Siemens VBH14401 manual

Få vist brugermanualen for Siemens VBH14401 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Fejekoste
  • Model/navn: VBH14401
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 7
6
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen medfølger,
hvis De giver støvsugeren videre til andre.
Formålsbestemt anvendelse
Denne støvsuger er kun beregnet til privat brug og ikke
til erhvervsmæssig anvendelse. Støvsugeren må
udelukkende anvendes i overensstemmelse med
angivelserne i denne brugsanvisning. Producenten
hæfter ikke for evt. skader, der er opstået som følge af
ukorrekt anvendelse eller forkert betjening. Overhold
derfor altid nedenstående anvisninger!
Støvsugeren må kun bruges med:
Originale filter-indsatser
Originale reservedele og tilbehør
Støvsugeren egner sig ikke til:
Støvsugning af mennesker eller dyr
opsugning af:
– smådyr
– sundhedsskadelige, skarpkantede, varme eller
glødende substanser
– fugtige eller flydende substanser
– letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser
– aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg.
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de anerkendte
tekniske standarder og de relevante sik-
kerhedsanvisninger.
Dette apparat kan benyttes af børn fra
8 år og derover, samt af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner og / eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er under
opsigt eller er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og har forstået de
farer og risici, der kan være forbundet
med brugen af apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet som
legetøj.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke
udføres af børn, uden at de er under
opsigt.
Plastikposer og folie må ikke være
tilgængelige for småbørn, hverken ved
opbevaring og kassering
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
Ladestationen må kun anvendes i henhold til
angivelserne på typeskiltet.
Støvsug aldrig uden filterindsats => apparatet kan
blive beskadiget!
Træk ikke i ledningen, men kun i selve stikket, når
ladestationens netledning skal trækkes ud af
stikkontakten.
Apparatet må ikke oplades ved temperaturer under
0°C eller over 40°C.
En defekt ladestation må ikke tilsluttes eller åbnes,
men skal udskiftes med en ny.
Hvis akku-støvsugeren er blevet beskadiget, må den
ikke anvendes.
For at der ikke skal opstå fare, må reparationer
og udskiftning af reservedele kun udføres af et
autoriseret serviceværksted, såfremt de ikke er
beskrevet under "Rengøring" i denne
brugsvejledning.
Støvsuger og ladestation skal beskyttes mod
påvirkning fra vind og vejr, fugtighed og varmekilder.
Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det
samme, hvorefter det skal bortskaffes efter
forskrifterne.
Anvisninger om bortskaffelse
Forhør Dem om de aktuelle bortskaffelsesmåder hos
Deres forhandler eller hos kommunens tekniske
forvaltning.
Bemærk: Dette apparat indeholder genopladelige
NiMH-batterier (akku'er). Inden apparatet bortskaffes,
skal de afladede batterier afmonteres (se figur 19) og
bortskaffes under hensyntagen til miljøet.
Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik).
For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i
Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-
adapter. Denne adapter (tilladt til maks.13 amperer)
kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581)
da
Side: 32
31
Beskrivelse da
1 Gulvmundstykke med elektrobørste
2 Funktionsindikator, gulvmundstykke
3 Frigøringstast, gulvmundstykke
4 Støvbeholder
5 Støvfilter
6 Tekstilfilter
7 Minibørste
8 Støvsugerenhed
9 Frigøringstast, støvbeholder
10 Fugemundstykke
11 Håndgreb, håndstøvsuger
12 Tænd-/sluk-knap, håndstøvsuger
13 Frigøringstast, håndgreb
14 Frigøringstast, akku-støvsuger
15 Håndgreb, akkustøvsuger
16 Frigøringstast, akku-støvsuger
17 Indikator for opladning
18 Ladestation
19 Gulvholder, ladestation
20 Ladekabel
1
2
3 19
20
18
11
12
13
14
15
16
17
5
6
7
8
4
9
10
Side: 33
32
Fold siderne med figurerne ud!
Før apparatet tages i brug første gang
Montage af ladestation
Ladestationen kan både anvendes vægmonteret og som
gulvholder.
Figur
Find et sted i nærheden af en stikkontakt til
vægmontagen, og monter ladestationen på væggen
uden gulvholder ved hjælp af de vedlagte skruer.
Figur
Ved anvendelse som gulvholder:
Placer ladestationen på soklen.
Figur
Stik ladekablet ind i tilslutningsåbningen i siden af
kontaktarmen.
Figur
Ret håndgrebet op, og lad det gå i indgreb.
Tryk på håndgrebets frigøringstast for at frigøre
låsemekanismen, når håndgrebet skal klappes
ned igen.
Figur
Stik håndstøvsugeren ind i gulvmundstykket, og lad
den klikke på plads.
Tryk på gulvmundstykkets frigøringstast, og træk
håndstøvsugeren ud af gulvmundstykket, når delene
skal skilles ad.
Figur
Sæt akku-støvsugeren ind i håndstøvsugeren, som
vist, og lad den klikke på plads.
!Kontroller, at kontakterne i akku-støvsugeren og i
håndstøvsugeren ikke er snavsede. Rengør i givet
fald kontakterne.
Figur
Sæt håndstøvsugeren i ladestationen, som vist.
!Kontroller, at kontakterne i håndstøvsugeren og
ladestationen ikke er snavsede. Rengør i givet fald
kontakterne.
Når håndstøvsugeren sættes på plads i
ladestationen, bliver den automatisk slukket,
når den ved et uheld stadig er tændt.
7
6
5
4
3
2
1
!Inden apparatet bruges første gang, skal
støvsugerens genopladelige batterier (akku'er)
oplades i mindst 16 timer.
Stik ladestationens netstik ind i en stikkontakt.
Indikatoren for opladning lyser.
Indikatoren lyser, når støvsugeren er forbundet med
strømnettet via ladestationen.
Den slukker heller ikke, når støvsugerens
genopladelige batterier er helt ladet op.
Det er normalt og er uden betydning, at
ladestationen bliver varm.
De kan altid lade støvsugeren stå til opladning, når
den ikke er i brug. På den måde er den altid klar til
brug.
Støvsugning
Anvendelse af håndstøvsugeren
Figur
Tag støvsugeren ud af ladestationen, og flyt tænd-/
sluk-knappen i pilens retning.
Tænd/sluk-knappen har følgende to positioner:
Position 1 = mellem effektposition
=> Apparatet har en længere driftstid.
Position 2 = høj effektposition
=> Apparatet har en højere ydelse ved kortere
driftstid.
Funktionsindikatoren på gulvmundstykket lyser og viser
dermed, at børstevalsen roterer.
Figur
Ved korte pauser i støvsugningen kan apparatet
stilles frit i rummet. Hertil skal støvsugeren vippes
lidt fremad i retning af mundstykket.
!Bemærk: Apparatet skal altid slukkes, når det
stilles til side, fordi de roterende børster kan
beskadige gulvbelægningen, når støvsugeren står
stille.
Figur
Sluk for støvsugeren, når støvsugningen er afsluttet,
og sæt apparatet tilbage på plads i ladestationen.
Bemærk!
Gulvmundstykker bliver udsat for et vist slid, afhængigt
af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal
mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige
mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på
mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket
eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader,
som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.
10
9
8
da
Side: 34
33
Anvendelse af akku-støvsugeren
Figur
Frigør akku-støvsugeren ved hjælp af
frigøringstasten, og tag den ud af håndstøvsugeren.
Fugemundstykke
Figur
Til støvsugning af fuger, hjørner osv.
Stik fugemundstykket ind i akku-støvsugerens
sugeåbning, som vist.
Figur
Sæt akku-støvsugeren til opladning i
håndstøvsugeren, og lad den klikke på plads.
Sørg for, at den er placeret korrekt.
Rengøring af filtrene
Støvbeholderen skal helst tømmes, hver gang
støvsugeren har været brugt.
Figur
Tag akku-støvsugeren ud af håndstøvsugeren
(se figur 11)
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigøringstasten,
og tag den ud af sugeenheden.
Figur
Tag støvfiltret og tekstilfiltret ud af støvbeholderen
ved hjælp af håndgrebet, og bank dem rene, eller
børst dem med den vedlagte rengøringsbørste.
Figur
Tømning af støvbeholder
Hvis filtrene er meget snavsede, kan både filtre og
støvbeholder vaskes.
Tør til sidst støvbeholderen af med en tør klud.
Filtrene skal være helt tørre, inden de sættes tilbage
i apparatet igen.
Figur
a)Sæt støvfiltret og tekstilfiltret på plads i
støvbeholderen.
b)Sæt støvbeholderen på plads i sugeenheden,
og lad den klikke på plads.
Om nødvendigt kan der bestilles nye filtre hos
kundeservice.
17
16
15
14
13
12
11
Rengøring af gulvmundstykket
Figur
Gulvmundstykket skal rengøres med regelmæssige
mellemrum.
Hertil skal gulvmundstykket frigøres fra
håndstøvsugeren. (se figur 5)
Hår og tråde, som har viklet sig om børsterne, kan
klippes over med en saks.
Tråde og hår suges bort med fugemundstykket.
Pleje
Sluk altid for akku-støvsugeren og håndstøvsugeren, og
tag dem ud af ladestationen inden rengøring af apparatet.
De kan plejes med et almindeligt rengøringsmiddel til
kunststoffer.
!Brug aldrig skuremidler, glas- eller universal-
rengøringsmidler. Støvsugeren må aldrig dyppes i
vand.
Bortskaffelse af genopladelige
batterier
Inden apparatet bortskaffes, skal akku-blokken afmonteres
og bortskaffes separat.
Figur
Skyd batterirummet i pilens retning.
Klip befæstigelsesbåndet over, og tag akku-blokken
ud af apparatet.
Klip strømforsyningsledninger over, og rul af hensyn
til sikkerheden isoleringsbånd om hver enkelt
kabelende.
19
18
da

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens VBH14401.

Stil et spørgsmål om Siemens VBH14401

Har du et spørgsmål om Siemens VBH14401 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens VBH14401. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens VBH14401 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.