Redmi Note 11 juhend
Kaubamärgi Xiaomi mudeli Redmi Note 11juhend

Kaubamärgi Xiaomi mudel Redmi Note 11 Eesti Keel keeles. Selles PDF-juhendis on 8 lehekülge.

PDF 8 1.1mb
Kaubamärgi Xiaomi mudeli Redmi Note 11juhend
Eelmine leht

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi Xiaomi mudeli Redmi Note 11 juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

MANUALSCAT | ET

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi Xiaomi mudeli Redmi Note 11 kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi Xiaomi mudeli Redmi Note 11 juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi Xiaomi mudeliga Redmi Note 11 võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi Xiaomi mudeli Redmi Note 11 kohta

Lehekülg: 1
Redmi Note 11 Lühijuhend
Lehekülg: 2
L 16. AUG 02 48 Helitugevuse nupp Toitenupp C-tüüpi USB-port
Lehekülg: 3
Täname, et valisite seadme Redmi Note 11 Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all. Seadme konfigureerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks külastage meie ametlikku veebisaiti www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 seadmele on eelinstallitud meie Android-põhine kohandatud operatsioonisüsteem MIUI, millele pakume sagedasi uuendusi ja kasutajasõbralikke funktsioone, mis on välja töötatud üle 200 miljoni aktiivse kasutaja ettepanekute alusel kõikjalt maailmast. Lisateabe saamiseks külastage saiti en.miui.com SIM-kaardi salv Micro SD Nano-SIM Nano-SIM Teave kahe SIM-kaardi kohta • Mõned mobiilsideoperaatorid pakuvad kahe 4G SIM-kaardi kasutamise võimalust ja see ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla. • Toetab kahte nano-SIM-kaarti. Mõlema SIM-kaardi pesa kasutamisel saab peamiseks kaardiks määrata emma-kumma kaardi. • Mobiilsideoperaatorid toetavad VoLTE-d ainult teatud piirkondades. • Võrgu optimaalse jõudluse tagamiseks võib süsteemi uuendada automaatselt. Lisateabe saamiseks lähtuge seadmes kasutatavast süsteemi versioonist. • Ärge sisestage SIM-kaardi pessa mittestandardseid SIM-kaarte. Need võivad SIM- kaardi pesa kahjustada. • HOIATUS Ärge võtke seda seadet lahti.
Lehekülg: 4
Elektroonikaromu Selle toote ohutuks kasutuselt kõrvaldamiseks tuleb rakendada erilisi ettevaatusabinõusid. See märgis näitab, et Euroopa Liidus ei tohi seda toodet visata muude olmejäätmete hulka. Et vältida jäätmete sobimatu kõrvaldamise tagajärjel keskkonnale või inimeste tervisele tekkivat kahju ja edendada materiaalsete ressursside säästvat korduskasutamist, palume seade kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult. Oma seadme ohutuks kasutuselt kõrvaldamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või pöörduge selle jaemüüja poole, kust seade algselt osteti. Meie keskkonnadeklaratsiooni vaatamiseks kasutage järgmist linki: www.mi.com/en/about/environment ETTEVAATUST PLAHVATUSOHT, KUI AKU ASENDATAKSE VALET TÜÜPI AKUGA. KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD KASUTUSELT JÄRGIDES JUHISEID. Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake suure helitugevusega pikka aega. Lisateavet ohutusalase teabe ja ettevaatusabinõude kohta leiate järgmiselt lingilt: www.mi.com/en/certification Oluline ohutusteave Enne seadme kasutamist lugege alltoodud ohutusteave täielikult läbi. • Ametliku kasutusloata juhtmete, toiteadapterite või akude kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või kujutada endast muid ohte. • Kasutage ainult teie seadmega ühilduvaid ametliku kasutusloaga lisaseadmeid. • Selle seadme töötemperatuuri vahemik on 0 °C kuni 40 °C. Seadme kasutamine keskkonnas väljaspool seda temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada. • Kui teie seadmel on sisseehitatud aku, ärge proovige akut ise vahetada, et vältida aku või seadme kahjustamist. • Laadige seadet ainult kaasasoleva või ametliku kasutusloaga kaabli ja toiteadapteriga. Muude adapterite kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi ja kahjustada seadet ning adapterit. • Kui laadimine on lõppenud, ühendage adapter lahti nii seadmest kui ka pistikupesast. Ärge laadige seadet kauem kui 12 tundi. • Aku tuleb ringlusse võtta või kasutuselt kõrvaldada olmejäätmetest eraldi. Aku vale käitlemine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Järgige seadme, selle aku ja lisaseadmete kasutuselt kõrvaldamisel või ringlussevõtuks andmisel kohalikke õigusakte. • Akut ei tohi lahti võtta, lüüa, purustada ega põletada. Kui aku näib olevat deformeerunud või kahjustatud, lõpetage viivitamatult selle kasutamine. - Ärge lühistage akut, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist, põletusi või muid kahjustusi. - Ärge paigutage akut kõrge temperatuuriga keskkonda. - Ülekuumenemine võib põhjustada plahvatuse. - Akut ei tohi lahti võtta, lüüa ega purustada, sest selle tagajärjel võib aku lekkima hakata, ülekuumeneda või plahvatada. - Ärge põletage akut, sest see võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. - Kui aku näib olevat deformeerunud või kahjustatud, lõpetage viivitamatult selle kasutamine. • Kasutaja ei tohi akut eemaldada ega muuta. Akut tohib eemaldada või parandada ainult tootja volitatud remondikeskus. • Hoidke seade kuiv. • Ärge proovige seadet ise parandada. Kui mõni seadme osa ei tööta korralikult, võtke ühendust Mi klienditoega või viige seade volitatud remondikeskusesse.
Lehekülg: 5
• Järgige muude seadmete ühendamisel nende kasutusjuhendeid. Ärge ühendage selle seadmega mitteühilduvaid seadmeid. • Vahelduv- ja alalisvoolu adapterite jaoks tuleb pistikupesa paigaldada seadme lähedale ja sellele peab olema lihtne juurdepääs. Ohutusabinõud • Järgige kõiki seadusi ja eeskirju, mis piiravad mobiilseadmete kasutamist teatud juhtudel ja keskkondades. • Ärge kasutage seadet tanklates ega üheski plahvatusohtlikus või potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tankimisaladel, laevateki all, kütuse või kemikaalide transportimis- või ladustamisrajatistes või keskkonnas, kus õhus võib olla kemikaale või osakesi, nt teravilja, tolmu või metallipulbreid. Täitke kõikide ülespandud siltide nõudeid juhtmevabad seadmed, näiteks telefon või muud raadioseadmed, välja lülitada. Lülitage oma mobiiltelefon või juhtmevaba seade välja, kui olete lõhketöö piirkonnas või piirkondades, kus võimaliku ohu vältimiseks on kästud lülitada välja kahesuunalised raadiovastuvõtjad või elektroonilised seadmed. • Ärge kasutage telefoni haigla operatsioonisaalides, erakorralise meditsiini ruumides ega intensiivravi osakondades. Järgige alati kõiki haiglate ja tervisekeskuste reegleid. Et teha kindlaks, kas teie telefon võib häirida teie meditsiiniseadme tööd, konsulteerige oma arsti ja seadme tootjaga. Südamestimulaatori töö võimaliku häire välistamiseks hoidke mobiiltelefon alati südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel. Selleks kasutage seadet südamestimulaatorist vastaspoole jääva kõrva juures ja ärge kandke seda rinnataskus. Ärge kasutage telefoni kuuldeaparaadi, sisekõrvaimplantaadi jms seadmete läheduses, et vältida meditsiiniseadmete häirimist. • Järgige kõiki õhusõiduki ohutuseeskirju ja lülitage telefon õhusõiduki pardal välja, kui see on nõutud. • Autoroolis kasutage telefoni asjakohaste õigusaktide nõuete kohaselt. • Välgulöögi vältimiseks ärge kasutage telefoni väljas äikese ajal. • Ärge kasutage telefoni helistamiseks laadimise ajal. • Ärge kasutage telefoni suure niiskusega kohtades, näiteks vannitoas. See võib põhjustada elektrilööki, vigastusi, tulekahju ja laadija kahjustumist. Ohutusteade Uuendage telefoni operatsioonisüsteemi sisseehitatud tarkvarauuenduse funktsiooni abil, või külastage meie volitatud teeninduspunkte. Tarkvara uuendamine muul moel võib seadet kahjustada või põhjustada andmete kaotsiminekut, turvaprobleeme ja muid ohte. Euroopa Liidu õigusaktid Raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitleva direktiivi vastavusdeklaratsioon Xiaomi Communications Co., Ltd. kinnitab, et see digitaalne mobiiltelefon GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE koos Bluetoothi ja Wi-Fi-ga 2201117TY on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega. Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval interneti- aadressil www.mi.com/en/certification
Lehekülg: 6
Teave raadiosageduslike väljade kohta (SAR) See seade vastab elanikkonna / kontrollimatu kokkupuute erineelduvuskiiruse (SAR) piirnormidele (lokaliseerituna 10-grammine SAR pea ja keha kohta, piirnorm: 2,0 W/kg), mis on määratletud Euroopa Liidu Nõukogu soovituses 1999/519/EÜ, mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni ICNIRP soovitustes ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/53/EL. SAR-i testimise ajal seati see seade edastama kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigis testitud sagedusribades ja paigutati sellistesse raadiosageduse kokkupuutetaset imiteerivatesse asenditesse, kui seade asetatakse kasutamisel vahetult vastu pead ja keha lähedale 5 mm kaugusele. Vastavus SAR-ile kasutamisel keha juures lähtub seadme ja inimese keha vahelisest 5 mm kaugusest. Seda seadet tuleks kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel, et tagada raadiosagedusliku kokkupuutetaseme vastavus teatatud tasemele või et see oleks sellest madalam. Seadme kinnitamisel keha lähedale tuleks kasutada vööklambrit või vutlarit, mis ei sisalda metallosasid ja võimaldab seadme ja keha vahel hoida vähemalt 5 mm vahemaad. Raadiosagedusega kokkupuute nõuetele vastavust ei testitud ega serditud ühegi kehal kantud metalli sisaldava tarvikuga ning sellise tarviku kasutamist tuleks vältida. Sertifikaadi teave (kõrgeim SAR) SAR-i 10 g piirnorm: 2,0 W/kg SAR-i väärtus: pea: 0,598 W/kg, keha: 0,996 W/kg (5 mm kaugus). Juriidiline teave Seda seadet võib kasutada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Järgige seadme kasutamisel riiklikke ja piirkondlikke õigusakte. Seadet tohib kasutada ainult siseruumides, kui see töötab sagedusvahemikes 5150–5350 MHz järgmistes riikides: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK (NI) IS LI NO CH TR Piirangud 2,4 GHz sagedusalas Norra: seda alapunkti ei kohaldata geograafilise piirkonna suhtes, mis asub 20 km raadiuses Ny-Ålesundi keskusest. Veenduge, et kasutatav toiteadapter vastab standardi IEC/EN 62368-1 punkti 6.4.5 nõuetele ning et see on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele või piirkondlikele standarditele. Sagedusribad ja võimsus See mobiiltelefon pakub järgmisi sagedusribasid ainult Euroopa Liidu piirkondades ja järgmisi maksimaalseid raadiosagedusvõimsusi:
Lehekülg: 7
GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA sagedusala 1/8: 25,7 dBm LTE-sagedusala 1/3/7/8/20/28/38/40/41(2535MHz-2655MHz): 25,7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz sagedusala: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 m juures USA Föderaalse Sideameti (FCC) õigusaktid See mobiiltelefon vastab FCC reeglite 15. osa nõuetele. Seadme töötamine peab vastama kahele järgmisele tingimusele: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid ja (2) peab lubama kõik vastuvõetud  häired, sh sellised, mis võivad põhjustada soovimatuid toimeid. See mobiiltelefon on testitud ja tunnistatud B-klassi digitaalseadmete piirangutele vastavaks, kooskõlas FCC reeglite 15. osaga. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kodutarbijate seadmete kahjulike mõjutuste eest. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning, kui selle paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita juhiseid, võib seade põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Samas puudub igasugune garantii selle kohta, et mis tahes konkreetses paigaldises häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või televisiooni vastuvõtuseadmetele kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha lülitades seda seadet välja ja sisse, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil. - Suunake või paigutage vastuvõtuantenn mujale. - Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. - Ühendage seade pistikupessa, mis ei ole samas vooluringis, kuhu on ühendatud vastuvõtja. - Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadiotehnikuga. Teave raadiosageduslike väljade kohta (SAR) See seade vastab USA valitsuse kehtestatud raadiolainetega kokkupuutumise nõuetele. Seade on kavandatud ja valmistatud nii, et see ei ületaks raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirnorme. Juhtmeta seadmete kokkupuutestandardis kasutatakse mõõtühikut,  mida nimetatakse erineelduvuskiiruseks (Specific Absorption Rate, SAR). FCC kehtestatud SAR-i piirnorm on 1,6 W/kg. Seade on testitud kasutamiseks kehal kantavana ja vastab FCC raadiosageduse kokkupuutetaseme juhistele, kui kasutatakse lisaseadet, mis ei sisalda metalli ja hoiab seadet kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel. Raadiosageduse kokkupuutetaseme vastavust seadme kasutamisel metalli sisaldavate kehal kantavate tarvikutega ei ole testitud ega serditud ning selliste kehal kantavate tarvikute kasutamist tuleks vältida. Kõik selle seadmega kasutatavad kehal kantavad tarvikud peavad hoidma seadet kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel. FCC märkus Seadme muutmine viisil, mida nõuetele vastavuse eest vastutav isik pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võib muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada. FCC B-klassi piirnormide järgimise tagamiseks tuleb selle seadmega kasutada varjestatud kaableid. Elektrooniline etikett Seadmel on elektrooniline sertimisteabe etikett. Sellele vaatamiseks valige menüüs Seaded > Telefonist > Sertifikaat või avage Seaded
Lehekülg: 8
ja tippige otsinguribale „Sertifikaat“. Mudel: 2201117TY 2201 näitab, et see toode tuleb turule pärast 2022. aasta jaanuari. Tootja : Xiaomi Communications Co.,Ltd. aadress : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Hiina Mudel : MDY-11-EZ Sisendpinge : 100 - 240 V~ Sisendsagedus : 50/60 Hz Väljundpinge : 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0V Väljundvool : 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A Max Väljundtoide : 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0W Max Keskmine aktiivne efektiivsus : ≥ 82,0% Lahtiütlus Selle lühijuhendi on välja andnud Xiaomi või tema kohalik sidusettevõte. Xiaomi võib igal ajal ja ette teatamata teha juhendisse parandusi ja muudatusi, mis on tingitud trükivigadest, esitatud teabe ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Sellised muudatused lisatakse lühijuhendi uutesse veebiväljaannetesse (vt üksikasju aadressil www.mi.com/global/service/userguide). Kõik illustratsioonid on üksnes teksti selgitavad või täiendavad ja ei pruugi täpselt kujutada tegelikku seadet. Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd. Tootja postiaddress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Hiina, 100085 Kaubamärk: Redmi Mudel: 2201117TY © Xiaomi Inc. Kõik õigused kaitstud.
Kaubamärk:
Xiaomi
Toode:
Nutitelefonid
Mudel/nimi:
Redmi Note 11
Failitüüp:
PDF
Saadaolevad keeled:
Eesti Keel