Bosch 0 603 B02 000 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 603 B02 000 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: 0 603 B02 000
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Kreikka, Puola, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 185
186 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
fi
Sähkötyökalujen yleiset turval-
lisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-557-001.book Page 186 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 186
Suomi | 187
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien se-
koitukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytme-
tallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Älä poistu sähkötyökalun luota, ennen kuin
se on pysähtynyt kokonaan. Moottorin sam-
mutuksen jälkeen liikkuvat vaihtotyökalut voi-
vat aiheuttaa loukkaantumisia.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 187 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 187
188 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
f Älä koskaan peitä tai poista sähkötyökalus-
sa olevia varoituskilpiä.
f Älä koskaan seiso sähkötyökalun päällä.
Voit loukkaantua vakavasti, jos saha kaatuu
tai jos vahingossa kosketat sahanterää.
f Varmista, että suojus toimii asianmukaises-
ti ja pystyy liikkumaan vapaasti. Älä koskaan
purista suojusta kiinni, sen ollessa auki.
f Pidä kädet loitolla sahausalueelta sähkötyö-
kalun ollessa käynnissä. Sahanterää koske-
tettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
f Älä koskaan poista sahausjätteitä, puulas-
tuja tms. leikkausalueelta, sähkötyökalun
käydessä. Vie aina ensin konevarsi lepoasen-
toon ja katkaise virta sähkötyökalusta.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sahanterä
työkappaletta vasten. Muussa tapauksessa
on olemassa takaiskun vaara, sahanterän
tarttuessa työkappaleeseen.
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan, kun työta-
so työstettävää työkappaletta lukuunotta-
matta on vapaa kaikista säätötyökaluista,
puulastuista jne. Pienet puukappaleet tai
muut esineet voivat sinkoutua käyttäjää kohti
suurella nopeudella, jos ne joutuvat koske-
tukseen pyörivän sahanterän kanssa.
f Kiinnitä aina työstettävä kappale hyvin. Älä
työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä
kiinnitettäviksi. Etäisyys kädestäsi pyörivään
sahanterään on muuten liian pieni.
f Käytä sahaa vain niihin materiaaleihin, joita
mainitaan kappaleessa ”Määräysten mukai-
nen käyttö”. Saha saattaa muuten ylikuor-
mittua.
f Älä käytä tylsiä, säröisiä, taipuneita tai vau-
rioituneita sahanteriä. Sahanterät, joissa on
tylsät tai väärin suunnatut hampaat tekevät
liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialli-
seen kitkaan, sahanterän puristukseen ja ta-
kaiskuun.
f Käytä aina oikean kokoisia ja sopivalla kiin-
nitysreiällä varustettuja sahanteriä (esim.
tähdenmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät,
jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät
epäkeskoisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettämiseen.
f Älä koskaan käytä runsasseosteisestä pika-
teräksestä valmistettuja HSS-sahanteriä.
Nämä sahanterät voivat helposti murtua.
f Älä kosketa sahanterää työn jälkeen, ennen
kuin se on jäähtynyt. Sahanterä tulee sahat-
taessa hyvin kuumaksi.
f Älä koskaan käytä työkalua ilman välilaat-
taa. Vaihda vaurioitunut välilaatta. Ilman
moitteetonta välilaattaa saattaa sahanterä ai-
heuttaa loukkaantumista.
f Lasersädettä ei saa suunnata toisiin päin ei-
kä itse katsoa suoraan säteeseen, ei suure-
maltakaan etäisyydeltä. Tämä sähkötyökalu
perustuu lasertekniikkaan (säteily laser-
luokan 2, EN 60825-1 mukaan). On varottava,
ettei lasersädettä suunnata epähuomiossa
toisiin päin (häikäisyvaara).
f Älä anna lasten käyttää laserilla varustettua
sähkötyökalua ilman valvontaa. He voivat
sokaista muita ihmisiä.
f Älä vaihda sisäänrakennettua laseria toi-
sentyyppiseen laseriin. Laser, joka ei sovi tä-
hän sähkötyökaluun, saattaa aiheuttaa vaa-
raa ihmisille.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 188 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 188
Suomi | 189
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Tunnusmerkit
Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi sähkötyökaluasi. Opettele merkit ja nii-
den merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään sähkötyökaluasi paremmin ja turval-
lisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
f Lasersädettä ei saa suunnata toisiin päin eikä itse katsoa suo-
raan säteeseen, ei suuremaltakaan etäisyydeltä. Tämä sähkötyö-
kalu perustuu lasertekniikkaan (säteily laserluokan 2, EN 60825-1
mukaan). On varottava, ettei lasersädettä suunnata epähuomios-
sa toisiin päin (häikäisyvaara).
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
f Käytä suojalaseja.
f Käytä pölynsuojanaamaria.
f Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetys-
tä.
f Vaaravyöhyke! Pidä mikäli mahdollista kädet, sormet ja käsivar-
ret loitolla tältä alueelta.
Ota huomioon sahanterän mitat. Aukon halkaisijan tulee sopia työka-
lun karaan välyksittä. Älä käytä vähennyskappaleita tai adaptereita.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 189 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 189
190 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun suoraan pi-
tuus- ja poikittaissahaukseen pöytäkoneena.
Tällöin ovat vaakasuorat jiirikulmat kulmasta
–50° kulmaan +58° sekä pystysuorat jiirikulmat
kulmasta 0° kulmaan 45° mahdollisia.
Sähkötyökalun teho on suunniteltu kovan ja peh-
meän puun sekä lastu- ja kuitulevyjen sahauk-
seen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivuissa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Pölypussi
2 Lastun poistoaukko
3 Johdonpidike
4 Konevarren irrotusnuppi
5 Kahva
6 Suojus
7 Heilurisuojus
8 Sahanterä
9 Liukurulla
10 Ohjainkisko
11 Reiät pikakiinnityspuristinta varten
12 Välilaatta
13 Lukkonuppi mielivaltaista jiirikulmaa varten
(vaakatasossa)
14 Sahauskulmaosoitin (pystysuora)
15 Asteikko jiirikulmaa varten (vaakatasossa)
16 Reikiä asennusta varten
17 Sahapöytä
18 Reiät pidennystankoa varten
19 Pidennystanko
20 Kuusiokoloavain (6 mm)/ristiuraruuvitaltta
21 45°-jiirikulman rajoitinruuvi (pystysuora)
22 0°-jiirikulman rajoitinruuvi (pystysuora)
23 Laseryksikkö
24 Valaisuyksikkö (Power Light)
25 Teräkelkan ohjain
26 Kuljetuskahva
27 Valokytkin (”LED”)
28 Leikkauslinjan merkinnän kytkin (”Laser”)
29 Syvyydenrajoitin
30 Lukkokahva mielivaltaista jiirikulmaa varten
(vaakatasossa)
31 Teräkelkan ohjaimen lukitusruuvi
32 Ohjainkiskon kuusiokoloruuvit (6 mm)
33 Käynnistysvarmistin
34 Paristokotelo
35 Käynnistyskytkin
36 Pituusohjain
37 Sahapöydän pidennys
38 Kiinnityssarja ”pidennystanko”
39 Kotelon laippa
40 Alusta*
41 Kiinnityssarja ”konealusta”*
42 Karalukitus
43 Sahanterän kiinnityksen kuusiokoloruuvi
(6 mm)
44 Kiristyslaippa
45 Sisempi kiristyslaippa
Toimitukseen kuuluu
Tunnusmerkki Merkitys
OBJ_BUCH-557-001.book Page 190 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 190
Suomi | 191
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
46 Siipimutteri sahapöydän pidennyksen lukit-
semiseen
47 Pikakiinnityspuristin
48 Pikavapautin
49 Pikakiinnityspuristimen lukkonuppi
50 Pikakiinnityspuristimen siipimutteri
51 Sahauskulmaosoitin (pystysuora)
52 Siipimutteri pituusohjaimen lukitusta varten
53 Syvyydenrajoittimen vastamutteri
54 Syvyydenrajoittimen lukkomutteri
55 Syvyydenrajoittimen vaste kotelossa
56 Ruuvit välilaattaa varten
57 Kansi
58 Pyälletty ruuvi
59 Vaakasuoran laserkohdistuksen säätöruuvi
60 Pystysuoran laserkohdistuksen säätöruuvi
61 Asteikko jiirikulmaa varten (pystysuora)
62 Sahauskulmaosoittimen ruuvi (pystysuora)
63 Kulmaosoittimen ruuvi (vaakasuora)
64 Kahvasyvennykset
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 61029 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 98 dB(A); äänen tehota-
so 111 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Tyypillinen käteen ja käsivarteen kohdistuva tä-
rinä on alle 2,5 m/s2
.
Tekniset tiedot
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 61029, EN 60825-1 direktiivien
2004/108/EY, 98/37/EY (28.12.2009 asti),
2006/42/EY (29.12.2009 alkaen) määräysten
mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
27.11.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Katkaisu- ja jiirisaha PCM 8 S
Tuotenumero 3 603 L02 0..
Ottoteho W 1200
Nimellisjännite V 230
Taajuus Hz 50
Tyhjäkäyntikierroslu-
ku
min-1
5200
Lasertyyppi 650 nm, < 1mW
Laserluokka 2
Paino vastaa
EPTA-Procedure
01/2003
kg 18,7
Suojausluokka /II
Katso suurimmat sallitut työkappaleen mitat sivu 196.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepu-
dotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä
muita verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita. Verkkoimpe-
danssin ollessa alle 0,24 Ohm, ei häiriöitä ole odotetta-
vissa.
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta mm 210
Sahanlehden paksuus mm 1,4–2,0
Reiän läpimitta mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-557-001.book Page 191 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 191
192 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Asennus
f Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistä-
mistä. Asennuksen aikana sekä kaikissa
sähkötyökaluun kohdistuvissa töissä, tulle
verkkopistotulpan olla irrotettuna pistora-
siasta.
Toimitukseen kuuluu
Katso kuvaa toimitukseen kuu-
luvista osista, käyttöohjeen
alussa.
Tarkista ennen sähkötyökalun ensimmäistä käyt-
töönottoa, että kaikki alla luetellut osat löytyvät:
– Katkaisu- ja jiirisaha esiasennetulla sahante-
rällä
– Pölypussi 1
– Lukkonuppi 13
– Pidennystanko 19 (2x)
– Kiinnityssarja ”pidennystanko” 38
(2 U-profiilia ruuveineen)
– Sahapöydän pidennys 37
– Pituusohjain 36
– Pikakiinnityspuristin 47
– Kuusiokoloavain/ristiuraruuvitaltta 20
– Paristot (3x, koko AAA, 1,5 V)
malleissa, joissa on konealusta:
– Konealusta 40
(16 profiilia, 4 suojusta)
– Kiinnityssarja ”konealusta” 41
(24 ruuvia muttereineen kokoamista varten,
4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinni-
tystä varten, 4 aluslaattaa)
Huomio: Tarkista, ettei sähkötyökalussa ole vau-
rioita.
Ennen töiden jatkamista sähkötyökalun kanssa,
tulee tutkia perusteellisesti, että suojavarusteet
ja kevyesti vaurioituneet osat toimivat moitteet-
tomasti ja määräyksenmukaisesti. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä
ole puristuksessa sekä ettei löydy vaurioituneita
osia. Kaikkien osien tulee olla oikein asennettuja
ja niiden tulee täyttää kaikkimoiteettoman toi-
minnan vaatimat edellytykset.
Vaurioituneet suojavarusteet ja osat on asian-
mukaisesti annettava tunnustetun merkkikorjaa-
mon korjattaviksi tai vaihdettaviksi.
Yksittäisosien asennus
– Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat
osat pakkauksistaan.
– Poista kaikki pakkausmateriaali sähkötyöka-
lusta ja toimitukseen kuuluvista lisätarvik-
keista.
– Tarkista toimitukseen kuuluvien laiteosien
asennuksen helpottamiseksi, että sähkötyö-
kalu on kuljetusasennossa.
Työkalut, jotka tarvitaan toimitukseen kuuluvi-
en lisäksi:
– Ristiuraruuvitaltta
– Kulmatulkki
– Lenkki- tai kiintoavain (12 mm)
konealustan kokoamista varten
– Lenkki- tai kiintoavain (14 mm)
syvyysvasteen vastamuttereita varten
– Lenkki- tai kiintoavain (10 mm)
(pystyuoran) jiirikulman perussäätöä varten
Sahapöydän pidennyksen ja pituusohjaimen
asennus
(katso kuva A)
Sahapöydän pidennys 37 ja pituusohjain 36 voi-
daan asentaa sähkötyökalun vasemmalle tai oi-
kealle puolelle.
– Työnnä tarpeen mukaan sahapöydän piden-
nys ja pituusohjain haluttuun pidennystan-
koon 19 ja kiristä kyseinen siipimutteri.
Pidennystangon asennus
(katso kuva A)
Käytä kiinnityssarjaa ”pidennystanko” 38 kiinnit-
tämiseen. (2 U-profiilia ruuveineen)
– Kallista sähkötyökalu niin, että voit kiinnittää
pidennystangon laitteen pohjaan.
– Pidä U-profiili kotelon laipan 39 päällä niin,
että kummankin osan reiät ovat kohdakkain.
– Työnnä pidennystanko vasteeseen asti rei-
kien 18, U-profiilin ja kotelon laipan läpi.
– Kiristä U-profiilissa oleva ruuvi pidennystan-
gon lukitsemiseksi paikoilleen.
– Toista työvaiheet toisen pidennystangon
kanssa sähkötyökalun toisella puolella.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 192 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 192
Suomi | 193
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Lukkonupin asennus
(katso kuva B)
– Kierrä lukkonuppi 13 vastaavaan välilaatan
12 alapuolella sijaitsevaan reikään.
f Kiristä aina lukkonuppi 13 hyvin ennen sa-
hausta. Sahanterä saattaa muuten kallistua
työkappaleessa.
Paristojen asennus
(katso kuva C)
– Avaa paristokotelo 34.
– Asenna toimitukseen kuuluvat paristot nou-
dattaen merkittyä napaisuutta.
– Sulje paristokotelo.
Kiinteä tai joustava asennus
f Varman käsittelyn varmistamiseksi tulee
sähkötyökalu ennen käyttöä asentaa tasai-
selle ja tukevalle työpinnalle (esim. työ-
penkki).
Asennus konealustan kanssa
(katso kuvat D1 – D2)
Käytä asentamiseen kiinnityssarjaa ”konealusta”
41. (24 ruuvia muttereineen kokoamista varten,
4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinnitystä
varten, 4 aluslaattaa)
– Kokoa konealusta 40 ruuvaamalla. Kiristä
ruuvit.
– Kiinnitä sähkötyökalu konealustan tukipin-
tan. Käytä kiinnitykseen sähkötyökalun pora-
ukset 16 ja konealustan pitkittäisreiät.
Asennus ilman konealustaa
(katso kuva E)
– Kiinnitä sähkötyökalu sopivan ruuvikiinnityk-
sen avulla työtasoon. Tätä varten ovat reiät
16.
Pölyn ja lastun poistoimu
Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja metallin
pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyn
kosketus tai hengitys sattaa aiheuttaa käyttäjäl-
le tai lähellä oleville henkilöille allergisia reakti-
oita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpöly
pidettän karsinogeenisena, eritoten yhdessä
puukäsittelyssä käytettyjen lisäaineiden kanssa
(kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia ai-
neita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan
P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset, koskien käsiteltäviä materiaaleja.
Sisäinen pölynimu
(katso kuva F)
– Työnnä pölypussi 1 lastun poistoaukkoon 2.
Pölypussi ei sahauksen aikana koskaan saa kos-
kettaa sahan liikkuvia osia.
Tyhjennä pölypussi ajoissa.
Ulkopuolinen poistoimu
Voit myös liittää lastun poistoaukkoon pölyn-
imurin letkun (Ø 36 mm).
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
Työkalunvaihto
(katso kuvat G1–G4)
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaes-
sasi. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
Käytä ainoastaan sahanteriä, joiden suurin sallit-
tu nopeus on sähkötyökalun tyjäkäyntikierroslu-
kua suurempi.
Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat täs-
sä käyttöohjeessa määriteltyjä ominaistietoja,
ovat koestettuja EN 847-1 mukaan ja vastaavas-
ti merkittyjä.
Sahanterän irrotus
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Vedä käynnistysvarmistin 33 kokonaan ulos
ja kierrä sitä 90°. Anna kuljetusvarmentimen
lukkiutua tähän asentoon.
Konevarsi on nyt lukittu työasentoon.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 193 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 193
194 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
– Kierrä kuusiokantaruuvia 43 toimitukseen
kuuluvalla kuusiokoloavaimella 20 ja paina
samanaikaisesti karalukitusta 42, kunnes se
lukkiutuu.
– Pidä karalukitus 42 painettuna ja kierrä irti
ruuvi 43 myötäpäivään (vasen kierre!).
– Poista kiristyslaippa 44.
– Paina nuppia 4 ja käännä heilurisuojus 7 vas-
teeseen asti taaksepäin.
– Pidä heilurisuojus tässä asennossa ja irrota
sahanterä 8.
– Vie heilurisuojus hitaasti takaisin alas.
Sahanterän asennus
Puhdista tarvittaessa, ennen asennusta, kaikki
asennettavat osat.
– Paina nuppia 4, käännä heilurisuojus 7 vas-
teeseen asti taaksepäin ja pidä se tässä asen-
nossa.
– Asenna uusi sahanterä sisempään kiristys-
laippaan 45.
f Tarkista asennettaessa, että sahanterän
hampaiden leikkuusuunta (sahanterässä
olevan nuolen suunta) on sama kuin nuolen
suunta suojuksessa!
– Vie heilurisuojus hitaasti takaisin alas.
– Asenna kiristyslaippa 44 ja ruuvi 43. Paina ka-
ralukitusta 42, kunnes se lukkiutuu, ja kiristä
kuusiokantaruuvi vastapäivään.
– Seuraavia töitä varten tulee sinun taas va-
pauttaa konevarsi. Avaa tätä varten kuljetus-
varmennin 33 vetämällä sitä ulospäin ja kier-
tämällä sitä 90°.
Käyttö
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Kuljetusvarmennin
(katso kuva H)
Kuljetusvarmennin 33 mahdollistaa laitteen hel-
pomman käsittelyn siirrettäessä sitä käyttöpai-
kasta toiseen.
Sähkötyökalun vapautus (työasento)
– Paina kahvasta 5 konevartta hieman alaspäin
käynnistysvarmistimen 33 vapauttamiseksi.
– Vedä käynnistysvarmistin 33 kokonaan ulos
ja kierrä sitä 90°. Anna kuljetusvarmentimen
lukkiutua tähän asentoon.
– Siirrä konevarsi hitaasti ylös.
Sähkötyökalun varmennus (kuljetusasento)
– Avaa lukitusruuvi 31, jos se on kiristettynä.
Työnnä konevarsi eteen asti ja kiristä lukitus-
ruuvi uudelleen.
– Kierrä syvyydenrajoitin 29 ylös asti. (katso
”Syvyydenrajoittimen asetus”, sivu 197)
– Lukitse sahapöytä 17 vetämällä lukkonupista
13.
– Paina nuppia 4 ja käännä samanaikaisesti ko-
nevarsi alaspäin kahvasta 5.
– Vedä käynnistysvarmistin 33 kokonaan ulos
ja kierrä sitä 90°. Anna kuljetusvarmentimen
lukkiutua tähän asentoon.
– Konevarsi on nyt turvallisesti lukittu kuljetus-
ta varten.
Sahapöydän pidentäminen
(katso kuva I)
Pitkät kappaleet tulee tukea vapaasta päästään.
– Avaa siipimutteri 46 ja vedä ulos sahapöydän
pidennys 37 pidennystankoon haluttuun pi-
tuuteen.
– Kiristä siipimutterit uudelleen.
Työkappaleen kiinnitys
Parhaan mahdollisen työskentelyvarmuuden
saavuttamiseksi tulee työkappale aina kiinnit-
tää.
Älä työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä
kiinnitettäviksi.
Lukitus pystysuoraan
(katso kuva J1)
– Työnnä nyt toimitukseen kuuluva pikakiinni-
tyspuristin 47 yhteen sitä varten olevaan rei-
kään 11.
– Paina työkappaletta tiukasti kiinni ohjainkis-
koon 10.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 194 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 194
Suomi | 195
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
– Paina pikavapautinta 48 ja sovita pikakiinni-
tyspuristin työkappaleen mukaan.
– Kierrä tämän jälkeen nuppia 49 myötäpäi-
vään ja lukitse täten työkappale paikoilleen.
Lukitus vaakatasoon
(katso kuva J2)
– Avaa siipimutteri 50 ja vedä pikakiinnityspu-
ristimen leuat irti toisistaan.
– Työnnä nyt ”muunnettu” pikakiinnityspuris-
tin 47 yhteen sitä varten olevaan reikään 11.
– Paina työkappaletta tiukasti kiinni sahapöy-
tään 17.
– Paina pikavapautinta 48 ja sovita pikakiinni-
tyspuristin työkappaleen mukaan.
– Kierrä tämän jälkeen nuppia 49 myötäpäi-
vään ja lukitse täten työkappale paikoilleen.
Työkappaleen irrotus
– Avaa pikakiinnityspuristin kiertämällä ensin
nuppia 49 vastapäivään.
– Paina sitten pikavapautinta 48 ja vedä kierre-
tanko pois työkappaleesta.
Jiirikulman asetus
Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkö-
työkalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa
säätää, voimakkaan käytön jälkeen (katso ”Pe-
rusasetusten tarkistus ja säätö”, sivu 198).
f Kiristä aina lukkonuppi 13 hyvin ennen sa-
hausta. Sahanterä saattaa muuten kallistua
työkappaleessa.
Vaakasuoran jiirikulman asetus
Vaakasuora jiirikulma voidaan säätää alueella
50° (vasen puoli) – 58° (oikea puoli).
– Avaa lukkonuppi 13, jos se on kiristettynä.
– Käännä sahapöytää 17 lukkonupista vasem-
malle tai oikealle, kunnes sahauskulman osoi-
tin 14 osoittaa haluttua jiirikulmaa.
– Kiristä lukkonuppi 13 uudelleen.
Usein käytettyjen jiirikulmien nopeaa ja tark-
kaa asetusta varten sahapöytä 17 lukkiutuu
seuraavien vakiokulmien kohdalla:
– Avaa lukkonuppi 13, jos se on kiristettynä.
– Käännä sahapöytää 24 lukkonupista vasem-
malle tai oikealle, kunnes se lukkiutuu halut-
tuun vakiojiirikulmaan.
Pystysuoran jiirikulman asetus
(katso kuva K)
Pystysuora jiirikulma voidaan säätää alueella 0°
kulmaan 45° .
– Avaa lukkokahva 30.
– Käännä kahvan 5 konevarsi, kunnes sahaus-
kulmaosoitin 51 osoittaa haluttua jiirikulmaa.
– Pidä konevarsi tässä asennossa ja kiristä luk-
kokahva 30 uudelleen.
Vakiokulmien 0° ja 45° nopeaa ja tarkkaa ase-
tusta varten on tehtaalla asetettu rajoitinruuvit.
– Käännä konevarsi kahvasta 5 oikealle vastee-
seen asti (0°) tai vasemmalle vasteeseen asti
(45°).
Käyttöönotto
Käynnistys
– Työnnä käyttöönottoa varten käynnistyskyt-
kin 35 kahvan 5 suuntaan.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistys-
kytkintä 35 ei voida lukita, vaan sitä on painetta-
va koko käytön ajan.
Vasta nuppia 4 painamalla voidaan konevarsi
siirtää alaspäin.
– Sahausta varten sinun täytyy käynnistyskytki-
men vetämisen lisäksi painaa nuppia 4.
(katso kuva L)
Poiskytkentä
– Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnis-
tyskytkin 35 vapaaksi.
vasen oikea
0°
15°; 22,5°;
30°; 45°
15°; 22,5°;
30°; 45°
OBJ_BUCH-557-001.book Page 195 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 195
196 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Työskentelyohjeita
Yleisiä sahausohjeita
f Kaikkia sahauksia suoritettaessa, tulee en-
sin varmistaa, ettei sahanterä missään vai-
heessa pysty koskettamaan ohjainkiskoa,
ruuvipuristinta tai laitteen muita osia. Pois-
ta mahdollisesti asennetut apuohjaimet. tai
aseta ne työtä vastaaviksi.
Suojaa sahanterää iskuilta ja kolhuilta. Älä paina
sahanterää sivuttain.
Älä koskaan työstä kieroituneita työkappaleita.
Työkappaleessa on aina oltava suora reuna, jota
voi painaa ohjainkiskoa vasten.
Työalueen valaiseminen (Power Light)
(katso kuva M)
Pidä huolta siitä, että välitön työalue on riittä-
västi valaistu.
– Kytke valaisuyksikkö 24 kytkimellä 27.
Leikkausviivan merkintä
(katso kuva N)
Lasersäde näyttää sahanterän sahausviivan. Tä-
ten voit sijoittaa sahattavan työkappaleen täs-
mällisesti, avaamatta heilurisuojusta.
– Kytke lasersäde kytkimellä 28.
– Aseta työkappaleen merkintä laserlinjan oike-
aan reunaan.
Tarkista ennen sahausta, että sahauslinja näyt-
tää oikean suunnan (katso ”Laserin säätö”,
sivu 198). Lasersäde saattaa siirtyä esim. voi-
makkaan käytön aiheuttaman tärinän johdosta.
Käsittely
(katso kuva O)
Pidä kädet, sormet ja käsivarret loitolla pyöriväs-
tä sahanterästä.
Älä pidä käsivarsia poikittain konevarren edessä.
Työkappaleen suurimmat mahdolliset mitat
Sahaus ilman vetoliikettä (katkaisu)
(katso kuva P)
– Avaa lukitusruuvi 31, ellei se ole auki, kun sa-
haat ilman vetoliikettä (pienet työkappaleet).
Työnnä konevarsi vasteeseen asti ohjainkis-
kon 10 suuntaan ja kiristä lukitusruuvi 31 uu-
delleen.
– Kiinnitä työkappale sen mittojen mukaisesti.
– Aseta haluttu jiirikulma.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Paina nuppia 4 ja siirrä kahvalla 5 konevarsi
hitaasti alaspäin.
– Sahaa työkappale läpi tasaisesti syöttäen.
– Pysäytä sähkötyökalu ja odota, kunnes sa-
hanterä on pysähtynyt kokonaan.
– Siirrä konevarsi hitaasti ylös.
Sahaus vetoliikkeellä
– Avaa lukitusruuvi 31, ellei se ole auki teräkel-
kan ohjainta 25 käyttävää sahausta varten
(leveät työkappaleet).
– Kiinnitä työkappale sen mittojen mukaisesti.
– Aseta haluttu jiirikulma.
– Vedä konevarsi niin kauas ohjainkiskosta 10,
että sahanterä on työkappaleen edessä.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Paina nuppia 4 ja siirrä kahvalla 5 konevarsi
hitaasti alaspäin.
– Paina nyt konevarsi ohjainkiskon 10 suuntaan
ja sahaa loput työkappaleesta tasaisesti syöt-
täen.
– Pysäytä sähkötyökalu ja odota, kunnes sa-
hanterä on pysähtynyt kokonaan.
– Siirrä konevarsi hitaasti ylös.
Jiirikulma Korkeus x leveys
[mm]
vaaka pysty
90° 90° 70 x 282
45° 90° 70 x 200
90° 45° 35 x 282
OBJ_BUCH-557-001.book Page 196 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 196
Suomi | 197
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Samanpituisten työkappaleiden sahaaminen
(katso kuva Q)
Yhtä pitkien työkappaleiden helppoon sahaami-
seen voit käyttää pituusohjainta 36.
– Avaa siipimutterit 52 ja sijoita pituusohjain
halutulle etäisyydelle sahanterästä.
– Kiristä siipimutterit uudelleen.
– Aseta työkappale ohjainta vasten. Tarkista
vielä laserin merkitsemän sahausviivan avul-
la, että pituusohjain on sijoitettu oikein.
– Sahaa nyt tämä ja muut työkappaleet samaan
pituuteen kappaleessa ”Sahaus” selostetulla
tavalla.
Syvyydenrajoittimen asetus (Uran sahaus)
(katso kuva R)
Syvyydenrajoitin tulee asettaa, jos tahdot sahata
uran.
– Avaa molemmat vastamutterit 53 yleismalli-
sella lenkki- tai kiintoavaimella (14 mm).
– Avaa lukkomutteri 54 ja kierrä syvyydenrajoi-
tin 29 vastapäivään ylös asti.
– Käännä kahvasta 5 konevarsi asentoon, jossa
saavutetaan haluttu urasyvyys.
– Kierrä syvyydenrajoitin myötäpäivään, kun-
nes ruuvin pää koskettaa kotelon vastetta 55.
– Siirrä konevarsi hitaasti ylös.
– Kiristä uudelleen ensin lukkomutteri 54 ja
sen jälkeen vastamutterit 53.
Erikoiset työkappaleet
Taivutettuja tai pyöreitä työkappaleita sahatta-
essa, on niiden liikkuminen estettävä erityisen
hyvin. Sahausviivalla ei saa olla rakoa työkappa-
leen, ohjainkiskon ja sahapöydän välissä.
Tarvittaessa täytyy valmistaa erikoisia pidikkei-
tä.
Välilaatan vaihto
(katso kuva S)
Punaiset välilaatat 12 saattavat kulua sähkötyö-
kalun pitkän käytön jälkeen.
Vaihda vaurioituneet välilaatat.
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Kierrä irti ruuvit 56 toimitukseen kuuluvalla
ristiuraruuvitaltalla ja poista vanhat välilaa-
tat.
– Asenna uusi oikea välilaatta.
– Ruuvaa välilaatta ruuveilla 56 mahdollisim-
man pitkälle oikealle, jotta sahanterä ei koko
vetoliikkeen aikana kosketa välilaattaa.
– Toista työvaiheet johdonmukaisesti uuden
vaseanpuolisen välilaatan kanssa.
Profiililistojen (lattia- ja sisäkattolistat)
työstö
Profiililistoja voidaan työstää kahdella eri taval-
la:
– painettuna ohjainkiskoa vasten,
– tasaisesti sahapöydällä makaavana.
Lisäksi voidaan sahaus suorittaa profiililistan le-
veydestä riippuen vetoliikkeellä tai ilman.
Kokeile aina säädetty jiirikulma ensin puun jään-
nöspalaan.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 197 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 197
198 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Lattialistat
Seuraavassa taulukossa on ohjeita lattialistojen työstöä varten.
Perusasetusten tarkistus ja säätö
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkö-
työkalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa
säätää, voimakkaan käytön jälkeen.
Siihen tarvitset kokemusta ja vastaavaa erikois-
työkalua.
Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nä-
mä työt nopeasti ja luotettavasti.
Laserin säätö
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Kierrä sahapöytä 17, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
– Poista suojus 57. (katso kuva T1)
Tarkistus: (katso kuva T2)
– (Piirrä työkappaleeseen suora sahausviiva.
– Paina nuppia 4 ja siirrä kahvalla 5 konevarsi
hitaasti alaspäin.
– Suuntaa työkappale niin, että sahanterän
hampaat ovat sahausviivan kohdalla.
– Pidä työkappale tässä asennossa ja vie kone-
varsi hitaasti takaisin yläasentoon.
– Kiinnitä työkappale.
– Kytke lasersäde kytkimellä 28.
Lasersäteen tulee seurata sahausviivaa koko
työkappaleen pituudella, myös kun konevarsi
siirretään alaspäin.
Asetus: (katso kuva T3)
– Avaa pyälletty ruuvi 58.
– Kierrä säätöruuvia 59 (vaakatason laserkoh-
distus) ja/tai säätöruuvia 60 (pystysuora la-
serkohdistus), kunnes lasersäde seuraa työ-
kappaleessa olevaa sahausviivaa koko sen
pituudella.
– Kiristä varovasti pyälletty ruuvi uudelleen.
Asetukset asetettu-
na ohjain-
kiskoa
vasten
tasaisesti
sahapöy-
dällä ma-
kaavana
pystysuora jiirikulma 0° 45°
Jalkalistat vasen puoli oikea puoli vasen puoli oikea puoli
Sisäreunat vaakasuora
jiirikulma
45° vasen 45° oikea 0° 0°
työkappaleen
sijoitus
alareuna saha-
pöytää vasten
alareuna saha-
pöytää vasten
yläreuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
alareuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
Valmis työkappa-
le sijaitsee …
… sahauksesta
vasemmalla
… sahauksesta
oikealla
… sahauksesta
vasemmalla
… sahauksesta
vasemmalla
Ulkoreuna vaakasuora
jiirikulma
45° oikea 45° vasen 0° 0°
työkappaleen
sijoitus
alareuna saha-
pöytää vasten
alareuna saha-
pöytää vasten
alareuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
yläreuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
Valmis työkappa-
le sijaitsee …
… sahauksesta
oikealla
… sahauksesta
vasemmalla
… sahauksesta
oikealla
… sahauksesta
oikealla
OBJ_BUCH-557-001.book Page 198 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 198
Suomi | 199
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Perusjiirikulman 0° (pystysuora) asetus
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Kierrä sahapöytä 17, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
Tarkistus: (katso kuva U1)
– Säädä kulmatulkki asentoon 90° ja aseta se
sahapöytään 17.
Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan
tasassa sahanterän 8 kanssa.
Asetus: (katso kuva U2)
– Avaa lukkokahva 30.
– Avaa rajoitinruuvin vastamutteri 22 yleismal-
lisella lenkki- tai kiintoavaimella (10 mm).
– Kierrä rajoitinruuvi niin paljon sisään tai ulos,
että kulmatulkin haara on tasassa sahanterän
kanssa koko pituudeltaan.
– Kiristä kiinnityskahva 30 uudelleen.
– Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin 22 vasta-
mutteri uudelleen.
Jos sahauskulmaosoitin 51 säädön jälkeen ei ole
kohdakkain asteikon 61 0°-merkin kanssa, tulee
ruuvi 62 avata yleismallisella ristipääruuvitaltalla
ja sahauskulmaosoitin oikaistava pitkin 0°-merk-
kiä.
Perusjiirikulman 45° (pystysuora) asetus
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Kierrä sahapöytä 17, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
– Avaa lukkokahva 30 ja käännä konevarsi kah-
vasta 5 vasemmalle vasteeseen asti (45°).
Tarkistus: (katso kuva V1)
– Säädä kulmatulkki asentoon 45° ja aseta se
sahapöytään 17.
Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan
tasassa sahanterän 8 kanssa.
Asetus: (katso kuva V2)
– Avaa rajoitinruuvin vastamutteri 21 yleismal-
lisella lenkki- tai kiintoavaimella (10 mm).
– Kierrä rajoitinruuvi niin paljon sisään tai ulos,
että kulmatulkin haara on tasassa sahanterän
kanssa koko pituudeltaan.
– Kiristä kiinnityskahva 30 uudelleen.
– Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin 21 vasta-
mutteri uudelleen.
Jos sahauskulmaosoitin 51 ei säädön jälkeen ole
linjassa 45°-merkin kanssa asteikossa 61, tulee
ensin tarkistaa vielä kerran 0°-säätö jiirikulmaa
ja sahauskulmaosoitinta varten. Toista tämän
jälkeen 45°-jiirikulman säätö.
Ohjainkiskon suuntaus
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Kierrä sahapöytä 17, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
Tarkistus: (katso kuva W1)
– Säädä kulmatulkki asentoon 90° ja aseta se
sahapöytään 17 ohjainkiskon 10 ja sahante-
rän 8 väliin.
Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan
tasassa vasteen kanssa.
Asetus: (katso kuva W2)
– Avaa kaikki kuusiokoloruuvit 32 toimitukseen
kuuluvalla kuusiokoloavaimella.
– Käännä ohjainkiskoa 10, kunnes se on tasas-
sa kulmatulkin kanssa koko pituudeltaan.
– Kiristä ruuvit uudelleen.
Sahauskulmaosoittimen (vaakasuora)
suuntaus
(katso kuva X)
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Kierrä sahapöytä 17, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
Tarkistus:
Kulmaosoittimen 14 keskiviivan tulee olla astei-
kon 15 0°-merkin kohdalla.
Asetus:
– Avaa ruuvi 63 yleismallisella ristiuraruuvital-
talla ja suuntaa kulmaosoittimen keskiviiva
pitkin 0°-merkkiä.
– Kiristä ruuvi uudelleen.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 199 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 199
200 | Suomi
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Kuljetus
(katso kuva Y)
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Poista pidennystanko.
– Kanna sähkötyökalu kuljetuskahvasta 26 tai
tartu kahvasyvennyksiin 64 sahapöydän si-
vuissa.
f Älä kanna sähkötyökalua yksin, selkävam-
mojen välttämiseksi.
f Käytä sähkötyökalun kuljetuksessa vain
kuljetuslaitteita, älä koskaan suojalaitetta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimus-
huollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Puhdistus
Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuule-
tusaukkoja puhtaana, jotta voit työskennellä hy-
vin ja turvallisesti.
Heilurisuojuksen tulee aina voida liikkua vapaas-
ti ja sulkeutua itsestään. Pidäsen tähden aina
aluetta heilurisuojuksen ympärillä puhtaana.
Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai
siveltimellä jokaisen työvaiheen jälkeen.
Puhdista liukurullaa 9 sekä valaistus- ja laseryk-
sikköä (24, 23) säännöllisesti.
Lisätarvikkeet
Pölypussisarja . . . . . . . . . . . . . . 2 605 411 222
Pidennystanko . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 978
Sahanteriä puuta ja levymateriaalia, paneeleja
ja listoja varten
Sahanterä 216 x 30 mm, 48 hammasta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 430
Sahanterä 216 x 30 mm, 24 hammasta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 429
Varaosat
Pikakiinnityspuristin. . . . . . . . . 1 609 203 P95
Konealusta . . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 P96
Välilaatat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 966
Hiiliharjasarja . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 J13
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Rä-
jähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään
sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
OBJ_BUCH-557-001.book Page 200 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Sivu: 200
Suomi | 201
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Hävitys
Katkaisu- ja jiirisahat, lisätarvikkeet ja pakkauk-
set tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusio-
käyttöön.
Muoviosat on merkitty lajipuhdasta kierrätystä
varten.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 201 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 603 B02 000 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 603 B02 000

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 603 B02 000, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 603 B02 000 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 603 B02 000 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.