AEG BP3003001M käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG BP3003001M allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Uuni
  • Malli/nimi: BP3003001M
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 0
FI Käyttöohje
Uuni
BP3003001
BP300302S
Sivu: 1
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.................................................................................................. 3
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS......................................................................................................... 7
4. KÄYTTÖÖNOTTO.......................................................................................................... 7
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.................................................................................................8
6. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................... 10
7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN........................................................................... 11
8. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................... 12
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA................................................................................................13
10. HOITO JA PUHDISTUS...............................................................................................26
11. VIANMÄÄRITYS...........................................................................................................28
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä
ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella
tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
www.aeg.com
2
Sivu: 2
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö-
tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen
käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
• Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
• Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa
laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun
käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
SUOMI 3
Sivu: 3
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
• Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois
päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
• Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
• Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä sen
lähelle, varsinkaan luukun ollessa
kuuma.
www.aeg.com
4
Sivu: 4
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Emalipintojen värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei
katsota viaksi takuuoikeudellisessa
mielessä.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi laitteen
luukkua. Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
SUOMI 5
Sivu: 5
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
• Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen,
tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne.
tarttumattomat pinnat voivat
vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin
haitallista höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös pikkulapsia ja
heikkokuntoisia henkilöitä.
2.6 Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
www.aeg.com
6
Sivu: 6
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat
7
9
8
4
1 2 3 5 6
1
2
3
4
5
11
10
1 Käyttöpaneeli
2 Uunin toimintojen väännin
3 Tehon merkkivalo / symboli / osoitin
4 Elektroninen ohjelmointilaite
5 Lämpötilan valitsin
6 Tehon merkkivalo / symboli / osoitin
7 Lämpövastus
8 Valo
9 Puhallin
10 Uunipeltien kannatinkisko, irrotettava
11 Kannatintasot
3.2 Varusteet
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
4. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
SUOMI 7
Sivu: 7
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
4.2 Kellonajan asetus
Kun laite liitetään verkkojännitteeseen
ensimmäisen kerran, kaikki näytön
symbolit ovat näkyvissä muutaman
sekunnin ajan. Sen jälkeen näytössä
näkyy ohjelmistoversio.
Ohjelmistoversion jälkeen symbolit ja
"12:00" tulevat näkyviin näyttöön. "12"
vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla tai .
2. Vahvista painamalla . Tämä on
tarpeen vain ajan ensimmäisellä
asetuskerralla. Myöhemmin uusi aika
tallentuu automaattisesti 5 sekunnin
jälkeen.
Näytössä näkyy ja asetettu tunti.
"00" vilkkuu.
3. Aseta minuutit painamalla tai .
4. Vahvista painamalla . Tämä on
tarpeen vain ajan ensimmäisellä
asetuskerralla. Myöhemmin uusi aika
tallentuu automaattisesti 5 sekunnin
jälkeen.
Uusi aika näkyy näytössä.
4.3 Aika-asetuksen
muuttaminen
Kellonajan muuttaminen edellyttää, että
uuni on kytketty pois toiminnasta.
Paina painiketta .
Aika-asetus ja symboli vilkkuvat
näytössä.
Aseta uusi aika noudattamalla
"Kellonajan asetus"-kohdan ohjeita.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
5.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
Laitteen säätimien
symbolit, merkkivalot ja
lamput ovat mallikohtaisia:
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
• Lamppu syttyy uunin
toiminnan aikana.
• Symboli osoittaa,
säätääkö valitsin uunin
toimintoja vai lämpötilaa.
1. Käännä uunin toimintojen väännin
haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
3. Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen
vääntimet ja lämpötilan väännin Off-
asentoon.
www.aeg.com
8
Sivu: 8
5.3 Uunin toiminnot
Uunin toiminto Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta Laitteesta on katkaistu virta.
Uunivalo Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.
Kiertoilma Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen sa-
manaikaisesti ja ruokien kuivaus.Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa.
Pizzatoiminto Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaati-
vien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Säädä
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö
-toiminnossa.
Ylä + alalämpö Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Alalämpö Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Sulatus Pakasteiden sulattaminen.
Grilli Matalien ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Maksigrilli Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
paahtaminen.
Gratinointi Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupais-
tien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Gratinointi ja
ruskistus.
Pyrolyysi Uunin automaattisen pyrolyysipuhdistuksen aktivoimi-
nen. Tämä toiminto poistaa polttamalla uuniin jääneen
lian.
5.4 Näyttö
A B C
D
E
F
G
A) Ajastin
B) Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C) Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
D) Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
E) Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
F) Tunnit / minuutit
G) Kellotoiminnot
SUOMI 9
Sivu: 9
5.5 Painikkeet
Painike Toiminto Kuvaus
MIINUS Ajan asettaminen.
KELLO Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS Ajan asettaminen.
5.6 Kuumennuksen osoitin
Kun otat uunin toiminnon käyttöön,
näytön palkit syttyvät yksitellen. Palkit
ilmaisevat, että uunin lämpötila nousee
tai laskee.
6. KELLOTOIMINNOT
6.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
KELLONAIKA Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
Katso kohta "Kellonajan asettaminen".
HÄLYTINAJASTIN Aseta ajanlaskenta (maks. 23 h 59 min). Tämä toiminto
ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTI-
NAJASTIMEN voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois
päältä.
KESTOAIKA Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä
vain, kun uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS Laitteen sammumisajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu. Voit käyttää toimintoja Kes-
toaika ja Lopetus samanaikaisesti (Ajastin), jos haluat
kytkeä laitteen toimintaan ja myöhemmin automaatti-
sesti pois toiminnasta.
Paina toistuvasti
vaihdellaksesi
kellotoimintojen välillä.
Vahvista kellotoimintojen
asetukset painamalla tai
odota viisi sekuntia
automaattista vahvistusta.
6.2 KESTOAIKA- tai LOPETUS-
toiminnon asettaminen
1. Paina -painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy tai .
tai vilkkuu näytössä.
2. Aseta arvot painamalla painiketta
tai ja vahvista painamalla .
Kestoaika -toiminnossa on asetettava
ensin minuutit ja sen jälkeen tunnit,
Lopetus -toiminnossa asetetaan ensin
tunnit ja sen jälkeen minuutit.
www.aeg.com
10
Sivu: 10
Äänimerkki kuuluu 2 minuutin ajan, kun
aika on kulunut loppuun. tai -
symboli ja aika-asetus vilkkuvat näytössä.
Uuni sammuu.
3. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
Jos painat painiketta
KESTOAIKA-toiminnon
tuntien asettamisen aikana,
laite siirtyy LOPETUS-
toiminnon asetukseen.
6.3 HÄLYTINAJASTIN-
toiminnon asettaminen
1. Paina -painiketta toistuvasti,
kunnes ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
tai .
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen
minuutit ja tunnit.
Ensin aika lasketaan minuuteissa ja
sekunneissa. Kun asetettu aika on yli
60 minuuttia, symboli syttyy
näyttöön.
Laite laskee nyt ajan tunteina ja
minuutteina.
3. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90%,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
4. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja vilkkuvat
näytössä. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
Jos asetat
HÄLYTINAJASTIMEN
toimintojen KESTOAIKA tai
LOPETUS ollessa käynnissä,
symboli syttyy näyttöön.
6.4 Lisääntyvän aikanäytön
ajastin
Lisääntyvän aikanäytön ajastimella voit
seurata, miten kauan uuni on
toiminnassa. Se on heti päällä, kun uuni
alkaa lämpenemään.
Resetoi lisääntyvän aikanäytön ajastin
painamalla ja pitämällä alhaalla
painiketta ja . Ajastimen
ajanlaskenta käynnistyy uudelleen.
Lisääntyvän aikanäytön
ajastinta ei voida käyttää
toiminnoilla: Kestoaika ,
Lopetus .
7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Grilli / uunipannu:
SUOMI 11
Sivu: 11
Työnnä uunipannu kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
• Lisävarusteiden oikeassa
ja vasemmassa yläosassa
on pienet lovet niiden
turvallisuuden
parantamiseksi. Lovet
estävät myös
kallistumisen.
• Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden
luisumisen.
8. LISÄTOIMINNOT
8.1 Lapsilukon käyttäminen
Lapsilukko estää laitteen käynnistämisen
vahingossa.
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku lukittuu.
SAFE syttyy näyttöön, kun
säädintä käännetään tai
painiketta painetaan.
1. Älä valitse mitään uunitoimintoa.
2. Paina ja pidä alhaalla ja -
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE tulee
näkyviin näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
8.2 Painikelukituksen
käyttäminen
Voit kytkeä painikelukituksen päälle vain,
kun laite on toiminnassa.
Painikelukitus estää käynnissä olevan
uunitoiminnon lämpötila- ja aika-
asetuksien muuttamisen vahingossa.
1. Valitse uunitoiminto ja aseta se
haluamillasi arvoilla.
2. Paina ja pidä alhaalla ja -
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. Loc tulee
näkyviin näyttöön.
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku on lukittu
ja näkyy näytössä.
www.aeg.com
12
Sivu: 12
Loc syttyy näyttöön, kun
lämpötilan valitsinta
käännetään tai painiketta
painetaan. Kun uunin
toimintojen väännintä
käännetään, laite laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
Kun laite kytketään pois
toiminnasta
painikelukituksen ollessa
päällä, painikelukituksen
tilalle aktivoituu
automaattisesti lapsilukko.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
8.3 Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket laitteen pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli 40 °C.
Käännä lämpötilan valitsinta vasemmalle
tai oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan
näytössä.
8.4 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
Lämpötila (°C) Sammutusaika (h)
30 - 115 12,5
120 - 195 8,5
200 - 245 5,5
250 - maksimiläm-
pötila
3
Kun laite on kytkeytynyt pois päältä
automaattisesti, voit kytkeä sen
uudelleen päälle painamalla mitä tahansa
painiketta.
Automaattinen
virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen
kanssa: Uunivalo, Kestoaika
ja Lopetus.
8.5 Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan laitteen
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
9.1 Luukun sisäosa
Joissakin malleissa luukun sisäpuolelle
on merkitty:
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja uunitoiminnoista, usein
valmistettavien ruokien suositellut
kannatintasot ja lämpötilat.
9.2 Leivonnaisten paistaminen
• Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin
entinen laitteesi. Käytä aikaisemmin
käyttämiesi asetusten (lämpötila,
paistoaika) ja kannatintasojen sijaan
taulukossa mainittuja asetuksia.
• Ensimmäisellä kerralla valmistaja
suosittelee alhaisemman lämpötilan
käyttämistä.
• Jos et löydä omaan reseptiisi sopivia
ohjearvoja, sovella jonkin lähes
samanlaisen leivonnaisen tietoja.
• Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää
paistoaikaa 10 – 15 minuuttia.
SUOMI 13
Sivu: 13
• Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti
paistamisen alkuvaiheessa. Tässä
tapauksessa lämpötila-asetusta ei
pidä muuttaa. Erot tasaantuvat
paistumisen jatkuessa.
• Jos paistoaika on pitkä, voit käyttää
hyväksesi jälkilämpöä ja sammuttaa
uunin n. 10 minuuttia ennen
paistoajan päättymistä.
Pakasteita sulatettaessa uunipellit voivat
vääntyä uunin toiminnan aikana.
Jäähtyessään uunipellit palautuvat
kuitenkin alkuperäiseen muotoonsa.
9.3 Leivontavinkkejä
Leivontatulos Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Kakun pohja ei ole riittävän
ruskea.
Kannatintaso on virheellinen. Laita kakku alemmalle kan-
natintasolle.
Kakku laskeutuu, se on taiki-
nainen tai liian kostea.
Uunin lämpötila on liian kor-
kea.
Käytä seuraavalla kerralla
hiukan alhaisempaa lämpöti-
laa.
Kakku laskeutuu, se on taiki-
nainen tai liian kostea.
Liian lyhyt paistoaika. Pidennä paistoaikaa Kypsen-
nysaikaa ei voi lyhentää
asettamalla korkeampi
lämpötila.
Kakku laskeutuu, se on taiki-
nainen tai liian kostea.
Taikinassa on liikaa nestettä. Käytä vähemmän nestettä
Varmista, että sekoitusaika
on oikea, erityisesti kun val-
mistat taikinan monitoimiko-
neella.
Kakku on liian kuiva. Uunin lämpötila on liian mat-
ala.
Käytä seuraavalla kerralla
korkeampaa uunin lämpöti-
laa.
Kakku on liian kuiva. Liian pitkä paistoaika. Käytä seuraavalla kerralla ly-
hyempää paistoaikaa.
Kakku ruskistuu epätasaises-
ti.
Liian korkea paistolämpötila
ja liian lyhyt paistoaika.
Alenna uunin lämpötilaa ja
pidennä paistoaikaa.
Kakku ruskistuu epätasaises-
ti.
Taikina on jakautunut epäta-
saisesti.
Jaa taikina tasaisesti leivin-
pellille.
Kakku ei paistu ilmoitetussa
paistoajassa.
Uunin lämpötila on liian mat-
ala.
Käytä seuraavalla kerralla
hiukan korkeampaa uunin
lämpötilaa.
9.4 Paistaminen yhdellä kannatintasolla:
Vuoassa paistetut leivonnaiset
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Maustekakku /
briossi
Kiertoilma 150 - 160 50 - 70 1
www.aeg.com
14
Sivu: 14
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Hiekkakakku /
kuninkaankakku
Kiertoilma 140 - 160 70 - 90 1
Fatless sponge
cake / Rasvaton
sokerikakku
Kiertoilma 140 - 150 35 - 50 2
Fatless sponge
cake / Rasvaton
sokerikakku
Ylä + alalämpö 160 35 - 50 2
Kakkupohja
murotaikinasta
Kiertoilma 170 - 1801) 10 - 25 2
Kakkupohja vat-
katusta taikinas-
ta
Kiertoilma 150 - 170 20 - 25 2
Apple pie /
Omenapiiras (2
vuokaa, Ø 20
cm)
Kiertoilma 160 60 - 90 2
Apple pie /
Omenapiiras (2
vuokaa, Ø 20
cm)
Ylä + alalämpö 180 70 - 90 1
Juustopiiras Ylä + alalämpö 170 - 190 60 - 90 1
1) Esikuumenna uuni.
Leivinpellillä paistettavat kakut / leivonnaiset / leivät
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Pullapitko / -
kranssi
Ylä + alalämpö 170 - 190 30 - 40 3
Joulupulla (stol-
len)
Ylä + alalämpö 160 - 1801) 50 - 70 2
Leipä (ruisleipä):
1. Paistopro-
sessin en-
simmäinen
osa.
2. Paistopro-
sessin toi-
nen osa.
Ylä + alalämpö 1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Tuulihatut/
eclair-leivokset
Ylä + alalämpö 190 - 2101) 20 - 35 3
SUOMI 15
Sivu: 15
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Kääretorttu Ylä + alalämpö 180 - 2001) 10 - 20 3
Strösselikakku,
kuiva
Kiertoilma 150 - 160 20 - 40 3
Voilla leivottu
manteli- / soker-
ikakku
Ylä + alalämpö 190 - 2101) 20 - 30 3
Marja-/hedelmä-
piirakka (hiivatai-
kina / vatkattu
taikina)2)
Kiertoilma 150 35 - 55 3
Marja-/hedelmä-
piirakka (hiivatai-
kina / vatkattu
taikina)2)
Ylä + alalämpö 170 35 - 55 3
Marja-/hedelmä-
piirakka, muro-
taikinapohja
Kiertoilma 160 - 170 40 - 80 3
Pellillä paistetut
leivonnaiset, ar-
kalaatuinen
täyte (esim. rah-
ka, kerma, vanu-
kas)
Ylä + alalämpö 160 - 1801) 40 - 80 3
1) Esikuumenna uuni.
2) Uunipannussa.
Pikkuleivät
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Murotaikinapik-
kuleivät
Kiertoilma 150 - 160 10 - 20 3
Short bread /
Murokeksit / tai-
kinasuikaleet
Kiertoilma 140 20 - 35 3
Short bread /
Murokeksit / tai-
kinasuikaleet
Ylä + alalämpö 1601) 20 - 30 3
Pikkuleivät vat-
katusta taikinas-
ta
Kiertoilma 150 - 160 15 - 20 3
www.aeg.com
16
Sivu: 16
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Munanvalkuai-
sleivonnaiset /
marengit
Kiertoilma 80 - 100 120 - 150 3
Mantelileivokset Kiertoilma 100 - 120 30 - 50 3
Hiivataikinasta
leivotut pikkulei-
vät
Kiertoilma 150 - 160 20 - 40 3
Lehtitaikinapik-
kuleivät
Kiertoilma 170 - 1801) 20 - 30 3
Sämpylät Kiertoilma 1601) 10 - 25 3
Sämpylät Ylä + alalämpö 190 - 2101) 10 - 25 3
Small cakes /
Pienet kakut (20
kpl/pelti)
Kiertoilma 1501) 20 - 35 3
Small cakes /
Pienet kakut (20
kpl/pelti)
Ylä + alalämpö 1701) 20 - 30 3
1) Esikuumenna uuni.
9.5 Paistokset ja gratiinit
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Makaronilaatik-
ko
Ylä + alalämpö 180 - 200 45 - 60 1
Lasagne Ylä + alalämpö 180 - 200 25 - 40 1
Vihannesgratii-
ni1)
Gratinointi 160 - 170 15 - 30 1
Juustokuorrut-
teiset patongit
Kiertoilma 160 - 170 15 - 30 1
Makeat kohok-
kaat
Ylä + alalämpö 180 - 200 40 - 60 1
Kalalaatikko Ylä + alalämpö 180 - 200 30 - 60 1
Täytetyt vihan-
nekset
Kiertoilma 160 - 170 30 - 60 1
1) Esikuumenna uuni.
SUOMI 17
Sivu: 17
9.6 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Valitse Kiertoilma-toiminto.
Leivinpellillä paistettavat kakut / leivonnaiset / leivät
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
2 tasoa 3 tasoa
Tuulihatut/
eclair-leivokset
160 - 1801) 25 - 45 1 / 4 -
Muropiirakka,
kuiva
150 - 160 30 - 45 1 / 4 -
1) Esikuumenna uuni.
Pikkuleivät / small cakes / pienet kakut / leivonnaiset / sämpylät
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
2 tasoa 3 tasoa
Murotaikinapik-
kuleivät
150 - 160 20 - 40 1 / 4 1 / 3 / 5
Short bread /
Murokeksit / tai-
kinasuikaleet
140 25 - 45 1 / 4 1 / 3 / 5
Pikkuleivät vat-
katusta taikinas-
ta
160 - 170 25 - 40 1 / 4 -
Munanvalkuai-
sleivonnaiset,
marengit
80 - 100 130 - 170 1 / 4 -
Mantelileivokset 100 - 120 40 - 80 1 / 4 -
Hiivataikinasta
leivotut pikkulei-
vät
160 - 170 30 - 60 1 / 4 -
Lehtitaikinapik-
kuleivät
170 - 1801) 30 - 50 1 / 4 -
Sämpylät 180 20 - 30 1 / 4 -
Small cakes /
Pienet kakut (20
kpl/pelti)
1501) 23 - 40 1 / 4 -
1) Esikuumenna uuni.
www.aeg.com
18
Sivu: 18
9.7 Pizzatoiminto
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Pizza (ohut) 200 - 2301)2) 15 - 20 2
Pizza (runsastäyttei-
nen)
180 - 200 20 - 30 2
Piiras 180 - 200 40 - 55 1
Pinaattipiiras 160 - 180 45 - 60 1
Kinkkupiiras 170 - 190 45 - 55 1
Sveitsiläinen juusto-
piirakka
170 - 190 45 - 55 1
Juustopiiras 140 - 160 60 - 90 1
Omenakakku, kuor-
rutettu
150 - 170 50 - 60 1
Vihannespiiras 160 - 180 50 - 60 1
Kohottamaton leipä 230 - 2501) 10 - 20 2
Voitaikinapohjainen
piiras
160 - 1801) 45 - 55 2
Flammekuchen (sak-
salainen pizzatyyppi-
nen ruoka)
230 - 2501) 12 - 20 2
Piroggen (venäläinen
umpeen leivottu piz-
za, calzone)
180 - 2001) 15 - 25 2
1) Esikuumenna uuni.
2) Kakkuvuoassa.
9.8 Lihan paistaminen
• Käytä paistamisessa lämmönkestäviä
uunivuokia (lue valmistajan ohjeet).
• Suurikokoiset paistit voi laittaa
suoraan uunipannulle tai paistoritilän
päälle, jonka alla on uunipannu (jos
olemassa).
• Paista vähärasvainen liha
paistovuoassa kannella peitettynä.
Näin liha pysyy mehukkaampana.
• Jos haluat pinnan ruskistuvan, paista
liha paistovuoassa ilman kantta.
• Suosittelemme 1 kg tai sitä enemmän
painavan lihan ja kalan paistamista
laitteessa.
• Kaada vähän nestettä uunipannuun
välttääksesi ruoasta erittyvän
lihanesteen tai rasvan kiinnipalamisen.
• Käännä paistia tarvittaessa, kun
paistoajasta on kulunut 1/2 - 2/3.
• Valele suurien lihojen ja kanan päälle
niistä tulevia nesteitä useita kertoja
paistamisen aikana. Valelu parantaa
lopputulosta.
• Kytke laite pois toiminnasta noin 10
minuuttia ennen paistoajon
päättymistä jälkilämmön
hyödyntämiseksi.
SUOMI 19
Sivu: 19
9.9 Lihan paistotaulukot
Naudanliha
Ruokalaji Määrä Toiminto Lämpötila
(°C)
Aika (min) Kannatinta-
so
Patapaisti 1 - 1,5 kg Ylä + alaläm-
pö
230 120 - 150 1
Paahtopaisti tai
filee: raaka
per
paksuus/cm
Gratinointi 190 - 2001) 5 - 6 1
Paahtopaisti tai
filee: keskikypsä
per
paksuus/cm
Gratinointi 180 - 1901) 6 - 8 1
Paahtopaisti tai
filee: kypsä
per
paksuus/cm
Gratinointi 170 - 1801) 8 - 10 1
1) Esikuumenna uuni.
Porsaanliha
Ruokalaji Määrä Toiminto Lämpötila
(°C)
Aika (min) Kannatinta-
so
Lapa / kinkku /
selkä
1 - 1,5 kg Gratinointi 160 - 180 90 - 120 1
Kyljykset / sian-
kylki
1 - 1,5 kg Gratinointi 170 - 180 60 - 90 1
Lihamureke 750 g - 1 kg Gratinointi 160 - 170 50 - 60 1
Porsaan potka-
paisti (esikyp-
sennetty)
750 g - 1 kg Gratinointi 150 - 170 90 - 120 1
Vasikanliha
Ruokalaji Määrä (kg) Toiminto Lämpötila
(°C)
Aika (min) Kannatinta-
so
Vasikanpaisti 1 Gratinointi 160 - 180 90 - 120 1
Vasikanreisi 1,5 - 2 Gratinointi 160 - 180 120 - 150 1
Lammas
Ruokalaji Määrä (kg) Toiminto Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Aika (min) Kannatinta-
so
Lampaanrei-
si / lammas-
paisti
1 - 1,5 Gratinointi 150 - 170 100 - 120 1
www.aeg.com
20
Sivu: 20
Ruokalaji Määrä (kg) Toiminto Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Aika (min) Kannatinta-
so
Lampaansel-
kä
1 - 1,5 Gratinointi 160 - 180 40 - 60 1
Riista
Ruokalaji Määrä Toiminto Lämpötila
(°C)
Aika (min) Kannatinta-
so
Jäniksenkoi-
vet / -selkä
1 kg:aan
saakka
Ylä + alaläm-
pö
2301) 30 - 40 1
Kauriin-/
hirvenselkä
1,5 - 2 kg Ylä + alaläm-
pö
210 - 220 35 - 40 1
Kauriin-/
hirvenreisi
1,5 - 2 kg Ylä + alaläm-
pö
180 - 200 60 - 90 1
1) Esikuumenna uuni.
Lintupaisti
Ruokalaji Määrä Toiminto Lämpötila
(°C)
Aika (min) Kannatinta-
so
Linnunliha
paloina
200 - 250
g/kpl
Gratinointi 200 - 220 30 - 50 1
Broilerinpuo-
likkaat
400 - 500 g /
kpl
Gratinointi 190 - 210 35 - 50 1
Broileri, kana 1 - 1,5 kg Gratinointi 190 - 210 50 - 70 1
Ankka 1,5 - 2 kg Gratinointi 180 - 200 80 - 100 1
Hanhi 3,5 - 5 kg Gratinointi 160 - 180 120 - 180 1
Kalkkuna 2,5 - 3,5 kg Gratinointi 160 - 180 120 - 150 1
Kalkkuna 4 - 6 kg Gratinointi 140 - 160 150 - 240 1
Kala (haudutettu)
Ruokalaji Määrä (kg) Toiminto Lämpötila
(°C)
Aika (min) Kannatinta-
so
Kokonainen
kala
1 - 1,5 Ylä + alaläm-
pö
210 - 220 40 - 60 1
9.10 Grilli
• Grillaa aina lämpötilan
maksimiasetuksella.
• Aseta ritilä grillaustaulukossa
suositellulle kannatintasolle.
• Laita uunipannu aina ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
• Grillaa vain matalia liha- tai kalapaloja.
• Esikuumenna uunia aina tyhjänä 5
minuuttia grillitoiminnolla.
SUOMI 21
Sivu: 21
HUOMIO!
Grillauksen aikana uunin
luukun on aina oltava kiinni.
Grilli
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
1. puoli 2. puoli
Paahtopaisti 210 - 230 30 - 40 30 - 40 2
Naudanfilee 230 20 - 30 20 - 30 3
Porsaan selkä-
paisti
210 - 230 30 - 40 30 - 40 2
Vasikan selkä-
paisti
210 - 230 30 - 40 30 - 40 2
Lampaan selkä-
paisti
210 - 230 25 - 35 20 - 25 3
Kokonainen ka-
la, 500 - 1000 g
210 - 230 15 - 30 15 - 30 3 / 4
Maksigrilli
Ruokalaji Aika (min) Kannatintaso
1. puoli 2. puoli
Burgers / Jauheliha-
pihvit
8 - 10 6 - 8 4
Porsaanfilee 10 - 12 6 - 10 4
Makkarat 10 - 12 6 - 8 4
Naudanfilepihvit /
vasikanlihapihvit
7 - 10 6 - 8 4
Toast / Paahtolei-
vät1)
1 - 3 1 - 3 5
Täytetyt paahtoleivät 6 - 8 - 4
1) Esikuumenna uuni.
9.11 Pakasteet
Valitse Kiertoilma-toiminto.
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Pizza, pakaste 200 - 220 15 - 25 2
www.aeg.com
22
Sivu: 22
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Pizza American, pak-
aste
190 - 210 20 - 25 2
Pizza, kylmä 210 - 230 13 - 25 2
Pizzapalat, pakaste 180 - 200 15 - 30 2
Ranskalaiset perunat,
ohuet
200 - 220 20 - 30 3
Ranskalaiset perunat,
paksut
200 - 220 25 - 35 3
Lohkoperunat/Kroke-
tit
220 - 230 20 - 35 3
Röstiperunat 210 - 230 20 - 30 3
Lasagne/Cannelloni,
tuore
170 - 190 35 - 45 2
Lasagne/Cannelloni,
pakaste
160 - 180 40 - 60 2
Uunijuusto 170 - 190 20 - 30 3
Kanan siipipalat 190 - 210 20 - 30 2
Pakastetut valmisateriat
Ruokalaji Toiminto Lämpötila (°C) Aika (min) Lämpötila (°C)
Pakastettu pizza Ylä + alalämpö Noudata valmis-
tajan ohjeita
Noudata valmis-
tajan ohjeita
3
Ranskalaiset pe-
runat1) 300 - 600
g
Ylä + alalämpö
tai gratinointi
200 - 220 Noudata valmis-
tajan ohjeita
3
Patongit Ylä + alalämpö Noudata valmis-
tajan ohjeita
Noudata valmis-
tajan ohjeita
3
Hedelmäkakku Ylä + alalämpö Noudata valmis-
tajan ohjeita
Noudata valmis-
tajan ohjeita
3
1) Käännä ranskanperunoita välillä 2-3 kertaa.
9.12 Sulatus
• Poista pakkausmateriaalit ja aseta
ruoka lautaselle.
• Käytä ensimmäistä kannatintasoa
alhaalta lukien.
• Älä peitä ruokaa kulholla tai lautasella,
muutoin sulatusaika voi olla pitempi.
SUOMI 23
Sivu: 23
Ruokalaji Määrä Sulatusaika
(min)
Jälkisulatu-
saika (min)
Kommentit
Kana 1 kg 100 - 140 20 - 30 Aseta broileri suurikokoiselle va-
dille ylösalaisin käännetyn aluslau-
tasen päälle. Käännä kypsennyk-
sen puolivälissä.
Liha 1 kg 100 - 140 20 - 30 Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha 500 g 90 - 120 20 - 30 Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen 150 g 25 - 35 10 - 15 -
Mansikat 300 g 30 - 40 10 - 20 -
Voi 250 g 30 - 40 10 - 15 -
Kerma 2 x 200 g 80 - 100 10 - 15 Vatkaa kerma, kun se on edelleen
hiukan jäässä.
Gateau
(peruna-
laatikko)
1,4 kg 60 60 -
9.13 Säilöntä - Alalämpö
• Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla oleva
säilöntäpurkkeja.
• Älä käytä kierrekorkillisia ja
pikalukittavia lasipurkkeja tai
metallitölkkejä.
• Käytä ensimmäistä kannatintasoa
alhaalta laskettuna.
• Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
• Täytä purkit tasaisesti ja sulje
kiristimellä.
• Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
• Kaada noin 1/2 litraa vettä
leivinpellille, jotta uunissa on riittävästi
kosteutta.
• Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran
purkissa noin 35 - 60 minuutin
kuluttua), katkaise virta uunista tai
alenna lämpötila 100 °C:seen (katso
taulukko).
Pehmeät marjat/hedelmät
Ruokalaji Lämpötila (°C) Keittoaika siitä, kun
kiehuminen alkaa
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa (min)
Mansikat / mustikat /
vadelmat / kypsät
karviaiset
160 - 170 35 - 45 -
www.aeg.com
24
Sivu: 24
Kivelliset hedelmät
Ruokalaji Lämpötila (°C) Keittoaika siitä, kun
kiehuminen alkaa
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa (min)
Päärynät / kvittenit /
luumut
160 - 170 35 - 45 10 - 15
Vihannekset
Ruokalaji Lämpötila (°C) Keittoaika siitä, kun
kiehuminen alkaa
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa (min)
Porkkanat1) 160 - 170 50 - 60 5 - 10
Kurkut 160 - 170 50 - 60 -
Pikkelsi 160 - 170 50 - 60 5 - 10
Kyssäkaali / herneet /
parsa
160 - 170 50 - 60 15 - 20
1) Jätä uuniin sen sammuttamisen jälkeen.
9.14 Kuivaus - Kiertoilma
• Peitä uunipellit leivinpaperilla.
• Parempien tuloksien saavuttamiseksi
on suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata
uunin luukku ja antaa sen jäähtyä yön
yli kuivauksen loppuun
suorittamiseksi.
Vihannekset
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (h) Kannatintaso
1 taso 2 tasoa
Pavut 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4
Paprikat 60 - 70 5 - 6 3 1 / 4
Vihannekset ha-
panruokiin
60 - 70 5 - 6 3 1 / 4
Sienet 50 - 60 6 - 8 3 1 / 4
Yrtit 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4
Hedelmät
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (h) Kannatintaso
1 taso 2 tasoa
Luumut 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4
Aprikoosit 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4
Omenaviipaleet 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4
SUOMI 25
Sivu: 25
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (h) Kannatintaso
1 taso 2 tasoa
Päärynät 60 - 70 6 - 9 3 1 / 4
10. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat
lämpimällä vedellä ja miedolla
pesuaineella käyttäen pehmeää
puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita,
älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä
tai pese niitä astianpesukoneessa.
Muutoin tarttumaton pinta voi
vaurioitua.
10.2 Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot
takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
10.3 Pyrolyysi
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat uunipeltien
kannatinkiskot.
Älä käynnistä Pyrolyysi-
toimintoa, jos et sulkenut
uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä
näkyy “C3”, kun virhe
tapahtuu.
www.aeg.com
26
Sivu: 26
VAROITUS!
Laite kuumenee hyvin
kuumaksi. Olemassa on
palovammojen vaara.
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä samaan aikaan
Pyrolyysi-toiminnon kanssa.
Se voi vahingoittaa laitetta.
1. Poista suurin lika ensin käsin.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi
siihen kuuman ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso
"Uunin toiminnot".
4. alkaa vilkkua.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä Lopetus-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä
Pyrolyysi-toiminnon aikana.
Toiminto käynnistyy kahden sekunnin
kuluttua. Toimenpiteen aika: 1 h 30 min.
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä
näkyy symboli ja lämpötilanäytön
palkit, kunnes luukun lukitus avautuu.
10.4 Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa
PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia
aina kun laite kytketään toimintaan tai
pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysi-toiminnon
päättyessä.
• Jos painat painiketta
ja samanaikaisesti
merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
10.5 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi.
Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee
mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Ole varovainen irrottaessasi
laitteen luukkua. Luukku on
painava.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Paina saranoissa olevat lukitusvivut
(A) ääriasentoon.
A
A
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
avausasentoon (noin 70° kulma).
4. Tartu luukkuun käsin kummaltakin
puolelta ja vedä se irti laitteesta
ylöspäin suuntautuvassa kulmassa.
5. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin
pehmeälle ja vakaalle alustalle.
Tällöin se ei naarmuunnu.
6. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
1
2
B
7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
8. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
9. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
SUOMI 27
Sivu: 27
Puhdistettuasi lasilevyn ja luukun asenna
ne takaisin paikalleen. Noudata edellä
mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä. Kiinnitä ensiksi pienin
lasilevy, sitten suurempi/suuremmat.
10.6 Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin
vaurioitumisen.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara! Irrota sulake
ennen lampun vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Ylälamppu
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
11. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene. Uuni on kytketty pois toimin-
nasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene. Kelloa ei ole asetettu. Aseta kello.
Uuni ei kuumene. Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene. Automaattinen virrankatkai-
su on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene. Lapsilukko on kytketty toi-
mintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene. Sulake on palanut. Tarkista, onko toimintahäiri-
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty. Lamppu on palanut. Vaihda lamppu.
www.aeg.com
28
Sivu: 28
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpöti-
laa. Noudata ohjekirjan oh-
jeita.
Höyryä ja kosteutta muodos-
tuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C3. Puhdistustoiminto ei toimi
lainkaan. Luukkua ei ole sul-
jettu kokonaan, tai luukun lu-
kitus on viallinen.
Sulje luukku kokonaan.
Näytössä näkyy F102. • Luukkua ei ole suljettu
kokonaan.
• Luukun lukko on viallinen.
• Sulje luukku kokonaan.
• Kytke laite pois päältä ir-
rottamalla ja kiinnittämäl-
lä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny asiakaspalvelun
puoleen, jos näytössä nä-
kyy F102 uudelleen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö. • Kytke laite pois päältä ir-
rottamalla ja kiinnittämäl-
lä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneu-
vonnan puoleen, ellei vir-
hekoodi katoa näytöstä.
11.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
laitteen sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.) .........................................
Tuotenumero (PNC) .........................................
Sarjanumero (S.N.) .........................................
SUOMI 29
Sivu: 29
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus asettamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
*
www.aeg.com
30

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG BP3003001M ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG BP3003001M

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG BP3003001M, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG BP3003001M käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG BP3003001M suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.