Kaubamärgi Metabo mudeli TDP 7501 S juhend

Kaubamärgi Metabo mudel TDP 7501 S Hollandi keeles. Selles PDF-juhendis on 64 lehekülge.

Lehekülg: 1
37 EESTI – Lugege käesolev kasutusjuhend enne käikuvõtmist täielikult läbi. Järgige eriti ohutusjuhiseid. – Antud kasutusjuhend on suunatud siinkohal kirjeldatud seadmetega ümberkäimise kohta tehnilisi põhiteadmisi omavatele inimestele. Kui Teil puuduvad selliste seadmetega igasugused kogemused, siis peaksite pöörduma abi saamiseks esmalt kogenud isikute poole. – Kui tuvastate väljapakkimisel transpordikahjustusi, siis teavitage viivitamatult oma edasimüüjat. Ärge võtke seadet käiku! – Utiliseerige pakend keskkonnasõbralikult. Andke see vastavasse kogumiskohta. – Hoidke kõik antud seadmega tarnimisel kaasaantud dokumendid alles, et saaksite vajaduse korral informatsiooni hankida. Hoidke ostutšekk võimalike garantiijuhtumite jaoks alles. – Kui peaksite seadet ükskord välja laenama või selle ära müüma, siis andke kõik tarnimisel kaasaantud seadmedokumendid kaasa. – Käesoleva kasutusjuhendi eiramisest põhjustatud kahjustuste eest tootjatehas vastutust üle ei võta. Antud kasutusjuhendis äratoodud informatsioon on tähistatud järgneval viisil: AOht! Hoiatus isikukahjude ja keskkonnakahjude eest. BElektrilöögioht! Hoiatus elektrivoolust põhjustatud isikukahjude eest. A Tähelepanu! Hoiatus materiaalsete kahjude eest. 3Juhis: Täiendav informatsioon. – Numbrid joonistel (1, 2, 3, ...) – üksikdetailide tähistus; – on jooksvalt nummerdatud; – kehtivad vastavate numbrite kohta sulgudes (1), (2), (3), ... kõrvalolevas tekstis. – Tegevuskorraldused, mille puhul tuleb järjekorrast kinni pidada, on nummerdatud. – Suvalises järjekorras tegevuskorraldused on tähistatud punktiga. – Loendid on tähistatud kriipsuga. 1. Seade ülevaatlikult 1 Ujukilüliti nivooreguleerimine 2 Käepide / riputusaas 3 Võrgukaabel koos pistikuga 4 Ujukilüliti 5 Tagasilöögiklapp 6 Multiadapteri rõhuühendus 7 Sisseimemisava 8 Pumbakorpus 2. Lugege esmalt läbi! 1 2 3 4 5 6 8 1 7 I_0008et2A.fm 12.11.08 Kasutusjuhend
Lehekülg: 2
38 EESTI 3.1 Sihtotstarbekohane kasutamine Seade on ette nähtud eranditult eraviisiliseks kasutamiseks maja- ja aiapiirkonna veest tühjendamisel. Lubatud pumbatav vedelik: puhas vesi Igasugune muul viisil kasutamine kehtib kui sihtotstarbevastane ja on keelatud. Tüüpilised kasutusvaldkonnad – Mahutite, veebasseinide, ujumisbasseinide, settešahtide või üleujutatud ruumide tühjakspumpamine. – Aedade ja murupindade kastmine madalamal asuvatest allikatest, kaevudest või tsisternidest. – Maja veevarustus. Sihtotstarbevastane kasutamine Seade ei ole ette nähtud – Vedelike pumpamiseks temperatuuriga > 35 °C. – Joogiveega varustamiseks või toiduainete pumpamiseks. – Soolase vee pumpamiseks. – Plahvatusohtlike, põlevate, agressiivsete või terviseohtlike ainete pumpamiseks, nagu nt. fekaalid. – ärialaseks või tööstuslikuks kasutamiseks. – Kestevringlus (tiik). Inimesed (kaasa arvatud lapsed ja noored) ei tohi seadet kasutada, kui nad – on piiratud kehaliste ja/või vaimsete võimetega, – on piiratud meeltetajuga, – omavad seadmega ümberkäimise kohta ebapiisavaid kogemusi ja/või teadmisi, või – pole kasutusjuhendit lugenud ning sellest aru saanud. Sihtotstarbevastasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest tootjatehas vastutust üle ei võta. Sihtotstarbevastasel kasutamisel, seadmel muudatuste tegemisel või tootjatehase poolt kontrollimata ning heaks kiitmata detailide kasutamisel võivad tekkida ettenägematud kahjud! 3.2 Üldised ohutusjuhised – Järgige antud seadme kasutamisel inimeste ohustamise või materiaalsete kahjude välistamiseks alljärgnevaid ohutusjuhiseid. – Järgige sukelpumpade kohta kehtivaid seadusega sätestatud direktiive või õnnetuste vältimise eeskirju. – Pidage seadet ujumisbasseinides või aiatiikides ning nende kaitsepiirkonnas kasutades kinni DIN VDE 0100 -702, -738 nõuetest. Järgige lisaks sellele vajadusel ka kohalikke eeskirju. – Seade tuleb kaitsta rikkevoolulülitiga (RCD), mille mõõdetud rikkevool on maksimaalselt 30 mA. AÜldine oht! Ärge käitage seadet, kui inimesed puutuvad pumbatava vedelikuga kokku (nt. ujumisbasseinis või aiatiigis)! Sukelpumpade käitamisel valitsevad põhimõtteliselt alljärgnevalt äratoodud jääkohud – neid pole võimalik ka ohutusmeetmetega täielikult kõrvaldada. AOht ümbrusmõjude tõttu! Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides ega põlevate vedelike või gaaside läheduses! BOht elektrivoolu tõttu! Ärge haarake võrgupistikust märgade kätega kinni! Tõmmake võrgupistik alati välja pistikust, mitte kaablist hoides. Ühendust tohib teostada ainult kaitsekontakt-pistikupesadega, mis on asjatundlikult installeeritud, maandatud ning üle kontrollitud. Võrgupinge ja kaitse peavad vastama tehnilistele andmetele. Tõstke seadet üles ja transportige seda alati käepidemest, mitte kunagi ühenduskaablist ega rõhuvoolikust. Pikenduskaablid peavad olema piisava sooneristlõikega. Kaablitrumlid peavad olema täielikult lahti keritud. Ärge murdke võrgukaablit ja pikenduskaablit kahekorra, ärge tirige ega sõitke üle; kaitske teravate servade, õli ja kuumuse eest. Vedage pikenduskaabel nii, et sel poleks võimalik pumbatavasse vedelikku sattuda. Tõmmake enne seadme kallal töötamist võrgupistik välja. 3. Ohutus
Lehekülg: 3
39 EESTI BElektrilöögioht seadme puuduste tõttu! Kontrollige seade, eriti võrgu- ja pikenduskaabel, võrgupistik ning ujukilüliti, enne igakordset käikuvõtmist võimalike kahjustuste suhtes üle. Eluohtlik elektrilöögi tõttu! Ärge remontige seadet ise! Asjatundmatu remontimise korral valitseb oht, et vedelik tungib seadme elektripiirkonda. 4.1 Rõhutorustiku külgeühendamine 1. Valitud rõhutorustiku suurima võimaliku läbimõõdu korral: Lõigake lühem ühendusotsak (9) multiadapterilt maha. 3Juhis Parim pumpamisvõimsus saavutatakse rõhutorustiku suurima läbimõõdu valimisel. 2. Pange tagasilöögiklapp (11) rõhuotsakusse (12). Tagasilöögiklappi peab saama noole suunas avada. (Kirje "UP" tagasilöögiklapil multiadapteri poole). 3. Kruvige multiadapter (10) rõhuotsakusse (12). 4. Lükake rõhutorustik multiadapteri (10) peale ja kinnitage voolikuklambriga. 4.2 Ujukilüliti kaabli kinnitamine 3Juhised Kinnitage ujukikaabel nii, et kaablihoidiku ja ujukilüliti vahekaugus on min. 100 mm. • Pingutage ujukilüliti kaabel nagu joonisel kujutatud kaablihoidikusse (13) kinni. Jälgige, et kaabel on nii kaablihoidikusse kinnitatud, et ta ei saaks paigalt libiseda. 4. Montaaž ja paigaldamine ¾" G ¾" 1" G 1" 9 12 10 11
Lehekülg: 4
40 EESTI A Tähelepanu! Ujukilüliti kaabel võib kahjustada saada. Ärge tõmmake kunagi ujukilüliti kaablist, et kaablihoidiku asendit muuta! Vabastage kaabel kaablihoidikust ja pingutage see soovitud asendis uuesti kaablihoidikusse kinni. 4.3 Paigaldusjuhised • Ruumitarve u. 50 cm x 50 cm. Ujukilüliti peab saama laitmatu talitlusfunktsiooni tagamiseks vabalt liikuda. • Sukeldage seadet vee alla maksimaalselt tehnilistes andmetes nimetatud töösukeldussügavusele. • Paigaldage pump nii, et võõrkehad ei saaks sisseimemisava blokeerida. Vajadusel asetage pump aluse peale. • Jälgige pumba stabiilset seisuasendit. BElektrilöögioht lahtiühendatud kaablite tõttu! Ärge tõstke seadet üles ega transportige kaablitest või rõhuvoolikust hoides! Kaabel ja rõhuvoolik ei ole ette nähtud seadme kaalust põhjustatud tõmbekoormust taluma. 4.4 Seadme paigaldamine 1. Sukeldage pump kergelt viltuses asendis pumbatavasse vedelikku, et alaküljel ei moodustuks õhupolstrit. Sellega oleks sisseimemine takistatud. Kui pump on sisse sukeldunud, siis võib selle koheselt jälle püsti keerata. 2. Laske pump vedelikumahuti põhja. Kasutage allalaskmiseks stabiilset nööri, mille kinnitate pumba riputusaasa külge. Pumpa saab käitada ka nööri küljes hõljuvas seisundis. 3. Uuesti käikuvõtmisel tuleb jälgida, et pumpamistorustik oleks täielikult tühjendatud. Selleks eemaldage vajadusel pumbast õhk. 5.1 Sisse- ja väljalülitamine Pärast seadme võrku ühendamist lülitatakse seda automaatselt ujukilüliti poolt sisse (14) ja välja (15). Lülitushetk sõltub veetasemest. Pumba sisse- ja väljalülitushetke ümberseadistamine Kaablihoidikus oleva ujukilüliti kaabli asendit on võimalik muuta. Sellega seadistatakse pumba sisse- ja väljalülitushetke vahekaugus ümber: – Ujukilüliti "lühikese kaabli" küljes: Sisselülitushetk ja väljalülitushetk on väga lähestikku. – Ujukilüliti "pika kaabli" küljes: Sisselülitushetk ja väljalülitushetk on teineteisest kaugel. A Tähelepanu! Seade võib kuivalt töötada ja seetõttu kahjustada saada. Ujukilüliti peab alati üles- ja allapoole liikuvaks jääma, et seade saaks sisse ja välja lülituda. AOht seadmel esinevate rikete tõttu! Välistage sobivate meetmetega, et seadmel tekkivate rikete korral ei tekiks ruumides üleujutusest põhjustatud järgkahjusid. Seda 13 5. Käitamine 14 15
Lehekülg: 5
41 EESTI saab tagada näiteks alarmseadme või reservpumba installeerimisega. AOht! Ärge laske pumbal suletud pumbatorustiku korral töötada. AOht! Tõmmake enne igasuguseid hooldamis- ja puhastustöid võrgupistik välja. Edasisi hooldus- või remonditöid, kui käesolevas peatükis kirjeldatud, tohivad teostada üksnes spetsialistid. 6.1 Regulaarne hooldamine Seadme kestva ning laitmatu talitlemise tagamiseks on vajalik regulaarne hooldamine. See kehtib ka siis, kui seadet pikema aja vältel sisse ei lülitata (nt. settešahtides käitades). Seadme puhastamine 1. Loputage pump puhta veega ära. Eemaldage tugev mustus nagu nt. vetikasadestised harja ja nõudepesuvahendiga. 2. Pumba sisemiseks loputamiseks: Sukeldage pump puhta veega mahutisse ja lülitage hetkeks sisse. 6.2 Seadme hoiustamine A Tähelepanu! Külmumine rikub seadme ja tarvikud, sest need sisaldavad alati vett! • Külmumisohu korral eemaldage seade ja hoiustage seda külma eest kaitstult. AOht! Enne igasuguseid töid seadmel: Tõmmake võrgupistik välja. 7.1 Rikkeotsing Pump ei tööta: • Võrgupinge puudub. – Kontrollige kaablit, pistikut, pistikupesa ja kaitset. • Liiga madal võrgupinge. – Kasutage piisava sooneristlõikega pikenduskaablit. • Mootor üle kuumenenud, mootorikaitse rakendunud. – Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (pump võõrkehaga blokeeritud?) – Peale mahajahtumist lülitub seade iseseisvalt sisse tagasi. • Ujukilüliti ei lülita pumpa tõusva veetaseme korral sisse. – Tehke kindlaks, et ujukilüliti saab piisaval määral liikuda. Kui seade ei lüliti ujukilüliti piisavast liikumisvabadusest hoolimata sisse: Saatke seade oma riigis meie esinduse teenindusse. Mootor müriseb, ei käivitu: • Tiivik võõrkehaga blokeeritud. – Puhastage tiivik. Pump töötab, aga ei pumpa korralikult: • Pumpamiskõrgus liiga suur. – Järgige maksimaalset pumpamiskõrgust (vt. „Tehnilised andmed“). • Rõhutorustik kahekorra murtud. – Vedage rõhutorustik sirgelt. • Rõhutorustik ebatihe. – Tihendage rõhutorustik ära, tõmmake keermesliited kinni. • Tagasilöögiklapp valesti paigaldatud. Pump töötab väga valjult: • Pump imeb õhku sisse. – Tehke kindlaks, et on olemas piisav veetagavara. – Võõrkehad (puhastage seade) – Manuaalne režiim ette seadistatud (madaläraimu). – Hoidke pumpa vedelikku sukeldamisel viltu. Pump töötab kestvalt: • Ujukilüliti ei saavuta alumist asendit. – Tehke kindlaks, et ujukilüliti saab piisaval määral liikuda. 6. Seadme hooldamine 7. Probleemid ja rikked
Lehekülg: 6
42 EESTI AOht! Elektritööriistade remonditöid tohivad teostada üksnes elektrispetsialistid! Remondivajadusega elektritööriistad võite saata oma riigis meie esinduse teenindusse. Aadressi leiate varuosade nimekirjast. Palun kirjeldage remonti saatmisel kindlaksmääratud viga. Elektriseadmed ei kuulu majapidamisprügi hulka. Vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi kokku koguda ning keskkonnasõbralikku taaskasutusse suunata. Kasutusest kõrvaldatud seadmete utiliseerimise kohta saate teavet kohalikust valla- või linnavalitsusest. Seadme pakendmaterjal on 100 % ulatuses taaskasutatav. 8. Remont 9. Utiliseerimine

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi Metabo mudeli TDP 7501 S kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi Metabo mudeli TDP 7501 S juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi Metabo mudeliga TDP 7501 S võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi Metabo mudeli TDP 7501 S kohta

Nimi
E-post
Reaktsioon

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi Metabo mudeli TDP 7501 S juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

  • Kaubamärk: Metabo
  • Toode: Pumbad
  • Mudel/nimi: TDP 7501 S
  • Failitüüp: PDF
  • Saadaolevad keeled: Hollandi, Inglise, Saksa Keel, Prantsuse Keel, Rootsi Keel, Taani-, Kreeka Keel, Läti, Leedu Keel, Vene Keel, Soome Keel, Sloveeni, Bulgaaria Keel