Bosch 0 607 450 629 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 607 450 629 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: 0 607 450 629
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 95
96 | Suomi 3 609 929 B04 • 26.10.06
Paineilmatyökalut – yleiset
turvallisuusohjeet
Lue ja noudata kaikki ohjeet. Jos
alla olevia turvallisuusohjeita ei nouda-
teta, saattaa se johtaa sähköiskuun, tulipalovaaraan tai
vakaviin loukkaantumisiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin.
1) Työturvallisuus
a) Työpiste on pidettävä puhtaana ja valais-
tava kunnolla. Epäjärjestys ja huono valaistus
työkohteessa voivat johtaa tapaturmiin.
b) Paineilmatyökalua ei saa käyttää räjäh-
dysvaarallisissa tiloissa, joissa säilytetään
palavia nesteitä tai kaasuja tai joissa
vapautuu palavaa pölyä. Työkappaletta työs-
tettäessä voi syntyä kipinöintiä, jolloin pöly tai
höyrystynyt neste tai kaasu voi syttyä.
c) Ulkopuoliset, varsinkin lapset, on pidet-
tävä pois työkohteesta, kun paineilmatyö-
kalu on käytössä. Paineilmatyökalun hallinnan
menettää helposti, jos huomio kiinnittyy ympärillä
oleviin henkilöihin.
2) Paineilmatyökalujen turvallisuus
a) Paineilman on vastattava laatuluokkaa 5
(DIN ISO 8573-1 -standardi), paineilmatyö-
kalun lähellä on oltava erillinen huoltoyk-
sikkö. Paineilma ei saa olla kosteaa eikä sen
seassa saa olla kiintoesineitä, mikä voisi vioittaa
tai liata paineilmatyökalua tai aiheuttaa sen ruos-
tumisen.
b) Tarkasta liitännät ja paineilman syöttöput-
ket. Huoltoyksikköjen, pikaliittimien ja letkujen
on vastattava teknisissä tiedoissa mainittuja
paine- ja ilmamäärän lukemia. Työkalun teho las-
kee, jos paine on liian alhainen, liian korkea paine
puolestaan voi vioittaa työkalua tai aiheuttaa työ-
tapaturman.
c) Letkut eivät saa taittua tai puristua
kasaan, ne on suojattava liuotinaineilta
sekä teräviltä reunoilta. Letkut on suojat-
tava kuumuudelta, öljyltä ja pyöriviltä
osilta. Vioittunut letku on uusittava välittö-
mästi. Jos paineilman syöttöputki on vioittunut,
sen seurauksena paineilmaletku voi heittelehtiä
edestakaisin ja aiheuttaa tapaturman vaaran.
Ilmassa sinkoileva pöly ja lastut voivat silmiin jou-
tuessaan aiheuttaa pahoja vammoja.
d) Katso, että letkut on aina kiristetty kun-
nolla kiinni. Jos letkukiristimet jäävät löysälle
tai ovat vioittuneet, paineilma pääsee virtaamaan
ulos letkuliitännästä.
3) Henkilökohtainen turvallisuus
a) Muista aina keskittyä työhön vaihe vai-
heelta ja käsittele paineilmatyökalua jär-
kevästi ja johdonmukaisesti. Paineilma-
työkalua ei saa käyttää väsyneenä eikä
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vai-
kutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus
paineilmatyökalua käsiteltäessä voi johtaa vaka-
vaan työtapaturmaan.
b) Käytä suojavarusteita, muista aina suoja-
lasit. Käytä paineilmatyökalun tyypistä ja käyttö-
kohteesta riippuen tarpeellisia suojavarusteita
kuten pölynaamari, vankat turvakengät, suojaky-
pärä tai kuulonsuojaimet, ne vähentävät louk-
kaantumisriskiä.
c) Vältä turhia työkalun käynnistyskertoja.
Katso, että painetyökalusta on katkaistu
virta, ennen kuin liität työkalun paineilma-
verkkoon tai otat sen käteen ja kannat
sitä. Jos paineilmatyökalua kannetaan sormet
käynnistyskytkimen varassa tai jos se liitetään
paineilmaverkkoon virran ollessa päällä, seurauk-
sena voi olla tapaturma.
d) Muista poistaa säätötyökalut, ennen kuin
kytket virran paineilmatyökaluun. Säätötyö-
kalu, joka osuu pyörivän osan tielle, voi aiheuttaa
tapaturman.
e) Arvioi tilanteet oikein. Katso, että seisot
tukevasti ja pystyt säilyttämään tasapai-
non. Tukevasti seisoen ja keho sopivassa asen-
nossa, paineilmatyökalun hallintaa ei menetetä
yllättävissäkään tilanteissa.
f) Muista sopiva työvaatetus. Vaatetus ei saa
olla liian väljä, riisu korut pois. Katso, ett-
eivät hiukset, vaatetus tai työkäsineet
joudu liian lähelle liikkuvia osia. Väljät vaat-
teet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni
liikkuviin osiin.
g) Jos työkaluun voidaan yhdistää pölynimuri
tai pölynkerääjä, katso että se on liitetty
oikein ja että käytät sitä ohjeiden mukaan.
Pölyn talteenotto imurilla tms. vähentää pölystä
aiheutuvia haittoja.
h) Vältä hengittämästä työkalusta tulevaa
poistoilmaa. Varo myös, ettei poistoilma
puhalla suoraan silmiin. Paineilmatyökalusta
tulevan poistoilman seassa voi olla vettä, öljyä,
metallihiukkasia tai kompressorista peräisin ole-
via epäpuhtauksia. Ne voivat olla terveydellinen
riski.
VAROITUS
OBJ_BUCH-281-001.book Page 96 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 96
Suomi | 97
3 609 929 B04 • 26.10.06
4) Paineilmatyökalujen oikea käsittely ja käyttö
a) Käytä ruuvipenkkiä tai muuntyyppistä kiin-
nityslaitetta, jonka varaan työkappaleen
voi tukea. Jos työkappaletta pidetään kädessä
tai se tuetaan kehoa vasten, se vaikeuttaa pai-
neilmatyökalun käyttöä.
b) Paineilmatyökalua ei pidä ylikuormittaa.
Valitse työkohteen ja -tehtävän mukaan
oikeantyyppinen paineilmatyökalu. Kun pai-
neilmatyökalu on tyypiltään sopiva, työstö sujuu
paremmin ja turvallisemmin halutulla tehoalueella.
c) Jos paineilmatyökalun ON-/OFF-kytkin on
vioittunut, työkalua ei saa käyttää. Paineil-
matyökalu, jota ei voi enää kunnolla käynnistää ja
pysäyttää, on vaarallinen, se on kunnostettava
välittömästi.
d) Katkaise paineilman syöttö, ennen kuin
muutat työkalun säätöjä, vaihdat lisäva-
rusteita tai lasket työkalun pois käsistä.
Näin estät paineilmatyökalun käynnistymisen
vahingossa.
e) Paineilmatyökalut on säilytettävä pai-
kassa, jossa lapset eivät pääse niihin
käsiksi. Paineilmatyökalua ei pidä antaa
sellaisen henkilön käyttöön, joka ei ole
perehtynyt työkalutoimintoihin ja käyttö-
ohjeeseen. Paineilmatyökalut ovat vaaraksi, jos
niitä käyttää kokematon henkilö.
f) Paineilmatyökalua on hoidettava huolella.
Tarkasta, että työkalun liikkuvat osat toi-
mivat kunnolla eivätkä pääse juuttumaan,
katso myös, ettei mikään osa ole murtunut
tai vioittunut niin, että se haittaa työkalun
toimintaa. Anna kunnostaa vioittuneet
osat, ennen kuin otat paineilmatyökalun
taas käyttöön. Moni työtapaturma johtuu siitä,
että paineilmatyökalu on jäänyt huoltamatta.
g) Leikkuuterien on oltava terävät ja puhtaat.
Huolella hoidetut, terävät leikkuutyökalut eivät
juutu kiinni ja työkalua on helpompi ohjata työs-
tön aikana.
h) Käytä paineilmatyökalussa ainoastaan täs-
sä ohjeessa mainittuja lisävarusteita, vaih-
totyökaluja ja muita osia. Muista samalla
ottaa huomioon työolosuhteet sekä tehtä-
vän työn laatu. Jos paineilmatyökalua käytetään
muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen, sii-
tä koituu ilmeinen vaara.
5) Huolto
a) Vie paineilmatyökalu kunnostettavaksi
asiantuntevaan liikkeeseen, hyväksy vara-
osina ainoastaan alkuperäisosat. Näin pai-
neilmatyökalun käyttöturvallisuus on taattu.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
Vältä kosketusta jännitteellisen joh-
don kanssa. Paineilmatyökalu ei ole eris-
tetty, ja kosketus jännitteelliseen johtoon voi johtaa
sähköiskuun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköis-
kuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
f Kytke kaikki työkohteeseen kuuluvat sulak-
keet tai suojakytkimet irti, ennen kuin ryhdyt
poraamaan, leikkaamaan tai muuten työstä-
mään työkohteen pintaa. Näin eliminoit sähköis-
kun vaaran.
f Käytä yksinomaan moitteettomassa kunnossa
olevia, kulumattomia vaihtotyökaluja. Jos käy-
tössä oleva työkalu, esim. ruuvaushylsy murtuu, voi
siitä sinkoutua sirpaleita ympäristöön suurella nopeu-
della, aiheuttaen loukkaantumista ja materiaalivahin-
koa.
f Kun asetat vaihtotyökalun paikalleen, katso,
että se tulee kunnolla kiinni työkalunpitimeen.
Jos vaihtotyökalu ei ole kunnolla paikallaan pitimessä,
se voi irrota, jolloin työkalun hallinta menetetään.
f Älä koskaan tuo kättäsi lähelle pyörivää vaih-
totyökalua. Vaihtotyökalu voi vahingoittaa kättä.
f Laske työkalu mutterin/ruuvin päälle, ennen
kuin kytket virran. Pyörivä vaihtotyökalu voi luis-
kahtaa irti mutterin/ruuvin pinnasta.
f Pitkiä ruuveja kiinnitettäessä on oltava varo-
vainen, ruuvityypistä ja vaihtotyökalusta riip-
puen ruuvit voivat helposti luiskahtaa pois
paikaltaan. Pitkät ruuvit ovat vaikeammin hallitta-
vissa ja on olemassa vaara, että ne sisäänkierrettä-
essä luiskahtavat sivuun – varo, loukkaantumisvaara.
f Kun työskentelet korkeilla vääntömomen-
teilla, tue ruuviavain sopivin apuvälein (esim.
vastapainin). Korkeilla vääntömomenteilla voi syn-
tyä haitallisia reaktiomomentteja, jotka voidaan elimi-
noida tukemalla työkalu sopivin keinoin.
f Ahtaissa työkohtaissa on oltava erityisen varo-
vainen. Käsiä ei pidä viedä liian lähelle vasta-
paininta. Reaktiomomenttien seurauksena kädet
voivat jäädä puristuksiin–varo, loukkaantumisvaara.
f Ota huomioon asetettu pyörimissuunta,
ennen kuin kytket virran paineilmatyökaluun.
Jos haluat esim. kiertää ruuvin irti, mutta pyörimis-
suunta on säädetty niin, että ruuvi kiertyy kiinni, seu-
rauksena voi olla työkalun voimakas vastaliike, jota
on vaikea hallita.
VAARA
OBJ_BUCH-281-001.book Page 97 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 97
98 | Suomi 3 609 929 B04 • 26.10.06
f Paineilmatyökalua ei pidä käynnistää sitä
kannettaessa. Pyörivä työkalunpidin voi tarttua
vaatetukseen tai hiuksiin ja aiheuttaa työtapaturman.
f Jos haluat käyttää paineilmatyökalua ripus-
tus- tai kiinnityslaitteen välityksellä, muista
kiinnittää työkalu ensin kiinnityslaitteeseen,
ennen kuin liität sen paineilmaverkkoon. Näin
vältetään paineilmatyökalun tahaton käynnistymi-
nen.
f Tarkista säännöllisin välein ripustuskahvan
sekä ripustuskoukun kunto.
Hionnassa, sahauksessa, porauk-
sessa ja muissa samantyyppi-
sissä töissä syntyvä pöly voi herkistää syövälle,
vioittaa siittiöitä tai vaikuttaa perintötekijöitä
muuttavasti. Muutamia tällaisen pölyn sisältämiä
aineita ovat:
• Lyijypitoisten maalien ja lakkojen sisältämä lyijy;
• tiilien, sementin ja muiden muurausaineiden sisäl-
tämä kiteinen piidioksidi;
• kemiallisesti käsitellyn puun sisältämä arseeni ja
kromaatti.
Altistumisriski riippuu siitä, miten usein eri aineiden
kanssa joutuu kosketuksiin. Riskien pienentämiseksi
suositamme huolehtimaan työtilojen tehokkaasta tuule-
tuksesta ja käyttämään tarpeellisia suojavarusteita
(esim. erikoismallinen hengityssuojain, joka suodattaa
myös hienoimmat pölyhiukkaset).
Tunnusmerkit
Seuraavat symbolit on otettava huomioon paineilmatyö-
kalua käytettäessä. Muista symbolit ja niiden merkitys.
Kun tunnusmerkit muistetaa tulkita oikein, se tehostaa
paineilmatyökalun turvallista käyttöä.
Tunnusmerkki Merkitys
W W Tehon yksikkö
mahdollinen on myös
”Hp” = ”horsepower”
Nm Nm Energian yksikkö (vääntömomentti)
mahdollinen on myös ”ft-lbs” =
”foot-pounds”
kg kg Massan yksikkö (paino)
mahdollinen on myös ”lbs” =
”pounds”
mm mm Pituuden yksikkö
mahdollinen on myös ”in” = ”inch”
VAROITUS
min min Ajan yksikkö
s s Ajan yksikkö
bar bar Ilmanpaineen yksikkö
mahdollinen on myös ”psi” =
”pounds per square inch”
l/s l/s Ilmankulutuksen yksikkö
mahdollinen on myös ”cfm” =
”cubic feet per minute”
ml ml Tilavuussuure
mahdollinen on myös ”cin”,
joka merkitsee ”cubic inch”
min-1
min-1
Pyörintänopeuden yksikkö,
esim. tyhjäkäynti
°C °C Lämpötilasuure
mahdollinen on myös ”°F”, joka
merkitsee ”astettaa Fahrenheit”
dB dB Suhteellisen äänenvoimakkuuden
mitta
n0 Tyhjäkäyntinopeuden tunnus
Ø Halkaisijan tunnus, esim. ruuvin
läpimitta
Pyörimissuunnan tunnus (vasen-/
oikeakätinen)
„ Ulkonelikulma
Toimintasuunnan tunnus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden nou-
dattamisen laiminlyönti saattaa joh-
taa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Käytä suojavarusteita, muista
aina suojalasit. Käytä paineilma-
työkalun tyypistä ja käyttökohteesta
riippuen tarpeellisia suojavarusteita
kuten pölynaamari, vankat turva-
kengät, suojakypärä tai kuulonsuo-
jaimet, ne vähentävät loukkaantu-
misriskiä.
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-281-001.book Page 98 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 98
Suomi | 99
3 609 929 B04 • 26.10.06
Toimintaselostus
1 Suunnanvaihtokytkin
2 Kansi
3 Letkuliitin (pikasulkunippa)
4 Liitäntäkappale ilman tuloaukolla
5 Ilman ulostuloaukko + äänenvaimennin
6 Käynnistyskytkin
7 Työkalunpidin
8 Työkalunpitimessä oleva lukkorengas
9 Vaihtotyökalu (esim. hylsyavaimen hylsy kuusiokan-
taruuveja varten DIN 3129 mukaan)
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu
vakiotoimitukseen.
2
3
5 4
6
7
8
9
1
OBJ_BUCH-281-001.book Page 99 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 99
100 | Suomi 3 609 929 B04 • 26.10.06
Määräystenmukainen käyttö
Paineilmatyökalu on suunniteltu ruuvien kiinnitykseen ja
irrotukseen sekä mutterien kiristykseen ja irrotukseen,
ruuvi-/mutterikoot ja tehoalue vrt. tekniset tiedot.
Muu käyttö, esim. poraus, sekoitus tai hionta ei ole sal-
littua.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että tämä tuote
vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 792 direktiivin 98/37/EY määräysten mukaan.
04.10.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Melu-/tärinätiedot
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Melupäästöille ilmoitetut mitta-arvot on laskettu EN ISO 15744-
standardin mukaan.
Värinän mittausarvot mitattu EN 28662 ja EN ISO 8662 mukaan. 0 607 450 ... ... 626 ... 627 ... 628
Laitteen tyyillinen A-painotettu
Äänenpainetaso
Äänen tehotaso
Epävarmuus K=
Käytä kuulonsuojaimia!
dB(A)
dB(A)
dB
99
110
3
99
110
3
97
108
3
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna
EN 60745 mukaan:
Ruuvien ja muttereiden suurin sallittu koko:
Värähtelyemissioarvo ah
Epävarmuus K=
m/s2
m/s2
4,5
1,5
4,5
1,5
5
1,5
Näissä ohjeissa ilmoitettu värähtelytaso on mitattu EN 60745 standardoitulla mittausmenetel-
mällä ja sitä voidaan käyttää laitevertailussa.
Värähtelytaso muuttuu riippuen laitteen käytöstä ja se saattaa monesti ylittää tässä ohjeessa mainittua arvoa.
Värähtelyrasitusta saatetaan aliarvioida, jos sähkötyökalua säännöllisesti käytetään tällä tavalla.
Huomio: Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös
se aika, jolloin laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä saattaa selvästi pienentää
koko työaikajakson värähtelyrasitusta.
VAROITUS
OBJ_BUCH-281-001.book Page 100 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 100
Suomi | 101
3 609 929 B04 • 26.10.06
Tekniset tiedot
Asennus
Toimitukseen kuuluu
Iskuruuvinvääntimet toimitetaan sulkukannella ja pika-
sulkunipalla, mutta ilman vaihtotyökalua.
Iskuruuvinväänninsarjaan kuuluu iskuruuvinväännin
0 607 450 628 sekä karan jatke (90 mm) ja 5 hylsya-
vainta (14 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm ja 22 mm).
Liitäntä paineilmaverkkoon
f Varmista, että paineilman paine ei ole alle
6,3 bar (91 psi), koska paineilmatyökalu on
tarkoitettu tälle käyttöpaineelle.
Suurinta tehoa varten tulee noudattaa taulukon ”Tekni-
set tiedot” arvoja koskien letkun sisämittaa ja liitäntä-
kierrettä. Käytä korkeintaan 4 m pitkiä johtoja, jotta
laitteen täysi teho säilyy.
Paineilma ei saa olla kosteaa eikä sen seassa saa olla
kiintoesineitä, mikä voisi vioittaa tai liata paineilmatyöka-
lua tai aiheuttaa sen ruostumisen.
Huomio: Paineilman huoltoyksikkö on pakollinen varus-
te. Se takaa paineilmatyökalun moitteettoman toiminnan.
Huoltoyksikön käyttöohjetta on noudatettava.
Kaikkien putkivarusteiden, putkien ja letkujen on oltava
mitoitettu niin, että ne kestävät vaaditun paineen ja ilma-
määrät.
Katso, etteivät letkut tai putket puristu kasaan, taitu tai
jää jännitykseen!
Tarvittaessa paineen voi tarkastaa manometrillä tulolii-
tännästä, kun paineilmatyökalu on kytketty päälle.
Paineilmakäyttöinen iskuruuvinväännin 3/8" 3/8" ja 1/2" käyttöakselilla 1/2"
Tuotenumero 0 607 450 ... ... 626 ... 627 ... 628
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
10000 10000 7000
maks. vääntömomentti kovaan materiaaliin,
ISO 5393
Nm
ft-lbs
120
89
120
89
310
229
maks. ruuvin Ø mm 14 14 18
Pyörimissuunta
Työkalunpidin „ 3/8" „ 1/2" „ 1/2"
Sulkuruuvi 16 mm 4,0 4,0 4,0
Moottoriöljy SAE 40 ml
cin
15,0
0,9
15,0
0,9
25,0
1,5
Nimellispaine bar
psi
6,3
91
6,3
91
6,3
91
Liitäntäkierre 1/4" NPT z z z
Letkun koko mm
in
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
Paineilman kulutus kuormituksella l/s
cfm
6,0
12,7
6,0
12,7
8,5
18,0
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
kg
lbs
1,5
3,3
1,5
3,3
2,3
5,1
Malli 0 607 450 626/... 627/... 628
Malli 0 607 450 629
OBJ_BUCH-281-001.book Page 101 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 101
102 | Suomi 3 609 929 B04 • 26.10.06
Työkalun liitäntä paineilmaverkkoon
Poista sulkukansi 2 ilman tuloaukon putkiliittimestä.
Kierrä letkuliitin 3 kiinni ilman tuloliitäntään 4.
Letkuliitintä 3 kiinnitettäessä ja irrotettaessa on hyvä
tukea tuloilman liitännästä 4 kiintoavaimella (avainkoko
19 mm), jotta työkalun sisällä olevat venttiilinosat eivät
pääse vioittumaan.
Höllennä tuloilmaletkun 12 letkunkiristimet 11. Työnnä
tuloilmaletkun toinen pää automaattisen pikasulkuliitti-
men 10 letkumuhvin päälle, ja kiristä letkunkiristin
uudelleen. Taita sitten tuloilmaletkun toinen pää liitäntä-
nipan 13 päälle ja kiinnitä tuloilmaletku kiristämällä
myös toinen letkunkiinnitin.
Kiinnitä automaattinen letkuliitin 14 huoltoyksikön
ilmanpoistopuolelle 15. Automaattiset letkuliittimet on
nopea liittää, työkalua käytettäessä ne käynnistävät
automaattisesti paineilman syötön.
Huomio: Tuloilmaletku kiinnitetään aina ensin paineil-
matyökaluun ja vasta sitten huoltoyksikköön.
Työnnä liitäntänippa 13 liittiimeen 14, tuloilmaletkun liit-
tämiseksi huoltoyksikköön. Varo, ettei laite käynnisty
tahattomasti liittäessäsi pikasulkuliitin 10 letkunippaan
3.
Työkalunvaihto
Vaihtotyökalun asennus
f Kun asetat vaihtotyökalun paikalleen, katso,
että se tulee kunnolla kiinni työkalunpitimeen.
Jos vaihtotyökalu ei ole kunnolla paikallaan pitimessä,
se voi irrota, jolloin työkalun hallinta menetetään.
Työnnä vaihtotyökalu 9 työkalunpitimen 7 neliöpään
päälle. Tarkista, että joustava lukkorengas 8 lukkiutuu
vaihtotyökalun uraan.
Käytä ainoastaan vaihtotyökaluja, joiden varsi sopii työ-
kalunpitimeen (katso ”Tekniset tiedot”, sivu 101).
f Älä käytä adaptereita.
Vaihtotyökalun irrotus
Vedä ulos vaihtotyökalu 9 alaspäin työkalunpitimestä 7.
Kiinni tarttunut vaihtotyökalu voidaan irrottaa koputta-
malla sitä kevyesti kumivasaralla.
Käyttöohjeet
Käyttöönotto
Paineilmatyökalun optimaalinen nimellispaine on 6,3 bar
(91 psi), ilman tuloliitännästä mitattuna, kun työkalu on
käynnissä.
f Ota huomioon asetettu pyörimissuunta, ennen
kuin kytket virran paineilmatyökaluun. Jos halu-
at esim. kiertää ruuvin irti, mutta pyörimissuunta on
säädetty niin, että ruuvi kiertyy kiinni, seurauksena voi
olla työkalun voimakas vastaliike, jota on vaikea hallita.
3
2
4
10
11
11
12
13
14
15
9
7
8
OBJ_BUCH-281-001.book Page 102 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 102
Suomi | 103
3 609 929 B04 • 26.10.06
Kiertosuunnan ja vääntömomentin asetus
Suunnanvaihtokytkin 1 toimii sekä suunnanvaihtokytki-
menä, että vääntömomentin säätimenä.
f Käytä suunnanvaihtokytkintä ainoastaan säh-
kötyökalun ollessa pysähdyksissä.
Kierto oikealle: Ruuvien ja muttereiden sisään kiertoa
varten käännät suunnanvaihtokytkimen 1 myötäpäivään
asentoon 1 (pienin vääntömomentti), 2 tai vasteeseen
asti (suurin vääntömomentti).
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaa-
mista varten kierrät suunnanvaihtokytkimen 1 vastapäi-
vään.
Käynnistys ja pysäytys
Huomio: Jos paineilmatyökalu ei käynnisty esim.
pitemmän seisokin jälkeen, katkaise ensin paineilman
syöttö ja pyöritä sitten moottoria useamman kierroksen
verran työkalupitimestä 7 käsin. Näin saadaan takertelu
poistettua.
Käynnistä paineilmatyökalu painamalla käynnistyskyt-
kintä 6.
Pysäytä paineilmatyökalu päästämällä käynnistyskytkin
6 vapaaksi.
Huomio: Tarvittava vääntömomenttiasetus ja ruuvauk-
sen kesto riippuu ruuviliitoksen lajista ja sen voi parhai-
ten määrittää käytännön kokein. Tarkista koeruuvaus
elektronisella vääntömomenttimittarilla tai moment-
tiavaimella. Kun olet määrittänyt optimaalisen vääntö-
momenttiasetuksen ja ruuvauksen keston, tulee sinun
aina samanlaisissa ruuvinväännöissä painaa käynnistys-
kytkintä 6 yhtä pitkään.
Työskentelyohjeita
f Katkaise paineilman syöttö, ennen kuin muu-
tat työkalun säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai
lasket työkalun pois käsistä. Näin estät paineil-
matyökalun käynnistymisen vahingossa.
f Laske työkalu mutterin/ruuvin päälle, ennen
kuin kytket virran. Pyörivä vaihtotyökalu voi luis-
kahtaa irti mutterin/ruuvin pinnasta.
f Jos paineilman syöttö katkeaa tai käyttöpaine
laskee, katkaise ensin virta työkalusta. Tar-
kasta sitten käyttöpaine ja käynnistä työkalu,
kun paine on oikeassa lukemassa.
Äkillisen kuormituksen seurauksena kierrosluku laskee
voimakkaasti tai työkalu pysähtyy kokonaan, mikä ei kui-
tenkaan vaikuta haitallisesti moottoriin.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Katkaise paineilman syöttö, ennen kuin muu-
tat työkalun säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai
lasket työkalun pois käsistä. Näin estät paineil-
matyökalun käynnistymisen vahingossa.
Paineilmatyökalu on valmistettu ja tarkastettu huolella:
siitä huolimatta siihen voi tulla vikoja, jotka silloin on kor-
jautettava valtuutetussa Bosch-sähkötyökalujen huolto-
liikkeessä.
Tiedusteluissa ja varaosatilauksissa on muistettava aina
antaa paineilmatyökalun tyyppikilvessä oleva 10-merk-
kinen numero.
Puhdista säännöllisin välein työka-
lun tuloilma-aukossa oleva sihti.
Irrota ensin letkuliitin 3 ja puhdista
sitten sihti pölystä ja likahiukka-
sista. Kierrä lopuksi letkuliitin takai-
sin paikalleen.
Letkuliitintä 3 kiinnitettäessä ja irro-
tettaessa on hyvä tukea tuloilman lii-
tännästä 4 kiintoavaimella (avainkoko 19 mm), jotta työ-
kalun sisällä olevat venttiilinosat eivät pääse vioittumaan.
”Forward” merkitsee kiertoa oikealle.
”Reverse” merkitsee kiertoa vasemmalle.
1
F
R
7
6
4
3
OBJ_BUCH-281-001.book Page 103 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM
Sivu: 103
104 | Suomi 3 609 929 B04 • 26.10.06
Paineilman seassa olevat vesi- ja likahiuk-
kaset aiheuttavat ruostumista, joka voi
vioittaa moottorin osia, venttiilejä jne.
Ruosteen ehkäisemiseksi tuloilmaliitäntä 4
on hyvä käsitellä muutamalla tipalla moot-
toriöljyä. Liitä työkalu sen jälkeen paineilmaverkkoon
(ks. ”Liitäntä paineilmaverkkoon”, sivu 101) ja anna
moottorin pyöriä 5–10 s, imeytä samalla ulosvaluva öljy
kankaaseen. Sama on hyvä tehdä aina silloin, kun
paineilmatyökalu ei ole ollut käytössä pitem-
pään aikaan.
Kaikissa Bosch-paineilmatyökaluissa, jotka eivät kuulu
CLEAN-sarjaan (erikoismallinen paineilmamoottori, joka
toimii öljyvapaalla paineilmalla), paineilman sekaan suosi-
tellaan sumuttamaan öljyä. Erillinen paineilman öljysumu-
tin on asennettu paineilmatyökaluun liitettävään huoltoyk-
sikköön (lisätietoja saa kompressorin valmistajalta).
Voiteluaineet:
Moottoriöljy SAE 10/SAE 20
Noin 100 000 ruuvinväännön jälkeen täytyy iskuko-
neisto voidella uudelleen. Käännä iskuruuvinväännin
niin, että kahva osoittaa ylöspäin. Kierrä ulos sulkuruuvi
16 sopivalla kuusiokoloavaimella (katso ”Tekniset tie-
dot”, sivu 101) vastapäivään. Poista jäteöljy ympäris-
töystävällisesti. Täytä moottoriöljyä iskukoneistoon
sulkuruuvin aukon kautta. Katso täytettävän moottoriöl-
jyn määrä moottoriöljyn taulukkoriviltä (katso ”Tekniset
tiedot”, sivu 101). Poista ylimääräinen öljy pehmeällä
rievulla. Kierrä sulkuruuvi 16 kiinni myötäpäivään.
Ammattitaitoisen henkilön on tarkastettava moottorin
lamellit säännöllisin välein, tarvittaessa ne on uusittava.
f Huolto- ja kunnostustyöt suositellaan aina
tilattaviksi ammattitaitoiselta henkilöltä/eri-
koisliikkeestä. Näin paineilmatyökalun käyttötur-
vallisuus on taattu.
Voitelu- ja puhdistusaineet on hävitettävä ympä-
ristöystävällisesti. Muista lakisääteiset määrä-
ykset.
Lisätarvikkeet
Tarkempia tietoja laadukkaasta lisävarusteohjelmasta
löydät nettiosoitteista www.bosch-pt.com ja
www.boschproductiontools.com tai kysy niitä lähim-
mästä erikoisliikkeestä.
Huolto ja asiakasneuvonta
Robert Bosch GmbH vastaa tämän tuotteen sopimuk-
senmukaisesta toimituksesta maakohtaisten/lakisää-
teisten määräyksien rajoissa. Tuotetta koskevat
reklaamaatiot pyydämme lähettämään seuraavaan
osoitteeseen:
Faksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Hävitys
Käytöstä poistettu paineilmatyökalu, lisävarusteet ja
pakkausmateriaali on johdettava kierrätykseen ja
samalla uusiokäyttöön.
f Moottorin lamellit on hävitettävä määräyk-
sien mukaan! Lamellit on päällystetty teflonilla. Ne
eivät saa kuumeta yli 400 °C, jolloin niistä vapautuu
terveydelle vaarallisia höyrypäästöjä.
Kun paineilmatyökalu poistetaan käytöstä, pyydämme
johtamaan sen kierrätykseen ja uusiokäyttöön (keräily-
keskus) tai viemään työkalun alan liikkeeseen, esim. val-
tuutettuun Bosch-huoltoliikkeeseen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
16
OBJ_BUCH-281-001.book Page 104 Thursday, October 26, 2006 10:40 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 607 450 629 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 607 450 629

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 607 450 629, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 607 450 629 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 607 450 629 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.