Tefal Pro Express Turbo GV8461 manual

Få vist brugermanualen for Tefal Pro Express Turbo GV8461 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Tefal
  • Product: Strygejern
  • Model/navn: Pro Express Turbo GV8461
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 2
3
45°
2
1
fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4
45°
2
1
MAX
fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8
fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12
fig. 13 fig. 14 fig. 15 fig. 16
fig. 17
fig. 24 fig. 19
fig. 26
fig. 27 fig. 28
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page3
Side: 7
17
DA
Vigtige anbefalinger
Sikkerhedsanvisninger
• Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af
apparatet: hvis maskinen ikke bruges i
overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger
producenten sig ethvert ansvar.
• Afbryd ikke apparatet ved at trække i ledningen.
Afbryd altid apparatet:
- før påfyldning af beholderen eller skylning af kedlen,
- før rengøring,
- efter hver brug.
• Apparatet skal benyttes og placeres på en stabil,
varmebestandig overflade. Når du anbringer
strygejernet på frastillingspladen, skal du sikre dig, at
det underlag den er placeret på, er stabilt. Anbring
ikke soklen på strygeunderlaget eller på en blød
overflade.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale
egenskaber er nedsatte (gælder også børn), eller af
personer, som ikke har erfaring med eller kendskab til
det, undtagen hvis de forudgående har fået
instruktioner i brugen af apparatet eller overvåges af
en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn bør kun bruge apparatet under opsyn for at
sikre, at de ikke bruger det som legetøj.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page17
Side: 8
18
• Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og
opefter, og af personer med manglende erfaring eller
kendskab, eller hvis fysiske, sensoriske eller mentale
egenskaber er nedsatte, hvis de overvåges og har fået
instruktion i brugen af apparatet på forsvarlig måde,
og er klar over den forbundne risiko. Lad ikke børn lege
med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse
bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og
under opsyn af en voksen. Hold apparatet og dets
ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
• Overfladetemperaturen kan være høj, når apparatet
er tændt, hvilket kan forårsage forbrændinger. Rør
ikke ved de varme flader på apparatet (de
tilgængelige metaldele og plastikdelene i nærheden
af metaldelene).
• Lad aldrig apparatet stå uden opsyn:
- når det er tilsluttet til strømforsyningen,
- så længe det ikke er kølet af i ca. 1 time.
• Før du tømmer kedlen/skyller kalkopsamleren
(afhængigt af modellen) skal du altid vente, til
dampstationen er kold og har stået afbrudt i mere
end 2 timer, før du skruer aftapningsproppen af.
• Vær forsigtig: Hvis kedlens låg eller rengøringslåg
(afhænger af modellen) tabes eller får kraftige slag,
bør det udskiftes hos et autoriseret servicecenter, da
det kan være beskadiget.
• Fyld aldrig kedlen direkte under vandhanen, når den
skylles.
• Kedlens låg skal være åbent ved brug.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page18
Side: 9
19
• Apparatet må ikke benyttes, hvis det har været udsat
for et fald, hvis det fremviser synlige skader, hvis det
lækker, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Adskil
aldrig apparatet: få det efterset på et autoriseret
servicecenter for at undgå farer.
• Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den ubetinget
udskiftes på et autoriseret servicecenter for at undgå
farer.
• Af hensyn til din sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter
(Direktiver om lavspænding, Elektromagnetisk kompatibilitet, Miljøbeskyttelse, osv.).
• Dampstationen er et elektrisk apparat: det skal benyttes under normale brugsbetingelser. Det er kun beregnet til
privat brug.
• Det er forsynet med 2 sikkerhedssystemer:
- en ventil, der forhindrer overtryk, og som lader overskydende damp slippe ud i tilfælde af fejlfunktion,
- en termisk sikring for at undgå overopvarmning.
• Tilslut altid dampstationen:
- til en el-installation med en spænding mellem 220 og 240 V.
- til en stikkontakt med jordforbindelse.
Forkert tilslutning kan forårsage uoprettelig skade og ugyldiggøre garantien.
Hvis du benytter en forlængerledning, skal du kontrollere, at den er topolet (16A) med jordleder.
• Rul el-ledningen helt ud, før den tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• Strygejernets sål og frastillingspladen på soklen kan nå meget høje temperaturer, og kan forårsage forbrændinger:
lad være med at røre ved dem.
Lad aldrig sålen på strygejernet røre ved el-ledningerne.
• Apparatet udsender damp, som kan forårsage forbrændinger. Håndter strygejernet med forsigtighed, især ved
strygning i lodret tilstand.
Ret aldrig dampen mod mennesker eller dyr.
• Nedsænk aldrig dampstationen i vand eller anden væske. Skyl den aldrig under rindende vand.
GEM DENNE BRUGSANVISNING
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page19
Side: 24
91
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
Apparatbeskrivelse
1. Dampknap
2. Strygejernets temperaturvælger
3. Termostat lampe
4. Ultracord system (afhængig af model)
5. Sokkel til strygejernet
6. Pilot lampe tænd/sluk knap
7. Knap til ledningsoprul (afhængig af model)
8. Rum til opbevaring af el-ledning
9. Ledning
10. Turbo knap (afhængig af model)*
11. Bøjle til at fastholde strygejernet på basen,
Lock-System (afhængig af model) *
12. Vandbeholder
13. Håndtag på den aftagelige vandbeholder
14. Kedel (inde i basen)
15. Ledning mellem strygejernet og basen
16. Skinne til opbevaring af ledning
17. Skjuler til kalk-opsamler*
18. Kalk-opsamler (afhængig af model)*
19. Kontrolpanelet
a. Vandbeholderen er tom
b. “Auto off” lampe
c. ”RESTART” knap
d. “Anti-calc” lampe
e. “Reset” knap
f. "Dampgeneratoren klar" lampe
g. Knap til indstilling af dampmængden
h. Energispare-funktion (afhængig af model)*
20. Autoclean sål (afhængig af model)*
System til at låse strygejernet fast på soklen Lock-system(afhængig af model)
• Dampgeneratoren er udstyret med en bøjle til at fastholde strygejernet på basen for lettere
transport og opbevaring – fig.1
- Lås – fig.2. - Lås op – fig.3.
• Transporter dampgeneratoren ved at tage fat om strygejernets håndtag:
- stil strygejernet på dampgeneratorens sokkel og sving buen op omkring strygejernet, indtil den er
spærret (man hører et “klik”) – fig.2.
- tag fat om strygejernets håndtag for at transportere dampgeneratoren – fig.1.
Forberedelse
Hvilken type vand skal der benyttes ?
• Vand fra vandhanen: Apparatet er designet til brug med almindeligt vand fra vandhanen. Hvis der er meget kalk
i vandet, hvor du bor, kan du blande 50% vand fra vandhanen med 50% demineraliseret vand.
I visse områder ved havet kan saltindholdet i vandhanevandet være højt. I de områder anbefaler vi, at man
udelukkende anvender demineraliseret vand.
• Blødgørere: Der findes flere typer blødgørere, og vandet fra de fleste typer kan anvendes i dampkammeret. Nogle
blødgørere anvender dog kemiske stoffer som salt, der kan bevirke, at der dannes hvide eller brune vanddråber.
Hvis du støder på problemet, anbefaler vi, at du udelukkende anvender ubehandlet vand fra vandhanen eller
flaskevand. Det kan være nødvendigt at køre flere hold vand gennem apparatet, før problemet helt ophører. Vi
anbefaler, at dampfunktionen første gang afprøves på en klud eller lignende, der kan kasseres, for at undgå at
beskadige dit tøj.
• HUSK: Brug aldrig regnvand eller vand med tilsætningstoffer (stivelse, parfume eller vand fra
husholdningsapparater). Tilsætningsstofferne kan forurene vanddampen, og ved de høje temperaturer der opstår i
dampkammeret kan der dannes aflejringer, der kan give pletter på tøjet.
Fyld vandbeholderen op
• Slå klappen ned over strygejernet indtil automatisk spærring af beskyttelsessystemet (man hører et ”klik”) – fig. 2.
• Tag den aftagelige vandbeholder ud med håndtaget (det sidder foran på generatoren) – fig.4.
• Fyld vandbeholderen op uden at overskride max. niveauet. – fig.6. og fig.7.
• Sæt den godt ind i sit hus igen, indtil der høres et ”klik”. – fig.5.
• Tryk på sikkerhedsklappens oplåsningsknap, indtil der høres et klik og slå den ned over vandbeholderen – fig.3.
Ultracord system (afhængig af model)
• Strygejernet har en udgang til teleskopledning for at undgå, at ledningen ligger hen over tøjet og
krøller det igen under strygningen. Systemet forhindrer også at ledningen generer hånden.
Sådan stryger man med Ultracord systemet:
- Ultracord systemet vipper automatisk bagud.
- Hver gang strygejernet stilles på hælen, føres Ultracord systemet ind i den og åbner sig
automatisk igen, så snart strygejernet bruges.
For at stille generatoren på plads:
- Før Ultracordsystemets bue tilbage på hælen.
DA • SE SIKKERHEDSANVISNINGERNE I BEGYNDELSEN AF DENNE
VEJLEDNING, FØR DU TAGER APPARATET I BRUG
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page91
Side: 25
92
Ibrugtagning af dampgeneratoren
• Vikl ledningen der forbinder dampgeneratoren med stikkontakten helt ud og frigør
dampledningen– fig.19.
• Bøjlen der holder strygejernet under transport skal sænkes, før strygejernet
kan fjernes fra basen – fig.3
• Forbind ledningen med en stikkontakt.
• Tænd med tænd/sluk knappen. Lampen tændes og kedlen varmer op: Det grønne lys blinker
(placeret på kontrolpanelet) og dampkedlen opvarmes – fig.15.
Når det grønne kontrollys forbliver tændt (efter ca. 2 minutter), er dampen parat.
Brug
Dampstrygning
• Indstil termostatknappen på den stoftype, der ønskes strøget (se nedenstående oversigt).
• Termostatknappen tænder. Vær forsigtig: i starten af strygningen, og når du nedsætter temperaturen under
strygningen; dampgeneratoren er klar når termostatlampen slukker og kontrolpanelets grønne lampe lyser
konstant. Under selve strygningen kan du begynde at stryge straks, når du øger temperaturen, men du må ikke øge
dampstrømmen, før termostatlampen er slukket.
• Reguler dampydelsen på kontrolpanelet.
• Under selve strygningen vil lampen på strygejernet tændes og slukkes, alt efter om apparatet varmer op, men det
har ingen indflydelse på brugen.
• Der fås damp ved at trykke på dampknappen, som er placeret ovenpå strygejernets håndtag – fig.10. Dampen
stopper, så snart dampknappen slippes igen.
• Apparatets elektriske pumpe sprøjter vand ind i kedlen, når der er gået ca. et minut og derefter med jævne
mellemrum under anvendelsen. Det giver en lyd, men det er helt normalt.
• Ved brug af stivelse. Stivelse må ikke komme i kontakt med strygesålen. Hvis der benyttes stivelse,
skal den sprøjtes på den side, som ikke stryges.
Indstil temperatur og dampstrøm
• Indstilling af strygejernets temperaturvælger:
- Begynd med de tøjtyper, der skal stryges ved lav temperatur (•) og slut af med det tøj, der tåler en højere
temperatur (••• eller Max).
- Ved strygning af stoffer, der udgør en blanding af forskellige fibre, indstilles strygetemperaturen efter den
fibertype, der kræver lavest temperatur.
- Ved strygning af uldstof, skal der blot trykkes på dampknappen med jævne mellemrum, uden at strygejernet
kommer i direkte berøring med tøjet. Man undgår således at gøre det skinnende.
• Indstilling af dampmængde:
- Ved strygning af tykt stof sættes dampmængden i vejret.
- Hvis du stryger ved lav temperatur, skal du indstille knappen til dampstyrke på positionen mini og
trykke på dampknappen med mellemrum.
• Hvis du sætter termostaten i positionen "min", opvarmes strygejernet ikke.
ENERGISPARE-FUNKTION:
Dampfunktionen har en ECO indstilling, der bruger mindre energi, og som samtidig producerer tilstrækkelig
damp til en effektiv strygning. Du bruger energispare-funktionen ved først at indstille strygejernets
termostat på den ønskede indstilling (se skema) og derefter sætte dampindstillingen på ECO - fig.17. Eco-
tilstand kan benyttes på stoftyper, som tåler en strygetemperatur på minimum ••. Ved meget tykt eller
meget krøllet stof anbefales det dog at benytte maks. dampstyrke for at sikre det optimale resultat.
Tørstrygning
- Undlad at trykke på dampknappen på strygejernets håndtag.
Se på etiketten, hvis du er i
tvivl om, hvilket stof dit tøj er
lavet af.
STOF
INDSTILLING AF
TEMPERATURVÆLGEREN
INDSTILLING AF DAMPKNAPPEN
Hør/linned
Uld, Silke
Syntetisk
(polyester, acetat, akryl, polyamid)
INDSTILLING AF
TEMPERATURKNAP SAMT DAMPKNAP AFHÆNGIGT AF DEN STOFTYPE, DER SKAL STRYGES :
Første gang apparatet
benyttes, kan det
godt afgive lidt
uskadelig røg og lugt.
Det har ingen
indvirkning på
anvendelsen og
forsvinder hurtigt.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page92
Side: 26
93
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
Lodret glatning af tøj
• Stil strygejernets temperaturknap samt dampknappen på betjenings-panelet på
maksimum positionen.
• Hæng tøjet op på en bøjle og træk let i det med hånden. Da den skabte damp er
meget varm, må tøj aldrig glattes på en person, men altid kun på en bøjle.
• Strygejernet skal holdes lodret og samtidig være bøjet lidt frem over, tryk på
dampknappen (oven på strygejernets håndtag) – fig.10 flere gange og bevæg
strygejernet op og ned – fig.9.
Genopfyldning af vandtanken
• Når den røde lampe for ”tom beholder” blinker, er dampfunktionen afbrudt. - fig.11.
1.Tag den aftagelige vandbeholder ud med håndtaget (det sidder foran på generatoren) og fyld den op uden at
overskride max. niveauet.
2. Sæt den godt ind i kabinettet igen, indtil der høres et klik.
3. Sæt stikket i stikkontakten. Tryk på “RESTART” knappen – fig.12 for at fortsætte strygningen. Når den grønne
lampe holder op med at blinke er dampen klar.
Turbo funktion (afhængig af model)
• Tryk 2 eller 3 gange på turbobetjeningen for at få ekstra damp et øjeblik:
- for at stryge mere kraftige stoffer,
- for at fjerne genstridige folder,
- for en effektiv lodret udglatning.
Brug turbofunktionen forsigtigt, da den exceptionelt stærke dampstrøm kan forårsage forbrændinger.
Autoclean Catalys sål (afhængig af model)
• Dit dampstrygejern har en selvrensende sål, der fungerer med katalyse.
• Den særlige belægning bevirker, at urenheder, der opstår ved normal brug, løbende fjernes.
• Vi anbefaler, at du altid stiller strygejernet på hælen eller på holderen for at bevare den selvrensende belægning.
Vedligeholdelse og rengøring
Rengør din dampgenerator
• Brug ikke rengørings- eller afkalkningsmidler til rengøring af strygesålen eller kedlen.
• Skyl aldrig strygejernet eller basen under vandhanen.
• Rengøring af sålen (afhængig af model): Dampstrygejernet har en selvrensende sål, der
fungerer med katalyse. Den specielle aktive belægning sikrer, at urenheder, der opstår ved
normal brug, løbende fjernes. Ved strygning ved for høje temperaturer i forhold til materialet
kan der dog forekomme aflejringer på sålen, som skal fjernes manuelt. I det tilfælde
anbefaler vi, at du aftørrer sålen med en blød, fugtig klud for ikke at beskadige belægningen.
• Gør strygesålen ren med jævne mellemrum ved hjælp af en fugtig grydesvamp, som ikke må være af metal.
• Gør apparatets plastikdele rene en gang imellem med en let fugtig blød klud.
Let afkalkning af generatoren - Fig.A
For at forlænge generatorens levetid og undgå udslip af kalk har generatoren en
indbygget kalkopsamler. Denne opsamler, der sidder i beholderen, opsamler
automatisk den kalk, der dannes inde i den.
Sådan virker det:
• En orange ”anti-kalk” kontrollampe blinker på instrumentpanelet for at angive, at
opsamleren skal skylles - fig.14
OBS! Det må man ikke gøre, før generatorens stik har været taget ud i mindst 2
timer og generatoren er kølet fuldstændig af. For at foretage denne skylning skal
generatoren være i nærheden af en håndvask, da der kan løbe vand ud af
beholderen, når man åbner den.
• Tag skjuleren af kalk-opsamleren, når generatoren er helt kold.
• Skru opsamleren helt af og tag den ud. Den indeholder det kalk, der har hobet sig op i beholderen.
• Opsamleren rengøres ganske enkelt ved at skylle den under rindende vand for at fjerne det kalk, den indeholder.
• Sæt opsamleren i igen ved at skrue den helt i, så den er vandtæt.
• Sæt skjuleren på igen.
• Foruden den regelmæssige vedligeholdelse anbefales det at udføre en komplet skylning af beholderen hvert halve år
eller efter hver 25 ganges brug. Sådan gør du:
• Kontroller, at generatoren er kold og har været afbrudt i mere end 2 timer
Gode råd: Når der
stryges stoffer, som ikke
er af hør eller bomuld,
skal strygejernet holdes
nogle centimeter væk fra
stoffet for ikke at
brænde det.
Ved førstegangsbrug eller i til-
fælde af at der ikke har været
brugt damp i flere minutter,
trykkes dampknappen ned flere
gange efter hinanden væk fra
strygetøjet. Derved fjernes koldt
vand fra dampkredsløbet.
Tips: Brug en fugtig klud på en
stadig håndvarm sål for at foretage
en let og mild rengøring af sålen.
Kom ikke afkalkningsmidler
(eddike, kemiske
afkalkningsmidler…) i for at skylle
kedlen: De kan beskadige den. Før
generatoren tømmes, er det
strengt nødvendigt at lade den
køle af i over 2 timer for at undgå
enhver risiko for forbrænding.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page93
Side: 27
94
• Anbring dampgeneratoren på kanten af vasken og strygejernet ved siden af på dets endestykke
• Fjern dækslet på opsamleren og skru kalkopsamleren af
• Hold dampgeneratoren skråtstillet og fyld dampbeholderen op med en kvart liter vand fra vandhanen ved hjælp af
en kande
• Ryst kassen et par gange og tøm den derpå fuldstændigt oven over vasken
• Sæt opsamleren på plads i dens rum og skru den helt fast for at sikre, at den er tæt
• Sæt dækslet til kalkopsamleren på plads igen.
Næste gang generatoren bruges, skal man trykke på ”reset” knappen, der sidder på betjeningspanelet for
at slukke den orange ”anti-kalk” kontrollampe - fig.13
Rens kedlen - Fig.B
• For at forlænge kedlens effektivitet og undgå, at der kommer kalkaflejringer ud, er
dampgeneratoren udstyret med en orange lampe for «tømning af kedel», der blinker
på kontrolpanelet efter ca. 10 brug af strygejernet.
• Hvis den orange lampe for «tømning af kedel» blinker, kan man fortsætte med at
stryge normalt, men man skal huske at skylle kedlen før næste gang dampgeneratoren
tages i brug.
• Sørg for at dampgeneratoren er kold og at ledningen ikke har været forbundet med
stikkontakten i de sidste to timer.
• Placer dampgeneratoren på kanten af håndvasken og stil strygejernet ved siden af på hælen.
• Fjern dækslet til kedlen ved at dreje det en kvart gang mod uret.
• Skru forsigtigt udtømningsproppen af kedlen med en mønt.
• Hold dampgeneratoren på højkant og hæld en 1/4 liter postevand i kedlen med en kande.
• Ryst blokken lidt og tøm derefter alt vandet ud i håndvasken. Det tilrådes at gennemføre dette en gang mere for at
opnå et godt skylleresultat.
• Udtømningsproppen skrues godt fast i blokken igen med mønten.
• Put dækslet til kedlen på plads igen.
• Næste gang dampgeneratoren tages i brug, tryk på “Reset” knappen for at slukke den orange lampe - fig.13.
Auto-off system
• For at der ikke skal opstå farlige situationer, er generatoren udstyret med et ”auto off” system, der
stiller generatoren på standby, hvis den ikke er blevet brugt i over 8 minutter eller hvis den er
blevet glemt.
• En rød kontrollampe blinker på betjeningspanelet for at angive, at apparatet er i standby - fig.16.
• For at aktivere generatoren igen:
- Tryk på knappen "Genstart" eller tryk på dampknappen.
- Vent til knappen ”dampen er klar” ikke blinker mere, før strygningen genoptages.
• Hvis man ikke bruger knappen til at sprøjte damp på i over 8 minutter, afbryder ”auto off”
systemet generatoren for at der ikke skal opstå farlige situationer.
Opbevaring af dampgeneratoren
• Stil strygejernet på dampgeneratorens sokkel.
• Sluk på tænd/sluk knappen og tag stikket ud af stikkontakten. Læg el-ledningen på plads .
• Sving bøjlen op omkring strygejernet, indtil den er spærret (man hører et «klik») – fig.2.
Strygejernet er nu blokeret i fuld sikkerhed på basen.
• Opbevar dampledningen på dens plads under skinnen. Den samles på midten som til en løkke, og
enden af denne løkke puttes ind i opbevaringsrummet under skinnen. Skub forsigtigt til den
kommer ud på den anden side af skinnen – fig.19.
• Før Ultracord systemet ned på hælen. - fig.8.
• Lad dampstationen køle lidt af hvis du opbevarer den i et skab eller på et trangt sted.
• Dampgeneratoren kan nu stilles på plads ved at transportere den med strygejernets håndtag.
Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!
Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal
bruges mere.
Brug endelig ikke afkalkningsmid-
ler til at skylle kedlen med: de vil
kunne ødelægge den. Før man
tømmer dampgeneratoren, er det
strengt nødvendigt at lade den
køle af i over 2 timer for at undgå
enhver risiko for forbrænding.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page94
Side: 28
95
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
Hvis der opstår andre problemer, kontakt da venligst et autoriseret serviceværksted for at få strygejernet kontrolleret.
Problemer med din dampgenerator ?
PROBLEMER MULIGE ÅRSAGER LØSNINGER
Lyset på dampgeneratoren
tænder ikke.
Termostatlampen på
strygejernet lyser ikke.
Dampgeneratoren er ikke tilsluttet. Kontroller, at apparatet er tilsluttet strømmen og
tryk på afbryderknappen tænd / sluk (der sidder på
siden af soklen).
Der løber vand ud af hullerne
i strygesålen.
Vandet har kondenseret sig i
slangerne, idet du benytter damp for
første gang eller ikke har brugt damp i
noget tid.
Tryk på dampknappen lidt væk fra strygebrættet,
indtil strygejernet sender damp ud. Vent med at aktivere
dampfunktionen til kontrollampen på strygejernet er
slukket.
Der stryges med damp, men
strygejernet er ikke varmt nok til det.
Mindsk dampmængden, når der stryges
ved lav temperatur (knappen på kontrolpanelet).
Termostaten er i stykker; strygejernet
er ikke varmt nok.
Kontakt et autoriseret serviceværksted.
Der kommer spor af vand på
strygebrættet.
Vand fra dampen ophober sig i
strygebrættets betræk, fordi det ikke er
egnet til en dampgenerator.
Undersøg om dit strygebræt er beregnet til en
dampgenerator og at dampen kan trænge igennem
betræk og strygeflade.
Der kommer hvide aflejringer
på strygesålen.
Kedlen har ophobet kalk, fordi den ikke
bliver skyllet med jævne mellemrum.
Skyl opsamleren / Skyl kedlen
(se afsnittet ”afkalkning af generatoren”).
Der løber en brunlig væske
ud af strygesålens huller,
som pletter tøjet.
Der er benyttet kemiske
afkalkningsmidler eller tilsætningsstoffer
i strygevandet.
Kom aldrig tilsætningsstoffer i kedlen eller i
vandbeholderen (se afsnittet om den type vand, der
skal benyttes). Kontakt et autoriseret serviceværksted.
Strygesålen er snavset eller
brun og kan plette
strygetøjet.
Der stryges ved for høj temperatur. Læs de gode råd om indstilling af temperaturen.
Tøjet er ikke blevet renset grundigt nok,
eller du har strøget et stof, som ikke har
været vasket.
Sørg for at vasketøjet skylles godt for at fjerne eventuelle
rester af sæbe eller kemiske produkter på nyt tøj.
Der er benyttet stivelse. Sørg for altid at komme stivelse på den side af stoffet,
som ikke stryges.
Strygejernet producerer kun
lidt eller ingen damp.
Beholderen er tom (“tom” lampen er
tændt).
Fyld vandbeholderen. Kontroller at vandbeholderen er
sat korrekt i.
Dampmængden er indstillet på
minimum.
Dampmængden skal øges (med knappen på
kontrolpanelet).
Vandbeholderen er fyldt op
og der er ingen damp.
Vandbeholderen er ikke sat helt ind. Kontroller at vandbeholderen er sat korrekt i.
Den røde lampe
«Vandbeholderen er tom» lyser.
Beholderen er tom. Fyld vandbeholderen.
Der kommer damp ud
omkring kalkopsamleren.
Der kommer damp ud af
udtømningsproppen.
kalkopsamleren er ikke skruet godt fast.
Proppen er ikke skruet rigtigt på.
Skru kalkopsamleren godt fast.
Skru proppen rigtigt på.
kalkopsamlerens pakning er beskadiget.
Proppens pakning er beskadiget.
Kontakt et autoriseret serviceværksted.
Apparatet er fejlbehæftet. Brug ikke generatoren mere og kontakt et autoriseret
serviceværksted.
Der kommer damp ud under
apparatet.
Strygesålen er ridset eller
beskadiget.
Apparatet er defekt.
Strygejernet har været anbragt på
strygesålen på en metalholder.
Sålen er blevet renset med en
skuresvamp eller en svamp i metal.
Brug ikke damp generatoren og kontakt et autoriseret
serviceværksted.
Stil altid strygejernet på hælen.
Se afsnittet ”Rengøring af sål”.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page95

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Tefal Pro Express Turbo GV8461.

Stil et spørgsmål om Tefal Pro Express Turbo GV8461

Har du et spørgsmål om Tefal Pro Express Turbo GV8461 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Tefal Pro Express Turbo GV8461. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Tefal Pro Express Turbo GV8461 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.