Flowclear 58383

Bestway Flowclear 58383 käyttöohjeet

Flowclear 58383

Käyttöopas tuotteelle Bestway Flowclear 58383 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 32 sivua.

Sivu: 1
Jalustan asentaminen Standardi EN 60335-2-41 edellyttää, että suodatinpumppu asennetaan pystysuoraan maahan tai tietynlaiselle, puusta tai betonista tehdylle, alustalle ennen käyttöä. Jalustassa tulisi olla kaksi 9 mm:n läpimittaista reikää 166 mm:n etäisyydellä toisistaan. Aseta suodatinpumppu jalustalle ja liitä ne yhteen kiristämällä pultit ja mutterit. Kaikkien jalustan osien tulisi painaa yhteensä vähintään 18 kg, jotta ne estävät pumppua kaatumasta. VAROITUS – VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman tarkkaa ja jatkuvaa valvontaa. VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA. Pumppua on käytettävä suojaerotusmuuntajan tai vikavirtasuojan (RCD) kanssa, jonka laukaisuvirta ei ole yli 30mA. VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA- Pumppuun on syötettävä virta eristävällä turvamuuntajalla tai sellaisen vaihtovirtapiirin kautta, jonka jäännöskäyttövirta ei ole yli 30 mA. (Vain Ranskassa) VAROITUS – SÄHKÖISKUVAARA. Pumppua ei saa käyttää, kun altaassa on ihmisiä. ÄLÄ PIILOTA JOHTOA. Sijoita johto niin, etteivät ruohonleikkurit, pensasleikkurit tai muut laitteet pääse vahingoittamaan sitä. VAROITUS – Sähköiskujen välttämiseksi PUMPPU ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ, JOS VIRTAJOHTO VAHINGOITTUU. VAROITUS – Sähköiskujen välttämiseksi älä liitä laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla; käytä sopivalla etäisyydellä olevaa pistorasiaa. HUOMIO – Tätä pumppua käytetään vain varastoitaviin altaisiin. Älä käytä kiinteästi asennettuihin altaisiin. Varastoitava allas on valmistettu siten, että se voidaan nopeasti purkaa varastointia varten ja koota uudelleen. Kiinteästi asennettu allas on rakennettu joko maahan tai rakennukseen niin, ettei sitä voi helposti purkaa varastointia varten. TÄRKEÄÄ – Pumpun käyttäminen väärällä virralla on vaarallista ja rikkoo pumpun. SÄHKÖISKUN VAARA – Tehdessäsi sähkötöitä katkaise virta katkaisijasta ja lukitse katkaisijan ovi. Mikäli näin ei toimita, sähköiskun, loukkaantumisen ja mahdollisen kuoleman vaara kasvaa. ÄLÄ IRROTA MAADOITETTUA PISTOKETTA TAI MUUTA SITÄ MITENKÄÄN. ÄLÄ KÄYTÄ MAADOITTAMATTOMIA PISTOKKEITA. Käänny pätevän sähköasentajan puoleen pistokkeesi maadoitusta koskevissa kysymyksissä. Käsittele pumppua varovasti. Älä vedä tai kanna pumppua virtajohdosta. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Varo johtoa hankautumasta. Suodatinpumppu on suojattava teräviltä esineiltä, öljyltä, liikkuvilta osilta ja kuumuudelta. VAROITUS – Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat normaalia alhaisemmat tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tietämys, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta nämä eivät pääse leikkimään tuotteella. HUOMAUTUS: Tarkista laite ennen käyttöä. Ilmoita vahingoittuneista tai puuttuvista osista Bestwayn asiakaspalveluun tässä oppaassa mainituissa osoitteissa. Varmista, että laitteen osat kuuluvat hankkimaasi malliin. HUOMAUTUS: Sijoita pumppu kiinteälle alustalle tai vaakasuoralle laudalle. Asenna allas ja pumppu sellaiseen paikkaan, että tuuletus, kuivatus ja puhdistus onnistuvat. Älä sijoita pumppua paikkaan, johon kertyy vettä, tai jossa kuljetaan. Varmista, että pumppu on vähintään 2 metrin päässä altaan reunasta. (Vain Ranskassa) Pistokkeen tulee olla helposti saatavilla altaan asennuksen jälkeen. Pumpun pistokkeen tulee olla vähintään 3,50 m:n päässä altaasta. (Vain Ranskassa) Sähköasennusten tulee täyttää standardin NFC 15-100 vaatimukset. (Vain Ranskassa) HUOMAUTUS: Sääolot voivat vaikuttaa suodatinpumpun suorituskykyyn ja käyttöikään. Kylmyys, kuumuus ja auringolle altistuminen voivat aiheuttaa tarpeetonta kulumista. Suojaa pumppu näiltä olosuhteilta aina kun mahdollista. Ennen pumpun irrottamista tai huoltamista on tärkeää varmistaa, että suojusten tilalla sisään- ja ulostuloaukoissa on tehtaan asettamat siniset tulpat. HUOMIO: Älä käytä pumppua yli 15 tuntia päivässä. HUOMIO: Älä lisää kemikaaleja suodatinpumppuun. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA VAROITUS SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Pumpun asennusohjeet OSA I Sisäisen suodatinpumpun tarkastus 1) Poista suodatinkorkki kiertämällä suodatinkorkin pidike irti. 2) Tarkasta suodatinkasetti ja varmista, että se on keskellä suodatinpumppua. 3) Tarkista tarkastuksen jälkeen, että suodatinkorkin tiiviste on paikallaan, aseta suodatinkorkki paikalleen ja ruuvaa suodatinkorkin pidike kiinni. OSA II Liitä letkut suodatinpumppuun ja altaaseen 1) Aseta löysät letkunkiristimet letkujen molempiin päihin. 2) Liitä letkut vastaaviin kirjaimiin sekä altaassa että suodatinpumpussa (A - A, B - B). 3) Kiristä letkunkiristimet suodatinpumppuun kiertämällä mutteria myötäpäivään. 4) Irrota tulpat altaan tulo- ja lähtöventtiilistä ja laita roskasiivilät. 5) Kun letkut ja roskasiivilät ovat paikallaan, kiristä letkunkiristimet. HUOMAA: On tärkeää varmistaa, että kaikki elementit: letku, roskasiivilät ja tulo-/lähtöventtiilit ovat samassa linjassa. HUOMAA: Kun pumppu on liitetty altaaseen, katso täyttöohjeet altaan ohjekirjasta. 11 Bestway® S-S-000762
Sivu: 2
390 166 390 250 166 2-M8-ruuvi 2-M8-mutteri OSA III Järjestelmän valmistelu käyttöä varten 1) Avaa/ruuvaa auki suodatinpumpun päällä oleva ilmanpoistoventtiili; ilma poistuu veden täyttäessä suodatinpumpun. 2) Kun ilmanpoistoventtiilistä tulee vettä, ruuvaa se kiinni ja pyyhi vesi pois. 3) Käynnistä suodatinpumppu kytkemällä sen pistoke vikavirtasuojalaitteeseen. Käynnistä suodatinpumppu kytkemällä sen pistoke jäännöskäyttövirtapiiriin (DDR)–vain Ranskassa. HUOMAA: Sähköiskun välttämiseksi varmista, että kätesi ovat täysin kuivat, kun kytket suodatinpumpun pistokkeen. HUOMAA: Sähköiskun välttämiseksi älä koskaan käytä suodatinpumppua, kun altaassa on ihmisiä. TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KUIVAKÄYTÄ PUMPPUA – Varmista ennen suodatinpumpun käyttöä, että sekä altaan tuloventtiili että lähtöventtiili on täysin veden peitossa. HUOMIO: VARMISTA ENNEN MITÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTEI SUODATINPUMPPUA OLE KYTKETTY SÄHKÖVERKKOON VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI. Osa I Estä veden virtaaminen suodatinpumppuun 1) Irrota suodatinpumpun pistoke. 2) Löysytä letkunkiristimet altaan tulo- ja lähtöletkuilla kiertämällä mutteria vastapäivään. 3) Poista roskasiivilät altaan sisältä. 4) Korvaa roskasiivilät tulpilla altaan tulo- ja lähtöventtiilissä. Pumpun asennusohjeet PUMPUN HUOLTO F4030 P6124 P6124 P6124 P6112 A A B B 2 m (vain Ranskassa) Letkuliitin Vesitaso >1/2 tuumaa Sisäseinä Allas Sisäänvirtaus Vesivirtaus Veden ulostulo Uimaaltaan ja suodatinpumpun kuva (ei mittakaavassa) 12 Bestway® S-S-000762
Sivu: 3
PUMPUN HÄVITTÄMINEN PUMPUN TAKUU Tietoja pumpun takuusta on web-sivustollamme osoitteessa: www.bestway-service.com OSA II Suodatinkasetin puhdistaminen/vaihtaminen 1) Kierrä suodatinkorkin pidike irti ja poista suodatinkorkki. 2) Puhdista suodatinkasetti puutarhaletkulla. HUOMAA: Jos suodatinkasetti on edelleen likainen tai värjääntynyt, se pitää vaihtaa. TÄRKEÄÄ: Hygieniasyistä suosittelemme suodatinkasetin vaihtamista kerran kahdessa viikossa. 3) Laita puhdistettu suodatinkasetti paikalleen ja varmista, että se on keskellä suodatinpumppua. 4) Tarkista, että suodatinkorkin tiiviste on paikallaan. 5) Laita suodatinkorkki paikalleen ja ruuvaa suodatinkorkin pidike kiinni. 6) Korvaa tulpat roskasiivilöillä altaan tulo- ja lähtöventtiilissä. Kiristä letkunkiristimet. Vesi virtaa nyt pumppuun. 7) Tyhjennä ilma järjestelmästä avaamalla ilmantyhjennysventtiili kuten neuvotaan Pumpun asennusohjeiden OSAN III kohdassa Järjestelmän valmistelu. Jos haluat tilata varaosia suodatinpumppuun, ilmoita meille osanumero ja osan nimi. 1) Irrota suodatinpumpun pistoke. 2) Estä veden virtaaminen suodatinpumppuun ja poista suodatinkasetti noudattamalla edellä annettuja ohjeita. 3) Hävitä suodatinkasetti. 4) Irrota kaikki letkut. 5) Kuivaa kaikki osat perusteellisesti. 6) Säilytä suodatinpumppua kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. 7) Tyhjennä allas altaan käyttöohjeen mukaisesti. HUOMAA: Suosittelemme märkä-kuivaimurin käyttöä kaikkien osien kuivaamiseen. HUOMAA: Suodatinkorkin tiivisteen voitelu vaseliinilla pidentää huomattavasti sen käyttöikää. 13 Bestway® S-S-000762 PUMPUN SÄILYTYS HUOMIO: VARMISTA ENNEN MITÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTEI SUODATINPUMPPUA OLE KYTKETTY SÄHKÖVERKKOON VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI. P6112 P6113 P6115 P6117 P6119 P6005 P6124 P6019 F4030 58094(II) P6022 A (Vain Ranskassa) Veden ulostulo Sisäänvirtaus P6112 P6113 P6N326 P6N326 P6117 P6119 58094(II) P6005 P6124 P6019 P6022 F4030 Roskasuodatin Ilman tyhjennysventtiili Tyhjennysventtiilin tulppa Suodatinsuojuksen pidin (harmaa) P6115 Suodatinsuojuksen pidin (sininen) Suodatinsuojus Suodatinsuojuksen tulppa Suodatinelementti Letkutulpan rengas Letkupuristin Letku Letku (Ranskassa) NAME No. Yliviivatun roskasäiliön merkitys: Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen mukana. Toimita ne ongelmajätekeräykseen. Kysy keräysjärjestelmästä paikallisilta viranomaisilta. Jos sähkölaitteita joutuu kaatopaikalle, myrkyllisiä aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua ravintoketjuun vahingoittaen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin, myyjällä on lakisääteinen velvollisuus ottaa vanha laite vähintäänkin ilmaiseksi hävitettäväksi.
Sivu: 4
S-S-000762 BESTWAY® n rajoitettu valmistajan takuu Ostamaasi tuotteeseen liittyy rajoitettu takuu. Bestway takaa tuotteen laadun ja vakuuttaa, korvaustakuun muodossa, että tuotteessa ei ole valmistajan virheitä, joista aiheutuisi vuotoja. Takuuvaatimuksen jättämiseksi on tämä kortti täytettävä täydellisesti ja palautettava yhdessä: 1. Ostokuittisi 2. Suodatinkorkin pidike lähetetään postitse sen asiakastukikeskuksen osoitteeseen, johon on otettu yhteyttä. Katso tarkat tiedot takakannesta löytyvistä oman maasi tiedoista. Bestway ei vastaa vesi- tai kemikaalikustannuksista aiheutuvista taloudellisista tappioista. Bestway ei vastaa vuodon seurauksista muuten kuin korvaavan tuotteen muodossa. Bestway ei korvaa tuotteita, joita se katsoo laiminlyödyn tai käsitellyn käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti. Tarvittavat tiedot Merkitse tuotekoodi selvästi: Kaikkien tietojen täytyy olla täydellisiä, jotta voimme auttaa. Lähetä myös kopio kuitista tämän faksin mukana. Ilmaiseen numeroon ei voi soittaa matkapuhelimella. KÄY MYÖS SIVUSTOLLAMME OSOITTEESSA: www.bestway-service.com Ongelman kuvaus Tuote on vajaa, Mikä osa puuttuu - Kirjoita käyttöoppaasta löytyvä koodi Muut, kuvaile Vettä vuotaa Lakannut toimimasta FAKSI/S-POSTI/PUH: Katso tiedot takakannesta löytyvistä oman maasi tiedoista Nimi: VASTAANOTTAJA: BESTWAYN HUOLTO-OSASTO PÄIVÄMÄÄRÄ Asiakkaan koodinumero Osoite: Postinumero: Kunta: Maa: Puhelin: Matkapuhelin: S-POSTI: Faksi: Bestway® 14 2010 RAJOITETTU TAKUU Bestway® Bestway® Bestway® 58144 58145 58145GB 58145GS 58116 58117 58118 58117GS 58122GS 58147 58148 58148GS 58149 58121 58122 58117GB 58148GB 58122GB 58123 Tilatessaan varaosia kuluttajan on lähetettävä myös käyttöoppaan sivu, jossa puuttuva tai viallinen osa on merkitty ristillä.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Bestway Flowclear 58383, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Bestway Flowclear 58383 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Bestway Flowclear 58383 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Bestway Flowclear 58383

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Bestway Flowclear 58383 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Bestway
  • Tuote: Ei luokiteltu
  • Malli/nimi: Flowclear 58383
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ruotsalainen, Venäjä, Suomalainen