Bosch 0 607 161 101 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 607 161 101 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: 0 607 161 101
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 94
Suomi–1
3 609 929 935 • (03.10) T
1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
PAINEILMATYÖKALUJA VARTEN
Lue ja noudata kaikki ohjeet. Jos
alla olevia turvallisuusohjeita ei nou-
dateta, saattaa se johtaa sähkö-
iskuun, tulipalovaaraan tai vakaviin loukkaantumisiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin.
Seuraavassa tekstissä käytetty käsite ”paineilmalaite”
tai ”laite” viittaa tässä käyttöohjeessa mainittuihin pai-
neilmalaitteisiin.
Työpaikka
Pidä työpaikkasi puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
Älä työskentele laitteella räjähdysalttiissa ympä-
ristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Työkappaletta työstettäessä saattaa muodos-
taa kipinöitä, jotka sytyttävät pölyn tai höyryt.
Pidä katsojat, lapset ja muut henkilöt loitolla työ-
kohteesta, käyttäessäsi laitetta. Voit menettää lait-
teesi hallinnan toisten henkilöiden harhauttamana.
Paineilmalaitteiden turvallisuus
Käytä DIN ISO 8573-1 laatuluokka 5 paineilmaa ja
lähellä laitetta sijaitsevaa erillistä huoltoyksik-
köä. Syötettävän paineilman tulee olla vapaa epäpuh-
tauksista ja kosteudesta, jotta laite varjeltuisi vaurioilta,
likaantumiselta ja ruostumiselta.
Tarkista liitokset ja syöttöjohdot. Kaikkien huolto-
yksikköjen, liittimien ja letkujen tulee painekestoisuu-
deltaan ja ilmamäärältään vastata laitteen teknisiä tie-
toja. Liian alhainen paine haittaa laitteen toimintaa, liian
korkea paine saattaa johtaa ainevahinkoihin ja louk-
kaantumisiin.
Suojaa letkuja taittumiselta, puristumiselta,
liuottimilla ja teräviltä reunoilta. Pidä letkut loitol-
la kuumuudesta, öljystä ja pyörivistä osista.
Vaihda viipymättä vaurioitunut letku uuteen. Vau-
rioitunut syöttöletku voi aikaansaada sen, että paineil-
maletku lyö ympäriinsä ja aiheuttaa loukkaantumista.
Ilmaan lennähtävät pöly ja lastut voivat aiheuttaa vai-
keita silmävaurioita.
Tarkista aina, että letkunkiinnittimet ovat hyvin
kiristettyjä. Huonosti kiristetyt tai vialliset letkukiinnit-
timet saattavat vuotaa ilmaa hallitsemattomasti.
Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
suhtaudu järkevästi laitteella suoritettavaan työ-
hön. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden,
alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus laitetta käytettäessä saattaa johtaa
vakaviin loukkaantumisiin.
Käytä suojavaatteita ja aina suojalaseja. Turvalli-
suusvaatetuksen käyttö, kuten pölynsuojanaamari, lui-
sumattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
riippuen laitteen laadusta ja käytöstä, pienentävät
loukkaantumisen riskin.
Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että käynnistyskytkin on asennossa ”OFF”,
ennen kuin liität laitteen ilmansyöttöletkuun. Jos
pidät sormen käynnistyskytkimellä laitetta kantaessasi,
tai liität laitteen paineilmaan käynnistyskytkimen olles-
sa asennossa ”ON”, saattaa se johtaa tapaturmiin.
Poista säätötyökalut, ennen kuin otat laitteen
käyttöön. Säätötyökalu, joka sijaitsee laitteen pyöri-
vässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi tukevasta seisoma-
asennosta, ja varmista aina tasapaino. Tukeva
seisoma-asento ja kehon sopiva asento mahdollistaa
laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilan-
teissa.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita. Älä
käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet loitolla laitteen liikkuvista
osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat ta-
kertua liikkuviin osiin.
Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty, ja että nii-
tä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyt-
tö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Älä vedä poistoilmaa suoraan keuhkoihin. Vältä
poistoilman joutumista silmiin. Paineilmatyökalun
poistoilma voi sisältää vettä, öljyä metallihiukkasia tai
epäpuhtauksia kompressorista. Nämä voivat olla ter-
veydelle haitallisia.
Paineilmalaitteiden huolellinen käsittely ja
käyttö
Käytä kiinnityslaitteita tai ruuvipuristinta työkap-
paleen pitämiseksi paikallaan. Jos pidät työkappa-
letta kädessä tai painat sitä kehoa vasten, et pysty
käsittelemään laitetta turvallisesti.
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhösi kyseiseen
työhön tarkoitettua laitetta. Sopivaa laitetta käyttä-
en työskentelet paremmin ja varmemmin mainitulla te-
hoalueella.
Älä koskaan käytä laitetta, jonka käynnistyskytkin
on viallinen. Laite, jota ei enää voida käynnistää ja py-
säyttää, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Sivu: 95
Suomi–2
3 609 929 935 • (03.10) T
Säilytä paineilmalaitteet poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöi-
den käyttää paineilmalaitetta, jotka eivät tunne
sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Paineilmalaitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät ko-
kemattomat henkilöt.
Hoida paineilmalaitteesi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä
ole puristuksessa, sekä että siinä ei ole murtu-
neita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti paineilmalaitteen toimin-
taan. Anna korjata vialliset osat, ennen kuin otat
laitteen uudelleen käyttöön. Monen tapaturman
syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
Pidä paineilmatyökalut puhtaina. Huolellisesti hoi-
dettuja paineilmatyökaluja on helpompi käyttää ja ne
ovat paremmin hallittavissa.
Käytä paineilmalaitteita, tarvikkeita, vaihtotyö-
kaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla,
jota on säädetty erityisesti kyseiselle laitemallil-
le. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suori-
tettava toimenpide. Paineilmalaitteen käyttö muu-
hun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöi-
den korjata paineilmalaite ja salli korjauksiin
käytettävän vain alkuperäisiä varaosia. Täten var-
mistat, että paineilmalaite säilyy turvallisena.
2 LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET
PORAKONEITA VARTEN
Vältä kosketusta jännitteellisen
johdon kanssa. Laite ei ole eristetty, ja
kosketus jännitteelliseen johtoon voi
johtaa sähköiskuun.
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus
jännitteelliseen sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saat-
taa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.
Katkaise virtapiiri kaikista sulakkeista tai katkai-
sijoista, joista menee syöttöä työalueelle, ennen
kuin poraat, leikkaat tai kiinnität jotain siihen.
Näin vältyt sähköiskulta.
Pitele laitetta tukevasti ja saata kehosi ja käsi-
vartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan ta-
kaiskuvoimiin. Takaiskuvoimia saattaa syntyä, jos
vaihtotyökalu jää puristukseen tai leikkaa kiinni. Moot-
tori pysähtyy tällöin, laitetta vaurioittamatta.
Pysäytä laite välittömästi, jos vaihtotyökalu luk-
kiutuu. Varaudu voimakkaisiin vastamomenttei-
hin, jotka syntyvät takaiskussa. Vaihtotyökalu luk-
kiutuu, kun:
– laitetta ylikuormitetaan,
– sitä kallistetaan työstettävässä aineessa, tai
– sen kärjen tunkeutuessa työstettävän aineen läpi.
Käytä yksinomaan moitteettomassa kunnossa
olevia, kulumattomia vaihtotyökaluja. Vialliset
vaihtotyökalut voivat esimerkiksi katketa ja aiheuttaa
loukkaantumista ja aineellista vahinkoa.
Tarkista, vaihtotyökalua asentaessasi, että vaih-
totyökalun varsi istuu tiukasti työkalunpitimessä.
Ellei vaihtotyökalun vartta ole työnnetty tarpeeksi sy-
välle työkalunpitimeen, saattaa se liukua takaisin ulos,
jolloin sitä ei enää voida hallita.
Älä koskaan käynnistä laitetta kantaessasi sitä.
Pyörivä työkalunpidin saattaa kiertää vaatteen tai hiuk-
set itseensä ja aiheuttaa loukkaantumista.
Jos tahdot käyttää laitetta ripustus- tai kiinnitys-
laitteessa, tulee sinun ensin kiinnittää se kysei-
seen laitteeseen ja vasta sen jälkeen liittää
syöttöilma. Täten vältät laitteen tahattoman
käynnistyksen.
Tarkista säännöllisesti ripustussangan ja ripustuslait-
teen säpin kunto.
Smirgelillä hiottaessa, sahatta-
essa, hiottaessa, porattaessa ja
vastaavissa töissä syntyvä pöly
saattaa olla karsinogeenista, hedelmällisyyteen
kielteisesti vaikuttavaa ja perintötekijöitä muut-
tavaa. Eräät näissä pölyissä esiintyvät aineet ovat:
– Lyijy lyijypitoisissa maaleissa ja lakoissa;
– kidemuotoinen piimaa tiileissä, sementissä ja muis-
sa muurausaineissa;
– arseeni ja kromaatti kemiallisesti käsitellyssä puus-
sa.
Sairastumisen riski riippuu siitä, miten usein näille
aineille altistuu. Vaaran pienentämiseksi, tulisi tehdä
työtä vain hyvin tuuletetuissa huoneissa ja käyttää vas-
taavaa suojavarustusta (esim. erityisesti tähän tarkoi-
tukseen kehitetyt hengityssuojaimet, jotka suodattavat
pois pienimmätkin hiukkaset).
Sivu: 96
Suomi–3
3 609 929 935 • (03.10) T
MERKKEJÄ
Tärkeä ohje: Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi laitettasi. Opettele merkit ja niiden
merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään laitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki Nimi Merkitys
W
Hp
Watti
Horsepower (hevosvoima)
Teho
Nm
ft-lbs
Newtonmetri
foot-pounds (jalka-naula)
Energiayksikkö, vääntömomentti
kg
lbs
Kilogramma
pounds (naula)
Massa, paino
mm
in
Millimetri
inches (tuuma)
Pituus
min/s Minuutit/sekunnit Aika, kesto
bar/psi bar/pounds per square inch
(bar/naula/neliötuuma)
Ilmanpaine
l/s
cfm
Litraa sekunnissa
cubic feet/minute (kuutiojalka/
minuutti)
Ilman tarve
°C/°F Astetta Celsius/
astetta Fahrenheit
Lämpötila
dB Desibeli Suhteellisen äänenvoimakkuuden mitta
Ø Halkaisija Esim. ruuvin halkaisija, hiomalaikan halkaisija jne.
min-1
/n0 Kierrosluku Kierrosluku joutokäynnillä
.../min Kierroksia tai liikkeitä minuutissa Kierroksia, iskuja, ympyräliikkeitä jne. minuutissa
0 Asento: OFF Ei nopeutta, ei vääntömomenttia
Kierto vasemmalle/kierto oikealle Kiertosuunta
/■/UNF Kuusiokolo/neliökulma/
UNF-kierre
Työkalunpitimen laji
Nuoli Suorita liike nuolen suuntaan.
Varo-ohje Varoittaa käyttäjää vaaroilta.
Määräysmerkit Antaa ohjeita oikeasta käsittelystä, esim. lue
käyttöohje tai käytä suojalaseja.
Sivu: 97
Suomi–4
3 609 929 935 • (03.10) T
3 TOIMINTASELOSTUS
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen
kuva ja pidä se uloskäännettynä lukies-
sasi käyttöohjetta.
Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu poraamiseen metalliin, puuhun, ke-
ramiikkaan ja muoviin.
Melu-/tärinätieto
Meluarvot mitattu EN ISO 15 744 mukaan. Mittauksen
epävarmuus 3 dB(A).
Tärinä-arvot mitattu EN 28 662 ja EN ISO 8662 mu-
kaan.
Yleensä työkalun A-luokan melutaso on 76 dB(A).
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A).
Käytä kuulosuojaimia!
Tyypillinen käteen ja käsivarteen kohdistuva tärinä on
alle 2,5 m/s2
. Mittauksen epävarmuus K = 1,2 m/s2
.
Todistus standardinmukaisuu-
desta
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote on alla lueteltujen standardien ja standar-
doimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 792,
seuraavien direktiivien määräysten mukaisesti:
98/37/EY.
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Laitteen osat
Laitteen osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan laitteen kuvaan.
1 Lisäkahva*
2 Ripustussanka, tukimahdollisuudella*
3 Ilman tuloaukon putkiliitin
4 Letkunippa
5 Ilman tuloletku*
6 Letkunkiristimet*
7 Ilman poistoletku pistoolimallia varten*
8 Ilmanpoistoaukko äänenvaimentimineen
9 Käynnistyskytkin
10 Kiinnitysalue
(Kiristyskaulan-Ø katso tekniset tiedot)
11 Porankaran avainpinta
12 Porankara
13 Vaihtotyökalu (HSS-R-metalliporanterä)*
14 Istukan avain*
15 Rengas*
16 Hammaskehäistukka*
17 Työkalunpidin*
18 Etummainen rengas*
19 Taimmainen rengas*
20 Pikakiinnitysistukka*
21 Liitäntänippa*
22 Automaattinen letkunliitin*
23 Huoltoyksikön ilman ulostulo*
24 Ilman poistoletkun letkunippa*
25 Ilman poistoletku sivussa*
26 Kiintoavain*
27 Vipu
28 Poistoilmaletku (keskiössä)*
29 Ilman poistosarjan sintrausmetallinen äänenvai-
mennin*
30 Ilman poistosarjan putkiliitin*
31 Poistoilmasarja (erillinen)*
32 Tiivisterengas 40 x 2 mm*
33 Ripustussanka
* Lisätarvikkeita
Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina
kuulu toimitukseen.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Sivu: 98
Suomi–5
3 609 929 935 • (03.10) T
Tekniset tiedot
Paineilma-porakone, suora rakenne
Tilausnumero 0 607 161 … … 100 … 101 … 102 … 103
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
2560 1200 2560 1200
Antoteho W
Hp
400
0,54
400
0,54
400
0,54
400
0,54
Poraus-Ø teräkseen, maks. mm
in
8
5/16"
10
3/8"
8
5/16"
10
3/8"
Toimitukseen kuuluu
Pikakiinnitysistukka
Hammaskehäistukka
–
●
–
●
●
–
●
–
Kiertosuunta
Karan kierre 1/2"–20 UNF–2A ● ● ● ●
Porankaran avainpinta 11 mm 17 17 17 17
Kiristyskaulan-Ø mm 46 46 46 46
Nimellispaine bar/psi 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91
Liitäntäkierre G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4"
Letkun sisämitta mm 10 10 10 10
Ilmantarve kuormitettuna l/s
cfm
11,0
23,3
11,0
23,3
11,0
23,3
11,0
23,3
Paino (ilman tarvikkeita) n. kg
lbs
1,10
2,4
1,20
2,6
1,30
2,8
1,45
3,2
Paineilma-porakone, Pistoolimuoto
Tilausnumero 0 607 161 … … 500 … 501 … 502 … 503 … 504 … 505 … 506 … 507
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
2560 1200 800 640 2560 1200 800 640
Antoteho W
Hp
400
0,54
400
0,54
400
0,54
400
0,54
400
0,54
400
0,54
400
0,54
400
0,54
Poraus-Ø teräkseen, maks. mm
in
8
5/16"
10
3/8"
13
1/2"
13
1/2"
8
5/16"
10
3/8"
13
1/2"
13
1/2"
Toimitukseen kuuluu
Pikakiinnitysistukka
Hammaskehäistukka
–
●
–
●
–
●
–
●
●
–
●
–
●
–
●
–
Kiertosuunta
Karan kierre 1/2"–20 UNF–2A ● ● ● ● ● ● ● ●
Porankaran avainpinta 11 mm 17 17 17 17 17 17 17 17
Kiristyskaulan-Ø mm 48 48 48 48 48 48 48 48
Nimellispaine bar/psi 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91 6,3/91
Liitäntäkierre G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4"
Letkun sisämitta mm 10 10 10 10 10 10 10 10
Ilmantarve kuormitettuna l/s
cfm
10,5
22,2
10,5
22,2
10,5
22,2
10,5
22,2
10,5
22,2
10,5
22,2
10,5
22,2
10,5
22,2
Paino (ilman tarvikkeita) n. kg
lbs
1,10
2,4
1,30
2,9
1,45
3,2
1,45
3,2
1,30
2,9
1,50
3,3
1,50
3,3
1,60
3,5
Sivu: 99
Suomi–6
3 609 929 935 • (03.10) T
4 ASENNUS
Ripustus ja kiinnityslaite
Jos tahdot käyttää laitetta ripustus- tai kiinnitys-
laitteessa, tulee sinun ensin kiinnittää se kysei-
seen laitteeseen ja vasta sen jälkeen liittää
syöttöilma. Täten vältät laitteen tahattoman
käynnistyksen.
Voit kiinnittää koneen ripustussangasta 33
(Malli 0 607 161 1..) tai 2 (Malli 0 607 161 5..) ripus-
tuslaitteeseen.
Tarkista säännöllisesti ripustussangan ja ripustuslait-
teen säpin kunto.
Voit kiinnittää koneen kiinnityslaitteeseen mainitusta
kiinnitysalueesta 10. Käytä mikäli mahdollista koko
kiinnitysaluetta. Mitä pienempi kiinnityspinta, sitä voi-
makkaammin vaikuttavat kiinnitysvoimat.
Älä ylikuormita kiinnitysaluetta, ja huolehdi siitä, että
kiinnityslaite pitää laitetta varmasti paikallaan.
Poistoilman ohjain
Poistoilman ohjaimella voit johtaa poistoilman pois työ-
kohteesta ilman poistoletkun kautta ja samalla saavut-
taa paras mahdollinen äänenvaimennus. Lisäksi pa-
rannat työnteon edellytyksiä, koska työkohteeseesi ei
enää likaannu öljypitoisesta ilmasta, eikä poistoilma
lennätä pölyä tai lastuja ilmaan.
Malli 0 607 161 100 – … 103
Käännä ilman poistoletku (keskellä) 28, joka johtaa
poistoilman työpaikaltasi, ilman tuloletkun 5 yli. Liitä tä-
män jälkeen laite ilman syöttöön (katso kappale Liitän-
tä ilman syöttöön) ja vedä poistoletku (keskellä) 28
asennetun ilman tuloletkun päälle laitteen päässä.
Tai johda poistoilma poistoilmasäiliöön, kiinnittämällä
ilman poistosarja (sivussa) 31. Ota huomioon, että let-
kunippa 4 ei ole kierretty kiinni ilman tuloaukon putki-
liittimeen 3 ja että tiivisterengas 32 asettuu kotelon ja
ilman poistosarjan väliseen syvennykseen, jotta ulos
virtaava ilma pääsee vain ilman poistoletkuun. Kierrä
seuraavaksi kiinni ilman poistosarjan putkiliitin 30 tiu-
kasti ilman tuloaukon putkiliittimeen 3 ja sitten let-
kunippa 4 putkiliittimeen 30. Korvaa ilman poistosarjan
äänenvaimennin 29 ilman poistosarjan letkunipalla 24
(katso kuva ).
Höllää ilman poistoletkun 25 letkunkiristintä 6 ja kiinnitä
ilman poistoletku letkunipan 24 yli letkunkiristimellä,
tiukentaen sitä hyvin.
Malli 0 607 161 500 – … 507
Käännä ilman poistoletku (keskellä) pistoolimallia 7
varten, joka johtaa poistoilman työpaikaltasi, ilman tu-
loletkun 5 yli. Liitä tämän jälkeen laite ilman syöttöön
(katso kappale Liitäntä ilman syöttöön) ja vedä poisto-
letku (keskellä) pistoolimallia varten 7 asennetun ilman
tuloletkun päälle laitteen päässä.
Tai johda poistoilma poistoilmasäiliöön, korvaamalla il-
man poistoaukossa 8 oleva äänenvaimennin letkuni-
palla 24 (katso kuva ).
Höllää ilman poistoletkun 25 letkunkiristintä 6 ja kiinnitä
ilman poistoletku letkunipan 24 yli letkunkiristimellä,
tiukentaen sitä hyvin.
Liitäntä ilman syöttöön
Laite on tarkoitettu 6,3 bar (91 psi) käyttöpaineelle.
Suurinta tehoa varten on letkun sisämitta 10 mm, ja
siinä on G 1/4" liitäntäkierre. Käytä korkeintaan 4 m
pitkiä johtoja, jotta laitteen täysi teho säilyy.
Syötettävän ilman tulee olla vapaa vieraista esineistä ja
kosteudesta, jotta laite säästyisi vaurioilta, likaantumi-
selta ja ruostumiselta.
Paineilman huoltoyksikön käyttö on välttämätön.
Tämä takaa paineilmatyökalujen moitteettoman toi-
minnan. Ota huomioon huoltoyksikön käyttöohje.
Kaikkien kalusteiden, liitäntäjohtojen ja letkujen täytyy
soveltua paineelle ja tarvittavalle ilmamäärälle.
Vältä tulojohtojen supistamista puristamalla, taittamal-
la tai venyttämällä!
Tarkista epävarmoissa tilanteissa paine ilman syöttö-
puolella manometrillä laitteen käydessä.
Ilmansyötön liitäntä laitteeseen
Kierrä letkunippa 4 ilman tuloaukon putkiliittimeen 3
(Malli 0 607 161 1.. katso kuva , Malli 0 607 161 5..
katso kuva ).
Jotta laitteen sisällä olevat venttiilit eivät vaurioituisi, tu-
lisi sinun kiinnitettäessä ja irrotettaessa letkunippaa 4
pitää vastaan kiintoavaimella (22 mm) ilman tuloaukon
putkiliittimen 3 ulkonevasta osasta.
Höllää korkeintaan 4 m pitkän ilman tuloletkun 5 let-
kunkiristintä 6 ja kiinnitä ilman tuloletku letkunipan 4 yli
letkunkiristimellä, tiukentaen sitä hyvin.
Kiinnitä aina ilman tuloletku 5 ensin laitteeseen,
ja vasta sen jälkeen huoltoyksikköön.
B
D
A
C
Sivu: 100
Suomi–7
3 609 929 935 • (03.10) T
Käännä ilman tuloletku 5 liitäntänipan 21 yli ja kiinnitä
ilman tuloletku, tiukentamalla letkunkiristintä 6 hyvin.
Kierrä huoltoyksikön 23 ilman ulostuloaukkoon auto-
maattinen letkunliitin 22. Automaattiset letkunliittimet
mahdollistavat nopean liitännän ja katkaisevat ilman
syötön automaattisesti irrotettaessa.
Varo, ettei laite käynnisty tahattomasti liittäessäsi liitän-
tänipan 21 letkunliittimeen 22.
Poraistukan asennus
Pidä sopivalla kiintoavaimella avainpinnasta 11 poran-
kara 12 paikallaan ja kierrä hammaskehäistukka 16 tai
pikaistukka 20 porankaraan 12 (katso kuva ).
Istukka tulee kiristää paikoilleen n. 30–35 Nm kiristys-
momentilla.
Tarkista, että istukka on tiukasti porankarassa.
Hammaskehäistukan vaihto
Loukkaantumisvaara! Poista ehdottomasti
vaihtotyökalut ennen istukan irrottamista.
Varoitus! Vaihtotyökalut voivat kuumeta,
jos konetta käytetään kauan. Käytä suoja-
käsineitä.
Pidä sopivalla kiintoavaimella avainpinnasta 11 poran-
kara 12 paikallaan. Työnnä istukan avain 14 yhteen
hammaskehäistukan 16 kolmesta reiästä ja irrota is-
tukka ruuvin tavoin vasemmalle kiertäen ja avainta vi-
puna käyttäen. Tiukasti kiinni olevan istukan irrotat
pitämällä vastaan työkalunpitimeen 17 asennetulla
kuusiokoloavaimella.
Pikaistukan vaihto
Loukkaantumisvaara! Poista ehdottomasti
vaihtotyökalut ennen istukan irrottamista.
Varoitus! Vaihtotyökalut voivat kuumeta,
jos konetta käytetään kauan. Käytä suoja-
käsineitä.
Aseta kone tukevalle alustalle (esim. työpenkille). Pidä
porakara 12 paikallaan sopivalla kiintoavaimella avain-
pinnasta 11 ja irrota pikaistukka 20 porankarasta
kiertämällä sitä vasemmalle. Tiukasti kiinni olevan istu-
kan irrotat pitämällä vastaan työkalunpitimeen 17
asennetulla kuusiokoloavaimella.
5 KÄYTTÖ
Työkalunvaihto
hammaskehäistukka
Vaihtotyökalun asennus
Kierrä hammaskehäistukan 16 rengas 15 vasemmalle,
kunnes työkalunpidin 17 on avautunut tarpeeksi. Ase-
ta vaihtotyökalu 13 keskelle työkalunpidintä 17 ja kiris-
tä se istukan avaimella 14 tasaisesti kaikista kolmesta
reiästä.
Vaihtotyökalun irrotus
Varoitus! Vaihtotyökalut voivat kuumeta,
jos konetta käytetään kauan. Käytä suo-
jakäsineitä.
Kierrä hammaskehäistukan 16 rengas 15 vasemmalle
istukan avaimella 14, kunnes vaihtotyökalu 13 voidaan
poistaa työkalunpitimestä 17.
Työkalunvaihto
pikaistukka
Vaihtotyökalun asennus
Pidä kiinni pikaistukan 20 taemmasta renkaasta 19 ja
avaa työkalunpidin 17 kiertämällä etummaista rengas-
ta 18, kunnes vaihtotyökalu 13 voidaan asettaa työka-
lunpitimeen. Kiristä vaihtotyökalu 13 istukkaan pitä-
mällä kiinni taemmasta renkaasta 19 ja kiertämällä
etummainen rengas 18 voimakkaasti kiinni.
Vaihtotyökalun irrotus
Varoitus! Vaihtotyökalut voivat kuumeta,
jos konetta käytetään kauan. Käytä suo-
jakäsineitä.
Pidä kiinni pikaistukan 20 taemmasta renkaasta 19 ja
avaa työkalunpidin 17 kiertämällä etummaista rengas-
ta 18, kunnes vaihtotyökalu 13 voidaan poistaa työka-
lunpitimestä.
E
Sivu: 101
Suomi–8
3 609 929 935 • (03.10) T
Käyttöönotto
Laite toimii parhaiten 6,3 bar ylipaineella (91 psi), mi-
tattuna ilmantulossa laitteen toimiessa.
Poista säätötyökalut, ennen kuin otat laitteen
käyttöön. Säätötyökalu, joka sijaitsee laitteen pyöri-
vässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Käynnistys ja pysäytys
Jos laite ei käynnisty, esim. pidemmän käyttötauon jäl-
keen, tulee ilman syöttö katkaista ja moottoria kiertää
avainpinnasta 11 sopivalla kiintoavaimella 26 useam-
man kierroksen (katso kuva ). Tämä poistaa tartun-
tavoiman.
Malli 0 607 161 100 – … 103
Käynnistys: Paina vipua 27.
Pysäytys: Vapauta vipu 27.
Malli 0 607 161 500 – … 507
Käynnistys: Paina käynnistyskytkintä 9.
Pysäytys: Päästä käynnistyskytkin 9 vapaaksi. Pis-
toolimallisissa porakoneissa käynnistys-
kytkin 9 on kaksiosainen. Kytkeminen voi-
daan suorittaa yhtä hyvin ylhäältä ja
alhaalta.
Työskentelyohjeita
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Äkilliset kuormitukset johtavat kierrosluvun voimak-
kaaseen alenemiseen tai koneen pysähtymiseen, mut-
ta ei vahingoita moottoria.
Ilmansyötön katketessa tai käyttöpaineen las-
kiessa tulee kone pysäyttää. Tarkista käyttö-
paine ja käynnistä kone uudelleen vasta, kun
optimaalinen käyttöpaine on saavutettu.
6 HUOLTO JA HOITO
Huolto
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta,
vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi
aikaa käyttämättä. Nämä varotoimenpiteet estävät
laitteen tahattoman käynnistyksen.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin
huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin
vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvitta-
vat korjaukset.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-nu-
meroinen tilausnumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Puhdista säännöllisesti laitteen ilman tuloaukossa ole-
va sihti. Kierrä irti letkunippa 4 ja poista pöly- ja lika-
hiukkaset sihdistä. Asenna seuraavaksi letkunippa tiu-
kasti takaisin (Malli 0 607 161 1.. katso kuva , Malli
0 607 161 5.. katso kuva ).
Jotta laitteen sisällä olevat venttiilit eivät vaurioituisi, tu-
lisi sinun kiinnitettäessä ja irrotettaessa letkunippaa 4
pitää vastaan kiintoavaimella (22 mm) ilman tuloaukon
putkiliittimen 3 ulkonevasta osasta.
Paineilmassa olevat vesi- ja likahiukka-
set aiheuttavat ruostumista ja kulutta-
vat lamelleja, venttiilejä jne. Tämän es-
tämiseksi, tulisi ilman tuloaukkoon
täyttää 3 pisaraa moottoriöljyä. Liitä lai-
te taas ilman syöttöön ja anna sen käy-
dä 5–10 s, jona aikana keräät ulostulevan öljyn rie-
puun. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tulisi
aina suorittaa tämä toimenpide.
Kaikissa Bosch-paineilmalaitteissa, jotka eivät kuulu
CLEAN-sarjaan, tulisi läpivirtaavaan paineilmaan se-
koittaa öljysumu. Tähän tarvittava paineilmavoitelulaite
sijaitsee laitteen eteen kytketyssä paineilman huoltoyk-
sikössä.
Laitteen suoraan voiteluun tai huoltoyksikössä sekoitet-
tavaksi, tulisi käyttää SAE 10 tai SAE 20 moottoriöljyä.
Noin 150 käyttötunnin jälkeen tulee vaihteisto puhdis-
taa ensimmäisen kerran, tämän jälkeen 300
käyttötunnin välein. Jokaisen puhdistuksen jälkeen tu-
lee vaihteisto voidella erikois-vaihteistorasvalla.
Erikois-koneistorasva 225 ml . . . . . . . 3 605 430 009
E
A
C
Sivu: 102
Suomi–9
3 609 929 935 • (03.10) T
Moottorilamellit tulisi säännöllisesti antaa ammattihen-
kilön tarkistettavaksi ja tarvittaessa ne on vaihdettava.
Jätä huolto- ja korjaustyöt vain koulutetun am-
mattihenkilön suoritettaviksi. Täten varmistat, että
laite säilyy turvallisena.
Bosch-huolto hoitaa nämä työt nopeasti ja luotettavasti.
Huolehdi voitelu- ja puhdistusaineiden hä-
vityksestä ympäristöystävällisesti. Noudata
lakisääteisiä määräyksiä.
Huolto
Robert Bosch GmbH vastaa tämän koneen sopimuk-
senmukaisesta toimituksesta lakisääteisten/kansallis-
ten määräysten puitteissa. Ota konetta koskevissa
reklamaatioissa yhteys alla oleviin:
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Lisätarvikkeet
Kaikki laitteet voidaan varustaa joko
hammaskehäistukalla tai pikaistukalla.
Tietoja koko laatutarvikeohjelmasta saat Internetistä
osoitteesta www.bosch-pt.com ja
www.boschproductiontools.com tai kauppiaaltasi.
Hävitys
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti val-
kaistusta uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa on
merkinnät.
Kun laitteesi ei enää ole toimintakelpoinen tulee se vie-
dä kierrätyskeskukseen tai palauttaa myyjäliikkeeseen
tahi valtuutettuun Bosch-asiakaspalveluun.
Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 607 161 101 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 607 161 101

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 607 161 101, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 607 161 101 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 607 161 101 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.