Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G manual

Mi 11 Lite 5G

Manual til Xiaomi Mi 11 Lite 5G på Dansk. Denne PDF-vejledning har 9 sider.

Side: 1
Mi 11 Lite 5G Brugervejledning
Side: 2
Tak, fordi du har valgt Mi 11 Lite 5G Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede for at tænde enheden. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere enheden. Du kan finde flere oplysninger på vores officielle websted: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Vores specialdesignede Android-baserede operativsystem, MIUI, er forudinstalleret på Mi 11 Lite 5G. Det leverer regelmæssige opdateringer og brugervenlige funktioner baseret på forslag fra mere end 200 millioner aktive brugere i hele verden. Du kan finde flere oplysninger på en.miui.com SIM-kortbakke: Om Dual SIM: • Understøtter Dual SIM-kort uden begrænsninger på udbyder, dual 5G ① • Understøtter Dual Nano-SIM-kortpladser, og enten det ene eller det andet kort kan angives som det primære kort • Understøtter Dual SIM 5G/4G/3G/2G • Understøtter Dual SIM VoLTE ② Bemærk ①: 5G-forbindelsen afhænger af land, udbyder og brugermiljø. Bemærk ②: VoLTE afhænger af udbyderens netværk og den relaterede serviceudrulning. • Indsæt ikke SIM-kort, der ikke er standard, i SIM-kortpladsen. De kan beskadige SIM-kortpladsen. • ADVARSEL! Skil ikke enheden ad. 2
Side: 3
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Der skal træffes særlige foranstaltninger for at bortskaffe dette produkt på en sikker måde. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at undgå at skade miljøet eller menneskers sundhed på grund af forkert bortskaffelse af affald og for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer bedes du genbruge på en ansvarlig måde. Du genbruger din enhed på en forsvarlig måde ved at anvende systemer til returnering og afhentning eller ved at kontakte den forhandler, hvor enheden oprindeligt blev købt. Se vores miljøerklæring på følgende link: www.mi.com/en/about/environment FORSIGTIG FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Undlad at lytte med høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå høreskader. Yderligere sikkerhedsoplysninger og sikkerhedsforanstaltninger findes på følgende link: www.mi.com/en/certification Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs alle sikkerhedsoplysninger nedenfor, før du bruger enheden: • Brug af uautoriserede kabler, strømadaptere eller batterier kan forårsage brand, eksplosion eller udgøre andre risici. • Brug kun godkendt tilbehør, der er kompatibelt med din enhed. • Denne enheds driftstemperaturområde er 0 °C til 40 °C. Brug af enheden i et miljø uden for dette temperaturområde kan beskadige den. • For at undgå at beskadige batteriet eller enheden må du ikke selv forsøge at udskifte batteriet, hvis din enhed er udstyret med et indbygget batteri. • Oplad kun denne enhed med det medfølgende eller autoriserede kabel og den medfølgende eller autoriserede strømadapter. Brug af andre adaptere kan forårsage brand eller elektrisk stød og beskadige enheden og adapteren. • Når opladningen er fuldført, skal du frakoble adapteren fra både enheden og stikkontakten. Oplad ikke enheden i mere end 12 timer. • Batteriet skal genbruges eller bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Forkert håndtering af batteriet kan forårsage brand eller eksplosion. Bortskaf eller genbrug enheden, dens batteri og tilbehør i henhold til lokale bestemmelser. • Du må ikke skille batteriet ad, slå på det, smadre det eller brænde det. Hvis batteriet ser deformeret eller beskadiget ud, skal du straks stoppe med at bruge det. - Kortslut ikke batteriet, da det kan medføre overophedning, forbrændinger eller anden personskade. - Anbring ikke batteriet i omgivelser med høj temperatur. - Overophedning kan forårsage eksplosion. - Du må ikke skille batteriet ad, slå på det eller smadre det, da det kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion. - Brænd ikke batteriet, da det kan forårsage brand eller eksplosion. 3
Side: 4
- Hvis batteriet ser deformeret eller beskadiget ud, skal du straks stoppe med at bruge det. • Du må ikke fjerne eller lave ændringer af batteriet. Afmontering eller reparation af batteriet må kun udføres af et af producentens autoriserede servicecentre. • Hold enheden tør. • Forsøg ikke selv at reparere enheden. Hvis nogen dele af enheden ikke fungerer korrekt, skal du kontakte Mi-kundeservice eller medbringe din enhed til et autoriseret servicecenter. • Tilslut andre enheder i henhold til deres brugsanvisninger. Slut ikke inkompatible enheder til denne enhed. • Til vekselstrøms-/jævnstrømsadaptere skal stikkontakten installeres i nærheden af udstyret og være let tilgængelig. Sikkerhedsforanstaltninger • Overhold alle gældende love og regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i specifikke situationer og miljøer. • Brug ikke telefonen på tankstationer, i eksplosive atmosfærer eller i potentielt eksplosive omgivelser, herunder områder med brændstofpåfyldning, under dæk på både, på brændstof- eller kemikalieanlæg eller i områder, hvor luften kan indeholde kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver. Overhold alle opsatte skilte om at slukke trådløse enheder såsom din telefon eller andet radioudstyr. Sluk din mobiltelefon eller trådløse enhed, når du opholder dig i et sprængningsområde eller i områder, hvor der er krav om, at "tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" er slukkede for at undgå potentielle farer. • Brug ikke telefonen på operationsstuer, skadestuer eller intensivafdelinger på hospitaler. Overhold altid alle regler og bestemmelser for hospitaler og sundhedscentre. Hvis du har en medicinsk enhed, skal du kontakte din læge og producenten af enheden for at finde ud af, om din telefon kan forstyrre enhedens drift. For at undgå potentiel interferens med en pacemaker skal du altid opretholde en afstand på mindst 15 cm mellem din mobiltelefon og pacemakeren. Dette kan gøres ved at bruge telefonen på øret modsat pacemakeren og ved ikke at bære telefonen i brystlommen. For at undgå interferens med medicinsk udstyr må du ikke bruge telefonen i nærheden af høreapparater, øresneglsimplantater eller andre lignende enheder. • Overhold alle flysikkerhedsbestemmelser, og sluk telefonen om bord på fly, når det kræves. • Når du kører i et køretøj, må du kun bruge telefonen i overensstemmelse med relevante færdselslove og -bestemmelser. • For at undgå at blive ramt af lyn må du ikke bruge telefonen udendørs under tordenvejr. • Brug ikke telefonen til at foretage opkald, mens den oplader. • Brug ikke telefonen på steder med høj luftfugtighed, f.eks. badeværelser. Det kan medføre elektrisk stød, skade, brand og beskadigelse af opladeren. 4
Side: 5
Sikkerhedserklæring Opdater telefonens operativsystem ved hjælp af den indbyggede funktion til softwareopdatering, eller besøg et af vores autoriserede servicecentre. Opdatering af software via andre metoder kan beskadige enheden eller medføre tab af data, sikkerhedsproblemer og andre risici. EU-regler Overensstemmelseserklæring med radioudstyrsdirektivet Xiaomi Communications Co., Ltd. erklærer hermed, at denne digitale GSM/GPRS/ EDGE/UMTS/LTE/5G NR-mobiltelefon med Bluetooth og Wi-Fi M2101K9G overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.mi.com/en/certification Oplysninger om eksponering for radiofrekvens (SAR) Denne enhed overholder SAR-grænserne (specifik absorptionshastighed) for befolkningen/ukontrolleret eksponering (lokaliseret 10 gram SAR for hoved og krop, grænse: 2,0 W/kg), der er specificeret i Rådets henstilling 1999/519/EF, ICNIRP-retningslinjerne og Radioudstyrsdirektivet (Direktiv 2014/53/EU). Under SAR-test blev denne enhed indstillet til at sende ved sit højeste certificerede effektniveau på alle testede frekvensbånd og placeret i positioner, der simulerer eksponering for radiofrekvens under brug ved hovedet uden afstand og i nærheden af kroppen med en afstand på 5 mm. Overholdelse af SAR for drift ved kroppen er baseret på en afstand på 5 mm mellem enheden og kroppen. Denne enhed skal bæres mindst 5 mm væk fra kroppen for at sikre, at eksponeringsniveauet for radiofrekvens overholder eller er lavere end det rapporterede niveau. Når enheden fastgøres i nærheden af kroppen, skal der anvendes en bælteclips eller et hylster, som ikke indeholder metalkomponenter, og som gør det muligt at opretholde en afstand på mindst 5 mm mellem enheden og kroppen. Overholdelse af eksponering for radiofrekvens er ikke blevet testet eller certificeret med tilbehør indeholdende metal, der bæres på kroppen, og brug af sådant tilbehør bør undgås. Certificeringsoplysninger (højeste SAR) SAR-grænse på 10 g: 2,0 W/kg, SAR-værdi: Hoved: 0,555 W/kg, Krop: 0,889 W/kg (5 mm afstand). Juridiske oplysninger Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemslande. Overhold de nationale og lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden bruges. Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug, når den anvendes inden for frekvensområdet 5150 til 5350 MHz i følgende lande: 5
Side: 6
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Begrænsninger på 2,4 GHz-båndet: Norge: Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område inden for en radius af 20 km fra centrum af Ny-Ålesund. Modtagerkategori 2 Sørg for, at den anvendte strømadapter opfylder kravene i paragraf 6.4.5 i IEC/EN 62368-1, og at den er testet og godkendt i henhold til nationale eller lokale standarder. Frekvensbånd og strøm Denne mobiltelefon har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvenseffekt: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA 900/2100: 25,7 dBm LTE-bånd 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm 5G NR-bånd n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR bånd n78: 29 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz-bånd: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 til 5250 MHz: 23 dBm, 5250 til 5350 MHz: 23 dBm, 5470 til 5725 MHz: 23 dBm, 5725 til 5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m ved 10 m FCC-regulativer Denne mobiltelefon overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget  interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Denne mobiltelefon er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i et privat hjem. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv- modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: - Drej eller flyt modtagerantennen. - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. - Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. - Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker for at få hjælp. 6
Side: 7
Oplysninger om eksponering for radiofrekvens (SAR) Denne enhed opfylder myndighedernes krav for eksponering for radiobølger. Denne enhed er designet og fremstillet til ikke at overskride emissionsgrænserne for eksponering for radiofrekvensenergi (RF). Der anvendes en måleenhed for eksponeringsstandarden for trådløse  enheder, som kaldes specifik absorptionshastighed eller SAR. Den SAR-grænse, der er angivet af FCC, er 1,6 W/kg. I forbindelse med brug, hvor enheden bæres på kroppen, er denne enhed blevet testet og opfylder FCC RF-retningslinjerne for brug sammen med tilbehør, der ikke indeholder metal. FCC foreskriver, at enheden placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Enheden er ikke blevet testet og certificeret i forhold til overholdelse af RF-eksponering med tilbehør indeholdende metal, der bæres på kroppen, og brug af sådant kropsbåret tilbehør bør undgås. Alt tilbehør, der bruges sammen med denne enhed og bæres på kroppen, skal sikre, at enheden holdes mindst 1,5 cm væk fra kroppen. FCC-bemærkning Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan gøre brugerens ret til at anvende udstyret ugyldig. Der skal anvendes afskærmede kabler sammen med denne enhed for at sikre overholdelse af FCC-grænserne i klasse B. E-mærkat Denne enhed har en elektronisk mærkat til certificeringsoplysninger. For at få adgang til den skal du gå til Indstillinger > Om telefon > Certificering eller åbne Indstillinger og skrive "Certificering" i søgefeltet. Model: M2101K9G 2101 angiver, at dette produkt vil blive lanceret efter 202101. Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd. Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China Model: MDY-11-EZ Indgangsspænding: 100-240 V~ Indgangsfrekvens: 50/60 Hz Udgangsspænding: 5,0 V/9,0 V/12,0 V/20,0 V/11,0 V Udgangsstrøm: Maks. 3,0 A/3,0 A/2,25 A/1,35 A/3,0 A Udgangseffekt: Maks. 15,0 W/27,0 W/27,0 W/27,0 W/33,0 W Gennemsnitlig aktiv effektivitet: ≥82,0 % Adapter
Side: 8
Ansvarsfraskrivelse Denne brugervejledning er udgivet af Xiaomi eller dennes lokale søsterselskab. Xiaomi kan til enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og ændringer af denne brugervejledning på grund af typografiske fejl, unøjagtigheder i aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Sådanne ændringer vil dog blive indarbejdet i nye onlineudgaver af brugervejledningen (se detaljer på www.mi.com/global/service/userguide). Alle illustrationer er kun til illustrationsformål og afspejler muligvis ikke nøjagtigt den aktuelle enhed. Denne smartphone er designet med Corning® Gorilla® Glass 6. Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd. Producentens postadresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Mærke: Xiaomi Model: M2101K9G

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Xiaomi Mi 11 Lite 5G men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Xiaomi Mi 11 Lite 5G så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Xiaomi Mi 11 Lite 5G below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Xiaomi
  • Product: Smartphones
  • Model/navn: Mi 11 Lite 5G
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Spansk, Engelsk, Kinesisk, Arabisk, Finsk, Nordmand, Russisk, Dansk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Rumænsk, Græsk, Ungarer, Kroatisk, Ukrainsk, Svensk, Slovenske, Slovakisk, Bulgarsk, Lettisk., Litauisk., Makedonsk., Albanian., Estonian.