Weber Q1000 manual

Få vist brugermanualen for Weber Q1000 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Q1000
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk, Italiensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 9
1
Q1000
Bærbar Trådløs Bluetooth-
højttaler
DK	Brugervejledning
Side: 10
2
Q1000
Indhold
2 Indhold
3 Sikkerhedsoplysninger
5 Oversigt
7 Opsætning og brug
Made in China
Imported by Dantax Radio A/S
Bransagervej 15 · 9490 Pandrup · Denmark
www.scansonic.dk
Side: 11
3
Q1000
FORSIGTIG: Risiko for elektrisk stød. Undlad at åbne kabinettet.
1.	 Læs, gem og følg disse anvisninger.
2.	 Sæt apparatet op i overensstemmelse med producentens
anvisninger.
3.	 Undlad at placere apparatet nær varmekilder som f.eks.
radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre apparater
(inkl. forstærkere), der afgiver varme.
4.	 Anvend kun tilslutninger/tilbehør, der er anbefalet af
producenten.
5.	 Beskyt strømkablet, så det ikke bliver trådt på eller klem,
navnlig omkring stikket, stikdåsen og der, hvor det kommer ud
af apparatet.
6.	 Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr samt hvis apparatet
ikke skal bruges i længere tid.
7.	 Lad ikke genstande eller væske få adgang til apparatets indre.
8.	 Overlad alt servicearbejde til kvalificeret servicepersonale.
Service er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er
blevet beskadiget, f.eks. hvis strømkablet eller stikproppen er
beskadiget, hvis der er blevet spildt væske eller tabt genstande
ned i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller
fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
9.	 Åbning af apparatet foretaget af ikke-autoriseret personale vil
medføre, at garantien bortfalder.
FORSIGTIG: Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse
med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at
ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt
laserlys eller anden usikker drift.
Rengøring: Brug en blød, tør klud, så du ikke ridser kabinettet.
Brug aldrig sprit eller andre flydende opløsningsmidler til rengøring
af højttalerens overflade, da dette både kan beskadige kabinettets
overflade og forårsage kortslutning og brand, hvis væsken får
adgang til højttalerens indre! Tag stikket ud af stikkontakten, inden
du rengør højttaleren.
Side: 12
4
Q1000
Overbelastning: Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved
aldrig at overbelaste stikkontakter eller forlængerledninger.
Åbenild: hold denne højttaler på sikker afstand af åben ild, som
f.eks. tændte stearinlys. Undlad at placere åben ild i form af f.eks.
tændte stearinlys ovenpå apparatet.
Driftstemperaturer: Det anbefalede temperaturområde for
anvendelse af dette højttalersystem er 5 - 40° Celsius
(41 - 104° Fahrenheit).
Placering af apparatets label: Produktets mærkeplade og
sikkerhedssætninger finder du på apparatets bagpanel samt på
strømforsyningen.
Trække stikket ud, mens højttaleren er i brug: Undlad at tage
stikket ud af stikkontakten, mens der afspilles musik.
FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri
af forkert type.
Dette produkt kan genbruges. Produkter med dette symbol
må IKKE bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.
Når produktet er udtjent, skal det bringes til genanvendelse
på et opsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald.
Nærmere oplysninger om bortskaffelse fås hos dit lokale
renholdningsselskab.
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)
blev implementeret for drastisk at nedbringe mængden af
affald, der blev sendt på lossepladsen, og dermed nedbringe
miljøpåvirkningen på kloden på folks helbredstilstand. Vær
miljøbevidst og send brugte produkter til genanvendelse. Hvis
produktet stadig er brugbart, kan du overveje i stedet at give det
væk eller sælge det.
Side: 13
5
Q1000
Det er der i pakken:
•	 Bærbar Trådløs Bluetooth-højttaler x 1
•	 Strømforsyning x 1
Generelle Specifikationer
•	 Bluetooth v2.1 omfatter profilerne: A2DP, AVRCP
•	 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) til trådløs streaming
af musik
•	 Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) til trådløs styring
af afspilningen
•	 Rækkevidde op til 10 meter i åbent område
Bagpanel
1 2 3 4
Designed in Denmark
1.	 DC strømindtag – Her tilsluttes den medfølgende
strømforsyning
2.	 Aux indgang – her tilsluttes en evt. ekstern signalkilde
(f.eks. MP3-afspiller). Aux-tilstand aktiveres automatisk, når der
sættes et stik i denne terminal
Bemærk: Lyden fra Aux in og BT blandes, hvis begge signalkilder
anvendes samtidig
Side: 14
6
Q1000
3.	 USB til opladning – Forbind højttaleren med en computer for at
oplade det indbyggede batteri
4.	 Power ON/OFF – Hovedkontakt, tænder og slukker højttaleren.
Knappanel
1 2 3 4 5 6
1.	 Bluetooth LED statusindikator
•	 Blå, blinker – Parringstilstand
•	 Blå, blinker – Venter på tilslutning
•	 Blå, lyser konstant – BT-enhed tilsluttet
2.	 Standbyknap -- Tryk for at aktivere og deaktivere Bluetooth-
tilstand
3.	 Knappen Afspil/Pause/PAIR -- Til parring af højttaleren med din
Bluetooth-enhed samt til at starte og pause musikken
4.	 Vol – (Kun til Bluetooth-afspilning)
5.	 Vol + (Kun til Bluetooth-afspilning)
6.	 Aux/LED ladeindikator
♦
♦ Batteriet oplades: RØD
♦
♦ Aux-tilstand: Grøn
♦
♦ Batteriet oplades + Aux-tilstand: Lysegrøn
Side: 15
7
Q1000
Parring med Bluetooth-enhed
Bluetooth-højttaleren kan parres med de fleste Bluetooth 2.0 &
2.1 enheder. Parringen kan variere fra den ene enhed til den
anden. Kig i vejledningen til din Bluetooth-enhed for oplysninger
om, hvordan parringen gennemføres.
1.	 Tryk på knappen “Standby” for at skifte til Bluetooth-tilstand
2.	 Tryk og hold knappen “PAIR” i 3 sekunder, indtil du hører et
langt “beep”. Den blå Bluetooth LED blinker, mens højttaleren
venter på parring med din Bluetooth-enhed.
3.	 Tænd din Bluetooth-enhed (f.eks. smartphone). Gå ind i
Bluetooth-indstillingerne og vælg “Scansonic Q1000” på listen.
4.	 Forbind din enhed til Bluetooth-højttaleren via Bluetooth.
Din enhed skal vise “Connected” i menuen, og den blå LED-
indikator lyser nu konstant som tegn på, at parringen er
gennemført.
5.	 Du kan nu afspille musik trådløst gennem din BT-højttaler.
Bemærk: For en mobiltelefon med Bluetooth 2.0 vil det være
påkrævet at indtaste kode under parringen. Indtast 0000
Sådan styres afspilningen
Din enhed skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) for at du kan styre afspilningen fra enheden gennem
højttaleren.
Kig i vejledningen til din enhed.
Når musikken spiller:
•	 Knappen Afspil/Pause
■
■ Tryk én gang for at pause afspilningen
■
■ Tryk igen for at genoptage afspilningen
•	 Knappen Vol –
■
■ Tryk én gang for at skrue lyden 1 trin ned
■
■ Tryk og hold for at skrue gradvist ned for lyden (du hører et
“bip”, når lyden når ned på laveste niveau)
Side: 16
8
Q1000
•	 Knappen Vol +
■
■ Tryk én gang for at skrue lyden 1 trin op
■
■ Tryk og hold for at skrue gradvist op for lyden (du hører et
“bip”, når lyden når op på højeste niveau)
Sådan sættes Bluetooth-højttaleren på Standby
1.	 Når højttaleren er tændt, skal du trykke og holde knappen
“Standby”. Bluetooth LED-indikatoren SLUKKER. Højttaleren
gemmer din mobile enheds ID i hukommelsen.
Tilslutning til senest parrede Bluetooth-enhed
1.	 Dette er en hurtig vej til at parre højttaleren med den enhed,
den sidst var parret med
2.	 Tryk på knappen “Standby” for at tænde Bluetooth-højttaleren
fra standby, så oprettes forbindelsen automatisk; BT LED-
indikatoren lyser konstant, når forbindelsen er oprettet. Hvis
højttaleren ikke kan finde den enhed, den senest var parret
med, skifter den til tilstanden “Afventer Forbindelse”
Tilslutning til Bluetooth-enhed, højttaleren tidligere har været
parret med
1.	 Hvis du vil parre med en anden enhed end den, din højttaler
senest var parret med, skal du sikre dig, at Bluetooth-
forbindelsen til den senest parrede enhed er ophævet
2.	 Når du ophæver forbindelsen til den senest tilsluttede enhed,
skifter højttaleren til tilstanden “Afventer Forbindelse”, og BT
LED-indikatoren begynder at blinke langsomt
3.	 Tænd din Bluetooth-enhed (f.eks. smartphone) og aktivér
Bluetooth.
4.	 Vælg “Scansonic Q1000” på din liste over Bluetooth-enheder
for at oprette forbindelse til højttaleren
5.	 Bluetooth LED-indikatoren lyser konstant blåt, når der er
forbindelse. Du kan nu afspille din musik trådløst gennem
Scansonic Q1000
Side: 17
9
Q1000
6.	 Du kan også tilslutte din parrede enhed i parringstilstand
7.	 I tilstanden “Afventer Forbindelse” kan du ganske enkelt
genoprette forbindelsen til den senest parrede enhed blot ved at
trykke kortvarigt én gang på knappen “PAIR”
Afspilning via Aux in
1.	 Forbind din eksterne enhed (f.eks. MP3-afspiller) til Aux in-
stikket ved hjælp af et lydkabel (medfølger ikke)
2.	 Højttaleren skifter automatisk til Aux-tilstand
3.	 Anvend knapperne på den eksterne enhed til at styre
afspilningen og lydstyrken.
Bemærk:
•	 Sørg for, at din BT-enhed er koblet fra eller at afspilningen
fra den er afbrudt, når du afspiller via Aux in, da lyden fra
BT-enheden ellers vil blive blandet sammen med lyden fra
signalkilden tilsluttet Aux-indgangen.
•	 Ved afspilning via Aux kan du ikke anvende knappanelet på
højttaleren, du skal i stedet styre afspilningen ved hjælp af
knapperne på den eksterne enhed
Opladning af batteriet
■
■ Forbind strømforsyningen til stikket mærket “DC in” på
højttaleren eller
■
■ Forbind USB-kablets Micro USB-stik til Micro USB-porten på
højttaleren. Forbind USB-kablets andet stik til USB-porten på
din computer eller anden enhed, der kan udføre opladning via
USB. LED ladeindikatoren lyser RØDT under opladningen og
slukker, når opladningen er gennemført.
Lavt batteriniveau
Når Scansonic Q1000 er lige ved at løbe tør for strøm, vil du høre
en advarselstone. Du bør oplade Q1000 hurtigst muligt, da den
ellers lukker ned automatisk, når batteriet løber helt tørt.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber Q1000.

Stil et spørgsmål om Weber Q1000

Har du et spørgsmål om Weber Q1000 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber Q1000. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber Q1000 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.