Stiga Combi 48 SQ H manual

Få vist brugermanualen for Stiga Combi 48 SQ H below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Stiga
  • Product: Plæneklipper
  • Model/navn: Combi 48 SQ H
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 51
DA - 1
DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE
MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug.
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. GENERELLE OPLYSNINGER....................................... 1
2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...................................... 1
3. KEND DIN MASKINE..................................................... 3
4. MONTERING................................................................. 4
5. BETJENINGSORGANER.............................................. 4
6. BRUG AF MASKINEN................................................... 4
7. VEDLIGEHOLDELSE.................................................... 5
8. OPMAGASINERING...................................................... 6
9. FLYTNING OG TRANSPORT....................................... 7
12. TILBEHØR..................................................................... 8
1. GENERELLE OPLYSNINGER
1.1 SÅDAN LÆSES BRUGSANVISNINGEN
Visse afsnit i manualen indeholder oplysninger af særlig
vigtighed med hensyn til sikkerhed eller funktion. Disse
oplysningerne angives efter disse kriterier:
BEMÆRK ELLER VIGTIGT indeholder detaljer eller
yderligere uddybning af forudgående angivelser for at undgå
beskadigelse af maskine eller kvæstelse af personer.
Symbolet fremhæver en fare. Manglende overholdelse
af advarslerne kan medføre risiko for personskade og/eller
skader på tredjepart eller på materiel.
Afsnittene som er fremhævede med en grå
ramme, angiver valgfri funktioner, som ikke
er tilgængelige på alle de dokumenterede
modeller i denne vejledning. Kontrollér om den
pågældende funktion findes på din egen model.
Samtlige retningsangivelser "for", "bag", "højre" og "venstre"
skal forstås i forhold til brugerens kørselsposition.
1.2 HENVISNINGER
1.2.1 Figurer
Figurerne i denne vejledning er nummererede 1, 2, 3 osv.
Komponenterne i figurerne er mærket med bogstaverne A,
B, C osv.
En henvisning til komponent C i figur 2 vil blive angivet med
teksten: "Se fig. 2.C" eller blot "(fig. 2.C)".
Figurerne er udelukkende beregnet til illustrationsformål. De
faktiske komponenter kan være anderledes end hvad der er
angivet på tegningerne.
1.2.2 Overskrifter
Brugsanvisningen er opdelt i kapitler og afsnit. Overskriften
til afsnittet "2.1 Træning" er en undertitel til "2.
Sikkerhedsforskrifter". Henvisninger til overskrifter eller af-
snit er angivet med forkortelserne kap. eller afsnit og deres
tilhørende nummer. Eksempel: “kap. 2” eller “afsn. 2.1”
2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
2.1 TRÆNING
Bliv fortrolig med maskinens betjening og dermed
selve brugen af maskinen. Lær at standse motoren
hurtigt. Manglende overholdelse af sikkerheds- og
brugsanvisningerne kan medføre brand og/eller alvorlig
personskade.
• Lad aldrig børn eller personer, som ikke har læst brugsan-
visningen, bruge maskinen. Der kan lokalt være fastsat
en minimumsaldersgrænse for brug af maskinen.
• Brugeren må ikke anvende maskinen, hvis han/hun føler
sig træt eller utilpas, eller hvis vedkommende har indta-
get lægemidler, euforiserende stoffer, alkohol eller andre
stoffer, som kan påvirke hans eller hendes reflekser eller
opmærksomhed.
• Transportér ikke børn eller andre passagerer.
• Vær opmærksom på, at operatøren eller brugeren er
ansvarlig for ulykker, som påføres andre personer eller
deres ejendom. Det er brugerens ansvar at vurdere de
potentielle risici i terrænet, hvor maskinen skal anvendes,
samt at tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til
egen og andres sikkerhed. Dette gælder især på skrånin-
ger og i kuperet, glat eller ustabilt terræn.
• Hvis maskinen videresælges eller udlånes, skal man
sørge for, at den nye bruger gøres bekendt med anvisnin-
gerne i denne instruktionsbog.
2.2 KLARGØRING
Personlige værnemidler (PV)
• Vær iført egnet beklædning, kraftige arbejdssko med
skridsikker sål og lange bukser. Arbejd aldrig med bare
fødder eller sandaler. Vær iført høreværn.
• Brugen af høreværn kan nedsætte evnen til at høre
eventuelle advarsler (råb eller alarmer). Udvis størst
mulig opmærksomhed på, hvad der sker i nærheden af
arbejdsområdet.
• Anvend arbejdshandsker i alle de situationer, der indebæ-
rer risiko for hænderne.
• Bær ikke halstørklæder, skjorter, halskæder, armbånd,
løstsiddende tøj eller tøj med snører eller slips og under
ingen omstændigheder hængende eller brede tilbehør,
som kan sætte sig fast i maskinen eller i genstande eller
materialer, der forefindes på arbejdspladsen.
• Langt hår skal holdes forsvarligt samlet.
Arbejdsområde / maskine
• Kontrollér hele arbejdsområdet grundigt, og fjern alt det,
som kan slynges ud af maskinen eller kan beskadige klip-
peanordningen/de roterende dele (sten, grene, ståltråd,
knogler osv.).
Forbrændingsmotor: brændstof
FARE! Brændstoffet er yderst brandfarligt.
• Opbevar brændstoffet i egnede beholdere, der er god-
kendt for brændstoffer, på et sikkert sted, der er væk fra
varmekilder eller åbne flammer.
• Sørg for at der ikke er rester af græs eller blade eller store
mængder fedt i beholderne.
• Beholderne må ikke være tilgængelige for børn.
• Det er forbudt at ryge under opfyldning eller efterfyldning
af brændstof og i det hele taget når brændstoffet hånd-
teres.
• Fyld brændstof på vha. en tragt og kun uden for.
• Undgå at indånde brændstofdampe.
• Påfyld aldrig brændstoffet, og fjern aldrig brændstoftan-
kens dæksel, når motoren er i gang eller stadig er varm.
• Åbn brændstoftankens dæksel langsomt for gradvist at
aflaste det interne tryk.
• Tilnærm aldrig en åben flamme til beholderen for at kontrol-
lere indholdet.
Side: 52
DA - 2
• Start ikke motoren, hvis der er spildt brændstof, men flyt
i stedet maskinen væk fra det forurenede område for at
undgå brand. Vent til brændstoffet er fordampet og brænd-
stofdampen er forsvundet.
• Rens straks ethvert spor af brændstof, der måtte være
spildt over maskinen eller på jorden.
• Sørg altid for at stramme dækslet godt, både på tank og
brændstofdunk.
• Start aldrig maskinen på det sted, hvor påfyldningen er
foregået. start af motoren skal ske i en afstand på mindst
3 meter fra det sted, hvor der er foretaget påfyldning af
brændstoffet.
• Undgå at der spildes brændstof på tøjet; såfremt det sker,
skal man skifte tøj, før motoren tændes.
2.3 UNDER BRUG
Arbejdsområde
• Lad ikke motoren køre i lukkede rum hvor der er risiko for
farlig ophobning af kulilte. Maskinen skal startes i det fri
eller på steder med tilstrækkelig udluftning. Husk altid på, at
motorens udstødningsgasser er giftige.
• Under start af maskinen må man ikke rette lydpotten og her-
med udstødningsgassen mod brandfarlige materialer.
• Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, i
nærheden af brandfarlige væsker, gas eller støv. Elektrisk
værktøj producerer gnister, som kan antænde støv eller
dampe.
• Arbejd udelukkende i dagslys eller med en god kunstig be-
lysning. Sigtforholdene skal være gode.
• Personer, børn og dyr skal holdes væk fra arbejdsområdet.
Børn skal overvåges af en anden voksen.
• Undgå at arbejde i vådt græs, når det regner og der er risiko
for tordenvejr, især hvis der er risiko for lyn.
• Vær særligt opmærksom på ujævnt terræn (buler, forhøj-
ninger), skråninger og skjulte farer og vær opmærksom på
eventuelle forhindringer, som kan begrænse udsynet.
• Vær meget forsigtig i nærheden af grøfter, afgrunde eller
volde. Maskinen kan krænge over, hvis et hjul passerer en
kant eller hvis kanten giver efter.
• Klip græsset på tværs af skråningen og aldrig i retningen op/
ned af skråningen og udvis speciel opmærksomhed under
retningsændringer, således at du ikke mister fodfæstet og
at hjulene ikke støder på forhindringer (sten, grene, rødder
m.m.), som kan medføre udskridning eller tab af kontrol over
maskinen.
• Vær opmærksom på trafikken, hvis maskinen anvendes i
nærheden af veje.
• For at undgå brandrisiko må maskinen ikke efterlades i
umiddelbar nærhed af tørre blade eller græs eller andet
brandbart materiale, mens motoren er varm.
Betjening
• Udvis stor forsigtighed i bakgear og under bagudkørsel.
Både før og under bagudkørsel bør du se bagud for at
sikre, at du ikke støder på forhindringer.
• Du bør altid gå med maskinen, ikke løbe.
• Undgå at lade dig trække af plæneklipperen.
• Hold altid hænder og fødder væk fra skæreanordningen,
både under opstart og under drift af maskinen.
• Advarsel: skæreanordningen fortsætter med at dreje nog-
le sekunder efter at den er frakoblet eller efter slukning
af motoren.
• Hold dig altid på afstand fra udkasteråbningen.
• Rør ikke ved dele af motoren som under driften bliver var-
me. Risiko for forbrænding.
Sluk straks motoren i tilfælde af brud eller ulykker
under arbejdet, og flyt maskinen væk fra stedet for at
undgå yderligere skader eller kvæstelser.Yd straks
den nødvendige førstehjælp, hvis ulykken har medført
kvæstelser. Kontakt sygehus o.l. vedrørende den nød-
vendige behandling. Fjern omhyggeligt alle genstande,
som i tilfælde af uagtsomhed kan medføre skader eller
kvæstelser på personer og dyr.
Begrænsninger ved brug
• Anvend aldrig maskinen med beskadigede, manglende
eller forkert placerede beskyttelsesanordninger (opsam-
lingspose, beskyttelsen for sideudkast, beskyttelsen for
bagudkast).
• Anvend ikke maskinen, hvis tilbehør eller værktøjer ikke er
monteret på de tilsigtede steder.
• Det er ikke tilladt at frakoble, fjerne eller manipulere sikker-
hedsanordningerne/mikroafbryderne.
• Indvirk aldrig på motorindstillingen og lad den aldrig køre
ved for højt omdrejningstal. Hvis man lader motoren kører
ved for høje omdrejningstal stiger risikoen for personska-
der.
• Udsæt ikke maskinen for overdrevne belastninger, og brug
ikke en lille maskine for at udføre et hårdt arbejde; brugen
af en hensigtsmæssig maskine mindsker risiciene og for-
bedrer arbejdets kvalitet.
2.4 VEDLIGEHOLDELSE, OPMAGASINERING OG
TRANSPORT
En korrekt vedligeholdelse og opmagasinering bidrager til
at opretholde maskinsikkerheden og maskinens ydeevne.
Vedligeholdelse
• Brug aldrig maskinen med slidte eller ødelagte dele.
Defekte eller ødelagte dele bør altid udskiftes og ikke
repareres.
• For at reducere brandrisikoen skal det med jævne mel-
lemrum kontrolleres, at der ikke er olie og/eller brænd-
stoflækager.
• Vær forsigtig i forbindelse med justering af maskinen for
at undgå at klemme fingrene mellem skæreanordningen i
bevægelse og maskinens faste dele.
Det oplyste støj- og vibrationsniveau i denne betje-
ningsvejledning svarer til maskinens maksimale drift-
sværdier. Brug af en ikke-afbalanceret skæreanordning,
for høj kørehastighed eller manglende vedligeholdelse
kan have en markant indflydelse på støj- og vibrations-
niveauet. Det er derfor nødvendigt at forebygge mulige
skader som følge af høj støj og vibrationer. Vedligehold
maskinen, bær høreværn og hold pauser under arbejdet.
Opmagasinering
• Anbring ikke en maskine med brændstof i tanken i et rum,
hvor brændstofdampen kan nå en flamme, en gnist eller
en varmekilde.
• For at mindske risikoen for brand må kasser med opskå-
ret materiale ikke efterlades i et lukket rum.
2.5 MILJØBESKYTTELSE
Miljøbeskyttelsen er et relevant aspekt, som bør have høj
prioritet under anvendelse af maskinen - dette vil gavne
både vores fællesskab med andre mennesker og det miljø,
vi lever i.
• Undgå at være til gene for nabolaget. Brug kun maskinen
til fornuftige tider (ikke tidligt om morgenen eller sent om
aftenen/natten, når der kan være til gene for de nærme-
ste omgivelser).
• Overhold nøje de lokale bestemmelser hvad angår
bortskaffelse af emballage, slidte dele og andre kom-
ponenter, som kan påvirke miljøet. disse typer affald
må ikke bortskaffes sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald, men skal indleveres særskilt til egnede
Side: 53
DA - 3
genbrugsstationer, som vil sørge for genanvendelse af
materialerne.
• Overhold nøje de lokale bestemmelser vedrørende bort-
skaffelse af restmaterialet efter brug.
• Efter endt levetid må maskinen ikke efterlades i naturen.
Henvend dig til din lokale genbrugsstation for bortskaffel-
se i henhold til de gældende lokale bestemmelser.
3. KEND DIN MASKINE
3.1 BESKRIVELSE AF MASKINEN OG DENS TIL-
SIGTEDE ANVENDELSE
Denne maskine er en plæneklipper betjent af gående
personer.
Maskinen består hovedsageligt af en motor, som driver en
skæreanordning beskyttet af en skærm. Maskinen er udsty-
ret med hjul og et styrehåndtag.
Brugeren kan styre maskinen og anvende hovedbetjeninger-
ne ved hele tiden at opholde sig bag styrehåndtaget og der-
med i sikkerhedsafstand fra den roterende skæreanordning.
Hvis brugeren går væk fra maskinen, vil motoren og skære-
anordningen standse indenfor et par sekunder.
Tilsigtet brug
Denne maskine er designet og fremstillet til at klippe (og op-
samle) græs i haver og græsarealer med en strækning iht.
skærekapaciteten, og som skubbes af en operatør.
Generelt kan denne maskine:
1. Slå græsset og samle det op i opsamlingsposen.
2. Slå græsset og kaste det bagud (om forudset).
3. Slå græsset og kaste det ud til siden (om forudset).
4. Slå og snitte græsset, og lægge det på terrænet ("mul-
ticlip" - om forudset).
Ved anvendelse af det særlige tilbehør, som fabrikanten le-
verer sammen med maskinen, eller som kan købes separat,
er det muligt at udføre dette arbejde på forskellige måder
som beskrevet i maskinens brugsanvisning eller brugsan-
visningen for det enkelte tilbehør.
3.1.1 Utilsigtet brug
Enhver anden brug end de beskrevne kan være farlig og
risikere at medføre kvæstelser og/eller materielle skader.
Uegnet brug er for eksempel følgende (men ikke udeluk-
kende):
• transport på maskinen af andre personer, børn eller
dyr, da de risikerer at falde af og pådrage sig alvorlige
kvæstelser eller at forhindre sikker kørsel;
• at lade sig transportere af maskinen;
• anvendelse af maskinen til at trække eller skubbe laster;
• aktivering af skæreanordningen på områder uden græs;
• anvendelse af maskinen til at opsamle blade eller rester;
• anvendelse af maskinen til at udtynde hække eller til at
klippe planter, der ikke er græsagtige;
• når maskinen anvendes af flere brugere.
VIGTIGT Uegnet brug af maskinen medfører, at
garantien bortfalder. Endvidere ophører producentens
ansvar, hvilket betyder, at brugeren selv er ansvarlig for
eventuelle udgifter som følge af skader eller kvæstelser
på sig selv eller andre personer.
3.1.2 Brugere
Denne maskine er tilsigtet almindelige brugere, dvs. ikke
professionelle operatører.
Maskinen er beregnet til "hobbybrug".
VIGTIGT Maskinen skal
anvendes af en enkelt bruger.
3.2 SIKKERHEDSMÆRKNING
Maskinen er mærket med forskellige symboler (Fig.2.0).
Symbolerne skal huske brugeren på de handlinger, som
skal udføres for at benytte maskinen på sikker vis. Symbo-
lernes betydning:
Advarsel. Læs anvisningerne, inden ma-
skinen anvendes.
Advarsel! Sørg for at holde hænder og
fødder uden for huset, hvor skæreanord-
ningen er anbragt. Frakobl tændrørshæt-
ten og læs anvisningerne før der afvikles
nogen form for vedligeholdelse eller
reparation.
Fare! Risiko for udslyngning af gen-
stande. Hold andre personer væk arbejds-
området under brug af maskinen.
Fare! Risiko for skæring. Klippeanord-
ning i bevægelse. Sørg for at holde hæn-
der og fødder uden for huset, hvor skære-
anordningen er anbragt.
VIGTIGT Hvis mærkaterne er blevet ødelagt eller er
ulæselige, bør de udskiftes. Ret henvendelse til dit auto-
riserede servicecenter for at få udleveret nye mærkater.
3.3 TYPESKILT
Typeskiltet indeholder de følgende data (Fig.1.0).
1. Lydeffektniveau.
2. CE-overensstemmelsesmærkning.
3. Konstruktionsår.
4. Type af maskine.
5. Serienummer.
6. Fabrikantens navn og adresse.
7. Varenummer.
8. Motorens nominelle effekt og maksimale hastighed.
9. Vægt i kg.
Skriv maskinens identifikationsoplysninger i felterne på etiket-
ten på indersiden af forsiden.
VIGTIGT Anvend identifikationsdata på typeskiltet
hver gang der rettes henvendelse til det autoriserede
servicecenter.
VIGTIGT Eksemplet på overensstemmelseserklærin-
gen findes på de sidste sider i denne manual.
3.4 HOVEDKOMPONENTER (Fig. 1)
A. Chassis.
B. Motor.
C. Klippeanordning.
D. Beskyttelse for bagudkast.
E. Beskyttelse for sideudkast (om forudset).
F. Sideudkastskærm (om forudset).
G. Opsamlingspose.
H. Styrehåndtag.
I. Motorbremsehåndtag/klippeanordning.
J. Håndtag til indkobling af træk.
Overhold nøje de instruktioner og sikkerhedsfor-
skrifter, der er beskrevet i kap. 2.
Side: 54
DA - 4
4. MONTERING
Visse af maskinens komponenter leveres ikke monterede.
Disse komponenter skal monteres efter fjernelse af embal-
lagen ved at følge nedenstående anvisninger.
Udpakning og monteringen skal ske på et plant og
solidt underlag, hvor der er tilstrækkelig plads til at
flytte maskinen og emballagen. Tag ikke maskinen i brug
før instruktionerne i afsnittet "MONTERING" er fuldført.
4.1 UDPAKNING (Fig. 3.0)
1. Tag alle umonterede enkeltdele ud af kassen.
2. Tag maskinen ud og bortskaf kasse og emballage i
overensstemmelse med de lokale bestemmelser.
4.2 MONTERING AF STYREHÅNDTAG (Fig. 4.A/B/C)
4.3 MONTERING AF POSEN (Fig. 5, 6, 7)
4.4 TILSLUTNING AF BATTERI
• Modeller med elektrisk startknap:
Se motorens brugsanvisning.
5. BETJENINGSORGANER
5.1 HÅNDTAG TIL MANUEL START (Fig. 8.A)
5.2 ELEKTRISK STARTKNAP (Fig. 8.B)
5.3 MOTORBREMSEHÅNDTAG/KLIPPEANORDNING
(Fig. 9.A)
5.4 HÅNDTAG TIL INDKOBLING AF TRÆK (Fig.
9.B)
VIGTIGT Motoren skal altid startes med frakoblet træk.
VIGTIGT Undgå at trække maskinen baglæns med
indkoblet træk.
5.5 JUSTERING AF KLIPPEHØJDE
Indstil klippehøjden mens skæreanordningen står
helt stille.
• Justering (se Fig. 10.A)
6. BRUG AF MASKINEN
VIGTIGT For instruktioner vedrørende motoren og
batteriet (om forudset), henvises der til de pågældende
brugsanvisninger.
6.1 KLARGØRING
Stil maskinen i vandret stilling og solidt støttet på jorden.
6.1.1 Påfyldning af olie og benzin
VIGTIGT Maskinen leveres uden motorolie og brænd-
stof.
Før maskinen anvendes første gang efter købet, skal der
påfyldes brændstof og olie i henhold til anvisningerne i in-
struktionsbogen til motoren og i afsnit 7.2.1/7.2.2.
Før brugen (hver gang)
Kontroller at der er brændstof i tanken og at olieniveauet
er korrekt ved at følge anvisningerne i instruktionsbogen til
motoren og i afsnit 7.2.1/7.2.2.
6.1.2 Klargøring af maskinen til arbejde
BEMÆRK Denne maskine gør det muligt at klippe græs-
plænen på forskellige måder.
a. Klargøring til klipning og opsamling af
græsset i opsamlingsposen:
1. I modellerne med sideudkast: Sørg for, at beskyt-
telsen (Fig. 11.A) er sænket og låst med sikker-
hedshåndtaget (Fig. 11.B).
2. Indsæt opsamlingsposen (Fig. 11.C).
b. Klargøring til klipning og bagudkast af
græsset på jorden:
1. Løft beskyttelsen for bagudkast (Fig. 12.A) og mon-
tér stiften (Fig. 12.B).
2. På modeller med mulighed for sideudkast: Sørg for, at
beskyttelsen (Fig. 12.C) er sænket og låst med sikker-
hedshåndtaget (Fig. 12.D).
Sådan fjernes stiften: Se Fig. 12.A/B.
c. Klargøring til klipning og bioklip af græsset
("multiclip"-funktion):
Løft beskyttelsen for bagudkast (Fig. 13.A) og sæt skærm-
dækslet (Fig. 13.B) i udkaståbningen. På modeller med
mulighed for sideudkast: Sørg for, at beskyttelsen for si-
deudkast (Fig. 13.C/D) er sænket og låst med sikkerheds-
håndtaget (Fig. 13.D).
Sådan fjernes skærmdækslet: Se Fig. 13.E.
d. Klargøring til klipning og sideudkast af
græsset på jorden:
1. Løft beskyttelsen for bagudkast (Fig. 14.A) og sæt
skærmdækslet (Fig. 14.B) i udkaståbningen.
2. Skub sikkerhedshåndtaget (Fig. 14.C) en smule og
løft beskyttelsen for sideudkast (Fig. 14.D).
3. Indsæt sideudkastskærmen (Fig. 14.E).
4. Luk beskyttelsen for sideudkast (Fig. 14.D) igen, så
sideudkastskærmen (Fig. 14.E) er låst.
Sådan fjernes sideudkastskærmen:
5. Skub sikkerhedshåndtaget (Fig. 14.C) en smule og
løft beskyttelsen for sideudkast (Fig. 14.D).
6. Frakobl sideudkastskærmen (Fig. 14.E).
6.1.3 Justering af styrehåndtagets hældning
(Fig. 15/16)
Indstil klippehøjden mens skæreanordningen står
helt stille.
6.2 SIKKERHEDSKONTROLLER
Udfør altid sikkerhedskontrollerne før maskinen
tages i brug.
Side: 55
DA - 5
6.2.1 Sikkerhedskontrol inden hver anvendelse
• Kontrollér intakthed og korrekt montering
af alle maskinens komponenter;
• sørg for korrekt tilspænding af alle fastgørelsesdelene;
• hold alle maskinens overflader rene og tørre.
6.2.2 Funktionsafprøvning af maskinen
Handling Resultat
1. Start maskinen (afsnit.
6.3).
2. Slip motorbremse-
håndtaget/klippeanord-
ningen.
1. Skæreanordningen
skal bevæge sig.
2. Håndtagene skal
vende automatisk
og hurtigt tilbage til
tomgangspositionen,
motoren skal slukke og
skæreanordningen skal
standse inden for nogle
sekunder.
1. Start maskinen (afsnit.
6.3).
2. Aktivér trækhåndtaget.
3. Slip trækhåndtaget.
2. Hjulene kører maski-
nen fremad.
3. Hjulene standser, og
maskinen kører ikke
længere fremad.
Prøvekørsel Ingen usædvanlige vibra-
tioner.
Ingen usædvanlige lyde.
Hvis en af kontrollerne ikke fører til resultatet an-
givet i tabellerne, må maskinen ikke anvendes! Ret hen-
vendelse til et servicecenter for de relevante kontroller
og en eventuel reparation.
6.3 START
BEMÆRK Start maskinen på et plant underlag uden for-
hindringer eller højt græs.
6.3.1 Modeller med håndtag til manuel start
(Fig. 17.A/B)
BEMÆRK Motorbremsehåndtaget/klippeanord-
ningen skal holdes trukket for at forhindre, at motoren
stopper.
6.3.2 Modeller med elektrisk startknap
(Fig. 18.A/B/C/D)
BEMÆRK Motorbremsehåndtaget/klippeanord-
ningen skal holdes trukket for at forhindre, at motoren
stopper.
6.4 KØRSEL
VIGTIGT Overhold altid sikkerhedsafstanden i forhold til
skæreanordningen, som svarer til kørehåndtagets længde.
6.4.1 Plæneklipning
1. Start kørsel og klipning af græsset.
2. Tilpas hastigheden og klippehøjden (afs. 5.5) efter
plænens tilstand (græssets højde, tæthed og fugtig-
hed).
3. Det anbefales altid at klippe i den samme højde og i de
to retninger (Fig. 20).
I tilfælde af "multiclip" eller bagudkast af græsset:
• Fjern aldrig mere end en tredjedel af græssets samle-
de højde under en passage (Fig.19).
• Hold altid chassiset rent (afsnit 7.4.2).
•
I tilfælde af sideudkast: Undgå at kaste klippet græs
ud på den del af græsplænen, der mangler at blive
klippet.
6.4.2 Tømning af opsamlingsposen
I tilfælde af opsamlingspose med
signaleringsanordning for indholdet:
Hævet = tom. Sænket = fuld*.
*Opsamlingsposen er fuld og skal tømmes.
Sådan fjernes og tømmes opsamlingsposen:
1. Vent på, at klippeanordningen standser (Fig. 21.A);
2. fjern opsamlingsposen (Fig. 21.B/C/D).
6.5 STANDSNING (Fig. 22.A)
Når maskinen standses, stopper skæreanordningen
først efter nogle sekunder.
Rør ikke motoren efter slukningen. Risiko for for-
brænding.
VIGTIGT Stop altid maskinen:
• Under flytning fra det ene arbejdsområde til det andet.
• Ved kørsel hen over ikke-græsbeklædte overflader.
• I nærheden af en forhindring.
• Inden indstilling af klippehøjden.
• Hver gang opsamlingsposen fjernes eller genmonteres.
• Hver gang sideudkastskærmen fjernes eller genmonteres
(om forudset).
6.6 EFTER BRUG (Fig. 23.A/B/C/D)
1. Rengør (afsnit 7.4).
2. Om nødvendigt udskiftes beskadigede dele og eventu-
elle løse skruer og møtrikker strammes.
VIGTIGT Hver gang maskinen efterlades ubrugt eller
uovervåget:
• Tag tændrørshætten af (i modeller med håndtag til manu-
el start) (Fig. 23.B/C).
• Tryk på fligen og fjern tilslutningsnøglen (i modeller med
elektrisk startknap) (Fig. 23.D).
7. VEDLIGEHOLDELSE
7.1 GENERELLE OPLYSNINGER
Sikkerhedsforskrifterne, som skal følges, er beskre-
vet i kap. 2. Disse forskrifter skal følges nøje for at undgå
alvorlige risici eller farer.:
Før der udføres nogen form for kontrol, rengøring el-
ler vedligeholdelses-/indstillingsindgreb på maskinen:
• Stands maskinen.
• Kontrollér, at alle bevægelige komponenter er stop-
pet.
• Vent til motoren er afkølet.
Side: 56
DA - 6
• Tag tændrørshætten af (Fig. 23.B).
• Fjern nøglen (Fig. 23.D) eller batteriet (i modeller
med elektrisk startknap).
• Læs den tilhørende vejledning.
• Tag passende beklædning på, arbejdshandsker og
beskyttelsesbriller.
7.2 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
• Hyppighed og type handlinger er opsummeret i "Tabel
over vedligeholdelse" (kap. 10).
VIGTIGT Alle handlinger til vedligeholdelse og regule-
ring, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, skal ud-
føres af forhandleren eller af et specialiseret servicecenter.
7.2.1 Påfyldning af brændstof
Stil maskinen i vandret stilling og solidt støttet på jorden.
Påfyldning af brændstof skal ske med standset maski-
ne og med tændrørshætten fjernet.
Påfyld brændstof i henhold til de procedurer og forholdsreg-
ler, der er angivet i motorens brugsanvisning.
Maskiner med mulighed for lodret opmagasinering
(kap. 8.1) har en tank med brændstofmåler. Fyld ikke
tanken over bunden af niveaumåleren (Fig. 24.A).
VIGTIGT Hvis der er spildt benzin, tør det da omhygge-
ligt af. Garantien dækker ikke skader på plastdele som følge
af benzin.
BEMÆRK Brændstoffet nedbrydes og må ikke blive i
tanken i længere tid end 30 dage.
7.2.2 Kontrol/efterfyldning af motorolie
Fortsæt til kontol/efterfyldning af motorolie i henhold til de
procedurer og forholdsregler, der er angivet i motorens
brugsanvisning.
For en korrekt drift af maskinen skal motorolien udskiftes
regelmæssigt i henhold til instruktionerne i motorens in-
struktionsmanual.
Kontrollér, at olieniveauet er genoprettet, inden maskinen
bruges igen.
7.3 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE
7.3.1 Skæreanordning
Samtlige handlinger, der involverer skæreanordnin-
gen (afmontering, slibning, afbalancering, reparation,
genmontering og/eller udskiftning), skal udføres på et
specialiseret servicecenter.
Få altid udskiftet beskadigede, skæve eller slidte
skæreanordninger sammen med deres skruer for at op-
retholde afbalanceringen.
VIGTIGT Anvend altid originale skæreanordninger med den
kode som er anført i tabellen “Tekniske data”.
7.4 RENGØRING
Hver gang maskinen har været brugt, skal den rengøres iht.
følgende vejledning.
7.4.1 Rengøring af maskine
• Kontrollér altid, at der ikke er rester i luftindtagene.
• Brug ikke kraftige rengøringsmidler til at rengøre chas-
siset.
• For at mindske brandfaren skal motoren holdes fri for
græsrester, blade eller overskydende smørefedt.
• Vask maskinen med vand efter hver klipning.
7.4.2 Rengøring af rotorhuset
• Fjern græsrester og mudder, der måtte have samlet sig inde
i chassiset.
Modeller uden vasketilkobling
• For at få adgang til den nederste del, skal maskinen vippes
fra den side, der er angivet i motorens instruktionsbog, ved
at følge de pågældende instruktioner, og sikre maskinens
stabilitet, inden arbejdet udføres.
I tilfælde af sideudkast: Udkastskærmen skal fjernes
(hvis monteret - afs. 6.1.2d.).
Indvendig vask af hele klippeanordningen udføres på følgende
måde (Fig. 25.A/B/C):
1. stil dig altid bag plæneklipperens styrehåndtag;
2. start motoren.
Hvis lakken på chassisets indvendige side går løs, skal du
straks genoprette lakeringen med en rustbeskyttende maling.
7.4.3 Rengøring af posen (Fig. 26.A/B)
Rengør posen og lad den tørre.
7.5 BATTERI
Batteriet leveres i modellerne med elektrisk startknap.
For instruktioner vedrørende autonomi, genopladning,
opbevaring og vedligeholdelse af batteriet skal du
følge instruktionerne i motorens brugsanvisning.
8. OPMAGASINERING
Når maskinen skal opmagasineres:
1. start motoren i det fri og lad den køre i tomgang, indtil den
standser, så al den resterende brændstof i karburatoren
bruges op;
2. rengør maskinen grundigt (afs. 7.4);
3. kontrollér maskinens intakthed;
4. opmagasiner maskinen:
• et tørt sted;
• beskyttet mod vind og vejr;
• utilgængeligt for børn;
• sørg for at have fjernet nøgler og værktøj anvendt til
vedligeholdelse.
8.1 LODRET OPMAGASINERING
I tilfælde af behov kan nogle modeller (se tabellen "Tek-
niske data") opmagasineres lodret (Fig. 27).
Opmagasiner ikke maskinen i lodret position med tan-
ken fyldt over bunden af brændstofniveaumåleren
(Fig.24.A).
Gør følgende:
1. Tag tændrørshætten af (Fig. 23.B) eller fjern nøglen (Fig.
23.D) eller batteriet (i modeller med elektrisk startknap).
2. Stil klippehøjden i den anden laveste position (se kap.
5.5).
3. Sæt forsigtigt styrehåndtaget i lukket position og stram
grebene (Fig. 27).
4. Stil maskinen i lodret position, og sæt forsigtigt styre-
håndtaget i lukket position og stram grebene (Fig. 27).
Opbevar maskinen, så den ikke kan medføre fare i tilfæl-
de af utilsigtet kontakt med personer, børn eller dyr.
Forsøg ikke at arrangere lodret opmagasinering af
maskiner, der ikke er designet til dette formål.
Side: 57
DA - 7
9. FLYTNING OG TRANSPORT
Hver gang maskinen skal sættes i bevægelse, løftes, trans-
porteres eller skråstilles, skal man:
• Standse maskinen (afs. 6.5), indtil de bevægelige dele
stopper med at bevæge sig.
• Tage tændrørshætten af (Fig. 23.B) eller fjerne nøglen (Fig.
23.D) eller batteriet (i modeller med elektrisk startknap).
• Bære kraftige arbejdshandsker.
• Tage fat i maskinen på steder, som garanterer et sikkert greb
i forhold til maskinens vægtfordeling.
• Lade dig hjælpe af det antal personer, som er passende i
forhold til maskinens vægt.
• Kontrollere at flytning af maskinen ikke medfører skader eller
kvæstelser.
Når maskinen transporteres i bil eller på anhænger skal man:
• Anvende opkørselsramper med tilstrækkelig resistens,
bredde og længde.
• Laste maskinen med slukket motor ved at skubbe den; sørg
for at der er et passende antal personer til at skubbe den.
• Sænke hele klippeanordningen (afs. 5.5).
• Anbringe den, så den ikke udgør en risiko for nogen.
• Fastgøre den omhyggeligt til transportmidlet med reb eller
kæder for at undgå at den vælter med risiko for at den bliver
beskadiget eller der spildes brændstof.
Maskiner med mulighed for lodret opmagasine-
ring må ikke transporteres i lodret stilling.
10. TABEL FOR VEDLIGEHOLDELSE
Indgreb Hyppighed Note
MASKINE
Kontrol af alle fastgøringer; sikkerhedskontroller/kontrol af betjeninger; kontrol af
beskyttelserne for bagudkast/sideudkast; kontrol af opsamlingspose, sideudkast-
skærm; kontrol af klippeanordningen.
Før brug afsn. 6.2.2
Generel rengøring og kontrol; kontrol af eventuelle skader på maskinen.
Kontakt om nødvendigt et autoriseret servicecenter.
Efter hver brug afsn. 7.4
Udskiftning af skæreanordningen - afsn. 7.3.1 ***
MOTOR
Kontrol/efterfyldning af brændstofniveau. Kontrol/efterfyldning af motorolie Før brug afs. 6.1.1 / 7.2.1 * / 7.2.2 *
Kontrol og rengøring af luftfilter. Kontrol og rengøring af tændrørenes kon-
takter. Udskiftning af tændrør. Batteriopladning
* * / afsn. 7.5 *
* Se motorens vejledning.    ** Indgreb som skal udføres ved de første tegn på funktionsfejl
*** Indgrebet skal udføres af deres forhandler eller et specialiseret center
Side: 58
DA - 8
11. PROBLEMER OG DERES LØSNING
Såfremt de ovennævnte indgreb ikke løser problemet, bør der rettes henvendelse til forhandleren.
PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING
1. Motoren star-
ter ikke, bliver
ikke ved med
at køre, har en
uregelmæssig
drift eller
standser un-
der arbejdet.
Startprocessen er udført forkert. Følg instruktionerne (se kap. 6.3).
Der mangler olie eller benzin i motoren. Kontrollér olie- og benzinniveauerne (se kap. 7.2.1 / 7.2.2).
Tændrøret er snavset eller afstanden
mellem elektroderne er ikke korrekt.
Kontrollér tændrøret (se motorens vejledning).
Luftfilter tilstoppet. Rens og/eller udskift filteret (se motorens vejledning).
Karbureringsproblemer. Kontakt et autoriseret servicecenter.
Flyderen kan være blokeret. Se motorens vejledning og kontakt et autoriseret servicecenter.
2. Drukning af
motor.
Håndtaget til manuel start er blevet
betjent gentagne gange med starteren
indsat.
Se motorens vejledning.
Håndtaget til manuel start er blevet
betjent gentagne gange med tændrørs-
hætten frakoblet.
Indsæt tændrørshætten og prøv at starte motoren.
(Se motorens vejledning).
3. Det klippede
græs opsam-
les ikke læn-
gere i opsam-
lingsposen.
Klippeanordningen har ramt et frem-
medlegeme og har fået et slag.
Stands motoren og tag tændrørshætten af. Kontrollér om der er
tegn på skader og kontakt et servicecenter (afs. 7.3.1).
Indersiden af chassiset er snavset. Rengør indersiden af chassiset (afs. 7.4.2).
4. Græsset er
vanskeligt at
afklippe.
Skæreanordningen er i dårlig stand. Kontakt et autoriseret servicecenter for at gå skæreanordningen
slebet eller udskiftet.
5. Der høres støj
og/eller over-
drevne vibra-
tioner under
arbejdet.
Nogle dele er blevet beskadiget eller
er løse.
Stiften på klippeanordningen er røget
ud af sit leje.
Stands maskinen og frakobl tændrørets kabel (Fig. 23.B).
Kontrollér om der er tegn på skader eller løse dele.
Få udført kontrol, udskiftning eller reparation på et autoriseret
servicecenter.
Fastgørelsen af skæreanordningen har
løsnet sig, eller skæreanordningen er
blevet beskadiget.
Stands motoren og tag tændrørshætten af (Fig. 23.B).
Kontakt et servicecenter (afs. 7.3.1).
12. TILBEHØR
12.1 SÆT TIL MULTICLIP (Fig. 28)
Finsnitter det klippede græs og efterlader det på plænen.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Stiga Combi 48 SQ H.

Stil et spørgsmål om Stiga Combi 48 SQ H

Har du et spørgsmål om Stiga Combi 48 SQ H men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Stiga Combi 48 SQ H. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Stiga Combi 48 SQ H så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.