Thule Chariot Cross 2 manual

Få vist brugermanualen for Thule Chariot Cross 2 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Thule
  • Product: Klapvogn
  • Model/navn: Chariot Cross 2
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 7
51100481 - B
8
DK
SIKKERHEDSVEJLEDNING
•	 Læs og forstå denne vejledning og sikkerhedsa-
dvarslerne, inden produktet tages i brug.
•	 Tjek lokale regler for, hvor og hvordan produktet
skal bruges, inden det tages i brug.
•	
Når vognen anvendes sammen med Thule-
cykelanhængersættet, skal du desuden følge
anvisningerne i brugsvejledningen til den
pågældende cykel og de deri indeholdte speci-
fikationer for cyklens maksimale belastningsevne.
•	 Denne vogn er beregnet til at transportere børn i
dagtimerne, på cykelstier, let trafikerede veje og
jævne stier.
•	 Det anbefales at bruge sikkerhedsbelysning ved
anvendelse under dårlige lysforhold.
Undgå at:
•	 Transportere personer sammen med dyr
•	 Bruge vognen på meget ujævnt terræn
•	 Overskride grænserne for maksimalvægt
•	 Køre med for høj fart eller
•	 Ændre vognen på nogen måde.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte
opstå som følge af anvendelse ud over den anven-
delse, der anbefales i denne vejledning.
Besøg www.thule.com/warranty for yderligere
oplysninger.
ADVARSEL!
Advarsler giver an-
visninger af afgørende
betydning for sikker
anvendelse og betjening
af denne Thule-vogn. Hvis
disse anvisninger ikke
følges, kan det resultere i
uheld, der potentielt kan
medføre alvorlig person-
skade eller død for dig
og/eller dine passager(er).
1
Se denne vejlednings bag-
side for at få forklaringer
på advarslerne
NO
RETNINGSLINJER OM
SIKKERHET
•	Les og sett deg inn i denne brukerveiledningen
og advarslene før du bruker dette produktet.
•	 Før du bruker produktet, må du undersøke hvilke
lokale bestemmelser som gjelder for hvor og
hvordan du kan bruke produktet.
•	 Når vognen brukes sammen med Thules sykkel-
tilhengersett, må du også følge brukerhåndboken
for sykkelen som brukes til å trekke vognen, og
spesifikasjonene der om den maksimale tillatte
lasten for sykkelen.
•	 Vognen skal brukes til frakting av barn i dagslys,
på gang-/sykkelstier, offentlige veier uten for
mye trafikk og jevne stier.
•	 Vi anbefaler å bruke lykt under forhold med lite
lys.
Ikke:
•	 frakt mennesker sammen med dyr
•	 bruk vognen i ulendt terreng
•	 overstig den maksimale lastekapasiteten
•	 bruk vognen i svært høy hastighet
•	 utfør noen form for endringer på barnevognen
Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som
skyldes bruk utover det som er  anbefalt i denne
brukerveiledningen.
Gå til www.thule.com/warranty for mer informasjon.
ADVARSEL
Advarslene inneholder
viktige instruksjoner for
å sikre trygg bruk av
Thule-barnevognen. Unn-
latelse av å følge instruks-
jonene kan føre til ulykker
og eventuelt alvorlige
skader eller dødsfall for
deg og/eller passas-
jeren(e).
1
Se bakerst i brukerveiled-
ningen for forklaring av
advarslene
Side: 46
51100481 - B 47
ACESSÓRIOS
A Thule oferece vários acessórios que são
compatíveis com seu carrinho infantil. Entre em
contato com seu revendedor local ou visite www.
thule.com para obter mais informações.
SV
SERVICE OCH UNDERHÅLL
•	 Det är viktigt att hålla Thule-barnvagnen ren och
sköta den ordentligt om du vill att den ska vara
i bra skick.
•	 Vi rekommenderar att du lämnar in barnvagnen
för service på en auktoriserad serviceverkstad en
gång om året för att hålla den i bästa tänkbara
skick.
•	 Kontrollera regelbundet att Thule-barnvagnen
och tillbehören inte är skadade eller slitna:
•	 Kontrollera att metalldelar inte har bucklor
eller sprickor. Använd inte barnvagnen om
någon metalldel har bucklor eller sprickor.
•	 Se till att inga fästen är böjda, trasiga, saknas
eller sitter löst. Dra åt eventuella fästen som
sitter löst och byt ut fästen som är trasiga eller
saknas.
•	 Undersök tyget regelbundet för att se om
det finns några revor, nötta partier eller andra
tecken på skador.
•	 Rengör barnvagnen regelbundet med ett milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Använd inga
starka rengörings- eller lösningsmedel.
•	 Rengör hjulaxlarna och olja alla exponerade
rörliga delar. Se till att hjulen inspekteras och
servas minst en gång om året.
•	 Förvaring:
•	 Förvara barnvagnen och tillbehören torrt och
utan att utsätta dem för direkt solljus.
•	 Se till att barnvagnen är helt torr före förvaring
för att skydda den mot mögel och bakterier.
TILLBEHÖR
Thule har flera tillbehör som passar till barnvag-
nen. Kontakta din lokala återförsäljare eller besök
www.thule.com om du vill ha mer information.
DK
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
•	 Det er vigtigt at rengøre og vedligeholde Thule-
vognen løbende for at holde den i god stand.
•	 Du anbefales kraftigt at tage vognen med til en
autoriseret serviceudbyder en gang om året for
at holde den i bedst mulig stand.
•	 Efterse jævnligt din Thule-vogn og tilbehør for
skader og tegn på slitage:
•	 Kontroller metalkomponenter for buler eller
revner. Brug ikke vognen, hvis nogen af metal-
komponenterne er revnede eller beskadigede.
•	 Undersøg vognen for at se, om nogen af spæn-
derne er bøjet, knækket, løse eller mangler.
Stram alle løse spænder, og udskift eventuelle
beskadigede eller manglende spænder.
•	 Kontroller regelmæssigt stoffet for flænger,
slidte områder eller andre tegn på skade.
•	 Rengør med jævne mellemrum vognen med
varmt vand og en mild sæbeopløsning. Brug
aldrig skrappe rengøringsmidler eller opløsning-
smidler.
•	 Rengør hjulakslerne, og kom fedt eller olie på alle
ubeskyttede bevægelige dele. Få hjulene efterset
og serviceret mindst én gang om året.
•	 Opbevaring:
•	 Opbevar vognen og tilbehøret på et tørt sted
og ikke i direkte sollys.
•	 Før opbevaring skal vognen være tør for
at forhindre mug- eller bakterievækst.
TILBEHØR
Thule tilbyder en masse forskelligt tilbehør, der
passer til din vogn. Kontakt den lokale forhan-
dler, eller besøg www.thule.com for at få flere
oplysninger.
NO
SERVICE OG VEDLIKEHOLD
•	 En viktig faktor for å sikre at Thule-barnevognen
er i god stand, er å holde den ren og godt ved-
likeholdt.
•	 Det anbefales på det sterkeste at du tar med deg
barnevognen til et autorisert verksted én gang
i året for å holde den i best mulig stand.
•	 Kontroller regelmessig Thule-barnevognen og til-
behøret med hensyn til skader og tegn til slitasje:
•	 Se etter sprekker eller bulker på metalldelene.
Barnevognen må ikke brukes hvis noen av
metalldelene er skadet.
•	 Undersøk barnevognen for å se om noen
av  festene er bøyd, ødelagte, mangler eller
er løse. Stram til fester som eventuelt er løse,
og skift ut skadde eller manglende fester.
Side: 68
51100481 - B 69
DK
ADVARSEL!
1	 Hvis styret belastes med evt.
bagage, påvirkes vognens stabi-
litet.
2	 Brug ikke vognen på trapper
eller rulletrapper.
3	 Transporter aldrig ekstra børn
eller tasker i denne barnevogn.
4	 Lad aldrig barnet sidde i vognen
uden opsyn.
5	Pas på ikke at få fingrene i
klemme ved ud- eller sammen-
foldning af vognen, og hold
barnet på afstand under proces-
sen.
6	 Sørg for, at barnets krop, tøj,
snørebånd eller legetøj ikke
kommer i kontakt med vognens
bevægelige dele.
7	 Undlad at montere en autostol
eller anden form for stol, der ikke
er godkendt af Thule Canada
Inc., i denne barnevogn.
8	 Maksimal lastvægt i bagagebak-
ken er 4 kg.
Maksimal lastvægt i bagerste
netlomme er 4 kg.
Maksimal lastvægt i netlomme i
siden er 0,5 kg.
9	
Parkeringsbremsen skal altid
være sat under på- og aflæsning
af børn.
10	Bær altid en hjelm, der overhol-
der lokale love.
11	 Kør aldrig på cykel om natten
uden passende cykelbelysning.
Overhold alle lokale lovkrav til
cykelbelysning.
12	
Vær altid ekstremt forsigtig,
når du cykler med vognen. Kør
aldrig mere end 25 km/t, og
sænk farten til mindre end 10
km/t omkring hjørner og på
ujævne veje.
13	Trækarmens belastning må ikke
være mindre end 0,1 kg og ikke
større end 8 kg.
14	 Fastgør altid trækarmens sikker-
hedsstrop. Du må ikke anvende
cykelanhængeren, hvis du af en
eller anden grund ikke kan føre
sikkerhedsstroppen rundt om
cykelstellet! Hvis sikkerheds-
stroppen ikke fastgøres, kan du
risikere, at Thule-vognen bliver
adskilt fra cyklen. Få din cykel
kontrolleret af en kvalificeret
cykelmekaniker, inden du sætter
anhængeren på.
15	Belast ikke vognen med yder-
ligere børn eller tasker. Vognen
bliver ustabil, hvis den af produ-
centen foreskrevne bæreevne
overskrides. Sæt aldrig børn i
vognen, som vejer mere end
vægtgrænserne.
16	 Sørg for, at alle låseenhederne er
låst fast inden anvendelse.
17	Før hver tur skal du sikre, at
begge hjul er låst forsvarligt fast
i vognakslen.
18	
Denne cykelanhænger er ikke
egnet til børn under 6 måneder,
medmindre der anvendes god-
kendt Thule-babytilbehør.
a.	
Børn skal være mindst 6
måneder gamle, og de skal
kunne sidde op uden hjælp.
b.	
Barnet skal være gammelt
nok til at bære cykelhjelm
og sidde opret uden opsyn
under cykling. Rådfør dig hos
en sundhedsplejerske, hvis
barnet er mindre end et år
gammelt.
Side: 69
51100481 - B
70
19	
Brug altid sikkerhedsselen, så
barnet ikke falder eller glider ud
og kommer til skade.
20	
Når vognen bruges til kun ét
barn, placeres barnet i højre side
af vognen.
21	Brugeren af vognen skal være
opmærksom på farer, såsom
vindkøling og varmeudmat-
telse, hvis børnene i vognen i
en længere periode udsættes
for lave temperaturer eller høje
temperaturer uden tilstrækkelig
ventilation eller væsketilførsel
og er mindre aktive.
22	
Når vognen anvendes som
cykelanhænger, bør overtræk-
ket lukkes for at holde skidt og
snavs ude.
23	Vognens bagside skal være for-
synet med en synlig refleks, der
overholder lokale bestemmelser,
når den trækkes bag en cykel.
24	Før hver tur skal du kontrollere,
at den påkoblede vogn ikke
generer cyklens nedbremsning,
pedaler eller styreevne.
25	
Kørsel med cykelanhænger
ændrer din cykels stabilitet,
bremsekrav og køreegenskaber.
26	Når du drejer til højre, må vinklen
mellem den trækkende cykel og
Thule-vognen ikke overstige 45
grader.
27	
Når du drejer til venstre, må
vinklen aldrig overstige 90 gra-
der.
28	Anvend altid et sikkerhedsflag.
29	
Hurtigspænderens greb skal
spændes helt på hurtigspæn-
deren, således at mindst to
gevind kan ses efter enden af
hurtigspænderens greb, for at
sikre, at cyklens baghjul ikke
løsner sig. Du skal altid sikre dig,
at hurtigspænderen er korrekt
fastgjort. En ukorrekt tilspændt
hurtigspænder kan medføre
uheld, hvor baghjulet går løs.
30	
Møtrikken på bagakslen skal
spændes med mindst 5 hele
omgange for at sikre den pas-
sende fastspændingskraft. Du
må gerne kassere den originale
spændeskive på nogle af aks-
lerne, så der er plads til ezHitch.
Spørg din cykelforhandler for
at være helt sikker. Afhængigt
af navtype skal den eksiste-
rende momentspændeskive til
navet blive siddende på stellet.
Følg monteringsanvisningerne
for navet og producentens
momentspecifikationer, når du
spænder møtrikken til akslen.
•	 Produktet kan blive ustabilt, hvis
der påsættes andre tasker end
dem, der anbefales af producen-
ten.
•	 Produktet er ikke egnet til skøj-
teløb.
•	 Produktet er ikke egnet til løb,
medmindre der monteres et
Thule-løbesæt.
•	 Lad ikke dit barn lege med dette
produkt.
•	 Det er potentielt farligt at bruge
tilbehør, som ikke er godkendt af
Thule Canada Inc.
•	 Undlad at anvende denne barne-
vogn omkring eller i nærheden
af åben ild. Manglende forsigtig-
hed forårsager brande.
•	 Vognens ydeevne og sikkerhed
er afhængig af, at den serviceres
og vedligeholdes korrekt.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Thule Chariot Cross 2.

Stil et spørgsmål om Thule Chariot Cross 2

Har du et spørgsmål om Thule Chariot Cross 2 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Thule Chariot Cross 2. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Thule Chariot Cross 2 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.