta).
Voitele silloin tällöin ohjainrullaa 12 muutamalla öljypi-
saralla ja tarkista, ettei se ole kulunut. Jos ohjainrullas-
sa 12 jo näkyy kulumisen merkkejä, tulisi antaa am-
mattihenkilön tai Bosch-sopimushuollon vaihtaa se.
Laitteen suoraan voiteluun tai huoltoyksikössä sekoi-
tettavaksi, tulisi käyttää SAE 10 tai SAE 20 moottoriöl-
jyä.
Noin 150 käyttötunnin jälkeen tulee vaihteisto puhdis-
taa ensimmäisen kerran, tämän jälkeen 300
käyttötunnin välein. Jokaisen puhdistuksen jälkeen tu-
lee vaihteisto voidella erikois-vaihteistorasvalla.
Erikois-koneistorasva 225 ml . . . . . . . 3 605 430 009
Moottorilamellit tulisi säännöllisesti antaa ammattihen-
kilön tarkistettavaksi ja tarvittaessa ne on vaihdettava.
Jätä huolto- ja korjaustyöt vain koulutetun am-
mattihenkilön suoritettaviksi. Täten varmistat, että
laite säilyy turvallisena.
Bosch-huolto hoitaa nämä työt nopeasti ja luotetta-
vasti.
Huolehdi voitelu- ja puhdistusaineiden hä-
vityksestä ympäristöystävällisesti. Noudata
lakisääteisiä määräyksiä.
36
10
7
8
Sivu: 142
Suomi–13
3 609 929 250 • (04.07) T
Lisätarvikkeet
Kaikkiin pistosahoihin on olemassa erilaisia sahanteriä.
Tietoja koko laatutarvikeohjelmasta saat Internetistä
osoitteesta www.bosch-pt.com ja
www.boschproductiontools.com tai kauppiaaltasi.
Huolto
Robert Bosch GmbH vastaa tämän koneen sopimuk-
senmukaisesta toimituksesta lakisääteisten/kansallis-
ten määräysten puitteissa. Ota konetta koskevissa
reklamaatioissa yhteys alla oleviin:
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Hävitys
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti val-
kaistusta uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa on
merkinnät.
Kun laitteesi ei enää ole toimintakelpoinen tulee se vie-
dä kierrätyskeskukseen tai palauttaa myyjäliikkeeseen
tahi valtuutettuun Bosch-asiakaspalveluun.
Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 607 561 114 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 607 561 114

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 607 561 114, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 607 561 114 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 607 561 114 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.