Sony CDX-DAB700U manual

Få vist brugermanualen for Sony CDX-DAB700U below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Sony
  • Product: Bilradio
  • Model/navn: CDX-DAB700U
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
4
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
Enheden skal af sikkerhedsårsager
installeres i bilens instrumentbræt. Se den
medfølgende installation/tilslutning-
vejledning vedrørende installation og
tilslutninger.
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
Bemærkning til kunder: Følgende
information gælder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Kassering af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets
emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at
dette produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling
for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Gælder for tilbehør: Fjernbetjening
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på emballagen
angiver, at det batteri, der leveres med
produktet, ikke må behandles som
husholdningsaffald. På nogle batterier
anvendes dette symbol i kombination med et
kemisk symbol. De kemiske symboler for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre, at
disse batterier bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialerne bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For
produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller data integritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret
reparatør. For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal du ved afslutningen
af produktets levetid indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet
om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til et
indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt eller batteri kan du henvende
dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik,
hvor du købte produktet.
ZAPPIN og Quick-BrowZer er
varemærker, der tilhører Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS og dets logo er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 2
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
5
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
SensMe og SensMe-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Musikgenkendelsesteknolog og tilhørende
data leveres af Gracenote®. Gracenote er
branchestandarden inden for
musikgenkendelsesteknologi og relateret
levering af indhold. Yderligere oplysninger
kan findes på www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik og
videorelaterede data fra Gracenote, Inc.,
copyright ©2000 til i dag Gracenote.
Gracenote Software, copyright ©2000 til i dag
Gracenote. Et eller flere patenter ejet af
Gracenote gælder for dette produkt og
tjeneste.
Se Gracenotes hjemmeside for en
ikke-udtømmende liste over gældende
Gracenote-patenter.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote-logoet og -logotypen, og "Powered
by Gracenote"-logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Gracenote i USA og/eller andre lande.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
Windows Media og deres logoer er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af visse
intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af denne teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch er varemærker tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
Advarsel hvis tændingen på din bil
ikke har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 25). Enheden
slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra.
Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis
du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på
 og holde, indtil
visningen forsvinder, hver gang du slår
tændingen fra.
Apple, Macintosh og iTunes er varemærker
tilhørende Apple Inc., og er registreret i
USA og i andre lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter
på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Bemærkning om litiumbatteriet
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, åben ild el.lign.
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 3
4
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
Indholdsfortegnelse
Klargøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Annullere DEMO-indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tage frontpanelet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Knappernes placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FM/MW/LW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vælge PTY (programtyper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB-enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afspille en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Høre musik der passer til dit humør — SensMe™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afspille iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Betjene en iPod direkte — Passagerbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Søge efter og afspille spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Afspille spor i forskellige indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Søge efter et spor efter navn — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Søge efter et spor ved at lytte til passager af sporet — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ændre belysningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ændre farven på displayet og knapperne — Dynamic Color Illuminator. . . . . . . . . 20
Avanceret farveindstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Menu for lydindstillinger og opsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ændre lydindstillingerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anvende avancerede lydfunktioner
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Justere opsætningspunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Brug af ekstra udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 4
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
5
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Klargøring
Annullere DEMO-
indstilling
Du kan annullere den demonstration, der
vises, når der slås fra.
1 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2 Drej kontrolknappen, indtil “DEMO”
vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
“DEMO-OFF”, og tryk derefter på den.
Indstillingen er udført.
4 Tryk på (BACK).
Displayet vender tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Indstilling af uret
Uret anvender en 24-timers digital
tidsangivelse.
1 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2 Drej kontrolknappen, indtil “CLOCK
ADJ” vises, og tryk derefter på den.
Time-indikationen blinker.
3 Drej kontrolknappen for at indstille
time og minut.
For at flytte den digitale indikation skal
du trykke på  –/+.
4 Efter at have indstillet minuttet skal du
trykke på vælgerknappen.
Opsætning er afsluttet, og uret går i
gang.
For at vise uret skal du trykke på .
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
1 Tryk på  og hold.
Enheden slukkes.
2 Tryk på .
3 Skyd frontpanelet mod højre, og træk
derefter venstre ende af frontpanelet
forsigtigt ud.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til OFF-
positionen uden at fjerne frontpanelet,
bipper advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Bemærk
Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje
temperaturer eller fugt. Lad det ikke ligge på
instrumentbrættet/baghylden i en parkeret bil.
Sætte frontpanelet på
Placer hullet  på frontpanelet ovenpå
enhedens tap , og skub derefter venstre
side ind.
Tryk på  på enheden (eller
isæt en CD) for at betjene enheden.
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 5
6
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Knappernes placering
Hovedenhed
Frontpanel aftaget Dette afsnit indeholder instruktioner om
knappernes placering og grundlæggende
betjening.
 SEEK +/– knapper
Radio:
Under DAB-modtagelse:
Til at vælge en service (tryk); søge efter
et ensemble (tryk og hold).
Under FM/MW/LW-modtagelse:
Til at stille automatisk ind på stationer
(tryk); finde en station manuelt (tryk og
hold).
CD/USB:
Til at springe et spor over (tryk); springe
spor over uafbrudt (tryk, og tryk
derefter igen indenfor ca. 1 sekund og
hold); spole et spor tilbage/frem (tryk og
hold).
SensMe™:
Til at springe et spor over (tryk); spole
et spor tilbage/frem (tryk og hold).
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 6
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
7
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
 SOURCE/OFF-knap
Tryk for at slå strømmen til/skifte kilde
(radio/CD/USB/SensMe™*1
/AUX).
Tryk og hold i 1 sekund for at slå
strømmen fra.
Tryk og hold i mere end 2 sekunder for
at slå strømmen fra, så displayet
forsvinder.
 (BROWSE) -knap side 9, 19
Til at aktivere Quick-BrowZer™ -
indstilling.
 Kontrolknap/vælgerknap
side 22, 25
Til at justere lydstyrken (drej); vælge
opsætningspunkter (tryk og drej).
 Modtager til fjernbetjeningen
 Displayvindue
 OPEN knap side 5, 13
 USB-stik side 13, 15, 16
 (BACK)/MODE-knap
side 9, 10, 17
Tryk for at vende tilbage til det
foregående display/vælge radiobånd
(DAB/FM/MW/LW).
Tryk og hold for at aktivere/annullere
passagerbetjening.
 ZAP-knap side 20
Til at aktivere ZAPPIN™ -indstilling.
 COLOR-knap side 20
Til at vælge forudindstillede farver
(tryk); registrere brugertilpassede
farveindstillinger (tryk og hold).
 AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmelding)/
PTY (programtype) -knap
side 11, 12
Til at indstille AF og TA (tryk); vælge
PTY under DAB- eller FM-modtagelse
(tryk og hold).
 Talknapper
Radio:
Til at modtage gemte DAB-tjenester
eller radiostationer (tryk); gemme DAB-
tjenester eller radio-stationer (tryk og
hold).
CD/USB/SensMe™:
/: ALBUM / (under MP3/
WMA/AAC-afspilning)
Til at springe et album over/skifte
SensMe™ channels (tryk); springe
album over uafbrudt (tryk og
hold).
: REP* 2
side 18
: SHUF side 18
: PAUSE
Til at holde pause i afspilning.
Tryk igen for at annullere.
 DSPL (display)/SCRL (rulle) -knap
side 11, 13, 14, 17
Til at skifte displaypunkter (tryk); rulle
displaypunktet (tryk og hold).
 AUX-indgangsstik(ekstralydenhed)
side 27
  (udkast) -knap
Til at udkaste disken.
 Disk-åbning
Isæt disken (etiketside opad), afspilning
begynder.
*1 Når en USB-enhed, der er klargjort til
SensMe™ -funktionen, er tilsluttet.
*2 Denne knap har en berøringsprik.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder,
kan enheden ikke betjenes med fjernbetjeningen,
med mindre der trykkes på  på
enheden, eller der sættes en disk i for først at
aktivere den.
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 7
8
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
RM -X211 Fjernbetjening
Fjern isolerfilmen før brug.
 OFF-knap
Til at slå strømmen fra; standse kilden.
 SOURCE-knap
Til at slå strømmen til; skifte kilde
(radio/CD/USB/SensMe™*1
/AUX).
  ()/ () -knapper
Til at styre Radio/CD/USB/SensMe™ på
samme måde som  –/+ på
enheden.
Opsætning, lydindstilling osv. kan
betjenes med  .
 (BACK) -knap
 ENTER-knap
Til at anvende en indstilling.
 PTY-knap
 VOL (lydstyrke) +*2 /– knap
 ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
 MODE-knap
Tryk for at vælge radiobånd (DAB/FM/
MW/LW).
Tryk og hold for at aktivere/annullere
passagerbetjening.
 SOUND/MENU-knap
Til at aktivere lydindstillingen (tryk);
aktivere menuen (tryk og hold).
 (BROWSE) -knap
  (+)/ (–) knapper
Til at styre CD/USB/SensMe™ på
samme måde som /
(ALBUM /) på enheden.
Opsætning, lydindstilling osv. kan
betjenes med .
 DSPL/SCRL-knap
 Talknapper
Til at modtage gemte DAB-tjenester
eller radiostationer (tryk); gemme DAB-
tjenester eller radio-stationer (tryk og
hold).
Til at holde pause i afspilning (tryk på
).
*1 Når en USB-enhed, der er klargjort til
SensMe™ -funktionen, er tilsluttet.
*2 Denne knap har en berøringsprik.
OFF
PTY DSPL/
SCRL
SOUND
SOURCE MODE
1 3
2
4 6
5
ATT
VOL
+
–
+
–
MENU
ENTER
PAUSE
2
8
1
q;
3
4
5
qa
9
qs
qd
6
7
qf
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 8
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
9
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Radio
Når DAB-båndet vælges for første gang
efter udskiftning af bilbatteriet eller
ændring af tilslutningerne, starter den
indledende søgning automatisk. Lad den
indledende søgning afslutte. (Hvis den
afbrydes, vil den indledende søgning starte
igen, næste gang du vælger DAB-båndet.)
Hvis der ikke gemmes nogen DAB-station
ved den indledende søgning, skal du udføre
en automatisk søgning (side 10).
Råd
"ANT-POWER" er som standard indstillet til
"ON" for at levere strøm til DAB-antennen, der
følger med denne enhed (side 27).
DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et
transmissionssystem, der distribueres via
jordbaserede net. DAB-stationer samler
radioprogrammer ("tjenester") til et
ensemble, og hver tjeneste indeholder en
eller flere komponenter. Den samme
tjeneste kan nogle gange modtages på
forskellige frekvenser.
Søge efter en tjeneste
manuelt
1 Tryk gentagne gange på ,
indtil “TUNER” vises.
2 Tryk gentagne gange på  for at
vælge “DAB1”, “DAB2” eller “DAB3”.
3 Tryk på  +/– for at søge efter en
tjeneste inden for et ensemble; tryk på
 +/– og hold for at søge efter
forskellige ensembler.
Søgningen standser, når enheden
modtager en tjeneste/ensemble. Søg,
indtil den ønskede tjeneste modtages.
Gemme en tjeneste manuelt
1 Mens den tjeneste, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en talknap
( til) og holde, indtil
“MEMORY” vises.
Modtage gemt service
1 Når du har valgt det ønskede bånd, skal
du trykke på en talknap ( til).
Søge efter en tjeneste efter
navn — Quick-BrowZer™
Du kan vise en liste over tjenester, for nem
søgning.
1 Under DAB-modtagelse skal du trykke
på (BROWSE).
Enheden aktiverer Quick-BrowZer-
indstilling, og listen over tjenester vises.
2 Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede tjeneste, og tryk derefter på
den.
Modtagelse starter.
For at afslutte Quick-BrowZer-indstilling
skal du trykke på (BROWSE).
Indstille DAB-meldinger
Særlige typer DAB-meldinger, som du
indstiller, kan afbryde den aktuelt valgte
kilde.
1 Under DAB-modtagelse skal du trykke
på vælgerknappen og holde.
2 Drej kontrolknappen, indtil
“ANNOUNCE” vises, og tryk derefter
på den.
3 Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede type melding vises, og tryk
derefter på den.
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 9
10
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
4 Drej kontrolknappen for at vælge ON”
eller “OFF”, og tryk derefter på den.
Bemærkninger
• Funktionen DAB-melding er tilgængelig, når
der er indstillet på andet end MW/LW-bånd.
• Under en DAB-melding justeres lydstyrken til
niveauet, der er indstillet for TA i RDS
(side 11).
Type melding
Lytte til det samme program, selvom
modtagelsen er svag
Indstil “DAB/FM LINK” til “ON” (side 27).
"FM-LINK" lyser, når det tilsvarende FM-
programmet modtages.
Automatisk opdatering af
listen over tjenester —
Automatisk søgning
1 Tryk gentagne gange på ,
indtil “TUNER” vises.
2 Tryk gentagne gange på  for at
vælge “DAB1”, “DAB2” eller “DAB3”.
3 Tryk på vælgerknappen og hold.
4 Drej kontrolknappen, indtil “AUTO
SCAN” vises, og tryk derefter på den.
Enheden opdaterer listen over tjenester i
Quick-BrowZer-indstilling.
FM/MW/LW
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at
undgå en ulykke, når du stiller ind på
stationer, mens du kører.
Gemme automatisk — BTM
1 Tryk gentagne gange på
, indtil “TUNER” vises.
For at skifte bånd skal du trykke
gentagne gange på . Du kan
vælge blandt FM1, FM2, MW eller LW.
2 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
3 Drej kontrolknappen, indtil “BTM”
vises, og tryk derefter på den.
Enheden gemmer stationer på
talknapperne i rækkefølge efter frekvens.
Gemme manuelt
1 Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en talknap
( til ) og holde, indtil
"MEMORY" vises.
Modtagelse af de gemte
stationer
1 Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ( til ).
ALARM (Alarm), TRAFFIC (Trafiknyt),
TRAVEL (Transportnyt), WARNING
(Advarsel/Service), NEWS
(Nyhedsoversigt), WEATHER (Lokal
vejrudsigt), EVENT (Bekendtgørelse af
begivenhed), SPECIAL (Særlig begivenhed),
RAD_INFO (Programinformation),
SPORTS (Sportsnyt), FINANCE (Finansnyt)
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 10
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
11
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Stille automatisk ind
1 Vælg båndet, og tryk derefter på
 +/– for at søge efter stationen.
Søgningen standser, når enheden
modtager en station. Gentag denne
procedure, indtil den ønskede station
modtages.
Råd
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil
lytte til, skal du trykke på  +/– og holde
for at finde den omtrentlige frekvens, og derefter
trykke gentagne gange på  +/ – for at
finjustere til den ønskede frekvens (manuel
indstilling).
RDS
FM-stationer med Radio Data System
(RDS) service kan sende digitale data, som
ikke kan opfattes af det menneskelige øre,
sammen med det almindelige
radioprogramsignal.
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle
lande/områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag,
eller hvis den station, der er stillet ind på, ikke
sender RDS-data.
Skifte displaypunkter
Tryk på .
Indstille AF (alternative
frekvenser) og TA
(trafikmelding)
AF genindstiller løbende på stationen med
det stærkeste signal i et netværk. TA giver
aktuelle trafikmeldinger eller
trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.
1 Tryk gentagne gange på , indtil
den ønskede indstilling vises.
Gemme RDS-stationer med AF- og TA-
indstilling
Du kan forvælge RDS-stationer sammen
med AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger
BTM-funktionen, gemmes kun RDS-
stationer med den samme AF/TA-
indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/
TA-indstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen
med BTM eller manuelt.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i
hukommelsen til efterfølgende trafikmeldinger,
uafhængigt af det almindelige lydstyrkeniveau.
Vælg For at
AF-ON aktivere AF og desaktivere
TA.
TA-ON aktivere TA og desaktivere
AF.
AF/TA-ON aktivere både AF og TA.
AF/TA-OFF desaktivere både AF og TA.
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 11
12
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Holde radioen indstillet på det samme
regionalprogram — REGIONAL
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til
et bestemt område, så der skiftes ikke over
til en anden regional station med en
stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille “REG-
OFF” i opsætning under FM-modtagelse
(side 26).
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede
Kongerige og i visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det Forenede
Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre
lokale stationer i området, selvom de ikke er
lagret på talknapperne.
1 Under FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ( til ), hvor der er gemt en
lokal station.
2 Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Indstille CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller
uret.
1 Indstil “CT-ON” i opsætning (side 25).
Bemærk
CT-funktionen virker ikke altid korrekt, selv om
der modtages en RDS-station.
Vælge PTY
(programtyper)
Du kan få vist den programtype, der
modtages nu, eller søge efter en bestemt
programtype.
1 Tryk på  (PTY) og hold under
DAB- eller FM-modtagelse.
Den aktuelle programtype vises, hvis
tjenesten/stationen sender PTY
(programtype) -data.
2 Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede programtype vises, og tryk
derefter på den.
Enheden begynder at søge efter en
tjeneste/station, der udsender den valgte
programtype.
Programtyper
* Kan blive vist, afhængigt af tjenesten under
DAB-modtagelse.
NONE (Ingen programtype)*, NEWS
(Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama),
CULTURE (Kultur), SCIENCE (Videnskab),
VARIED (Blandet), POP M (Popmusik),
ROCK M (Rockmusik), EASY M (Let
underholdning), LIGHT M (Let klassisk),
CLASSICS (Klassisk), OTHER M (Andre
musiktyper), WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
("Ring ind"-programmer), TRAVEL
(Rejser), LEISURE (Fritid), JAZZ
(Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik),
NATION M (Nationalmusik), OLDIES
(Evergreens), FOLK M (Folkmusik),
DOCUMENT (Dokumentarprogrammer)
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 12
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
13
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
CD
Afspilning af en disk
Denne enhed kan afspille CD-DA (også
med CD-tekst) og CD-R/CD-RW (MP3/
WMA/AAC-filer (side 28)).
1 Tryk på .
2 Indsæt disken (etiketsiden opad).
3 Luk frontpanelet.
Afspilning starter automatisk.
For at udkaste disken skal du trykke på
, og derefter trykke på .
Bemærk
Når du udkaster/isætter en disk, skal alle USB-
enheder være afbrudt for at undgå at beskadige
disken.
Skifte displaypunkter
De viste punkter kan være forskellige,
afhængigt af disktype, optageformat og
indstillinger.
Tryk på .
USB-enheder
• USB-enheder af typen MSC (Mass Storage
Class), der overholder USB-standarden,
kan bruges.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) og AAC (.mp4).
• Det anbefales at tage backup af data på en
USB-enhed.
For nærmere oplysninger om din USB-
enheds kompatibilitet kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
Bemærk
Tilslut USB-enheden efter at have startet motoren.
Afhængigt af USB-enheden kan der opstå
funktionsfejl eller skade, hvis den tilsluttes, før
motoren startes.
Afspille en USB-enhed
1 Skyd USB-dækslet til side, og forbind
USB-enheden til USB-stikket med dets
USB-kabel.
Afspilning begynder.
Hvis der allerede er tilsluttet en USB-enhed,
skal du for at starte afspilning trykke
gentagne gange på , indtil
“USB” vises.
For at standse afspilningen skal du trykke på
 og holde i 1 sekund.
For at fjerne USB-enheden skal du standse
USB-afspilning, og derefter fjerne USB-
enheden.
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 13
14
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Bemærkninger
• Brug ikke USB-enheder der er så store eller
tunge, at de kan falde ned som følge af rystelser
eller forårsage en løs tilslutning.
• Frontpanelet må ikke tages af, når USB-
enheden afspilles. Det kan beskadige dataene på
USB-enheden.
Skifte displaypunkter
De viste punkter kan være forskellige,
afhængigt af USB-enhed, optageformat og
indstillinger.
Tryk på .
Bemærkninger
• Der kan maksimalt vises følgende antal data.
– mapper (album): 128
– filer (spor) pr. mappe: 500
• Det kan tage nogen tid, før afspilning begynder,
afhængigt af mængden af optagede data.
• Andre DRM (Digital Rights Management) -filer
kan ikke altid afspilles.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i
en MP3/WMA/AAC-fil med variabel
bithastighed (VBR) vises forløbet afspilningstid
ikke altid præcist.
• Afspilning af følgende MP3/WMA/AAC-filer
er ikke understøttet.
– databevarende komprimering
– ophavsretsbeskyttede
Høre musik der passer til
dit humør — SensMe™
Funktionen “SensMe™ channels” grupperer
automatisk spor efter kanal, og giver dig
mulighed for at høre musik intuitivt.
Installere “SensMe™ Setup”
og “Content Transfer” på din
computer
Softwaren (“SensMe™ Setup” og “Content
Transfer”) er nødvendig for at aktivere
SensMe™ -funktionen på denne enhed.
1 Hent softwaren “SensMe™ Setup” og
“Content Transfer” fra support-
websiten.
2 Installer softwaren på din computer.
For nærmere oplysninger om
installation kan du gå ind på
http://support.sony-europe.com/
Registrere en USB-enhed vha.
“SensMe™ Setup”
Registrering af USB-enheden er nødvendig
for at aktivere SensMe™ -funktionen på
denne enhed.
Hvis registreringen ikke udføres sammen
med installationen, skal du følge
nedenstående trin.
1 Start “SensMe™ Setup” på din
computer.
2 Tilslut en USB-enhed til din computer.
3 Udfør registrering efter
instruktionerne på skærmen.
Råd
Hvis du tilslutter en registreret USB-enhed, der
indeholder analyserede spor, kan USB-enheden
blive afregistreret igen.
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 14
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
15
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Overføre spor til USB-
enheden ved hjælp af
“Content Transfer”
For at aktivere SensMe™ -funktionen på
denne enhed skal spor analyseres og
overføres til den registrerede USB-enhed,
ved hjælp af “Content Transfer”.
1 Tilslut den registrerede USB-enhed til
din computer.
For USB-enheder, forbind med MSC-
indstilling. “Content Transfer” starter
automatisk.
Følg eventuelle instruktioner på
skærmen.
2 Træk og slip spor fra Windows
Explorer, iTunes el. lign. til “Content
Transfer”.
Analyse og overførsel af spor starter.
For nærmere oplysninger om betjening, se
Help i “Content Transfer”.
Afspille spor i kanalen
— SensMe™ channels
“SensMe™ channels” grupperer automatisk
spor i kanaler efter deres melodier. Du kan
vælge og afspille en kanal, der passer til dit
humør, aktivitet osv.
1 Tilslut en USB-enhed, der er klargjort
til SensMe™ -funktionen.
2 Tryk gentagne gange på
, indtil “SENSME CH”
vises.
Kanallisten vises, og de mest melodiske
og rytmiske dele af spor afspilles blandet.
3 Vælge et spor fra kanallisten ved brug
af kontrolknappen.
For at skifte kanal:
Tryk på / (ALBUM /) for at
vælge den ønskede kanal.
For at skifte spor:
Tryk gentagne gange på  +/–,
indtil det ønskede spor vises, og tryk
derefter på kontrolknappen.
Bemærk
Hvis den tilsluttede USB-enhed indeholder
mange spor, kan det tage lidt tid for “SensMe™
channels” at starte, da der læses data.
Råd
Spor afspilles i vilkårlig rækkefølge. Rækkefølgen
varierer for hvert valg af kanal.
Kanalliste
Content
Transfer
MORNING (MORGEN) (5:00 – 9:59)
DAYTIME (DAGTIMER) (10:00 – 15:59)
EVENING (SEN EFTERMIDDAG/TIDLIG
AFTEN) (16:00 – 18:59)
NIGHT (AFTEN) (19:00 – 23:59)
MIDNIGHT (NAT) (0:00 – 4:59)
Spor der anbefales til forskellige tidspunkter
på dagen.
Indstil uret (side 5) så kanalen vises præcist.
SHUFFLE ALL: Afspiller alle analyserede
spor i vilkårlig rækkefølge.
ENERGETIC: Livlig, humørfyldt musik.
RELAX: Rolig og afslappende musik.
MELLOW: Blød og dæmpet musik.
UPBEAT: Munter og opløftende musik.
EMOTIONAL: Stille numre.
LOUNGE: Let underholdningsmusik.
DANCE: Rapmusik og R&B.
EXTREME: Intens rockmusik.
FREEWAY: Humørfyldt musik i højt tempo.
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 15
16
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
iPod
Idenne betjeningsvejledningbruges“iPod” som
en generel betegnelse for iPod-funktionerne på
iPod og iPhone, med mindre andet er angivet i
teksten eller på afbildningerne.
For nærmere oplysninger om din iPod’s
kompatibilitet, se “ Om iPod” (side 29) eller
gå ind på support-websiten, der er angivet
på bagsiden.
Afspille iPod
Før iPod’en tilsluttes, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden.
1 Skyd USB-dækslet til side, og forbind
derefter iPod’en til USB-stikket med
USB-tilslutningskablet til iPod
(medfølger ikke)*.
* Det anbefales at bruge et RC-100IP USB-
kabel til iPod.
Sporene på iPod’en starter automatisk
afspilning fra det sted, hvor der sidst blev
afspillet.
Hvis der allerede er tilsluttet en iPod,
skal du for at starte afspilning trykke
gentagne gange på ,
indtil "USB" vises. (“IPOD” vises på
displayet. når iPod’en genkendes.)
Tryk på  og hold i 1 sekund
for at standse afspilning.
For at fjerne iPod’en skal du standse iPod-
afspilning, og derefter fjerne iPod’en.
CHILLOUT DRIVE: Afslappende, stille
numre.
WEEKEND TRIP: Kvik og munter musik.
MIDNIGHT CRUISE: Jazz- og klavermusik
for voksne.
PARTY RIDE: Up-tempo, livlig musik.
MORNING COMMUTE: Kvik og frisk
musik.
GOIN’ HOME: Varm og afslappende musik.
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 16
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
17
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Forsigtig med iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, reguleres
telefonens lydstyrke af iPhone selv. For at undgå
en pludselig stærk støj efter et opkald, må
lydstyrken på enheden ikke forøges under et
telefonopkald.
Bemærk
Frontpanelet må ikke tages af, når iPod’en
afspilles. Det kan beskadige dataene.
Råd
iPod’en oplades, mens enheden er tændt.
Fortsætte-indstilling
Når iPod’en tilsluttes til dock-stikket, starter
afspilning i den indstilling, som er valgt
med iPod’en. I denne indstilling fungerer
følgende knapper ikke.
– (REP)
– (SHUF)
Skifte displaypunkter
Tryk på .
Bemærk
Nogle tegn gemt i iPod’en vises muligvis ikke
korrekt.
Springe album, podcasts,
genrer, afspilningslister og
kunstnere over
Betjene en iPod direkte —
Passagerbetjening
Du kan betjene en iPod direkte, selvom den
er tilsluttet til dock-stikket.
1 Under afspilning skal du trykke på
 og holde.
“MODE IPOD” vises, og du kan betjene
iPod’en direkte.
For at afslutte passagerbetjening skal du
trykke på  og holde.
“MODE AUDIO” vises, og direkte
betjening af iPod’en vil ikke være mulig.
Bemærk
Lydstyrken kan kun justeres på enheden.
For at Gør dette
Springe over Tryk på /
(ALBUM /) [tryk én
gang for hver]
Springe over
uafbrudt
Tryk på /
(ALBUM /) og hold
[hold, indtil det ønskede
sted]
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 17
18
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Søge efter og afspille
spor
Afspille spor i forskellige
indstillinger
Du kan lytte til spor gentagne gange
(gentaget afspilning) eller i vilkårlig
rækkefølge (blandet afspilning).
De tilgængelige afspilningsindstillinger er
forskellige, afhængigt af den valgte lydkilde.
1 Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på  (REP)
eller  (SHUF), indtil den ønskede
afspilningsindstilling vises.
Det kan tage tid, før afspilning i den
valgte afspilningsindstilling starter.
Gentaget afspilning
Blandet afspilning
*1 Kun iPod
*2 Kun CD
*3 Kun USB og iPod
Vælg For at afspille
TRACK spor gentaget.
ALBUM album gentaget.
PODCAST*1
podcast gentaget.
ARTIST*1 kunstner gentaget.
PLAYLIST*1 afspilningsliste
gentaget.
GENRE*1
genre gentaget.
OFF spor i normal
rækkefølge (Normal
afspilning).
Vælg For at afspille
SHUF ALBUM album i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DISC*2
disk i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF PODCAST*1
podcast i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF ARTIST*1
kunstner i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF PLAYLIST*1
afspilningsliste i
vilkårlig rækkefølge.
SHUF GENRE*1
genre i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DEVICE*3
enhed i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF OFF spor i normal
rækkefølge (Normal
afspilning).
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 18
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
19
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Søge efter et spor efter
navn — Quick-BrowZer™
Du kan nemt søge efter et spor på en CD
eller en USB-enhed efter kategori.
1 Tryk på (BROWSE)*.
Enheden aktiverer Quick-BrowZer-
indstilling, og listen over søgekategorier
vises.
Når sporlisten vises, skal du trykke
gentagne gange på (BACK), indtil
den ønskede søgekategori vises.
* Under afspilning skal du trykke på
(BROWSE) i mere end 2 sekunder, for at
vende direkte tilbage til begyndelsen af
kategorilisten (kun USB).
2 Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på den for at bekræfte.
3 Gentag trin 2, indtil det ønskede spor
er valgt.
Afspilning begynder.
For at afslutte Quick-BrowZer-indstilling
skal du trykke på (BROWSE).
Bemærk
Når Quick-BrowZer-indstilling aktiveres,
annulleres indstillingen gentaget/blandet.
Søge ved at springe punkter
over — Jump-indstilling
Når der er mange punkter i en kategori, kan
du hurtigt søge efter det ønskede punkt.
1 Tryk på  + i Quick-BrowZer-
indstilling.
Punktets navn bliver vist.
2 Drej kontrolknappen for at vælge
punktet nær det ønskede punkt.
Den overspringer i trin på 10% af det
samlede antal punkter.
3 Tryk på vælgerknappen.
Displayet vender tilbage til Quick-
BrowZer-indstilling, og det valgte punkt
vises.
4 Drej kontrolknappen for at vælge det
ønskede punkt og tryk på det.
Afspilning begynder, hvis det valgte
punkt er et spor.
For at annullere Jump-indstilling skal du
trykke på (BACK) eller  –.
Søgning efter alfabetisk
rækkefølge — Alfabetisk
søgning
Når en iPod er tilsluttet til enheden, kan du
søge efter et ønsket punkt alfabetisk.
1 Tryk på  + i Quick-BrowZer-
indstilling.
2 Drej kontrolknappen for at vælge det
første bogstav i det ønskede punkt, og
tryk derefter på den.
En liste over punkter, der begynder med
det valgte bogstav, vises i alfabetisk
rækkefølge.
3 Drej kontrolknappen for at vælge det
ønskede punkt, og tryk derefter på den.
Afspilning begynder, hvis det valgte
punkt er et spor.
For at annullere Alfabetisk søgning skal du
trykke på (BACK) eller  –.
Bemærkninger
• I alfabetisk søgning udelukkes et eventuelt
symbol eller artikel (et/en) før det valgte
bogstav i punktet.
• Afhængigt af det søgepunkt, du vælger, kan kun
Jump-indstilling være til rådighed.
• Alfabetisk søgning kan tage nogen tid,
afhængigt af antallet af spor.
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 19
20
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Søge efter et spor ved at
lytte til passager af sporet
— ZAPPIN™
Mens der afspilles korte passager af sporet
på en CD eller USB-enhed efter hinanden,
kan du søge efter et spor, du vil lytte til.
ZAPPIN-indstilling er passende til at søge
efter et spor i blandet- eller gentaget
blandet-indstilling.
1 Tryk på  under afspilning.
Afspilning starter fra en passage i det
næste spor. Du kan vælge
afspilningstiden (side 26).
2 Tryk på vælgerknappen eller ,
når et spor, du vil lytte til, afspilles.
Det spor, du har valgt, starter igen
normal afspilning fra begyndelsen.
Hvis du trykker på (BACK),
bekræfter det også et spor, der skal
afspilles.
Råd
• Hvis det spor, du søger efter, er blevet overført
med “Content Transfer”, afspilles de mest
melodiske og rytmiske dele af spor (side 15).
• Tryk på  +/– i ZAPPIN-indstilling for
at springe et spor over.
• Tryk på / (ALBUM /) i ZAPPIN-
indstilling for at springe et album over.
Ændre belysningen
Ændre farven på displayet
og knapperne — Dynamic
Color Illuminator
Med Dynamic Color Illuminator kan du
ændre farven på displayet og knapperne på
hovedenheden, så de matcher bilens
interiør. Du kan vælge blandt 12
forudindstillede farver, tilpassede farver og
5 forudindstillede mønstre.
Forudindstillede farver:
RED, AMBER, M_AMBER, YELLOW,
WHITE, LIGHT GREEN, GREEN, LIGHT
BLUE, SKY BLUE, BLUE, PURPLE, PINK.
Forudindstillede mønstre:
RAINBOW, OCEAN, SUNSET, FOREST,
RANDOM.
1 Tryk på .
2 Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede forudindstillede farve, og tryk
derefter på den.
Displayet vender tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Bemærk
Hvis kontrolknappen drejes hurtigt, kan farven
på displayet og knapperne ændre sig for hurtigt.
Den del af hvert spor, der skal
afspilles i ZAPPIN-indstilling.
Spor
 trykket
ned.
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 20
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
21
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Tilpasse displayet og
knappernes farve —
Brugertilpasset farve
Du kan registrere en brugertilpasset farve
for display og knapper.
1 Tryk på  og hold.
DAY/NIGHT tilpasset farvedisplay
varierer, alt efter indstillingen af DIMMER.
2 Drej kontrolknappen, indtil “BASE
COLOR” vises, og tryk derefter på den.
Du kan vælge en forudindstillet farve
som grundlag for yderligere tilpasning.
Når du vælger “BASE COLOR”,
overskrives den tilpassede farve.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
blandt “RGB RED”, “RGB GREEN” og
“RGB BLUE”, og tryk derefter på den.
4 Drej kontrolknappen for at justere det
ønskede farveområde, og tryk derefter
på den.
Justerbart farveområde: “0” – “32”.
Du kan ikke indstille “0” for alle
farveområder.
5 Tryk på (BACK).
Ændre DAY/NIGHT-farveindstilling
Du kan indstille en anden farve for DAY/
NIGHT, afhængigt af indstillingen af DIMMER.
*1 For nærmere oplysninger om DIMMER, se
side 26.
*2 Kun til rådighed, når
belysningskontrolledningen er tilsluttet.
1 Vælg “DAY/NIGHT” i trin 2.
2 Vælg “DAY” eller “NIGHT”.
3 Tilpas den forudindstillede kanal fra trin 2
til 5.
Avanceret farveindstilling
Synkronisering af SensMe™
Channels
— SensMe™ Channels Color
Farven på displayet og knapperne på
hovedenheden ændres, alt efter den aktuelle
SensMe™ channel.
1 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2 Drej kontrolknappen, indtil “SENSME
COLR” vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
“SENSME-ON”, og tryk derefter på
den.
4 Tryk på (BACK).
For at annullere SensMe™ Channels Color
skal du vælge “OFF” i trin 3.
Bemærk
Når SensMe™ Channels Color er indstillet til
“ON” for SensMe™ -kilden, tilsidesætter
SensMe™ Channels Color indstillingerne af
forudindstillet farve/mønster.
Ændre farven med
synkronisering af lyd
— Synkronisering af lyd
Når du vælger et forudindstillet mønster
eller afspiller spor i SensMe™ channel,
aktiveres synkronisering af lyd.
1 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2 Drej kontrolknappen, indtil “SOUND
SYNC” vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
“SYNC-ON”, og tryk derefter på den.
4 Tryk på (BACK).
Farveindstilling DIMMER*1
DAY OFF eller AUTO (sluk
for forlygterne* 2)
NIGHT ON eller AUTO (tænd
for forlygterne* 2)
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 21
22
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Vise klar farve
— Hvid menu
Du kan få vist menuen mere klart (hvid)
uden hensyn til farveindstilling.
1 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2 Drej kontrolknappen, indtil “WHITE
MENU” vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
“WHITE-ON”, og tryk derefter på den.
4 Tryk på (BACK).
For at annullere Hvid menu skal du vælge
“OFF” i trin 3.
Opstart-effekt
— Start hvid
Når du trykker på , bliver
farven på displayet og knapperne på
hovedenheden hvid én gang, og derefter
skifter farven til den tilpassede farve.
1 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2 Drej kontrolknappen, indtil “START
WHITE” vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
“WHITE-ON”, og tryk derefter på den.
4 Tryk på (BACK).
For at annullere Start hvid skal du vælge
“OFF” i trin 3.
Menu for
lydindstillinger og
opsætning
Ændre lydindstillingerne
Justering af lydegenskaberne
1 Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på vælgerknappen.
2 Drej kontrolknappen, indtil det
ønskede menupunkt vises, og tryk
derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen, og tryk derefter på den.
4 Tryk på (BACK).
Følgende punkter kan indstilles:
EQ7 PRESET (side 23)
EQ7 SETTING (side 23)
POSITION
POSITION (Indstilling af Listening
Position) (side 24)
ADJUST POS* 1
(Justering af Listening
Position) (side 24)
SW POSITION* 1
(Subwoofer Position)
(side 24)
BALANCE
Justerer lydbalancen mellem venstre og
højre højttalere: “RIGHT-15” –
“CENTER” – “LEFT-15”.
FADER
Justerer det relative niveau mellem
front-/bag-/centerhøjttalerne: “FRONT-
15” – “CENTER” – “REAR-15”.
DM+ (side 24)
REARBAS ENH (Rear Bass Enhancer)
(side 25)
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 22
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
23
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
*1 Skjult, når “POSITION” er indstillet til
“OFF”.
*2 Når AUX-kilden (ekstra lydenhed) er
aktiveret (side 27).
Anvende avancerede
lydfunktioner
— Advanced Sound Engine
Advanced Sound Engine skaber et ideelt
lydfelt i bilen med digital signalbehandling.
Vælge lydkvalitet
— EQ7 Preset
Du kan vælge en equalizerkurve blandt syv
equalizerkurver (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM
eller OFF).
1 Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på vælgerknappen.
2 Drej kontrolknappen, indtil “EQ7
PRESET” vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede equalizerkurve vises, og tryk
derefter på den.
4 Tryk på (BACK).
For at annullere equalizerkurven skal du
vælge “OFF” i trin 3.
Råd
Indstillingen af equalizerkurve kan lagres for hver
kilde.
Individuel tilpasning af
equalizerkurven — EQ7
Setting
Med “CUSTOM” i EQ7 kan du lave dine
egne equalizer-indstillinger.
1 Vælg en kilde, og tryk derefter på
vælgerknappen.
2 Drej kontrolknappen, indtil “EQ7
SETTING” vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen, indtil “BASE”
vises, og tryk derefter på den.
Du kan vælge en equalizerkurve som
grundlag for yderligere tilpasning.
4 Drej kontrolknappen for at vælge
equalizerkurven, og tryk derefter på
den.
5 Indstille equalizerkurven.
Drej kontrolknappen for at vælge
frekvensområdet, og tryk derefter på
den.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Drej kontrolknappen for at justere
lydstyrkeniveauet, og tryk derefter på
den.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på
1 dB fra -6 dB til +6 dB.
Gentag trin  og  for at justere andre
frekvensområder.
SUBW LEVEL (Subwoofer-niveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
“+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB”.
(“ATT” vises ved den laveste indstilling.)
AUX VOLUME* 2
(AUX Volume-niveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hvert
enkelt tilsluttet ekstra udstyr: “+18 dB” –
“0 dB” – “–8 dB”.
Denne indstilling gør det unødvendigt at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 23
24
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
6 Tryk to gange på (BACK).
Equalizerkurven gemmes i "CUSTOM."
Optimere lyden med
tidskorrektion — Listening
Position
Enheden kan simulere et naturligt lydfelt
ved at forsinke lyden fra hver højttaler, så
den passer til din position.
Valgmulighederne for “POSITION” er
angivet nedenfor.
Du kan også indstille subwooferens
omtrentlige position fra din lytteposition, hvis:
– subwooferen er tilsluttet
– lyttepositionen er indstillet på “FRONT
L”, “FRONT R”, “FRONT” eller “ALL”.
Valgmulighederne for “SW POSITION” er
angivet nedenfor.
NEAR (): Tæt på
NORMAL (): Normal
FAR (): Langt væk
1 Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på vælgerknappen.
2 Drejkontrolknappen,indtil“POSITION”
vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge blandt
“FRONT L”, “FRONT R”, “FRONT”
eller “ALL”, og tryk derefter på den.
4 Drej kontrolknappen, indtil “SW
POSITION” vises, og tryk derefter på
den.
5 Drej kontrolknappen for at vælge
subwooferpositionen blandt “NEAR”,
“NORMAL” eller “FAR”, og tryk
derefter på den.
6 Tryk på (BACK).
For at annullere lyttepositionen skal du
vælge “OFF” i trin 3.
Justere lyttepositionen
Du kan finjustere indstillingen af
lyttepositionen.
1 Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på vælgerknappen.
2 Drej kontrolknappen, indtil “ADJUST
POS” vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at justere den
ønskede lytteposition, og tryk derefter
på den.
Justerbart område: “+3” – “CENTER” –
“–3”.
4 Tryk på (BACK).
DM+ Advanced
DM+ Advanced forbedrer digitalt
komprimeret lyd ved at genskabe høje
frekvenser, der går tabt under
komprimeringen.
1 Under afspilning skal du trykke på
vælgerknappen.
2 Drej kontrolknappen, indtil “DM+”
vises, og tryk derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
“ON”, og tryk derefter på den.
4 Tryk på (BACK).
Råd
Indstillingen af DM+ kan lagres for hver kilde.
FRONT L (): Front
venstre
FRONT R (): Front
højre
FRONT (): Center front
ALL (): Midt i din bil
OFF: Ingen position
indstillet
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 24
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
25
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Bruge baghøjttalere som
subwoofer — Rear Bass
Enhancer
Rear Bass Enhancer (RBE) forstærker
baslyden ved at anvende indstillingen af
lavpasfilter (side 26) på baghøjttalerne. Med
denne funktion kan baghøjttalerne fungere
som subwoofer, selv om der ikke er tilsluttet
en sådan.
1 Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på vælgerknappen.
2 Drej kontrolknappen, indtil
“REARBAS ENH” vises, og tryk
derefter på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
blandt “1”, “2” eller “3”, og tryk
derefter på den.
4 Tryk på (BACK).
Justere
opsætningspunkter
1 Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2 Drej kontrolknappen, indtil det
ønskede punkt vises, og tryk derefter
på den.
3 Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen, og tryk derefter på den.*
Indstillingen er udført.
4 Tryk på (BACK).
* For indstillinger af CUSTOM COLOR og
ANNOUNCE er yderligere skridt nødvendige.
For indstillinger af CLOCK ADJ, BTM, AUTO
SCAN og ANT-POWER er trin 4 ikke
nødvendigt.
Følgende punkter kan indstilles, afhængigt
af kilde og indstilling:
CLOCK ADJ (Justere ur) (side 5)
CT (Ur-klokkeslæt)
Aktiverer CT-funktionen: “ON”, “OFF”
(side 12).
BEEP
Aktiverer biplyden: “ON”, “OFF”.
CAUT ALARM* 1 (Advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: “ON”,
“OFF” (side 5).
AUX-A* 1
(Ekstra lydenhed)
Aktiverer AUX-kildedisplayet: “ON”,
“OFF” (side 27).
AUTO OFF
Slukkes automatisk efter et ønsket
tidsrum, når enheden slukkes: “NO”,
“30S (sekunder)”, “30M (minutter)”,
“60M (minutter)”.
DEMO (Demonstration)
Aktiverer demonstrationen: “ON”,
“OFF”.
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 25
26
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke.
– “AT”: for at dæmpe displayet
automatisk, når du tænder lys. (Kun til
rådighed, når
belysningskontrolledningen er tilsluttet.)
– “ON”: for at dæmpe displayet.
– “OFF”: for at deaktivere dæmperen.
CONTRAST
Justerer displayets kontrast.
Kontrastniveauet kan indstilles på 7 trin.
COLOR (Forudindstillet farve)
Vælger den forudindstillede farve for
displayet og knapperne på
hovedenheden (side 20).
CUSTOM COLOR
Vælger en forudindstillet farve som
grundlag for yderligere tilpasning
(side 21).
SENSME COLOR
Ændrer farven, alt efter SensMe™
channels: “ON”, “OFF”.
SOUND SYNC
Vælger farven med synkronisering af
lyd: “ON”, “OFF”.
WHITE MENU
Indstiller effekten, når kilden er tændt.
“ON”, “OFF”.
START WHITE
Indstiller opstart-farven: “ON”, “OFF”.
MOTION DSPL (Bevægelse-display)
– “SA”: for at vise mønstre i bevægelse og
spektralanalysator.
– “ON”: for at vise bevægelsesmønstre.
– “OFF”: for at deaktivere
bevægelsesdisplay.
AUTO SCROLL
Ruller lange punkter automatisk: “ON”,
“OFF”.
REGIONAL*2
Begrænser modtagelse til en bestemt
region: “ON”, “OFF” (side 12).
ZAPPIN TIME
Vælger afspilningstiden for ZAPPIN-
funktionen.
– “ZAP.TIME-1 (ca. 6 sekunder)”,
“ZAP.TIME-2 (ca. 15 sekunder)”,
“ZAP.TIME-3 (ca. 30 sekunder)”.
ZAPPIN BEEP
Giver en biplyd mellem passager af spor:
“ON”, “OFF”.
LPF FREQ (Lavpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for
subwooferen: “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Lavpasfilter-hældning)
Vælger LPF-hældningen: “1”, “2”, “3”.
SUBW PHASE (Subwoofer-fase)
Vælger subwooferfasen: “NORM”,
“REV”.
HPF FREQ (Højpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for front/
baghøjttaleren: “OFF”, “50Hz”, “60Hz”,
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOPE (Højpasfilter-hældning)
Vælger HPF-hældningen (virker kun,
når HPF FREQ er indstillet til andet end
“OFF”): “1”, “2”, “3”.
LOUDNESS (Dynamic Loudness)
Forstærker bas og diskant for at få klar
lyd ved lave lydstyrkeniveauer: “ON”,
“OFF”.
ALO (Automatic Level Optimizer)
Juster afspilningslydstyrken for alle
afspilningskilder til det optimale niveau:
“ON”, “OFF”.
BTM (Best Tuning Memory) (side 10)
ANNOUNCE (Melding)
Aktiverer radiomeldinger (side 9).
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 26
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
27
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
*1 Når enheden er slukket.
*2 Når FM modtages.
*3 Under DAB-modtagelse.
Brug af ekstra udstyr
Ekstra lydudstyr
Ved at tilslutte en ekstra bærbar lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
enheden og derefter vælge kilden kan du
lytte på dine bilhøjttalere.
Tilslutte den bærbare lydenhed
1 Sluk den bærbare lydenhed.
2 Skru ned for lydstyrken på enheden.
3 Tilslut den bærbare lydenhed til enheden
med en tilslutningsledning (medfølger
ikke)*.
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
Justering af lydstyrkeniveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver
tilsluttet lydenhed før afspilning.
1 Skru ned for lydstyrken på enheden.
2 Tryk gentagne gange på ,
indtil “AUX” vises.
3 Begynd afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke.
4 Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
5 Juster indgangsniveauet (side 23).
DAB/FM LINK*3
Søger automatisk efter og stiller ind på
det samme program, når signalet fra det
nuværende program er for svagt: “ON”,
“OFF”.
ANT-POWER (Antennestrøm)*1
*3
Tilfører strøm til indgangsstikket for
DAB-antennen: “ON”, “OFF”.
AUTO SCAN*3
Udfører en automatisk søgning for at
opdatere listen over tjenester i Quick-
BrowZer-indstilling.
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 27
28
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Yderligere
oplysninger
Forholdsregler
• Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
• Efterlad ikke frontpanelet eller medbragte
lydenheder inde i bilen, da det kan forårsage
funktionsfejl på grund af høje temperaturer i
direkte sollys.
• Motorantennen slås automatisk ud.
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i
enheden, skal du tage disken ud og vente i ca.
en time, indtil den er tør. Ellers fungerer
enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftkanaler. Lad
dem ikke ligge i en parkeret bil.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder
eller almindelige
rengøringsmidler.
• Denne enhed er designet til at afspille diske,
der opfylder CD-standarden (Compact
Disc). DualDiscs og nogle musikdiske kodet
med teknologi til beskyttelse af ophavsret
opfylder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og disse diske kan derfor ikke afspilles
med denne enhed.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage
funktionsfejl eller ødelægge disken.
– Diske der ikke er af standardform (f.eks.
hjerte- firkantet eller stjerneform). Det kan
beskadige enheden, hvis du forsøger at
afspille dem.
– 8 cm (31
/ 4 in) diske.
Bemærkninger om CD-R/CD-RW
• Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
– mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
– filer (spor) og mapper: 300 (hvis et fil/
mappenavn indeholder mange tegn, kan
dette tal blive mindre end 300).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
• Hvis en multisession-disk begynder med en
CD-DA-session, genkendes den som en CD-
DA-disk, og andre sessioner afspilles ikke.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
– CD-R/CD-RW der er optaget med en
inkompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.
– Andre CD-R/CD-RW end dem, der er
optaget i musik-CD-format eller MP3-
format, som opfylder ISO9660 Level 1/Level
2, Joliet/Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA/AAC-filer
Mappe
(album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spor)
MP3/WMA/AAC
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 28
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
29
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Om iPod
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har nogen spørgsmål eller problemer
vedrørende enheden, der ikke er dækket i
denne vejledning.
Vedligeholdelse
Udskiftning af fjernbetjeningens
litiumbatteri
Når batteriet bliver svagt, formindskes
fjernbetjeningens rækkevidde. Udskift
batteriet med et nyt CR2025-litiumbatteri.
Der opstår brand- eller eksplosionsfare, hvis
du bruger en anden type batteri.
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns
rækkevidde. Søg omgående læge, hvis batteriet
sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da
der kan opstå kortslutning.
• Du kan tilslutte til følgende
iPod-modeller. Opdater dine iPod'er med
den nyeste software inden brug.
Made for
–iPod touch (4th generation)
–iPod touch (3rd generation)
–iPod touch (2nd generation)
–iPod touch (1st generation)
–iPod classic
–iPod med video*
–iPod nano (6th generation)
–iPod nano (5th generation)
–iPod nano (4th generation)
–iPod nano (3rd generation)
–iPod nano (2nd generation)
–iPod nano (1st generation)*
–iPhone 4
–iPhone 3GS
–iPhone 3G
–iPhone
* Passagerbetjening er ikke til rådighed for iPod
nano (1. generation) eller iPod med video.
• "Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
specifikt udformet til tilslutning med
henholdsvis iPod eller iPhone, og at
udvikleren har certificeret, at det opfylder
Apples normer. Apple er ikke ansvarlig
for, at denne enhed virker, eller at den
opfylder sikkerhedsnormer og lovgivning
om normer. Bemærk, at brug af dette
tilbehør med iPod eller iPhone kan
påvirke den trådløse ydeevne.
1
2 c
+ siden opad
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades,
demonteres eller bortkastes på åben ild.
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 29
30
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Rensning af stikkene
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis
stikkene mellem enheden og frontpanelet ikke
er rene. For at forhindre dette skal du tage
frontpanelet af (side 5) og rense stikkene med
en vatpind. Brug ikke for meget kraft, da
stikkene kan beskadiges.
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå
tændingen fra og fjerne nøglen fra
tændingskontakten, inden du renser stikkene.
• Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller
en metalgenstand.
Tekniske data
Tuner
DAB/DAB+/DMB-R
Indstillingsområde: 174,928 – 239,200 MHz
Brugbar følsomhed: –97 dBm
Antennestik:
Eksternt antennestik
FM
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Brugbar følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-afspiller
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
USB-afspillerdel
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 1 A
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 52 W × 4 (ved 4 ohm)
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 30
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
31
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (for/bag)
Subwoofer-udgangsstik (mono)
Stik for motorantenne
Stik for effektforstærker
Indgange:
Stik for telefon ATT-kontrol
Indgangsstik for fjernbetjening
Indgangsstik for DAB-antenne
Indgangsstik for FM/MW/LW-antenne
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
Indgangsstik for USB-signal
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178 × 50 × 180 mm
(7 1
/8 × 2 × 7 1
/8 in) (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 162 mm
(7 1
/4 × 2 1
/8 × 6 1
/2 in) (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,3 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening: RM-X211
DAB-antenne
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Tilbehør/ekstraudstyr:
USB-kabel til iPod: RC-100IP
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør i sit sortiment. Bed
forhandleren om nærmere oplysninger.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
Systemkrav for brug af SensMe™
Computer
• CPU/RAM
– IBM PC/AT-kompatibel maskine
– CPU: Intel Pentium III-processor 450 MHz
eller højere
– RAM: 256 MB eller mere (for Windows XP),
512 MB eller mere (for Windows Vista eller
nyere)
• USB-port
Operativsystem
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
For nærmere oplysninger om kompatible
udgaver eller Service Pack kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
Skærm
High Color (16-bit) eller mere, 800 × 600 prikker
eller mere
Andet
Internetforbindelse
Bemærkninger
• Følgende systemmiljøer understøttes ikke.
– Computere som ikke er af IBM pc-type, f.eks.
Macintosh.
– Hjemmebyggede computere
– Computere med opgraderet operativsystem
– Flerskærmsmiljø
– Multi-boot-miljø
– Virtuel maskine-miljø
• Afhængigt af computerens tilstand, er betjening
ikke altid mulig, heller ikke med det anbefalede
miljø.
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 31
32
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Fejlfinding
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående
kontrolliste, bør du kontrollere
fremgangsmåden for tilslutning og betjening.
For nærmere oplysninger om brug af
sikringen og at fjerne enheden fra
instrumentbrættet, henvises til den
medfølgende Montering/tilslutning-
vejledning.
Hvis problemet ikke løses, kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
 Kontroller tilslutningen eller sikringen.
 Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder,
kan enheden ikke betjenes med
fjernbetjeningen.
– Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
 Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
 ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone
ATT-funktionen (når forbindelseskablet fra en
biltelefon er tilsluttet til ATT-ledningen) er
aktiveret.
 Faderkontrollen “FADER” er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
Ingen biplyd.
 Biplyden er annulleret (side 25).
 Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og
du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
 Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt
eller er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
 Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i 5
minutter med “DEMO-ON” indstillet, starter
demonstrationen.
– Indstil på “DEMO-OFF” (side 25).
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
 Dæmperen er indstillet på “DIMMER-ON”
(side 26).
 Displayet forsvinder, hvis du trykker på
 og holder.
– Tryk på  på enheden, indtil
displayet forsvinder.
 Stikkene er beskidte (side 30).
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
 Enheden er slået til. Den automatiske
slukkefunktion aktiveres, når enheden slås fra.
– Slå enheden fra.
Radiomodtagelse
Stationerne modtages ikke.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Tilslut en motorantenne-kontrolledning
(blå) eller tilbehørsstrømledning (rød) til
strømledningen på bilens
antenneforstærker. (Kun hvis bilen har en
indbygget radioantenne i bag/sideruden.)
– Kontroller tilslutningen af bilantennen.
– Hvis den automatiske antenne ikke slås ud,
skal du kontrollere tilslutningen af
motorantenne-kontrolledningen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
 Frekvensen skal gemmes korrekt i
hukommelsen.
 Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
 Radiosignalet er for svagt.
– Indstil manuelt.
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 32
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
33
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
 Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
– Desaktiver TA (side 11).
Ingen trafikmeldinger.
 Aktiver TA (side 11).
 Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv
om den er en TP-station.
– Stil ind på en anden station.
PTY viser “- - - - - - - -”.
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
 Stationen specificerer ikke programtypen.
Programnavnet blinker.
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
– Tryk på  +/–, mens programnavnet
blinker. “PI SEEK” vises, og enheden
begynder at søge efter en anden frekvens
med de samme PI (program-identifikation) -
data.
CD-afspilning
Disken kan ikke lades.
 En anden disk er allerede ladet.
 Disken er sat omvendt eller forkert i.
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R’erne/CD-RW’erne er ikke til lydbrug
(side 28).
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA/
AAC-formatet og -versionen. Du kan finde
nærmere oplysninger om diske og formater,
der kan afspilles, på support-websiten.
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA/
AAC-filer end andre filer.
 Ved følgende diske tager det længere tid at
begynde afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
Displaypunkter ruller ikke.
 For diske med særligt mange tegn kan de ikke
altid rulles.
 “AUTO SCROLL” er indstillet på “OFF”.
– Indstil på “A.SCRL-ON” (side 26).
– Tryk på  (SCRL) og hold.
Lyden springer.
 Montering er ikke korrekt.
– Monter enheden i en vinkel på mindre end
45° på et stabilt sted i bilen.
 Defekt eller snavset disk.
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB
HUB.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Kan ikke afspille elementer.
 En USB-enhed virker ikke.
– Tilslut den igen.
Det tager længere tid at afspille USB-
enheden.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden falder kortvarigt bort.
 Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj
bithastighed på mere end 320 kbps.
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 33
34
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
Fejldisplay/meddelelser
CHECKING
 Enheden bekræfter tilslutningen af en USB-
enhed.
– Vent, indtil bekræftelse af tilslutningen er
afsluttet.
ERROR
 Disken er beskidt eller sat omvendt i.
– Rens disken eller sæt den korrekt i.
 Der er sat en tom disk i.
 Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
– Sæt en anden disk i.
 USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
– Tilslut den igen.
 Tryk på for at tage disken ud.
FAILURE
 Tilslutningen af højttalere/forstærkere er
forkert.
– Se vejledningen Montering/tilslutning til
denne model for at kontrollere tilslutningen.
HUBS NO SUPRT (Hubs ikke understøttet)
 USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.
INVALID
 Den tilsluttede USB-enhed indeholder ikke en
musikfil til SensMe™ -funktionen.
NO AF (Ingen alternative frekvenser)
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
– Tryk på  +/–, mens programnavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter en
anden frekvens med de samme PI
(programidentifikation) -data (“PI SEEK”
vises).
NO CHANNEL
 Den tilsluttede USB-enhed indeholder ikke en
kanalliste til SensMe™ -funktionen.
NO DATA
 Der er ingen programtype for den aktuelle
DAB-tjeneste.
– Tryk på (BACK).
NO DEV (Ingen enhed)
 USB er valgt som kilde uden en USB-enhed
tilsluttet. En USB-enhed eller et USB-kabel er
blevet afbrudt under afspilning.
– Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et
USB-kabel.
NO INFO (Ingen Information)
 Der er ingen label-information for den aktuelle
DAB-tjeneste.
NO MUSIC
 Disken eller USB-enheden indeholder ikke en
musikfil.
– Sæt en musik-CD i enheden.
– Tilslut en USB-enhed, der indeholder en
musikfil.
NO NAME
 Der er ikke skrevet et disk/album/kunstner/
spornavn på sporet.
 Der er ingen ensemble/programnavn for den
aktuelle DAB-tjeneste.
NO SERVICE
DAB-signalet kan ikke modtages.
 Udfør en automatisk søgning (side 10).
 Kontroller tilslutningen af DAB-antennen.
 Kontroller, at "ANT-POWER" er indstillet til
"ON" (side 27).
NO TP (Ingen trafikprogrammer)
 Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer
til rådighed.
NOT FOUND
 Der er ikke noget punkt, der begynder med det
valgte bogstav i alfabetisk søgning.
OFFSET
 Der kan være en intern funktionsfejl.
– Kontroller tilslutningen. Henvend dig til
nærmeste Sony-forhandler, hvis
fejlindikationen fortsat vises på displayet.
OVERLOAD
 USB-enheden er overbelastet.
– Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde
ved at trykke på .
– Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at
der er tilsluttet en enhed, som ikke er
understøttet.
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM
Side: 34
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2011\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-
26543_CDX-DAB700\Layout\CDXDAB700 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
35
CDX-DAB700U
4-400-210-11(2)
PUSH EJECT
 Disken kan ikke udkastes.
– Tryk på  (udkast).
READ
 Enheden læser alle spor- eller albumdata på
disken.
– Vent, indtil læsningen er udført, og
afspilning begynder automatisk. Afhængigt
af diskstrukturen kan det tage mere end et
minut.
RECEIVING
 DAB-båndet er valgt, og enheden venter på at
modtage en tjeneste.
S-CH NO SUPRT (SensMe™ channel ikke
understøttet)
 Den tilsluttede USB-enhed er ikke
understøttet.
– Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible USB-enheder på support-
websiten.
USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)
 Den tilsluttede USB-enhed er ikke
understøttet.
– Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible USB-enheder på support-
websiten.
“ ” eller “ ”
 Under tilbage/fremrykning er du nået til
begyndelsen eller slutningen af disken, og kan
ikke komme længere.
“ ”
 Tegnet kan ikke vises af enheden.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage
den disk med, der blev brugt på det tidspunkt,
da problemet begyndte.
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Tuesday, February 14, 2012 10:57 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Sony CDX-DAB700U.

Stil et spørgsmål om Sony CDX-DAB700U

Har du et spørgsmål om Sony CDX-DAB700U men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Sony CDX-DAB700U. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Sony CDX-DAB700U så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.