Bosch 0 601 2A2 300 käyttöohjeet

Katso tuotteen Bosch 0 601 2A2 300 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bosch
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: 0 601 2A2 300
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Ruotsalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 53
54 | Suomi
1 609 92A 0VX | (22.7.15) Bosch Power Tools
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuataipölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujenkanssa.Alkuperäisessäkunnossaolevatpisto-
tulpat ja sopivat pistorasiatvähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Äläasetasähkötyökalua alttiiksisateelletai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseenpistorasiastavetämällä.Pidäjohtoloitolla
kuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
olevältettävissä,tuleekäyttäävikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.Joskannatsähkötyökaluasormikäynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältäepänormaaliakehonasentoa.Huolehdiainatuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
täänoikeallatavalla.Pölynimulaitteistonkäyttövähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhöntarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Äläkäytä sähkötyökalua, jota eivoida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osattoimivatmoitteettomasti,eivätkäolepuristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osatennenkäyttöä.Monentapaturmansyytlöytyväthuo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökalujajne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 54 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM
Sivu: 54
Suomi | 55
Bosch Power Tools 1 609 92A 0VX | (22.7.15)
Hiomakoneiden turvallisuusohjeet
 Käytä sähkötyökalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
 Huomio tulipalovaara! Vältä hionta-aineen ja hiomako-
neenylikuumenemista.Tyhjennäainapölysäiliöennen
työtaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa(tahipölynimurinsuodatinpussissataisuo-
dattimessa) oleva hiomapöly saattaa epäsuotuisissa olo-
suhteissa,kutenkipinästämetalliahiottaessa,syttyäitses-
tään.Erityisenvaarallistaon,joshiomapölyonsekoittunut
lakka-, polyuretaanijäännösten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkän työru-
peaman jälkeen.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
Tuotekuvaus
Lue kaikkiturvallisuus- ja muutohjeet. Tur-
vallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
Määräyksenmukainen käyttö
Kone on tarkoitettu puun, muovin, silotteen sekä lakattujen
pintojen kuivaan hiontaan.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Käynnistyskytkin
2 Pölysäiliö täydellisenä (Microfilter System)
3 Nelikulmainen pohjalevy (GSS 140-1 A/
GSS 160-1 A Multi)
4 Suorakulmainen pohjalevy (GSS 160-1 A/
GSS 160-1 A Multi)
5 Kolmikulmainen pohjalevy (GSS 160-1 A Multi)
6 Hiomalevy
7 Kahva (eristetty kädensija)
8 Pohjalevyn ruuvit (4x)
9 Hiomapaperi*
10 Taimmainen kiinnitin
11 Kiinnityspanta (2x)
12 Etummainen kinnitin
13 Rei’itin*
14 Poistoilma-adapteri
15 Suodatin (Microfilter System)
16 Imuletku*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Tasohiomakone GSS 140-1 A GSS 160-1 A GSS 160-1 A Multi
Tuotenumero 3 601 BA2 1.. 3 601 BA2 2.. 3 601 BA2 2..
Ottoteho W 180 180 180
Tyhjäkäyntikierrosluku min-1
12000 12000 12000
Tyhjäkäyntivärähtelytaajuus min-1
24000 24000 24000
Värähtely-ympyrän halkaisija mm 1,6 1,6 1,6
Hiomapaperin mitat
– nelikulmainen
— Tarrakiinnitys
— Pantakiinnitys
mm
mm
115 x 107
115 x 140
–
–
115 x 107
115 x 140
– suorakulmainen
— Tarrakiinnitys mm – 133 x 80 133 x 80
– kolmikulmainen
— Tarrakiinnitys mm – – 150 x 100
Hiomalevyn mitat
– nelikulmainen
– suorakulmainen
– kolmikulmainen (hiomapaperin
kulmamitta)
mm
mm
mm
110 x 100
–
–
–
128 x 78
–
110 x 100
128 x 78
150 x 100
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,2 1,2 1,2
Suojausluokka /II /II /II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 55 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM
Sivu: 55
56 | Suomi
1 609 92A 0VX | (22.7.15) Bosch Power Tools
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-4 mukaan.
Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on
76 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epävarmuus K mitattuna EN 60745-2-4 mukaan:
ah=5,0 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja
sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun.
Sesoveltuumyösvärähtelyrasituksenväliaikaiseenarviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla käyt-
tötarvikkeillatai riittämättömästihuollettuna, silloinvärähtely-
taso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saattaa kas-
vattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajaksonvärähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jenjakäyttötarvikkeidenhuolto,käsienpitäminenlämpiminä,
työprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU,
19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta
2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin, 2006/42/EY kaik-
kia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyjä muu-
toksia ja on seuraavien standardien mukainen: EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 22.07.2015
Asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Pohjalevyn asennus (GSS 160-1 A Multi)
(katso kuva A)
Irrota 4 ruuvia 8. Asenna sopiva pohjalevy ja kiristä ruuvit ta-
kaisin kiinni.
Hiomalevyn vaihto (katso kuva A)
Hiomalevyn 6 voi tarvittaessa vaihtaa.
Irrota 4 ruuvia 8 ja ota hiomalevy 6 pois. Asenna uusi hioma-
levy 6 ja kiristä ruuvit takaisin kiinni.
Hiomapaperin vaihto
Poista lika ja pöly hiomalevystä 6 esim. siveltimellä ennen uu-
den hiomapaperin kiinnittämistä.
Tarkista parhaan mahdollisen pölynpoiston varmistamiseksi,
että hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Tarrakiinnitteiset hiomapaperit (katso kuva B)
Jos hiomalevy 6 on varustettu tarrakiinnityksellä, voit kiinnit-
tää tarrakiinnitteiset hiomapaperit nopeasti ja helposti.
Koputahiomalevyn6 tarrakudostapuhtaaksiennenhiomapa-
perin 9 kiinnitystä mahdollisimman hyvän tartunnan mahdol-
listamiseksi.
Asetahiomapaperi9hiomalevyn6toistalaitaapitkinjasitten
hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.
Poista hiomapaperi 9 tarttumalla siihen yhdestä kulmasta ja
vetämällä se irti hiomalevystä 6.
Hipmapaperit ilman tarrakiinnitystä (ks. kuvat C – E)
 Avaa molemmat kiinnityspannat 11 lukituksestaan ja
käännä ne alas.
 Ohjaa hiomapaperi 9 takakiinnittimen 10 alle. Varmista,
ettei hiomapaperi 9 ole liian lyhyt ja että se on kunnolla
kiinni. Käännä kiinnityspannat 11 takaisin alkuasentoon
ja lukitse ne paikoilleen.
 Asennahiomapaperisileäksihiomalevylle6.Kiinnitähio-
mapaperin etuosa etukiinnittimen 12 alle. Varmista, et-
tei hiomapaperi 9 ole liian lyhyt ja että se on kunnolla
kiinni. Käännä kiinnityspannat 11 takaisin alkuasentoon
ja lukitse ne paikoilleen.
Reiättömiä hiomapaapereita, esim. rulla- tai metritavaraa,
voit rei’ittää pölynimua varten rei’ittimellä 13. Paina sähkö-
työkaluasennettuinehiomapapereineenrei’itintävasten(kat-
so kuva F).
Kunhaluatirrottaahiomapaperin9,avaamolemmatkiinnitys-
pannat 11 ja vedä hiomapaperi irti pitimestään.
Hiomapaperin valinta
Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hioma-
tehosta on saatavissa erilaisia hiomapapereita:
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Karkeus
Kaikkien puuaineiden käsittelyyn
40 – 240
Karkeiden, höyläämättömien palkki-
en ja lautojen esihiontaan karkea 40, 60
Tasohiontaan ja pienien epätasai-
suuksien tasoitukseen
keski-
karkea 80, 120
Kovan puun viimeistely- ja
hienohiontaan hieno 180, 240
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 56 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM
Sivu: 56
Suomi | 57
Bosch Power Tools 1 609 92A 0VX | (22.7.15)
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjäpölyjä,kutentammen-taipyökinpölyäpidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
Sisäinen pölynimu pölysäiliöön (katso kuva G–J)
Työnnä pölysäiliö 2 poistoputken 14 päälle.
Pölysäiliön 2 täyttötaso voidaaan helposti tarkistaa läpinäky-
vän säiliön ansiosta.
Tyhjennä pölysäiliö 2 vetämällä se kiertäen irti taaksepäin.
Ruuvaa suodatin 15 irti pölysäiliöstä 2. Tyhjennä pölysäiliö.
Koputa suodatin 15 kevyesti kiinteää alustaa vasten pölyn ir-
rottamiseksi. Puhdista suodattimen 15 lamellit pehmeällä
harjalla.
Huomio: Parhaan mahdollisen pölynimun takaamiseksi tulee
pölysäiliö 2 tyhjentää ajoissa ja suodatin 15 puhdistaa sään-
nöllisesti.
Pidä pystysuoria pintoja työstettäessäsi sähkötyökalu niin,
että pölysäiliö 2 osoittaa alaspäin.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva K)
Työnnä imuletku 16 (lisätarvike) poistoputken 14 päälle. Yh-
distä imuletku 16 pölynimuriin (lisätarvike).
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.
Käytäerikoisimuriaterveydelleerityisenvaarallisten,karsino-
geenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.
Pidä pystysuoria pintoja työstettäessäsi sähkötyökalu niin,
että imuletku osoittaa alaspäin.
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Kallista käyttöönottoa varten sähkötyökalun käynnistyskyt-
kintä 1 oikealle asentoon ”I”.
Sähkötyökalun pysäyttämiseksi kallistat käynnistyskytkintä
1 vasemmalle asentoon ”0”.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Työskentelyohjeita
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuin asetat sen pois käsistäsi.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Poistoteho hiottaessa määräytyy pääasiassa hiomapaperin
valinnalla.
Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvän hiontatehon ja säästävät sähkötyökalua.
Kiinnitä huomiota tasaiseen puristuspaineeseen hiomapape-
rin kestoiän kasvattamiseksi.
Paineenturhalisäämineneiparannahiontatehoa,vaanjohtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi käyttää muita
materiaaleja varten.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-hiomatarvikkeita.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.
Maali-/lakkapintojen sekä pohjus-
tusten kuten fillerin ja spakkelin
työstöön
40 – 240
Värin poistohiontaan karkea 40, 60
Pohjamaalin hiontaan keski-
karkea 80, 120
Pohjustuksen lopulliseen hiontaan
ennen lakkausta hieno 180, 240
Karkeus
OBJ_BUCH-2247-001.book Page 57 Wednesday, July 22, 2015 3:01 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Bosch 0 601 2A2 300 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Bosch 0 601 2A2 300

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bosch 0 601 2A2 300, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bosch 0 601 2A2 300 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bosch 0 601 2A2 300 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.