Kaubamärgi MSI mudeli Clutch GM20 Elite juhend

Kaubamärgi MSI mudel Clutch GM20 Elite Inglise keeles. Selles PDF-juhendis on 2 lehekülge.

Eelmine leht
Lehekülg: 1
Προσαρμογή του βάρους 1. Σπρώξτε και σύρετε απομακρύνοντας το επάνω κάλυμμα. 2. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε το βάρος κατά περίπτωση. 3. Εγκαταστήστε και κλείστε το επάνω κάλυμμα. Επισκόπηση 5. Πλευρικό κουμπί 1 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Επόμενη σελίδα) 6. Πλευρικό κουμπί 2 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Προηγούμενη σελίδα) 7. Αντιολισθητική πλευρική λαβή 8. Dragon LED 1. Αριστερό κουμπί 2. Δεξί κουμπί 3. Τροχός κύλισης 4. Διακόπτης DPI Ρύθμιση ενδεικτικών LED Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά συνδυασμού κατ’ επανάληψη μέχρι να γίνει μία σωστή επιλογή. • DPI + Δεξί κουμπί = Φωτεινότητα • DPI + Τροχός κύλισης = Λειτουργία • DPI + Πλευρικό κουμπί 1 = Ταχύτητα • DPI + Πλευρικό κουμπί 2 = Κατεύθυνση ή Χρώμα ※ Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI. Ajustarea greutății 1. Apăsați și îndepărtați prin glisare capacul superior. 2. Introduceți sau scoateți greutăți după cum este necesar. 3. Puneți la loc și închideți capacul superior. Privire de ansamblu 5. Buton lateral 1 (setare implicită: Pagina următoare) 6. Buton lateral 2 (setare implicită: Pagina anterioară) 7. Zonă de prindere laterală antiderapantă 8. LED Dragon 1. Butonul din stânga 2. Butonul din dreapta 3. Rotiță de derulare 4. Comutator DPI Ajustarea indicatoarelor LED Utilizați următoarea combinație de butoane în mod repetat până când se realizează o selecție adecvată. • DPI + Butonul din dreapta = Luminozitate • DPI + Rotiță de derulare = Mod • DPI + Buton lateral 1 = Viteză • DPI + Buton lateral 2 = Direcție sau culoare ※ Pentru mai multe informații, vizitați site-ul oficial MSI. Điều chỉnh trọng lượng 1. Đẩy và trượt nắp trên. 2. Thêm vào hoặc lấy bớt trọng lượng theo nhu cầu. 3. Lắp lại và đóng nắp trên. Tổng quan 5. Nút Phụ 1 (Cài đặt mặc định: Trang sau) 6. Nút Phụ 2 (Cài đặt mặc định: Trang trước) 7. Lớp chống trơn trượt ở cạnh 8. LED Rồng 1. Nút Trái 2. Nút Phải 3. Nút Cuộn 4. Nút nhanh DPI Điều chỉnh đèn LED chỉ thị Sử dụng các nút kết hợp sau nhiều lần cho đến khi thực hiện xong hạng mục mình chọn. • DPI + Nút Phải = Độ sáng • DPI + Nút Cuộn = Chế độ • DPI + Nút phụ 1 = Tốc độ • DPI + Nút phụ 2 = Hướng hoặc Màu ※ Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website chính thức của MSI. Tömeg beállítása 1. Tolja el a felső burkolatot. 2. Helyezze be vagy vegye ki a kívánt mennyiségű súlyt. 3. Helyezze vissza és zárja le a felső fedelet. Általános áttekintés 5. oldalgomb (alapbeállítás: Következő oldal) 6. oldalgomb (alapbeállítás: Előző oldal) 7. Csúszásgátló oldalsó markolat 8. Sárkány LED 1. Bal gomb 2. Jobb gomb 3. Görgetőkerék 4. DPI-kapcsoló LED-kijelzők beállítása A megfelelő beállítás kiválasztásához használja az alábbi kombinációkat. • DPI + Jobb gomb = Fényerő • DPI + Görgetőkerék = Üzemmód • DPI + 1. oldalgomb = Sebesség • DPI + 2. oldalgomb = Irány vagy szín ※ További információkért látogasson el az MSI hivatalos weboldalára. Sesuaikan Berat ※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI. 1. Dorong sambil geser untuk melepas penutup atas. 2. Setel berat sesuai yang dibutuhkan. 3. Pasang dan tutupkan penutup atas. Ringkasan 5. Tombol Samping 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya) 6. Tombol Samping 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya) 7. Pegangan Samping Anti-selip 8. LED Dragon 1. Tombol Kiri 2. Tombol Kanan 3. Roda Gulir 4. Pengalih DPI Penyetelan Indikator LED Gunakan tombol kombinasi berikut beberapa kali sampai terpilih pemilihan yang sesuai. • DPI + Tombol Kanan = Kecerahan • DPI + Roda Gulir = Mode • DPI + Tombol Samping 1 = Kecepatan • DPI + Tombol Samping 2 = Arah dan Warna 重量の調整 ※ 詳細については、MSI 公式ウェブサイトをご覧ください。 1. マウスのカバーを取り外します。 2. お好みに応じて、ウェイトパーツを取り外しお好みの重量に調整できます。 3. マウスのカバーを取り付けます。 概要 5. サイドボタン1 (デフォルト設定: 次頁) 6. サイドボタン2 (デフォルト設定: 前頁) 7. 滑り止めサイドグリップ 8. ドラゴンLED 1.左ボタン 2.右ボタン 3.スクロールホイール 4. DPIスイッチ LEDランプの調整 次のボタンを組み合わせて押すことで、モードの切り替えを行うことができます。 • DPI +右ボタン =明るさ • DPI +スクロールホイール=モード • DPI +サイドボタン1 = スピード • DPI +サイドボタン2 =方向または色 무게 조정 ※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 1. 상부 커버를 밀어서 빼냅니다. 2. 필요에 따라 무게를 넣거나 빼줍니다. 3. 상부 커버를 설치하고 닫습니다. 개요 5. 측면 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지) 6. 측면 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지) 7. 미끄럼 방지 측면 그립 8. 드래곤 LED 1. 왼쪽 버튼 2. 오른쪽 버튼 3. 스크롤 휠 4. DPI 스위치 LED 조정 표시등 필요한 조정이 선택될때까지 다음의 조합 버튼들을 반복적으로 사용합니다. • DPI + 오른쪽 버튼 = 밝기 • DPI + 스크롤 휠 = 모드 • DPI + 측면 버튼 1 = 속도 • DPI + 측면 버튼 2 = 방향 또는 컬러 调整重量 1. 推开上盖 2. 依需求置入或取出砝码 3. 装回上盖 外观概述 5. 侧键 1(预设为下一页) 6. 侧键 2(预设为下一页) 7 防滑侧握 8. 龙魂 LED 1. 左键 2. 右键 3. 滚轮 4. DPI 切换键 LED 灯效控制 重复使用以下组合键来选择适当的设定 • DPI 切换键 + 右键 = 亮度调整 • DPI 切换键 + 滚轮 = 模式调整 • DPI 切换键 + 侧键 1 = 速度调整 • DPI 切换键 + 侧键 2 = 方向调整 / 色彩调整 一键切换 DPI:400/800/1600/3200/6400 ※ 如欲获得更多产品讯息,请至 MSI 官方网站。 調整重量 ※ 如欲獲得更多產品訊息,請至 MSI 官方網站。 1. 推開上蓋 2. 依需求置入或取出砝碼 3. 裝回上蓋 外觀檢視 5. 側鍵 1(預設為下一頁) 6. 側鍵 2(預設為上一頁) 7. 防滑側握 8. 龍型背光 LED 1. 左鍵 2. 右鍵 3. 滾輪 4. DPI 切換鍵 LED 背光調整 重複使用以下組合鍵來選擇適當的設定 • DPI 切換鍵 + 右鍵 = 亮度調整 • DPI 切換鍵 + 滾輪 = 模式調整 • DPI 切換鍵 + 側鍵 1 = 速度調整 • DPI 切換鍵 + 側鍵 2 = 方向調整 / 色彩調整 可切換 DPI:400/800/1600/3200/6400 1. Left Button 2. Right Button 3. Scroll Wheel 4. DPI Switch LED Indicators Adjustment Overview ※ For more information, please visit MSI official website. 5. Side Button 1 (Default Setting: Next Page) 6. Side Button 2 (Default Setting: Previous Page) 7. Anti-slip Side Grip 8. Dragon LED Use the following combination buttons repeatedly until a proper selection is made. • DPI + Right Button = Brightness • DPI + Scroll Wheel = Mode • DPI + Side Button 1 = Speed • DPI + Side Button 2 = Direction or Color Preset Switchable DPI: 400/800/1600/3200/6400 Adjust the Weight 1. Push and slide away the upper cover. 2. Place or take out the weight as needed. 3. Install and close the upper cover. Úprava hmotnosti 1. Zatlačte a odsuňte horný kryt. 2. Podľa potreby vyberte závažie. 3. Nainštalujte a zavrite horný kryt. Prehľad 5. Bočné tlačidlo 1 (Predvolené nastavenie: ďalšia stránka) 6. Bočné tlačidlo 2 (Predvolené nastavenie: predchádzajúca stránka) 7. Protišmykové bočné uchytenie 8. Dragon LED 1. Ľavé tlačidlo 2. Pravé tlačidlo 3. Rolovacie koliesko 4. Prepínač DPI Nastavenie indikátorov LED Opakovane stláčajte nasledujúce kombinácie tlačidiel, až kým nedosiahnete požadovanú voľbu.• DPI + Bal gomb = Elhalványulási sebesség • DPI + pravé tlačidlo = jas • DPI + rolovacie koliesko = režim • DPI + bočné tlačidlo 1 = rýchlosť • DPI + bočné tlačidlo 2 = smer alebo farba ※ Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti MSI. Painon säätäminen 1. Paina yläkantta ja liu'uta kansi auki. 2. Lisää tai poista painoja tarpeen mukaan. 3. Aseta yläkansi takaisin paikalleen ja sulje kansi. Yleistä 5. Sivupainike 1 (oletusasetus: seuraava sivu) 6. Sivupainike 2 (oletusasetus: edellinen sivu) 7. Luistamaton sivutartuntapinta 8. Dragon-tehostevalo 1. Vasen painike 2. Oikea painike 3. Vierityspainike 4. Tarkkuusvalitsin (DPI) LED-merkkivalojen toiminnot Määritä halutut asetukset painamalla seuraavia painikeyhdistelmiä toistuvasti: • DPI + oikea painike = kirkkaus • DPI + vieritysrulla = tila • DPI + sivupainike 1 = nopeus • DPI + sivupainike 2 = suunta tai väri ※ Lisätietoja on saatavana MSI:n virallisessa verkkosivustossa. Регулиране на тежестта 1. Бутнете и плъзнете настрани горния капак. 2. Поставете или отстранете тежестта според необходимото. 3. Поставете и затворете горния капак. Преглед 5. Страничен бутон 1 (настройка по подразбиране: следваща страница) 6. Страничен бутон 2 (настройка по подразбиране: предишна страница) 7. Странично сцепление срещу приплъзване 8. Мощна LED светлина 1. Ляв бутон 2. Десен бутон 3. Скрол бутон 4. Превключвател DPI Регулиране на LED индикатори Използвайте следните комбинации от бутони неколкократно, докато бъде направен правилен избор. • DPI + десен бутон = яркост • DPI + скрол бутон = режим • DPI + страничен бутон 1 = скорост • DPI + страничен бутон 2 = посока или цвят ※ За повече информация, моля посетете официалния сайт на MSI. Justera vikten 1. Tryck och skjut bort det övre locket. 2. Placera eller ta ut vikt efter behov. 3. Installera och stäng den övre luckan. Översikt 5. Sidoknapp 1 (Standardinställning: Nästa sida) 6. Sidoknapp 2 (Standardinställning: Förgående sida) 7. Anti-glidsidgrepp 8. Dragon LED-lampa 1. Vänster knapp 2. Höger knapp 3. Rullningshjul 4. DPI-växlare LED-indikatorinställning Använd följande kombinationsknappar upprepade gånger tills ett korrekt val görs. • DPI + Höger knapp = Ljusstyrka • DPI + Skrollhjul = Läge • DPI + Sidoknapp 1 = Hastighet • DPI + Sidoknapp 2 = Riktning eller Färg ※ För mer information, besök den officiella webbplatsen för MSI. 상호 : ㈜ 엠에스아이코리아 제품명 : 마우스 모델명 : GM20ELITE 제조년월 : 2020년 제조자 및 제조국가 : MSI / 중국 R-R-MSI-GM20ELITE 2 3 4 7 6 5 1 8 Svenska English English 繁體中文 简体中文 한국어 Bahasa Indonesia Tieng Viet 日本語 Ελληνικά Slovenský Română български Suomi Magyar Clutch GAMING MOUSE GM20 ELITE

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi MSI mudeli Clutch GM20 Elite kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi MSI mudeli Clutch GM20 Elite juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi MSI mudeliga Clutch GM20 Elite võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi MSI mudeli Clutch GM20 Elite kohta

Nimi
E-post
Reaktsioon

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi MSI mudeli Clutch GM20 Elite juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

  • Kaubamärk: MSI
  • Toode: Hiired
  • Mudel/nimi: Clutch GM20 Elite
  • Failitüüp: PDF
  • Saadaolevad keeled: Inglise, Hiina