AEG SKS88800F0 käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG SKS88800F0 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Jääkaappi
  • Malli/nimi: SKS88800F0
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 1
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.
Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan
säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen
lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä
keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
2
Sivu: 2
SISÄLLYS
4 Turvallisuusohjeet
6 Käyttöpaneeli
10 Ensimmäinen käyttökerta
10 Päivittäinen käyttö
11 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
11 Hoito ja puhdistus
13 Käyttöhäiriöt
15 Tekniset tiedot
15 Asennus
16 Äänet
18 Ympäristönsuojelu
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen
asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
Sisällys 3
Sivu: 3
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla ta-
valla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistami-
seksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat ai-
heutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemat-
tomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudes-
taan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtu-
misvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voi-
daan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousiluki-
tus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tä-
män käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusväli-
neen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät
ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävälli-
nen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
4 Turvallisuusohjeet
Sivu: 4
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen lait-
teeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huolto-
liike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen ta-
kana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on help-
po irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä ai-
heuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus1) puuttuu.
• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi ai-
heuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
• Tämän laitteen hehkulamput2) ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneis-
sa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvit-
taessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
1) Mikäli lampussa on suojus.
2) Mikäli laitteessa on lamppu.
Turvallisuusohjeet 5
Sivu: 5
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta
ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle.
Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Nou-
data asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja ai-
heuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jäl-
keen.
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 3)
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähkö-
asentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaa-
leissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, eri-
tyisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materi-
aalit ovat kierrätettäviä.
KÄYTTÖPANEELI
1 2 3 4 5 6
1 ON/OFF -painike
2 Mode -painike
3 OK -painike
4 Lämpötilan alennuspainike
Ajastimen säätöpainike, vähennyspainike
5 Lämpötilan lisäyspainike
Ajastimen säätöpainike, lisäyspainike
3) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.
6 Käyttöpaneeli
Sivu: 6
6 Näyttö
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan asettaa korkeaksi painamalla samanaikaisesti Mo-
de -painiketta ja lämpötilan alennuspainiketta muutaman sekunnin ajan. Asetusta voidaan
säätää.
Näyttö
7
5 6
4
3
2
1
1 Ajastin
2 COOLMATIC -toiminto
3 Minute Minder -toiminto
4 Lapsilukko
5 Hälytyksen merkkivalo
6 Lämpötilanäyttö
7 Lomatoiminto
Laitteen käynnistäminen
Kodinkone kytketään toimintaan seuraavalla tavalla:
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina ON/OFF -painiketta, jos näyttö ei ole päällä.
3. Jos "dEMo" tulee näkyviin näyttöön, laite on esitystilassa. Lue ohjeet kohdasta "Käyttö-
häiriöt".
4. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laite kytketään pois päältä seuraavalla tavalla:
1. Paina ON/OFF-painiketta viisi sekuntia.
2. Näyttö sammuu.
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää jääkaapin lämpötila-asetuksia.
Aseta oletuslämpötila:
• jääkaappi +5 °C
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy laitteen muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
Käyttöpaneeli 7
Sivu: 7
Minute Minder-toiminto
Minute Minder -toimintoa tulee käyttää hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen tiettynä ajan-
kohtana, se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun taikinan tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Minute Minder alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia painamalla ajastimen säätöpainiketta.
3. Vahvista valinta OK-painikkeella.
Merkkivalo Minute Minder syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen, Minute Minder -merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkkejä:
1. Paina OK-painiketta äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa ajastuksen aikana:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes Minute Minder -merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. Minute Minder -toiminnon merkkivalo sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa ajastuksen aikana ja sen päättyessä paina-
malla lämpötilan alennuspainiketta ja lämpötilan lisäyspainiketta.
Lapsilukko
Jos haluat estää painikkeiden tahattoman käytön, lukitse painikkeet valitsemalla lapsilukko-
toiminto.
Ota toiminto käyttöön seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Poista toiminto käytöstä seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
COOLMATIC-toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä COOLMATIC-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin
voidaan välttää jääkaapissa jo olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo COOLMATIC alkaa vilkkua.
2. Vahvista valinta OK-painikkeella.
8 Käyttöpaneeli
Sivu: 8
Merkkivalo COOLMATIC syttyy.
COOLMATIC-toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta noin kuuden tunnin ku-
luttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä:
1. Paina painiketta Mode, kunnes merkkivalo COOLMATIC vilkkuu.
2. Vahvista valinta OK-painikkeella.
3. Merkkivalo COOLMATIC sammuu.
Toiminto poistetaan käytöstä muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Lomatoiminto
Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän lo-
man ajaksi ilman, että jääkaappiin muodostuu epämiellyttävää hajua.
Jääkaappiosasto on tyhjennettävä lomatoiminnon käytön ajaksi.
Ota toiminto käyttöön seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Lomatoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lomatoiminnon merkkivalo syttyy.
Poista toiminto käytöstä seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lomatoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lomatoiminnon merkkivalo sammuu.
Toiminto poistetaan käytöstä muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan, kuuluu äänimerkki. Oven aukiolo ilmaistaan seu-
raavasti:
• vilkkuva hälytysmerkki
• äänimerkki
Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu.
Hälytyksen aikana merkkiääni voidaan sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.
Lamppu sammuu 7 minuutin kuluessa, kun ovi on auki.
Käyttöpaneeli 9
Sivu: 9
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varus-
teet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle
tasolle.
Tilankäytön parantamiseksi hyllyjen etuosat voi-
daan työntää takaosien päälle.
Älä siirrä vihanneslaatikon ja pullohyllyn yläpuo-
lella olevia lasihyllyä, jotta jääkaapin ilmanvaihto
toimii oikein.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten,
että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti:
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes
se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Mallissa on siirrettävissä oleva säilytyslaatikko, jo-
ka sijaitsee ovilokeron alla ja joka voi liukua sivu-
suunnassa.
10 Ensimmäinen käyttökerta
Sivu: 10
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa
kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kom-
pressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luon-
nollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea nak-
sahdus. Tämä on normaalia.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin olles-
sa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpöti-
laan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ym-
pärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyl-
lylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laati-
koissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamatto-
mana.
HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 11
Sivu: 11
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorit-
taa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiil-
lotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jät-
tävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tä-
mä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyt-
tää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin ylä-
puolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatus-
veden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa sään-
nöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruo-
kien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimi-
tettua välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysauk-
koon.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
• Kytke laite irti verkkovirrasta.
12 Hoito ja puhdistus
Sivu: 12
• Ota kaikki ruoat pois.
• Sulata4) ja puhdista laite ja varusteet.
• Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintar-
vikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Käytön aikana voi usein esiintyä pieniä mutta harmittavia ongelmia, jotka eivät vaadi huol-
tohenkilöstön kutsumista. Seuraavassa taulukossa annetaan ohjeet, joita noudattamalla
voidaan välttää huoltokustannuksia.
Laitteen toimintaan kuuluu tiettyjä ääniä (kompressorin ja ilman kierrätyksen ääni). Tämä ei
merkitse vikaa, vaan se kuuluu normaaliin toimintaan.
Laite toimii jaksoittain, joten kompressorin pysähtyminen ei tarkoita virran katkeamista. Sen
vuoksi laitteen sähköosiin ei saa koskea ennen virran katkaisemista.
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Kompressori käy jatkuvas-
ti.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole oi-
keassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei sulkeudu tiiviisti, tai sitä ei
ole suljettu kunnolla.
Tarkista, että ovet sulkeutuvat tii-
viisti ja että tiivisteet ovat ehjät ja
puhtaat.
Ovea on avattu liian usein. Älä pidä ovea auki pitempään kuin
on tarpeen.
Ruoka on asetettu laitteeseen
liian lämpimänä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Huoneen lämpötila on liian kor-
kea, jotta laite voisi toimia te-
hokkaasti.
Yritä laskea sen huoneen lämpöti-
laa, jossa kodinkone on.
Laitteen äänitaso on liian
korkea.
Laitteen takana olevat putket
koskettavat toisiinsa.
Taita niitä kevyesti
Vettä valuu jääkaapin ta-
kaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana
takaseinän huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin si-
sälle.
Veden tyhjennysaukko on tukos-
sa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet voivat estää veden
valumisen vedenkeruukaukaloon.
Järjestä tuotteet jääkaappiin siten,
että ne eivät kosketa suoraan ta-
kaseinään.
Vettä valuu lattialle Sulatusvesi ei poistu kompresso-
rin yläpuolella olevaan haihdu-
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
4) Mikäli varusteena.
Käyttöhäiriöt 13
Sivu: 13
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Valo ei syty. Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut. Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Jääkaapin sisälämpötila
on liian korkea.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole oi-
keassa asennossa.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei sulkeudu tiiviisti, tai sitä ei
ole suljettu kunnolla.
Tarkista, että ovi sulkeutuu tiiviisti
ja että tiiviste on ehjä ja puhdas.
Ruoka on asetettu laitteeseen
liian lämpimänä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen laitteeseen
asettamista.
Jääkaappiin on pantu samanai-
kaisesti suuria määriä elintarvik-
keita.
Aseta pakastimeen pienempiä
ruokamääriä yhdellä kertaa.
Kylmä ilma ei kierrä laitteen si-
sällä.
Varmista kylmän ilman kierto lait-
teen sisällä.
Jääkaapin sisälämpötila
on liian alhainen.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole oi-
keassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Kodinkone ei toimi lain-
kaan. Laite ei viilene lain-
kaan. Sekä jäähdytys että
valot ovat poissa toimin-
nasta.
Laitteesta on ehkä katkaistu vir-
ta.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis-
torasiassa.
Kytke pistoke kunnolla pistorasi-
aan.
Laite ei saa virtaa. Testaa virtalähde kytkemällä sii-
hen toinen sähkölaite.
Pistorasiassa ei ole jännitettä
(testaa pistorasia kytkemällä sii-
hen jokin toinen sähkölaite).
Ota yhteys sähköasentajaan.
Näytössä näkyy DEMO. Laite on esittelytilassa. (dEMo)
Esittely
Paina OK-painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja näyttö
sammuu lyhyeksi ajaksi: laite
käynnistyy ja toimii normaalisti.
Varoitusmerkki
Laitteen hallinta- ja merkinantojärjestelmän varoitusmerkit näkyvät näytössä.
Järjestelmä aktivoi varoitusmerkin, kun:
14 Käyttöhäiriöt
Sivu: 14
• Laitteen toiminnassa on tapahtunut virhe.
Jos laitteen elektroninen järjestelmä ei pysty
tunistamaan todellista lämpötilaa, lämpöti-
lanäyttöön tulee näkyviin merkki.
• Laite jatkaa toimintaa varaohjelman avulla,
kunnes valtuutetun huoltoliikkeen henkilös-
tö ratkaisee ongelman.
Lampun vaihtaminen
Jääkaapissa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.
TEKNISET TIEDOT
Asennustilan mitat
Korkeus 880 mm
Leveys 560 mm
Syvyys 550 mm
Jännite 230 V
Taajuus 50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toimin-
nan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Tekniset tiedot 15
Sivu: 15
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta
parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määri-
tettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka Ympäristön lämpötila
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
ST +16 °C – 38°C
T +16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taa-
juus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoi-
tuskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähkö-
asentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa ole-
vien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BLUBB! CRACK!
SSSRRR!
OK
16 Äänet
Sivu: 17
SSSRRR! SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
18 Ympäristönsuojelu

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG SKS88800F0 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG SKS88800F0

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG SKS88800F0, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG SKS88800F0 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG SKS88800F0 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.