LYCOS E/400 T

Wolf Garten LYCOS E/400 T manual

LYCOS E/400 T

Manual til Wolf Garten LYCOS E/400 T på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 179 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
Side: 1
Symbolforklaring 62 DA ADVARSEL! Læs denne brugervejledning omhygge- ligt før første brug af dit apparat, og følg den nøje.2SEHYDUGHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJ WLOVHQHUHEUXJHOOHUVHQHUHHMHUH ÎDu skal ubetinget læse sikkerhedshenvisningerne før første ibrugtagning! Ved manglende overholdelse af brugervejled- ningen og sikkerhedshenvisningerne kan appa- ratet blive beskadiget, og der kan opstå farer for brugeren og andre personer. ÎAlle personer, der er beskæftiget med ibrugtag- ning, betjening og vedligeholdelse af apparatet, VNDOY UHWLOVYDUHQGHNYDOL¿FHUHW Forbud mod egenmægtige ændringer og ombygninger Det er forbudt at udføre ændringer på appara- tet eller at fremstille andre apparater ud af det. Sådanne ændringer kan føre til personskader og fejlfunktioner. ÎReparationer på apparatet må udelukkende udføres af personer, der har beføjelse til og er trænet i det. Brug altid originale reservedele til dette. På den måde sikres, at apparatsikker- heden opretholdes. Informationssymboler i denne vejledning Tegnene og symbolerne i denne vejledning er beregnet som en hjælp til hurtigt og sikker brug af apparatet og vejledningen. Henvisning ,QIRUPDWLRQHURPGHQPHVWH௺HNWLYHRJ SUDNWLVNHDQYHQGHOVHDIDSSDUDWHW ÎHandlingstrin Opfordrer til handling. 3 Handlingsresultat +HU¿QGHUGXUHVXOWDWHWDIHQU NNHKDQGOLQJVWULQ [1]Positionsnummer 3RVLWLRQVQXPUHHUPDUNHUHWPHG¿UNDQWSDUHQWH- ser [ ] i teksten. A Illustrationsmærkning Illustrationer er mærket med bogstaver og er markeret i teksten. $ Nummer på handlingstrin 'HQGH¿QHUHGHU NNHDIKDQGOLQJVWULQHUQXP- mereret og markeret i teksten. Symbolforklaring.................................................... 62 For din sikkerhed................................................... 62 Formålsbestemt anvendelse ................................. 66 Typeskilt................................................................. 66 Betjeningselementer.............................................. 66 Montage................................................................. 66 Drift........................................................................ 67 Vedligeholdelse ..................................................... 68 Afhjælpning af fejl.................................................. Garanti................................................................... CE-overensstemmelseserklæring ......................... 0LOM¡YHQOLJERUWVNDႇHOVH ........................................ For din sikkerhed Symbolforklaring ADVARSEL! Læs brugervejledningen før ibrugtagning! Forsigtig! Sørg altid for, at tredjeparter er uden for fareområdet. 360° Forsigtig! Sørg altid for, at andre personer er uden for fareområdet. Forsigtig! Værktøj kører lidt videre ved stand- set motor. Sluk inden ethvert arbejde på apparatet eller ved beskadigelse eller forvikling af tilslutningskablet apparatet og træk netstikket ud! Bær øjenbeskyttelse / høreværn! Udsæt ikke apparatet for regn! Indhold
Side: 2
For din sikkerhed 63 DA For din sikkerhed Fareniveauer for advarselshenvisninger I denne brugervejledning anvendes følgende fareni- veauer til at henvise til potentielt farlige situationer: FARE! Den farlige situation er umiddelbart forestående og fører, hvis forholdsreglerne ikke følges, til alvorlige kvæstelser eller endda død. ADVARSEL! Den farlige situation kan opstå og fører, hvis forholdsreglerne ikke følges, til alvorlige kvæstelser eller endda død. FORSIGTIG! Den farlige situation kan opstå og fører, hvis forholdsreglerne ikke følges, til lette eller mindre kvæstelser. OBS! Der kan opstå en muligvis skadelig situation, der, hvis de ikke undgås, kan føre til materielle skader. Opbygning af sikkerhedshenvisninger FARE! Farens type og kilde! ÂFølger ved manglende overholdelse ¾ Forholdsregler til undgåelse af farer Selv- og personbeskyttelse ¾ Dette apparat må ikke anvendes af børn under 16 år og ikke af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med utilstrækkelig erfaring og viden. Ligeledes må apparatet ikke anvendes af personer, der ikke er fortrolige med betjeningsvejledningen. Lokale bestemmelser kan fastlægge en aldersbegrænsning for brugeren. ¾ Af sikkerhedsgrunde må børn under 16 år eller personer, som ikke er bekendt med brugervejledningen, ikke bruge græstrimmeren. Brugerens mindstealder kan være fastlagt i lokale bestemmelser. ¾ Tag ikke græstrimmeren i brug, når der EH¿QGHUVLJSHUVRQHU VSHFLHOWE¡UQ HOOHUG\U i umiddelbar nærhed. Sørg for, at børn aldrig leger med græstrimmeren. ¾ Afbryd brugen af maskinen, hvis der er personer (specielt børn) eller husdyr i nærheden. ¾ Tænd udelukkende motoren, hvis dine fødder og hænder er i sikker afstand til skæreanordningen. ¾ Afbryd altid maskinen fra strømforsyningen, hvis den er uden opsyn og når du fjerner en blokering. ¾ Ved arbejde med eller på græstrimmeren skal du altid bære faste sko og lange bukser samt yderligere tilsvarende egnet personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller, høreværn, arbejdshandsker osv.). Når du bærer personligt sikkerhedsudstyr, reduceres risikoen for kvæstelse. Undgå at bære løstsiddende tøj etc., som kan indfanges af skæreværktøjet. Før anvendelsen ¾ Gør dig fortrolig med græstrimmeren og dens funktion samt dens betjeningselementer før start på arbejdet. ¾ Montér aldrig skæreelementer af metal. ¾ Brug aldrig græstrimmeren, hvis dennes kontakt er defekt og ikke længere kan tændes eller slukkes. Få evt. beskadigelser repareret af HQNYDOL¿FHUHWIDJPDQGHOOHUSnHWIDJY UNVWHG Sikkerhedshenvisninger
Side: 3
For din sikkerhed 64 DA Sikkerhedshenvisninger ¾ Tilslut ikke beskadigede kabler til strømforsyningen. Berør ikke et beskadiget kabel, før det er blevet afbrudt fra strømforsyningen. Beskadigede kabler kan medføre berøring af aktive dele. ¾ Brug aldrig et apparat med beskadigede eller manglende beskyttelsesanordninger eller afdækninger. Få disse repareret eller udskiftet DIHQGHUWLONYDOL¿FHUHWIDJPDQGHOOHUSnHW fagværksted. ¾ Sørg for, at plænen er fri for grene, sten, tråde osv. før brug, og hold øje med dette så længe du bruger trimmeren. ¾ Sluk apparatet og træk netstikket ud, inden du indstiller eller rengør dette eller kontrollerer tilslutningskablet. ¾ Kontrollér inden ibrugtagning og efter enhver form for stød tilslutningskablet for tegn på slid eller beskadigelse. Få nødvendige reparationer udført af en elektriker eller på et fagværksted. ¾ Kontrollér inden enhver brug, om apparatets kabel og netstik eller tilslutningskablet er beskadiget, skørt/gammelt eller snoet. Få omgående et beskadiget kabel udskiftet på et fagværksted inden fortsat brug. Kabel ¾ Brug kun forlængerkabler med en min. diameter på 3 x 1,5 mm2 og en maks. længde på 25 m: • hvis der bruges gummislanger, så ikke lette- re end type HO7RN-F • hvis der bruges PVC-ledninger, så ikke lettere end type HO5 VV-F (denne type ledninger er ikke egnet til permanent brug udendørs, som f.eks.: underjordisk træk- ning for tilslutning af en havestikkontakt, tilslutning af en dampumpe eller udendørs opbevaring) ¾ Han og hunstik skal være stænkvandsbeskyttet. ¾ Brug en fejlstrømsafbryder (HFI) med en fejlstrøm på maksimalt 30 mA. ¾ Fastgør tilslutningskablet på WU NDÀDVWQLQJHQ6¡UJIRUDWNDEOHWLNNH skurer på kanter, spidse eller skarpe genstande. Betjeningsanordninger må ikke fjernes eller omgås (f.eks. må tænd-/sluk- knappen ikke bindes fast på styrgrebet) ¾ Brug kun tilslutningskabler, som er i en fejlfri tilstand. Under anvendelse ¾ Du må ikke arbejde med maskinen i eksplosionstruede omgivelser, hvor der IRUH¿QGHVEU QGEDUHY VNHUJDVVHUHOOHU støv. Græstrimmeren kan frembringe gnister, der kan antænde støv eller dampe. ¾ Lad aldrig græstrimmeren være uden opsyn under arbejdsafbrydelser, og opbevar den på et sikkert sted. ¾ Hold græstrimmeren parallelt til plænen når du tænder den, da der ellers er fare for kvæstelser. ¾ Overhold under arbejdet en sikkerhedsafstand til den roterende tråd. ¾ Grib aldrig ind i den roterende tråd. ¾ Pas på ikke at komme til skade på anordningen til afskæring af tråden. Hold altid apparatet i den normale arbejdsposition, inden det tændes, når du har trukket en ny tråd ud. ¾ Bær egnet øjenbeskyttelse og høreværn! ¾ Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, og bevar på alle tidspunkter balancen. Løb aldrig, men bevæg dig fremad i rolig gang. På den måde kan du bedre kontrollere apparatet i uventede situationer. ¾ Vær særligt forsigtig, når du går baglæns. Der er risiko for at snuble! ¾ Stands motoren ved transport fra/til et andet arbejdssted. ¾ Hold tilslutningskabler væk fra skæreværktøjer væk fra skæreværktøjer for at undgå skader på kabler, hvad der kan føre til berøring af aktive dele.
Side: 4
For din sikkerhed 65 DA ¾ Hvis dette apparats tilslutningskabel bliver beskadiget, skal det for at undgå risici, udskiftes af producenten eller af dennes NXQGHVHUYLFHHOOHUDIHQOLJQHQGHNYDOL¿FHUHW person. ¾ Omgå og fjern aldrig de på apparatet installerede betjeningsanordninger (f.eks. ved at binde trykknappen fast på grebet). ¾ Sørg for, at trådkassetten ikke støder på jorden eller murkanter. Hvis trådkassetten har fået et hårdt stød, skal du være opmærksom på forøget vibration på grebet. Hvis det sker, skal apparatet efterses af en NYDOL¿FHUHWIDJPDQG eller repareres på et fagværksted. ¾ Sluk under følgende omstændigheder apparatet og fjern netstikket fra strømforsyningen. Kontrollér, at alle bevægelige dele er kommet til stilstand: - før du forlader apparatet; - før du afhjælper en blokade; - før du foretager rengørings-, vedligeholdelses- eller indstillingsarbejder; - før du kontrollerer apparatet for skader, f.eks. efter kontakt med et fremmedlegeme; - hvis apparatet vibrerer kraftigt. Efter anvendelsen ¾ Sluk apparatet, træk netstikket ud og kontrollér apparatet for beskadigelser. OBS, fare! Skæreværktøjet har efterløb! ¾ Hvis du udføre vedligeholdelses- og rengøringsarbejde på apparatet, skal du slukke det og trække netstikket ud. ¾ Vent altid til skæreværktøjet står stille. ¾ Beskyttelsesanordningerne må kun fjernes og trådkassetten må kun udskiftes ved standset motor og frakoblet skæreværktøj og når netstikket er trukket ud. Brug kun originale trådkassetter og overhold monteringshenvisningerne! ¾ Sørg for, at udluftningsåbningen er fri for tilsmudsninger. ¾ Rengør ikke apparatet med vand. ¾ Stil apparatet på et sikkert sted. ¾ Opbevar altid apparatet uden for børns rækkevidde. ¾ Udfør ikke selv reparationer på apparatet, PHQRYHUODGGHWWLOHQNYDOL¿FHUHWIDJPDQG eller et fagværksted. ¾ Lad motoren køle af, før du stiller apparatet væk. Generelle sikkerhedshenvisninger ¾ Reservedele skal opfylde de krav, der er fastlagt af producenten. Brug derfor udelukkende originale reservedele eller reservedele, der er godkendt af producenten. Overhold altid de medfølgende monteringsanvisninger ved udskiftning, og træk først netstikket ud. ¾ Få udelukkende reparationer udført af en NYDOL¿FHUHWIDJPDQGHOOHUSnHWIDJY UNVWHG 'XNDQ¿QGHDGUHVVHUSnIDJY UNVWHGHUSnYRUHV websted. ¾ Denne græstrimmer er beregnet til pleje af græskanter og mindre græsarealer i private hjem. På grund af risikoen for kvæstelse af brugeren eller andre personer må apparatet ikke anvendes til formål, den ikke er beregnet til. ¾ Anvend udelukkende græstrimmeren i dagslys eller ved godt kunstig belysning. Hold altid dit arbejdsområde rent og godt belyst. ¾ Anvend udelukkende græstrimmeren i tørt vejr. Hold den væk fra regn eller fugt. Indtrængen af vand i græstrimmeren øger risikoen for et elektrisk stød. ¾ Brug ikke apparatet ved risiko for regn- eller tordenvejr. ¾ Selv når alle sikkerheds- og betjeningsforskrifter følges, består der en restrisiko for personskade og materiel beskadigelse. Vær opmærksom på dette. ¾ Erstat alle nedslidte eller beskadigede advarselsskilte på apparatet. Sikkerhedshenvisninger
Side: 5
Formålsbestemt anvendelse 66 DA Formålsbestemt anvendelse Denne græstrimmer er beregnet til pleje af græskan- ter og mindre græsarealer i private hjem. Enhver anden anvendelse anses for ikke-formålsbestemt. Brugeren hæfter for skader, der opstår ved ikke-for- målsbestemt anvendelse. Ikke-formålsbestemt anvendelse 'HQQHJU VWULPPHUE¡ULNNHEUXJHVLRႇHQWOLJH anlæg, parker, idrætsanlæg, på gader og veje osv. samt inden for land- og skovbrug. Grundet fysisk fare for brugeren må græstrimmeren ikke bruges: - til trimning af buske og hække; - til afskæring af blomster; - til hakning af kompostmateriale. Typeskilt Position 'X¿QGHUW\SHVNLOWHWSnJU VWULPPHUHQVKXV Henvisning 0 UNQLQJHQKDUFHUWL¿NDWY UGLRJPnLNNH ændres eller gøres ulæselig. Konstruktion MTD Products AG Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken XXX W XXXX min-1 XX kg 230V~ 50Hz Lawn Trimmer LYCOS E/XXX X 41XXXXXX650 XXXXXXXXXXX XXXX xxx 12 14 4 7 6 5 8 13 1 2 3 10 9 11 1 Garanteret lydeffekt 2 Beskyttelsesklasse/beskyttelsestype 3 CE-mærkning 4 Producent 5 Apparatgruppe 6 Modelnavn 7 Modelnummer 8 Serienummer 9 Ydeevne 10 Motoromdrejningstal i min-1 11 Vægt 12 Mærkespænding, strømtype, frekvens 13 Bortskaffelseshenvisning 14 Konstruktionsår Betjeningselementer Betjeningselementer . 1 Håndgreb 2 Tændingsspærreafbryder 3 Midterste greb 4 Hurtiglukning til indstilling af teleskopskaft 5 Låseknap kantskærefunktion 6 Beskyttelsesafdækning 7 Trådkniv 8 Trådboks 9 Tænd-/sluk-kontakt 10 .DEHOWU NDÀDVWQLQJ 11 Låseknap til arbejdsvinkel 12 3ODQWHEHVN\WWHOVHVE¡MOH 13 6W¡WWHKMXOWLONDQWVN UHIXQNWLRQ 14 Trykknap til trådfremføring 15 Opbevaringsboks til reservetrådkassette (alt efter model PHGUHVHUYHWUnGNDVVHWWHLOHYHULQJVRPIDQJ 16 Teleskopskaft * alt efter model og udførelse Montage Montering af beskyttelsesafdækning A ÎAnbring beskyttelsesafdækningen på græstrim- meren $. ÎFastgør beskyttelsesafdækningen med fastgørel- sesskruerne %. Henvisning 6S QGNXQVNUXHQPHGKnQGHQ Henvisning )MHUQVN UHEHVN\WWHOVHQSnWUnGNQLYHQ inden apparatet startes. Henvisning 'HQQHJU VWULPPHUNDQEUXJHVWLOVOnQLQJDI VPnJU VÀDGHU= ?RJWLONDQWVN ULQJ<. Montering af det midterste greb > (Typ 2) ÎAnbring det midterste greb på græstrimmeren $. ÎFastgør det midterste greb med sekskantskruen og møtrikken på græstrimmeren %. Henvisning 6¡UJIRUDWVHNVNDQWVNUXHQVKRYHGVLGGHU NRUUHNWLXGVSDULQJHQSnGHWPLGWHUVWHJUHE
Side: 6
Drift 67 DA Montering af plantebeskyttelsesbøjlen @ (Typ 2) Plantebeskyttelsesbøjlen beskytter buske, træer og bedplanter under trimningen. ÎTræk plantebeskyttelsesbøjlen lidt fra hinanden, så den kan anbringes på trimmeren $. ÎSæt plantebeskyttelsesbøjlen i holderen på trim- meren til den klikker fast %. Henvisning 9HGNDQWVQLWVNDOSODQWHEHVN\WWHOVHVE¡MOHQ EOLYHLGHQQHSRVLWLRQ/ Indstillinger til brugen ADVARSEL! Fare for kvæstelser på grund af skæreværktøjet. ¾ Foretag udelukkende indstillinger på apparatet med slukket motor og stillestående skæreværktøj. ¾ Grib aldrig ind i den roterende tråd. ¾ Træk netstikket på apparatet ud inden ethvert arbejde! Indstilling af teleskopskaftet 7 Teleskopskaftet kan indstilles på brugerens størrelse. ÎÅbn hurtiglukningen $. ÎTræk teleskopskaftet ud eller skub det sammen, til det har den ideelle længde %. ÎLuk hurtiglukningen '. Indstilling af det midterste greb ; (Typ 2) Det midterste greb kan for at lette arbejdet indstilles i forskellige skråpositioner. ÎLøsn møtrikken på det midterste greb $. ÎIndstil den ønskede skråstilling %. ÎSpænd møtrikken på det midterste greb igen '. Indstilling af trimmehovedets arbejdsvinkel : Græstrimmerens trimmehoved kan for at lette arbej- det indstilles i 4 forskellige vandrette arbejdsvinkler. Således når du let problematiske og svært tilgænge- lige steder i haven. ÎTryk og hold låseknappen $. ÎIndstil arbejdsvinklen %. ÎSlip låseknappen. 3 Trimmerens hoved klikker hørbart fast. Indstilling af kantskærefunktion < 6 Kantskærefunktionen tillader præcis trimning langs med græskanten <. Î'UHMSODQWHEHVN\WWHOVHVE¡MOHQƒEDJXGWLOGHQ klikker fast 6 $ - kun nødvendigt ved Typ 2. ÎTryk på låseknappen 6 % og drej samtidigt trimme- KRYHGHWƒWLOYHQVWUH6 '. ÎSlip låseknappen. 3 Trimmehovedet klikker hørbart fast. Henvisning 7LOQRUPDOWULPQLQJVN ULQJE¡USODQWHEH- VN\WWHOVHVE¡MOHQ 7\S LJHQGUHMHVƒ IUHPDGIRUDWEHVN\WWHSODQWHUQHPRG WULPPHWUnGHQ Drift ADVARSEL! Fare for kvæstelser på grund af skæreværktøjet. ¾ Sluk motoren, vent til skæreværktøjet står stille og træk netstikket ud, inden du foretager indstillinger eller andre arbejder på apparatet. Driftstider ÎOverhold de lokale bestemmelser. ÎForhør dig om driftstider hos de lokale myndig- heder. Indføring af kablet i trækaflastningen 9 7U NDÀDVWQLQJHQLVW\UHKnQGWDJHWIRUKLQGUHUDW forlængerkablet løsner sig utilsigtet. Î)DVWJ¡UIRUO QJHUNDEOHWVRPYLVWLWU NDÀDVW- ningen.
Side: 7
Vedligeholdelse 68 DA Tilslutning til stikkontakten (230 V, 50 Hz) ADVARSEL! Fare for kvæstelse eller materielle skader. ¾ Bemærk netspændingen. ¾ Strømkildens spænding skal passe med VSHFL¿NDWLRQHUQHSnDSSDUDWHWVW\SHVNLOW ¾ Tilslut kun apparatet til stikkontakter, som er beskyttet med en træg sikring på $ HOOHU+),UHO W\SH% Henvisning 'HQQHEHVN\WWHOVHVDQRUGQLQJEHVN\WWHUPRG DOYRUOLJHVNDGHUYHGEHU¡ULQJDIEHVNDGLJH- GHOHGQLQJHULVROHULQJVIHMORJLEHVWHPWH WLOI OGHRJYHGEHVNDGLJHOVHDIVWU¡PI¡UHQ- de ledninger. • Tilslut kun apparatet til stikkontakter, der er sikret med en fejlstrømsafbryder (HFI) med en IHMOVWU¡PSnPDNVLPDOWP$ • Til ældre installationer fås opdateringssæt. Kon- takt en autoriseret elektriker. Tænd-/sluk af apparatet 5 ADVARSEL! Fare for kvæstelser grundet den roterende tråd. ÂVærktøjet har efterløb! ¾ Vent altid til skæreværktøjet står stille. ¾ Hold græstrimmeren parallelt til plænen når du tænder den. Tænd ÎTryk på tændingsspærreafbryderen på hånd- grebet $. ÎAktivér samtidigt tænd/sluk-kontakten på hånd- grebet %. ÎSlip tændingsspærreafbryderen igen. 3 Apparatet arbejder. Sluk ÎFor at slukke apparatet, slipper du tænd-/sluk-kon- takten ' igen. 3 Apparatet er slukket. Henvisning 6N UHY UNW¡MHWN¡UHUNRUWYLGHUHHIWHU VOXNQLQJ Trådfremføring Typ 1 2 ÎPres kort det kørende apparat med trykknappen PRGHWIDVWXQGHUODJIHNVIRUWRYVÀLVH SUHVVHWU\N ca. 3 kg). Derved køres der automatisk ca. 1,5 cm skæretråd ud. Typ 2 Tråden føres automatisk ud af trådboksen hver gang apparatet tændes og slukkes. Henvisning +\SSLJWLORJIUDNREOLQJXGHQJUXQGPHGI¡- UHU¡JHWWUnGVOLG Henvisning +YLVVN UHWUnGHQEOLYHUIRUNRUWXQGHU DUEHMGHWVRPI¡OJHDIVOLWDJHVNDOGXVOXNNH RJLJHQW QGHDSSDUDWHWIRUDXWRPDWLVNDW IRUO QJHVN UHWUnGHQVDUEHMGVO QJGH Vedligeholdelse ADVARSEL! Fare for kvæstelse eller materielle skader. ¾ Vedligeholdelses- og rengøringsarbejder på apparatet må kun udføres med slukket motor og stillestående skæreværktøj . ¾ Træk stikket på apparatet ud inden ethvert arbejde! ¾ Få udelukkende reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt udskiftning af sikkerhedselementer XGI¡UWDIHQNYDOL¿FHUHWIDJPDQGHOOHUSn et fagværksted. Rengøring af græstrimmeren ÎSluk græstrimmeren, og vent, til skæreværktøjet står helt stille. ÎRengør apparatet efter enhver brug med en håndkost. ÎRengør ventilationsslidser og undersiden af appa- ratet med jævne mellemrum. OBS! Rengør ikke apparatet med vand.
Side: 8
Vedligeholdelse 69 DA Udskiftning af trådkassette 408 ADVARSEL! Fare for kvæstelser grundet skæreværktøj. ¾ Foretag udelukkende indstillinger på apparatet med slukket motor og stillestående skæreværktøj. ¾ Grib aldrig ind i den roterende tråd. ¾ Træk stikket på apparatet ud inden ethvert arbejde! Typ 1 Î7U\NKROGHÀLJHQHSnNDVVHWWHG NVOHWVDPPHQ4$ og træk det af sammen med trådkasetten af 4%. ÎFjern trådkassetten 0$. ÎFjern eventuelle urenheder. ÎLæg en ny trådkassette i kassettedækslet 0%. ÎStik trådenden gennem øjerne i kassettedækslet 0'. Henvisning )RUDWXQGJnHQXWLOVLJWHWDIUXOQLQJE¡U WUnGHQLGHQQ\HWUnGNDVVHWWHLNNHIMHUQHVIUD holdeslidserne før ilægning 0 . ÎTræk, efter trådning og samling af trådkassetten i kassettedækslet, kraftigt i begge trådender for at løsne disse fra holdeslidserne. ÎSæt trådkassetten og kassettedækslet således på trådkassetteholderen, at kassettedækslets to KROGHÀLJHNOLNNHUP UNEDUWIDVW0 #. Typ 2 8 Î7U\NNDVVHWWHG NVOHWLQGSnGHWRKROGHQÀLJH samtidigt$og træk det af %. ÎFjern trådkassetten '. ÎFjern eventuelle urenheder. ÎLæg en ny trådkasette i huset #. ÎStik trådenden gennem øjerne i trådkassetten . Henvisning )RUDWXQGJnHQXWLOVLJWHWDIUXOQLQJE¡U WUnGHQLGHQQ\HWUnGNDVVHWWHLNNHIMHUQHVIUD holdeslidserne før ilægning . ÎTræk kraftigt i begge trådender for at løsne disse fra holdeslidserne. ÎSæt kassettedækslet således på trådkasetten, at GHWRKROGHÀLJHNOLNNHUP UNEDUWIDVW!. ADVARSEL! Fare for kvæstelser grundet den roterende tråd. ÂTråden afskæres på arbejdslængde når apparatet tændes. ¾ Tænd kun apparatet i arbejdsposition. Transport og opbevaring ADVARSEL! Fare for kvæstelser grundet skæreværktøj. ¾ Sluk apparatet, og vent til skæreværktøjet står stille inden enhver transport og opbevaring. ¾ Træk netstikket ud! Opbevaring ÎForetag en grundig rengøring af dit apparat efter hver sæson. ÎOpbevar græstrimmeren i et rent og tørt rum. ÎBeskyt græstrimmeren mod rust/oxidation ved længere tid opbevaring.
Side: 9
Afhjælpning af fejl 70 DA Garanti I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort selskab eller importør har udgivet i det pågældende land. Vi afhjælper gratis fejl på dit apparat inden for rammerne af garantiydelsen, hvis årsagen er en materiale- eller produktionsfejl. Ved garantifore- spørgsler skal du henvende dig til din forhandler HOOHUGHQQ UPHVWH¿OLDO CE-overensstemmelseserklæring 'X¿QGHU\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURPDSSDUD- WHWSnGHQVHSDUDWYHGODJWH&(RYHUHQV- VWHPPHOVHVHUNO ULQJGHUHUHQGHODI GHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJ 0LOM¡YHQOLJERUWVNDႇHOVH (OY UNW¡MHUWLOEHK¡URJHPEDOODJHUVNDOERUWVNDႇHV via et miljøvenligt genbrugssystem. Bortskaf ikke elværktøjet i husholdnings- DႇDOGHW$ÀHYHUGHWSnHWHJQHW ERUWVNDႇHOVHVVWHG Afhjælpning af fejl ADVARSEL! Fare for kvæstelser eller materielle skader ¾ Kontakt i tvivlstilfælde altid et fagværksted. ¾ Stands motoren og træk netstikket ud inden ethvert eftersyn og arbejde på apparatet. Problem Mulig årsag Afhjælpning Trådfremføring fungerer ikke. Trådkasetten er tom. Udskift trådkasetten. Tråden er sprunget og trukket ind i trådkassetten. Tag trådkassetten ud, rul om nødvendigt tråden løst op igen og læg spolen i. Tråden er klemt fast på spolen. Tråden er brændt fast på spolen. Fjern den fastbrændte tråddel, rul om nødvendigt tråden løst op igen og læg spolen i. Motoren kører ikke. Ingen netspænding. Kontrollér strømforsyningen og få om nødvendigt denne repareret af en elek- triker. Kabelskader: OBS! Elektrisk stød grundet kabelskader. Sikringen udløser ikke altid, når kablet er blevet skåret over eller beskadiget. ÎBerør ikke kablet, før netstikket er trukket ud af stikkontakten. Græstrimmeren vibrerer stærkt. Motor blokeres eller leje er defekt. Få græstrimmeren efterset og om nød- vendigt repareret på et fagværksted. Tråden springer for hyppigt. Trådkontakten består til faststående objekter f.eks. hegn, træer etc. Brug plantebeskyttelsesbøjlen alt efter udførelse.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Wolf Garten LYCOS E/400 T men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Wolf Garten LYCOS E/400 T. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Wolf Garten LYCOS E/400 T så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Wolf Garten LYCOS E/400 T

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Wolf Garten LYCOS E/400 T below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Wolf Garten
 • Product: Græstrimmere
 • Model/navn: LYCOS E/400 T
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Ungarer