Bosch 0 607 352 112 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 607 352 112 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Kulmahiomakone
  • Malli/nimi: 0 607 352 112
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 125
Suomi–1
3 609 929 977 • (04.10) T
1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMATYÖKALUJA VARTEN
Lue kaikki ohjeet ja noudata nii-
tä. Jos alla olevia turvallisuusohjeita
ei noudateta, saattaa se johtaa
sähköiskuun, tulipalovaaraan tai vakaviin loukkaantu-
misiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin.
Seuraavassa tekstissä käytetty käsite ”paineilmalaite”
tai ”laite” viittaa tässä käyttöohjeessa mainittuihin paine-
ilmalaitteisiin.
Työpaikka
Pidä työpaikkasi puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympä-
ristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Työkappaletta työstettäessä saattaa muodos-
tua kipinöitä, jotka sytyttävät pölyn tai höyryt.
Pidä katsojat, lapset ja muut henkilöt loitolla työ-
kohteesta, käyttäessäsi laitetta. Voit menettää lait-
teesi hallinnan toisten henkilöiden harhauttamana.
Paineilmalaitteiden turvallisuus
Käytä DIN ISO 8573-1 laatuluokan 5 paineilmaa
ja lähellä laitetta sijaitsevaa erillistä huoltoyksik-
köä. Syötettävän paineilman tulee olla vapaa epäpuh-
tauksista ja kosteudesta, jotta laite varjeltuisi vaurioilta,
likaantumiselta ja ruostumiselta.
Tarkista liitokset ja syöttöjohdot. Kaikkien huolto-
yksikköjen, liittimien ja letkujen tulee painekestoisuu-
deltaan ja ilmamäärältään vastata laitteen teknisiä tie-
toja. Liian alhainen paine haittaa laitteen toimintaa, liian
korkea paine saattaa johtaa ainevahinkoihin ja louk-
kaantumisiin.
Suojaa letkuja taittumiselta, puristumiselta,
liuottimilla ja teräviltä reunoilta. Pidä letkut loitol-
la kuumuudesta, öljystä ja pyörivistä osista.
Vaihda viipymättä vaurioitunut letku uuteen. Vau-
rioitunut syöttöletku voi aikaansaada sen, että paine-
ilmaletku lyö ympäriinsä ja aiheuttaa loukkaantumista.
Ilmaan lennähtävät pöly ja lastut voivat aiheuttaa vai-
keita silmävaurioita.
Tarkista aina, että letkunkiinnittimet ovat hyvin
kiristettyjä. Huonosti kiristetyt tai vialliset letkukiinnit-
timet saattavat vuotaa ilmaa hallitsemattomasti.
Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
suhtaudu järkevästi laitteella suoritettavaan työ-
hön. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden,
alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus laitetta käytettäessä saattaa johtaa
vakaviin loukkaantumisiin.
Käytä suojavaatteita ja aina suojalaseja. Turvalli-
suusvaatetuksen käyttö, kuten pölynsuojanaamari, lui-
sumattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
riippuen laitteen laadusta ja käytöstä, pienentävät
loukkaantumisriskiä.
Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että käynnistyskytkin on asennossa ”OFF”,
ennen kuin liität laitteen ilmansyöttöletkuun. Jos
pidät sormen käynnistyskytkimellä laitetta kantaessasi,
tai liität laitteen paineilmaan käynnistyskytkimen olles-
sa asennossa ”ON”, saattaa se johtaa tapaturmiin.
Poista säätötyökalut, ennen kuin otat laitteen
käyttöön. Säätötyökalu, joka sijaitsee laitteen pyöri-
vässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi tukevasta seisoma-
asennosta, ja varmista aina tasapaino. Tukeva
seisoma-asento ja kehon sopiva asento mahdollistaa
laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilan-
teissa.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita. Älä
käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet loitolla laitteen liikkuvista
osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat ta-
kertua liikkuviin osiin.
Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty, ja että nii-
tä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyt-
tö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Älä vedä poistoilmaa suoraan keuhkoihin. Vältä
poistoilman joutumista silmiin. Paineilmatyökalun
poistoilma voi sisältää vettä, öljyä, metallihiukkasia tai
epäpuhtauksia kompressorista. Nämä voivat olla ter-
veydelle haitallisia.
Paineilmalaitteiden huolellinen käsittely ja
käyttö
Käytä kiinnityslaitteita tai ruuvipuristinta työkap-
paleen pitämiseksi paikallaan. Jos pidät työkappa-
letta kädessä tai painat sitä kehoa vasten, et pysty kä-
sittelemään laitetta turvallisesti.
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhösi kyseiseen
työhön tarkoitettua laitetta. Sopivaa laitetta käyttä-
en työskentelet paremmin ja varmemmin mainitulla
tehoalueella.
Älä koskaan käytä laitetta, jonka käynnistyskyt-
kin on viallinen. Laite, jota ei enää voida käynnistää
ja pysäyttää, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
bu_3609929977_t.fm Seite 1 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 126
Suomi–2
3 609 929 977 • (04.10) T
Säilytä paineilmalaitteet poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöi-
den käyttää paineilmalaitetta, jotka eivät tunne
sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Paineilmalaitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
Hoida paineilmalaitteesi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä
ole puristuksessa, sekä että siinä ei ole murtu-
neita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti paineilmalaitteen toimin-
taan. Anna korjata vialliset osat, ennen kuin otat
laitteen uudelleen käyttöön. Monen tapaturman
syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
Pidä paineilmatyökalut puhtaina. Huolellisesti hoi-
dettuja paineilmatyökaluja on helpompi käyttää ja ne
ovat paremmin hallittavissa.
Käytä paineilmalaitteita, tarvikkeita, vaihtotyö-
kaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla,
jota on säädetty erityisesti kyseiselle laitemallil-
le. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suori-
tettava toimenpide. Paineilmalaitteen käyttö muu-
hun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöi-
den korjata paineilmalaite ja salli korjauksiin
käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Täten var-
mistat, että paineilmalaite säilyy turvallisena.
2 LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMAKÄYTTÖISIÄ KULMAHIOMAKONEITA VARTEN
Vältä kosketusta jännitteellisen joh-
don kanssa. Laite ei ole eristetty, ja
kosketus jännitteelliseen johtoon voi
johtaa sähköiskuun.
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny pai-
kallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjoh-
toon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasu-
putken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen.
Vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahin-
koa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Smirgelillä hiottaessa, sahatta-
essa, hiottaessa, porattaessa ja
vastaavissa töissä syntyvä pöly
saattaa olla karsinogeenista, hedelmällisyyteen
kielteisesti vaikuttavaa ja perintötekijöitä muut-
tavaa. Eräät näissä pölyissä esiintyvät aineet ovat:
– Lyijy lyijypitoisissa maaleissa ja lakoissa;
– kidemuotoinen piimaa tiileissä, sementissä ja muissa
muurausaineissa;
– arseeni ja kromaatti kemiallisesti käsitellyssä puussa.
Sairastumisen riski riippuu siitä, miten usein näille
aineille altistuu. Vaaran pienentämiseksi, tulisi tehdä
työtä vain hyvin tuuletetuissa huoneissa ja käyttää so-
veltuvaa suojavarustusta (esim. erityisesti tähän tarkoi-
tukseen kehitetyt hengityssuojaimet, jotka suodattavat
pois pienimmätkin hiukkaset).
Turvallisuusohjeet kaikenlaista
käyttöä varten
Turvallisuusohjeet hiomista, hiekkapaperihio-
mista, työskentelyä teräsharjan kanssa, kiillo-
tusta ja katkaisuhiontaa varten
Tätä paineilmatyökalua tulee käyttää hiomako-
neena, hiekkapaperihiomakoneena ja katkaisu-
hiomakoneena. Ota huomioon kaikki varo-oh-
jeet, ohjeet, piirustukset ja tiedot, joita saat
paineilmalaitteen kanssa. Ellet noudata seuraavia
ohjeita, saattaa se johtaa vaikeisiin loukkaantumisiin.
Tämä paineilmatyökalu ei sovellu käytettäväksi
teräsharjatyöhön tai kiillotukseen. Käyttö, johon
paineilmatyökalu ei ole tarkoitettu, saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita ja loukkaantumista.
Älä käytä mitään lisälaitteita, joita ei valmistaja
ole tarkoittanut tai suositellut nimenomaan tälle
paineilmatyökalulle. Vain se, että pystyt kiinnittä-
mään laitetta paineilmatyökaluusi ei takaa sen turvallis-
ta käyttöä.
Vaihtotyökalun sallitun kierroslu-
vun tulee olla vähintään yhtä suuri
kuin paineilmatyökalussa mainittu
suurin kierrosluku. Lisätarvike, joka
pyörii sallittua suuremmalla nopeudella,
saattaa tuhoutua.
bu_3609929977_t.fm Seite 2 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 127
Suomi–3
3 609 929 977 • (04.10) T
Vaihtotyökalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tu-
lee vastata paineilmatyökalun mittatietoja. Väärin
mitoitettuja vaihtotyökaluja ei voida suojata tai hallita
riittävästi
Hiomalaikkojen, laippojen, hiomalautasten ja
muitten vaihtotyökalujen tulee sopia tarkasti pai-
neilmatyökalusi hiomakaraan. Vaihtotyökalut, jotka
eivät sovi tarkkaan paineilmatyökalun hiomakaraan
pyörivät epätasaisesti, tärisevät voimakkaasti ja saat-
tavat johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.
Älä käytä vaurioituneita vaihtotyökaluja. Tarkista
ennen jokaista käyttöä, ettei vaihtotyökalussa,
kuten hiomalaikoissa ole pirstoutumia tai halke-
mia, hiomalautasessa halkeamia tai voimakasta
kulumista, teräsharjassa irtonaisia tai katkennei-
ta lankoja. Jos paineilmatyökalu tai vaihtotyöka-
lu putoaa, tulee tarkistaa, että se on kunnossa,
tai sitten käyttää ehjää vaihtotyökalua. Kun olet
tarkistanut ja asentanut vaihtotyökalun, pidä it-
sesi ja lähistöllä olevat henkilöt loitolla pyörivän
vaihtotyökalun tasosta ja anna paineilmakoneen
käydä minuutti täydellä kierrosluvulla. Vaurioitu-
neet vaihtotyökalut menevät yleensä rikki tässä ajassa.
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä
käytöstä riippuen kokokasvonaamiota, silmä-
suojusta tai suojalaseja. Jos mahdollista, käytä
pölynaamaria, kuulonsuojainta, suojakäsineitä
tai erikoissuojavaatetta, joka suojaa sinut pienil-
tä hioma- ja materiaalihiukkasilta. Silmät tulee
suojata lenteleviltä vierailta esineiltä, jotka saattavat
syntyä erilaisessa käytössä. Pöly- tai hengityssuoja-
naamareiden täytyy suodattaa pois työstössä syntyvä
pöly. Jos olet pitkään alttiina voimakkaalle melulle,
saattaa se vaikuttaa heikentävästi kuuloon.
Varmista, että muut henkilöt pysyvät turvallisella
etäisyydellä työalueeltasi. Jokaisella, joka tulee
työalueelle, tulee olla henkilökohtaiset suojava-
rusteet. Työkappaleen tai murtuneen vaihtotyökalun
osia saattavat sinkoutua kauemmas ja vahingoittaa ih-
misiä myös varsinaisen työalueen ulkopuolella.
Pidä paineilmaletku poissa pyörivistä vaihtotyö-
kaluista. Jos menetät laitteen hallinnan, saattaa pai-
neilmaletku tulla katkaistuksi tai tarttua kiinni ja vetää
kätesi tai käsivartesi kiinni pyörivään vaihtotyökaluun.
Älä aseta paineilmatyökalua pois, ennen kuin
vaihtotyökalu on pysähtynyt kokonaan. Pyörivä
vaihtotyökalu saattaa koskettaa lepopintaa ja voit me-
nettää työkalusi hallinnan.
Älä koskaan pidä paineilmatyökalua käynnissä
sitä kantaessasi. Vaatteesi tai hiuksesi voi hetkellisen
kosketuksen seurauksena tarttua kiinni pyörivään
vaihtotyökaluun, joka saattaa porautua kehoosi.
Älä käytä paineilmatyökalua palavien aineiden
lähellä. Kipinät voivat sytyttää näitä aineita.
Turvallisuusohjeet kaikenlaista
käyttöä varten
Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet
Takaisku on äkillinen reaktio, joka syntyy pyörivän vaihtotyö-
kalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen tai teräsharjan tarttu-
essa kiinni tai jäädessä puristukseen. Tarttuminen tai puristuk-
seen joutuminen johtaa pyörivän vaihtotyökalun äkilliseen
pysähdykseen. Tällöin hallitsematon paineilmalaite sinkoutuu
tarttumakohdasta vaihtotyökalun kiertosuunnasta vastakkai-
seen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristukseen työkap-
paleeseen, saattaa hiomalaikan reuna, joka on uponnut työ-
kappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan ponnah-
duksen ulos työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
Hiomalaikka liikkuu silloin käyttävää henkilöä vasten tai
poispäin hänestä, riippuen laikan kiertosuunnasta tarttuma-
kohdassa. Tällöin hiomalaikka voi myös murtua.
Takaisku johtuu paineilmatyökalun väärinkäytöstä tai käytöstä
väärään tarkoitukseen. Se voidaan estää sopivin varotoimin,
joita selostetaan seuraavassa.
Pitele paineilmatyökalua tukevasti ja saata keho-
si ja käsivartesi asentoon, jossa pystyt vastaa-
maan takaiskuvoimiin. Käytä aina lisäkahvaa, jos
sinulla on sellainen, jotta pystyisit parhaalla
mahdollisella tavalla hallitsemaan takaiskuvoi-
mia tai vastamomentteja työkalun ryntökäynnis-
sä. Käyttävä henkilö pystyy hallitsemaan takaisku ja
vastamomenttivoimat noudattamalla sopivia suojatoi-
menpiteitä.
Älä koskaan tuo kättäsi lähelle pyörivää vaihto-
työkalua. Vaihtotyökalu saattaa takaiskun sattuessa
liikkua kätesi yli.
Vältä pitämästä kehoasi alueella, johon paineil-
matyökalu liikkuu takaiskun sattuessa. Takaisku
pakottaa paineilmatyökalun vastakkaiseen suuntaan
hiomalaikan liikkeeseen nähden tarttumiskohdassa.
Työskentele erityisen varovasti kulmien, terävien
reunojen jne. alueella, estä vaihtotyökalua pon-
nahtamasta takaisin työkappaleesta ja juuttu-
masta kiinni. Pyörivällä vaihtotyökalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, terävissä reunoissa tai saades-
saan kimmokkeen. Tämä johtaa hallinnan pettämiseen
tai takaiskuun.
Älä käytä puu- tai hammastettuja sahanteriä. Täl-
laiset vaihtotyökalut aiheuttavat usein takaiskun tai pai-
neilmatyökalun hallinnan menettämisen.
bu_3609929977_t.fm Seite 3 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 128
Suomi–4
3 609 929 977 • (04.10) T
Erityiset ohjeet hiontaan ja katkaisu-
hiontaan
Käytä aina suojusta, joka on tarkoitettu käytettä-
välle hiomatyökalulle. Suojuksen täytyy olla tu-
kevasti kiinni paineilmatyökalussa ja niin asen-
nettu, että suurin mahdollinen turvallisuus
saavutetaan. Hiomatyökalun ei siis tule olla avoin
käyttäjää kohti. Tarkista säännöllisesti, että suo-
jus on moitteettomassa kunnossa ja tukevasti
kiinni paineilmatyökalussa. Suojuksen tulee suojata
käyttävää henkilöä murtokappaleilta ja tahattomalta
hiomatyökalun koskettamiselta.
Käytä yksinomaan paineilmatyökalullesi sallittu-
ja hiomatyökaluja ja näitä hiomatyökaluja varten
tarkoitettuja suojuksia. Hiomatyökalut, jotka eivät
ole tarkoitettuja paineilmatyökalun kanssa käytettävik-
si ei voida suojata riittävästi ja ne ovat turvattomia.
Hiomatyökaluja saa käyttää ainoastaan siihen
käyttöön mihin niitä suositellaan esim.: Älä kos-
kaan hio hiomalaikan sivupintaa käyttäen. Hio-
malaikat on tarkoitettu hiontaan laikan ulkokehällä. Si-
vuttainen kohdistuva voima saattaa murtaa
hiomalaikan.
Käytä aina virheettömiä, oikean kokoista ja muo-
toista kiinnityslaippaa valitsemallesi hiomalaikal-
la. Sopivat laipat tukevat hiomalaikkaa ja vähentävät
näin hiomalaikan murtumisriskiä. Katkaisulaikkojen lai-
pat saattavat poiketa muitten hiomalaikkojen laipoista.
Älä käytä isompiin paineilmatyökaluihin kuulu-
neita kuluneita hiomalaikkoja. Suurempien paineil-
matyökalujen hiomalaikat eivät sovellu pienempien
paineilmatyökalujen suuremmille kierrosluvuille, ja ne
voivat murtua.
Erityiset ohjeet katkaisuhiontaan
Vältä katkaisulaikan juuttumista kiinni ja liian
suurta syöttöpainetta. Älä tee liian syviä leikka-
uksia. Katkaisulaikan ylikuormitus kasvattaa sen rasi-
tusta ja sen alttiutta kallistua tai juuttua kiinni ja siten ta-
kaiskun ja laikan murtumisen mahdollisuutta.
Vältä aluetta pyörivän katkaisulaikan edessä ja
takana. Jos katkaisulaikka liikkuu työkappaleessa si-
nusta poispäin, saattaa paineilmatyökalu takaiskun
sattuessa singota suoraan sinua kohti pyörivällä laikal-
la.
Jos katkaisulaikka joutuu puristukseen tai kes-
keytät työn, tulee sinun pysäyttää paineilmatyö-
kalu ja pitää se rauhallisesti paikoillaan, kunnes
laikka on pysähtynyt. Älä koskaan koeta poistaa
vielä pyörivää katkaisulaikkaa leikkauksesta, se
saattaa aiheuttaa takaiskun. Määrittele ja poista
puristukseen joutumisen syy. Tarkista ennen työn jat-
kamista, että hiomatyökalu on vaurioton ja hyvin kiinni-
tetty.
Älä käynnistä paineilmatyökalua uudelleen, jos
laikka on kiinni työkappaleessa. Anna katkaisu-
laikan ensin saavuttaa täysi kierroslukunsa, en-
nen kuin varovasta jatkat leikkausta. Muussa ta-
pauksessa saattaa laikka tarttua kiinni, ponnahtaa ulos
työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
Tue litteät tai isot työkappaleet, katkaisulaikan
puristuksen aiheuttaman takaiskuvaaran mini-
moimiseksi. Suuret työkappaleet voivat taipua oman
painonsa takia. Työkappaletta tulee tukea molemmilta
puolilta, sekä katkaisuleikkauksen vierestä, että reu-
noista.
Ole erityisen varovainen ”upotusleikkauksissa”
seiniin tai muihin alueisiin, joiden taustaa tai ra-
kennetta et pysty näkemään. Uppoava katkaisu-
laikka saattaa aiheuttaa takaiskun osuessaan kaasu-
tai vesiputkiin, sähköjohtoihin tai muihin kohteisiin.
Erityiset ohjeet hiekkapaperihion-
taan
Älä käytä ylisuuria hiomapyöröjä, vaan noudata
valmistajan ohjeita hiomapyöröjen koosta. Hio-
mapyöröt jotka ulottuvat hiomalautasen ulkopuolelle,
saattavat aiheuttaa loukkaantumista tai johtaa kiinni-
juuttumiseen, hiomapyörön repeytymiseen tai takais-
kuun.
bu_3609929977_t.fm Seite 4 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 129
Suomi–5
3 609 929 977 • (04.10) T
MERKKEJÄ
Tärkeä ohje: Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi laitettasi. Opettele merkit ja niiden
merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään laitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Nimi Merkitys
W
Hp
Watti
Horsepower (hevosvoima)
Teho
Nm
ft-lbs
Newtonmetri
foot-pounds (jalka-naula)
Energiayksikkö, vääntömomentti
kg
lbs
Kilogramma
pounds (naula)
Massa, paino
mm
in
Millimetri
inches (tuuma)
Pituus
min/s Minuutit/sekunnit Aika, kesto
bar/psi bar/pounds per square inch
(bar/naula/neliötuuma)
Ilmanpaine
l/s
cfm
Litraa sekunnissa
cubic feet/minute (kuutiojalka/
minuutti)
Ilman tarve
°C/°F Astetta Celsius/
astetta Fahrenheit
Lämpötila
dB Desibeli Suhteellisen äänenvoimakkuuden mitta
Ø Halkaisija Esim. ruuvin halkaisija, hiomalaikan halkaisija jne.
min-1
/n0 Kierrosluku Kierrosluku joutokäynnillä
.../min Kierroksia tai liikkeitä minuutissa Kierroksia, iskuja, ympyräliikkeitä jne. minuutissa
0 Asento: OFF Ei nopeutta, ei vääntömomenttia
Kierto vasemmalle/kierto oikealle Kiertosuunta
/■/
UNF/
UNC
Kuusiokolo/neliökulma/
UNF-kierre/
UNF-karkeiskierre
Työkalunpitimen laji
Nuoli Suorita liike nuolen suuntaan.
Varo-ohje Varoittaa käyttäjää vaaroilta.
Määräysmerkit Antaa ohjeita oikeasta käsittelystä,
esim. lue käyttöohje, käytä suojalaseja ja ota huo-
mioon koneen tyhjäkäyntikierrosluku.
bu_3609929977_t.fm Seite 5 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 130
Suomi–6
3 609 929 977 • (04.10) T
3 TOIMINTASELOSTUS
1 Letkunippa
2 Äänenvaimennin
3 Lisäkahva
4 Käsisuojus
5 Kuminen hiomalautanen (Vaihtotyökalu)
6 Hiomapyörö
7 Tasaisten hiomalaikkojen kiinnityslaippa
8 Haka-avain
9 Kiinnityslaippa
10 Hioma-, katkaisu- ja rouhintalaikka
(Vaihtotyökalu)
11 Tukilaippa
12 Laikkasuojuksessa oleva ruuvi
13 Laikkasuojus
14 Hiontakara
15 Hiontakaran avainpinta
16 Karan kaula
17 Kiintoavain 17 mm
18 Käynnistyskytkin
(Lukitus- tai kuolleen miehen kytkin)
19 Ilman tuloaukon putkiliitin
Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina
kuulu toimitukseen.
2
3
1
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
8
15
16
17
18
19
bu_3609929977_t.fm Seite 6 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 131
Suomi–7
3 609 929 977 • (04.10) T
Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu metallin ja kiviainesten hiomiseen,
katkaisuun ja karhentamiseen. Sallituilla lisälaitteilla lai-
tetta voidaan myös käyttää hiekkapaperihiontaan.
Statiikkaohjeita
Jos tahdot tehdä katkaisuhiontaa seiniin, tulee sinun
noudattaa kansallisia statiikkaohjeita, jotta et vaaranna
rakenteen kantokykyä. Kysy tämän takia neuvoa vas-
tuulliselta staatikolta, arkkitehdiltä tai asianomaiselta
rakennusjohdolta.
Todistus standardinmukaisuu-
desta
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote on alla lueteltujen standardien ja standar-
doimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 792, seu-
raavien direktiivien määräysten mukaisesti: 98/37/EY.
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Melu-/tärinätieto
Tekniset tiedot
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Meluarvot mitattu EN ISO 15744 mukaan.
Värinän mittausarvo mitattu EN 28662 ja
EN ISO 8662 mukaan.
0
607
352
109
0
607
352
112
0
607
352
113
0
607
352
114
0
607
352
117
0
607
352
118
0
607
352
119
0
607
352
120
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Äänenpaine dB(A) 81 83 81 83 81 81 83 83
Äänen tehotaso dB(A) 94 96 94 96 94 94 96 96
Mittauksen epävarmuus K = dB 3 3 3 3 3 3 3 3
Käytä kuulosuojaimia!
Arvioitu tyypillinen kiihtyvyys on m/s2
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Mittauksen epävarmuus K = m/s2
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Paineilmakäyttöinen kulmahiomakone
Tuotenumero 0 607 352 ... ... 109 ... 112 ... 113 ... 114 ... 117 ... 118 ... 119 ... 120
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
12000 7000 12000 7000 12000 12000 7000 7000
Kierroslukusäädöllä ● – ● – ● ● – –
Antoteho W
Hp
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
550
0,74
Hiomalaikan maks.
ulkohalkaisija
mm
in
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
125
5
Työkalunpidin/
Hiontakaran kierre
M14
5/8"–11 UNC
●
–
●
–
●
–
●
–
–
●
–
●
–
●
–
●
Lukittava kytkin ● ● – – ● – ● –
Kuolleen miehen kytkin – – ● ● – ● – ●
Nimellispaine bar/psi 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91
Liitäntäkierre 1/4" NPT ● ● ● ● ● ● ● ●
Letkun sisämitta mm
in
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
10
3/8"
Ilmantarve kuormitettuna l/s
cfm
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
14,0
29,7
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003
kg
lbs
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
1,6
3,5
bu_3609929977_t.fm Seite 7 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 132
Suomi–8
3 609 929 977 • (04.10) T
4 ASENNUS
Suojalaitteen asennus
Varmista, että paineilmatyökalu ei ole liitettynä ilman-
syöttöön, ennen kuin asennat suojalaitteita.
Käytä aina laikkasuojusta 13 hiontaan ja katkaisuun.
Asenna aina käsisuojus 4 lisäkahvaan 3 hiekkapaperi-
hiontaa varten. Nämä suojalaitteet tulisi suojata murto-
kappaleilta ja tahattomalta kosketukselta hiomatyöka-
lun kanssa.
Suojuksen asennus
Höllää ruuvia 12 ja aseta
laikkasuojus 13 karan
kaulaan 16. Kierrä sitä
niin, että laikkasuojuksen
suljettu puoli osoittaa si-
nua kohti työskentelyn
aikana. Kiinnitä laikka-
suojus oikeaan asentoon
kiristämällä ruuvia 12 hy-
vin.
Lisäkahva
Kierrä kiinni lisäkahva 3, koneen pään oikealle tai va-
semmalle puolelle, työtavasta riippuen.
Käsisuojus
Kaikkia kumisella hioma-
lautasella 5 tehtäviä töitä
varten, tulisi sinun asen-
taa käsisuojus 4 yhdessä
lisäkahvan 3 kanssa.
Poistoilman ohjain
Poistoilman ohjaimella voit johtaa poistoilman pois työ-
kohteesta ilman poistoletkun kautta ja samalla saavut-
taa paras mahdollinen äänenvaimennus. Lisäksi pa-
rannat työnteon edellytyksiä, koska työkohteeseesi ei
enää likaannu öljypitoisesta ilmasta, eikä poistoilma
lennätä pölyä tai lastuja ilmaan.
Kierrä irti äänenvaimennin il-
manpoistoaukosta 2 ja asen-
na sen tilalle letkunippa 22.
Höllää ilman poistoletkun 21
letkunkiristintä 20 ja kiinnitä
ilman poistoletku letkunipan
22 yli letkunkiristimellä, tiu-
kentaen sitä hyvin.
Liitäntä ilman syöttöön
Laite on tarkoitettu 6,3 bar (91 psi) käyttöpaineelle.
Suurinta tehoa varten letkun sisämitta on 10 mm, ja
siinä on 1/4" NPT liitäntäkierre. Käytä korkeintaan 4 m
pitkiä johtoja, jotta laitteen täysi teho säilyy.
Syötettävän ilman tulee olla vapaa vieraista esineistä ja
kosteudesta, jotta laite säästyisi vaurioilta, likaantumi-
selta ja ruostumiselta.
Paineilman huoltoyksikön käyttö on välttämätön.
Tämä takaa paineilmatyökalujen moitteettoman toi-
minnan. Ota huomioon huoltoyksikön käyttöohje.
Kaikkien kalusteiden, liitäntäjohtojen ja letkujen täytyy
soveltua kyseiselle paineelle ja tarvittavalle ilma-
määrälle.
Vältä tulojohtojen supistamista puristamalla, taittamal-
la tai venyttämällä!
Tarkista epävarmoissa tilanteissa paine ilman syöttö-
puolella manometrillä laitteen käydessä.
12
13
16
3
4
22
21
20
bu_3609929977_t.fm Seite 8 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 133
Suomi–9
3 609 929 977 • (04.10) T
Ilmansyötön liitäntä laitteeseen
Kierrä letkunippa 1 ilman tuloaukon putkiliittimeen 19.
Jotta laitteen sisällä olevat venttiilit eivät vaurioituisi, tu-
lisi sinun, letkunippaa 1 kiinnitettäessä ja irrotettaessa,
pitää vastaan kiintoavaimella (22 mm) ilman tuloaukon
putkiliittimen 19 ulkonevasta osasta.
Höllää korkeintaan 4 m pitkän ilman tuloletkun 23 let-
kunkiristintä 20 ja kiinnitä ilman tuloletku letkunipan 1
yli letkunkiristimellä, tiukentaen sitä hyvin.
Kiinnitä aina ilman tuloletku 23 ensin laitteeseen,
ja vasta sen jälkeen huoltoyksikköön.
Käännä ilman tuloletku 23 liitäntänipan 24 yli ja kiinnitä
ilman tuloletku, tiukentamalla letkunkiristintä 20 hyvin.
Kierrä huoltoyksikön 26 ilman ulostuloaukkoon auto-
maattinen letkunliitin 25. Automaattiset letkunliittimet
mahdollistavat nopean liitännän ja katkaisevat ilman
syötön automaattisesti irrotettaessa.
Varo, ettei laite käynnisty tahattomasti liittäessäsi liitän-
tänipan 24 letkunliittimeen 25.
5 KÄYTTÖ
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Kulmahiomakone toimitetaan laikkasuojuksen, tuki- ja
kiinnityslaipan sekä säätötyökalujen (haka- ja kiinto-
avain) kanssa, mutta ilman vaihtotyökaluja.
Käytä vaihtotyökaluja vain suositeltuihin käyttö-
tarkoituksiin, älä esim. koskaan käytä katkaisulaik-
kaa rouhentamiseen.
Vaihtotyökalun sallitun kierroslu-
vun tulee olla vähintään yhtä suuri
kuin paineilmatyökalussa mainittu
suurin kierrosluku. Lisätarvike, joka
pyörii sallittua suuremmalla nopeudella,
saattaa tuhoutua.
Hioma-, katkaisu- ja rouhintalaikka
Ota huomioon hiomalaikkojen 10 mitat; esim. 125 x 6 x
22,2 mm tarkoittaa 125 mm ulkohalkaisijaa, 6 mm
paksuutta ja 22,2 mm keskireiän halkaisijaa. Keskireiän
halkaisijan tulee sopia tukilaippaan 11. Älä käytä
vähennyskappaleita tai adaptereita.
Asennus
Laikkasuojuksen 13
asennuksen jälkeen
(katso Suojalaitteen
asennus), asetat tuki-
laipan 11 hiontaka-
raan 14.
Tarkista, että tukilai-
passa 11 keskityso-
lakkeen kohdalla on
kunnossa oleva O-
rengas. Jos tämä O-
rengas puuttuu tai on
vaurioitunut, tulee se ehdottomasti vaihtaa, enne hio-
malaikan asennusta.
O-rengas osoittaa hio-
malaikan suuntaan.
Aseta ensin hioma-,
katkaisu- tai rouhinta-
laikka 10 hiontakaraan
14, tekstipuoli alaspäin.
Kierrä sitten kiristys-
laippa 9 hiontakaran
kierteeseen niin, että
kiinnityslaipan keskim-
mäinen syvennys osoit-
taa niitä kohti. Kiristä
kiinnityslaippa 9 haka-avaimella 8, pitäen vastaan kiinto-
avaimella 17 hiontakaran 14 avainpinnasta.
Tarkista, että hiomatyökalu on asennettu oikein
ja, että se pystyy kiertymään vapaasti!
26
25
24 1
19
20
23
13
14
17
11
8
17
10
14
9
bu_3609929977_t.fm Seite 9 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 134
Suomi–10
3 609 929 977 • (04.10) T
Irrotus
Varoitus! Vaihtotyökalut voivat kuumeta, jos ko-
netta käytetään kauan. Käytä suojakäsineitä.
Irrota hioma-, katkai-
su- tai rouhintalaikka
10 pitämällä kiinni hi-
ontakaran 14 avain-
pinnasta kiintoavai-
mella 17.
Tiukasti kiinni olevan
kiinnityslaipan 9 kierrät
irti hiontakarasta haka-
avaimella 8, samalla
kun pidät vastaan hi-
ontakaran avainpin-
nasta kiintoavaimella.
Seuraavaksi voit vetää
hiontakarasta irti hio-
ma-, katkaisu- tai rou-
hintalaikka sekä kulmahiomakoneissa, joissa on M14
hiontakarakierre, myös tukilaippa 11. Kulmahiomako-
neissa, joissa on 5/8"–11-UNC-hiontakarakierre, tulee
tukilaippa kiertää irti hiontakarasta.
Hiekkapaperihionta kumista hioma-
lautasta käyttäen
Asennus
Laikkasuojuksen 4
asennuksen jälkeen yh-
dessä lisäkahvan 3
kanssa (katso Suojalait-
teen asennus), asetat
kumisen hiomalauta-
sen 5 hiontakaraan 14.
Aseta sitten hioma-
pyörö 6 kumiselle hio-
malautaselle 5. Kiinni-
tä hiomapyörö 6
kumiseen hiomalauta-
selle asettamalla ta-
saisten hiomalaikkojen
kiinnityslaippa 7 hion-
takaraan 14 ja kiertä-
mällä se tiukasti hion-
takaraan haka-avaimella 8, samalla pitäen vastaan
hiontakaran 14 avainpinnasta kiintoavaimella 17. Tar-
kista, että tasaisten hiomalaikkojen kiinnityslaippa 7 on
kierretty kokonaan kumisen hiomalautasen pullistu-
maan, jotta se ei häiritse hionnan aikana ja hiomapyörö
istuu hyvin.
Käytä ainoastaan hiomapyöröjä, jotka sopivat
kumiseen hiomalautaseen!
Irrotus
Varoitus! Vaihtotyökalut voivat kuumeta, jos ko-
netta käytetään kauan. Käytä suojakäsineitä.
Kierrä tasaisten hiomalaikkojen kiinnityslaippa 7 irti hion-
takarasta 14 haka-avaimella 8, samalla kun pidät vas-
taan hiontakaran avainpinnasta 15 kiintoavaimella 17.
Seuraavaksi voit vetää irti hiomapyörö 6 ja kuminen
hiomalautanen 5 karasta.
Käyttöönotto
Laite toimii parhaiten 6,3 bar ylipaineella (91 psi), mi-
tattuna ilmantulossa laitteen toimiessa.
Normipainetta suuremmalla paineella pyörii käytetty li-
sävaruste sallittua kovempaa, se saattaa tuhoutua ja
irti sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa loukkaantumista.
Poista säätötyökalut, ennen kuin otat laitteen
käyttöön. Säätötyökalu, joka sijaitsee laitteen pyöri-
vässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Kun olet tarkistanut ja asentanut vaihtotyökalun,
pidä itsesi ja lähistöllä olevat henkilöt loitolla
pyörivän vaihtotyökalun tasosta ja anna paineil-
makoneen käydä minuutti täydellä kierrosluvulla.
Vaurioituneet vaihtotyökalut menevät yleensä rikki täs-
sä ajassa.
Käynnistys ja pysäytys
Jos laite ei käynnisty, esim. pidemmän käyttötauon jäl-
keen, tulee ilman syöttö katkaista ja moottoria kiertää
avainpinnasta 15 kiintoavaimella 17 useamman kier-
roksen. Täten voitetaan tartuntavoimia.
Malli 0 607 352 109/... 112/... 117/... 119
Lukittava kytkin
Käynnistys:
Paina käynnistyskytkintä 18 eteen-
päin.
Pysäytys:
Vedä käynnistyskytkintä 18 taakse-
päin, lukituksen vapauttamiseksi ja
laitteen pysäyttämiseksi.
Malli 0 607 352 113/... 114/... 118/... 120
Kuolleen miehen kytkin
Käynnistys:
Paina käynnistyskytkintä 18 ja pidä
se painettuna työn aikana.
Pysäytys:
Päästä käynnistyskytkin 18 vapaaksi.
17
10
14
8
9
17
5
14
6
7
8
18
18
bu_3609929977_t.fm Seite 10 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 135
Suomi–11
3 609 929 977 • (04.10) T
Työskentelyohjeita
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Äkilliset kuormitukset johtavat kierrosluvun voimak-
kaaseen alenemiseen tai koneen pysähtymiseen, mut-
ta ei vahingoita moottoria.
Ilmansyötön katketessa tai käyttöpaineen las-
kiessa tulee kone pysäyttää. Tarkista käyttö-
paine ja käynnistä kone uudelleen vasta, kun
optimaalinen käyttöpaine on saavutettu.
Työskentely kulmahiomakoneen kanssa
Vaihtotyökalun valinta, kuten hioma-, katkaisu- tai rou-
hintalaippa, tasoliuskalaikka tai kuminen hiomalauta-
nen ja hiomapyörö, riippuu käyttötarkoituksesta ja
käyttöalueesta.
Parhaat mahdolliset hiontatulokset saadaan, kun hio-
matyökalu liikutetaan tasaisesti edestakaisin kevyesti
painaen.
Liian voimakas paine pienentää laitteen tehoa ja hio-
matyökalu kuluu nopeammin.
Ammattikauppiaasi auttaa sinua sopivan hiomatyöka-
lun valinnassa.
Hionta tasoliuskalaikalla
Tasoliuskalaikassa on hiomapaperit asetettu viuhka-
maisesti limittäin metalliselle tai muoviselle tukilautasel-
le ympyränmuotoon. Tasoliuskalaikalla voit työstää
myös kuperia pintoja ja profiileja (muotohionta).
Tasoliuskalaikat ovat hiljaisia. niiden hiontateho on
suuri ja hiontalämpötila alhainen.
Hionta katkaisulaikalla
Katkaisulaikalla tehdään katkaisuhionta
(katkaisu) ja ne ovat yleensä 1 ... 3 mm
paksuja. Ohuemmat katkaisulaikat leik-
kaavat vastaavalla laiteteholla nopeam-
min kuin paksummat katkaisulaikat,
mutta kallistuvat helpommin työkappa-
leessa.
Ota huomioon
työskentelysuun-
ta ja vältä oleske-
lua alueella pyöri-
vän laikan edessä
tai takana.
Anna katkaisulaikan
ensin saavuttaa täysi
kierroslukunsa, en-
nen kuin varovasta
kosketat työkappa-
letta. Työskentele
pienellä syöttöpai-
neella ja vältä katkaisulaikan juuttumista kiinni. Älä tee
ylisyviä leikkauksia ei yli 20 % hiomalaikan halkaisi-
jasta (katso Tekniset tiedot).
Hionta rouhintalaikalla
Rouhintalaikat on tarkoitettu karheaan
pintahiontaan. Saat parhaan hiontatu-
loksen, kun liikutat rouhintalaippaa
kohtuullisella paineella työkappaleen
pinnassa. Jos työstät pehmeää materi-
aalia, tulisi sinun kuljettaa rouhintalaip-
paa pienessä kulmassa työkappaleen yli, kovaa mate-
riaalia työstettäessä käytetään vähän jyrkempää
kulmaa.
Älä koskaan käytä katkaisulaikkaa karheaan hi-
ontaan!
Hiekkapaperihionta kumista hiomalautasta
käyttäen
Hiomapyöröt ovat erikoista paperia tai kudosta sekä
sidonta-ainetta, johon hiomajyvät on siroteltu. Sopivan
hiomapyörön valinta riippuu materiaalista, jota tulee
työstää. Bosch tarjoaa kumiseen hiomalautaseen so-
pivia eri hiomapyörölaatuja. Kysy neuvoa ammatti-
kauppiaaltasi.
bu_3609929977_t.fm Seite 11 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12
Sivu: 136
Suomi–12
3 609 929 977 • (04.10) T
6 HUOLTO JA HOITO
Huolto
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Mittaa säännöllisesti hiontakaran tyhjäkäynti-
kierrosluku. Jos mitattu arvo poikkeaa yli 10 %
Tekniset tiedot olevan taulukon arvoista, tulisi
antaa valtuutetun Bosch-huoltopisteen tarkistaa
laite. Tyhjäkäyntikierrosluvun ollessa liian suuri saattaa
vaihtotyökalu murtua, liian pienellä nopeudella laitteen
teho pienenee.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin
huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin
vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvitta-
vat korjaukset.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen tyyppikil-
vestä.
Puhdista säännöllisesti laitteen ilman tuloaukossa ole-
va sihti. Kierrä irti letkunippa 1 ja poista pöly- ja lika-
hiukkaset sihdistä. Asenna seuraavaksi letkunippa tiu-
kasti takaisin.
Jotta laitteen sisällä olevat venttiilit
eivät vaurioituisi, tulisi sinun, let-
kunippaa 1 kiinnitettäessä ja irro-
tettaessa, pitää vastaan kiinto-
avaimella (22 mm) ilman
tuloaukon putkiliittimen 19 ulkone-
vasta osasta.
Paineilmassa olevat vesi- ja likahiukka-
set aiheuttavat ruostumista ja kulutta-
vat lamelleja, venttiilejä jne. Tämän es-
tämiseksi, tulisi ilman tuloaukkoon 19
täyttää muutama pisaraa moottoriöljyä.
Liitä laite taas ilman syöttöön ja anna
sen käydä 5–10 s, jona aikana keräät ulostulevan öljyn
riepuun. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tu-
lisi aina suorittaa tämä toimenpide.
Kaikissa Bosch-paineilmalaitteissa, jotka eivät kuulu
CLEAN-sarjaan (erikoinen paineilmamoottori, joka toi-
mii öljyttömällä paineilmalla) tulisi läpivirtaavaan paine-
ilmaan sekoittaa öljysumu. Tähän tarvittava paineilma-
voitelulaite sijaitsee laitteen eteen kytketyssä
paineilman huoltoyksikössä (tarkemmat tiedot saat
kompressorivalmistajalta).
Laitteen suoraan voiteluun tai huoltoyksikössä sekoi-
tettavaksi, tulisi käyttää SAE 10 tai SAE 20 moottoriöl-
jyä.
Noin 150 käyttötunnin jälkeen tulee vaihteisto puhdis-
taa ensimmäisen kerran, tämän jälkeen 300 käyttötun-
nin välein. Jokaisen puhdistuksen jälkeen tulee vaih-
teisto voidella erikois-vaihteistorasvalla.
Erikois-koneistorasva 225 ml . . . . . . . 3 605 430 009
Moottorilamellit tulisi säännöllisesti antaa ammattihen-
kilön tarkistettavaksi ja tarvittaessa ne on vaihdettava.
Jätä huolto- ja korjaustyöt vain koulutetun am-
mattihenkilön suoritettaviksi. Täten varmistat, että
laite säilyy turvallisena.
Bosch-huolto hoitaa nämä työt nopeasti ja luotetta-
vasti.
Huolehdi voitelu- ja puhdistusaineiden hä-
vityksestä ympäristöystävällisesti. Noudata
lakisääteisiä määräyksiä.
Lisätarvikkeet
Kaikki laitteet voidaan varustaa hioma-, katkaisu- ja
rouhintalaikoilla sekä kumisella hiomalautasella ja
hiomapyöröllä.
Tietoja koko laatutarvikeohjelmasta saat Internetistä
osoitteesta www.bosch-pt.com ja
www.boschproductiontools.com tai kauppiaaltasi.
Huolto
Robert Bosch GmbH vastaa tämän koneen sopimuk-
senmukaisesta toimituksesta lakisääteisten/kansallis-
ten määräysten puitteissa. Ota konetta koskevissa
reklamaatioissa yhteys alla oleviin:
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Hävitys
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti val-
kaistusta uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa on
merkinnät.
Kun laitteesi ei enää ole toimintakelpoi-
nen tulee se viedä kierrätyskeskukseen
tai palauttaa myyjäliikkeeseen tahi val-
tuutettuun Bosch-asiakaspalveluun.
Pidätämme oikeuden muutoksiin
19
1
bu_3609929977_t.fm Seite 12 Montag, 11. Oktober 2004 12:17 12

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 607 352 112 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 607 352 112

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 607 352 112, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 607 352 112 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 607 352 112 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.