Bosch 0 603 B01 000 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 603 B01 000 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: 0 603 B01 000
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 179
180 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
fi
Sähkötyökalujen yleiset turval-
lisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökalu-
ja (ilman verkkojohtoa).
1) Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai va-
laisemattomat työalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjäh-
dysalttiissa ympäristössä, jossa on pala-
vaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyö-
kalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyö-
kalua käyttäessäsi. Voit menettää laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa millään tavalla. Älä käytä mitään pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen säh-
kötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis-
kun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitol-
la kuumuudesta, öljystä, terävistä reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käy-
tä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jat-
kojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ym-
päristössä ei ole vältettävissä, tulee
käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vikavirta-
suojakytkimen käyttö vähentää sähköis-
kun vaaraa.
3) Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskente-
lyysi ja noudata tervettä järkeä sähkö-
työkalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-
laseja. Henkilökohtaisen suojavarustuk-
sen käyttö, kuten pölynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypärän tai
kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyöka-
lun lajista ja käyttötavasta, vähentää lou-
kaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmis-
ta, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin liität sen sähköverkkoon
ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kan-
nat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyö-
kalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
VAROITUS
OBJ_BUCH-573-001.book Page 180 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 180
Suomi | 181
Bosch Power Tools 1 609 929 J60 | (29/11/07)
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka-
lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Täten voit paremmin hal-
lita sähkötyökalua odottamattomissa ti-
lanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koru-
ja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla ta-
valla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja kä-
sittely
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopi-
vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sel-
laisten henkilöiden käyttää sähkötyöka-
lua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkö-
työkalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, et-
tä siinä ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjata nämä vioittuneet osat en-
nen käyttöä. Monen tapaturman syyt löy-
tyvät huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut,
joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaih-
totyökaluja jne. näiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tällöin huomioon työolosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.
5) Huolto
a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hy-
väksy korjauksiin vain alkuperäisiä vara-
osia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien se-
koitukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytme-
tallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Älä poistu sähkötyökalun luota, ennen kuin
se on pysähtynyt kokonaan. Moottorin sam-
mutuksen jälkeen liikkuvat vaihtotyökalut voi-
vat aiheuttaa loukkaantumisia.
OBJ_BUCH-573-001.book Page 181 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 181
182 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
f Älä koskaan peitä tai poista sähkötyökalus-
sa olevia varoituskilpiä.
f Älä koskaan seiso sähkötyökalun päällä.
Voit loukkaantua vakavasti, jos saha kaatuu
tai jos vahingossa kosketat sahanterää.
f Varmista, että suojus toimii asianmukaises-
ti ja pystyy liikkumaan vapaasti. Älä koskaan
purista suojusta kiinni, sen ollessa auki.
f Pidä kädet loitolla sahausalueelta sähkötyö-
kalun ollessa käynnissä. Sahanterää koske-
tettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
f Älä koskaan poista sahausjätteitä, puulas-
tuja tms. leikkausalueelta, sähkötyökalun
käydessä. Vie aina ensin konevarsi lepoasen-
toon ja katkaise virta sähkötyökalusta.
f Vie ainoastaan käynnissä oleva sahanterä
työkappaletta vasten. Muussa tapauksessa
on olemassa takaiskun vaara, sahanterän
tarttuessa työkappaleeseen.
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan, kun työta-
so työstettävää työkappaletta lukuunotta-
matta on vapaa kaikista säätötyökaluista,
puulastuista jne. Pienet puukappaleet tai
muut esineet voivat sinkoutua käyttäjää kohti
suurella nopeudella, jos ne joutuvat koske-
tukseen pyörivän sahanterän kanssa.
f Kiinnitä aina työstettävä kappale hyvin. Älä
työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä
kiinnitettäviksi. Etäisyys kädestäsi pyörivään
sahanterään on muuten liian pieni.
f Käytä sahaa vain niihin materiaaleihin, joita
mainitaan kappaleessa ”Määräysten mukai-
nen käyttö”. Saha saattaa muuten ylikuor-
mittua.
f Älä käytä tylsiä, säröisiä, taipuneita tai vau-
rioituneita sahanteriä. Sahanterät, joissa on
tylsät tai väärin suunnatut hampaat tekevät
liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialli-
seen kitkaan, sahanterän puristukseen ja ta-
kaiskuun.
f Käytä aina oikean kokoisia ja sopivalla kiin-
nitysreiällä varustettuja sahanteriä (esim.
tähdenmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät,
jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät
epäkeskoisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettämiseen.
f Älä koskaan käytä runsasseosteisestä pika-
teräksestä valmistettuja HSS-sahanteriä.
Nämä sahanterät voivat helposti murtua.
f Älä kosketa sahanterää työn jälkeen, ennen
kuin se on jäähtynyt. Sahanterä tulee sahat-
taessa hyvin kuumaksi.
f Älä koskaan käytä työkalua ilman välilaat-
taa. Vaihda vaurioitunut välilaatta. Ilman
moitteetonta välilaattaa saattaa sahanterä ai-
heuttaa loukkaantumista.
f Lasersädettä ei saa suunnata toisiin päin ei-
kä itse katsoa suoraan säteeseen, ei suure-
maltakaan etäisyydeltä. Tämä sähkötyökalu
perustuu lasertekniikkaan (säteily laser-
luokan 2, EN 60825-1 mukaan). On varottava,
ettei lasersädettä suunnata epähuomiossa
toisiin päin (häikäisyvaara).
f Älä anna lasten käyttää laserilla varustettua
sähkötyökalua ilman valvontaa. He voivat
sokaista muita ihmisiä.
f Älä vaihda sisäänrakennettua laseria toi-
sentyyppiseen laseriin. Laser, joka ei sovi tä-
hän sähkötyökaluun, saattaa aiheuttaa vaa-
raa ihmisille.
OBJ_BUCH-573-001.book Page 182 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 182
Suomi | 183
Bosch Power Tools 1 609 929 J60 | (29/11/07)
Tunnusmerkit
Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi sähkötyökaluasi. Opettele merkit ja nii-
den merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään sähkötyökaluasi paremmin ja turval-
lisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
f Lasersädettä ei saa suunnata toisiin päin eikä itse katsoa suo-
raan säteeseen, ei suuremaltakaan etäisyydeltä. Tämä sähkötyö-
kalu perustuu lasertekniikkaan (säteily laserluokan 2, EN 60825-1
mukaan). On varottava, ettei lasersädettä suunnata epähuomios-
sa toisiin päin (häikäisyvaara).
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
f Käytä suojalaseja.
f Käytä pölynsuojanaamaria.
f Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetys-
tä.
f Vaaravyöhyke! Pidä mikäli mahdollista kädet, sormet ja käsivar-
ret loitolla tältä alueelta.
Ota huomioon sahanterän mitat. Aukon halkaisijan tulee sopia työka-
lun karaan välyksittä. Älä käytä vähennyskappaleita tai adaptereita.
Toimitukseen kuuluu
OBJ_BUCH-573-001.book Page 183 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 183
184 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun suoraan pi-
tuus- ja poikittaissahaukseen pöytäkoneena.
Tällöin ovat vaakasuorat jiirikulmat kulmasta
–45° kulmaan +45° sekä pystysuorat jiirikulmat
kulmasta 0° kulmaan 45° mahdollisia.
Sähkötyökalun teho on suunniteltu kovan ja peh-
meän puun sekä lastu- ja kuitulevyjen sahauk-
seen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivuissa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Konevarren irrotusnuppi
2 Kahva
3 Suojus
4 Heilurisuojus
5 Sahapöydän pidennys
6 Pidennystanko
7 Ohjainkisko
8 Reiät pikakiinnityspuristinta varten
9 Välilaatta
10 Asteikko jiirikulmaa varten (vaakatasossa)
11 Vipu jiirikulman esiasetusta varten (vaakata-
sossa)
12 Lukkonuppi mielivaltaista jiirikulmaa varten
(vaakatasossa)
13 Lovet vakiojiirikulmia varten
14 Sahapöytä
15 Reikiä asennusta varten
16 Reiät pidennystankoa varten
17 0°-jiirikulman rajoitinruuvi (pystysuora)
18 45°-jiirikulman rajoitinruuvi (pystysuora)
19 Liukurulla
20 Pölypussi
21 Sahanterä
22 Kuljetuskahva
23 Johdonpidike
24 Laseryksikkö
25 Lastun poistoaukko
26 Lukkokahva mielivaltaista jiirikulmaa varten
(vaakatasossa)
27 Käynnistysvarmistin
28 Ohjainkiskon kuusiokoloruuvit (6 mm)
29 Kuusiokoloavain (6 mm)/ristiuraruuvitaltta
30 Paristokotelo
31 Käynnistyskytkin
32 Valokytkin (”LED”)
33 Leikkauslinjan merkinnän kytkin (”Laser”)
34 Kuusiokoloavain (2 mm)
35 Pystysuoran laserkohdistuksen säätöruuvi
36 Pyälletty ruuvi
37 Vaakasuoran laserkohdistuksen säätöruuvi
38 Pituusohjain
39 Kiinnityssarja ”pidennystanko”
40 Kotelon laippa
41 Alusta*
42 Kiinnityssarja ”konealusta”*
43 Karalukitus
44 Sahanterän kiinnityksen kuusiokoloruuvi
(6 mm)
45 Kiristyslaippa
46 Sisempi kiristyslaippa
47 Siipimutteri sahapöydän pidennyksen lukit-
semiseen
48 Pikakiinnityspuristin
49 Pikavapautin
50 Pikakiinnityspuristimen lukkonuppi
51 Pikakiinnityspuristimen siipimutteri
52 Lukitussanka
53 Sahauskulmaosoitin (pystysuora)
54 Sahauskulmaosoitin (pystysuora)
55 Valaisuyksikkö (Power Light)
56 Siipimutteri pituusohjaimen lukitusta varten
57 Ruuvit välilaattaa varten
58 Kansi
OBJ_BUCH-573-001.book Page 184 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 184
Suomi | 185
Bosch Power Tools 1 609 929 J60 | (29/11/07)
59 Asteikko jiirikulmaa varten (pystysuora)
60 Sahauskulmaosoittimen ruuvi (pystysuora)
61 Kulmaosoittimen ruuvi (vaakasuora)
62 Kahvasyvennykset
63 Laserlinssin suojus
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Mittausarvot määritetty EN 61029 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 91 dB(A); äänen tehota-
so 104 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Tyypillinen käteen ja käsivarteen kohdistuva tä-
rinä on alle 2,5 m/s2
.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 61029, EN 60825-1 direktiivien
2004/108/EY, 98/37/EY (28.12.2009 asti),
2006/42/EY (29.12.2009 alkaen) määräysten
mukaan.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.11.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Asennus
f Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistä-
mistä. Asennuksen aikana sekä kaikissa
sähkötyökaluun kohdistuvissa töissä, tulle
verkkopistotulpan olla irrotettuna pistora-
siasta.
Toimitukseen kuuluu
Katso kuvaa toimitukseen kuu-
luvista osista, käyttöohjeen
alussa.
Katkaisu- ja jiirisaha PCM 10
Tuotenumero 3 603 L01 0..
Ottoteho W 1500
Nimellisjännite V 230
Taajuus Hz 50
Tyhjäkäyntikierroslu-
ku
min-1
4700
Lasertyyppi 650 nm, < 1mW
Laserluokka 2
Paino vastaa
EPTA-Procedure
01/2003
kg 13,8
Suojausluokka /II
Katso suurimmat sallitut työkappaleen mitat sivu 190.
Kytkentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepu-
dotuksia. Heikossa sähköverkossa saattaa tämä häiritä
muita verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita. Verkkoimpe-
danssin ollessa alle 0,363 Ohm, ei häiriöitä ole odotet-
tavissa.
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta mm 254
Sahanlehden paksuus mm 1,4–2,0
Reiän läpimitta mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-573-001.book Page 185 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 185
186 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
Tarkista ennen sähkötyökalun ensimmäistä käyt-
töönottoa, että kaikki alla luetellut osat löytyvät:
– Katkaisu- ja jiirisaha esiasennetulla sahante-
rällä
– Pölypussi 20
– Lukkonuppi 12
– Pidennystanko 6 (2x)
– Kiinnityssarja ”pidennystanko” 39
(2 U-profiilia ruuveineen)
– Sahapöydän pidennys 5
– Pituusohjain 38
– Pikakiinnityspuristin 48
– Kuusiokoloavain/ristiuraruuvitaltta 29
– Paristot (3x, koko AAA, 1,5 V)
malleissa, joissa on konealusta:
– Konealusta 41
(16 profiilia, 4 suojusta)
– Kiinnityssarja ”konealusta” 42
(24 ruuvia muttereineen kokoamista varten,
4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinni-
tystä varten, 4 aluslaattaa)
Huomio: Tarkista, ettei sähkötyökalussa ole vau-
rioita.
Ennen töiden jatkamista sähkötyökalun kanssa,
tulee tutkia perusteellisesti, että suojavarusteet
ja kevyesti vaurioituneet osat toimivat moitteet-
tomasti ja määräyksenmukaisesti. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä
ole puristuksessa sekä ettei löydy vaurioituneita
osia. Kaikkien osien tulee olla oikein asennettuja
ja niiden tulee täyttää kaikkimoiteettoman toi-
minnan vaatimat edellytykset.
Vaurioituneet suojavarusteet ja osat on asian-
mukaisesti annettava tunnustetun merkkikorjaa-
mon korjattaviksi tai vaihdettaviksi.
Yksittäisosien asennus
– Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat
osat pakkauksistaan.
– Poista kaikki pakkausmateriaali sähkötyöka-
lusta ja toimitukseen kuuluvista lisätarvik-
keista.
– Tarkista toimitukseen kuuluvien laiteosien
asennuksen helpottamiseksi, että sähkötyö-
kalu on kuljetusasennossa.
Työkalut, jotka tarvitaan toimitukseen kuuluvi-
en lisäksi:
– Ristiuraruuvitaltta
– Kulmatulkki
– Lenkki- tai kiintoavain (12 mm)
konealustan kokoamista varten
– Lenkki- tai kiintoavain (10 mm)
(pystyuoran) jiirikulman perussäätöä varten
Sahapöydän pidennyksen ja pituusohjaimen
asennus
(katso kuva A)
Sahapöydän pidennys 5 ja pituusohjain 38 voi-
daan asentaa sähkötyökalun vasemmalle tai oi-
kealle puolelle.
– Työnnä tarpeen mukaan sahapöydän piden-
nys ja pituusohjain haluttuun pidennystan-
koon 6 ja kiristä kyseinen siipimutteri.
Pidennystangon asennus
(katso kuva A)
Käytä kiinnityssarjaa ”pidennystanko” 39 kiinnit-
tämiseen. (2 U-profiilia ruuveineen)
– Kallista sähkötyökalu niin, että voit kiinnittää
pidennystangon laitteen pohjaan.
– Pidä U-profiili kotelon laipan 40 päällä niin,
että kummankin osan reiät ovat kohdakkain.
– Työnnä pidennystanko vasteeseen asti rei-
kien 16, U-profiilin ja kotelon laipan läpi.
– Kiristä U-profiilissa oleva ruuvi pidennystan-
gon lukitsemiseksi paikoilleen.
– Toista työvaiheet toisen pidennystangon
kanssa sähkötyökalun toisella puolella.
Lukkonupin asennus
(katso kuva B)
– Kierrä lukkonuppi 12 vastaavaan vivun 11 ala-
puolella sijaitsevaan reikään.
f Kiristä aina lukkonuppi 12 hyvin ennen sa-
hausta. Sahanterä saattaa muuten kallistua
työkappaleessa.
OBJ_BUCH-573-001.book Page 186 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 186
Suomi | 187
Bosch Power Tools 1 609 929 J60 | (29/11/07)
Paristojen asennus
(katso kuva C)
– Avaa paristokotelo 30.
– Asenna toimitukseen kuuluvat paristot nou-
dattaen merkittyä napaisuutta.
– Sulje paristokotelo.
Kiinteä tai joustava asennus
f Varman käsittelyn varmistamiseksi tulee
sähkötyökalu ennen käyttöä asentaa tasai-
selle ja tukevalle työpinnalle (esim. työ-
penkki).
Asennus konealustan kanssa
(katso kuvat D1 – D2)
Käytä asentamiseen kiinnityssarjaa ”konealusta”
42. (24 ruuvia muttereineen kokoamista varten,
4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinnitystä
varten, 4 aluslaattaa)
– Kokoa konealusta 41 ruuvaamalla. Kiristä
ruuvit.
– Kiinnitä sähkötyökalu konealustan tukipin-
tan. Käytä kiinnitykseen sähkötyökalun pora-
ukset 15 ja konealustan pitkittäisreiät.
Asennus ilman konealustaa
(katso kuva E)
– Kiinnitä sähkötyökalu sopivan ruuvikiinnityk-
sen avulla työtasoon. Tätä varten ovat reiät
15.
Pölyn ja lastun poistoimu
Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja metallin
pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyn
kosketus tai hengitys sattaa aiheuttaa käyttäjäl-
le tai lähellä oleville henkilöille allergisia reakti-
oita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpöly
pidettän karsinogeenisena, eritoten yhdessä
puukäsittelyssä käytettyjen lisäaineiden kanssa
(kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia ai-
neita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan
P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset, koskien käsiteltäviä materiaaleja.
Sisäinen pölynimu
(katso kuva F)
– Työnnä pölypussi 20 lastun poistoaukkoon
25.
Pölypussi ei sahauksen aikana koskaan saa kos-
kettaa sahan liikkuvia osia.
Tyhjennä pölypussi ajoissa.
Ulkopuolinen poistoimu
Voit myös liittää lastun poistoaukkoon pölyn-
imurin letkun (Ø 36 mm).
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
Työkalunvaihto
(katso kuvat G1–G4)
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaes-
sasi. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
Käytä ainoastaan sahanteriä, joiden suurin sallit-
tu nopeus on sähkötyökalun tyjäkäyntikierroslu-
kua suurempi.
Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat täs-
sä käyttöohjeessa määriteltyjä ominaistietoja,
ovat koestettuja EN 847-1 mukaan ja vastaavas-
ti merkittyjä.
Sahanterän irrotus
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Vedä käynnistysvarmistin 27 kokonaan ulos
ja kierrä sitä 90°. Anna kuljetusvarmentimen
lukkiutua tähän asentoon.
Konevarsi on nyt lukittu työasentoon.
– Kierrä kuusiokantaruuvia 44 toimitukseen
kuuluvalla kuusiokoloavaimella 29 ja paina
samanaikaisesti karalukitusta 43, kunnes se
lukkiutuu.
OBJ_BUCH-573-001.book Page 187 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 187
188 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
– Pidä karalukitus 43 painettuna ja kierrä irti
ruuvi 44 myötäpäivään (vasen kierre!).
– Poista kiristyslaippa 45.
– Paina nuppia 1 ja käännä heilurisuojus 4 vas-
teeseen asti taaksepäin.
– Pidä heilurisuojus tässä asennossa ja irrota
sahanterä 21.
– Vie heilurisuojus hitaasti takaisin alas.
Sahanterän asennus
Puhdista tarvittaessa, ennen asennusta, kaikki
asennettavat osat.
– Paina nuppia 1, käännä heilurisuojus 4 vas-
teeseen asti taaksepäin ja pidä se tässä asen-
nossa.
– Asenna uusi sahanterä sisempään kiristys-
laippaan 46.
f Tarkista asennettaessa, että sahanterän
hampaiden leikkuusuunta (sahanterässä
olevan nuolen suunta) on sama kuin nuolen
suunta suojuksessa!
– Vie heilurisuojus hitaasti takaisin alas.
– Asenna kiristyslaippa 45 ja ruuvi 44. Paina ka-
ralukitusta 43, kunnes se lukkiutuu, ja kiristä
kuusiokantaruuvi vastapäivään.
– Seuraavia töitä varten tulee sinun taas va-
pauttaa konevarsi. Avaa tätä varten kuljetus-
varmennin 27 vetämällä sitä ulospäin ja kier-
tämällä sitä 90°.
Käyttö
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Kuljetusvarmennin
(katso kuva H)
Kuljetusvarmennin 27 mahdollistaa laitteen hel-
pomman käsittelyn siirrettäessä sitä käyttöpai-
kasta toiseen.
Sähkötyökalun vapautus (työasento)
– Paina kahvasta 2 konevartta hieman alaspäin
käynnistysvarmistimen 27 vapauttamiseksi.
– Vedä käynnistysvarmistin 27 kokonaan ulos
ja kierrä sitä 90°. Anna kuljetusvarmentimen
lukkiutua tähän asentoon.
– Siirrä konevarsi hitaasti ylös.
Sähkötyökalun varmennus (kuljetusasento)
– Lukitse sahapöytä 14 vetämällä lukkonupista
12.
– Paina nuppia 1 ja käännä samanaikaisesti ko-
nevarsi alaspäin kahvasta 2.
– Vedä käynnistysvarmistin 27 kokonaan ulos
ja kierrä sitä 90°. Anna kuljetusvarmentimen
lukkiutua tähän asentoon.
Konevarsi on nyt turvallisesti lukittu kuljetusta
varten.
Sahapöydän pidentäminen
(katso kuva I)
Pitkät kappaleet tulee tukea vapaasta päästään.
– Avaa siipimutteri 47 ja vedä ulos sahapöydän
pidennys 5 pidennystankoon haluttuun pi-
tuuteen.
– Kiristä siipimutterit uudelleen.
Työkappaleen kiinnitys
Parhaan mahdollisen työskentelyvarmuuden
saavuttamiseksi tulee työkappale aina kiinnit-
tää.
Älä työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä
kiinnitettäviksi.
Lukitus pystysuoraan
(katso kuva J1)
– Työnnä nyt toimitukseen kuuluva pikakiinni-
tyspuristin 48 yhteen sitä varten olevaan rei-
kään 8.
– Paina työkappaletta tiukasti kiinni ohjainkis-
koon 7.
– Paina pikavapautinta 49 ja sovita pikakiinni-
tyspuristin työkappaleen mukaan.
– Kierrä tämän jälkeen nuppia 50 myötäpäi-
vään ja lukitse täten työkappale paikoilleen.
OBJ_BUCH-573-001.book Page 188 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 188
Suomi | 189
Bosch Power Tools 1 609 929 J60 | (29/11/07)
Lukitus vaakatasoon
(katso kuva J2)
– Avaa siipimutteri 51 ja vedä pikakiinnityspu-
ristimen leuat irti toisistaan.
– Työnnä nyt ”muunnettu” pikakiinnityspuris-
tin 48 yhteen sitä varten olevaan reikään 8.
– Paina työkappaletta tiukasti kiinni sahapöy-
tään 14.
– Paina pikavapautinta 49 ja sovita pikakiinni-
tyspuristin työkappaleen mukaan.
– Kierrä tämän jälkeen nuppia 50 myötäpäi-
vään ja lukitse täten työkappale paikoilleen.
Työkappaleen irrotus
– Avaa pikakiinnityspuristin kiertämällä ensin
nuppia 50 vastapäivään.
– Paina sitten pikavapautinta 49 ja vedä kierre-
tanko pois työkappaleesta.
Jiirikulman asetus
Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkö-
työkalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa
säätää, voimakkaan käytön jälkeen (katso ”Pe-
rusasetusten tarkistus ja säätö”, sivu 192).
f Kiristä aina lukkonuppi 12 hyvin ennen sa-
hausta. Sahanterä saattaa muuten kallistua
työkappaleessa.
Vaakasuoran jiirikulman asetus
Vaakasuora jiirikulma voidaan säätää alueella
45° (vasen puoli) – 45° (oikea puoli).
– Avaa lukkonuppi 12, jos se on kiristettynä.
– Käännä lukitussankaa 52 ylöspäin, kunnes se
lukkiutuu lukkonupin kierretangon alle.
(katso kuva K)
Tällöin sahapöytä voi liikkua vapaasti.
– Käännä sahapöytää 14 lukkonupista vasem-
malle tai oikealle, kunnes sahauskulman osoi-
tin 53 osoittaa haluttua jiirikulmaa.
– Kiristä lukkonuppi 12 uudelleen.
Usein käytettyjen jiirikulmien nopeaa ja tark-
kaa asetusta varten sahapöydässä on uria 13:
(katso kuva L)
– Avaa lukkonuppi 12, jos se on kiristettynä.
– Paina vipua 11 ja kierrä sahapöytä 14 halut-
tuun loveen vasemmalle tai oikealle.
– Vapauta sitten vipu. Vivun tulee lukkiutua
tuntuvasti loveen.
Pystysuoran jiirikulman asetus
(katso kuva M)
Pystysuora jiirikulma voidaan säätää alueella 0°
kulmaan 45° .
– Avaa lukkokahva 26.
– Käännä kahvan 2 konevarsi, kunnes sahaus-
kulmaosoitin 54 osoittaa haluttua jiirikulmaa.
– Pidä konevarsi tässä asennossa ja kiristä luk-
kokahva 26 uudelleen.
Vakiokulmien 0° ja 45° nopeaa ja tarkkaa ase-
tusta varten on tehtaalla asetettu rajoitinruuvit.
– Käännä konevarsi kahvasta 2 oikealle vastee-
seen asti (0°) tai vasemmalle vasteeseen asti
(45°).
– Kiristä kiinnityskahva 26 uudelleen.
Käyttöönotto
Käynnistys
– Työnnä käyttöönottoa varten käynnistyskyt-
kin 31 kahvan 2 suuntaan.
Huomio: Turvallisuussyistä laitteen käynnistys-
kytkintä 31 ei voida lukita, vaan sitä on painetta-
va koko käytön ajan.
Vasta nuppia 1 painamalla voidaan konevarsi
siirtää alaspäin.
– Sahausta varten sinun täytyy käynnistyskytki-
men vetämisen lisäksi painaa nuppia 1.
(katso kuva N)
vasen oikea
0°
15°; 22,5°;
30°; 45°
15°; 22,5°;
30°; 45°
OBJ_BUCH-573-001.book Page 189 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 189
190 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
Poiskytkentä
– Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnis-
tyskytkin 31 vapaaksi.
Työskentelyohjeita
Yleisiä sahausohjeita
f Kaikkia sahauksia suoritettaessa, tulee en-
sin varmistaa, ettei sahanterä missään vai-
heessa pysty koskettamaan ohjainkiskoa,
ruuvipuristinta tai laitteen muita osia. Pois-
ta mahdollisesti asennetut apuohjaimet. tai
aseta ne työtä vastaaviksi.
Suojaa sahanterää iskuilta ja kolhuilta. Älä paina
sahanterää sivuttain.
Älä koskaan työstä kieroituneita työkappaleita.
Työkappaleessa on aina oltava suora reuna, jota
voi painaa ohjainkiskoa vasten.
Työalueen valaiseminen (Power Light)
(katso kuva O)
Pidä huolta siitä, että välitön työalue on riittä-
västi valaistu.
– Kytke valaisuyksikkö 55 kytkimellä 32.
Leikkausviivan merkintä
(katso kuva P)
Lasersäde näyttää sahanterän sahausviivan. Tä-
ten voit sijoittaa sahattavan työkappaleen täs-
mällisesti, avaamatta heilurisuojusta.
– Kytke lasersäde kytkimellä 33.
– Aseta työkappaleen merkintä laserlinjan oike-
aan reunaan.
Tarkista ennen sahausta, että sahauslinja näyt-
tää oikean suunnan (katso ”Laserin säätö”,
sivu 192). Lasersäde saattaa siirtyä esim. voi-
makkaan käytön aiheuttaman tärinän johdosta.
Käsittely
(katso kuva Q)
Pidä kädet, sormet ja käsivarret loitolla pyöriväs-
tä sahanterästä.
Älä pidä käsivarsia poikittain konevarren edessä.
Työkappaleen suurimmat mahdolliset mitat
Katkaisusahaus
– Kiinnitä työkappale sen mittojen mukaisesti.
– Aseta haluttu vaaka- ja/tai pystytason jiirikul-
ma.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Paina nuppia 1 ja siirrä kahvalla 2 konevarsi
hitaasti alaspäin.
– Sahaa työkappale läpi tasaisesti syöttäen.
– Pysäytä sähkötyökalu ja odota, kunnes sa-
hanterä on pysähtynyt kokonaan.
– Siirrä konevarsi hitaasti ylös.
Samanpituisten työkappaleiden sahaaminen
(katso kuva R)
Yhtä pitkien työkappaleiden helppoon sahaami-
seen voit käyttää pituusohjainta 38.
– Avaa siipimutterit 56 ja sijoita pituusohjain
halutulle etäisyydelle sahanterästä.
– Kiristä siipimutterit uudelleen.
– Aseta työkappale ohjainta vasten. Tarkista
vielä laserin merkitsemän sahausviivan avul-
la, että pituusohjain on sijoitettu oikein.
– Sahaa nyt tämä ja muut työkappaleet samaan
pituuteen kappaleessa ”Katkaisusahaus” se-
lostetulla tavalla.
Erikoiset työkappaleet
Taivutettuja tai pyöreitä työkappaleita sahatta-
essa, on niiden liikkuminen estettävä erityisen
hyvin. Sahausviivalla ei saa olla rakoa työkappa-
leen, ohjainkiskon ja sahapöydän välissä.
Tarvittaessa täytyy valmistaa erikoisia pidikkei-
tä.
Jiirikulma Korkeus x leveys
[mm]
vaaka pysty maks.
korkeudella
maks.
leveydellä
90° 90° 80 x 125 60 x 140
45° 90° 80 x 90 60 x 100
90° 45° 45 x 125 45 x 140
OBJ_BUCH-573-001.book Page 190 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 190
Suomi | 191
Bosch Power Tools 1 609 929 J60 | (29/11/07)
Välilaatan vaihto
(katso kuva S)
Punainen välilaatta 9 saattaa kulua sähkötyöka-
lun pitkän käytön jälkeen.
Vaihda vaurioituneet välilaatat.
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Kierrä irti ruuvit 57 toimitukseen kuuluvalla
ristiuraruuvitaltalla ja poista vanha välilaatta.
– Asenna uusi välilaatta ja kierrä kaikki ruuvit
57 takaisin.
Profiililistojen (lattia- ja sisäkattolistat) työstö
Profiililistoja voidaan työstää kahdella eri taval-
la:
– painettuna ohjainkiskoa vasten,
– tasaisesti sahapöydällä makaavana.
Kokeile aina säädetty jiirikulma ensin puun jään-
nöspalaan.
Lattialistat
Seuraavassa taulukossa on ohjeita lattialistojen työstöä varten.
Asetukset asetettu-
na ohjain-
kiskoa
vasten
tasaisesti
sahapöy-
dällä ma-
kaavana
pystysuora jiirikulma 0° 45°
Jalkalistat vasen puoli oikea puoli vasen puoli oikea puoli
Sisäreunat vaakasuora
jiirikulma
45° vasen 45° oikea 0° 0°
työkappaleen
sijoitus
alareuna saha-
pöytää vasten
alareuna saha-
pöytää vasten
yläreuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
alareuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
Valmis työkappa-
le sijaitsee …
… sahauksesta
vasemmalla
… sahauksesta
oikealla
… sahauksesta
vasemmalla
… sahauksesta
vasemmalla
Ulkoreuna vaakasuora
jiirikulma
45° oikea 45° vasen 0° 0°
työkappaleen
sijoitus
alareuna saha-
pöytää vasten
alareuna saha-
pöytää vasten
alareuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
yläreuna oh-
jainkiskoa vas-
ten
Valmis työkappa-
le sijaitsee …
… sahauksesta
oikealla
… sahauksesta
vasemmalla
… sahauksesta
oikealla
… sahauksesta
oikealla
OBJ_BUCH-573-001.book Page 191 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 191
192 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
Perusasetusten tarkistus ja säätö
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkö-
työkalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa
säätää, voimakkaan käytön jälkeen.
Siihen tarvitset kokemusta ja vastaavaa erikois-
työkalua.
Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nä-
mä työt nopeasti ja luotettavasti.
Laserin säätö
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Kierrä sahapöytä 14, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
– Poista suojus 58. (katso kuva T1)
Tarkistus: (katso kuva T2)
– (Piirrä työkappaleeseen suora sahausviiva.
– Paina nuppia 1 ja siirrä kahvalla 2 konevarsi
hitaasti alaspäin.
– Suuntaa työkappale niin, että sahanterän
hampaat ovat sahausviivan kohdalla.
– Pidä työkappale tässä asennossa ja vie kone-
varsi hitaasti takaisin yläasentoon.
– Kiinnitä työkappale.
– Kytke lasersäde kytkimellä 33.
Lasersäteen tulee seurata sahausviivaa koko
työkappaleen pituudella, myös kun konevarsi
siirretään alaspäin.
Asetus: (katso kuva T3)
– Avaa pyälletty ruuvi 36.
– Vedä ulos kuusiokoloavain 34.
– Kierrä säätöruuvia 37 (vaakatason laserkoh-
distus) ja/tai säätöruuvia 35 (pystysuora la-
serkohdistus) kuusiokoloavaimella 34, kun-
nes lasersäde seuraa työkappaleessa olevaa
sahausviivaa koko sen pituudella.
– Kiristä varovasti pyälletty ruuvi uudelleen.
Perusjiirikulman 0° (pystysuora) asetus
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Kierrä sahapöytä 14, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
Tarkistus: (katso kuva U1)
– Säädä kulmatulkki asentoon 90° ja aseta se
sahapöytään 14.
Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan
tasassa sahanterän 21 kanssa.
Asetus: (katso kuva U2)
– Avaa lukkokahva 26.
– Avaa rajoitinruuvin vastamutteri 17 yleismal-
lisella lenkki- tai kiintoavaimella (10 mm).
– Kierrä rajoitinruuvi niin paljon sisään tai ulos,
että kulmatulkin haara on tasassa sahanterän
kanssa koko pituudeltaan.
– Kiristä kiinnityskahva 26 uudelleen.
– Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin 17 vasta-
mutteri uudelleen.
Jos sahauskulmaosoitin 54 säädön jälkeen ei ole
kohdakkain asteikon 59 0°-merkin kanssa, tulee
ruuvi 60 avata yleismallisella ristipääruuvitaltalla
ja sahauskulmaosoitin oikaistava pitkin 0°-merk-
kiä.
Perusjiirikulman 45° (pystysuora) asetus
– Saata sähkötyökalu työasentoon.
– Kierrä sahapöytä 14, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
– Avaa lukkokahva 26 ja käännä konevarsi kah-
vasta 2 vasemmalle vasteeseen asti (45°).
Tarkistus: (katso kuva V1)
– Säädä kulmatulkki asentoon 45° ja aseta se
sahapöytään 14.
Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan
tasassa sahanterän 21 kanssa.
Asetus: (katso kuva V2)
– Avaa rajoitinruuvin vastamutteri 18 yleismal-
lisella lenkki- tai kiintoavaimella (10 mm).
– Kierrä rajoitinruuvi niin paljon sisään tai ulos,
että kulmatulkin haara on tasassa sahanterän
kanssa koko pituudeltaan.
– Kiristä kiinnityskahva 26 uudelleen.
– Kiristä tämän jälkeen rajoitinruuvin 18 vasta-
mutteri uudelleen.
OBJ_BUCH-573-001.book Page 192 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 192
Suomi | 193
Bosch Power Tools 1 609 929 J60 | (29/11/07)
Jos sahauskulmaosoitin 54 ei säädön jälkeen ole
linjassa 45°-merkin kanssa asteikossa 59, tulee
ensin tarkistaa vielä kerran 0°-säätö jiirikulmaa
ja sahauskulmaosoitinta varten. Toista tämän
jälkeen 45°-jiirikulman säätö.
Ohjainkiskon suuntaus
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Kierrä sahapöytä 14, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
Tarkistus: (katso kuva W1)
– Säädä kulmatulkki asentoon 90° ja aseta se
sahapöytään 14 ohjainkiskon 7 ja sahanterän
21 väliin.
Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan
tasassa vasteen kanssa.
Asetus: (katso kuva W2)
– Avaa kaikki kuusiokoloruuvit 28 toimitukseen
kuuluvalla kuusiokoloavaimella.
– Käännä ohjainkiskoa 7, kunnes se on tasassa
kulmatulkin kanssa koko pituudeltaan.
– Kiristä ruuvit uudelleen.
Sahauskulmaosoittimen (vaakasuora)
suuntaus
(katso kuva X)
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Kierrä sahapöytä 14, kunnes se lukkiutuu
kohtaan 0°.
Tarkistus:
Kulmaosoittimen 53 keskiviivan tulee olla astei-
kon 10 0°-merkin kohdalla.
Asetus:
– Avaa ruuvi 61 yleismallisella ristiuraruuvital-
talla ja suuntaa kulmaosoittimen keskiviiva
pitkin 0°-merkkiä.
– Kiristä ruuvi uudelleen.
Kuljetus
(katso kuva Y)
– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
– Poista pidennystanko.
– Kanna sähkötyökalu kuljetuskahvasta 22 tai
tartu kahvasyvennyksiin 62 sahapöydän si-
vuissa.
f Älä kanna sähkötyökalua yksin, selkävam-
mojen välttämiseksi.
f Käytä sähkötyökalun kuljetuksessa vain
kuljetuslaitteita, älä koskaan suojalaitetta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuk-
sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiin-
tyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimus-
huollon tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Puhdistus
Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuule-
tusaukkoja puhtaana, jotta voit työskennellä hy-
vin ja turvallisesti.
Heilurisuojuksen tulee aina voida liikkua vapaas-
ti ja sulkeutua itsestään. Pidäsen tähden aina
aluetta heilurisuojuksen ympärillä puhtaana.
Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai
siveltimellä jokaisen työvaiheen jälkeen.
Puhdista liukurullaa 19 sekä valaistus- ja laseryk-
sikköä (55, 24) säännöllisesti.
Puhdista laseryksikköä vetämällä lasersuojus 63
ulospäin ja poistamalla pöly pensselillä. (katso
kuva Z)
OBJ_BUCH-573-001.book Page 193 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM
Sivu: 193
194 | Suomi
1 609 929 J60 | (29/11/07) Bosch Power Tools
Lisätarvikkeet
Pölypussisarja . . . . . . . . . . . . . . 2 605 411 035
Pidennystanko . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 911
Sahanteriä puuta ja levymateriaalia, paneeleja
ja listoja varten
Sahanterä 254 x 30 mm, 40 hammasta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 435
Sahanterä 254 x 30 mm, 60 hammasta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 436
Varaosat
Pikakiinnityspuristin. . . . . . . . . . 1 609 203 P95
Konealusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 P96
Välilaatat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 P97
Hiiliharjasarja . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 J13
Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Rä-
jähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät
myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään
sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt-
töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Muoviosat on merkitty lajipuhdasta kierrätystä
varten.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-573-001.book Page 194 Thursday, November 29, 2007 9:23 AM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 603 B01 000 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 603 B01 000

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 603 B01 000, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 603 B01 000 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 603 B01 000 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.