Samsung RCDM35 manual

View a manual of the Samsung RCDM35 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Samsung
  • Product: CD-player
  • Model/name: RCDM35
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Polish

Table of Contents

Page: 2
2
SPIS TREŒCI
 PANEL PRZEDNI.................................................................................................................3
 HRÓD£A ZASILANIA ..........................................................................................................4
ZASILANIE WE WNÊTRZACH ............................................................................................4
BATERIE...............................................................................................................................4
 S£UCHANIE RADIA ............................................................................................................5
 S£UCHANIE KASETY .........................................................................................................6
 S£UCHANIE P£YTY KOMPAKTOWEJ................................................................................7
 NAGRYWANIE Z RADIA.....................................................................................................9
 NAGRYWANIE Z P£YTY KOMPAKTOWEJ.......................................................................10
 FUNKCJE TYLKO DLA TYPU RCD-M35 ..........................................................................11
S£UCHANIE KASETY Z U¯YCIEM PRZE£¥CZNIKA „DIRECTION” I „MODE”................11
UWAGI DOTYCZ¥CE NAGRYWANIA...............................................................................11
 POWTARZANIE ODTWARZANIA.....................................................................................12
 SYSTEM SUPER BASS (SBS)..........................................................................................12
 FUNKCJA MIKROFONU ...................................................................................................13
 S£UCHANIE PRZEZ S£UCHAWKI....................................................................................13
 UTRZYMYWANIE JAKOŒCI DHWIÊKU............................................................................14
 OSTRZE¯ENIA PODCZAS U¯YWANIA P£YT KOMPAKTOWYCH ..................................14
 PRZED SKONTAKTOWANIEM SIÊ Z PUNKTEM SERWISOWYM ..................................15
 INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA....................................................................................16
 DANE TECHNICZNE.........................................................................................................17
PL
Page: 3
RCD-M30 RCD-M35
Band
Repeat
SBS
ON/OFF
Function
CD
Tuning
Volume
M
in
M
ax
Radio
Tape
Radio/
CD OFF
FM
FM
AM
STEREO
MONO
PAUZA
PRZEWIJANIE DO PRZODU
PRZEWIJANIE DO TY£U
ODTWARZANIE
NAGRYWANIE
PRZYCISK
POMIJANIA/
PRZESZUKIWANIA
DO TY£U
POKRÊT£O
STEROWANIA
G£OŒNOŒCI¥
OTWIERANIE/ZAMYKANIE
KIESZENI ODTWARZACZA
P£YT KOMPAKTOWYCH
OTWIERANIE/ZAMYKANIE
KIESZENI ODTWARZACZA
P£YT KOMPAKTOWYCH
GNIAZDO MIKROFONU
GNIAZDO S£UCHAWKOWE
PRZE£¥CZNIK
FUNCTION
PRZYCISK FUNKCJI POWTARZANIA
PRZE£¥CZNIK
ZAKRESU
CZÊSTOTLIWOŒCI
RADIOWYCH
POKRÊT£O STROJENIA
PRZYCISK
POMIJANIA/
PRZESZUKIWANIA
DO PRZODU
PRZE£¥CZNIK
KIERUNKU
ODTWARZANIA
PRZE£¥CZNIK
TRYBU
ODTWARZANIE
/PAUZA
PRZYCISK FUNKCJI SBS
WYŒWIETLACZ ODTWARZACZA P£YT KOMPAKTOWYCH
STOP/EJECT
STOP
GNIAZDO MIKROFONU
GNIAZDO S£UCHAWKOWE
3
PRZEDNI PANEL
PL

Question & answers

There are no questions about the Samsung RCDM35 yet.

Ask a question about the Samsung RCDM35

Have a question about the Samsung RCDM35 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Samsung RCDM35. Please make sure that you describe your difficulty with the Samsung RCDM35 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.