Galaxy A12

Kaubamärgi Samsung mudeli Galaxy A12 juhend

Galaxy A12

Kaubamärgi Samsung mudel Galaxy A12 Hispaania keeles. Selles PDF-juhendis on 977 lehekülge.

Eelmine leht
Lehekülg: 1
Eesti 244 Ohutusalane teave Palun lugege enne seadme kasutamist läbi oluline ohutusalane teave. See sisaldab üldist ohutusalast teavet seadmete kohta ning võib sisaldada teavet, mis teie seadmele ei rakendu. Järgige hoiatus- ja ettevaatusteavet, et vältida enda ja teiste vigastamist ning seadme kahjustamist. Mõiste„seade”viitab tootele ja selle akule, tootega kaasas olevatele esemetele ning Samsungi poolt heakskiidetud lisaseadmetele, mida kasutatakse koos mainitud tootega. Hoiatus Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi ning surma Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke seade ohutul kaugusel esemetest, mida magnetid võivad mõjutada, näiteks pangakaartidest ja siirdatavatest meditsiiniseadmetest. Kui teile on siirdatud meditsiiniseade, konsulteerige enne kasutamist oma arstiga Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid Kontrollimata ühendused võivad põhjustada elektrilööki või tulekahju. Ärge puudutage märgade käte või muude märgade kehaosadega seadet, toitejuhtmeid, pistikuid ega pistikupesa See võib põhjustada elektrilööki. Ärge tõmmake tugevasti toitejuhet, et seda pistikupesast eraldada See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
Lehekülg: 2
Eesti 245 Ärge toitekaablit painutage ega vigastage See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju. Ärge kasutage seadme laadimise ajal seadet märgade kätega See võib põhjustada elektrilööki. Ärge ühendage otse laaduri positiivseid ja negatiivseid terminale See võib põhjustada tulekahju või tõsiseid vigastusi. Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal õues See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või tekitada seadme rikke. Kasutage tootja heakskiidetud akusid, laadijaid, lisaseadmeid ja tarvikud • Universaalsete akude või laadijate kasutamine võib lühendada seadme tööiga või põhjustada seadme rikke. Need võivad põhjustada ka tulekahju või tuua kaasa aku plahvatamise. • Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhet, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda. • Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud. Ärge kandke seadet tagataskus või vööl. • Seadmele liigse surve rakendamisel võib see kahjustada saada, plahvatada või põlema süttida. • Te võite viga saada, kui te kuhugi vastu põrkate või kukute. Ärge laske seadmel kukkuda ning hoidke seda liigsete löökide eest • See võib teie seadet või akut kahjustada, seadme töös probleeme põhjustada või selle tööiga lühendada. • See võib ka ülekuumenemist, süttimist, tulekahju või muid ohuolukordi põhjustada.
Lehekülg: 3
Eesti 246 Käsitsege ja kõrvaldage seade ning laadija hoolikalt • Akut või seadet ei tohi panna tulle. Ärge pange akut või seadet kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale või sisse. Seade võib ülekuumenemisel plahvatada. Järgige kasutatud aku või seadme kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. • Ärge kriimustage seadet või tehke sellesse auke. • Hoidke seadet tugeva välise surve eest, mis võib põhjustada sisemisi lühiseid ja ülekuumenemist. Kaitske seadet, akut ja laadijat kahjustuste eest • Hoidke oma seadet ja akut väga madala või väga kõrge temperatuuri eest. • Väga kõrge või madal temperatuur võib seadet kahjustada ning vähendada seadme aku mahtuvust või tööaega. • Ärge ühendage otse aku positiivseid ja negatiivseid terminale ning vältige nende kontakti metallist objektidega. See hoiab ära aku talitlushäired. • Ärge kasutage juhet, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult. • Ärge lülitage seadet sisse ega kasutage seda, kui akukamber on avatud. Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees • Aku võib lekkida. • Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu. Ärge hoidke seadet väga tolmuses kohas või kergelt lenduvate ainete läheduses Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Lehekülg: 4
Eesti 247 Vältige mitmeotstarbelise pesa ja laadija väikese otsa kokkupuudet elektrit juhtivate materjalidega nagu vedelikud, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit. Ärge puudutage mitmeotstarbelist pesa teravate tööriistadega ning vältige mitmeotstarbelisele pesale mõju avaldamist Elektrit juhtivad materjalid võivad põhjustada klemmida lühise või korrosiooni, mis võib viia plahvatuse või tulekahjuni. Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge pange võõrkehasid, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele Seade ei pruugi korralikult laadida ja võib üle kuumeneda. Seadet või selle akut ei tohi hammustada ega imeda • See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse või tulekahju. • Lapsed või loomad võivad väikeste osade tõttu lämbuda. • Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti. Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi. Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut Liitium-ioonaku ohutuks kõrvaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.
Lehekülg: 5
Eesti 248 Ettevaatust Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi või varakahjustusi Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal • Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida. • LTE andmeühendus võib põhjustada teistel seadmetel, nagu audioseadmed ja telefonid, häireid. Ärge kasutage seadet haiglas, lennukis või seadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad • Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida. • Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha. • Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte. • Lennukis elektrooniliste seadmete kasutamine võib lennuki navigatsiooniseadmeid segada. Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile. • Seadme kiiratav raadiosagedus võib põhjustada häireid auto elektroonikas. Küsige lisateavet tootjalt.
Lehekülg: 6
Eesti 249 Ärge jätke seadet tugeva suitsu või auru kätte See võib kahjustada seadme välimust või tekitada rikkeid. Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte. Ärge kasutage seadet sedmete või aparaatide, mis väljastavad raadiosagedusi (näit. helisüsteemid või raadiopostid), lähedal Raadiosagedused võivad põhjustada seadme rikkeid. Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja • Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada. • Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke. • Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal. • Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega. Kui seadme mistahes osa, on kahjustunud, suitseb või eritab põlemislõhna, lõpetage kohe seadme kasutamine. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud • Katkine klaas või akrüül võivad põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. • Kui seade suitseb või eritab põlemislõhna, võib selle tagajärjeks olla aku plahvatamine või tulekahju.
Lehekülg: 7
Eesti 250 Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks toimige mõistlikult ja pidage meeles järgmisi soovitusi: • Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks. • Paigutage seade käeulatusse.Veenduge, et teil on ligipääs juhtmevabale seadmele, ilma et peaksite teed silmist laskma. Kui teile helistatakse ebasobival ajal, laske kõne vastu võtta automaatvastajal. • Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi.Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud. • Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale. • Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. • Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida.Teatage inimesele, kellega vestlete, et olete autoroolis ning katkestage vestlus, kui see võib teie tähelepanu sõidu ajal häirida.
Lehekülg: 8
Eesti 251 Hooldage ja kasutage oma seadet korralikult Hoidke seade kuivana • Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat kahjustada. • Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse. • Sellel seadmel on olemas sisemised vedelikuindikaatorid. Veekahjustuse korral ei pruugi seadme tootjagarantii kehtida. Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal Teie seade võib kukkudes puruneda. Seadet võib kasutada paikades, mille välistemperatuur on 0 °C kuni 35 °C. Seadet võib hoiustada välistemperatuuridel -20 °C kuni 50 °C. Seadme kasutamine või hoiustamine väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada või aku eluiga vähendada • Ärge hoidke oma seadet väga kuumades kohtades (näit. suvel autos). See võib põhjustada ekraanirikkeid, kahjustada seadet või aku võib plahvatada. • Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (Näiteks auto armatuurlaual). • Eemaldatava akuga seadmete puhul võib akut hoiustada eraldi kohtades, mille õhutemperatuur on 0 °C kuni 45 °C. Ärge hoidke seadet koos metallesemetega, nagu mündid, võtmed, kaelakeed • Need võivad seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke. • Akuklemmide kokkupuutel metallesemega võib tekkida tulekahju.
Lehekülg: 9
Eesti 252 Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal • Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada. • Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid. Vältida kokkupuudet seadmega selle ülekuumenemise korral. Selle juhise eiramise tagajärjel võib esineda kergeid põletusi, punetust ja nahavärvi muutusi • Olge ettevaatlik seadme ülekuumenemise suhtes, kui kasutate seda pikka aega järjest, ning vältige naha pikemaajalist kokkupuudet seadmega. • Ärge istuge seadme peal ja vältige pikemaajalist otsest kokkupuudet nahaga, kui seadet laetakse või kui see on toiteallikaga ühendatud. • Kõrge temperatuuri taluvus on erinevatel inimestel erinev. Eriline tähelepanelikkus on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed, vanemad inimesed ja eriliste terviseseisunditega inimesed. Ärge kasutage seadet, kui tagakaas on eemaldatud Aku võib seadmest väljakukkuda, mis omakorda toob kaasa rikkeid ja kahjustusi. Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel. Kui seadmel on kaamera välklamp, ärge kasutage seda inimeste või lemmikloomade silmade lähedal Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.
Lehekülg: 10
Eesti 253 Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik • Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal. • Videotes esinevate või Flash’i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine. • Kui keegi teie sugulastest on kogenud sarnase seadme kasutamisel haigushoogusid või mälukaotust, konsulteerige enne seadme kasutamist arstiga. • Kui te tunnete ebamugavust nagu lihasspasmid või orientatsioonikaotus, peatage koheselt seadme kasutamine ja konsulteerige arstiga. • Silmade pinge vältimiseks tehke seadme kasutamisel tihti puhkepause. Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Kui tunnete seadet kasutades või pärast seda end sageli halvasti, ärge seadet enam kasutage, vaid konsulteerige arstiga.
Lehekülg: 11
Eesti 254 Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu • Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. •  Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada. •  Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik. • Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti. • Ärge kasutage peakomplekti sõidu või ratsutamise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud. Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik • Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada. • Kindlustage, et te ei mässi kõrvaklappide juhet oma käte või teiste lähedal olevate esemete vastu. Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid • Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. • Kui te olete seadme värvkatte või metallosade suhtes allergiline, võib teil tekkida nahakihelus, ekseem või nahapunetus. Sel juhul ärge seadet enam kasutage ja konsulteerige arstiga.
Lehekülg: 12
Eesti 255 Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik • Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. • Ärge pange seadet või selle lisavarustust turvapadja avanemisalasse. Nõuetevastaselt paigaldatud sideseadmed võivad turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi. Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda • See võivab seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke. • Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid. Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga • Akudel võivad esineda talitlushäired, kui neid pikema aja vältel ei kasutata. • Kasutuseta seade tühjeneb aja jooksul ja tuleb enne kasutamist laadida. • Kui laadijat ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust. • Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil. • Jälgige selle kasutusjuhendis äratoodud juhiseid, et kindlustada akule ja seadmele pikk tööiga. Hoiatuste ja reeglite eiramisest tekkinud rikked või halb jõudlus ei kuulu tootjagarantii alla. • Teie seade võib enneageselt kuluda. Osad detailid ja remont on kaetud garantiiga selle kehtivuse ajal, aga ebaõigete lisade kasutamisest kahjustused või häired ei kuulu garantiiremondi alla. Seadme kasutamisel pidage meeles järgnevat • Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni. • Rääkige otse mikrofoni.
Lehekülg: 13
Eesti 256 Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda • Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Kui seade vajab hooldust, viige see Samsungi teeninduskeskusse. • Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu. • Ärge võtke akut osadeks ega korduskasutage seda. • Lülitage seade enne aku eemaldamist välja. Kui te eemaldate aku sisselülitatud seadmest, võib see seadet kahjustada. Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist • Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga. • Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga. • Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada. See võib seadme korpuse värvi rikkuda või seda korrodeerida või põhjustada plahvatuse või tulekahju. • Vältige seadme kokkupuudet tolmu, higi, tindi, õli ja keemiliste toodete, nt. kosmeetika, antibakteriaalsete spreide, kätepuhastusvahendite, puhastusvahendite ja putukatõrjevahenditega. Seadme välised ja sisemised osad võivad kahjustuda või võib seade halvasti töötama hakata. Kui teie seade puutub kokku mõne eelpool mainitud ainega, kasutage selle puhastamiseks pehmet ebemevaba lappi. Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt Võite seadet kahjustada. Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.
Lehekülg: 14
Eesti 257 Käsitlege SIM-kaarte, mälukaarte ja kaableid ettevaatlikult • Kaardi sisestamisel või kaabli ühendamisel veenduge, et kaart sisetatakse õige küljega või kaabel ühendataks õigetpidi. • Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet. • Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest. • Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga. • Jõuga või valesti kaardi sisestamine või kaabli ühendamine võib pistikut või teisi osasid vigastada. Tagage juurdepääs hädaabiteenustele Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks. Kaitske oma isiklikke andmeid ja hoiduge tundliku info valekasutusest • Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest. • Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks. • Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
Lehekülg: 15
Eesti 258 • Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed. • Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad. • Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil. Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale Ärge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi.Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest. Pahavara ja viirused Seadme kaitsmiseks pahavara ja viiruste eest järgige järgnevaid kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib põhjustada andmete kahjustamist või kaotust, mida garantii ei kata • Ärge laadige alla tundmatuid rakendusi. • Ärge külastage mitte usaldusväärseid veebilehti. • Kustutage tundmatutelt saatjatelt saadud kahtlased sõnumid või e-kirjad. • Määrake parool ja vahetage seda regulaarselt. • Lülitage juhtmevabad funktsioonid, nagu Bluetooth, välja, kui need ei ole kasutuses. • Kui seade toimib ebanormaalselt, käivitage viirusetõrje. • Käivitage viirusetõrje oma seadmes alati enne uue allalaaditud rakenduste ja failide käivitamist. • Installige viirusetõrje programmid oma arvutisse ja kontrollige seadet regulaarselt. • Ärge registreerimisandmeid muutke või modifitseerige seadme operatsioonisüsteemi.
Lehekülg: 16
Eesti 259 Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave Lisainformatsiooni leiate külastades veebilehte www.samsung.com/sar ning otsides enda seadet mudeli numbri järgi. Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata olmeprügi hulka. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid.Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Lehekülg: 17
Eesti 260 Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Lahtiütlus klausel Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.
Lehekülg: 18
Eesti 261 „KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JATEENUSEID PAKUTAKSE„MUUTMATA KUJUL.”SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGATEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIIDTURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTETÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL,VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISEVÕITULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDEVÕI MISTAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MISTULENEVAD MISTAHES SISUSTVÕITEENUSTEST, NENDES SISALDUVASTTEABESTVÕI NENDE KASUTAMISESTTEIEVÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJUTEKKIMISE VÕIMALUSEST ONTEATATUD.” Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest. Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.
Lehekülg: 19
ქართული 316 ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ გთხოვთ, გაეცნოთ ინფორმაციას უსაფრთხოების შესახებ სანამ გამოიყენებთ მოწყობილობას. იგი შეიცავს ზოგად ინფორმაციას მოწყობილობის უსაფრთხოების შესახებ და შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას რომელიც არ ეხება თქვენს მოწყობილობას. გაითვალისწინეთ გამაფრთხილებელი და საყურადღებო ინფორმაცია, თქვენი ან სხვების დაშავების ან/და თქვენი მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. ტერმინი „მოწყობილობა“ ეხება პროდუქტს და მის აკუმულატორს, პროდუქტთან ერთად მიწოდებულ ერთეულებსა და Samsung-ის მიერ დამტკიცებულ ნებისმიერ აქსესუარს, რომელიც პროდუქტთან გამოიყენება. გაფრთხილება უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებების და რეგულაციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება ან სიკვდილი მოწყობილობა შეიცავს მაგნიტებს. დაიცავით უსაფრთხო მანძილი მოწყობილობასა და საგნებს შორის, რომლებზეც შეიძლება მაგნიტებმა გავლენა იქონიოს, ასეთია საკრედიტო ბარათები და იმპლანტირებული სამედიცინო მოწყობილობები. თუ გაქვთ იმპლანტირებული სამედიცინო მოწყობილობა, გამოყენებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან
Lehekülg: 20
ქართული 317 არ გამოიყენოთ დაზიანებული სადენები და ადაპტერები, ან დაშლილი დენის წყაროები დაუცველმა შეერთებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ან აალება. არ შეეხოთ მოწყობილობას, სადენებს, ადაპტერებს ან დენის წყაროს სველი ხელებით ან სხეულის სხვა სველი ნაწილით ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი. გათიშვის დროს ზედმეტად ძლიერად არ გამოაერთოთ დამტენი მოწყობილობა ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ან აალება. არ დაგრიხოთ ან დააზიანოთ დენის სადენი ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ან აალება. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სველი ხელებით, როდესაც მოწყობილობა იმუხტება ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი. პირდაპირ ნუ დაუკავშირებთ ერთმანეთს დამტენის დადებით და უარყოფით ტერმინალებს ამან შეიძლება გამოიწვიოს აალება ან სერიოზული დაზიანება. ნუ გამოიყენებთ თქვენს მოწყობილობას ღია ცის ქვეშ ჭექა-ქუხილის დროს ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ან მოწყობილობის ხარვეზით მუშაობა. გამოიყენეთ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აკუმულატორები, სატენები, აქსესუარები და სათადარიგო ნაწილები. • საერთო აკუმულატორების ან სატენების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს თქვენი მოწყობილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ან გამოიწვიოს მოწყობილობის გაუმართავი მუშაობა. მათ ასევე შეიძლება გამოიწვიონ აალება ან აკუმულატორის აფეთქება.
Lehekülg: 21
ქართული 318 • გამოიყენეთ მხოლოდ Samsung-ის მიერ დამტკიცებული აკუმულატორი, დამტენი და სადენი რომელიც სპეციალურად შექმნილია თქვენი მოწყობილობისთვის. არათავსებადმა აკუმულატორმა, დამტენმა და სადენმა შეიძლება სერიოზული დაზიანებები გამოიწვიოს ან ზიანი მიაყენოს თქვენს მოწყობილობას. • Samsung არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი მომხმარებლის უსაფრთხოებაზე, ისეთი აქსესუარების ან სათადარიგო ნაწილების გამოყენებისას, რომლებიც არ არის დამტკიცებული Samsung-ის მიერ. არ ატაროთ თქვენი მოწყობილობა უკანა ჯიბეებში ან წელზე • მოწყობილობა შეიძლება დაზიანდეს, აფეთქდეს ან აალდეს, თუ მასზე ძალიან დიდი წნევით ზეწოლა ხორციელდება. • შეიძლება დაშავდეთ, თუ წაიქცევით ან დაეჯახებით რამეს. არ დააგდოთ ან ზედმეტად დააწვეთ მოწყობილობას • ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენს მოწყობილობას ან აკუმულატორს, გამოიწვიოს მოწყობილობის ხარვეზით მუშაობა ან შეამციროს მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა. • ამან ასევე შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება, აალება ან სხვა საფრთხე. განკარგეთ და მოეპყარით მოწყობილობას და დამტენს ფრთხილად • არასოდეს გადააგდოთ აკუმულატორი ან მოწყობილობა ცეცხლში. არასოდეს მოათავსოთ აკუმულატორი ან მოწყობილობა გამაცხელებელ მოწყობილობებში როგორიც არის, მიკროტალღური ღუმელი, ღუმელი ან რადიატორი. მოწყობილობა შეიძლება აფეთქდეს, თუ მოხდა მისი გადახურება. დაიცავით ყველა ადგილობრივი რეგულაცია, რომელიც ეხება აკუმულატორის ან მოწყობილობის გამოყენებას ან განკარგვას. • არასოდეს გაანადგუროთ მოწყობილობები თქვენი ხელით. • მოარიდეთ მოწყობილობაზე მაღალი წნევით ზეგავლენას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა და გადახურება.
Lehekülg: 22
ქართული 319 დაიცავით მოწყობილობა, აკუმულატორი და დამტენი დაზიანებისაგან • მოარიდეთ თქვენი მოწყობილობა და აკუმულატორი ძალიან ცივ ან ძალიან ცხელ ადგილებში გამოყენებას. • ექსტრემალურმა ტემპერატურამ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა და შეამციროს თქვენი მოწყობილობისა და აკუმულატორის დამუხტვის შესაძლებლობა და სიცოცხლე. • პირდაპირ არ დააკავშიროთ აკუმულატორის დადებითი და უარყოფითი ტერმინალები და მოარიდეთ ისინი ლითონის ობიექტებთან უშუალო კონტაქტს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს აკუმულატორის ხარვეზით მუშაობა. • არ გამოიყენოთ სადენი რომლის საფარი გაფქცვნილი ან დაზიანებულია და არ გამოიყენოთ დამტენი ან აკუმულატორი რომელიც დაზიანებულია ან გაუმართავად მუშაობს. • არ ჩართოთ ან გამოიყენოთ მოწყობილობა, როდესაც მისი აკუმულატორის განყოფილება გახსნილია. ნუ შეინახავთ მოწყობილობას გამათბობელებთან, მიკროტალღურ ღუმელში, სამზარეულოს ცხელ მოწყობილობებთან ახლოს ან შიგნით ან მაღალი წნევის მქონე კონტეინერებში. • აკუმულატორმა შეიძლება გაჟონოს. • თქვენი მოწყობილობა შეიძლება გადაახურდეს და გამოიწვიოს ხანძარი. არ გამოიყენოთ ან შეინახოთ თქვენი მოწყობილობა ისეთ ადგილებში, სადაც არის მტვრის ან აიროვანი მასალების მაღალი კონცენტრაციაა მტვერმა ან უცხო მასალებმა შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მოწყობილობის გაუმართაობა და შეიძლება გახდეს ხანძრის ან ელექტრო შოკის მიზეზი.
Lehekülg: 23
ქართული 320 აღკვეთეთ მრავალფუნქციური პორტისა და დამტენის ბოლო ნაწილის კონტაქტი გამტარ მასალებთან როგორიცაა სითხეები, მტვერი, ლითონის ფხვნილები და ფანქრის შიგთავსი. არ შეეხოთ მრავალფუნქციურ პორტს ბასრი ხელსაწყოებით ან არ გამოიწვიოთ მრავალფუნქციურ პორტზე ზემოქმედება გამტარმა მასალებმა შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა ან ტერმინალების კოროზია და გახდეს აფეთქების ან ხანძრის მიზეზი. უსადენო დამტენის გამოყენებისას ნუ განათავსებთ მოწყობილობასა და უსადენო დამტენს შორის უცხო მასალებს როგორიც არის მეტალის საგნები, მაგნიტები და მაგნიტური ზოლით ბარათები. მოწყობილობა შეიძლება არ დაიმუხტოს სწორად ან შეიძლება გადახურდეს. კბილით არ შეეხოთ ან პირში ჩაიდოთ მოწყობილობა ან აკუმულატორი • ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს მოწყობილობას ან გამოიწვიოს აფეთქება ან აალება. • ბავშვები ან ცხოველები შეიძლება დაიხრჩონ მცირე ნაწილების გამო. • თუ ბავშვები იყენებენ მოწყობილობას, დარწმუნდით, რომ ისინი სწორად იყენებენ მას. არ ჩაიდოთ მოწყობილობა ან მოყოლილი აქსესუარები თვალებში, ყურებში ან პირში ამან შეიძლება გამოიწვიოს დახრჩობა ან სერიოზული დაზიანება. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან გაჟონვის მქონე ლითიუმ-იონური (Li-Ion) აკუმულატორი Li-Ion აკუმულატორის უსაფრთხო ამოღებისთვის დაუკავშირდით უახლოეს ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
Lehekülg: 24
ქართული 321 ყურადღება უსაფრთხოების გაფრთხილებების და რეგულაციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული სხეულის ან ქონების დაზიანება ნუ გამოიყენებთ თქვენს მოწყობილობას სხვა ელექტრო მოწყობილობების მახლობლად • ელექტრო მოწყობილობების უმეტესობა იყენებს რადიო სიხშირის ტალღებს. თქვენმა მოწყობილობამ შეიძლება ხელი შეუშალოს სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს. • LTE მონაცემთა კავშირის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა მოწყობილობებთან კვეთა, როგორიცაა აუდიო აპარატურა და ტელეფონები. არ გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა საავადმყოფოში, თვითმფრინავში ან ავტომობილში, სადაც მან შეიძლება წარმოქმნას ხარვეზი რადიო სიხშირით • მოერიდეთ მოწყობილობის გამოყენებას კარდიოსტიმულატორიდან 15 სმ მანძილზე, თუ ეს შესაძლებელია, რადგან თქვენს მოწყობილობას შეუძლია ჩაერიოს კარდიოსტიმულატორის ფუნქციონირებაში. • კარდიოსტიმულატორთან შესაძლო ჩარევის შესამცირებლად, გამოიყენეთ თქვენი მოწყობილობა მხოლოდ თქვენი სხეულის იმ მხარეს, რომელიც კარდიოსტიმულატორის საწინააღმდეგო მხარეს წარმოადგენს. • თუ იყენებთ სამედიცინო აღჭურვილობას, დაუკავშირდით მოწყობილობის მწარმოებელს მოწყობილობის გამოყენებამდე, რათა დაადგინოთ, ამ აღჭურვილობაზე მოქმედებს თუ არა თქვენი მოწყობილობის მიერ გამოყოფილი რადიო სიხშირეები.
Lehekülg: 25
ქართული 322 • თვითმფრინავში ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებას შეუძლია ხელი შეუშალოს თვითმფრინავის ელექტრონულ სანავიგაციო ინსტრუმენტებს. დაიცავით ავიაკომპანიის მიერ მოწოდებული რეგულაციები და თვითმფრინავის პერსონალის ინსტრუქციები. იმ შემთხვევებში, თუ დაშვებულია მოწყობილობის გამოყენება, ყოველთვის გამოიყენეთ იგი ფრენის რეჟიმში. • თქვენს მანქანაში ელექტრონულმა მოწყობილობებმა შეიძლება ხარვეზით იმუშაოს, თქვენი მოწყობილობის რადიო ჩარევის გამო. დაუკავშირდით მწარმოებელს დამატებითი ინფორმაციისთვის. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ძლიერი დაკვამლიანების შემთხვევაში ამან შეიძლება მოწყობილობას ზიანი მიაყენოს გარედან ან გამოიწვიოს მისი ხარვეზით მუშაობა. თუ თქვენ იყენებთ სმენის აპარატს, დაუკავშირდით მწარმოებელს რადიო ჩარევის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად თქვენი მოწყობილობის მიერ გამოყოფილმა რადიო სიხშირემ შეიძლება ხელი შეუშალოს სმენის ზოგიერთ მოწყობილობას. თქვენი მოწყობილობის გამოყენებამდე დაუკავშირდით მწარმოებელს, რათა დაადგინოთ სმენის აპარატზე მოწყობილობის მიერ გამოყოფილი რადიო სიხშირეები ახდენს თუ არა გავლენას. არ გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა ისეთ მოწყობილობებთან ან აპარატებთან ახლოს, რომლებიც გამოყოფენ რადიო სიხშირეს, როგორიცაა ხმის სისტემები ან რადიო ანძა რადიო სიხშირეებმა შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მოწყობილობის ხარვეზით მუშაობა. გამორთეთ მოწყობილობა პოტენციურად ფეთქებად გარემოში • გამორთეთ თქვენი მოწყობილობა პოტენციურად ფეთქებად გარემოში, აკუმულატორის ამოღების ნაცვლად.
Lehekülg: 26
ქართული 323 • პოტენციურად ფეთქებად გარემოში ყოველთვის შეასრულეთ რეგულაციები, ინსტრუქციები და დაემორჩილეთ ნიშნებს. • ნუ გამოიყენებთ თქვენს მოწყობილობა საწვავით შევსების წერტილებში (ბენზინგასამართი სადგურები), საწვავის ან ქიმიკატების მახლობლად ან ფეთქებად საშიშ ადგილებში. • ნუ შეინახავთ ან ატარებთ აალებად სითხეებს, აირებს ან ფეთქებად მასალებს იმავე სექციაში, სადაც მოწყობილობას, მის ნაწილებს ან აქსესუარებს. თუ მოწყობილობის რომელიმე ნაწილი გატეხილია, ბოლავს ან გამოყოფს დამწვრის სუნს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მას შემდეგ, თუ მისი შეკეთება მოხდა Samsung-ის სერვის ცენტრში • გატეხილმა შუშამ ან აკრილმა შეიძლება გამოიწვიოს ხელების და სახის დაზიანება. • როდესაც მოწყობილობა ბოლავს ან გამოყოფს დამწვრის სუნს, ამას შეიძლება მოჰყვეს აკუმულატორის აფეთქება ან აალება. დაიცავით უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება და დებულება, რომელიც ეხება მობილური მოწყობილობის გამოყენებას სატრანსპორტო საშუალების მგზავრობის დროს მართვის დროს, სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხოდ მართვა თქვენი პირველი პასუხისმგებლობაა. არასდროს გამოიყენოთ მობილური მოწყობილობა მართვის დროს, თუ ეს კანონით არის აკრძალული. თქვენი უსაფრთხოებისა და სხვების უსაფრთხოებისთვის გამოიყენეთ თქვენი საღი აზრი და გახსოვდეთ შემდეგი რჩევები: • გაეცანით თქვენს მოწყობილობას და მის მოსახერხებელ ფუნქციონალს, როგორიც არის, სწრაფი აკრეფვა და განმეორებით დარეკვა. ეს ფუნქციები დაგეხმარებათ შეამციროთ თქვენი მობილური მოწყობილობით დარეკვის ან ზარის მისღებისთვის საჭირო დრო.
Lehekülg: 27
ქართული 324 • განათავსეთ თქვენი მოწყობილობა მარტივად ხელმისაწვდომ ადგილზე. დარწმუნდით, რომ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენს უსადენო მოწყობილობას, გზიდან თვალის მოშორების გარეშე. თუ თქვენ იღებთ შემომავალ ზარს მოუხერხებელ დროს, თქვენმა ხმოვანმა ფოსტამ უპასუხოს თქვენს მაგივრად. • შეაჩერეთ ზარები გადატვირთული მოძრაობის ან საშიში ამინდის პირობებში. წვიმა, თოვლ-ჭყაპი, თოვლი, ყინული და გადატვირთული მოძრაობა შეიძლება საშიში იყოს. • ნუ გააკეთებთ ჩანაწერებს ან დაიწყებთ ტელეფონის ნომრების ძიებას. „გასაკეთებელი“ სიის ჩამოწერა ან თქვენი მისამართების წიგნაკში თვალიერება მოითხოვს თქვენს ყურადღებას, რომელსაც აკლებთ პირველად პასუხისმგებლობას, სატრანსპორტო საშუალების მართვას. • აკრიფეთ გონივრულად და შეაფასეთ საავტომობილო მოძრაობა. განახორციელეთ ზარები, როდესაც არ მოძრაობთ ან მგზავრობის დაწყებამდე. შეეცადეთ დაგეგმოთ ზარები, როდესაც თქვენი მანქანა უძრავად იქნება. • ნუ ჩაერთვებით სტრესულ ან ემოციურ საუბრებში, რამაც შეიძლება ყურადღება გაგიფანტოთ. უთხარით პირს, ვისაც ესაუბრებით, რომ თქვენ მართავთ ავტომობილს და შეწყვიტოს ისეთი საუბრები, რამაც შესაძლოა პოტენციურად გადაიტანოს თქვენი ყურადღება გზიდან. მოუარეთ და გამოიყენეთ თქვენი მოწყობილობა სწორად შეინახეთ თქვენი მოწყობილობა მშრალ მდგომარეობაში • ტენიანობამ და სითხემ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობის ნაწილები ან ელექტრონული სქემები. • არ ჩართოთ მოწყობილობა თუ სველია. თუ მოწყობილობა უკვე ჩართულია, გამორთეთ იგი და დაუყოვნებლივ ამოიღეთ აკუმულატორი (თუ მოწყობილობა არ ირთვება ან ვერ იღებთ აკუმულატორს დატოვეთ ის როგორც არის). შემდეგ, გაამშრალეთ მოწყობილობა პირსახოცით და მიიტანეთ სერვის ცენტრში.
Lehekülg: 28
ქართული 325 • ამ მოწყობილობას აქვს ჩაშენებული სითხის შიდა ინდიკატორები. მოწყობილობის სითხით დაზიანებამ შეიძლება გააუქმოს მწარმოებლის გარანტია. შეინახეთ მოწყობილობა მხოლოდ სწორ ზედაპირებზე თუ თქვენი მოწყობილობა დავარდა, ის შეიძლება დაზიანდეს. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია ისეთ ადგილებში, სადაც გარემო ტემპერატურაა 0°C-დან 35°C-მდე შეადგენს. შეგიძლიათ შეინახოთ მოწყობილობა -20°C-დან 50°C-მდე გარემო ტემპერატურაზე. მოწყობილობის გამოყენებამ ან შენახვამ რეკომენდებული ტემპერატურის დიაპაზონის მიღმა შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება ან აკუმულატორის სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება • ნუ შეინახავთ თქვენს მოწყობილობას ძალიან ცხელ ადგილებში, მაგალითად, მანქანაში ზაფხულის პერიოდში. ამან შეიძლება ეკრანის ხარვეზით მუშაობა გამოიწვიოს, შედეგად მივიღოთ მოწყობილობის დაზიანება ან აკუმულატორის აფეთქება. • ნუ მოათავსებთ თქვენს მოწყობილობას მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში (მაგალითად, ავტომობილის დაფაზე). • მოსახსნელი აკუმულატორის მქონე მოწყობილობისთვის, აკუმულატორი შეიძლება ცალკე შეინახოთ ისეთ ადგილებში, სადაც გარემო ტემპერატურა 0°C-45 °C შეადგენს. ნუ შეინახავთ თქვენს მოწყობილობას ლითონის საგნებთან ერთად, როგორიც არის მონეტები, გასაღები და ყელსაბამები • თქვენი მოწყობილობა შეიძლება დაიხაზოს ან იმუშაოს ხარვეზით. • თუ აკუმულატორის ტერმინალები კონტაქტში შევა ლითონის ობიექტებთან, ამან შეიძლება გამოიწვიოს აალება. ნუ შეინახავთ თქვენს მოწყობილობას მაგნიტურ ველებთან ახლოს • თქვენმა მოწყობილობამ შეიძლება ხარვეზით იმუშაოს ან აკუმულატორი შესაძლოა მალე დაიცალოს მაგნიტური ველების ზემოქმედების შედეგად.
Lehekülg: 29
ქართული 326 • მაგნიტური ზოლებით ბარათები, მათ შორის საკრედიტო ბარათები, სატელეფონო ბარათები, საშვები და სამგზავრო ბარათები, შეიძლება დაზიანდეს მაგნიტური ველების მიერ. მოერიდეთ მოწყობილობასთან კონტაქტს, როდესაც ის გადახურებულია. ამის არ გაკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაბალი ტემპერატურით დამწვრობა, სიწითლე და კანის პიგმენტაცია • მოერიდეთ აპარატის გადახურებას, როდესაც მას იყენებთ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და თავიდან აიცილეთ ხანგრძლივად კანთან კონტაქტი. • ნუ დაჯდებით თქვენს მოწყობილობაზე და ნუ იქონიებთ კანთან პირდაპირ კონტაქტს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დამუხტვის პროცესში ან დენის წყაროსთან დაკავშირების დროს. • მაღალი ტემპერატურისადმი მგრძნობელობა ინდივიდუალურად განსხვავებულია. გთხოვთ, განსაკუთრებული ყურადღებით მოვეკიდოთ, როდესაც მოწყობილობის გამოყენება ხდება ბავშვების, მოხუცების და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანების მიერ. არ გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა, რომელსაც უკანა საფარი მოხსნილი აქვს აკუმულატორი შეიძლება ჩამოვარდეს მოწყობილობიდან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაზიანება ან ხარვეზით მუშაობა. ფრთხილად იყავით, არ განათავსოთ კამერის ლინზა ძლიერი შუქის წყაროსთან ახლოს, მაგალითად, მზის შუქის პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ თუ კამერის ლინზა ძლიერი შუქის წყაროს ზემოქმედების ქვეშაა, როგორიცაა პირდაპირი მზის შუქი, შეიძლება დაზიანდეს კამერის გამოსახულების სენსორი. დაზიანებული გამოსახულების სენსორი აღდგენას არ ექვემდებარება და გამოიწვევს წერტილებს ან ლაქებს სურათებზე.
Lehekülg: 30
ქართული 327 თუ თქვენს მოწყობილობას აქვს ფლეში ან სინათლე, არ გამოიყენოთ ის ადამიანების ან შინაური ცხოველების თვალებთან ახლოს ფლეშის თვალთან ახლოს გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დროებითი დაკარგვა ან მხედველობის დაზიანება. ფრთხილად გამოიყენეთ ფლეშ განათება • მოწყობილობის გამოყენებისას ოთახში იქონიეთ მცირე განათება მაინც და ეკრანი არ დაიჭიროთ თვალებთან ძალიან ახლოს. • კრუნჩხვები ან სისუსტე არის მოსალოდნელი როდესაც თქვენ იმყოფებით მოციმციმე შუქების ზემოქმედების ქვეშ ვიდეოს ყურების ან ფლეშ თამაშების ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. თუ რაიმე დისკომფორტს იგრძნობთ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება. • თუ თქვენს ახლობელს მსგავსი მოწყობილობის გამოყენების დროს დაემართა კრუნჩხვები ან საერთო სისუსტე, მოწყობილობის გამოყენებამდე გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. • თუ თქვენ გრძნობთ დისკომფორტს, როგორიცაა კუნთების სპაზმი ან დეზორიენტაცია გაქვთ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. • თვალის დაძაბვის თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობის გამოყენებისას ხშირად დაასვენეთ მხედველობა.
Lehekülg: 31
ქართული 328 შეამცირეთ განმეორებითი მოძრაობის დაზიანებების რისკი როდესაც განმეორებით ასრულებთ მოქმედებებს, როგორიც არის კლავიშების დაჭერა, სენსორულ ეკრანზე თითების დაჭერით სიმბოლოების დახატვა ან თამაშების თამაში, შეიძლება ზოგჯერ დისკომფორტი იგრძნოთ ხელში, კისერზე, მხრებზე ან სხეულის სხვა ნაწილებში. მოწყობილობის ხანგრძლივი პერიოდით გამოყენებისას დაიჭირეთ მოწყობილობა მოდუნებულ მდგომარეობაში, დააჭირეთ ღილაკებს მსუბუქად და ხშირად დაისვენეთ. თუ თქვენ კვლავ განიცდით დისკომფორტს მსგავსი გამოყენების დროს ან მის შემდეგ, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. გარნიტურის გამოყენებისას დაიცავით თქვენი სმენა და ყურები •  ხმამაღალი ხმის გადაჭარბებულმა ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაზიანება. •  სიარულის დროს მაღალ ხმაზე მოსმენამ შეიძლება ყურადღება გაგიფანტოთ და უბედური შემთხვევა გამოიწვიოს. • ყურსასმენების აუდიო წყაროზე შეერთებამდე ყოველთვის დაუწიეთ ხმას და გამოიყენეთ მხოლოდ ხმის მინიმალური პარამეტრი, რომელიც საჭიროა საუბრის ან მუსიკის მოსასმენად. • მშრალ გარემოში, სტატიკური ელექტროენერგია შეიძლება წარმოიქმნას გარნიტურში. მოერიდეთ გარნიტურის გამოყენებას მშრალ გარემოში ან შეეხეთ ლითონის ობიექტს, რომ მოხდეს სტატიკური ელექტროენერგიის განმუხტვა, გარნიტურის მოწყობილობასთან დაკავშირებამდე. • ნუ გამოიყენებთ გარნიტურს ავტომობილის მართვის დროს. ამან შეიძლება ყურადღება გაგიფანტოთ და უბედური შემთხვევა გამოიწვიოს ან შესაძლოა კანონდარღვევას სჩადიოდეთ თქვენი რეგიონიდან გამომდინარე.
Lehekülg: 32
ქართული 329 სიფრთხილე გამოჩინეთ მოწყობილობის გამოყენების დროს ფეხით ან ტრანსპორტით გადაადგილებისას • ყოველთვის იყავით ფრთხილად რომ თავიდან აიცილოთ საკუთარი თავის ან სხვის დაზიანება. • დარწმუნდით, რომ გარნიტურის კაბელში არ აიხლართება თქვენი მკლავები ან ახლომდებარე ობიექტები. არ შეღებოთ ან არ დააკრათ სტიკერები თქვენს მოწყობილობაზე • საღებავებსა და სტიკერებს შეუძლიათ დაბლოკონ მოძრავი ნაწილები და ხელი შეუშალონ გამართულ ფუნქციონირებას. • თუ თქვენ ალერგიული ხართ საღებავის ან მეტალის ნაწილების მიმართ, შეიძლება დაგეწყოთ ქავილი, ეგზემა ან კანის შეშუპება. თუ ეს მოხდება, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. ყურადღებით დააინსტალირეთ მობილური მოწყობილობები და აღჭურვილობა • დარწმუნდით, რომ თქვენს მანქანაში დაინსტალირებული ნებისმიერი მობილური მოწყობილობა ან შესაბამისი მოწყობილობა საიმედოდ არის დამონტაჟებული. • მოერიდეთ თქვენი მოწყობილობის და აქსესუარების მოთავსებას აირბაგის ადგილას ან მის მახლობლად. არასწორად დამონტაჟებულმა უსადენო მოწყობილობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება, როდესაც აირბაგები სწრაფად იბერება. ნუ დააგდებთ მოწყობილობას ან სხვაგვარად იმოქმედებთ თქვენს მოწყობილობაზე • თქვენი მოწყობილობა შეიძლება დაზიანდეს ან შეიძლება ხარვეზით იმუშაოს. • დაგრეხვის ან დეფორმირების შემთხვევაში, თქვენი მოწყობილობა შეიძლება დაზიანდეს ან ნაწილებმა შეიძლება ხარვეზით იმუშაოს.
Lehekülg: 33
ქართული 330 უზრუნველყავით აკუმულატორის და დამტენის მაქსიმალური სიცოცხლის ხანგრძლიობა • აკუმულატორმა შესაძლოა ხარვეზით იმუშაოს, თუ ის არ გამოიყენებოდა დიდი ხნის მანძილზე. • დროთა განმავლობაში, გამოუყენებელი მოწყობილობა იცლება და გამოყენებამდე უნდა კარგად დაიმუხტოს. • გათიშეთ დამტენი კვების წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ. • გამოიყენეთ აკუმულატორი მხოლოდ მათთვის განკუთვნილი მიზნებისათვის. • დაიცავით ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ყველა ინსტრუქცია, რომ უზრუნველყოთ თქვენი მოწყობილობისა და აკუმულატორის ხანგრძლივი სიცოცხლის უნარიანობა. დაზიანებამ ან არასწორი ფუნქციონირებით გამოწვეულმა დაზიანებებმა ან გაფრთხილებების და მითითებების შეუსრულებლობამ შეიძლება გააუქმოს თქვენი მწარმოებლის გარანტია. • თქვენი მოწყობილობა დროთა განმავლობაში შეიძლება გაცვდეს. ზოგიერთი ნაწილს და რემონტს ფარავს გარანტია მოქმედების ვადის პერიოდში, მაგრამ დაზიანება და გაუფრთხილებლობა, რომელიც გამოწვეულია შეუსაბამო აქსესუარების გამოყენებით, არ გაითვალისწინება. მოწყობილობის გამოყენებისას გაითვალისწინეთ შემდეგი: • გეჭიროთ მოწყობილობა ვერტიკალურად, როგორც ტრადიციულ ტელეფონის შემთხვევაში. • ისაუბრეთ პირდაპირ მიკროფონში. არ დაშალოთ, შეცვალოთ ან შეაკეთოთ თქვენი მოწყობილობა • თქვენი მოწყობილობის ნებისმიერმა ცვლილებამ ან მოდიფიკაციამ შეიძლება გააუქმოს მწარმოებლის გარანტია. თუ თქვენს მოწყობილობას სერვისი სჭირდება, წაიღეთ თქვენი მოწყობილობა Samsung სერვის ცენტრში. • არ დაშალოთ ან დაჩხვლიტოთ აკუმულატორი რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან აალება.
Lehekülg: 34
ქართული 331 • ნუ დაშლით ან რამდენჯერმე გამოიყენებთ აკუმულატორს. • გამორთეთ მოწყობილობა აკუმულატორის ამოღებამდე. თუ აკუმულატორს ამოიღებთ ჩართული მოწყობილობით მდგომარეობაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის ხარვეზით მუშაობა. თქვენი მოწყობილობის გაწმენდისას, გაითვალისწინეთ შემდეგი • გაწმინდეთ თქვენი მოწყობილობა ან დამტენი პირსახოცით ან საწმენდი ხელსახოცით. • გაასუფთავეთ აკუმულატორის ტერმინალები ბამბით ან პირსახოცით. • არ გამოიყენოთ ქიმიკატები ან სარეცხი საშუალებები. ამით შეიძლება გაუფერულდეს ან დაზიანდეს მოწყობილობის გარე იერსახე ან გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ან აალება. • მოარიდეთ მოწყობილობა მტვრის, ოფლის, მელნის, ზეთის და ქიმიური პროდუქტების ზემოქმედებას, როგორიცაა კოსმეტიკური საშუალებები, ანტიბაქტერიული სპრეი, ხელის საწმენდები, სარეცხი საშუალებები და ინსექტიციდები. მოწყობილობის შიდა და გარე ნაწილები შეიძლება დაზიანდეს ან შეიძლება გამოიწვიოს ხარვეზით მუშაობა. თუ თქვენს მოწყობილობას შეხება ჰქონდა რომელიმე ზემოხსენებულ ნივთიერებასთან, მის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სხვა დანიშნულებით გარდა პირდაპირი ფუნქციისა თქვენმა მოწყობილობამ შეიძლება ხარვეზით იმუშაოს. მოერიდეთ სხვების შეწუხებას საზოგადოებაში მოწყობილობის გამოყენების დროს მხოლოდ კვალიფიციურ პერსონალს მიეცით თქვენი მოწყობილობის მომსახურების უფლება თქვენი მოწყობილობის მომსახურებაზე არაკვალიფიციური პერსონალის დაშვებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მოწყობილობის დაზიანება და მწარმოებლის გარანტიის გაუქმება.
Lehekülg: 35
ქართული 332 სიფრთხილით მოეკიდეთ SIM ბარათებს, მეხსიერების ბარათებს ან სადენებს • ბარათის ჩასმის დროს ან თქვენს მოწყობილობასთან სადენის დაკავშირებისას, დარწმუნდით, რომ ბარათი ჩასმულია ან სადენი სწორ მხარესთან არის დაკავშირებული. • არ ამოიღოთ ბარათი, როდესაც მოწყობილობა გადაცემას ან უკავშირდება ინფორმაციას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ბარათის ან მოწყობილობის მონაცემების დაკარგვა და/ან დაზიანება. • დაიცავით ბარათები ძლიერი დარტყმისგან, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ელექტრო ხმაურისგან, რომლის წყაროც შესაძლოა სხვა მოწყობილობები იყოს. • არ შეეხოთ ოქროს ფერის კონტაქტებს ან ტერმინალებს თითებით ან ლითონის საგნებით. თუ ბინძურია, გაწმინდეთ ბარათი რბილი ქსოვილით. • ბარათის ძალით ჩასმამ ან სადენის არასწორად დაკავშირებამ შეიძლება გამოიწვიოს მრავალფუნქციური ჯეკის ან მოწყობილობის სხვა ნაწილების დაზიანება. საგანგებო სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა თქვენი მოწყობილობიდან გადაუდებელი დახმარების ზარების განხორციელება შეუძლებელია ზოგიერთ ადგილებში ან გარემოებებში. შორეულ ან განუვითარებელ რაიონებში გამგზავრებამდე, დაგეგმეთ გადაუდებელი დახმარების სამსახურის პერსონალთან დაკავშირების ალტერნატიული მეთოდი. დაიცავით თქვენი პირადი მონაცემები და აღკვეთეთ სენსიტიური ინფორმაციის გაჟონვა ან ბოროტად გამოყენება • თქვენი მოწყობილობის გამოყენებისას, დარწმუნდით, რომ აკეთებთ მნიშვნელოვანი მონაცემების სარეზერვო კოპირებას. Samsung არ არის პასუხისმგებელი მონაცემების დაკარგვაზე. • თქვენი მოწყობილობის თავიდან მოშორების შემთხვევაში, დაარეზერეთ ყველა მონაცემი და შემდეგ აღადგინეთ მოწყობილობაზე ქარხნული პარამეტრები თქვენი პირადი ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების თავიდან ასაცილებლად.
Lehekülg: 36
ქართული 333 • ყურადღებით წაიკითხეთ ნებართვების ეკრანი აპების ჩამოტვირთვის დროს. განსაკუთრებით ფრთხილად იყავით იმ აპლიკაციების მიმართ, რომლებსაც აქვთ წვდომა მრავალ ფუნქციასთან ან თქვენი პერსონალური ინფორმაციის მნიშვნელოვან ოდენობასთან. • რეგულარულად შეამოწმეთ თქვენი ანგარიშები დაუმუშავებელ ან საეჭვო ტრანზაქციებზე. თუ თქვენი პირადი ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების ნიშანს აღმოაჩენთ, დაუკავშირდით თქვენს სერვისის პროვაიდერს თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის წასაშლელად ან შეცვლისთვის. • თქვენი მოწყობილობის დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში, შეცვალეთ პაროლი ანგარიშებზე, თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად. • მოერიდეთ აპების უცნობი წყაროებიდან გამოყენებას და დაბლოკეთ თქვენი მოწყობილობა შაბლონით, პაროლით ან PIN-ით. ნუ გააზიარებთ საავტორო უფლებებით დაცულ მასალას ნუ გააზიარებთ საავტორო უფლებებით დაცულ მასალებს შინაარსის მფლობელების ნებართვის გარეშე. ამის გაკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს საავტორო უფლებების დარღვევა. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი იურიდიულ საკითხებზე, რომლებიც გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ საავტორო უფლებების დაცული მასალის უკანონო გამოყენებით. მავნე პროგრამები და ვირუსები თქვენი მოწყობილობის მავნე პროგრამებისა და ვირუსებისგან დასაცავად, დაიცავით გამოყენების შესახებ მითითებები. შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მონაცემების ზიანი ან დაკარგვა, რომლებიც შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული საგარანტიო მომსახურებით • არ ჩამოტვირთოთ უცნობი აპლიკაციები. • არ ეწვევით არასაიმედო ვებგვერდებს.
Lehekülg: 37
ქართული 334 • წაშალეთ საეჭვო შეტყობინებები ან ელ. წერილი უცნობი გამომგზავნიდან. • დააყენეთ პაროლი და შეცვალეთ იგი რეგულარულად. • გამორთეთ უსადენო ფუნქციები, როგორიც არის Bluetooth, როდესაც არ იყენებთ მას. • თუ მოწყობილობა არანორმალურად იქცევა, გაუშვით ანტივირუსის პროგრამა ინფექციაზე შესამოწმებლად. • გაუშვით ანტივირუსის პროგრამა თქვენს მოწყობილობაში, სანამ დაიწყებთ ახლად გადმოტვირთული აპების და ფაილების გამოყენებას. • დააინსტალირეთ ანტივირუსის პროგრამები თქვენს კომპიუტერში და გაუშვით ისინი რეგულარულად ვირუსებზე შესამოწმებლად. • არ შეცვალოთ რეესტრის პარამეტრები ან მოწყობილობის ოპერაციული სისტემა. ინფორმაცია ენერგიის შთანთქმის ფარდობითი კოეფიციენტის (SAR) სერტიფიცირების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.samsung.com/sar და მოძებნეთ თქვენი მოწყობილობა მოდელის ნომრით. პროდუქტის სწორად უტილიზაცია (უსარგებლო ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა) ეს ნიშანი პროდუქტზე, აქსესუარზე ან ლიტერატურაზე აღნიშნავს, რომ პროდუქტი და მისი ელექტრონული აქსესუარები (მაგ. დამტენი, ყურსასმენები, USB სადენი) არ უნდა იყოს უტილიზებული სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.
Lehekülg: 38
ქართული 335 გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზიანის მიყენების აღსაკვეთად, გთხოვთ, გამოყოთ ეს ნივთები სხვა სახის ნარჩენებისაგან და პასუხისმგებლობით გადაამუშავოთ ისინი, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების განმეორებით გამოყენებას. მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ ან საცალო მოვაჭრეს, სადაც მათ შეიძინეს ეს პროდუქტიან მათი ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს, იმის გასარკვევად, თუ სად და როგორ შეუძლიათ ამ ნივთების მიტანა ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის. ბიზნესის მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ თავიანთ მიმწოდებელს და შეამოწმონ შესყიდვის ხელშეკრულების პირობები. ეს პროდუქტი და მისი ელექტრონული აქსესუარები არ უნდა შეურიოთ სხვა კომერციულ ნარჩენებს. ამ პროდუქტის აკუმულატორების სწორად გადამუშავება აკუმულატორის სახელმძღვანელოს ან შეფუთვის ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ამ პროდუქტის აკუმულატორები არ უნდა გადაყაროთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად, სამუშაო ფუნქციის ამოწურვის შემდეგ. სადაც აღნიშნულია, ქიმიური სიმბოლოები Hg, Cd ან Pb მიუთითებს, რომ აკუმულატორი შეიცავს ვერცხლის წყალს, კადმიუმს ან ტყვიას, EC დირექტივაში 2006/66 მითითებულ დონეზე მაღლა.
Lehekülg: 39
ქართული 336 პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი ამ მოწყობილობის მეშვეობით ხელმისაწვდომი ზოგიერთი ინფორმაცია და მომსახურება ეკუთვნის მესამე პირებს და დაცულია საავტორო უფლების, პატენტის, სასაქონლო ნიშნის ან/და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა კანონებით. ასეთი შინაარსი და მომსახურება მხოლოდ თქვენი პირადი არაკომერციული გამოყენებისთვის არის განკუთვნილი. თქვენ შეიძლება ვერ გამოიყენოთ რაიმე ფუნქცია ან მომსახურება რადგან არ იყოთ ავტორიზებული სერვისის მფლობელის ან მომსახურების მიმწოდებლის მიერ. ზემოაღნიშნულის შეზღუდვების გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოქმედი კონტენტის მფლობელის ან მომსახურების მიმწოდებლის მიერ პირდაპირ არის უფლება დაშვებული, თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, დააკოპიროთ, გამოსცეთ, ატვირთოთ, გამოაქვეყნოთ, გადასცეთ, თარგმნოთ, გაყიდოთ, შექმნათ დერივატიული სამუშაოები, გამოიყენოთ ან გაანაწილოთ რაიმე ფორმით ან საშუალოდ ამ მოწყობილობის საშუალებით ნაჩვენები შინაარსი ან მომსახურება. „მესამე მხარის შინაარსი და მომსახურება მოწოდებულია „როგორც არის“. SAMSUNG არ იძლევა შინაარსის ან მომსახურების გარანტიას, არც ექსპრესიულად ან ვალდებულების ფარგლებში ნებისმიერი მიზნით. SAMSUNG ექსკლუზიურად უარყოფს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ნაგულისხმევ გარანტიებზე, მათ შორის და არა მხოლოდ, კომერციული ხარისხის ან ვარგისობის გარანტიას, კონკრეტული მიზნებისთვის. სამსუნგი არ იძლევა გარანტიას სიზუსტის, მოქმედების, დროულობის, კანონიერებისან რაიმე შინაარსის ან მომსახურების სრულყოფილებაზე, ამ მოწყობილობის საშუალებით და არავითარ შემთხვევაში არ მოიცავს გურგრილობას, SAMSUNG არ იქნება პასუხისმგებელი მიუხედავად კონტრაქტისა ან სამართალდარღვევისა, ნებისმიერ პირდაპირ და ირიბ, შემთხვევით, საგანგებო ან შედეგობრივ ზარალზე, სანოტარო მოსაკრებელზე, ხარჯებზე ან ნებისმიერ სხვა დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ან კავშირშია ან შედეგია ნებისმიერი თქვენი ან მესამე პირის შინაარსის, მაშინაც კი თუ გაფრთხიელება გაცემული იყო მოსალოდნელი ზიანის შესახებ.”
Lehekülg: 40
ქართული 337 მესამე მხარის სერვისები შეიძლება ნებისმიერ დროს შეწყდეს ან დასრულდეს და Samsung არ იძლევა რაიმე პირობას ან გარანტიას, რომ ნებისმიერი შინაარსი ან მომსახურება ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი პერიოდის განმავლობაში. შინაარსი და მომსახურება მესამე მხარის მიერ გადაიცემა ქსელებისა და გადამცემი საშუალებების საშუალებით, რაზეც Samsung–ს კონტროლი არ აქვს. ამ პასუხისმგებლობის შეზღუდვის გარეშე, Samsung ცალსახად უარყოფს პასუხისმგებლობას ამ მოწყობილობის საშუალებით მიწოდებული ნებისმიერი შინაარსის ან მომსახურების შეჩერების შესახებ. Samsung არც პასუხისმგებელია და არც ვალდებულია მომხმარებლის მომსახურებაზე, რომელიც დაკავშირებულია შინაარსთან და სერვისებთან. სერვისთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვა ან მოთხოვნა, რომელიც ეხება შინაარსს ან მომსახურებას, პირდაპირ უნდა გადაეგზავნოს შესაბამისი შინაარსის და სერვისის მომწოდებელს.

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi Samsung mudeli Galaxy A12 kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi Samsung mudeli Galaxy A12 juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi Samsung mudeliga Galaxy A12 võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi Samsung mudeli Galaxy A12 kohta

Nimi
E-post
Reaktsioon

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi Samsung mudeli Galaxy A12 juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

  • Kaubamärk: Samsung
  • Toode: Nutitelefonid
  • Mudel/nimi: Galaxy A12
  • Failitüüp: PDF
  • Saadaolevad keeled: Inglise, Itaalia Keel, Saksa Keel, Prantsuse Keel, Hollandi, Bulgaaria Keel, Hispaania, Taani-, Indoneesia, Heebrea Keel, Portugali Keel, Hiina, Horvaatia, Araabia, Hindi, Vietnami Keel