Sony BDP-S1100 manual

Få vist brugermanualen for Sony BDP-S1100 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Sony
  • Product: Blu-ray afspiller
  • Model/navn: BDP-S1100
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Spansk, Svensk, Dansk, Polsk, Finsk, Indonesisk, Hollandsk, Fransk, Italiensk

Indholdsfortegnelse

Side: 110
37
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\03-4442380612_SE\060ADD.fm
SE
Side: 111
2
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\020WAR.fm
DK
ADVARSEL!
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke udsætte dette apparat for dryp
eller stænk og objekter, som er fyldt med væsker,
f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk
stød. Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Netledningen må kun udskiftes i en kvalificeret
servicebutik.
Batterier og apparater, der indeholder batterier,
må ikke udsættes for stærk varme, f.eks. sollys og
ild.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter i dette produkt
øger risikoen for øjenskader. Eftersom
laserstrålen, der anvendes i denne Blu-ray Disc/
DVD-afspiller, er skadelig for øjnene, må
kabinettet ikke skilles ad.
Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Denne etiket findes på det laserbeskyttede hus
indvendigt.
Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1
LASER-produkt. Etiketten med KLASSE 1
LASERPRODUKT er placeret på bagsiden af det
ydre kabinet.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en genbrugsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
kommunen, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Side: 112
3
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\020WAR.fm
DK
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret
til produkt overensstemmelse i henhold til EU
lovgivning skal adresseres til den autoriserede
repræsentant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti henviser vi til
de adresser, som fremgår af vedlagte service-
eller garantidokumenter.
Forholdsregler
• Denne enhed anvender 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz. Kontroller, at apparatets
driftsspænding er identisk med den lokale
strømforsyning.
• Installer denne enhed sådan at netledningen
øjeblikkeligt kan trækkes ud af stikkontakten,
hvis der skulle opstå problemer.
Forholdsregler
Dette udstyr er afprøvet og fundet i
overensstemmelse med grænserne, der er
angivet i EMC-direktivet, ved brug af et
forbindelseskabel, som er kortere end 3 meter.
Om placering
• Placer afspilleren på et sted med
tilstrækkelig ventilation til at forhindre
varmeophobning i den.
• For at reducere risikoen for brand må
apparatets ventilationsåbninger ikke
tildækkes med aviser, duge, gardiner osv.
• Apparatet må ikke udsættes for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
• Installer ikke denne afspiller i et lukket rum,
som fx i en bogreol eller lignende sted.
• Placer ikke afspilleren udendørs, i køretøjer,
på skibe eller andre fartøjer.
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, eller hvis
den placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linserne inde i
afspilleren. Sker dette, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne
disken og lade afspilleren stå tændt i cirka en
halv time, indtil fugten er fordampet.
• Installer ikke afspilleren så den står skråt.
Den er kun beregnet til brug i vandret
position.
• Placer ikke tunge eller ustabile genstande
ovenpå afspilleren.
• Placer ikke andre genstande end diske i
diskskuffen. Det kan beskadige afspilleren
eller genstanden, hvis du gør det.
• Tag eventuelle diske ud fra skuffen, når du
flytter afspilleren. Hvis du ikke gør det, kan
disken blive beskadiget.
• Tag netledningen og alle andre kabler ud fra
afspilleren, når du flytter den.
DK
Side: 113
4
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\020WAR.fm
DK
Om strømkilder
• Afspilleren er ikke koblet fra
strømforsyningen, så længe den er tilsluttet
stikkontakten på væggen. Dette gælder
også, selvom selve afspilleren er blevet
slukket.
• Tag afspillerens stik ud fra stikkontakten,
hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere
tid. Hvis du vil tage netkablet ud af
stikkontakten, skal du tage fat i selve stikket.
Du må aldrig trække i ledningen.
• Bemærk følgende punkter for at forhindre at
netledningen beskadiges. Brug ikke
netledningen hvis den er beskadiget,
eftersom det kan medføre elektrisk stød eller
brand.
– Sørg for, at netledningen ikke klemmes
mellem afspilleren og væggen, hylden
osv.
– Placer ikke noget tungt ovenpå
netledningen og træk heller ikke i selve
netledningen.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et
afsnit med meget lave indgangsniveauer eller
helt uden lydsignaler. Dine ører og højttalerne
kan blive beskadiget, hvis lydniveauet bliver
højt.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød klud. Anvend ikke nogen form for
slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Om rengøringsdiske, disk/linse-
rengøringsmidler
Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/
linserengøringsmiddel (flydende eller som
spray). De kan forårsage funktionsfejl i
apparatet.
Om udskiftning af dele
Hvis der udføres reparation på denne afspiller,
indsamles de udskiftede dele muligvis til brug
for genanvendelse eller genindvinding.
Om tilslutning til HDMI OUT-stikket
Bemærk følgende eftersom forkert håndtering
kan beskadige HDMI OUT-stikket og
tilslutningsstikket.
• Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på
bagsiden af afspilleren og HDMI -
tilslutningsstikket ind efter hinanden ved at
kontrollere udformningen af dem. Sørg for,
at tilslutningsstikket ikke er vendt på
hovedet eller skråtstillet.
• Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du
flytter afspilleren.
• Hold HDMI-tilslutningsstikket lige, når du
foretager tilslutning eller frakobling af
HDMI-kablet. Bøj eller tryk ikke HDMI-
tilslutningsstikket ind i HDMI OUT-stikket.
Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer i
forbindelse med afspilleren, skal du kontakte
din nærmeste Sony-forhandler.
VIGTIG MEDDELELSE
Advarsel: Med denne afspiller kan du
bevare et stillvideobillede eller et
skærmbillede på tv-skærmen uendeligt.
Hvis du lader stillvideobilledet eller
skærmbilledet forblive på tv-skærmen i
lang tid, kan tv-skærmen blive permanent
beskadiget. Plasmafjernsyn og
projektions-tv-apparater er følsomme
over for dette.
Side: 114
5
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\020WAR.fm
DK
Kopibeskyttelse
Vær venligst opmærksom på de avancerede
indholdsbeskyttelsessystemer, der bruges på
både Blu-ray Disc™ og DVD-medier. Disse
systemer, der kaldes AACS (Advanced
Access Content System) og CSS (Content
Scramble System), kan indeholde
begrænsninger for afspilning, analoge
udgangssignaler eller lignende funktioner.
Anvendelsen af dette produkt og de eventuelt
anvendte restriktioner kan variere afhængigt
af købsdatoen, da det beslutningstagende råd
for AACS kan anvende eller ændre sine
restriktionsregler efter købstidspunktet.
Cinavias Meddelelse
Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for
at begrænse brugen af uautoriserede kopier af
visse kommercielt fremstillede film og
videoer og deres soundtracks. Når der
opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi,
vil en meddelelse komme frem, og afspilning
eller kopiering vil blive afbrudt.
Yderligere oplysninger om Cinavia-
teknologien kan findes på Cinavia Online
Consumer Information Center på
http://www.cinavia.com. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om Cinavia via post,
send et postkort med din adresse til: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ophavsrettigheder og varemærker
• "AVCHD" og "AVCHD Progressive"-
logoet er varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Java er et varemærke tilhørende Oracle og/
eller deres associerede selskaber.
• , "XMB", og "xross media bar" er
varemærker tilhørende Sony Corporation og
Sony Computer Entertainment Inc.
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Produceret under licens under USA
patenter #: 5.956.674; 5.974.380;
6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 og andre
USA og verdensomspændende patenter,
givne og under behandling. DTS-HD,
symbolet herfor samt DTS-HD sammen
med symbolet er registrerede varemærker
og DTS-HD Master Audio er et varemærke
tilhørende DTS, Inc. Produktet inkluderer
software. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
• Begreberne HDMI®
og HDMI High-
Definition Multimedia Interface samt
HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ og logoerne er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
• "DVD Logo" er et varemærke tilhørende
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO", og "CD"-
logoerne er varemærker.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Side: 115
6
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\020WAR.fm
DK
• Dette produkt omfatter proprietær teknologi
under licens fra Verance Corporation, og det
er beskyttet af det amerikanske patent
7.369.677 og andre amerikanske og
verdensomfattende patenter, som er udstedt
eller under behandling, såvel som ophavsret
ogbeskyttelseafforretningshemmelighedaf
visse aspekter ved en sådan teknologi.
Cinavia er et varemærke, som tilhører
Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes af Verance. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt indeholder teknologi, som er
omfattet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft.
Anvendelse eller distribution af denne
teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden den rette licens(er) fra Microsoft.
Indholdsejere anvender Microsoft
PlayReady™-adgangsteknologi for indhold
til at beskytte deres intellektuelle ejendom,
inklusive kopibeskyttet indhold. Dette
apparat anvender PlayReady-teknologi for
adgang til PlayReady-beskyttet indhold
og/eller WMDRM-beskyttet indhold.
Hvis apparatet ikke overholder
restriktionerne for brug af indhold på
korrekt vis, kan indholdsejere anmode
Microsoft om at tilbagekalde apparatets
evne til at formidle PlayReady-beskyttet
indhold.
Tilbagekaldelsen bør ikke påvirke
ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet
med andre adgangsteknologier for indhold.
Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer
PlayReady for at få adgang til deres indhold.
Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke
være i stand til at få adgang til indhold, som
kræver en opgradering.
• Opera®
Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 2002-2012 Opera Software
ASA. Licensaftale for slutbruger af
Gracenote
• Alle andre varemærker er varemærker
tilhørende de respektive ejere.
• Andre system- og produktnavne er generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende producenterne. ™ og ® -mærker
er ikke angivet i dette dokument.
Side: 116
7
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\010COVTOC.fm
DK
Indholdsfortegnelse
2 ADVARSEL!
3 Forholdsregler
Introduktion
8 Vejledning til dele og knapper
12 Trin 1: Medfølgende tilbehør
12 Trin 2: Tilslutning af afspilleren
14 Trin 3: Forberedelse til netværksforbindelse
14 Trin 4: Lynopsætning
Afspilning
16 Afspilning af en disk
17 Afspilning fra en USB-enhed
17 Afspilning via et netværk
18 Tilgængelige funktioner
Indstillinger og justeringer
20 Brug af indstillingsskærmene
20 [Netværksopdatering]
20 [Skærmindstillinger]
21 [Indstillinger for lyd]
22 [BD/DVD-visningsindstillinger]
23 [Indstillinger for børnesikring]
23 [Systemindstillinger]
24 [Netværksindstillinger]
24 [Nemme netværksindstillinger]
25 [Nulstilling]
Yderligere information
26 Fejlfinding
30 Specifikationer
Side: 117
8
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
DK
Introduktion
Vejledning til dele og knapper
z
Knappen N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du
betjener afspilleren.
A Diskskuffe
B Z (åbn/luk)
C N (afspil)
D x (stop)
E [/1 (tænd/standby) /
Strømindikator
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
F (USB)-stik
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
G Fjernbetjeningssensor
Sådan låses diskskuffen (Børnelås)
Du kan låse diskskuffen for at undgå, at
den åbnes ved et uheld.
Mens afspilleren er tændt, skal du holde
N-knappen på afspilleren nede i mere
end 10 sekunder for at låse eller låse op
for skuffen.
Frontpanel
Side: 118
9
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
Introduktion
DK
A LAN (100)-terminal
B HDMI OUT-stik
C DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik
Bagpanel
Side: 119
10
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
DK
De funktioner, der er til rådighed på
fjernbetjeningen, afhænger af disken
eller situationen.
z
Knapperne nummer 5, AUDIO, 2 +, og N
er udstyret med et følbart punkt. Brug det
følbare punkt som en reference når du betjener
afspilleren.
A Z (åbn/luk)
Åbner eller lukker diskskuffen.
-TV- t (TV-indgangsvalg)
Skifter mellem tv og andre
indgangskilder.
-TV- [/1 (TV tænd/standby)
Tænder tv'et eller sætter det i
standby-tilstand.
[/1 (tænd/standby)
Tænder afspilleren eller sætter den i
standby-tilstand.
B Talknapper (0 - 9)
Indtaster titlen/kapitel-/
spornumrene osv.
b
Spornumrene gælder kun for en CD-DA
(musik-CD).
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken på tv'et.
AUDIO (side 22)
Vælger sproget, når der er optaget
flere sprog på BD-ROM'er/DVD
VIDEO'er.
Vælger lydsporet på CD'er.
SUBTITLE (side 22)
Vælger undertekstsproget, når der er
optaget flere undertekstsprog på
BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
(lydløs)
Fjerner lyden midlertidigt
C Farveknapper (rød/grøn/gul/
blå)
Genvejstaster til interaktive
funktioner.
D TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på
BD'er eller DVD'er.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker pop-up-menuen
på BD-ROM'er eller menuen på
DVD'er.
Fjernbetjening
Side: 120
11
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
Introduktion
DK
OPTIONS (side 18)
Viser de tilgængelige funktioner på
skærmen.
HOME
Går ind på afspillerens
hjemmemenu.
Viser baggrunden, når der trykkes
på kategoriikonet for
hjemmemenuen.
RETURN
Vender tilbage til forrige visning.
</M/m/,
Flytter fremhævningen for at vælge
et vist punkt.
Midterknap (ENTER)
Går ind på det valgte punkt.
E ./> (forrige/næste)
Springer til forrige/næste kapitel,
spor eller fil.
X (pause)
Sætter afspilningen på pause eller
genstarter den.
m/M (hurtigt tilbage/
hurtigt fremad)
• Spoler hurtigt tilbage/hurtigt
fremad på disken, hvis du trykker
på knappen under afspilning.
Søgehastigheden ændres, hver du
trykker på knappen under
afspilning af videoer.
• Afspiller i langsom gengivelse ved
tryk på knappen i mere end ét
sekund under pause.
• Afspiller ét billede ad gangen, hvis
du trykker kortvarigt på knappen
under pause.
N (afspil)
Starter eller genstarter afspilning.
DISPLAY (side 17)
Viser afspilningsinformation på
skærmen.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker det
sted, hvor der blev stoppet
(genoptagningspunkt).
Genoptagningspunktet for et titel/
spor er det sted, du sidst afspillede,
eller det sidste foto i en fotomappe.
SEN (side 17)
Giver adgang til "Sony
Entertainment Network™"
onlinetjenesten.
Hjemmemenuen vises, når du trykker på
HOME. Vælg en kategori ved hjælp af
</,. Vælg et punkt ved hjælp af
M/m, og tryk på ENTER.
[Opsætning]: Justerer afspillerens
indstillinger.
[Foto]: Viser fotos.
[Musik]: Afspiller musik.
[Video]: Afspiller videoer.
[Netværk]: Viser netværkspunkter.
Visning af hjemmemenu
Menupunkt Kategori
Side: 121
12
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
DK
Trin 1: Medfølgende tilbehør
Kontroller, at du har følgende genstande:
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Trin 2: Tilslutning af afspilleren
Tilslut ikke netledningen, før du har foretaget alle tilslutningerne.
Tilslut afspilleren til dit TV med et højhastigheds HDMI-kabel.
b
Tilslut ikke afspilleren via en videoafspiller. Videosignaler fra en videoafspiller kan blive
forstyrret af kopibeskyttelsessystemer, der forvrænger billedet på dit tv.
Tilslutning til tv'et
Høj kvalitet
Højhastigheds HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Side: 122
13
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
Introduktion
DK
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikket på AV-
forstærkeren (receiveren). Når du vælger A eller B, skal du foretage de passende
indstillinger i [Indstillinger for lyd] (side 21).
Tilslutning til din AV-forstærker (receiver)
t Indstil [BD-lydmixindstilling] (side 22).
Højhastigheds HDMI-kabel (medfølger ikke)
Højhastigheds HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Koaksial digitalkabel
(medfølger ikke)
Side: 123
14
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
DK
Trin 3: Forberedelse til
netværksforbindelse
Hvis du ikke skal tilslutte afspilleren til
et netværk, skal du fortsætte til "Trin 4:
Lynopsætning" (side 14).
Brug et LAN-kabel til at slutte til LAN
(100)-terminalen på afspilleren.
z
Det anbefales, at du bruger et afskærmet (lige
eller krydset) interface-kabel (LAN-kabel).
Trin 4: Lynopsætning
1 Indsæt to R6-batterier (størrelse
AA) ved at modsvare enderne 3
og # på batterierne med
markeringerne inde i
batterirummet.
2 Tilslut afspilleren til
stikkontakten.
3 Tryk på [/1 for at tænde for
afspilleren.
Tilsluttet opsætning
ADSL-modem/
kabelmodem
Bredbåndsrouter
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Internet
Når du tænder afspilleren første
gang
Vent et kort øjeblik til afspilleren
tænder og begynder [Nem første
opsætning].
Til stikkontakten
Side: 124
15
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\030STU.fm
Introduktion
DK
4 Tænd for dit tv og indstil
indgangsvælgeren på dit tv. Dette
vil vise signalet fra din afspiller
på tv-skærmen.
5 Udfør [Nem første opsætning].
Følg vejledningen på skærmen for at
indstille de grundlæggende
indstillinger med </M/m/, og
ENTER på fjernbetjeningen.
b
Når [Nem første opsætning] er konfigureret,
skal du vælge [Nemme netværksindstillinger]
for at kunne bruge afspillerens
netværksfunktioner.
ENTER
</M/m/,
Side: 125
16
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\040PLY.fm
DK
Afspilning
Afspilning af en disk
Se side 30 angående hvilke diske, der
kan afspilles.
1 Skift indgangsvælgeren på dit tv,
sådan at signalet fra afspilleren
vises på din tv-skærm.
2 Tryk på Z og placer en disk i
diskskuffen.
3 Tryk på Z for at lukke
diskskuffen.
Afspilningen starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge i
kategorien [Video], [Musik]
eller [Foto] og trykke på
ENTER.
På nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE"-
logoet* kan der være bonusindhold og
andre data, som du efterfølgende kan
downloade og vise.
*
1 Tilslut en USB-
hukommelsesenhed til USB-
stikket på afspilleren (side 8).
Anvend en USB-hukommelse på
1 GB eller mere som lokal
lagringsenhed.
2 Klargør til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Tilslut afspilleren til et netværk
(side 14).
• Indstil [BD-internetforbindelse] i
[BD/DVD-visningsindstillinger]-
opsætningen til [Tillad] (side 22).
3 Indsæt en BD-ROM med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Betjeningsmetoden varierer
afhængigt af disken. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
disken.
z
For at slette data på USB-hukommelsen skal
du vælge [Slet BD-data] i kategorien
[Video] og trykke på ENTER. Alle data,
som er gemt i buda-mappen, bliver slettet.
Afspilningssiden vender nedad
Anvendelse af BONUSVIEW/
BD-LIVE
Side: 126
17
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\040PLY.fm
Afspilning
DK
Du kan få vist afspilningsinformation
osv. ved at trykke på DISPLAY.
Den viste information varierer afhængigt
af disktypen og status for afspilleren.
Eksempel: ved afspilning af en
BD-ROM
A Udgangsopløsning/videofrekvens
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte vinkel
D Den aktuelt valgte lydindstilling
E Tilgængelige funktioner
( vinkel, lyd,
undertekster)
F Afspilningsinformation
Viser afspilningstilstand,
statusbjælke for afspilning,
disktype, videocodec, bithastighed,
gentagefunktion, forløbet tid og
samlet afspilningstid.
G Kapitelnummer
Afspilning fra en USB-
enhed
Se "Filtyper, der kan afspilles" for
side 32.
1 Tilslut USB-enheden til USB-
stikket på afspilleren (side 8).
Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med USB-enheden, inden du
tilslutter den.
2 Vælg kategorien [Video],
[Musik] eller [Foto] på
hjemmemenuen med </,.
3 Vælg [USB-enhed] med M/m
og tryk på ENTER.
Afspilning via et
netværk
Sony Entertainment Network fungerer
som en gateway, til levering af det valgte
internetindhold og et udvalg af on-
demand underholdning direkte til
afspilleren.
z
• Noget internetindhold kræver registrering
via en pc, før det kan afspilles.
• Noget internetindhold er muligvis ikke til
rådighed i visse regioner/lande.
Visning af
afspilningsinformation
Anvendelse af Sony
Entertainment Network
Side: 127
18
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\040PLY.fm
DK
1 Tilslut afspilleren til et netværk
(side 14).
2 Tryk på SEN-knappen på
fjernbetjeningen.
3 Du kan vælge internetindhold og
et udvalg af on-demand
underholdning ved at bruge
</M/m/, og trykke på ENTER.
Kontrolpanel for videostreaming
Kontrolpanelet vises, når videofilen
begynder at afspilles. De viste punkter
kan variere afhængigt af udbyderne af
internetindhold.
Tryk på DISPLAY for at få vist
kontrolpanelet igen.
A Visning af kontroller
Tryk på </M/m/, eller ENTER
for afspilningsfunktioner.
B Statusbjælke for afspilning
Statusbjælke, markør som indikerer
den aktuelle position, afspilningstid,
varighed for videofil
C Netværksbetingelser
indikerer den kabelbaserede
forbindelse.
D Netværksoverførselshastighed
E Navn på den næste video
F Filnavn på aktuelt valgte video
Tilgængelige funktioner
Der er forskellige indstillinger og
afspilningsfunktioner til rådighed, hvis
du trykker på OPTIONS. De punkter,
der er til rådighed, afhænger af
situationen.
Almindelige funktioner
x [Gentag indstilling]: Indstiller
gentagefunktionen.
x [Afspil]/[Stop]: Starter eller stopper
afspilningen.
x [Afspil fra start]: Afspiller punktet
fra begyndelsen.
x [Skift kategori]: Skifter mellem
kategorierne [Video],
[Musik] og [Foto].
Kun [Video]
x [A/V-synkronisering]: Justerer
forskydningen mellem billede og lyd
ved at forsinke lyden i forhold til
billedet (0 til 120 millisekunder).
x [Videoindstillinger]:
– [Billedkvalitetstilstand]: Vælger
billedindstillingerne for forskellige
lysmiljøer.
– [BNR]: Reducerer den mosaik-
lignende blokstøj i billedet.
– [MNR]: Reducerer mindre støj
omkring billedkanterne
(moskitostøj).
x [Pause]: Sætter afspilningen på
pause.
x [Topmenu]: Viser topmenuen på
BD'er eller DVD'er.
x [Menu]/[Popup-menu]: Viser pop-
up-menuen på BD-ROM'er eller
menuen på DVD'er.
x [Søg efter titel]: Søger efter en titel
på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er og
starter afspilning fra begyndelsen.
Side: 128
19
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\040PLY.fm
Afspilning
DK
x [Søg efter kapitel]: Søger efter et
kapitel og begynder afspilning fra
begyndelsen.
x [Lyd]: Vælger sproget, når der er
optaget flere sprog på BD-ROM'er/
DVD VIDEO'er. Vælger lydsporet på
CD'er.
x [Undertekster]: Skifter
undertekstsproget, når der er optaget
flere undertekstsprog på BD-ROM'er/
DVD VIDEO'er.
x [Vinkel]: Skifter til andre
visningsvinkler, når der er optaget
flere vinkler på BD-ROM'er/DVD
VIDEO'er.
x [Støjreduktion for IP-indhold]:
Justerer billedkvaliteten af
internetindhold.
Kun [Musik]
x [Tilføj diasshow BGM]: Registrerer
musikfilerpåUSB-hukommelsensom
baggrundsmusik til diasshow (BGM).
Kun [Foto]
x [Diasshow-hastig.]: Ændrer
hastigheden på diasshowet.
x [Diasshow-effekt]: Indstiller
effekten for diasshows.
x [Diasshow BGM]:
– [Fra]: Slår funktionen fra.
– [Min musik fra USB]: Indstiller de
musikfiler som er registreret i [Tilføj
diasshow BGM].
– [Afspil fra musik-CD]: Indstiller
sporene på CD-DA'er.
x [Skift visning]: Skifter mellem
[Gittervisning] og [Listevisning].
x [Vis billede]: Viser det valgte foto.
x [Diasshow]: Afspiller et diasshow.
x [Drej til venstre]: Drejer fotoet
90 grader mod uret.
x [Drej til højre]: Drejer fotoet
90 grader med uret.
Side: 129
20
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\050ADJ.fm
DK
Indstillinger og justeringer
Brug af
indstillingsskærmene
Vælg [Opsætning] på
hjemmemenuen, når du vil ændre
afspillerens indstillinger.
Standardindstillingerne er
understregede.
1 Vælg [Opsætning] på
hjemmemenuen med </,.
2 Vælg ikonet for
opsætningskategorien med M/m
og tryk på ENTER.
[Netværksopdater-
ing]
Vælg [OK] for at opdatere afspillerens
software via netværket.
z
• Vi anbefaler at udføre en
netværksopdatering cirka hver 2. måned.
• Besøg den følgende webside for oplysninger
om opdateringsfunktioner:
http://support.sony-europe.com/
[Skærmindstill-
inger]
x [Tv-type]
[16:9]: Vælg dette når du tilslutter til et
widescreen-tv eller et tv med en
bredskærmsfunktion.
[4:3]: Vælg dette når du tilslutter til et tv
med en 4:3-skærm uden en
bredskærmsfunktion.
x [Skærmformat]
[Fuld]: Vælg dette når du tilslutter til et
tv med en bredskærmsfunktion. Viser et
4:3-billede i højde-bredde-forholdet
16:9, selv på et widescreen-tv.
[Normal]: Ændrer billedstørrelsen så
den passer til skærmstørrelsen med det
oprindelige højde-bredde-forhold for
billedet.
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
[Letter Box]: Viser et bredt billede med
sorte striber foroven og forneden.
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld
højde på hele skærmen og med siderne
beskårede.
Side: 130
21
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\050ADJ.fm
Indstillinger
og
justeringer
DK
x [Konversionstilstand for biograf]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
Afspilleren registrerer automatisk, om
materialet er video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende
konversionsmetode.
[Video]: Der vælges altid en
konversionsmetode, der passer til
videobaseret materiale, uanset
materialet.
x [Opløsning for videoudgang]
Vælg normalt [Auto]. Vælg [Original
opløsning] for at udsende i den
opløsning, der er optaget på disken. Når
opløsningen er lavere end SD-
opløsningen, skaleres den op til SD-
opløsning.
x [BD-ROM 24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et
1080/24p-kompatibelt tv ved hjælp af
HDMI OUT-stikket.
[Til]: Slår funktionen til.
[Fra]: Vælg dette når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24p-
videosignaler.
x [DVD-ROM 24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et
1080/24p-kompatibelt tv ved hjælp af
HDMI OUT-stikket.
[Fra]: Vælg dette når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24p-
videosignaler.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk den
tilsluttede tv-type og skifter til den
modsvarende farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr
4:2:2-videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr
4:4:4-videosignaler.
[RGB]: Udsender RGB-videosignaler.
x [HDMI Deep Colour-udgang]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
[16 bit]/[12 bit]/[10 bit]: Udsender
videosignaler i 16 bit/12 bit/10 bit, når
det tilsluttede tv er kompatibelt med
Deep Colour.
[Fra]: Vælg dette når billedet er ustabilt,
eller farverne fremstår unaturlige.
x [Pausetilstand]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette. Der
vises dynamiske billeder i bevægelse
uden slør.
[Billede]: Viser statiske billeder i høj
opløsning.
[Indstillinger for
lyd]
x [Digital lydudgang]
[Auto]: Du bør normalt vælge dette.
Udsender lydsignaler i henhold til de
tilsluttede enheder.
[PCM]: Udsender PCM-signaler fra
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-stikket.
Side: 131
22
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\050ADJ.fm
DK
x [BD-lydmixindstilling]
[Til]: Udsender den lyd, der fås ved
miksning af den interaktive og
sekundære lyd med den primære lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.
Vælg dette for at udsende HD-
lydsignaler til en AV-forstærker
(receiver).
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music]: Sender simuleret
multikanalslyd fra 2 kanalkilder via
HDMI OUT-stikket i henhold til
funktionaliteten af den tilsluttede enhed,
der bruger DTS Neo:6 Cinema- eller
DTS Neo:6 Music-tilstand.
[Fra]: Sender lyd med det originale antal
kanaler via HDMI OUT-stikket.
x [Lyd-DRC]
[Auto]: Udfører afspilning med det
dynamikområde, der er specificeret af
disken (gælder kun for BD-ROM).
Andre diske afspilles med [Til]-
niveauet.
[Til]: Udfører afspilning på et standard
komprimeringsniveau.
[Fra]: Anvender ingen komprimering.
Giver en mere dynamisk lyd.
x [Downmix]
[Surround]: Udsender lydsignaler med
surroundeffekter. Vælg dette når du
tilslutter en lydenhed, der understøtter
Dolby Surround (Pro Logic) eller
DTS Neo:6.
[Stereo]: Udsender lydsignaler uden
surroundeffekter. Vælg dette, når du
tilslutter en lydenhed, der ikke
understøtter Dolby Surround (Pro Logic)
eller DTS Neo:6.
[BD/DVD-
visningsindstillinger]
x [BD/DVD-menusprog]
Vælger standardsproget for menuen på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Vælg [Vælg sprogkode], og indtast
koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
x [Lydsprog]
Vælger standardsprog for lyd på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Original], vælges det
sprog, der er prioriteret på disken.
Vælg [Vælg sprogkode], og indtast
koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
x [Undertekstsprog]
Vælger standardsproget for undertekster
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Vælg [Vælg sprogkode], og indtast
koden for dit sprog ved at referere til
"Liste over sprogkoder" (side 34).
x [Afspilningslag for
BD-hybriddisk]
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-
lag.
x [BD-internetforbindelse]
[Tillad]: Du bør normalt vælge dette.
[Tillad ikke]: Forhindrer
internetforbindelse.
Side: 132
23
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\050ADJ.fm
Indstillinger
og
justeringer
DK
[Indstillinger for
børnesikring]
x [Adgangskode]
Indstiller eller ændrer adgangskoden for
børnesikringsfunktionen. En
adgangskode giver dig mulighed for at
indstille en begrænsning på afspilningen
af BD-ROM eller DVD VIDEO og
internetvideo. Hvis det er nødvendigt,
kan du skelne mellem
begrænsningsniveauerne for
BD-ROM'er, DVD VIDEO'er og
internetvideoer.
x [Regionskode for børnesikring]
Afspilning af visse BD-ROM'er, DVD
VIDEO'er eller internetvideo kan være
begrænset i henhold til det geografiske
område. Scener kan være blokerede eller
udskiftet med andre scener. Følg
vejledningen på skærmen og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [BD-børnesikring] /
[DVD-børnesikring] /
[Børnesikring for internetvideo]
Ved at indstille børnesikring kan der
blokeres for visse scener eller de kan
erstattes med andre scener. Følg
vejledningen på skærmen og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [Internetvideo uden vurdering]
[Tillad]: Tillader afspilningen af
ucensurede internetvideoer.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
ucensurede internetvideoer.
[Systemindstill-
inger]
x [Skærmsprog]
Vælger skærmsprog for din afspiller.
x [HDMI-indstillinger]
Ved at tilslutte Sony-komponenter, der
er kompatible med HDMI-funktioner,
med et højhastigheds HDMI-kabel
forenkles betjeningen.
[Kontrol til HDMI]
[Til]: Følgende BRAVIA Sync-
funktioner er tilgængelige:
– Direkte afspilning
– Slukning af system
– Sprog følger
[Fra]: Slår funktionen fra.
z
Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med
tv'et eller komponenterne, for yderligere
detaljer.
[Lænket til tv-fra]
[Til]: Slukker automatisk afspilleren og
HDMI-kompatible komponenter, når det
tilsluttede tv går i standby-tilstand
(BRAVIA Sync).
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Startskærm]
Indstil startskærmen, når du tænder for
afspilleren.
[Netværkstjenesteskærm]: Starter på en
Sony Entertainment Network-
portalskærm.
[Hjemmemenuskærm]: Starter på
hjemmemenuen.
Side: 133
24
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\050ADJ.fm
DK
x [Hurtig start-tilstand]
[Til]: Forkorter tiden til opstart, når du
tænder for afspilleren.
[Fra]: Reducerer strømforbruget under
standby.
x [Automatisk standby]
[Til]: Returnerer automatisk til standby-
tilstand, hvis der ikke trykkes på nogen
knap i mere end 30 minutter.
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Automatisk visning]
[Til]: Viser automatisk information på
skærmen, når du skifter titler,
billedtilstande, lydsignaler osv.
[Fra]: Viser kun information, når du
trykker på DISPLAY.
x [Pauseskærm]
[Til]:Aktivererpauseskærmsfunktionen.
Pauseskærmen vises, når du ikke bruger
afspilleren i mere end 10 minutter, mens
der vises et skærmbillede.
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Meddel. om softwareopdatering]
[Til]: Indstiller afspilleren til at
informere dig om nye softwareversioner
(side 20).
[Fra]: Slår funktionen fra.
x [Systeminformation]
Viser information om afspillerens
softwareversion og MAC-adressen.
x [Softwarelicensinformation]
Viser information om softwarelicens.
[Netværksindstill-
inger]
x [Internetindstillinger]
Tilslut først afspilleren til netværket. Se
"Trin 3: Forberedelse til
netværksforbindelse" (side 14) for
yderligere oplysninger.
z
Besøg den følgende webside for yderligere
oplysninger og se FAQ-indholdet:
http://support.sony-europe.com/
x [Status for netværkstilslutning]
Viser den aktuelle netværksstatus.
x [Netværks-diagnosticering]
Kontrollerer korrekt
netværksforbindelse ved at udføre
netværksdiagnostik.
[Nemme
netværksindstillinger]
Vælg[Nemmenetværksindstillinger]for
at angive netværksindstillingerne. Følg
instruktionerne på skærmen.
Side: 134
25
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\050ADJ.fm
Indstillinger
og
justeringer
DK
[Nulstilling]
x [Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken]
Stiller afspillerens indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne ved at vælge
indstillingsgruppen. Alle indstillingerne
i gruppen bliver nulstillet.
x [Initialiser personlig information]
Sletter dine personlige oplysninger, der
er gemt i afspilleren.
Side: 135
26
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\060ADD.fm
DK
Yderligere information
Fejlfinding
Hvis du kommer ud for nogen af
følgende problemer i forbindelse med
brugen af afspilleren, skal du benytte
denne fejlfindingsguide til at forsøge at
afhjælpe problemet, inden du anmoder
om reparation. Konsulter din nærmeste
Sony-forhandler, hvis der er et problem,
der ikke kan løses.
Der er ikke noget billede, eller
billedet udsendes ikke korrekt.
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler
er korrekt tilsluttet (side 12).
, Skift indgangsvælgeren på tv'et for af
vise signalet fra afspilleren.
, Stil [Opløsning for videoudgang]
tilbage til den laveste opløsning ved at
trykke på x på afspilleren i mere end
10 sekunder.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren
og tænd igen. 2Sluk for det tilsluttede
udstyr og tænd igen. 3Frakobl
HDMI-kablet og tilslut det igen.
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en
DVI-enhed, der ikke understøtter
teknologien til beskyttelse af
ophavsrettigheder.
, Kontroller [Opløsning for
videoudgang]-indstillingerne i
[Skærmindstillinger]-opsætningen
(side 21).
, For BD-ROM'er kontrolleres
[BD-ROM 24p-udgang]-
indstillingerne i [Skærmindstillinger]-
opsætningen (side 21).
, For DVD-ROM'er kontrolleres
[DVD-ROM 24p-udgang]-
indstillingerne i [Skærmindstillinger]-
opsætningen (side 21).
Skærmsproget skifter automatisk ved
tilslutning til HDMI OUT-stikket.
, Når [Kontrol til HDMI] i
[HDMI-indstillinger] er indstillet til
[Til] (side 23), skifter skærmsproget
automatisk i henhold til
sprogindstillingen på det tilsluttede TV
(hvis du ændrer indstillingen på dit TV
osv.).
Der er ikke nogen lyd, eller lyden
udsendes ikke korrekt.
, Kontroller, at alle de tilsluttede kabler
er korrekt tilsluttet (side 12).
, Skift indgangsvælgeren på AV-
forstærkeren (receiveren) sådan at
lydsignalerne fra afspilleren udsendes
fra AV-forstærkeren (receiveren).
, Hvis lydsignalet ikke kommer gennem
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-stikket, skal du kontrollere
lydindstillingerne (side 21).
, Prøv følgende for HDMI-tilslutninger:
1Sluk for afspilleren og tænd igen.
2Sluk for det tilsluttede udstyr og
tænd igen. 3Frakobl HDMI-kablet og
tilslut det igen.
, For HDMI-tilslutninger gælder det, at
hvis afspilleren er sluttet til et tv
gennem en AV-forstærker (receiver),
skal du prøve at tilslutte HDMI-kablet
direkte til tv'et. Se også i den
betjeningsvejledning der fulgte med
AV-forstærkeren (receiveren).
Billede Lyd
Side: 136
27
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\060ADD.fm
Yderligere
information
DK
, HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en
DVI-enhed (DVI-stik understøtter
ikke lydsignaler).
, Den enhed, der er tilsluttet til HDMI
OUT-stikket, understøtter ikke
afspillerens lydformat. Kontroller
lydindstillingerne (side 21).
HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio og DTS-HD Master Audio)
udsendes ikke via bitstream.
, Indstil [BD-lydmixindstilling] i
[Indstillinger for lyd]-opsætningen til
[Fra] (side 22).
, Kontroller, at den tilsluttede AV-
forstærker (receiver) er kompatibel
med hvert enkelt HD-lydformat.
Den interaktive lyd udsendes ikke.
, Indstil [BD-lydmixindstilling] i
[Indstillinger for lyd]-opsætningen til
[Til] (side 22).
Meddelelseskode 3 [Lydudgangen er
midlertidigt slået fra. Foretag ikke
justering af lydstyrken. Det afspillede
indhold er beskyttet med Cinavia og
er ikke godkendt til afspilning på
denne enhed. For flere oplysninger,
se http://www.cinavia.com.
Meddelelseskode 3.] vises på
skærmen, når der afspilles en disk.
, Lydsporet til den video, du afspiller,
indeholder en Cinavia-kode, som
angiver, at det er en uautoriseret kopi
af kommercielt indhold (side 5).
Disken afspilles ikke.
, Disken er beskidt eller skæv.
, Disken er vendt forkert. Indsæt disken
med afspilningssiden vendende nedad.
, Disken har et format, som ikke kan
afspilles på denne afspiller (side 30).
, Afspilleren kan ikke afspille en
optaget disk, der ikke er korrekt
færdiggjort.
, Regionskoden på BD'en eller DVD'en
svarer ikke til afspilleren.
Afspilleren registrerer ikke en USB-
enhed, der er sluttet til afspilleren.
, Sørg for, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til USB-stikket.
, Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
, Kontroller, om USB-enheden er tændt.
, Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du tilslutte USB-
enheden direkte til afspilleren.
Disk
USB-enhed
Side: 137
28
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\060ADD.fm
DK
Billedet/lyden er dårlig/visse
programmer mangler billeddetaljer,
især ved hurtige og mørke scener.
, Billed-/lydkvaliteten kan muligvis
forbedres ved at ændre
internethastigheden. Vi anbefaler en
internethastighed på mindst 2,5 Mbps
til video i Standard Definition
(10 Mbps til video i High Definition).
Billedet er lille.
, Tryk på M for at zoome ind.
Afspilleren kan ikke slutte til
netværket.
, Kontroller netværksforbindelsen
(side 14) og netværksindstillingerne
(side 24).
Meddelelsen [Der findes en ny
softwareversion online på netværket.
Opdaterunder"Netværksopdatering".]
vises på skærmen, når afspilleren
tændes.
, Se [Netværksopdatering] (side 20)
angående opdatering af afspilleren til
en nyere softwareversion.
[Kontrol til HDMI]-funktionen virker
ikke (BRAVIA Sync).
, Kontroller, at [Kontrol til HDMI] i
[HDMI-indstillinger] er indstillet til
[Til] (side 23).
, Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen,
skal du slukke for afspilleren og tænde
den igen.
, Hvis der opstår strømsvigt, skal du
indstille [Kontrol til HDMI] i
[HDMI-indstillinger] til [Fra], og
derefter indstille [Kontrol til HDMI] i
[HDMI-indstillinger] til [Til]
(side 23).
, Kontroller følgende, og se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
komponenten.
– den tilsluttede komponent er
kompatibel med [Kontrol til
HDMI]-funktionen.
– den tilsluttede komponents
indstilling for [Kontrol til HDMI]-
funktionen er korrekt.
, Når du slutter afspilleren til et tv via en
AV-forstærker (receiver),
– er du muligvis ikke i stand til at
betjene tv'et via afspilleren, hvis
AV-forstærkeren (receiveren) ikke
er kompatibel med [Kontrol til
HDMI]- funktionen.
Sony Entertainment Network
Netværksforbindelse
Kontrol til HDMI (BRAVIA
Sync)
Side: 138
29
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\060ADD.fm
Yderligere
information
DK
– skal du prøve følgende, hvis du
ændrer HDMI-tilslutningen, tager
netledningen ud og sætter den i
igen, eller der opstår en
strømafbrydelse: 1Skift
indgangsvælgeren på AV-
forstærkeren (receiveren) sådan at
billedet fra afspilleren vises på tv-
skærmen. 2Indstil [Kontrol til
HDMI] i [HDMI-indstillinger] til
[Fra], og indstil derefter [Kontrol til
HDMI] i [HDMI-indstillinger] til
[Til] (side 23). Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
AV-forstærkeren (receiveren).
System Power-Off-funktionen virker
ikke (BRAVIA Sync).
, Kontroller, at [Kontrol til HDMI] og
[Lænket til tv-fra] i
[HDMI-indstillinger] er indstillet til
[Til] (side 23).
Afspilningen starter ikke fra
begyndelsen af indholdet.
, Tryk på OPTIONS og vælg [Afspil fra
start].
Afspilningen starter ikke fra det
genoptagningspunkt, hvor du sidst
stoppede afspilningen.
, Genoptagningspunktet ryddes
muligvis fra hukommelsen afhængigt
af disken, når
– du åbner diskskuffen.
– du afbryder forbindelsen til USB-
enheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker for afspilleren.
Meddelelseskode 1 [Afspilning
stoppet. Det afspillede indhold er
beskyttet med Cinavia og er ikke
godkendt til afspilning på denne
enhed. For flere oplysninger, se http://
www.cinavia.com. Meddelelseskode
1.] vises på skærmen, når der
afspilles en disk.
, Lydsporet til den video, du afspiller,
indeholder en Cinavia-kode, som
angiver, at den kun er beregnet til
visning ved hjælp af professionelt
udstyr, og at den ikke er autoriseret til
afspilning af forbrugere (side 5).
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selv efter du har trykket
på Z.
, Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren
og frakobl netledningen. 2Tilslut
netledningen igen, mens du trykker
ned på Z på afspilleren. 3Hold Z
trykket nede på afspilleren indtil
skuffen åbner. 4Fjern disken. 5Hold
ned på [/1 på afspilleren i mere end
10 sekunder, indtil afspilleren slukker.
Afspilleren reagerer ikke på nogen
knapper.
, Der er kondenseret fugt inde i
afspilleren (side 3).
, Hold ned på [/1 på afspilleren i mere
end 10 sekunder, indtil afspilleren
slukker.
Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på
nogen knapper, skal du frakoble
netledningen og tilslutte den igen.
Andet
Side: 139
30
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=left
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\060ADD.fm
DK
Specifikationer
System
Laser: Halvlederlaser
Indgange og udgange
(Navn på stik:
Stiktype/udgangsniveau/
belastningsimpedans)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standard konnektor
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
USB:
USB-stik, Type A, maksimum strøm
500 mA (til tilslutning af en USB-
enhed)
Generelt
Strømforsyning:
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug: 8,8 W
Mål (cirka):
290 mm × 199 mm × 43 mm
(bredde/dybde/højde) inkl.
fremspringende dele
Vægt (cirka): 1,1 kg
Driftstemperatur:
5 ºC til 35 ºC
Driftsfugtighed:
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
Se side 12.
Specifikationer og design kan ændres
uden forudgående varsel.
*1
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er
nye og under udvikling, kan der være nogle
diske, som ikke er afspilbare afhængigt af
disktypen og versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af kilden,
det tilsluttede udgangsstik og de valgte
lydindstillinger.
*2
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke
afspilles, hvis der kan optages postscript på
dem.
*3
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis
den ikke er færdiggjort korrekt. Se i den
betjeningsvejledning der fulgte med
optageudstyret angående yderligere
oplysninger.
Diske som ikke kan afspilles
• BD'ere med kassette
• BDXL'er
• DVD-RAM'er
• HD DVD'er
• DVD Audio-diske
• PHOTO CD'er
• Datadelen på CD-ekstra
• Super VCD'er
• Lydmaterialesiden på DualDiscs
Afspilbare diske
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3 DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3 CD-DA (Musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Side: 140
31
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\060ADD.fm
Yderligere
information
DK
Bemærkning om diske
Dette produkt er beregnet til at afspille
diske, der følger CD-standarden
(Compact Disc). DualDisc og nogle
musikdiske, der er kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret, overholder
ikke CD-standarden (Compact Disc), og
derfor kan disse diske ikke afspilles af
dette produkt.
Bemærkninger om
afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er
Visse afspilningsfunktioner på BD'er/
DVD'er kan med vilje være indstillet af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller BD'er/DVD'er i
henhold til det diskindhold som
softwareproducenterne designede, kan
der være visse afspilningsfunktioner,
som ikke er til rådighed.
Bemærkning om dobbeltlags-BD'er/-
DVD'er
De afspillede billeder og lyd forstyrres
eventuelt et øjeblik, når der skiftes lag.
Regionskode (gælder kun for
BD-ROM/DVD VIDEO)
Din afspiller har en regionskode trykt på
bagsiden af enheden og afspiller kun
BD-ROM'er/DVD VIDEO'er, der er
mærket med samme regionskoder eller
.
ALL
Regionskode
Side: 142
33
BDP-S1100
4-442-380-61(2)
master page=right
C:\Users\fle1\Desktop\SD120022\DATA\4442380612\
4442380612\04-4442380612_DK\060ADD.fm
Yderligere
information
DK
*1
Afspilleren kan understøtte AVC op til
niveau 4.1.
*2
Afspilleren kan understøtte en
billedfrekvens på op til 60 fps.
*3
Afspilleren afspiller filer i AVCHD-
format, der er optaget på et digitalt
videokamera osv. En disk i AVCHD-
format afspilles ikke, hvis den ikke er
korrekt færdiggjort.
*4
Afspilleren kan afspille ".mka"-filer.
*5
Afspilleren afspiller ikke animerede
PNG- eller GIF-filer.
b
• Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt
af format, kodning eller optagetilstand.
• Visse filer, der er redigeret på en pc,
afspilles muligvis ikke.
• Visse filer kan muligvis ikke udføre
funktionerne hurtig fremad eller hurtig
tilbage.
• Afspilleren afspiller ikke kodede filer som
f.eks. DRM og Lossless.
• Afspilleren kan genkende følgende filer
eller mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og
USB-enheder:
– op til mapper i det 9. lag, herunder
rodmappen
– op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
• Afspilleren kan understøtte en
billedfrekvens:
– på op til 60 fps for AVCHD
(MPEG4/AVC).
– på op til 30 fps for andre videocodec.
• Afspilleren kan understøtte en bithastighed
på op til 40 Mbps for videoer.
• Afspilleren kan understøtte en
videoopløsning på op til 1920 x 1080 pixel.
• Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke
med denne afspiller.
• Afspilleren kan genkende Mass Storage
Class (MSC)-enheder, Still Image Capture
Device (SICD) klasse-enheder og 101-
tastatur.
• For at undgå datakorruption eller
beskadigelse af USB-hukommelsen eller
enheder skal du slukke for afspilleren, når
du tilslutter eller fjerner USB-hukommelsen
eller enheder.
• Afspilleren afspiller muligvis ikke
videofiler med høj bithastighed på DATA
CD'er flydende. Det anbefales at afspille
sådanne filer vha. DATA DVD'er eller
DATA BD'er.
• For at holde disken
ren må den kun
håndteres ved
kanten. Du må ikke
berøre overfladen.
Støv, fingeraftryk eller ridser på disken
kan medføre fejl.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys
eller varmekilder som varme
luftkanaler, og lad den ikke ligge i en
bil, som er parkeret i direkte sollys, da
temperaturen inde i bilen kan stige
betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er
afspillet.
• Rens disken med en
rengøringsklud.
Begynd inde på
midten og tør udad.
• Anvend ikke
opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens etikette,
skal du tørre etiketten inden afspilning.
• Brug ikke følgende diske.
– En linse-rensedisk.
– En disk som ikke har standardfacon
(fx kort, hjerte).
– En disk med en etikette eller mærkat
på.
– En disk med cellofantape eller lim fra
klistermærker på.
Bemærkninger om diskene

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Sony BDP-S1100.

Stil et spørgsmål om Sony BDP-S1100

Har du et spørgsmål om Sony BDP-S1100 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Sony BDP-S1100. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Sony BDP-S1100 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.