Perfectcare 7000 Series PSG7040

Εγχειρίδιο Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Perfectcare 7000 Series PSG7040

Εγχειρίδιο χρήσης για το Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 σε Ολλανδός. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 52 σελίδες.

Σελίδα: 1
12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ αφαλάτωσης ή καθαρισμού αλάτων μόνο υπό επίβλεψη. • Μην αφήνετε το καλώδιο και το σωλήνα παροχής ατμού να έρθουν σε επαφή με τη ζεστή πλάκα του σίδερου. • Πριν εκτελέσετε αφαλάτωση ή καθαρισμό αλάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για 2 ώρες τουλάχιστον, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων. • Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε την τάπα EASY DE-CALC από τη γεννήτρια ατμού κατά τη χρήση ή όταν η γεννήτρια ατμού είναι ακόμα ζεστή ή υπό πίεση. • Αν βγαίνει ατμός ή σταγόνες ζεστού νερού από την τάπα EASY DECALC ενώ η συσκευή θερμαίνεται, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Σφίξτε την τάπα EASY DE-CALC. Εάν συνεχίσει να διαφεύγει ατμός, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. • Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο κάλυμμα στη γεννήτρια ατμού εκτός από την τάπα EASY DE- CALC που παρέχεται με τη συσκευή. • Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από την πλάκα όταν είναι ενεργοποιημένος ο ατμός, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα όταν σιδερώνετε. • Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα. • Ισχύει μόνο για τη σειρά προϊόντων Perfect Care Elite Plus και Perfect Care 9000: Μην περιστρέφετε και μην κινείτε το σίδερο πίσω- μπρος στον αέρα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου ατμού, για να αποφύγετε τα εγκαύματα από τον ατμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι επιφάνειες θερμαίνονται πολύ (ισχύει για τα σίδερα που φέρουν το σύμβολο του θερμού στοιχείου). Προσοχή • Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. • Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια που αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια όπου το τοποθετείτε είναι σταθερή. Βάση είναι το πίσω μέρος του σίδερου ή η πλευρά στην οποία στηρίζεται το σίδερο όταν δεν χρησιμοποιείται. • Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το σωλήνα τροφοδοσίας για πιθανή φθορά. Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Σημαντικό! Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών και το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική αναφορά. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, ακατάλληλης χρήσης ή αδυναμίας τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει. Κίνδυνος • Μην βυθίζετε ποτέ το σίδερο ή τη γεννήτρια ατμού σε νερό. Προειδοποίηση • Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο πινακίδιο στοιχείων του προϊόντος αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος πριν συνδέσετε τη συσκευή. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο, ο σωλήνας παροχής ατμού ή η ίδια η συσκευή παρουσιάζουν ορατή φθορά ή εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή είχε διαρροή. • Εάν το καλώδιο ή ο σωλήνας παροχής ατμού έχουν υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθούν από τη Philips, ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση και έχουν επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται. • Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. • Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιό του μακριά από παιδιά 8 ετών και κάτω, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή την έχετε αφήσει να κρυώσει. • Τα παιδιά επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να πραγματοποιούν τις διαδικασίες
Σελίδα: 2
13 ESPAÑOL Introducción Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome. Importante Lea atentamente el folleto de información importante y el manual de usuario antes de utilizar el aparato. Guarde ambos documentos para consultarlos en el futuro. Este aparato se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico. El fabricante no acepta responsabilidad alguna por ningún uso de carácter comercial o uso inapropiado o que no cumpla con las instrucciones proporcionadas, y la garantía no se aplicará en dichos casos. Peligro • No sumerja nunca la plancha ni el generador de vapor en agua. Advertencia • Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local. • No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación, el tubo de distribución del vapor o el propio aparato tienen daños visibles, o si el aparato se ha caído o está goteando. • Si el cable de alimentación o el tubo de distribución del vapor están dañados, deben ser sustituidos por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. • No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de corriente. • Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido instruidos o supervisados acerca del uso del aparato y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. • No permita que los niños jueguen con el aparato. • Mantenga la plancha y su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años cuando el aparato esté encendido o se esté enfriando. • Solo permita a los niños limpiar el aparato y eliminar los depósitos de cal o usar la función Calc-Clean bajo supervisión. • No permita que el cable de alimentación ni el tubo de distribución del vapor entren en contacto con la suela caliente de la plancha. • Το βύσμα θα πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. • Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο προτού συνδέσετε το φις στην πρίζα. • Η βάση του σίδερου και η πλάκα θερμαίνονται πάρα πολύ και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα αν τις αγγίξετε. Αν θέλετε να μετακινήσετε τη γεννήτρια ατμού, μην αγγίξετε τη βάση του σίδερου. • Όταν τελειώνετε το σιδέρωμα, όταν καθαρίζετε τη συσκευή, όταν γεμίζετε ή αδειάζετε τη γεννήτρια ατμού και επίσης όταν αφήνετε το σίδερο έστω και για λίγο: τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για 2 ώρες τουλάχιστον, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων. Να αφαιρείτε ή να καθαρίζετε τα άλατα από τη γεννήτρια ατμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». • Μην προσθέτετε νερό με άρωμα, το νερό από το στεγνωτήριο, ξύδι, κόλλα κολλαρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος, χημικά αφαλατωμένο νερό ή άλλα χημικά, καθώς οι ουσίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού, καφέ κηλίδες ή βλάβη στη συσκευή. • Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ανακύκλωση - Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ). - Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εγγύηση και υποστήριξη Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Όνομα
Email
Αντίδραση

Δείτε το εγχειρίδιο του Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

  • Μάρκα: Philips
  • Προϊόν: Σίδερα
  • Όνομα μοντέλου: Perfectcare 7000 Series PSG7040
  • Τύπος αρχείου: PDF
  • Διαθέσιμες γλώσσες: Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, ρουμανικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός, σλοβενικά, Κροατία, Ουκρανός, Βούλγαρος, Λετονικός, Λιθουανία, Εσθονικός, Αλβανός, Μακεδόνας, Καζακστάν, Εβραϊκά, κινέζικο, Ινδονησίας, Αραβικός, Βιετνάμ, Κορεάτης