Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 manual

Få vist brugermanualen for Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Ultimate Speed
  • Product: Batterioplader
  • Model/navn: ULGD 3.8 A1
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 27
25
ULGD 3.8 A1
DK
Indholdsfortegnelse
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anvendelsesområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Komponentbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Før første brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Afbrydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
STANDBY / måling af batterispænding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Genoplivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Valg af programmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Program 1 "6 V" (7,3 V / 0,8 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Program 2 "12 V" (14,4 V / 0,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Program 3 "12 V" (14,4 V / 3,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Program 4 "12 V" (14,7 V / 3,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Vedligeholdelsesopladning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Produktbeskyttelsesfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Vedligeholdelse og rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Importør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Side: 28
26 ULGD 3.8 A1
DK
BATTERIOPLADER TIL BILEN
ULGD 3.8 A1
Indledning
Tillykke med købet af dit nye produkt.
Du har valgt et produkt af høj kvalitet.
Betjeningsvejledningen er en del af dette
produkt. Den indeholder vigtige informationer om
sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bedes
sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikker-
hedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som
beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder.
Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver
det videre til andre.
Anvendelsesområde
Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 er en batterioplader
til køretøjer med flere trin, som er egnet til opladning
og vedligeholdelsesopladning af genopladelige
6 V eller 12 V blybatterier med elektrolyt-opløsning
(WET), med elektrolyt-absorberende måtter (AGM)
eller med gelformet elektrolyt (GEL).
Produktet er ikke egnet til opladning af litium-ion-
batterier! Produktet er ikke beregnet til industrian-
vendelse og er udelukkende til anvendelse indendørs.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader,
der opstår som følge af anvendelse uden for
anvendelsesområdet.
Pakkens indhold
1 batterioplader til bilen ULGD 3.8 A1
2 tilslutningsklemmer (1 rød, 1 sort)
1 betjeningsvejledning
Komponentbeskrivelse
Se figur A:
12 V / 0,8 A (program 2)
12 V / 3,8 A (program 3)
12 V / 3,8 A (program 4)
6 V / 0,8 A (program 1)
LED-poler
Stand-by-LED
Ladeindikator
Tilstandsindikator
Spændingsindikator
Programvalgsknap (MODE)
Se figur B:
Oplader
Monteringshuller
Strømkabel
Pluspol-tilslutningsklemme (rød)
Minuspol-tilslutningsklemme (sort)
Pluspol-tilslutningskabel (rødt), inkl. ringsko
Minuspol-tilslutningskabel (sort), inkl. ringsko
Tekniske data
Indgangsspænding: 220 - 240 V ∼ 50/60 Hz
Effektforbrug: 60 W
Udgangsspænding: 6 V /12 V
Udgangsstrøm: 0,8 A/3,8 A
Sikring (indeni): 2 A
T2A
Omgivelsestemperatur: 0°C til 40°C
Kabinettets
kapslingsklasse: IP 65
Beskyttelsesklasse: II/
Batterityper: 6 V blysyre-batteri
1,2 Ah -14 Ah
12 V blysyre-batteri
1,2 Ah -120 Ah
Sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Opladeren er udelukkende beregnet til
indendørs brug.
■ Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og
derover og af personer med nedsatte fysiske,
psykiske, motoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og/eller viden, hvis de er
under opsyn eller undervises i sikker brug af
produktet og de farer, der kan være forbundet
med det. Børn må ikke lege med produktet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke
udføres af børn uden opsyn.
Side: 29
27
ULGD 3.8 A1
DK
■ Anvend ikke opladeren til opladning af ikke-
genopladelige batterier.
■ Anvend ikke opladeren til opladning af genop-
ladelige litium-ion-batterier.
■ Under opladningen skal du anbringe batteriet
et sted med god ventilation.
■ Både den automatiske virkning samt begræns-
ninger for anvendelse beskrives efterfølgende
i denne betjeningsvejledning.
FARE FOR ELEKTRISK STØD!
■ Start ikke produktet op, hvis kablet, ledningen
eller strømstikket er beskadiget. Beskadigede
ledninger er livsfarlige på grund af elektrisk stød.
■ Hvis dette produkts tilslutningsledning beskadiges,
skal den udskiftes af producenten eller dennes
kundeservice eller af en person med tilsvarende
kvalifikationer, så farlige situationer undgås.
■ Før strømmen sluttes til, skal du kontrollere, at
strømmen er 230 V∼ 50 Hz efter forskrifterne,
at nullederen er jordforbundet, samt at der er
installeret en 16A sikring og en HPFI-kontakt
(fejlstrømsrelæ).
■ Tag opladeren ud af stikkontakten, før du slutter
eller bryder forbindelser til batteriet.
■ Tilslut først tilslutningsklemmen, som ikke er sluttet
til karosseriet. Slut de andre tilslutningsklemmer til
karosseriet med afstand til batteriet og benzin-
slangen. Slut først derefter opladeren til forsy-
ningsnettet.
■ Tag opladeren ud af stikkontakten efter opladning.
Fjern derefter tilslutningsklemmen fra karosseriet.
Fjern derefter tilslutningsklemmen fra batteriet.
EKSPLOSIONS- OG BRANDFARE!
Fare for højeksplosiv knaldgasreaktion!
■ Kontrollér, at der under opladningen og vedlige-
holdelsesopladningen ikke er nogen form for åben
ild i nærheden (flammer, gløder eller gnister)!
■ Kontrollér, at pluspol-tilslutningskablet ikke har
kontakt med en rørledning til brændstof (f.eks.
en benzinslange)!
■ Kontrollér, at eksplosive eller brændbare stoffer
som f.eks. benzin eller opløsningsmidler ikke kan
antændes i forbindelse med anvendelsen af
opladeren!
■ Sørg for tilstrækkelig udluftning under oplad-
ningen.
ÆTSNINGSFARE
■ Bær beskyttelsesbriller! Bær beskyttelseshandsker!
Hvis øjne eller hud kommer i kontakt med svovl-
syren, skal du skylle denne del af kroppen med
rigeligt rindende, rent vand, og straks søge læge!
■ Undgå elektrisk kortslutning i forbindelse med
tilslutning af opladeren til batteriet. Forbind
kun minuspol-tilslutningskablet med batteriets
minuspol eller med karosseriet. Forbind kun
pluspol-tilslutningskablet med batteriets pluspol!
■ Anbring ikke opladeren i nærheden af ild og
varme, og udsæt den ikke for længerevarende
temperaturpåvirkninger over 50°C!
■ Ved montering af opladeren må ledninger til
brændstof, elektricitet, bremseanlæg, hydraulik
eller vand ikke ødelægges af skruerne!
■ Dæk ikke opladeren til med genstande!
■ Beskyt batteriets kontaktflader mod kortslutning!
■ Anvend kun opladeren til opladning og vedlige-
holdelsesopladning af ubeskadigede 6 V/12 V
blybatterier. Frosne batterier må ikke oplades.
Side: 30
28 ULGD 3.8 A1
DK
Betjening
Før første brug
♦ Læs betjeningsvejledningen til batteriet, før
opladeren sluttes til.
♦ Læs endvidere køretøjsproducentens forskrifter
for batterier, som konstant er tilsluttet køretøjet.
Parkér køretøjet, så det står fast, og sluk for
tændingen.
♦ Rengør batteripolerne. Vær opmærksom på,
at dine øjne kan komme i kontakt med snavs.
♦ Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Tilslutning
♦ Før opladning eller vedligeholdelsesopladning af
batterier, der er permanent monteret i køretøjet,
skal du først tage køretøjets minuspol-tilslutningska-
bel (sort) af batteriets minuspol. Batteriets minuspol
er som regel forbundet med køretøjets karosseri.
♦ Sæt opladerens pluspol-tilslutningsklemme
(rød) på batteriets pluspol.
♦ Sæt minuspol-tilslutningsklemmen (sort) på
batteriets minuspol.
♦ Slut opladerens strømkabel til stikkontakten.
♦ Batterispændingsindikatoren viser batteriets
aktuelle spænding.
♦ Hvis udgangsklemmerne tilsluttes omvendt, lyser
LED for ombyttede poler .
Afbrydelse
♦ Afbryd strømmen til produktet.
♦ Tag minuspol-tilslutningsklemmen (sort) af
batteriets minuspol.
♦ Tag pluspol-tilslutningsklemmen (rød) af
batteriets pluspol.
STANDBY / måling af batterispænding
Efter tilslutning til strømforsyningen står produktet
på STANDBY-funktion. Standby-visningen lyser.
Når tilslutningsklemmerne er sluttet til, vises batteri-
spændingen i LC-displayets spændingsvisning ).
Segmenterne for tilstandsvisningen er tomme.
Hvis den målte spænding er under 3,8 V eller
over 15 V, oplades batteriet ikke. I displayet
vises kort fejlmeldingen "Err". Produktet går
over på standby.
6 V batteri:
Hvis batteriet måles inden for spændingsområdet
på 3,7–7,3 V, er det kun program 1, der kan
vælges.
12 V batterier:
Hvis batteriet registreres i det kritiske spændingsom-
råde fra 7,3–10,5 V, kontrollerer produktet, om det
drejer sig om et helt opladet 6 V batteri eller et helt
afladet 12 V batteri. Tryk på programvalgsknappen
for at vælge et program. Produktet udfører en kontrol-
måling i ca. 90 sek. På displayet vises følgende:
Hvis der registreres mellem 7,3 - 7,5 V efter ca.
90 sek., er 12 V batteriet defekt.
Produktet går over på standby.
Genoplivning
Hvis der registreres mellem 7,5 - 10,5 V efter ca.
90 sek., foreligger der et 12 V batteri. Opladningen
begynder med impulsdrift til genoplivning.
Spændingsindikatoren blinker. Når 10,5 V er
nået, går produktet over på de øvrige ladetrin.
Genoplivningen er ens for alle 12 V ladeprogrammer.
Side: 31
29
ULGD 3.8 A1
DK
Valg af programmer
BEMÆRK
► Hvis der registreres et batteri i spændings-
området fra 3,7–7,3 V, kan programmerne
2–3–4 vælges. Ladestatus vises automatisk.
Afhængigt af det valgte program er lade-
karakteristikken spændings-, tids- og tempera-
turovervåget. Med diagnoseprogram, genop-
livningsmodus og vedligeholdelsesopladning.
(se principtegningen program 3 fig. C).
Program maks. (V) maks. (A)
1 6 V 7,3 V 0,8 A
2 * 14,4 V 0,8 A
3 * 14,4 V 3,8 A
4 * 14,7 V 3,8 A
Program 1 "6 V" (7,3 V / 0,8 A)
Til opladning af 6 V batterier med en kapacitet
på under 14 Ah.
♦ Tryk på programvalgsknappen for at vælge
program 1. Symbolet "6 V" vises i LC-displayet.
Under opladningen blinker ladeindikatoren
og viser, hvor langt opladningen er nået (1–4
bjælker). Når batteriet er ladet helt op, viser
tilstandsindikatoren 4 bjælker. Produktet
holder op med at blinke og skifter automatisk
til vedligeholdelsesopladning.
Program 2 "12 V" (14,4 V / 0,8 A)
Til opladning af 12 V batterier med en kapacitet
på under 14 Ah.
♦ Tryk på programvalgsknappen for at vælge
program 2. Symbolet vises i LC-displayet.
Under opladningen blinker ladeindikatoren
og viser, hvor langt opladningen er nået (1-4
bjælker). Når batteriet er ladet helt op, viser
tilstandsindikatoren 4 bjælker. Produktet
holder op med at blinke og skifter automatisk
til vedligeholdelsesopladning.
Program 3 "12 V" (14,4 V / 3,8 A)
Til opladning af 12 V batterier med en kapacitet
på 14 Ah –120 Ah.
♦ Tryk på programvalgsknappen for at vælge
program 3. Symbolet vises i LC-displayet.
Under opladningen blinker ladeindikatoren
og viser, hvor langt opladningen er nået (1-4
bjælker). Når batteriet er ladet helt op, viser
tilstandsindikatoren 4 bjælker. Produktet
holder op med at blinke og skifter automatisk
til vedligeholdelsesopladning.
Program 4 "12 V" (14,7 V / 3,8 A)
Til opladning af 12 V batterier med en kapacitet
på 14 Ah –120 Ah under kolde betingelser eller
til opladning af AGM-batterier.
♦ Tryk på programvalgsknappen for at vælge
program 4.
BEMÆRK
► Dette program starter evt. med en lille tidsfor-
sinkelse. Symbolet vises i LC-displayet. Un-
der opladningen blinker ladeindikatoren og
viser, hvor langt opladningen er nået (1–4
bjælker). Når batteriet er ladet helt op, viser
tilstandsindikatoren 4 bjælker. Produktet
holder op med at blinke og skifter automatisk
til vedligeholdelsesladning.
Vedligeholdelsesopladning
Som beskrevet under programmerne har produktet
en automatisk vedligeholdelsesopladning. Afhæn-
gigt af batteriets spændingsfald – på grund af
selvafladning – reagerer opladeren med variabel
ladestrøm. Batteriet kan være tilsluttet opladeren i
længere tid.
Produktbeskyttelsesfunktion
Så snart der opstår en vanskelig situation som f.eks.
kortslutning, kritisk spændingsfald under opladning,
åben strømkreds eller omvendt påsætning af ud-
gangsklemmerne, kobler opladeren elektronikken
fra og sætter straks systemet tilbage til grundstillin-
gen for at undgå skader.
Hvis opladeren bliver for varm under opladningen,
nedsættes udgangseffekten automatisk. Det beskytter
opladeren mod skader.
Side: 32
30 ULGD 3.8 A1
DK
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Tag altid stikket ud af
stikkontakten, før du begynder
arbejde med opladeren.
Produktet er vedligeholdelsesfrit.
♦ Anvend under ingen omstændigheder opløs-
ningsmiddel eller andre stærke rengøringsmidler.
♦ Rengør produktets syntetiske overflader med en
tør klud.
Garanti
På dette produkt får du 3 års garanti fra
købsdatoen. Produktet er produceret omhyg-
geligt og inden levering afprøvet samvittig-
hedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis
for købet. Kontakt venligst serviceafdelingen
telefonisk, hvis du ønsker at gøre brug af
garantien. Derved garanteres det, at forsen-
delsen af varen er gratis.
Garantien gælder kun for materiale- og fabrikati-
onsfejl og ikke for transportskader, sliddele eller
skrøbelige dele som f.eks. kontakten eller batterier.
Produktet er kun beregnet til privat og ikke til er-
hvervsmæssig brug. Ved misbrug og uhensigtsmæs-
sig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som
ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafde-
ling, bortfalder garantien. Dine juridiske rettigheder
forringes ikke af denne garanti. Garantiperioden
forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien.
Det gælder også for udskiftede og reparerede
dele. Skader og mangler, som eventuelt forefindes
allerede ved køb, skal straks anmeldes efter ud-
pakning og senest to dage efter købsdatoen. Når
garantiperioden er udløbet, er reparation af skader
betalingspligtig.
Service
Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk
IAN 102626
Åbningstid for hotline:
Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET)
Importør
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Bortskaffelse
Emballagen består af miljøvenlige
materialer, som kan bortskaffes på de
lokale genbrugspladser.
Bortskaf ikke elværktøj sammen med
husholdningsaffald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elværktøj indsamles særskilt og
afleveres til miljøvenligt genbrug.
Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaf-
felse af udtjente redskaber.
Side: 33
31
ULGD 3.8 A1
DK
Oversættelse af den originale
overensstemmelseserklæring
Vi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, doku-
mentansvarlige: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, TYSKLAND, erklærer hermed,
at dette produkt stemmer overens med de følgende
standarder, normative dokumenter og EU-direktiver:
EF-lavspændingsdirektiv
(2006/95/EC)
Elektromagnetisk kompatibilitet
(2004/108/EC)
RoHS-direktivet
(2011/65/EU)
anvendte harmoniserede standarder
EN 60335-2-29/A2:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
Typebetegnelse for produktet:
Batterioplader til bilen ULGD 3.8 A1
Produktionsår: 09-2014
Serienummer: IAN 102626
Bochum, 05-03-2014
Semi Uguzlu
- Kvalitetschef -
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med
henblik på videreudvikling.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Ultimate Speed ULGD 3.8 A1.

Stil et spørgsmål om Ultimate Speed ULGD 3.8 A1

Har du et spørgsmål om Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Ultimate Speed ULGD 3.8 A1. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.