Sony MBW-150 Classic Edition manual

Få vist brugermanualen for Sony MBW-150 Classic Edition below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Sony
  • Product: Ur
  • Model/navn: MBW-150 Classic Edition
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 25
26 Dansk
MBW-150 Bluetooth™-ur
Tillykke med dit nye MBW-150
Sony Ericsson Bluetooth™-ur!
Med MBW-150 får du en intelligent måde
at styre både opkald og musik ved hjælp
af dit ur.
Du får besked, når din telefon ringer,
og hvis du modtager en SMS. Når din
telefon ringer, vises navnet og nummeret
på den person, der kalder op, på uret,
og du kan dæmpe eller afvise opkaldet.
Hvis din telefon har en musikafspiller,
kan du bruge uret til at afspille, stoppe
eller skifte musiknumre. Du kan ændre
lydstyrken og holde styr på dato og
klokkeslæt. Hvis din telefon understøtter
det, kan du også se navnet på det
musiknummer, der afspilles.
Uret kan tåle let forstøvning, sved,
vanddamp og regn. Vandtætheden
er 3 ATM.
Besøg www.sonyericsson.com/support
for at få en oversigt over, hvilke
telefonmodeller der understøtter
MBW-150.
Oversigt over uret
Nederste højre knap
Øverste højre knap
Krone
Display
Næste/lydstyrke
op
Afspil/stop-knap
Forrige/lydstyrke
ned-knap
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 26
27
Dansk
Ikoner
Statusikoner
Indstilling af ikoner
Vejledende symboler
Følgende symboler vises i denne
brugervejledning:
Indgående opkald
SMS modtaget
Bluetooth-funktion aktiveret.
Ingen forbindelse til telefonen
Bluetooth-funktion aktiveret.
Ur forbundet til telefonen
Bluetooth-funktion ved at blive
forbundet
Bluetooth-funktion deaktiveret
på grund af lavt batteriniveau
Batteriniveau
Batteri oplades
Afspil
Stop
Næste spor
Forrige spor
Justering af lydstyrke ved
opkald
Justering af lydstyrke for musik
Pardannelse lykkedes
“Uden for rækkevidde”-besked:
Forbindelse til telefonen
forsvandt
Uret er i pardannelsestilstand
Bluetooth-funktion aktiveret
Bluetooth-funktion deaktiveret
Besked om SMS’er aktiveret
Besked om SMS’er deaktiveret
“Uden for rækkevidde”-besked
aktiveret
“Uden for rækkevidde”-besked
deaktiveret
Start pardannelsestilstand
Bemærk
Se også side ...
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 27
28 Dansk
Kom godt i gang
Kassens indhold
Inden du begynder at bruge uret, skal du
kontrollere, at følgende genstande findes
i pakken:
• Oplader (A)
• Opladningsstik (B)
• MBW-150 (C)
Opladning
Sørg for, at batteriet til uret er fuldt
opladet.
Det tager mindst to timer at oplade
batteriet.
Sådan oplades batteriet
3 Sæt opladeren uden opladningsstikket
i stikkontakten.
4 Sæt opladningsstikket i uret ved at
trykke på grebet for at åbne stikket.
Lad stikket glide hen over uret.
5 Kontroller, at kontakterne på
opladningsstikket er sluttet til
kontakterne bag på uret.
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 28
29
Dansk
6 Slut opladeren til opladningsstikket med
symbolerne på opladeren og
opladningsstikket pegende i samme
retning.
7 Vent i ca. to timer, eller indtil batteriikonet
viser, at opladningen er afsluttet.
Indstilling af uret
Sådan indstilles uret
• Træk forsigtigt kronen ud , og drej
den for at indstille uret. Når uret er
indstillet, skal du trykke kronen ind
igen, indtil du hører et klik.
Pardannelse
Uret skal danne par med telefonen, inden
du kan begynde at bruge det. Dit ur kan
kun danne par med én telefon ad
gangen. Du skal starte en ny
pardannelse, hvis du vil bruge uret
sammen med en anden telefon.
I brugervejledningen til din telefon finder
du oplysninger om, hvordan du aktiverer
Bluetooth-funktionen i telefonen.
Sådan opretter du pardannelse
mellem uret og telefonen
1 Aktiver Bluetooth-funktionen
i telefonen.
2 Aktiver Bluetooth-synlighed i telefonen.
Dette gør telefonen synlig for andre
Bluetooth-enheder.
3 Tryk gentagne gange på den nederste
knap på uret for at vælge
pardannelsestilstand , og tryk
derefter på den øverste højre knap for at
aktivere pardannelsestilstand.
4 Tryk på Ja , når Tilføj til Mine enheder?
vises i telefonens display. Hvis Tilføj til
Mine enheder? ikke vises, skal du gå til
trin 5. For nogle telefoners
vedkommende skal du måske angive en
adgangskode. Standardadgangskoden
er 0000.
20 cm
(8”)
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 29
30 Dansk
5 Klargør din telefon til pardannelse med
en Bluetooth-enhed i overensstemmelse
med instruktionerne i brugervejledningen
til din telefon.
Hvis pardannelsen lykkes, vises
pardannelsesikonet, og uret vibrerer.
Når du har oprettet pardannelse mellem
uret og en telefon, opretter uret
automatisk forbindelse til telefonen, så
snart telefonen er inden for urets
rækkevidde.
Telefonindstillinger
Nogle sekunder efter at du har oprettet
pardannelse mellem uret og telefonen,
bliver du spurgt, om du vil oprette
forbindelse til uret. Du kan vælge mellem
Spørg altid og Tillad altid.
• Spørg altid
Hvis du vælger Spørg altid, bliver du
altid spurgt, om du vil oprette forbindelse
igen, hver gang uret og telefonen er
inden for hinandens rækkefølge.
• Tillad altid
Hvis du vælger Tillad altid, genopretter
uret automatisk forbindelsen til
telefonen, hver gang enhederne er inden
for hinandens rækkevidde.
Pardannelsestilstand
Hvis du endnu engang vil oprette
pardannelse med dit ur, f.eks. med en
anden telefon eller hvis den første
pardannelse mislykkedes, skal du
manuelt indstille uret til
pardannelsestilstand.
Sådan indstilles uret til
pardannelsestilstand
• Tryk gentagne gange på den nederste
knap for at vælge
pardannelsestilstand , og tryk
derefter på den øverste knap til højre.
Der vises et animeret
pardannelsesikon .
Hvis du vil stoppe pardannelsen, skal du
trykke på den højre knap øverst.
Hvis pardannelsen mislykkes, skal du
sætte uret i pardannelsestilstand og
gentage pardannelsen. 29
Pardannelse
Tillad altid er den foretrukne indstilling.
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 30
31
Dansk
Brug af uret
Indstillinger
Indstillingerne vises som ikoner på
displayet.
Læs mere om indstillingsikonerne
27 Indstilling af ikoner.
Sådan får du adgang til menuen
Indstillinger
• Tryk på den nederste knap til højre.
Sådan aktiveres og deaktiveres
en indstilling
1 Tryk gentagne gange på den nederste
knap til højre, indtil den indstilling,
du vil have, står midt i urets display.
2 Tryk på den øverste knap til højre for at
aktivere eller deaktivere indstillingen.
Opkald
Når telefonen ringer, vibrerer uret, og
navnet eller nummeret på den person,
der ringer op, vises på urets display.
Du kan dæmpe eller afvise opkaldet ved
at trykke på den øverste knap til højre.
Sådan dæmpes et indgående opkald
• Tryk på den øverste knap til højre.
Sådan afvises et indgående opkald
• Tryk to gange på den øverste knap til
højre for at afvise et opkald.
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 31
32 Dansk
SMS’er
Når Besked om SMS’er er aktiveret,
vibrerer uret, og vises, når du
modtager en SMS. Hvis der er ulæste
SMS’er i telefonens indbakke, modtager
du en besked. Besked om SMS’er er
som standard aktiveret.
Sådan ændrer du status for Besked
om SMS’er
1 Tryk gentagne gange på den nederste
knap til højre for at vælge .
2 Tryk på den øverste knap til højre for
at skifte mellem Aktiveret og
Deaktiveret .
Musik
Brug uret til at styre musikafspilleren i din
telefon. Afspil, stop og skift musiknumre
ved at trykke på knapperne på venstre
side af uret.
Sådan lytter du til musik
• Tryk på afspil/stop-knappen, og hold
den nede for at afspille et nummer.
• Tryk på afspil/stop-knappen for at
stoppe et nummer.
• Tryk på næste/lydstyrke op-knappen,
og hold den nede for at springe til
næste musiknummer.
• Tryk på forrige/lydstyrke ned-
knappen, og hold den nede for at gå
tilbage til det forrige nummer.
Nummerinfo
• Tryk tre gange på den øverste knap til
højre for at få vist oplysninger om
numre fra telefonen.
Nummerinfo vises i standbytilstand, når
nye oplysninger bliver tilgængelige, når
du starter afspilningen af et nummer, og
når du skifter numre under afspilning.
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 32
33
Dansk
Lydstyrkeregulering
Brug knapperne til lydstyrkeregulering på
venstre side af uret til at regulere
lydstyrken på musik og stemmer
i telefonen.
Sådan skruer du op og ned for
lydstyrken
• Tryk på næste/lydstyrke op-knappen
for at skrue op for lydstyrken på musik
eller stemmer
• Tryk på forrige/lydstyrke ned-knappen
for at skrue ned for lydstyrken på
musik eller stemmer
Batteristatus
Sådan kontrollerer du urets
batteristatus
• Tryk to gange på den øverste knap til
højre fra standby. Datoen i telefonen
vises.
Dato
Sådan kontrollerer du dato
i telefonen
• Tryk én gang på den øverste knap til
højre fra standby. Urets batteristatus
vises også.
Datoformatet i uret er indstillet til
ÅÅÅÅ-MM-DD (år, måned og dag).
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 33
34 Dansk
Klokkeslæt
Sådan kontrollerer du klokkeslæt i
telefonen
• Tryk to gange på den øverste knap til
højre fra standby. Urets batteristatus
og status for Bluetooth-funktionen
vises også.
Klokkeslætformatet i uret er indstillet til
24 timer, TT:MM (timer og minutter).
Bluetooth-funktionen
Med Bluetooth-funktionen kan du
oprette trådløs forbindelse til din telefon.
Du skal deaktivere Bluetooth-funktionen
i følsomme områder såsom i fly og på
hospitaler.
Sådan aktiveres eller deaktiveres
Bluetooth-funktionen
1 Når displayets lysstyrke er dæmpet,
skal du trykke én gang på den
nederste knap for at vælge .
2 Tryk på den øverste knap til højre for at
skifte mellem Aktiveret og Deaktiveret
.
Hvis batteriet er næsten afladet,
deaktiveres Bluetooth-funktionen
automatisk. Aktiver Bluetooth-funktionen
igen, når batteriet er fuldt opladet.
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 34
35
Dansk
Uden for rækkevidde
Når telefonen er uden for urets
rækkevidde, vibrerer uret, og ikonet
vises.
Distancen for, hvornår en enhed er uden
for rækkevidde, afhænger af, hvor du
befinder dig. Forbindelsen kan forbedres,
hvis der ikke er nogen massive objekter
mellem uret og telefonen.
Hvis du har været uden for rækkevidde
i mere end 24 timer, skal du genoprette
forbindelsen til telefonen ved at trykke på
den øverste knap til højre på uret.
Sådan ændres “Uden for
rækkevidde”-beskedstatus
1 Tryk gentagne gange på den nederste
knap for at vælge .
2 Tryk på den øverste knap til højre for at
skifte mellem Aktiveret og
Deaktiveret .
Nulstil alt
Indstil uret til fabriksindstillingerne, og
annuller de ændringer, du har foretaget.
Sådan nulstilles uret
1 Gå i pardannelsestilstand
30 Pardannelsestilstand.
2 Tryk på og hold den øverste og nederste
knap til højre nede, indtil displayet lyser
op. Efter nogle få sekunder dæmpes
displayets lysstyrke igen, og uret er
nulstillet.
Pardannelse med uret efter nulstilling
af alt
Sådan opretter du pardannelse mellem
uret og en telefon efter nulstilling af alt
29 Pardannelse.
Optimal ydelse
Begrænset ydelse
2 m (6,6 fod)
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.
Side: 35
36 Dansk
Fejlfinding
Musikafspilleren starter ikke
Hvis musikafspilleren ikke starter, når du
trykker på Afspil/stop-knappen, skal du
starte afspilningen fra telefonen.
Batterikapacitet
Hvis batteriet ikke fungerer korrekt,
skal det udskiftes på et autoriseret
reparationscenter.
Softwareversion
Sådan kontrollerer du
softwareversion
• Tryk fem gange på den nederste knap
til højre i pardannelsestilstand. Tryk to
gange på den øverste knap til højre
for at afbryde kontrol af
softwareversionen. Ignorer
anmodningen om pardannelse
i telefonen.
Streger på displayet
Hvis der forekommer streger ( ---- ) på
displayet, når du trykker på den øverste
knap til højre, skal du oprette
pardannelse mellem uret og telefonen
igen, 29 Pardannelse.
Besked om Opkald via netværk
Under pardannelse med nogle telefoner
vil du måske modtage en besked om
opkald via netværk. Hvis det sker, skal
du vælge Accepter for at fortsætte.
Besked om SMS'er
Funktionen Besked om SMS'er fungerer
ikke i nogle telefoner.
Nummerinfo
Nummerinfo understøttes ikke på alle
telefoner.
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Sony MBW-150 Classic Edition.

Stil et spørgsmål om Sony MBW-150 Classic Edition

Har du et spørgsmål om Sony MBW-150 Classic Edition men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Sony MBW-150 Classic Edition. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Sony MBW-150 Classic Edition så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.