LG HB-205CJ manual

View a manual of the LG HB-205CJ below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: LG
  • Product: Bread Makers
  • Model/name: HB-205CJ
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Russian, Greek

Table of Contents

Page: 98
99
√
√O
OP
PO
Oƒ
ƒ H
HA
A«
«B
BA
AH
H»
»E
E A
Aƒ
ƒP
PE
EC
C T
TE
EÀ
ÀE
E‘
‘O
OH
H B
BG
G W
WG
G O
OA
A T
TE
EL
L
√
√O
OP
PO
Oƒ
ƒ H
HA
A«
«B
BA
AH
H»
»E
E A
Aƒ
ƒP
PE
EC
C T
TE
EÀ
ÀE
E‘
‘O
OH
H B
BG
G W
WG
G O
OA
A T
TE
EL
L
¡
¡Â
ÂÎ
·
‡
Û
ÛÒ
Ò¸
¸
”
”Í
Í
‡
‡Ë
ËÌ
̇
‡
»
»Ì
ÌÙ
ÙÓ
Ó
Ï
χ
‡ˆ
ˆË
ËÓ
ÓÌ
ÌÌ
Ì˚
˚È
È ˆ
ˆÂ
ÂÌ
ÌÚ
Ú
 (
(0
04
44
4)
) 4
49
90
0-
-7
77
77
77
7 ï ÷
÷Â
ÂÌ
ÌÚ
Ú
‡
‡Î
θ
¸Ì
Ì˚
˚È
È C
CÂ
Â
‚
‚Ë
ËÒ
ÒÌ
Ì˚
˚È
È ÷
÷Â
ÂÌ
ÌÚ
Ú
 (
(0
04
44
4)
) 4
41
12
2-
-4
42
21
19
9
KË‚ LG Service (À‡„Û̇) ÛÎ. √ÂÓ‚ ƒÌÂÔ‡, 2‡ (044) 412-4219 ï ï ï ï
BËÌÌˈ‡ »ÏÔÓÚ-CÂ‚ËÒ ÛÎ. KÛΈ͇ˇ, 102‡ (0432) 44-6292 ï ï ï ï
BËÌÌˈ‡ CÍÓχ„-CÂ‚ËÒ Ô-Ú fiÌÓÒÚË, 16 (0432) 46-8213 ï ï ï ï
ƒÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ BIB ÛÎ. MËÓÌÓ‚‡, 15 (056) 778-6365 ï ï ï ï
ƒÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ CÓÌËÍÓ-ƒÌÂÔ ÛÎ. ‡Í. flÌ„ÂΡ, 8 (056) 770-0172 ï ï ï ï
ƒÓÌÂˆÍ »ÏÔÓÚ‡‰ËÓÒÂ‚ËÒ ¡P Ô-Ú MË‡, 13 (0622) 93-5516 ï ï ï ï
∆ËÚÓÏË À˚·Ó ÛÎ. œÓ·Â‰˚, 32 (0412) 20-8826 ï ï ï ï
∆ËÚÓÏË ÀÂÍÓÌ ÛÎ. ¡. ¡Â‰Ë˜Â‚Ò͇ˇ, 39 (0412) 20-8460 ï ï ï ï
«‡ÔÓÓʸ PÓχ ÀTƒ ÛÎ. 40 ÎÂÚ C. ”Í‡ËÌ˚, 39 (0612) 32-6930 ï ï
«‡ÔÓÓʸ TTœ-94 Ô-Ú ÀÂÌË̇, 97 (0612) 13-8049 ï ï ï
»‚‡ÌÓ-‘‡ÌÍÓ‚ÒÍ ¡ËÁ ÛÎ. HÓ‚‡ˇ, 5 (03422) 2-2402 ï ï ï ï
KË‚ KÓÍ-TT÷ Ô-Ú M‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 26 (044) 545-0897 ï ï ï ï
KËÓ‚Ó„‡‰ »Ì˝Í-KËÓ‚Ó„‡‰ ÛÎ. K‡· M‡ÍÒ‡, 12 (0522) 22-0621 ï ï ï ï
KÂÏÂ̘ۄ »HEK-KÂÏÂ̸ ÛÎ. œÓ·Â‰˚, 17/6 (05366) 3-1121 ï ï ï ï
ÀÛ„‡ÌÒÍ KÓÒ‡Í ÛÎ. √‡‰ÛÒÓ‚‡, 10 (0642) 49-6400 ï ï ï ï
À¸‚Ó‚ ÀOPTA ÛÎ. œ‡ÚÓ̇, 1 (0322) 69-3511 ï ï ï ï
À¸‚Ó‚ À¸‚Ó‚-M‡ÍÂÚ ÛÎ. CÚÓÓÊÂÌÍÓ, 12 (0322) 33-7063 ï ï ï ï
M‡ËÛÔÓθ World Best ÛÎ. B‡„‡ÌÓ‚‡, 4 (0629) 52-7825 ï ï ï
M‡ËÛÔÓθ E‚Ó·ÈÌ ÛÎ. ›Ì„Âθ҇, 32 (0629) 33-5301 ï ï ï ï
MËÌÒÍ ¡PC÷-AÒÔËÒ Ô. CÍÓËÌ˚, 123 ÍÓÔ. 3 (0172) 264-7932 ï ï ï ï
MËÌÒÍ ÀÂÚÚ‡ ÛÎ. ÀÂÌËÌ„‡‰Ò͇ˇ, 1 (0172) 20-2644 ï ï ï
MËÌÒÍ HTTC ÛÎ. «‡ÏÍÓ‚‡ˇ, 33 (0172) 56-9097 ï ï ï
MËÌÒÍ ÷‚ÂÚÒÂ‚ËÒ ÛÎ. fl. KÓ·҇, 52 (0172) 62-6566 ï ï ï
MÓ„Ë΂ ›ÎÒË ÛÎ. ÀÂÔ¯ËÌÒÍÓ„Ó, 12 (0222) 31-0227; 31-1727 ï ï ï ï
Page: 101
√
√O
OP
PO
Oƒ
ƒ H
HA
A«
«B
BA
AH
H»
»E
E A
Aƒ
ƒP
PE
EC
C T
TE
EÀ
ÀE
E‘
‘O
OH
H B
BG
G W
WG
G O
OA
A T
TE
EL
L
C
CÚ
Ú
‡
‡Ì
Ì˚
˚ ¡
¡‡
‡Î
ÎÚ
ÚË
ËË
Ë Ë
Ë «
«‡
‡Í
͇
‡‚
‚Í
͇
‡Á
Á¸
¸ˇ
ˇ
B
BG
G:
: ÚÂ΂ËÁÓ˚, ‡Û‰ËÓ - Ë ‚ˉÂÓÚÂıÌË͇;
W
WG
G:
: ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ Ô˜Ë, ıÓÎÓ‰ËθÌËÍË, ÒÚË‡Î¸Ì˚ χ¯ËÌ˚, Ô˚ÎÂÒÓÒ˚, ıηÓÔ˜Ë;
O
OA
A:
: ÓÙËÒ̇ˇ ÚÂıÌË͇;
T
TE
EL
L:
: ÚÂÎÂÙÓÌ˚
CÔËÒÓÍ ‡‰ÂÒÓ‚ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ. «‡ ÒÔ‡‚͇ÏË Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ »ÌÙÓχˆËÓÌÌ˚È ÷ÂÌÚ.
T‡ÎÎËÌÌ Renerki Kaubanduse ÛÎ. œ‡Î·ÒÚË, 2· (014) 605-0318; 605-0319 ï ï ï ï
T‡ÎÎËÌÌ À‚ÂÌÚ‡ ÛÎ. œ‡‡‚ÎË, 6‡ (014) 660-2577; 660-2588 ï ï ï ï
T‡ÎÎËÌÌ ›ÎÍÓ ÛÎ. œÛ̇ÌÂ, 18 (014) 638-1542 ï ï ï ï
ƒ‡Û„‡‚ÔËÎÒ Rota Serviss ÛÎ. À‡˜Ôί‡, 39 (00371) 544-144; 542-2277 ï ï ï ï
PË„‡ RD Servis ÛÎ. M‡Ò͇‚‡Ò, 240 (013) 710-9488; 710-9489 ï ï ï ï
BËÎ¸Ì˛Ò Jan & Co SERVIS ÛÎ. ∆ËÏÛÌÛ, 67 (3702) 77-1764 ï ï ï ï
¡‡ÍÛ ABC ÛÎ. fi. C‡Ù‡Ó‚‡, 30 (99412) 98-9062 ï ï ï ï
¡‡ÍÛ R.I.S.K. ÛÎ. C‡Ï‰‡ BÛ„Û̇, 24 (99412) 97-3737; 94-1980 ï
√ˇÌ‰Ê‡ ABC ÛÎ. ƒÂ‰Â KÓÍÛÚ, TÓ„Ó‚˚È ÷ÂÌÚ (994261) 6-0955 ï
ÀÂÌÍÓ‡Ì¸ ABC ÛÎ. √‡Î‡ Xˡ·‡ÌË, 13 (994271) 5-4729 ï
H‡ı˘‚‡Ì¸ ABC ÔÓÒÔ. AÁ‡‰Î˚„, 37 (994236) 3-2108 ï
CÛÏ„‡ËÚ ABC ÛÎ. ƒÓÒÚÎÛ„, 2/15 ï
102
Page: 103
P/No. :
BZ03
Printed in Korea
P/No. : 3828FB3171D

Question & answers

There are no questions about the LG HB-205CJ yet.

Ask a question about the LG HB-205CJ

Have a question about the LG HB-205CJ but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the LG HB-205CJ. Please make sure that you describe your difficulty with the LG HB-205CJ as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.