ANRÄTTA juhend
Kaubamärgi Ikea mudeli ANRÄTTAjuhend

Kaubamärgi Ikea mudel ANRÄTTA Hollandi keeles. Selles PDF-juhendis on 120 lehekülge.

PDF 120 1.1mb

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi Ikea mudeli ANRÄTTA juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

MANUALSCAT | ET

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi Ikea mudeli ANRÄTTA kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi Ikea mudeli ANRÄTTA juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi Ikea mudeliga ANRÄTTA võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi Ikea mudeli ANRÄTTA kohta

Lehekülg: 1
112 Ohutusteave EESTI Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast. Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta, kui ohutusjuhendeid ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sobimatud seaded. HOIATUSED Väikelapsed (vanuses 0–3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. HOIATUS! Seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige kuumutuselementide puudutamist. Nooremad kui 8 aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui nende tegevust pidevalt ei jälgita. Ärge puudutage pürolüüsitsükli (isepuhastuse) ajal ahju – põletusoht! Hoidke lapsed ja loomad pürolüüsitsükli ajal ja pärast seda eemal (kuni ruum on korralikult ventileeritud). Enne pürolüüsitsükli käivitamist tuleb ahi puhastada suurematest toidujäätmetest, eriti rasvast ja õlist. Ärge jätke tarvikuid või materjale pürolüüsitsükli ajaks ahju. Kui ahi on paigaldatud pliidiraua alla, veenduge, et kõik põletid või elektrilised pliidiplaadid on pürolüüsitsükli ajaks välja lülitatud. – Põletusoht! Toiduainete kuivatamise ajal ei tohi seadet järelevalveta jätta. Kui seadmega saab kasutada sondi, kasutage ainult selle ahjuga kasutamiseks mõeldud sondi – tulekahju oht. Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid seadmest eemal, kuni kõik komponendid on maha jahtunud, et vältida tuleohtu. Olge alati valvas, kui valmistate suure rasva- või õlisisaldusega toitu või lisate alkohoolseid jooke – tulekahju oht. Nõude ja tarvikute eemaldamisel kasutage pajakindaid. Küpsetamise järel avage uks ettevaatlikult ja laske kuumal õhul või aurul vähehaaval väljuda – põletusoht! Ärge katke ahju esiküljel olevaid kuumaõhuavasid – tulekahju oht. Kui ahjuuks on avatud või allalastud asendis, olge ettevaatlik, et mitte ukse vastu minna. LUBATUD KASUTUS ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer või eraldi kaugjuhtimissüsteem. Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; talumajapidamistes; hotellides, motellides, kodumajutusasutustes ja teistes sarnastes kohtades. Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine) pole lubatud. See seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes. Ärge hoidke plahvatus- või tuleohtlikke aineid (bt bensiini- või aerosoolikanistreid) seadmes või selle läheduses - tulekahju oht. PAIGALDAMINE Seadet tuleb paigaldada ja käsitseda kahe või enama inimesega - vigastusoht. Kasutage lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kaitsekindaid - sisselõikamise oht. Paigaldamine, k.a veevarustus (kui olemas) ja elektriühendused, ja remonditööd tuleb teostada kvalifitseeritud tehniku poolt. Ärge parandage ega asendage seadme osi, kui seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei
Lehekülg: 2
113 ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul tekib lämbumisoht. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, et vältida elektrilöögiohtu. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul võib tekkida tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud. Tehke mööblis kõik vajalikud sisselõiked enne ahju paigaldamist ja eemaldage kõik puulaastud ja saepuru. Nõutav vahe ahju ülaserva ja tööpinna vahel ei tohi olla takistatud – põletusoht! Ärge eemaldage seade polüstüreenaluselt alles paigaldamisel. Pärast paigaldamist ei tohiks seadme allosa enam olla ligipääsetav – põletusoht. Ärge paigaldage seadet dekoratiivse ukse taha – tuleoht! ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED Andmesilt paikneb ahju esiserval (nähtav, kui uks on avatud). Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi ega adaptereid. Elektrilised komponendid ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetavad. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama. Toitekaabli asendamisel võtke ühendust volitatud teenindusega. HOIATUS! Enne hooldustoimingute tegemist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud – elektrilöögi oht. Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid! Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid ega metallkaabitsat, kuna need võivad pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda. Veenduge, et seade oleks enne mis tahes puhastus- ja hooldustöid maha jahtunud. – Põletusoht! HOIATUS! Enne lambi asendamist lülitage seade välja – elektrilöögi oht! PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE Pakkematerjal on 100% ringlussevõetav ja märgistatud ringlussevõtusümboliga . Pakendi osad tuleb kõrvaldada vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega. Keskkond MAJAPIDAMISSEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Täpsema informatsiooni saamiseks kodumasinate utiliseerimise, kogumise ja käitlemise kohta pöörduge kohalikku omavalitsusse, majapidamisseadmete kogumispunkti või poodi, kust te seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta. Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Sümbol seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. SOOVITUSED ENERGIA SÄÄSTMISEKS Eelsoojendage ahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis või retseptis. Kasutage tumedaid küpsetusvorme, kuna need neelavad paremini kuumust. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui ahi on välja lülitatud. VASTAVUSDEKLARATSIOON Seade täidab Euroopa eeskirjade nr 65/2014 ja 66/2014 säästliku disaini nõudeid vastavuses Euroopa standardiga EN 60350-1. n EESTI
Lehekülg: 3
114 PUHASTAMINE HOIATUS! - - Ärge mitte kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid. - - Puhastage ahju ainult siis, kui see on piisavalt jahe, et käega puudutada! - - Võtke pistik seinakontaktist välja. Ahju välispinnad i TÄHELEPANU! Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid puhastusvahendeid. Kui mõni neist toodetest satub kokkupuutesse seadmega, siis eemaldage see kohe niiske lapiga. • Puhastage välispindu ainult niiske lapiga. Juhul kui pinnad on väga määrdunud, lisage vette natuke pesuvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga. Ahju sisemus i TÄHELEPANU! Ärge kasutage abrasiivseid käsnu, metallkaabitsaid ega terasnuustikuid. Ajapikku lõhuvad need emailpinna ja ahju ukseklaasi. • Pärast igakordset kasutamist laske ahjul jahtuda ja puhastage seda siis, kui ahi on veel soe – nii saate eemaldada kogunenud mustuse ja toidujäägid (nt kõrge suhkrusisaldusega toidud). • Kasutage õigeid ahjupuhastusvahendeid ja järgige täpselt tootja juhiseid. • Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga. Ust on võimalik puhastamise lihtsustamiseks eemaldada (vt jaotist HOOLDUS). Siseklaas on puhastamise lihtsustamiseks sile. MÄRKUS Pikemaajalisel kõrge veesisaldusega toitude (nt pitsa, juurviljad jne) küpsetamisel võib ukse sisse ja tihendi ümber vett kondenseeruda. Kui ahi on külm, kuivatage ukse sisemust lapi või käsnaga. HOIATUS! - - Pürolüüspuhastuse ajal ja järel tuleb kõik lemmikloomad (eriti linnud) seadmest eemal hoida. Tarvikud • Leotage tarvikuid pesuvees kohe pärast kasutamist (hoides neid pajalappidega), kui need veel kuumad on. • Toidujääke saab kergesti eemaldada harja või käsnaga. HOOLDUS HOIATUS! - - Kasutage kaitsekindaid. - - Veenduge enne järgnevaid toiminguid, et ahi on jahtunud! - - Eemaldage ahi vooluvõrgust. Riiulisiinide eemaldamiseks haarake kindlalt siini välisosast ja tõmmake seda enda poole, et eemaldada tugi ja kaks sisemist tihvti oma pesadest. Riiulisiinide tagasi paigaldamiseks asetage need ahju sisemuse juurde ja sisestage esmalt kaks tihvti oma pesadesse. Seejärel viige väline osa pesa juurde, sisestage tugi ja vajutage tugevalt õõnsuse seinale, et veenduda, et riiulisiin on kindlalt kinni. Ukse eemaldamiseks 1. Tehke uks pärani lahti. 2. Tõstke kinnitid üles ja lükake neid nii kaugele, kui need lähevad (jn 1). Puhastus ja hooldus Joonis 1 3. Sulgege ust nii palju kui võimalik (A), tõstke seda üles (B) ja keerake (C), kuni uks vabaneb (D) (jn 2, 3, 4). A Joonis B B C Joonis D Joonis Ukse tagasi paigaldamiseks 1. Asetage hinged oma kohtadele. 2. Tehke uks pärani lahti. 3. Lükake kaks fiksaatorit alla. 4. Sulgege uks. Klaasi puhastamine 1. Eemaldageuksjapangeseepehmelepinnale,käepideallpool.Vajutagekorraga kahtkinnitusklambritjaeemaldageukseülemineserv,tõmmatessedaendapoole. 2. Hoidke sisemist klaasi kindlalt mõlema käega ja tõstke see üles, eemaldage ukse küljest ja pange puhastamiseks pehmele pinnale. 3. Sisemise klaasi õigeks taaspaigalduseks veenduge, et vasakus nurgas on näha R-täht. Kõigepealt pange klaasi pikk külg (märgitud R tähega) tugedele, seejärel langetage see paika. 4. Paigaldage ülemine serv: Klamber näitab õiget asendit. Enne ukse ahju ette panemist kontrollige, kas tihend on korralikult oma kohal. Lambi asendamiseks 1. Eemaldage ahi vooluvõrgust. Joonis 5 2. Kruvige lambipirni kate (joonis 5) ära, vahetage lambipirn (vaadake märkust pirni tüübi kohta) ja kruvige lambipirni kate tagasi oma kohale. 3. Ühendage ahi uuesti elektrivõrku. MÄRKUS - - Kasutage ainult 25 W / 230 V tüüp G9, T300 °C halogeenpirne. - - Seadmeskasutatavad lambipirnid onloodud spetsiaalseltelektriseadmeteleega sobi majapidamisestubadevalgustamiseks(komisjoni määrus(EÜ)nr244/2009). - - Lambipirnid on saadaval IKEA volitatud teeninduskeskusest. EESTI
Lehekülg: 4
115 Kui kaua IKEA garantii kehtib? Garantii kehtib viis (5) aastat seadme IKEAst ostmise hetkest. Ostu tõendamiseks tuleb esitada ostukviitungi originaal. Garantii ajal teenindustööde teostamine ei pikenda seadme garantiiaega. Kes teostab teenindustöid? Teenindusega tegeleb IKEA teenuseosutaja kas enda teenindussüsteemi või volitatud teeninduspartnerite võrgu kaudu. Mida garantii hõlmab? Garantii hõlmab seadme defekte, mille põhjus on konstruktsiooni- või materjalivead, mis on tekkinud enne seadme IKEAst ostmist. Garantii hõlmab ainult seadme kodutingimustes kasutamist. Erandid leiab jaotisest pealkirjaga „Mida garantii ei hõlma?“. Garantiiperioodil kaetakse vea kõrvaldamisega seotud kulud, st remondi, osade, töö ja kohaletulekuga seotud kulud, tingimusel et seadmele on võimalik ilma lisakuludeta parandamiseks juurde pääseda. Nende tingimuste täitmisel kehtivad ELi suunised (määrus nr 99/44/EÜ) ja vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud osad kuuluvad IKEA-le. Mida IKEA probleemi kõrvaldamiseks teeb? IKEA nimetatud teenuseosutaja uurib toodet ja otsustab omal äranägemisel, kas tootele see garantii kehtib. Kui kehtib, siis IKEA teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner omal äranägemisel kas parandab defektse toote oma teenindussüsteemi kaudu või asendab selle samaväärse või võrreldava tootega. Mida garantii ei hõlma? • Normaalne kulumine. • Tahtlikud või hooletusest tingitud kahjustused, kasutusjuhiste eiramisest tingitud kahjustused, valest paigaldamisest või valge pingega ühendamisest, keemilistest või elektrilis- keemilistest reaktsioonidest põhjustatud kahjustused, rooste-, korrosiooni- või veekahjud, sealhulgas (kuid mitte ainult) kahjustused, mille on põhjustanud liigne katlakivi veesüsteemis või ebanormaalsed keskkonnatingimused. • Äratarvitatavad osad, sh patareid ja lambipirnid. • Mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme normaalset toimimist, muu hulgas kriimustused või võimalikud värvimuutused. • Juhuslikud kahjustused, mille on põhjustanud võõrkehad või ained, filtrite puhastamine või neist ummistuste eemaldamine, äravoolusüsteemid või seebilahtrid. • Järgmiste osade kahjustused: keraamiline klaas, tarvikud, fajanssnõud, söögiriistade korvid, toite- ja äravoolutorud, tihendid, lambid ja lambikatted, sõelad, nupud, raam ja selle osad. Erandiks on see, kui tõendatakse, et kahjustuse põhjus on tootmisvead.> • Juhtumid, kui kohalekutsutud tehnik vigu ei leidnud. • Remont, mida teostas isik, kes ei ole meie määratud teenuseosutaja ja/või volitatud lepinguline teenuspartner, või kui on kasutatud osi, mis ei ole originaalvaruosad. • Remont, mille põhjus on vigane või spetsifikatsiooni eirav paigaldamine. • Seadme kasutamine mujal kui kodus, st tööstustingimustes kasutamine. • Transpordikahjustused. Kui klient transpordib seadme koju või muule aadressile, siis ei vastuta IKEA transpordi ajal tekkinud kahjustuste eest. Kuid kui IKEA ise toimetab toote kliendi aadressile, siis kannab toote transpordikahjustused IKEA. • IKEA seadme esmase paigaldamisega seotud kulud. • Kuid kui IKEA määratud teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner parandab või asendab seadme kooskõlas garantii tingimustega, siis vajaduse korral paigaldab määratud teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner parandatud seadme uuesti või paigaldab asendatud seadme. • Seda ei kohaldata Iirimaal, kus klient peaks täiendava teabe saamiseks võtma ühendust kohaliku IKEA müügijärgse teeninduse või määratud teenuseosutajaga. (Ainult Ühendkuningriigi tarbeks.) Neid piiranguid ei kohaldata originaalosasid kasutanud kvalifitseeritud spetsialisti veatult teostatud tööde suhtes, et viia seade vastavusse teise ELi riigi tehnilise ohutuse spetsifikatsioonidega. Riigi õiguse kohaldatavus IKEA garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused, mis vastavalt kohalikele õigusnõuetele või ületavad neid. Nende tingimustega ei piirata siiski kohalikes õigusaktides ettenähtud tarbijaõiguseid. Kehtivuspiirkond ELi liikmesriigist ostetud ja sealt teise ELi liikmesriiki viidud seadmete puhul osutatakse teenuseid uues riigis kehtivate tavapäraste garantiitingimuste raamistikus. Garantiiteenuste osutamise kohustus tekib ainult juhul, kui seade vastab järgmistele nõuetele ja on paigaldatud vastavalt järgmistele nõuetele: - - selle riigi, milles garantiinõue esitatakse, tehnilised spetsifikatsioonid; - - kokkupanemisjuhised ja kasutusjuhendi ohutusteave. IKEA seadmete spetsiaalne müügijärgne teenindus Võtke ühendust IKEA määratud volitatud teeninduskeskusega, et: • esitada teenindustaotlus vastavalt sellele garantiile, • paluda selgitusi IKEA seadme paigaldamise kohta spetsiaalsesse IKEA mööblisse; • paluda selgitusi IKEA seadmete funktsioonide kohta. Et saaksime teile tagada parima abi, tutvuge põhjalikult kokkupanemise juhiste ja/või kasutusjuhendiga enne, kui meiega ühendust võtate. Kuidas meid leida, kui vajate meie teenuseid Kasutusjuhendiviimaseltlehelt leiateIKEAmääratudvolitatud teeninduskeskustetäielikuloeteluja seotudtelefoninumbrideririikides. Kiirema teeninduse huvides soovitame kasutada kasutusjuhendis toodud spetsiaalseid telefoninumbreid. Kasutage alati selle seadme, millega seoses abi vajate, kohta juhendis toodud telefoninumbrit. Kontrollige alati IKEA tootenumbrit (8kohaline kood) ja 12kohalist teenindusnumbrit, mille leiate seadme andmeplaadilt. HOIDKE MÜÜGIKVIITUNG ALLES! See tõendab ostu tegemist ja ilma selleta garantii ei kehti. Ostukviitungil on toodud ka ostetud seadme IKEA-poolne nimetus ja tootenumber (8kohaline kood). Kas vajate täiendavat abi? Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, mis ei puuduta seadme müügijärgset teenindamist, võtke ühendust lähima IKEA kaupluse kõnekeskusega. Enne ühenduse võtmist soovitame seadme dokumentatsiooni läbi lugeda. IKEA GARANTII EESTI
Kaubamärk:
Ikea
Toode:
Ahjud
Mudel/nimi:
ANRÄTTA
Failitüüp:
PDF
Saadaolevad keeled:
Hollandi, Inglise, Saksa Keel, Prantsuse Keel, Hispaania, Itaalia Keel, Rootsi Keel, Portugali Keel, Taani-, Poola, Norra Keel, Soome Keel, Rumeenia, Slovakkia, Kreeka Keel, Ungari Keel, Sloveeni, Horvaatia, Bulgaaria Keel, Läti, Leedu Keel, Eesti Keel