Weber Smoker manual

Få vist brugermanualen for Weber Smoker below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Smoker
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 32
SMOKEY MOUNTAIN COOKER™
SMOKER
Brugervejledning
DA-DANISH
18,5" (47 cm) / 22,5" (57 cm)
Må ikke smides ud. Dette dokument indeholder vigtige oplysninger,
advarsler og forsigtighedsregler om produktet.
Bemærk: Betjen ikke smokeren, før denne brugervejledning er læst.
Samling - p. 185
Side: 33
34
DA almindelig sikkerhed
 FARE
Overholder man ikke de faresignaler og advarsler, der findes i brugervejledningen, kan det ende med alvorlige personskader,
døden eller med en brand, der forårsager tingskader.
	 Må aldrig anvendes indendørs! Denne smoker må kun
anvendes udendørs. Anvendes den indendørs, kan der
ophobes giftige dampe, som forårsager alvorlige kvæstelser
eller døden.
	 Brug aldrig briketter, der er mættet med tændvæske.
	 Kom ikke tændvæske eller kul mættet med tændvæske på
brændende eller varme kul.
	 Anvend aldrig tændvæske, benzin, alkohol eller andre meget
flygtige væsker til at antænde eller genantænde briketter.
	 Tændvæske, benzin, alkohol eller andre meget flygtige
væsker må aldrig anvendes eller opbevares inden for 1,5
meter fra smokeren.
	 Tillad aldrig spædbørn, børn eller kæledyr at opholde sig i
nærheden af en varm smoker uden opsyn.
	 VIGTIGT! Denne smoker bliver meget varm, så den må aldrig
flyttes, mens den er i brug.
	 Anvend aldrig smokeren inden for 1,5 meter fra noget som
helst antændeligt materiale.
	 Anvend ikke denne smoker medmindre, at alle dele er på
plads.
	 Asken må ikke fjernes, før alle kullene er helt færdigbrændte
og slukkede.
	 Vær ikke iført tøj med løsthængende ærmer, mens du
tænder eller anvender smokeren.
	 Benyt aldrig smokeren i kraftig blæst.
	 Sørg for, at smokeren altid står helt plant.
	 Biprodukter fra antændelsen, som fremkommer, når dette
produkt anvendes, indeholder kemikalier, som man, ifølge
staten Californien, ved forårsager kræft, fødselsdefekter eller
andre reproduktive skader.
	 Tag låget af smokeren, mens kulbriketterne antændes.
	 Læg altid kullene oven på kulristen og ikke direkte i kuglens
bund.
	 Rør aldrig ved grill- eller kulristen eller smokeren for at
mærke, om de er varme.
	 Der skal altid bruges grillhandsker eller grydelapper til at
beskytte hænderne, imens brug af smokeren eller mens
ventilationshullerne justeres.
	 Benyt ordentlige grillredskaber med lange håndtag, der kan
tåle varme.
	 Læg låget på smokeren, og luk alle ventilationshullerne, når
kullene skal slukkes. Brug aldrig vand, da det beskadiger
porcelænsoverfladen.
	 Læg låget på smokeren for at styre opflamninger. Brug ikke
vand.
	 Varme el-startere skal håndteres og opbevares omhyggeligt.
	 Sørg for, at el-ledninger holdes væk fra smokerens varme
overflader. Læg alle elektriske kabler, så de ikke bliver
betrådt.
	 Fores kuglen med alufolie, forhindrer det luften i at strømme
igennem.
	 Overfladen beskadiges, hvis der bruges skarpe genstande til
at rense grillristen eller fjerne asken.
	 Overfladen beskadiges, hvis der bruges ridsende
rengøringsmidler på grillristen eller selve smokeren.
	 Fjern alt snavs fra nederste varmeskjold, før smokeren
anvendes.
	 ADVARSEL! Hold børn og kæledyr væk.
GARANTI
Weber-Stephen Products Co., (Weber) garanterer hermed over for den OPRINDELIGE KØBER
af denne Weber®
Smokey Mountain Cooker™
, at den er uden materiale- og fremstillingsfejl fra
købsdatoen på følgende måde:
	 Grill- og kulriste:	 2 år
	 Kugle og låg mod rust/gennembrænding:	 10 år
	 Nylonhåndtag:	 10 år
	 Alle resterende dele:	 2 år
Når den er samlet, og betjent i henhold til den trykte vejledning, der følger med. Weber kan stille
krav om rimeligt bevis af købsdatoen. DU SKAL DERFOR GEMME DIN KØBSKVITTERING
ELLER -FAKTURA, OG STRAKS RETURNERE REGISTRERINGSKORTET FOR AT FÅ WEBERS
BEGRÆNSEDE GARANTI.
Denne begrænsede garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af dele, som viser sig
at være defekte ved almindelig brug og service, og som Weber ved en nærmere undersøgelse
vurderer er defekte. Bekræfter Weber fejlen og godkender erstatningskravet, vælger Weber
enten at reparere eller udskifte sådanne dele uden beregning. Skal defekte dele returneres, skal
forsendelsesomkostningerne betales forud. Weber returnerer delene til køberen når fragt eller
frimærker er forudbetalt.
Denne begrænsede garanti dækker ikke svigt eller driftsvanskeligheder, som skyldes uheld, misbrug,
ændringer, forkert anvendelse, hærværk, forkert installation eller vedligeholdelse eller service, eller
såfremt der ikke er udført normal og rutinemæssig vedligeholdelse.
Forringelse eller skader som følge af vanskelige vejrforhold, såsom hagl, stormvejr, jordskælv eller
orkaner, misfarvning som følge af kontakt med kemikalier enten direkte eller via luften er ikke dækket
af denne begrænsede garanti.
Der ydes ingen yderligere udtrykkelig garanti, undtagen som angivet heri, og enhver gældende,
indirekte garanti for salgbarhed og brugbarhed er tidsbegrænset til den dækningsperiode, der gælder
for denne udtrykkelige, skriftlige begrænsede garanti. Nogle regioner tillader ikke begrænsning af,
hvor længe en underforstået garanti er gældende, så denne begrænsning gælder muligvis ikke i dit
tilfælde.
Weber er ikke ansvarlig for særlig, indirekte eller følgeskade. Nogle forhandlere tillader ikke
udelukkelse eller begrænsning af hændelige eller følgemæssige skader, så denne begrænsning eller
udelukkelse gælder muligvis ikke i dit tilfælde.
Weber bemyndiger ikke nogen person eller virksomhed til på sine vegne at påtage sig nogen
anden forpligtelse eller ansvar i forbindelse med salg, installation, brug, fjernelse, returnering eller
udskiftning af sit udstyr, og ingen sådan erklæring er bindende for Weber.
Besøg www.weber.com®
, vælg dit land, og indregistrer din grill i dag. ◆
Side: 34
www.weber.com®
35
DA
3
2
1
7
6
5
1
9
8
14
13
11
10
12
15
4
18,5" (47cm)
1.	Spjældmodul
2.	Smokerlåg
3.	 Øverste grillrist
4.	 Nederste grillrist
5.	Ristholder og fastgørelser
6.	Briketkammer
7.	Kulrist
8.	Håndtag
9.	Termometer
10.	Vandbakke
11.	Midtersektion
12.	Dørsamling
13.	Skålmodul
14.	Varmeskjold
15.	 Ben og fastgørelser
Side: 35
36
DA
3
2
1
7
6
5
1
9
8
14
13
11
10
12
15
4
22,5" (57cm)
1.	Spjældmodul
2.	Smokerlåg
3.	 Øverste grillrist
4.	 Nederste grillrist
5.	Ristholder og fastgørelser
6.	Briketkammer
7.	Kulrist
8.	Termometer
9.	Håndtag
10.	Vandbakke
11.	Midtersektion
12.	Dørsamling
13.	Skålmodul
14.	Varmeskjold
15.	 Ben og fastgørelser
Side: 36
www.weber.com®
37
DA
begynd sådan
Før der tændes
A)	 Smokeren skal sættes på en plan, varmesikker, ikke antændelig overflade væk
fra bygninger og uden for de steder, hvor mennesker færdes. Smokeren er kun til
udendørs brug, og det frarådes at bruge den på tæppebelagte områder udendørs.
B)	 Tag låget og midtersektionen af, før kulbriketterne antændes. Weber anbefaler, at der
bruges kulbriketter (1) i din Weber®
Smokey Mountain Cooker™
smoker. Det frarådes
at bruge kul i klumper eller briketkugler.
	 
Brug aldrig briketter, der er mættet med tændvæske.
Overholdes denne advarsel ikke, er der fare for alvorlige
kropsskader, død eller brandansættelse, der forårsager
materielle skader.
C)	 Kontroller, at asken er blevet fjernet fra kuglens bund, og at kulristen og
kulkammeret er på plads.
D)	 Åben alle spjældene i kuglens bund.
(Omtrentlig briketstørrelse)
Optændingsvejledning
A)	 Fyld kulkammeret med den anbefalede mængde kul, der står i Røgningsguide på
side 14. Læg kul på midten af kulristen. Læg omhyggeligt 4-5 paraffinterninger ind i
briketbunken, og antænd ved hjælp af en lang lighter eller tændstikker.
	 
Brug aldrig briketter, der er mættet med tændvæske.
Overholdes denne advarsel ikke, er der fare for alvorlige
kropsskader, død eller brandansættelse, der forårsager
materielle skader.
B)	 Kullet er klar, når der begynder at komme grå aske på toppen af kullet. Spred kullet
jævnligt over kulristen, med tænger eller et andet metalredskab med langt håndtag.
C)	 Læg 3-4 stykker tørt hårdtræ oven på de varme briketter. Der kan lægges flere på,
hvis der ønskes kraftigere røgsmag.
(Læs Grilltips & Røgningsguide for at få flere oplysninger)
1
Side: 37
38
DA begynd sådan
Røgningsvejledning
A)	 Placér midtersektionen (1) på bundsektionen (2). Sæt vandbakken (3) på de
nederste holdere på midtersektionen.
B)	 Brug en velegnet beholder til at fylde vandbakken til randen. Placér den lave grillrist
direkte over vandbakken.
	 ADVARSEL: Spild ikke vand på det varme kul. Dette kan
forårsage, at damp og aske kommer op, hvilket kan medføre
alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
D)	 Brug håndtaget til at løfte låget, sætte det oven på midtersektionen, og åbn lågets
ventilationshul.
E)	 Ventilationshullerne bruges til at regulere varmen inde i smokeren. Åbnes
ventilationshullerne, stiger temperaturen, og lukkes de, sænkes temperaturen.
En temperatur på 121°C er ideel for de fleste kødtyper. Kontrollér temperaturen hvert
kvarter, og åbn eller luk bundventilationshullerne efter behov, til den ønskede temperatur
er opnået, og så den holdes. Udendørs temperatur og placeringen har indflydelse på,
hvordan smokeren fungerer. Tilpas grilltiden ud fra det.
	 ADVARSEL: Brug altid grillhandsker eller grydelapper til at
beskytte hænder og arme. Overholdes denne advarsel ikke,
kan det medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
C)	 Hvis du laver mad både på den øverste og den nederste grillrist, placeres maden,
der skal røges, på den lave rist først. Placér den øverste rist på de øverste holdere
og placér mad, der skal ryges, på den øverste rist.
(Se Grilltips & Røgningsguide for mere information)
3
1
2
Mere varme mindre
varme
SLUK
Side: 38
www.weber.com®
39
DA
begynd sådan
TIPS TIL GRILLNINGEN
•	 Begge grillriste kan bruges til fødevarer samtidigt. Er det kun den ene grillerist,
der bruges, er det bedst at bruge den øverste, hvor det er lettere at komme til
maden.
•	 Når der sættes mad i smokeren, sænkes temperaturen inde i smokeren, derfor
kan ekstra tid blive nødvendig.
•	 Grill altid med låget på smokeren.
•	 Modstå fristelsen til at løfte låget, mens der grilles. Hver gang låget tages af,
varer grillningen 15-20 minutter længere.
•	 Udendørs temperatur og placeringen har indflydelse på, hvordan smokeren
fungerer. Tilpas grilltiden ud fra det.
•	 Når du tilføjer kulbriketter eller træstykker, skal du tjekke vandbakken og tilføje
nok varmt vand til at fylde bakken. Brug døren på smokerens forside til at tilføje
kul eller vand. Anvend altid varmt vand til at efterfylde vandbakken.
•	 Røgning er virkelig et eventyr. Eksperimentér med forskellige temperaturer,
træsorter og kødtyper. Det anbefales at bruge siderne under Smokeroptegnelser
(senere i denne bog), mens der eksperimenteres. Notér ingredienserne,
mængden af træ, kombinationer og resultater, så du kan gentage de rigtig gode
resultater.
F)	 Vandet i smokeren bruges til at holde temperaturen nede med. Kontrollér
vandniveauet for hver 3-4 timer. Opdager du, at temperaturen stiger i smokeren,
hældes der mere varmt vand i bakken.
G)	Eftersom råt køb er mere porøst end grillet kød, bliver mere røg absorberet fra træet
i begyndelsen af røgningsprocessen. Kom mere træ på ved at åbne sidedørene og
med tangen lægge træflis/træstykker oven på de brændende kul, hvorefter døren
lukkes. Sørg for, at ventilationshullerne på smokerens bund og top er delvist åbne.
H)	Når røgningen er færdig, børstes ristene med en grillbørste eller sammenkrøllet
alufolie, så eventuelt snavs løsnes, og alle ventilationshuller lukkes, så kullene
slukkes.
Bemærk: Brug aldrig vand til at slukke kullene, da overfladen af procelænsemalje kan
tage skade af det.
Side: 39
40
DA nyttige tips
TIPS OM FØDEVARESIKKERHED
•	 Vask hænderne grundigt med varmt sæbevand, før du begynder at tilberede ethvert
måltid, og efter du har rørt ved frisk kød, fisk eller fjerkræ.
•	 Kød, fisk og fjerkræ må ikke optøs ved stuetemperatur. Optøningen af kød skal ske i
køleskabet.
•	 Læg aldrig grillet mad på samme tallerken, som bruges til rå fødevarer.
•	 Vask alle tallerkener og grillredskaber, som har været i berøring med råt kød eller
fisk, med varmt sæbevand, og skyl efter.
ENKEL SMOKER-PLEJE
Forlæng levetiden af din Weber®
Smoky mountaincooker™
Smoker ved at give den en
grundig rensning én gang om året.
Det er let at gøre:
•	 Kontrollér at smokeren er kold, og at kullene er slukket helt.
•	 Fjern grill- og kulristene.
•	 Fjern asken.
•	 Vask din smoker med vand og et mildt vaskemiddel. Skyl grundigt med rent vand, og
aftør.
•	 Det er ikke nødvendigt at vaske grillristen hver gang, den har været brugt. Resterne
løsnes blot med en grillbørste eller sammenkrøllet alufolie, hvorefter den aftørres med
køkkenrulle.
FEJLFINDING
PROBLEM AFHJÆLPNING
Temperaturen stiger fortsat, selv om de nederste ventilationshuller er lukket Se efter hvor meget vand, der er i vandbakken. Hæld mere varmt vand i, hvis der er for
lidt.
Temperaturen er for lav A) Åben bundspjældene.
B) Rør rundt i kullene, så den aske løsnes, der har samlet sig omkring dem.
C) Når der røges i længere perioder, kontrolleres kullene hver 4. time, og der kommes
flere briketter på ifølge nedenstående oversigt:
SMOKERDIAMETER BRIKETTEENHED
47 cm Kom 12-14 briketter på
57 cm Kom 18-20 briketter på
Hvis problemet ikke kan løses som anvist, skal du kontakte din lokale kundeservicerepræsentant ved at følge kontaktoplysningerne på vort websted.
Log ind på www.weber®
.com.
SAMLET KAPACITET TIL BRIKETTER (CA.)
SMOKERDIAMETER KAPACITET I BRIKETKAMMERET
47 cm 200 briketter
57 cm 300 briketter
Side: 40
www.weber.com®
41
DA
røgningsguide
FJERKRÆ VÆGT
BRIKETMÆNGDE
GRILLTID TRÆSTYKKER
INTERN TEMPERATUR/
GENNEMSTEGTHED
18.5" (47 CM) 22.5" (57 CM)
Kylling, hel 2,5 kg 100 briketter 150 briketter 2½ - 3½ timer 1 - 3 74 °C mellemstegt
Kalkun, hel 4-6 kg 100 briketter 150 briketter 4-5 timer 2 - 4 74 °C mellemstegt
Kalkun, hel 6-9 kg 100 briketter 150 briketter 8-10 timer 3 - 5 74 °C mellemstegt
And, hel 1,5-2 kg 100 briketter 150 briketter 2 - 2½ time 3 - 4 82 °C mellemstegt
SVINEKØD VÆGT
BRIKETMÆNGDE
GRILLTID TRÆSTYKKER
INTERN TEMPERATUR/
GENNEMSTEGTHED
18.5" (47 CM) 22.5" (57 CM)
Flæskesteg 2-4 kg 100 briketter 150 briketter 5-6 timer 3 - 5 76 °C gennemstegt
Ribben af svinekød fuld grill 50 briketter 75 briketter 4-6 timer 2 - 4 kødet begynder at løsnes fra benene
Skinke, frisk hel 5-9 kg 100 briketter 150 briketter 8-12 timer 2 - 4 76 °C gennemstegt
Skulder af svinekød 2-4 kg 100 briketter 150 briketter 8-12 timer 3 - 5 88 °C gennemstegt
OKSEKØD VÆGT
BRIKETMÆNGDE
GRILLTID TRÆSTYKKER
INTERN TEMPERATUR/
GENNEMSTEGTHED
18.5" (47 CM) 22.5" (57 CM)
Bryststykke af oksekød 2,5-3 kg 100 briketter 150 briketter 6-8 timer 3 - 5 88 °C gennemstegt
Lammesteg, dyrekød 2,5-3,5 kg 100 briketter 150 briketter 5-6 timer 3 - 5 71 °C mellemstegt
Store vildtstykker 3,5-4,5 kg 100 briketter 150 briketter 6-8 timer 3 - 5 76 °C gennemstegt
Ribben af oksekød fuld grill 50 briketter 75 briketter 6-7 timer 2 - 4 71 °C gennemstegt
Grilltiderne for oksekød er ifølge det amerikanske landbrugsministeriums definition for
medium gennemstegt, medmindre andet er anført. Grilltiderne på listen er for madvarer,
der allerede er totalt optøede.
FISK VÆGT
BRIKETMÆNGDE
GRILLTID TRÆSTYKKER
INTERN TEMPERATUR/
GENNEMSTEGTHED
18.5" (47 CM) 22.5" (57 CM)
Hel, små fuld grill 50 briketter 75 briketter 1 - 1½ time 2 - 4 går i flager med gaffel
Hel, stor 1,5-3 kg 50 briketter 75 briketter 3-4 timer 2 - 4 går i flager med gaffel
Hummer og rejer fuld grill 50 briketter 75 briketter 1 time 2 - 4 fast og lyserød
De anførte udskæringer, tykkelser, vægtangivelser, kulmængder og grilltider er ment
som vejledende, og er ikke ufravigelige regler. Grilltiden påvirkes af faktorer som højde,
vind, udendørs temperatur og hvor gennemstegt, maden skal være.
Forskellige typer hårdtræ giver smagsforskelle. Det er bedst at eksperimentere lidt, så du
finder den type hårdtræ eller kombination af hårdtræ, du bedst kan lide. Start med den
mindste mængde træstykker, der kan siden tilføjes flere efter egen smag.
Eksperimentér med forskellige trætyper og anvendte mængder. Der kan også tilsættes
laurbærblade, fed af hvidløg, mynteblade, appelsin- eller citronskaller og diverse
krydderier til kullene, så de smager af mere. Sørg for at skrive dine eksperimenter ned,
for det er let at glemme, hvad du gjorde sidste gang.
TRÆTYPE KENDETEGN MATCHER FØLGENDE FØDEVARER
Hickori Skarp, røget, baconlignende smag. Svinekød, kylling, oksekød, vildt, ost
Pecan Kraftig smag og mere diskret end hickori, men smagen ligner.
Brænder køligt, så ideel til røgning ved svag varme.
Svinekød, kylling, lam, fisk, ost
Mesquit Sødere, mere delikat smag end hikkori.
Har tendens til at brænde varm, skal derfor bruges med forsigtighed.
De fleste kødtyper, især oksekød. De fleste grøntsager.
Elletræ Delikat smag, der understreger lyse kødtyper. Laks, sværdfisk, stør, andre fisk.
Også velegnet til kylling og svinekød.
Ahorn Let røget, ret sødlig smag. Fjerkræ, grøntsager, skinke.
Prøv at blande ahorn med majskobler til skinke eller bacon.
Kirsebærtræ Lidt sød, frugtrøget smag. Fjerkræ, vildtfugle, svinekød
Æbletræ Lidt sød, men mere koncentreret, frugtrøget smag. Oksekød, fjerkræ, vildtfugle, svinekød (især skinke)
Undgå altid bløde, harpiksholdige træsorter som gran- ceder- og aspetræ. m ADVARSEL: Anvend aldrig træ, der har været behandlet med eller udsat for kemikalier.
Side: 41
42
DA
Smokeroptegnelser
fødevare: temperatur: grilltid: anvendt træ:
bemærkninger:
fødevare: temperatur: grilltid: anvendt træ:
bemærkninger:
fødevare: temperatur: grilltid: anvendt træ:
bemærkninger:
fødevare: temperatur: grilltid: anvendt træ:
bemærkninger:

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber Smoker.

Stil et spørgsmål om Weber Smoker

Har du et spørgsmål om Weber Smoker men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber Smoker. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber Smoker så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.