Bosch 0 607 450 795 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 607 450 795 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: 0 607 450 795
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 81
Suomi–1
3 609 929 A45 • (05.09) T
1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMATYÖKALUJA VARTEN
Lue kaikki ohjeet ja noudata nii-
tä. Jos alla olevia turvallisuusohjeita
ei noudateta, saattaa se johtaa
sähköiskuun, tulipalovaaraan tai vakaviin loukkaantu-
misiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin.
Seuraavassa tekstissä käytetty käsite ”paineilmalaite”
tai ”laite” viittaa tässä käyttöohjeessa mainittuihin
paineilmalaitteisiin.
Työpaikka
Pidä työpaikkasi puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympä-
ristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Työkappaletta työstettäessä saattaa muodos-
tua kipinöitä, jotka sytyttävät pölyn tai höyryt.
Pidä katsojat, lapset ja muut henkilöt loitolla työ-
kohteesta, käyttäessäsi laitetta. Voit menettää lait-
teesi hallinnan toisten henkilöiden harhauttamana.
Paineilmalaitteiden turvallisuus
Käytä DIN ISO 8573-1 laatuluokan 5 paineilmaa
ja lähellä laitetta sijaitsevaa erillistä huoltoyksik-
köä. Syötettävän paineilman tulee olla vapaa epäpuh-
tauksista ja kosteudesta, jotta laite varjeltuisi vaurioilta,
likaantumiselta ja ruostumiselta.
Tarkista liitokset ja syöttöjohdot. Kaikkien huolto-
yksikköjen, liittimien ja letkujen tulee painekestoisuu-
deltaan ja ilmamäärältään vastata laitteen teknisiä tie-
toja. Liian alhainen paine haittaa laitteen toimintaa, liian
korkea paine saattaa johtaa ainevahinkoihin ja louk-
kaantumisiin.
Suojaa letkuja taittumiselta, puristumiselta,
liuottimilla ja teräviltä reunoilta. Pidä letkut loitol-
la kuumuudesta, öljystä ja pyörivistä osista.
Vaihda viipymättä vaurioitunut letku uuteen. Vau-
rioitunut syöttöletku voi aikaansaada sen, että paine-
ilmaletku lyö ympäriinsä ja aiheuttaa loukkaantumista.
Ilmaan lennähtävät pöly ja lastut voivat aiheuttaa vai-
keita silmävaurioita.
Tarkista aina, että letkunkiinnittimet ovat hyvin
kiristettyjä. Huonosti kiristetyt tai vialliset letkukiinnit-
timet saattavat vuotaa ilmaa hallitsemattomasti.
Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
suhtaudu järkevästi laitteella suoritettavaan työ-
hön. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden,
alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus laitetta käytettäessä saattaa johtaa
vakaviin loukkaantumisiin.
Käytä suojavaatteita ja aina suojalaseja. Turvalli-
suusvaatetuksen käyttö, kuten pölynsuojanaamari, lui-
sumattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
riippuen laitteen laadusta ja käytöstä, pienentävät
loukkaantumisriskiä.
Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että käynnistyskytkin on asennossa ”OFF”,
ennen kuin liität laitteen ilmansyöttöletkuun. Jos
pidät sormen käynnistyskytkimellä laitetta kantaessasi,
tai liität laitteen paineilmaan käynnistyskytkimen olles-
sa asennossa ”ON”, saattaa se johtaa tapaturmiin.
Poista säätötyökalut, ennen kuin otat laitteen
käyttöön. Säätötyökalu, joka sijaitsee laitteen pyöri-
vässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi tukevasta seisoma-
asennosta, ja varmista aina tasapaino. Tukeva
seisoma-asento ja kehon sopiva asento mahdollistaa
laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilan-
teissa.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita. Älä
käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet loitolla laitteen liikkuvista
osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat ta-
kertua liikkuviin osiin.
Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty, ja että nii-
tä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyt-
tö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Älä vedä poistoilmaa suoraan keuhkoihin. Vältä
poistoilman joutumista silmiin. Paineilmatyökalun
poistoilma voi sisältää vettä, öljyä, metallihiukkasia tai
epäpuhtauksia kompressorista. Nämä voivat olla ter-
veydelle haitallisia.
Paineilmalaitteiden huolellinen käsittely ja
käyttö
Käytä kiinnityslaitteita tai ruuvipuristinta työkap-
paleen pitämiseksi paikallaan. Jos pidät työkappa-
letta kädessä tai painat sitä kehoa vasten, et pysty kä-
sittelemään laitetta turvallisesti.
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhösi kyseiseen
työhön tarkoitettua laitetta. Sopivaa laitetta käyttä-
en työskentelet paremmin ja varmemmin mainitulla
tehoalueella.
Älä koskaan käytä laitetta, jonka käynnistyskyt-
kin on viallinen. Laite, jota ei enää voida käynnistää
ja pysäyttää, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
bu_3609929A45_t.fm Seite 1 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16
Sivu: 82
Suomi–2
3 609 929 A45 • (05.09) T
Säilytä paineilmalaitteet poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöi-
den käyttää paineilmalaitetta, jotka eivät tunne
sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Paineilmalaitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
Hoida paineilmalaitteesi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä
ole puristuksessa, sekä että siinä ei ole murtu-
neita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti paineilmalaitteen toimin-
taan. Anna korjata vialliset osat, ennen kuin otat
laitteen uudelleen käyttöön. Monen tapaturman
syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
Pidä paineilmatyökalut puhtaina. Huolellisesti hoi-
dettuja paineilmatyökaluja on helpompi käyttää ja ne
ovat paremmin hallittavissa.
Käytä paineilmalaitteita, tarvikkeita, vaihtotyö-
kaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla,
jota on säädetty erityisesti kyseiselle laitemallil-
le. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suori-
tettava toimenpide. Paineilmalaitteen käyttö muu-
hun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöi-
den korjata paineilmalaite ja salli korjauksiin
käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Täten var-
mistat, että paineilmalaite säilyy turvallisena.
2 LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET
RÄIKKÄRUUVINVÄÄNNINTÄ VARTEN
Vältä kosketusta jännitteellisen joh-
don kanssa. Laite ei ole eristetty, ja
kosketus jännitteelliseen johtoon voi
johtaa sähköiskuun.
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny pai-
kallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjoh-
toon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasu-
putken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen.
Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahin-
koa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Katkaise virtapiiri kaikista sulakkeista tai katkai-
sijoista, joista menee syöttöä työalueelle, ennen
kuin poraat, leikkaat tai kiinnität jotain siihen.
Näin vältyt sähköiskulta.
Käytä yksinomaan moitteettomassa kunnossa
olevia, kulumattomia vaihtotyökaluja. Vialliset
vaihtotyökalut voivat esimerkiksi katketa ja aiheuttaa
loukkaantumista ja aineellista vahinkoa.
Tarkista, vaihtotyökalua asentaessasi, että vaih-
totyökalun varsi istuu tiukasti työkalunpitimessä.
Ellei vaihtotyökalun vartta ole työnnetty tarpeeksi tiu-
kasti työkalunpitimeen, saattaa se irrota uudelleen, jol-
loin sitä ei enää voida hallita.
Aseta vaihtotyökalu mutteriin/ruuviin ainoastaan
laitteen ollessa pysähdyksissä. Pyörivä vaihtotyö-
kalu lipsuu helposti mutterista/ruuvista.
Ole varovoinen kiertäessäsi sisään pitkiä ruuve-
ja. Riippuen ruuvimallista ja käytetystä ruuvaus-
kärjestä on olemassa luiskahtamisvaara. Usein
pitkiä ruuvia ei voida hallita hyvin, ja on olemassa vaa-
ra, että työkalu luiskahtaa ruuvia kiristettäessä, mikä
saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Tarkista asetettu kiertosuunta, ennen kuin käyn-
nistät laitteen. Jos esimerkiksi tahdot kiertää auki
ruuvin ja kiertosuunta on asetettu niin, että ruuvi kiertyy
sisään, saattaa se johtaa laitteen äkilliseen hallitsemat-
tomaan liikkeeseen.
Älä koskaan käynnistä laitetta kantaessasi sitä.
Pyörivä työkalunpidin saattaa kiertää vaatteen tai hiuk-
set itseensä ja aiheuttaa loukkaantumista.
Jos tahdot käyttää laitetta ripustus- tai kiinnitys-
laitteessa, tulee sinun ensin kiinnittää se kysei-
seen laitteeseen ja vasta sen jälkeen liittää syöt-
töilma. Täten vältät laitteen tahattoman
käynnistyksen.
Tarkista säännöllisesti ripustussangan ja ripustuslait-
teen säpin kunto.
Smirgelillä hiottaessa, sahatta-
essa, hiottaessa, porattaessa ja
vastaavissa töissä syntyvä pöly
saattaa olla karsinogeenista, hedelmällisyyteen
kielteisesti vaikuttavaa ja perintötekijöitä muut-
tavaa. Eräät näissä pölyissä esiintyvät aineet ovat:
– Lyijy lyijypitoisissa maaleissa ja lakoissa;
– kidemuotoinen piimaa tiileissä, sementissä ja muis-
sa muurausaineissa;
– arseeni ja kromaatti kemiallisesti käsitellyssä puus-
sa.
Sairastumisen riski riippuu siitä, miten usein näille
aineille altistuu. Vaaran pienentämiseksi, tulisi tehdä
työtä vain hyvin tuuletetuissa huoneissa ja käyttää so-
veltuvaa suojavarustusta (esim. erityisesti tähän tarkoi-
tukseen kehitetyt hengityssuojaimet, jotka suodattavat
pois pienimmätkin hiukkaset).
bu_3609929A45_t.fm Seite 2 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16
Sivu: 83
Suomi–3
3 609 929 A45 • (05.09) T
MERKKEJÄ
Tärkeä ohje: Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi laitettasi. Opettele merkit ja niiden
merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään laitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Nimi Merkitys
Nm
ft-lbs
Newtonmetri
foot-pounds (jalka-naula)
Energiayksikkö, vääntömomentti
kg
lbs
Kilogramma
pounds (naula)
Massa, paino
mm
in
Millimetri
inches (tuuma)
Pituus
min; s Minuutit; sekunnit Aika, kesto
bar
psi
bar
pounds per square inch
(bar/naula/neliötuuma)
Ilmanpaine
l/s
cfm
Litraa sekunnissa
cubic feet/minute
(kuutiojalka/minuutti)
Ilman tarve
dB Desibeli Suhteellisen äänenvoimakkuuden mitta
Ø Halkaisija Esim. ruuvin halkaisija, hiomalaikan halkaisija jne.
min-1
; n0 Kierrosluku Kierrosluku joutokäynnillä
Kierto vasemmalle/kierto oikealle Kiertosuunta
■ Neliökulma Työkalunpitimen laji
Nuoli Suorita liike nuolen suuntaan.
Varo-ohje Varoittaa käyttäjää vaaroilta.
Määräysmerkit Antaa ohjeita oikeasta käsittelystä, esim. lue käyt-
töohje tai käytä suojalaseja.
bu_3609929A45_t.fm Seite 3 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16
Sivu: 84
Suomi–4
3 609 929 A45 • (05.09) T
3 TOIMINTASELOSTUS
1 Suunnanvaihtokytkin
2 Letkunippa
3 Ilman tuloaukon putkiliitin
4 Vipukytkin
5 Ilmanpoistoaukko äänenvaimentimineen
6 Työkalunpidin
7 Vaihtotyökalu (esim. ruuvaushylsy)
Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina
kuulu toimitukseen.
Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu ruuvien sisään- ja uloskiertämiseen
sekä muttereiden kiristämiseen ja avaamiseen maini-
tulla mitta- ja tehoalueella.
1
6
7
5
4
3
2
bu_3609929A45_t.fm Seite 4 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16
Sivu: 85
Suomi–5
3 609 929 A45 • (05.09) T
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätieto
Meluarvot mitattu EN ISO 15744 mukaan.
Värinän mittausarvo mitattu EN 28662 ja EN ISO 8662
mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Äänenpaine 91,5 dB(A);
Äänen tehotaso 104 dB(A).
Mittauksen epävarmuus K = 3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Tyypillinen käteen ja käsivarteen kohdistuva tärinä on
alle 2,5 m/s2
. Mittauksen epävarmuus K = 1,2 m/s2
.
Todistus standardinmukaisuu-
desta
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote on alla lueteltujen standardien ja standar-
doimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 792,
seuraavien direktiivien määräysten mukaisesti:
98/37/EY.
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Paineilmaräikkäruuvinväännin
Tuotenumero 0 607 450 ... ... 794 ... 795
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
160 160
Suositeltava vääntömomentti Nm
ft-lbs
60
44
60
44
Kiristysmomentti Nm
ft-lbs
70
52
70
52
Suurin ruuvin-Ø mm M10 M10
Kiertosuunta
Työkalunpidin ■ 3/8" ■ 1/2"
Nimellispaine bar/psi 6,3/91 6,3/91
Liitäntäkierre 1/4" NPT 1/4" NPT
Letkun sisämitta mm
in
10
3/8"
10
3/8"
Ilmantarve kuormitettuna l/s
cfm
8
17
8
17
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
kg
lbs
1,30
2,86
1,30
2,86
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
bu_3609929A45_t.fm Seite 5 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16
Sivu: 86
Suomi–6
3 609 929 A45 • (05.09) T
4 ASENNUS
Poistoilman ohjain
Äänenvaimentimella 5 varustettu ilmanpoistoaukko on
renkaassa, jota voi kiertää 360°. Kierrä rengasta niin,
että et suoraan hengitä poistoilmaa.
Liitäntä ilman syöttöön
Laite on tarkoitettu 6,3 bar (91 psi) käyttöpaineelle.
Suurinta tehoa varten letkun sisämitta on 10 mm, ja
siinä on 1/4" NPT liitäntäkierre. Käytä korkeintaan 4 m
pitkiä johtoja, jotta laitteen täysi teho säilyy.
Syötettävän ilman tulee olla vapaa vieraista esineistä ja
kosteudesta, jotta laite säästyisi vaurioilta, likaantumi-
selta ja ruostumiselta.
Paineilman huoltoyksikön käyttö on välttämätön.
Tämä takaa paineilmatyökalujen moitteettoman toi-
minnan. Ota huomioon huoltoyksikön käyttöohje.
Kaikkien kalusteiden, liitäntäjohtojen ja letkujen täytyy
soveltua kyseiselle paineelle ja tarvittavalle ilmamääräl-
le.
Vältä tulojohtojen supistamista puristamalla, taittamal-
la tai venyttämällä!
Tarkista epävarmoissa tilanteissa paine manometrilla
ilman syöttöpuolella, laitteen käydessä.
Ilmansyötön liitäntä laitteeseen
Kierrä letkunippa 2 ilman tuloaukon putkiliittimeen 3.
Höllää korkeintaan 4 m pitkän ilman tuloletkun 9 let-
kunkiristintä 8 ja kiinnitä ilman tuloletku letkunipan 2 yli
letkunkiristimellä, tiukentaen sitä hyvin.
Kiinnitä aina ilman tuloletku 9 ensin laitteeseen,
ja vasta sen jälkeen huoltoyksikköön.
Käännä ilman tuloletku 9 liitäntänipan 10 yli ja kiinnitä
ilman tuloletku, tiukentamalla letkunkiristintä 8 hyvin.
Kierrä huoltoyksikön 12 ilman ulostuloaukkoon auto-
maattinen letkunliitin 11. Automaattiset letkunliittimet
mahdollistavat nopean liitännän ja katkaisevat ilman
syötön automaattisesti irrotettaessa.
Varo, ettei laite käynnisty tahattomasti liittäessäsi liitän-
tänipan 10 letkunliittimeen 11.
3
2
12
11
10
8
9
bu_3609929A45_t.fm Seite 6 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16
Sivu: 87
Suomi–7
3 609 929 A45 • (05.09) T
5 KÄYTTÖ
Työkalunvaihto
Tarkista, vaihtotyökalua asentaessasi, että vaih-
totyökalun varsi istuu tiukasti työkalunpitimessä.
Ellei vaihtotyökalun vartta ole työnnetty tarpeeksi sy-
välle työkalunpitimeen, saattaa se liukua takaisin ulos,
jolloin sitä ei enää voida hallita.
Vaihtotyökalun asennus
Paina työkalunpitimen 6 nelikulmassa sijaitsevaa tap-
pia sisään, esim. kapealla ruuvitaltalla, ja työnnä vaih-
totyökalu 7 nelikulmaan. Tarkista, että tappi lukkiutuu
vaihtotyökalun aukkoon.
Vaihtotyökalun irrotus
Paina vaihtotyökalun 7 aukossa oleva tappi sisään, ja
vedä irti vaihtotyökalu työkalunpitimestä 6.
Käyttöönotto
Laite toimii parhaiten 6,3 bar ylipaineella (91 psi), mi-
tattuna ilmantulossa laitteen toimiessa.
Tarkista asetettu kiertosuunta, ennen kuin käyn-
nistät laitteen. Jos esimerkiksi tahdot kiertää auki
ruuvin ja kiertosuunta on asetettu niin, että ruuvi kiertyy
sisään, saattaa se johtaa laitteen äkilliseen hallitsemat-
tomaan liikkeeseen.
Kiertosuunnan asetus
Kierto oikealle:
Käännä suunnanvaihtokytkin 1 vastapäivään suun-
taan F (Forward).
Kierto vasemmalle:
Käännä suunnanvaihtokytkin 1 vastapäivään suun-
taan R (Reverse).
Käynnistys ja pysäytys
Jos laite ei käynnisty, esim. pidemmän käyttötauon jäl-
keen, tulee ilman syöttö katkaista ja moottoria kiertää
työkalunpitimestä 6 useamman kierroksen. Tämä
poistaa tartuntavoiman.
Käynnistys:
Paina vipukytkintä 4 ja pidä se pai-
nettuna työn aikana. Kevyt painallus
aikaansaa alhaisen kierrosluvun ja
mahdollistaa pehmeän, hallitun
käynnistyksen. Täten voidaan valita
edullisin kierrosluku kulloinkin suori-
tettavalle työlle.
Pysäytys:
Vapauta vipukytkin 4.
Työskentelyohjeita
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Äkilliset kuormitukset johtavat kierrosluvun voimak-
kaaseen alenemiseen tai koneen pysähtymiseen, mut-
ta eivät vahingoita moottoria.
Ilmansyötön katketessa tai käyttöpaineen las-
kiessa tulee kone pysäyttää. Tarkista käyttö-
paine ja käynnistä kone uudelleen vasta, kun
optimaalinen käyttöpaine on saavutettu.
6
7
1
4
bu_3609929A45_t.fm Seite 7 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16
Sivu: 88
Suomi–8
3 609 929 A45 • (05.09) T
6 HUOLTO JA HOITO
Huolto
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin
huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin
vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvitta-
vat korjaukset.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen tyyppikil-
vestä.
Puhdista säännöllisesti laitteen il-
man tuloaukossa oleva sihti. Kier-
rä irti letkunippa 2 ja poista pöly- ja
likahiukkaset sihdistä. Asenna
seuraavaksi letkunippa tiukasti ta-
kaisin.
Paineilmassa olevat vesi- ja likahiukkaset
aiheuttavat ruostumista ja kuluttavat la-
melleja, venttiilejä jne. Tämän estämiseksi,
tulisi ilman tuloaukkoon 3 täyttää muuta-
ma pisaraa moottoriöljyä. Liitä laite taas il-
man syöttöön ja anna sen käydä 5–10 s, jona aikana
keräät ulostulevan öljyn riepuun. Jos laitetta ei käy-
tetä pitkään aikaan, tulisi aina suorittaa tämä toi-
menpide.
Kaikissa Bosch-paineilmalaitteissa, jotka eivät kuulu
CLEAN-sarjaan (erikoinen paineilmamoottori, joka toi-
mii öljyttömällä paineilmalla) tulisi läpivirtaavaan paine-
ilmaan sekoittaa öljysumu. Tähän tarvittava paineilma-
voitelulaite sijaitsee laitteen eteen kytketyssä
paineilman huoltoyksikössä (tarkemmat tiedot saat
kompressorivalmistajalta).
Laitteen suoraan voiteluun tai huoltoyksikössä sekoi-
tettavaksi, tulisi käyttää SAE 10 tai SAE 20 moottoriöl-
jyä.
Noin 150 käyttötunnin jälkeen tulee vaihteisto puhdis-
taa ensimmäisen kerran, tämän jälkeen 300 käyttötun-
nin välein. Jokaisen puhdistuksen jälkeen tulee vaih-
teisto voidella erikois-vaihteistorasvalla.
Erikois-koneistorasva 225 ml . . . . . . . 3 605 430 009
Moottorilamellit tulisi säännöllisesti antaa ammattihen-
kilön tarkistettavaksi ja tarvittaessa ne on vaihdettava.
Jätä huolto- ja korjaustyöt vain koulutetun am-
mattihenkilön suoritettaviksi. Täten varmistat, että
laite säilyy turvallisena.
Bosch-huolto hoitaa nämä työt nopeasti ja luotetta-
vasti.
Huolehdi voitelu- ja puhdistusaineiden hävityk-
sestä ympäristöystävällisesti. Noudata lakisää-
teisiä määräyksiä.
Lisätarvikkeet
Tietoja koko laatutarvikeohjelmasta saat Internetistä
osoitteesta www.bosch-pt.com ja
www.boschproductiontools.com tai kauppiaaltasi.
Huolto
Robert Bosch GmbH vastaa tämän koneen sopimuk-
senmukaisesta toimituksesta lakisääteisten/kansallis-
ten määräysten puitteissa. Ota konetta koskevissa
reklamaatioissa yhteys alla oleviin:
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Hävitys
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti val-
kaistusta uusiopaperista.
Kun laitteesi ei enää ole toimintakelpoinen tulee se vie-
dä kierrätyskeskukseen tai palauttaa myyjäliikkeeseen
tahi valtuutettuun Bosch-asiakaspalveluun.
Pidätämme oikeuden muutoksiin
3
2
bu_3609929A45_t.fm Seite 8 Dienstag, 30. August 2005 4:13 16

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 607 450 795 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 607 450 795

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 607 450 795, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 607 450 795 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 607 450 795 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.