Bosch 0 607 260 101 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 607 260 101 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Suorahiomakone
  • Malli/nimi: 0 607 260 101
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 112
Suomi | 113
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
fi
Paineilmatyökalut – yleiset
turvallisuusohjeet
Lue ja noudata kaikki ohjeet.
Jos alla olevia turvallisuusohjei-
ta ei noudateta, saattaa se johtaa sähköiskuun,
tulipalovaaraan tai vakaviin loukkaantumisiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin.
1) Työturvallisuus
a) Työpiste on pidettävä puhtaana ja valais-
tava kunnolla. Epäjärjestys ja huono valais-
tus työkohteessa voivat johtaa tapaturmiin.
b) Paineilmatyökalua ei saa käyttää räjäh-
dysvaarallisissa tiloissa, joissa säilyte-
tään palavia nesteitä tai kaasuja tai jois-
sa vapautuu palavaa pölyä.
Työkappaletta työstettäessä voi syntyä ki-
pinöintiä, jolloin pöly tai höyrystynyt nes-
te tai kaasu voi syttyä.
c) Ulkopuoliset, varsinkin lapset, on pidet-
tävä pois työkohteesta, kun paineilma-
työkalu on käytössä. Paineilmatyökalun
hallinnan menettää helposti, jos huomio
kiinnittyy ympärillä oleviin henkilöihin.
2) Paineilmatyökalujen turvallisuus
a) Paineilman on vastattava laatuluokkaa 5
(DIN ISO 8573-1-standardi), paineilma-
työkalun lähellä on oltava erillinen huol-
toyksikkö. Paineilma ei saa olla kosteaa
eikä sen seassa saa olla kiintoesineitä, mi-
kä voisi vioittaa tai liata paineilmatyökalua
tai aiheuttaa sen ruostumisen.
b) Tarkasta liitännät ja paineilman syöttö-
putket. Huoltoyksikköjen, pikaliittimien ja
letkujen on vastattava teknisissä tiedoissa
mainittuja paine- ja ilmamäärän lukemia.
Työkalun teho laskee, jos paine on liian al-
hainen, liian korkea paine puolestaan voi
vioittaa työkalua tai aiheuttaa työtapatur-
man.
c) Letkut eivät saa taittua tai puristua ka-
saan, ne on suojattava liuotinaineilta se-
kä teräviltä reunoilta. Letkut on suojatta-
va kuumuudelta, öljyltä ja pyöriviltä
osilta. Vioittunut letku on uusittava välit-
tömästi. Jos paineilman syöttöputki on
vioittunut, sen seurauksena paineilmalet-
ku voi heittelehtiä edestakaisin ja aiheut-
taa tapaturman vaaran. Ilmassa sinkoileva
pöly ja lastut voivat silmiin joutuessaan ai-
heuttaa pahoja vammoja.
d) Katso, että letkut on aina kiristetty kun-
nolla kiinni. Jos letkukiristimet jäävät löy-
sälle tai ovat vioittuneet, paineilma pää-
see virtaamaan ulos letkuliitännästä.
3) Henkilökohtainen turvallisuus
a) Muista aina keskittyä työhön vaihe vai-
heelta ja käsittele paineilmatyökalua jär-
kevästi ja johdonmukaisesti. Paineilma-
työkalua ei saa käyttää väsyneenä eikä
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vai-
kutuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus paineilmatyökalua käsiteltäessä voi
johtaa vakavaan työtapaturmaan.
b) Käytä suojavarusteita, muista aina suoja-
lasit. Käytä paineilmatyökalun tyypistä ja
käyttökohteesta riippuen tarpeellisia suo-
javarusteita kuten pölynaamari, vankat
turvakengät, suojakypärä tai kuulonsuojai-
met, ne vähentävät loukkaantumisriskiä.
c) Vältä turhia työkalun käynnistyskertoja.
Katso, että painetyökalusta on katkaistu
virta, ennen kuin liität työkalun paineil-
maverkkoon tai otat sen käteen ja kannat
sitä. Jos paineilmatyökalua kannetaan sor-
met käynnistyskytkimen varassa tai jos se
liitetään paineilmaverkkoon virran ollessa
päällä, seurauksena voi olla tapaturma.
d) Muista poistaa säätötyökalut, ennen
kuin kytket virran paineilmatyökaluun.
Säätötyökalu, joka osuu pyörivän osan
tielle, voi aiheuttaa tapaturman.
e) Arvioi tilanteet oikein. Katso, että seisot
tukevasti ja pystyt säilyttämään tasapai-
non. Tukevasti seisoen ja keho sopivassa
asennossa, paineilmatyökalun hallintaa ei
menetetä yllättävissäkään tilanteissa.
f) Muista sopiva työvaatetus. Vaatetus ei
saa olla liian väljä, riisu korut pois. Kat-
so, etteivät hiukset, vaatetus tai työkäsi-
neet joudu liian lähelle liikkuvia osia. Väl-
jät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat
tarttua kiinni liikkuviin osiin.
VAROITUS
OBJ_BUCH-580-001.book Page 113 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 113
114 | Suomi
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
g) Jos työkaluun voidaan yhdistää pölyn-
imuri tai pölynkerääjä, katso että se on
liitetty oikein ja että käytät sitä ohjeiden
mukaan. Pölyn talteenotto imurilla tms.
vähentää pölystä aiheutuvia haittoja.
h) Vältä hengittämästä työkalusta tulevaa
poistoilmaa. Varo myös, ettei poistoilma
puhalla suoraan silmiin. Paineilmatyöka-
lusta tulevan poistoilman seassa voi olla
vettä, öljyä, metallihiukkasia tai kompres-
sorista peräisin olevia epäpuhtauksia. Ne
voivat olla terveydellinen riski.
4) Paineilmatyökalujen oikea käsittely ja käyttö
a) Käytä ruuvipenkkiä tai muuntyyppistä
kiinnityslaitetta, jonka varaan työkappa-
leen voi tukea. Jos työkappaletta pide-
tään kädessä tai se tuetaan kehoa vasten,
se vaikeuttaa paineilmatyökalun käyttöä.
b) Paineilmatyökalua ei pidä ylikuormittaa.
Valitse työkohteen ja -tehtävän mukaan
oikeantyyppinen paineilmatyökalu. Kun
paineilmatyökalu on tyypiltään sopiva,
työstö sujuu paremmin ja turvallisemmin
halutulla tehoalueella.
c) Jos paineilmatyökalun ON-/OFF-kytkin
on vioittunut, työkalua ei saa käyttää.
Paineilmatyökalu, jota ei voi enää kunnolla
käynnistää ja pysäyttää, on vaarallinen, se
on kunnostettava välittömästi.
d) Katkaise paineilman syöttö, ennen kuin
muutat työkalun säätöjä, vaihdat lisäva-
rusteita tai lasket työkalun pois käsistä.
Näin estät paineilmatyökalun käynnistymi-
sen vahingossa.
e) Paineilmatyökalut on säilytettävä pai-
kassa, jossa lapset eivät pääse niihin kä-
siksi. Paineilmatyökalua ei pidä antaa
sellaisen henkilön käyttöön, joka ei ole
perehtynyt työkalutoimintoihin ja käyt-
töohjeeseen. Paineilmatyökalut ovat vaa-
raksi, jos niitä käyttää kokematon henkilö.
f) Paineilmatyökalua on hoidettava huolel-
la. Tarkasta, että työkalun liikkuvat osat
toimivat kunnolla eivätkä pääse juuttu-
maan, katso myös, ettei mikään osa ole
murtunut tai vioittunut niin, että se hait-
taa työkalun toimintaa. Anna kunnostaa
vioittuneet osat, ennen kuin otat paineil-
matyökalun taas käyttöön. Moni työtapa-
turma johtuu siitä, että paineilmatyökalu
on jäänyt huoltamatta.
g) Leikkuuterien on oltava terävät ja puh-
taat. Huolella hoidetut, terävät leikkuutyö-
kalut eivät juutu kiinni ja työkalua on hel-
pompi ohjata työstön aikana.
h) Käytä paineilmatyökalussa ainoastaan
tässä ohjeessa mainittuja lisävarusteita,
vaihtotyökaluja ja muita osia. Muista sa-
malla ottaa huomioon työolosuhteet se-
kä tehtävän työn laatu. Jos paineilmatyö-
kalua käytetään muuhun kuin sille suunni-
teltuun tarkoitukseen, siitä koituu ilmei-
nen vaara.
5) Huolto
a) Vie paineilmatyökalu kunnostettavaksi
asiantuntevaan liikkeeseen, hyväksy va-
raosina ainoastaan alkuperäisosat. Näin
paineilmatyökalun käyttöturvallisuus on
taattu.
Laitekohtaiset turvalli-
suusohjeet
Paineilmakäyttöinen suorahiomakone
Vältä kosketusta jännitteellisen
johdon kanssa. Paineilmatyökalu ei
ole eristetty, ja kosketus jännitteelliseen joh-
toon voi johtaa sähköiskuun.
f Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevi-
en syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesi-
johtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
VAARA
OBJ_BUCH-580-001.book Page 114 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 114
Suomi | 115
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Hionnassa, sahauksessa, pora-
uksessa ja muissa samantyyppi-
sissä töissä syntyvä pöly voi herkistää syöväl-
le, vioittaa siittiöitä tai vaikuttaa
perintötekijöitä muuttavasti. Muutamia tällai-
sen pölyn sisältämiä aineita ovat:
– Lyijypitoisten maalien ja lakkojen sisältämä
lyijy;
– tiilien, sementin ja muiden muurausaineiden
sisältämä kiteinen piidioksidi;
– kemiallisesti käsitellyn puun sisältämä ar-
seeni ja kromaatti.
Altistumisriski riippuu siitä, miten usein eri ai-
neiden kanssa joutuu kosketuksiin. Riskien pie-
nentämiseksi suositamme huolehtimaan työtilo-
jen tehokkaasta tuuletuksesta ja käyttämään
tarpeellisia suojavarusteita (esim. erikoismalli-
nen hengityssuojain, joka suodattaa myös hie-
noimmat pölyhiukkaset).
Yhteiset hiontaan liittyvät varo-ohjeet
f Tätä paineilmatyökalua tulee käyttää hio-
makoneena. Ota huomioon kaikki turvalli-
suusohjeet, ohjeet, piirustukset ja tiedot,
joita saat pineilmatyökalun kanssa. Ellet
noudata seuraavia ohjeita, saattaa se johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaikeisiin louk-
kaantumisiin.
f Tämä paineilmatyökalu ei sovellu käytettä-
väksi hiekkapaperihiontaan, teräsharjatyö-
hön, kiillotukseen tai katkaisuhiontaan.
Käyttö, johon paineilmatyökalu ei ole tarkoi-
tettu, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja
loukkaantumista.
f Älä käytä mitään lisälaitteita, joita ei valmis-
taja ole tarkoittanut tai suositellut nimen-
omaan tälle paineilmatyökalulle. Vain se,
että pystyt kiinnittämään laitetta paineilma-
työkaluusi ei takaa sen turvallista käyttöä.
f Vaihtotyökalun sallitun kierrosluvun tulee
olla vähintään yhtä suuri kuin paineilmatyö-
kalussa mainittu suurin kierrosluku. Lisätar-
vike, joka pyörii sallittua suuremmalla nopeu-
della, saattaa murtua ja sinkoutua
ympäristöön.
f Vaihtotyökalun ulkohalkaisijan ja paksuu-
den tulee vastata paineilmatyökalun mitta-
tietoja. Väärin mitoitettuja vaihtotyökaluja ei
voida suojata tai hallita riittävästi.
f Käytä ainoastaan vaihtotyökaluja, joiden
varren läpimitta on sopiva. Vaihtotyökalu,
jonka varren läpimitta ei vastaa laitteen työ-
kalunpidintä (katso ”Tekniset tiedot”), ei
kiinnity oikein ja vaurioittaa kiristysleukais-
tukkaa.
f Tarkista, vaihtotyökalua asentaessasi, että
vaihtotyökalun varsi istuu tiukasti työkalun-
pitimessä. Ellei vaihtotyökalun vartta ole
työnnetty tarpeeksi syvälle työkalunpiti-
meen, saattaa se liukua takaisin ulos, jolloin
sitä ei enää voida hallita.
f Hiomalaikkojen, laippojen, hiomalautasten
ja muitten lisätarvikkeiden tulee sopia tar-
kasti paineilmatyökalusi hiomakaraan. Vaih-
totyökalut, jotka eivät sovi tarkkaan paineil-
matyökalun hiomakaraan pyörivät epätasai-
sesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat
johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.
f Älä käytä vaurioituneita vaihtotyökaluja.
Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei vaih-
totyökalussa, kuten hiomalaikoissa ole pirs-
toutumia tai halkemia, hiomalautasessa hal-
keamia tai voimakasta kulumista, teräshar-
jassa irtonaisia tai katkenneita lankoja. Jos
paineilmatyökalu tai vaihtotyökalu putoaa,
tulee tarkistaa, että se on kunnossa tai sit-
ten käyttää ehjää vaihtotyökalua. Kun olet
tarkistanut ja asentanut vaihtotyökalun, pi-
dä itsesi ja lähistöllä olevat henkilöt loitolla
pyörivän vaihtotyökalun tasosta ja anna pai-
neilmatyökalun käydä minuutti täydellä
kierrosluvulla. Vaurioituneet vaihtotyökalut
menevät yleensä rikki tässä ajassa.
f Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Käytä käytöstä riippuen kokokasvonaamio-
ta, silmäsuojusta tai suojalaseja. Jos mah-
dollista, käytä pölynaamaria, kuulonsuo-
jainta, suojakäsineitä tai erikoissuojavaa-
tetta, joka suojaa sinut pieniltä hioma- ja
materiaalihiukkasilta. Silmät tulee suojata
lenteleviltä vierailta esineiltä, jotka saattavat
VAROITUS
OBJ_BUCH-580-001.book Page 115 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 115
116 | Suomi
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
syntyä erilaisessa käytössä. Pöly- tai hengi-
tyssuojanaamareiden täytyy suodattaa pois
työstössä syntyvä pöly. Jos olet pitkään alttii-
na voimakkaalle melulle, saattaa se vaikuttaa
heikentävästi kuuloon.
f Varmista, että muut henkilöt pysyvät turval-
lisella etäisyydellä työalueeltasi. Jokaisella,
joka tulee työalueelle, tulee olla henkilö-
kohtaiset suojavarusteet. Työkappaleen tai
murtuneen vaihtotyökalun osia saattavat sin-
koutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisiä
myös varsinaisen työalueen ulkopuolella.
f Pidä paineilmaletku poissa pyörivistä vaih-
totyökaluista. Jos menetät laitteen hallin-
nan, saattaa paineilmaletku tulla katkaistuksi
tai tarttua kiinni ja vetää kätesi tai käsivartesi
kiinni pyörivään vaihtotyökaluun.
f Älä aseta paineilmatyökalua pois, ennen
kuin vaihtotyökalu on pysähtynyt koko-
naan. Pyörivä vaihtotyökalu saattaa kosket-
taa lepopintaa ja voit menettää paineilmatyö-
kalusi hallinnan.
f Älä koskaan pidä paineilmatyökalua käyn-
nissä sitä kantaessasi. Vaatteesi tai hiuksesi
voi hetkellisen kosketuksen seurauksena
tarttua kiinni pyörivään vaihtotyökaluun, joka
saattaa porautua kehoosi.
f Älä käytä paineilmatyökalua palavien ainei-
den lähellä. Kipinät voivat sytyttää näitä ai-
neita.
Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet
f Takaisku on äkillinen reaktio, joka syntyy pyö-
rivän vaihtotyökalun, kuten hiomalaikan, hio-
malautasen tai teräsharjan tarttuessa kiinni
tai jäädessä puristukseen. Tarttuminen tai
puristukseen joutuminen johtaa pyörivän
vaihtotyökalun äkilliseen pysähdykseen. Täl-
löin hallitsematon paineilmatyökalu kiihtyy
puristuskohdasta vaihtotyökalun kiertosuun-
nasta vastakkaiseen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu pu-
ristukseen työkappaleeseen, saattaa hioma-
laikan reuna, joka on uponnut työkappalee-
seen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan
ponnahduksen ulos työkappaleesta tai aihe-
uttaa takaiskun. Hiomalaikka liikkuu silloin
käyttävää henkilöä vasten tai poispäin hänes-
tä, riippuen laikan kiertosuunnasta tarttuma-
kohdassa. Tällöin hiomalaikat voivat myös
murtua.
Takaisku johtuu paineilmatyökalun väärinkäy-
töstä tai käytöstä väärään tarkoitukseen. Se
voidaan estää sopivin varotoimin, joita selos-
tetaan seuraavassa.
f Pitele paineilmatyökalua tukevasti ja saata
kehosi ja käsivartesi asentoon, jossa pystyt
vastaamaan takaiskuvoimiin. Käytä aina li-
säkahvaa, jos sinulla on sellainen, jotta pys-
tyisit parhaalla mahdollisella tavalla hallit-
semaan takaiskuvoimia tai vastamomentte-
ja työkalun ryntökäynnissä. Käyttävä henkilö
pystyy hallitsemaan takaisku ja vastamo-
menttivoimat noudattamalla sopivia suojatoi-
menpiteitä.
f Älä koskaan tuo kättäsi lähelle pyörivää
vaihtotyökalua. Vaihtotyökalu saattaa takais-
kun sattuessa liikkua kätesi yli.
f Vältä pitämästä kehoasi alueella, johon pai-
neilmatyökalu liikkuu takaiskun sattuessa.
Takaisku pakottaa paineilmatyökalun vastak-
kaiseen suuntaan hiomalaikan liikkeeseen
nähden tarttumiskohdassa.
f Työskentele erityisen varovasti kulmien, te-
rävien reunojen jne. alueella, estä vaihto-
työkalua ponnahtamasta takaisin työkappa-
leesta ja juuttumasta kiinni. Pyörivällä
vaihtotyökalulla on taipumus juuttua kiinni
kulmissa, terävissä reunoissa tai saadessaan
kimmokkeen. Tämä johtaa hallinnan pettämi-
seen tai takaiskuun.
f Älä käytä ketjuja tai hammastettuja sahan-
teriä. Tällaiset vaihtotyökalut aiheuttavat
usein takaiskun tai paineilmatyökalun hallin-
nan menettämisen.
Erityiset ohjeet hiontaan
f Älä käytä katkaisulaikkoja tai jyrsintyökalu-
ja. Laitteessa ei ole suojalaitetta näitä vaihto-
työkaluja varten.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 116 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 116
Suomi | 117
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Lisävaro-ohjeita
Käytä suojavarusteita, muista aina
suojalasit. Käytä paineilmatyökalun
tyypistä ja käyttökohteesta riippuen
tarpeellisia suojavarusteita kuten
pölynaamari, vankat turvakengät,
suojakypärä tai kuulonsuojaimet, ne vähentävät
loukkaantumisriskiä.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien se-
koitukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytme-
tallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on paineilmatyöka-
lun kuva ja pidä se uloskäännettynä lukiessasi
käyttöohjetta.
Määräystenmukainen käyttö
Paineilmatyökalu on tarkoitettu metallin hion-
taan ja purseenpoistoon karalaikkoja käyttäen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan paineilmatyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Liitäntäkappale ilman tuloaukolla
3 Letkuliitin
4 Ilman ulostuloaukko + äänenvaimennin
5 Hiomakaran avainpinta
6 Kiinnitysmutterin avainpinta
7 Vaihtotyökalu (esim. karalaikka)
8 Kiristysleukaistukassa oleva työkalunpidin
9 Kiinnitysmutteri
10 Hiomakara
11 Letkunkiristin
12 Ilman poistoletku
13 Letkunippa ulkokierteellä
14 Keskeinen ilman poistoletku
15 Ilman tuloletku
16 Kytkentänippa (letkumuhvilla varustettu
letkunippa)
17 Letkunliitin (ulkokierteellä varustettu
kytkentärunko)
18 Huoltoyksikön ilmanpoistoaukko
19 Kiintoavain hiomakarassa
20 Kiristyspihdit
21 Kiintoavain kiinnitysmutterissa
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.
Melu-/tärinätiedot
Melupäästöille ilmoitetut mitta-arvot on laskettu
EN ISO 15744-standardin mukaan.
Värinän mittausarvot mitattu EN 28662 ja
EN ISO 8662 mukaan.
Malli 0 607 252 103/... 104/... 105
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 82 dB(A); äänen tehota-
so 93 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Malli 0 607 260 100/... 101
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänenpaineta-
so on 73 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektori-
summa) mitattuna EN 60745 mukaan:
Pintahionta (rouhennus): Värähtelyemissioarvo
ah<2,5 m/s2
, epävarmuus K<1,5 m/s2
.
Malli 0 607 252 103/... 104/... 105/
0 607 260 100/... 101
OBJ_BUCH-580-001.book Page 117 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 117
118 | Suomi
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 792 direktiivin 98/37/EY (28.12.2009
asti), 2006/42/EY (29.12.2009 alkaen) määräys-
ten mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Tekniset tiedot
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Paineilmakäyttöinen
suorahiomakone
Tuotenumero 0 607 ... ... 252 103 ... 252 104 ... 252 105 ... 260 100 ... 260 101
Tyhjäkäyntinopeus n0 min-1
21000 21000 21000 21000 21000
Antoteho W 550 550 550 320 320
hiomatyökalun maks. Ø mm 40 40 40 40 40
Työkalunpidin
– Kiristysleukaistukka-Ø 1/4"
– Kiristysleukaistukka-Ø 6
in
mm
–
z
–
z
z
–
–
z
z
–
Avainpinta
– Kiinnitysmutterissa
– Hiontakarassa
mm
mm
17
17
17
17
17
17
14
10
14
10
Nimellispaine bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Liitäntäkierre 1/4"NPT 1/4"NPT 1/4"NPT 1/4"NPT 1/4"NPT
Letkun koko mm 10 10 10 10 10
Paineilman kulutus
kuormituksella l/s 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6
OBJ_BUCH-580-001.book Page 118 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 118
Suomi | 119
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Asennus
Toimitukseen kuuluu
Kaikki paineilmatyökalut toimitetaan kiinnitetyl-
lä kiristysleukaistukalla, mutta ilman vaihtotyö-
kaluja.
Poistoilmaliitäntä
Poistoilman ohjaimella voit johtaa poistoilman
pois työkohteesta ilman poistoletkun kautta ja
samalla saavuttaa paras mahdollinen äänenvai-
mennus. Lisäksi parannat työnteon edellytyksiä,
koska työkohteeseesi ei enää likaannu öljypitoi-
sesta ilmasta, eikä poistoilma lennätä pölyä tai
lastuja ilmaan.
Malli 0 607 252 103/... 104/... 105
(katso kuva A)
Kierrä irti äänenvaimennin ilmanpoistoaukosta 4
ja asenna sen tilalle letkunippa 13 ulkokierteellä.
Höllää ilman poistoletkun 12 letkunkiristintä 11
ja kiinnitä ilman poistoletku ulkokiertellä varus-
tetun letkunipan 13, tiukentaen sitä hyvin.
Malli 0 607 260 100/... 101 (katso kuva B)
Kiinnitä poistoilmaletku 14, jolla ilma johdetaan
pois työkohteesta, tuloilmaletkuun 15. Liitä sit-
ten työkalu paineilmaverkkoon (ks. ”Liitäntä pai-
neilmaverkkoon”, sivu 119) ja vie poistoilmalet-
ku 14 tuloilmaletkun ohi työkalun takapäätyyn.
Liitäntä paineilmaverkkoon
(katso kuva C)
f Varmista, että paineilman paine ei ole alle
6,3 bar (91 psi), koska paineilmatyökalu on
tarkoitettu tälle käyttöpaineelle.
Suurinta tehoa varten tulee noudattaa taulukon
”Tekniset tiedot” arvoja koskien letkun sisämit-
taa ja liitäntäkierrettä. Käytä korkeintaan 4 m
pitkiä johtoja, jotta laitteen täysi teho säilyy.
Paineilma ei saa olla kosteaa eikä sen seassa saa
olla kiintoesineitä, mikä voisi vioittaa tai liata pai-
neilmatyökalua tai aiheuttaa sen ruostumisen.
Huomio: Paineilman huoltoyksikkö on pakolli-
nen varuste. Se takaa paineilmatyökalun moit-
teettoman toiminnan.
Huoltoyksikön käyttöohjetta on noudatettava.
Kaikkien putkivarusteiden, putkien ja letkujen
on oltava mitoitettu niin, että ne kestävät vaadi-
tun paineen ja ilmamäärät.
Katso, etteivät letkut tai putket puristu kasaan,
taitu tai jää jännitykseen!
Tarvittaessa paineen voi tarkastaa manometrillä
tuloliitännästä, kun paineilmatyökalu on kytket-
ty päälle.
Työkalun liitäntä paineilmaverkkoon
Kierrä letkuliitin 3 kiinni ilman tuloliitäntään 2.
Letkuliitintä 3 kiinnitettäessä ja irrotettaessa on
hyvä tukea tuloilman liitännästä 2 kiintoavaimel-
la (avainkoko 22 mm), jotta työkalun sisällä ole-
vat venttiilinosat eivät pääse vioittumaan.
Löysää letkukiristimiä 11 tuloilmaletkulta 15 ja
kiinnitä tuloilmaletku liittimeen 3, kiristä lopuksi
letkukiristin kiinni.
Huomio: Tuloilmaletku kiinnitetään aina ensin
paineilmatyökaluun ja vasta sitten huoltoyksik-
köön.
Sovita tuloilmaletku 15 pikaliittimeen 16 ja var-
mista tuloilmaletkun asento kiertämällä letkuki-
ristin 11 tiukasti kiinni.
Kiinnitä automaattinen letkuliitin 17 huoltoyksi-
kön ilmanpoistopuolelle 18. Automaattiset letku-
liittimet on nopea liittää, työkalua käytettäessä ne
käynnistävät automaattisesti paineilman syötön.
Varo, ettei paineilmatyökalu käynnisty vahingos-
sa, kun kiinnität pikaliittimen 16 automaattiseen
letkuliittimeen 17.
Työkalunvaihto (katso kuva D)
f Katkaise paineilman syöttö, ennen kuin
muutat työkalun säätöjä, vaihdat lisävarus-
teita tai lasket työkalun pois käsistä. Näin
estät paineilmatyökalun käynnistymisen va-
hingossa.
f Käytä ainoastaan vaihtotyökaluja, joiden
varren läpimitta on sopiva. Vaihtotyökalu,
jonka varren läpimitta ei vastaa laitteen työ-
kalunpidintä (katso ”Tekniset tiedot”), ei
kiinnity oikein ja vaurioittaa kiristysleukais-
tukkaa.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 119 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 119
120 | Suomi
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
f Tarkista, vaihtotyökalua asentaessasi, että
vaihtotyökalun varsi istuu tiukasti työkalun-
pitimessä. Ellei vaihtotyökalun vartta ole
työnnetty tarpeeksi syvälle työkalunpiti-
meen, saattaa se liukua takaisin ulos, jolloin
sitä ei enää voida hallita.
f Älä käytä katkaisulaikkoja tai jyrsintyökalu-
ja. Laitteessa ei ole suojalaitetta näitä vaihto-
työkaluja varten.
f Vaihtotyökalun sallitun kierrosluvun tulee
olla vähintään yhtä suuri kuin paineilmatyö-
kalussa mainittu suurin kierrosluku. Lisätar-
vike, joka pyörii sallittua suuremmalla nopeu-
della, saattaa murtua ja sinkoutua
ympäristöön.
f Käytä aina pelkästään moitteettomassa
kunnossa olevia vaihtotyökaluja. Vioittuneet
vaihtotyökaluat voivat esim. katketa ja aihe-
uttaa paitsi tapaturman myös aineelliisia va-
hinkoja.
Vaihtotyökalun asennus
Kiristysleukaistukka 20 ja kiinnitysmutteri 9
muodostavat näissä laitteissa yhden asennusyk-
sikön. Kiristysleukaistukka, johon vaihtotyökalu
7 kiinnitetään, suojataan näin vaurioilta.
Pidä hiontakara 10 paikallaan avainpinnasta 5
kiintoavaimella 19.
Avaa kiinnitysmutteri 9 kiintoavaimella 21 avain-
pinnasta 6 kiertämällä sitä vastapäivään.
f Käytä ainoastaan hyvin sopivaa ja virhee-
töntä kiintoavainta (katso ”Tekniset tie-
dot”).
Aseta pölytön vaihtotyökalu 7 kiristysleukaistu-
kan 20 työkalunpitimeen 8.
Tarkista, että vaihtotyökalun varsi on mahdolli-
suuksien mukaan vasteeseen asti, tai vähiten
10 mm syvällä kiristysleukaistukassa.
Pidä hiontakara 10 paikallaan kiintoavaimella 19
ja kiristä vaihtotyökalu 7 kiinni kiintoavaimella
21, avainpinnasta 6 myötäpäivään kiertäen.
Koekäytä ensin uusia asennettuja vaihtotyökalu-
ja, kuten karalaikkoja tai tasoliuskalaikkoja il-
man kuormitusta.
Vaihtotyökalun irrotus
Vaihtotyökalut voivat kuumeta,
jos paineilmatyökalua käytetään
kauan. Käytäsuojakäsineitä, kun irrotat vaihto-
työkaluja.
Avaa kiristysleukaistukka tai kiinnitysmutteri ai-
emmin selostetulla tavalla ja poista vaihtotyökalu.
Kiristysleukaistukan vaihto
(katso kuva E)
Pidä hiontakara 10 paikallaan avainpinnasta 5
kiintoavaimella 19.
Avaa kiinnitysmutteri 9 kiintoavaimella 21 avain-
pinnasta 6 kiertämällä sitä vastapäivään.
f Käytä ainoastaan hyvin sopivaa ja virheetön-
tä kiintoavainta (katso ”Tekniset tiedot”).
Poista kiinnitysmutteri 9 ja kiristysleukaistukka
20 yhdessä.
Asenna kiristysleukaistukka 20 pitämällä hionta-
kara 10 paikallaan kiintoavaimella 19 avainpin-
nasta 5 ja kiertämällä kiristysleukaistukkaa kiin-
nitysmutteriin 9 kiintoavaimella 21
avainpinnasta 6 myötäpäivään.
Käyttöohjeet
Käyttöönotto
Paineilmatyökalun optimaalinen nimellispaine
on 6,3 bar (91 psi), ilman tuloliitännästä mitat-
tuna, kun työkalu on käynnissä.
f Poista säätötyökalut, ennen kuin otat pai-
neilmatyökalun käyttöön. Säätötyökalu, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa
johtaa loukkaantumiseen.
Huomio: Jos paineilmatyökalu ei käynnisty esim.
pitemmän seisokin jälkeen, katkaise ensin pai-
neilman syöttö ja pyöritä sitten moottoria use-
amman kierroksen verran työkalupitimestä 8 kä-
sin. Näin saadaan takertelu poistettua.
HUOMIO
OBJ_BUCH-580-001.book Page 120 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 120
Suomi | 121
Bosch Power Tools 3 609 929 495 | (16.4.08)
Malli 0 607 252 103/... 105
Käynnistä paineilmatyökalu painamalla käynnis-
tyskytkin 1 eteenpäin.
Pysäytä paineilmatyökalu vetämällä käynnistys-
kytkin 1 taaksepäin.
Malli 0 607 260 100/... 101
Käynnistä paineilmatyökalu vetämällä käynnis-
tyskytkin 1 taaksepäin.
Pysäytä paineilmatyökalu painamalla käynnis-
tyskytkin 1 eteenpäin.
Malli 0 607 252 104
Käynnistä paineilmatyökalu painamalla käynnis-
tyskytkin 1 eteenpäin ja pitämällä se painettuna
työvaiheen aikana.
Pysäytä paineilmatyökalu päästämällä käynnis-
tyskytkin 1 vapaaksi.
Työskentelyohjeita
f Katkaise paineilman syöttö, ennen kuin
muutat työkalun säätöjä, vaihdat lisävarus-
teita tai lasket työkalun pois käsistä. Näin
estät paineilmatyökalun käynnistymisen va-
hingossa.
f Jos paineilman syöttö katkeaa tai käyttö-
paine laskee, katkaise ensin virta työkalus-
ta. Tarkasta sitten käyttöpaine ja käynnistä
työkalu, kun paine on oikeassa lukemassa.
Äkillisen kuormituksen seurauksena kierrosluku
laskee voimakkaasti tai työkalu pysähtyy koko-
naan, mikä ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti
moottoriin.
Työskentely suorahiomakoneen kanssa
Vaihtotyökalun valinta, kuten karalaikka tai taso-
liuskalaikka, riippuu käyttötarkoituksesta ja
käyttöalueesta.
Ammattikauppiaasi auttaa sinua sopivan hioma-
työkalun valinnassa.
Liikuta hiomatyökalu kevyesti painaen edesta-
kaisin, jotta saisit optimaalisen työtuloksen.
Liian voimakas paine pienentää paineilmatyöka-
lun tehoa ja hiomatyökalu kuluu nopeammin.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Katkaise paineilman syöttö, ennen kuin
muutat työkalun säätöjä, vaihdat lisävarus-
teita tai lasket työkalun pois käsistä. Näin
estät paineilmatyökalun käynnistymisen va-
hingossa.
f Mittaa säännöllisesti hiontakaran tyhjä-
käyntikierrosluku. Jos mitattu arvo poikke-
aa yli 10 % annetusta tyhjäkäyntikierroslu-
vusta n0 (katso ”Tekniset tiedot”), tulisi
antaa valtuutetun Bosch-huoltopisteen tar-
kistaa laite. Tyhjäkäyntikierrosluvun ollessa
liian suuri saattaa vaihtotyökalu murtua, liian
pienellä nopeudella laitteen teho pienenee.
Paineilmatyökalu on valmistettu ja tarkastettu
huolella: siitä huolimatta siihen voi tulla vikoja,
jotka silloin on korjautettava valtuutetussa
Bosch-sähkötyökalujen huoltoliikkeessä.
Tiedusteluissa ja varaosatilauksissa on muistet-
tava aina antaa paineilmatyökalun tyyppikilvessä
oleva 10-merkkinen numero.
Puhdista säännöllisin välein työkalun tuloilma-
aukossa oleva sihti. Irrota ensin letkuliitin 3 ja
puhdista sitten sihti pölystä ja likahiukkasista.
Kierrä lopuksi letkuliitin takaisin paikalleen.
Letkuliitintä 3 kiinnitettäessä ja irrotettaessa on
hyvä tukea tuloilman liitännästä 2 kiintoavaimel-
la (avainkoko 22 mm), jotta työkalun sisällä ole-
vat venttiilinosat eivät pääse vioittumaan.
Paineilman seassa olevat vesi- ja li-
kahiukkaset aiheuttavat ruostumis-
ta, joka voi vioittaa moottorin osia,
venttiilejä jne. Ruosteen ehkäisemi-
seksi tuloilmaliitäntä 2 on hyvä käsi-
tellä muutamalla tipalla moottoriöljyä. Liitä työ-
kalu sen jälkeen paineilmaverkkoon (ks.
”Liitäntä paineilmaverkkoon”, sivu 119) ja anna
moottorin pyöriä 5–10 s, imeytä samalla ulosva-
luva öljy kankaaseen. Sama on hyvä tehdä aina
silloin, kun paineilmatyökalu ei ole ollut käy-
tössä pitempään aikaan.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 121 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM
Sivu: 121
122 | Suomi
3 609 929 495 | (16.4.08) Bosch Power Tools
Kaikissa Bosch-paineilmatyökaluissa, jotka eivät
kuulu CLEAN-sarjaan (erikoismallinen paineil-
mamoottori, joka toimii öljyvapaalla paineilmal-
la), paineilman sekaan suositellaan sumutta-
maan öljyä. Erillinen paineilman öljysumutin on
asennettu paineilmatyökaluun liitettävään huol-
toyksikköön (lisätietoja saa kompressorin val-
mistajalta).
Laitteen suoraan voiteluun tai huoltoyksikössä
sekoitettavaksi, tulisi käyttää SAE 10 tai SAE 20
moottoriöljyä.
Ammattitaitoisen henkilön on tarkastettava
moottorin lamellit säännöllisin välein, tarvittaes-
sa ne on uusittava.
f Huolto- ja kunnostustyöt suositellaan aina
tilattaviksi ammattitaitoiselta henkilöl-
tä/erikoisliikkeestä. Näin paineilmatyökalun
käyttöturvallisuus on taattu.
Valtuutetut Bosch-huoltoliikkeet suorittavat täl-
laiset työt nopeasti ja luotettavasti.
Voitelu- ja puhdistusaineet on hävitettävä ym-
päristöystävällisesti. Muista lakisääteiset mää-
räykset.
Lisätarvikkeet
Tarkempia tietoja laadukkaasta lisävarusteohjel-
masta löydät nettiosoitteista
www.bosch-pt.com ja
www.boschproductiontools.com tai kysy niitä
lähimmästä erikoisliikkeestä.
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Robert Bosch GmbH vastaa tämän tuotteen so-
pimuksenmukaisesta toimituksesta maakohtais-
ten/lakisääteisten määräyksien rajoissa. Tuotet-
ta koskevat reklaamaatiot pyydämme
lähettämään seuraavaan osoitteeseen:
Faksi . . . . . . . . . . . . . . . .+49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Hävitys
Käytöstä poistettu paineilmatyökalu, lisävarus-
teet ja pakkausmateriaali on johdettava kierrä-
tykseen ja samalla uusiokäyttöön.
f Moottorin lamellit on hävitettävä määräyk-
sien mukaan! Lamellit on päällystetty teflo-
nilla. Ne eivät saa kuumeta yli 400 °C, jolloin
niistä vapautuu terveydelle vaarallisia höyry-
päästöjä.
Kun paineilmatyökalu poistetaan käytöstä, pyy-
dämme johtamaan sen kierrätykseen ja uusio-
käyttöön (keräilykeskus) tai viemään työkalun
alan liikkeeseen, esim. valtuutettuun Bosch-
huoltoliikkeeseen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-580-001.book Page 122 Wednesday, April 16, 2008 11:25 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 607 260 101 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 607 260 101

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 607 260 101, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 607 260 101 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 607 260 101 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.