Siemens TK53009 manual

Få vist brugermanualen for Siemens TK53009 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: TK53009
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 29
26
da
Sikkerhedshenvisninger
Læs og opbevar betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den!
Denne espresso-fuldautomat er beregnet
til håndtering af almindelige mængder i
husholdningen og til husholdningslig-
nende, ikke-kommercielle formål. Ved
husholdningslignende formål forstås
bl.a. anvendelsen i køkkener for ansatte i
butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og
andre kommercielle virksomheder eller
gæsters brug af espresso-fuldautomaten
i pensioner, små hoteller og lignende.
¡	
Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-
stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt
jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet
stik-adapter. Denne adapter (tilladt til max.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplys­
ningerne på typeskiltet. Må kun benyttes,
hvis maskinen eller ledningerne ikke er
beskadiget. Maskinen er beregnet til inden­
dørs brug ved stuetemperatur.
Personer (også børn) med nedsatte fysiske
sanseevner, nedsat åndsevne eller perso-
ner, der mangler erfaring og viden, må ikke
benytte maskinen, medmindre dette sker
under opsyn, eller de har fået en grundig
instruktion af en person, der har ansvaret
for deres sikkerhed.
Børn må ikke komme i nærheden af
maskinen og skal holdes under opsyn for at
forhindre, at de benytter maskinen til leg.
I tilfælde af forstyrrelser trækkes stikket ud
med det samme.
Af hensyn til sikkerheden skal reparationer,
f.eks. af en defekt ledning, udføres af vor
kundeservice.
Hverken maskinen eller ledningen må
dyppes i vand.
Hold fingrene væk fra maleværket.
Anvend apparatet udelukkende i frostsikre
rum.
¡	
Risiko for forbrænding!
Dysen til varmt vand / damp 8 bliver meget
varm. Tag fat om dysens 8 plastdel og lad
være med at vende den ind mod kroppen.
Dysen 8 kan godt give nogle sprøjt fra sig
i starten i forbindelse med efterspørgsel af
damp eller varmt vand.
Oversigt
Fig. A-E
	 1	 Netafbryder I(On / Off) auto off
	 2 	Knap til kaffestyrke â
	 3	 Kaffeknap E
	 4	 Kaffeknap F
	 5	 Knap h (opvarmning af damp)
	 6	
Drejeknap g / h
(varmt vand / damp)
	 7	
LED-visning
a Påfyldning af vand H
b Tømning af bakker I
c Brug af serviceprogram S
d Brug af drejeknap J
	 8	
Dyse (til varmt vand / damp)
a Plastdel
b Hætte
c Dysespids
	 9	 Højdejustérbart kaffeudløb
10	 Låg til vandbeholder
	
11	 Aftagelig vandbeholder
12	 Bønnebeholder med aromalåg
13	 Rum til rengøringstabletter
14	 Hylde til kopper (forvarmningsfunktion)
15	 Glidekontakt til malingsgrad
16	 Gitter
17	 Bakke til kaffegrums
18	 Bakke til restvand
19	 Svømmer
20	 Kabelopbevaring
21	 Dør til bryggeenhed
22	
Bryggeenhed
a Trykknap (rød)
b Greb
Side: 30
27
da
Før brug
Generelle oplysninger
Kom kun hhv. rent vand uden kulsyre og
kaffeblandinger til espresso eller fuldauto­
mat ned i de pågældende beholdere. Der
må ikke benyttes glaserede, karamelise-
rede eller andre sukkerholdige kaffebønner,
da de tilstopper møllekværnen. Vandets
hårdhedsgrad kan indstilles (se kap. ”Ind-
stilling af vandets hårdhedsgrad”).
Ibrugtagning af maskinen
●	Apparatet stilles på et vandfast, jævnt
underlag.
●	Træk stikket ud af ledningsrummet i en
passende længde og slut det til.
●	Aftag vandbeholderen 11, skyld den og
fyld den med rent koldt vand. Bemærk
markeringen ”max”.
●	Anbring vandbeholderen 11 lodret på
maskinen og tryk den helt ned.
●	Fyld bønnebeholderen med kaffebønner.
●	Forvis dig om, at drejeknappen 6 står på
”O”.
●	Netafbryderen 1 auto off trykkes for at
tænde for maskinen.
Påfyldning af systemet
Når maskinen tages i brug, skal man huske
at fylde vandledningssystemet.
●	Stil en kop under dysen 8.
●	Stil drejeknappen 6 på g / h, så der løber
lidt vand ned i koppen. Så snart J blinker,
stilles drejeknappen 6 tilbage på ”O”.
●	Nu blinker LED’erne på kaffeknapperne
3 E og 4 F, maskinen skyller og varmer
op.
Maskinen er driftsklar, når begge LED’er
lyser.
Betjeningselementer
1 Netafbryder auto off
Med netafbryderen auto off tændes og
slukkes der for strømforsyningen.
Når netafbryderen er slået til, varmer maski-
nen op, skyller og er derefter driftsklar; de
to LED’er på kaffeknapperne 3 E og 4 F
lyser.
Apparatet skyller ikke, hvis det stadig er
varmt, når der tændes for det.
Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, sluk-
ker den automatisk ca. 10 minutter efter
sidste udtagning af kaffe, maskinen skyller.
Det forudindstillede slukningstidspunkt
kan ændres (se kap. ”Automatisk slukning
auto off”).
Maskinen skyller ikke, hvis:
●	der ikke blev udtaget kaffe efter at
­
maskinen blev tændt.
●	der blev udtaget damp kort før maskinen
blev slukket.
●	der kun blev udtaget varmt vand eller
damp.
2 Knap til kaffestyrke â
Ved at trykke på knap â kan kaffestyrken
indstilles:
â LED lyser ikke = indstilling normal
â LED lyser = indstilling stærk
â LED blinker = kaffebønnebeholder er
tom
3 Kaffeknap E lille kaffe
Med denne knap kan der udtages en lille
kop kaffe (ca. 40 ml).
●	Tryk på knap 3 E, LED’en over den blin-
ker. Kaffen males og brygges, hvorefter
den løber ned i koppen; begge LED’er
lyser, så snart proceduren er afsluttet.
Mængden kan ændres (se kap. ”Varig
ændring af væskemængden”).
Side: 31
28
da
4 Kaffeknap F stor kaffe
Med denne knap kan der udtages en stor
kop kaffe (ca. 125ml).
●	Tryk på knap 4 F, LED’en over den blin-
ker. Kaffen males og brygges, hvorefter
den løber ned i koppen; begge LED’er
lyser, så snart proceduren er afsluttet.
Mængden kan ændres (se kap. ”Varig
ændring af væskemængden”).
5 Knap h til damp
Når der trykkes på knap h producerer
maskinen damp til opskumning eller
opvarmning efter ønske.
6 Drejeknap til damp
Hvis drejeknappen stilles på g eller h
produceres hhv. varmt vand eller damp.
Ønskes der damp, skal der tillige trykkes på
knap h (se kap. ”Damp til opskumning af
mælk”).
7 LED-visninger
I det følgende forklares, hvorfor de
­
forskellige dioder lyser eller blinker:
H	lyser	
Vandbeholderen er tom. Skal
fyldes
I	lyser	
Bakkerne er fulde. Skal tømmes
og sættes på plads igen
I	blinker	
Bakker mangler:
Sæt bakkerne på plads igen
S	 lyser	
Opfordring til gennemførelse
af serviceprogram, se kap.
”Serviceprogram”
S	 blinker	 Serviceprogram kører
J	lyser	
Drejeknappen skal stå på g / h
J	blinker	
Drejeknappen skal stå på ”O”
Indstillinger og optisk
visning
Indstilling af vandhårdheden
Det er vigtigt, at vandhårdheden indstil-
les korrekt, så maskinen melder i god tid,
hvornår den skal afkalkes. Vandhårdheden
er forhåndsfastsat til værdien 4 og kan
efterspørges hos de lokale vandværker.
Trin Vandhårdhed
tysk (°dH) fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
Maskinen skal være driftsklar.
●	Hold knap h nedtrykket i mindst 5 sek.
Den indstillede vandhårdhed fremgår nu
af antallet af lysende LED-dioder 7a H,
b I, c S, d J.
●	Tryk på knap h, til LED-dioderne for den
ønskede vandhårdhed lyser, f.eks. lyser
7a,b og c (H, I, S) for vandhårdhed 3.
●	Tryk 1x på knap â. De indstillede dioder
blinker kort, og den valgte vandhårdhed
gemmes i hukommelsen.
Ved brug af vandfilter (specialtilbehør,
ordre-nr. 461732) indstilles en vandhårdhed
svarende til 1.
Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen
af knapperne i 90 sek., slår maskinen over
i kaffemodus, uden at værdierne gemmes,
dvs. den gamle vandhårdhed bevares.
Maskinen skylles i forbindelse med ibrug-
tagning af filter eller ved udskiftning af
samme.
●	Fyld vandbeholderen med vand op til
markeringen ”0,5 l”.
●	Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l)
under dysen 8.
●	Stil drejeknappen 6 på g / h.
Side: 32
29
da
●	Når der ikke kommer mere vand ud af
dysen 8, stilles drejeknappen tilbage på
”O”.
●	Vandbeholderen og vandledningssyste-
met fyldes (se ”Ibrugtagning af maskine /
Påfyldning af system”).
Indstiling af malingsgrad
Med skydekontakten 15 kan man indstille,
hvor fint kaffen skal males (malingsgrad).
¡	
Bemærk
Malingsgraden indstilles, når maleværket er
i gang! Ellers kan maskinen tage skade.
●	Tryk på kaffeknap 4 F.
●	Når maleværket kører, stilles skydekon-
takten 15 i den ønskede position. Jo
mindre prikken er, jo finere bliver kaffen
malet.
i	
Den nye indstilling kommer først til at
gælde ved den anden eller tredje kop
kaffe.
Godt råd: Til kraftigt ristede bønner indstil-
les en grovere og til lyse bønner en finere
malingsgrad.
Automatisk slukning auto off
Det forudindstillede automatiske sluknings-
tidspunkt på ca. 10 minutter kan ændres.
●	Hold hertil kaffeknap 3 E og knap 5 h
nedtrykket samtidigt i mindst 5 sek. Det
indstillede slukningstidspunkt fremgår af
de nu lysende LED’er 7a, b, c og d (H,
I, S, J). Ved at trykke på knap 5 h kan
slukningstidspunktet indstilles:
	 LED 7a (H) lyser
= slukning efter ca. 10 minutter.
	 LED 7a og 7b (H, I) lyser
= slukning efter ca. 30 minutter.
	 LED 7a, 7b og 7c (H, I, S) lyser
= slukning efter ca. 1 time.
	 LED 7a, 7b, 7c og 7d (H, I, S, J) lyser
= slukning efter ca. 4 timer.
Ved at trykke på knap 2 â gemmes
indstillingen.
Indstilling af temperatur
Denne kaffefuldautomat byder på mulighed
for at ændre kaffetemperaturen.
●	Hold hertil kaffeknap 3 E og 4 F ned-
trykket samtidigt i mindst 5 sek. Den
indstillede temperatur fremgår af de nu
lysende LED’er 7a, b og c (H, I, S). Ved
at trykke på knap 5 h kan temperaturen
indstilles:
	 LED 7a (H) lyser
= lav temperatur.
	 LED 7a og 7b (H, I) lyser
= middel temperatur.
	 LED 7a, 7b og 7c (H, I, S) lyser
= høj temperatur.
Ved at trykke på knap 2 â gemmes
indstillingen.
Svømmer
Svømmeren 19 i bakken 18 viser, hvornår
denne skal tømmes.
●	Når det meste af svømmeren 19 kan ses,
tømmes bakken 18.
Tilberedning med
kaffebønner
Denne fuldautomat til espresso / kaffe maler
frisk kaffe til hver brygning. Der skal helst
benyttes kaffeblandinger til espresso- eller
fuldautomater. Opbevares køligt, lufttæt
og under tætsluttende låg eller dybfrosset.
Kaffebønnerne kan også males i dybfros-
sen tilstand.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
hver dag. Der skal altid være tilpas meget
vand i beholderen til drift af maskinen – pas
på tørkogning.
Godt råd: Kopper, især de små tykke
espressokopper, forvarmes på hylden 14
eller skylles med varmt vand.
Maskinen skal være driftsklar.
●	Stil de(n) forvarmede kop(per) under
­
kaffeudløbet 9.
Side: 33
30
da
●	Alt efter ønsket væskemængde trykkes
på kaffeknappen 3 E eller 4 F. Kaffen
brygges og løber derefter ned i koppen
(kopperne).
●	Kaffestrømmen stopper automatisk, så
snart den indstillede mængde er løbet
igennem.
i	
Brygningen kan afbrydes før tid ved at
trykke på 3 E eller 4 F.
Ekstra væskemængde
Det er muligt at rekvirere nøjagtigt den
samme kaffemængde én gang til.
●	Tryk hertil igen på kaffeknappen 3 E
eller 4 F senest 3 sek. efter at kaffen er
­
brygget færdig.
Bemærk: Kaffen brygges på den samme
kaffe som sidste gang.
Varig ændring af
væskemængden
Det er muligt at ændre de forudindstillede
mængder for kaffeknap 3 E (ca. 40 ml) og
for kaffeknap 4 F (ca. 125 ml).
●	Hold kaffeknappen 3 E eller 4 F
­
nedtrykket, indtil den ønskede kaffe-
mængde er løbet igennem (valgmulighed
fra ca. 30 – ca. 220 ml).
i	
Mængden kan ændres til enhver tid.
Ønsker du at vende tilbage til den
fabriksindstillede mængde, udfør et
”reset”.
Reset: Maskinen skal være driftsklar.
●	Træk bakkerne 17 og 18 ud. Hold kaffe­
knapperne 3 E og 4 F nedtrykket samti-
digt i mindst 5 sek.
●	LED’erne 7a, b, c og d (H, I, S, J)
blinker kort som bekræftelse.
●	Sæt bakkerne 17 og 18 på plads igen.
Nu er standardindstillingerne fra fabrikken
igen aktiveret.
Varmt vand
Maskinen skal være driftsklar.
Med denne funktion kan der koges varmt
vand, f.eks. til en enkelt kop te.
¡	
Risiko for forbrænding
Pas på, dysen bliver meget varm. Rør kun
ved plastdelen.
●	Kop i passende størrelse stilles under
dysen 8.
●	Hætten på dysen 8 trykkes helt ned.
●	Stil drejeknappen 6 på g / h.
¡	
Risiko for forbrænding
Når drejeknappen er blevet stillet på g / h
kan der komme et par sprøjt. Pas på ikke at
røre ved dysen 8 eller rette den mod andre
personer.
●	Proceduren afsluttes ved at stille
­
drejeknappen 6 tilbage på ”O”.
Damp til opskumning af
mælk
Maskinen skal være driftsklar. Start med at
skumme mælken op, inden du efterspørger
kaffen, eller opskum mælken separat og
hæld den over kaffen.
¡	
Risiko for forbrænding
Pas på, dysen bliver meget varm. Rør kun
ved plastdelen.
●	Hætten på dyse 8 trykkes helt ned.
●	Fyld ca. 1/3 af koppen med mælk.
●	Tryk på knap h. Dioden begynder at
blinke.
i	
Maskinen opvarmer i ca. 20 sek.
●	Stik dysen 8 langt ned i koppen, men pas
på, at den ikke rører ved koppens bund.
●	Så snart LED’en J lyser, stilles
­
drejeknappen 6 på g / h.
¡	
Risiko for forbrænding
Når drejeknappen er blevet stillet på g / h,
kan der komme et par sprøjt. Dampen fra
maskinen er meget varm og kan få væsken
Side: 34
31
da
til at sprøjte. Pas på ikke at røre ved dysen
8 eller retten den mod andre personer.
●	Drej koppen langsomt rundt, til mælken er
tilpas opskummet.
●	Afslut ved at stille drejeknappen 6 tilbage
på ”O”.
i	
Hvis der skal opskummes mere mælk,
trykkes på knap h hvorefter hele proce-
duren gentages.
Bemærk: Dysen 8 renses lige efter at den
er afkølet, idet indtørrede rester kan være
vanskelige af fjerne.
Godt råd: Det anbefales at benytte kold
mælk med max. 1,5 % fedt.
Damp til varme drikke
¡	
Risiko for forbrænding
Pas på, dysen bliver meget varm. Rør kun
ved plastdelen.
Maskinen skal være klar til drift.
●	Hætten på dysen 8 skubbes op.
●	Tryk på knap h. Dioden begynder at
blinke.
i	
Maskinen opvarmer nu i ca. 20 sek.
●	Stik dysen 8 tilpas langt ned i væsken,
der skal opvarmes.
●	Så snart LED’en J lyser, stilles
­
drejeknappen 6 på g / h.
¡	
Risiko for forbrænding
Når drejeknappen stilles på g / h, kan der
komme et par sprøjt. Dampen fra maskinen
er meget varm og kan få væsken til at
sprøjte. Pas på ikke at røre ved dysen 8
eller rette den mod andre personer.
●	Afslut ved at stille drejeknappen 6 tilbage
på ”O”.
i	
Ønskes der mere damp, trykkes på knap
h, hvorefter proceduren gentages.
Bemærk: Dysen 8 renses lige efter at den
er afkølet, idet indtørrede rester kan være
vanskelige at fjerne.
Vedligeholdelse og daglig
rensning
¡	
Risiko for elektrisk stød!
Træk altid stikket ud i forbindelse med
­
rensning af maskinen.
Maskinen må ikke dyppes i vand, og der må
ikke benyttes damprens.
●	Tør kabinettet af med en fugtig
klud. Undgå brug af skurende
rengøringsmidler.
●	Fjern altid kalk-, kaffe- og mælkerester
samt rester efter afkalkere. Der kan
dannes korrosion under sådanne
betingelser.
●	Alle løse dele skylles i hånden.
●	Vandbeholderen 11 må kun skylles med
vand.
●	Bakker til hhv. kaffegrums 17 og restvand
18 udtages, tømmes og renses.
●	Tør apparatets indre (holder skåle) af.
●	Døren til bryggeenheden 21 åbnes og
indvendige kafferester fjernes. Husk at
lukke døren igen.
Bemærk: Hvis maskinen tændes i kold til-
stand eller slukkes efter udtagning af kaffe,
skyller maskinen automatisk. Systemet er
selvrensende.
Dyse 8 til varmt vand / damp
●	Dyse 8 skrues af damprøret.
●	Alle dele skilles ad (fig. D).
●	Renses med sæbelud og en blød børste.
Dysens spids 8c renses med en stump
nål.
●	Alle dele skylles grundigt og tørres.
Side: 35
32
da
Rensning af bryggeenhed
Bryggeenheden kan udtages til rensning
(fig. E).
●	Maskinen slukkes med netafbryderen 1
auto off.
●	Døren 21 ind til bryggeenheden 22
åbnes.
●	Hold den røde knap 22a nedtrykket og
drej grebet 22b opad, til det falder i hak
(skal kunne høres).
●	Træk bryggeenheden 22 forsigtigt ud (tag
fat i grebet) og skyl den under rindende
vand uden opvaskemiddel.
Må ikke kommes i opvaskemaskinen.
●	Det indvendige af maskinen støvsuges
eller tørres med en fugtig klud.
●	Sæt bryggeenheden 22 tilbage på plads
igen (til stop).
●	Hold den røde knap 22a nedtrykket
og drej grebet 22b nedad til stop, så
det falder i hak (skal kunne høres).
­
Bryggeenheden er nu sikret.
●	Døren til bryggeenheden sættes på plads
igen.
Serviceprogram:
Kombineret afkalknings-
og rengøringsproces
Hvis LED-dioden S lyser, når maskinen er
tændt, betyder det, at maskinen skal afkal-
kes og renses med serviceprogrammet så
hurtigt som muligt. Hvis serviceprogrammet
ikke benyttes som anvist, kan maskinen
tage skade.
Special-afkalkningsmiddel (ordre-nr.
310967) og rengøringstabletter (ordre-
nr. 310575) kan bestilles hos vor
kundeservice.
¡	
Bemærk
I forbindelse med brug af serviceprogram
benyttes afkalknings- og rengøringsmiddel
som beskrevet.
Serviceprogrammet må under ingen
omstændigheder afbrydes!
Væsker må ikke drikkes!
Der må ikke benyttes eddike eller eddike-
holdige midler!
Der må ikke lægges afkalkningstabletter
eller andre afkalkningsmidler ned i rummet
til rengøringstabletter!
i	
Mens serviceprogrammet kører (ca.
40 min.), blinker dioden S.
Vigtigt: Hvis der befinder sig et filter i vand-
beholderen, skal dette fjernes før opstart af
serviceprogrammet.
Start af serviceprogram
Maskinen skal være driftsklar.
●	Tøm bakke 17 og 18 og sæt dem tilbage
på plads igen.
●	Hold knap 4 F og knap 5 h nedtrykket i
mindst 5 sek.
Dioden S begynder at blinke og maskinen
skyller 2x gennem kaffeudløbet.
●	Bakke 17 tømmes og sættes tilbage på
plads igen.
LED’erne på knapperne h og H ”Påfyld-
ning af vand” lyser.
●	Læg en rengøringstablet ned i rum 13.
●	Fyld vandbeholderen med lunkent vand,
tilsæt afkalkningsmiddel og vent til det er
fuldstændig opløst (væskemængde i alt:
0,5 l)
eller
kom færdig afkalkningsblanding i vandbe-
holderen (væskemængde i alt: 0,5 l).
●	Tryk på knap h, maskinen begynder at
afkalke. Afkalkningsprocessen varer ca.
10 min. Afkalkningsvæsken løber ned i
bakken 18.
Dioden J lyser.
●	Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l)
under dysen 8.
●	Stil drejeknappen 6 på g / h. Afkalk­
ningen fortsættes i ca. 5 min. Afkalk­
nings­
væsken løber ned i beholderen.
Side: 36
33
da
Reklamationsret
På dette apparat yder SIEMENS 2 års
reklamationsret. Købsnota skal altid
vedlægges ved indsendelse til reparation,
hvis denne ønskes udført indenfor retten
til reklamation. Medfølger købs­
nota ikke,
vil reparationen altid blive udført mod
beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres SIEMENS apparat gå
i stykker, kan det indsendes til vort
serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.
Dioden I lyser.
●	Tøm bakke 17 og sæt den tilbage på
plads igen.
LED’erne h lyser.
●	Vandbeholderen 11 tømmes, renses,
fyldes med vand til markeringen (”max”)
og sættes tilbage på plads igen.
●	Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l)
under dysen 8.
●	Tryk på knap h. Maskinen skylles og der
løber lidt vand ned i beholderen.
Dioden J blinker.
●	Stil drejeknappen 6 på ”O”. Maskinen
starter rengøringsprocessen, der varer
ca. 10 min. Først løber der væske ned i
bakken 17 inde i maskinen og derefter
kommer der væske ud af kaffeudløbet.
Dioden I lyser.
●	Bakke 17 og 18 tømmes, renses og
sættes på plads igen.
Maskinen varmer op og er igen driftsklar,
når LED’erne på kaffeknapperne 3 E og 4
F lyser.
Vigtigt: Hvis serviceprogrammet er blevet
afbrudt som følge af f.eks. strømsvigt, skal
maskinen skylles, før den tages i brug igen.
Maskinen skal være driftsklar.
Dioderne â og h blinker.
●	Vandbeholderen 11 skylles grundigt og
fyldes med rent vand.
●	Tryk på knap h, maskinen skyller ned i
bakken.
Dioden J lyser.
●	Hold en kop ind under dysen 8 og stil
drejeknappen 6 på g / h. Der løber nu
vand ned i koppen.
Dioden J blinker.
●	Stil drejeknappen 6 tilbage på ”O”.
Maskinen skyller og er så klar til drift igen.
Frostbeskyttelse
Maskinen tømmes for at undgå frostrelate-
rede skader i forbindelse med transport og
opbevaring. Maskinen skal være brugsklar.
●	Vandbeholderen aftages, tømmes og
sættes på plads igen.
●	Stil en stor, smal beholder under dysen 8.
●	Tryk på knap h.
●	Så snart LED’en J lyser, stilles
­
drejeknappen 6 på g / h. Maskinen
lukker nu damp ud i et stykke tid.
●	Når der ikke kommer mere damp ud af
dysen 8, stilles drejeknappen tilbage på
”O”.
●	Maskinen slukkes.
Bortskaffelse
Maskinen er mærket iht. det europæiske
direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske
og elektroniske produkter (waste electrical
and electronic equipment – WEEE). Direkti-
vet fastsætter fælles EU-regler om tilbageta-
gelse, håndtering og genbrug af elskrot. Du
kan få nærmere informationer om aktuelle
muligheder for bortskaffelse i faghandlen.
A
Side: 37
34
da
Små fejl, som nemt kan afhjælpes
Fejl Årsag Afhjælpning
Der kommer hverken
damp eller varmt vand.
Dyse 8 er tilstoppet. Dyse 8 renses.
For lidt eller for
­
tyndtflydende skum.
Hætten b på dysen 8 er ind-
stillet forkert.
Hætten b på dysen 8 trykkes
ned.
Uegnet mælketype. Benyt kold mælk med 1,5 %
fedt.
Der kommer kun et par
dråber kaffe.
For fin malingsgrad. Indstil grovere malingsgrad.
Der kommer ingen kaffe. Vandbeholder er ikke fyldt op
eller også sidder den forkert.
Vandbeholder fyldes. Tjek at
den sidder rigtigt, evt. fyldes
vandledningssystemet (se
”Ibrugtagning af maskinen”).
Kaffen har ingen
skumlag.
Uegnet kaffetype.
Bønnerne er ikke friskristet.
Benyt anden kaffetype og
friske bønner.
Malingsgrad er ikke afstemt
efter kaffebønnerne.
Malingsgraden optimeres.
Maleværket maler ingen
kaffebønner.
Bønnerne er ikke faldet ned
i maleværket (for olieholdige).
Bank let på
bønnebeholderen.
Støjende maleværk. Der er kommet fremmedle-
gemer med ind i maleværket
(f.eks. små sten, der også
kan forekomme i forbindelse
med kvalitetskaffe).
Kontakt vor hotline.
LED’en S og knappen
â blinker skiftevist.
Bryggeenheden 22 mangler,
sidder ikke rigtigt eller er ikke
låst fast.
Bryggeenheden 22 placeres
rigtigt og låses fast.
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, så ring til vor hotline.

Spørgsmål & besvarelser

Viser vandmangel trods fyldt vandtank. Kan luftes ud men viser da atter "Vandmangel". Ventil i vandtank åbner normalt og man kan høre pumpen kører.

Udgivet den 3 år siden af Frants Pedersen

Jeg skal afkalke maskinen, følger manualen men det virker ikke, kan i ringe mig op hurtigst muligt på 30111110? Vh. Mira

Udgivet den 7 måneder siden af Mira Betina Olesen

Stil et spørgsmål om Siemens TK53009

Har du et spørgsmål om Siemens TK53009 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens TK53009. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens TK53009 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.